Te weinig interesse I arme opmars in Speurtocht onveilige m WIL ADENAUER OVERLEG MET OOSTDUITSERS? Wrijving tussen generaals in D jakarta Zon deed appels snel rijpen Gromiko: „Duitsers moeten geheim overleg bijwonen WEIGERING VAN WESTEN I i Loudens verkeer speelt Lord parten Bankloperstas met sirene Zoute haring te duur Record-inbreker te Los Angeles gearresteerd it w s It m I llllllll flpljilS 0' II ,.gp rx Militairen krég en ze mee naar huis Ver: :unn m MUI: niet omgeruild In Indië gediend: tot 35e jaar noodwaclitplicJitig Afgekeurde helmen niet naar BB Bode en gewonde bij botsing te Nijkerk D Vandaag geen zitting in Genève Politievinding ter bescherming tegen overvallen H Soldaat gedood in La Courtine Koelere weer laondl aait 111' A II m.. Ijl «1 ;II M tel ftlf DINSDAG 14 JULI 1959 v_ ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4343 J Directeur: H. ÜU HUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUINS SLOT ievêfjei a;,Wj de W- mm «SS kP het 13 km lange en 7 km brede terrein bij het Franse dorpje La Cour tine wordt elke dag hard ge- orjend. De ,,Tour de France" van onze landmacht kost in totaal vijf miljoen Nederland se guldens en dat bedrug moet er uitkomen. De dag in dit prachtige, heuvelachtige gebied begint dan ook al vroeg en duurt lang. Infanteristen, rukken hier samen op met zware Centu- riontanks (gewicht: 50.000 kg), waarvan er zestig per trein naar Frankrijk zijn vervoerd. Klaagt de soldaat in het open terrein al over de hitte, de tankbemanningen kunnen er helemaal over mee praten foto boven). In het 'legerkamp La Cour tine proberen Nederlandse soldaten het een en ander aan de weet te komen van Ma rokkaanse militairen, die in het Franse leger dienen. En met wat handige gebaren w kom je een heel eind. (foto hiernaast). De interesse van onze jongens gaat uit naar de wijze, ivaarop de Marokkanen een schaap roosteren. Ze vinden het lekker ruiken, maar de meesten zouden toch niet graag mee eten. Want ze zijn een tikkeltje kieskeurig, die Nederlandse jongens. J. T. Mellema Kamerlid Eerste aanvoer op veiling 1 1 99 Kapitein Walker nog de snelste gm ONGEVEER dertig deelnemers hebben gisteren hun kans ge waagd in de snelheidswedstrijd LondenParijs. Het zal intussen nog elf dagen duren alvorens he kend is wie de door de „Daily Mail" uitgeloofde prijzen hebben gewonnen. De deelnemers hebben n.ï. een periode van elf dagen te hunner beschikking om deze tocht in de kortst mogelijke tijd te volbrengen. Uitstel (Zie verder pag. 3, 7e kol.) Onderzoek op komst - op vele plaatsen - (UIT NEDERLAND?) Baby stikt in matras S -lift Sr ■M -T stgt SSft !«'- Ips llr l§pl ssift •fe? ':f# -:1sp :Jgfe "Sff' SS7- 'lis #1:8 'W s' mi. li Rotterdam; •s-Gravenhage: Oordrecut; Schiedam: Witte de Withstraat 25 - Telel. 1157C0 u 1) Postbus 1X12 Postgiro No. 42X519. Klaehtendicnst abonnementen 18.3019.30 uur. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. Huygenspleln X - Telefoon 183467 <3 Mine*}. Postbus 10S1 Postgiro No, 424867, KLaehtendienst: 18-3019.30 - Tetatoo* 362560 Spuiweg 132 Telef, 4570. Thomas a Kemcriastraat 0» - Teèof. 05401. Abonnement sprits 6X cent per iwecic* f 2j#5 per w*mv<, 7.90 pee Verschoot dogei^ka. ir wartaal Losse nummers 15 cent. (Geldig tot morgenavond) DROOG WEER Droog weer met zonnige perioden. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Matige tot zwakke, verander lijke wind. Morgen: Zon op: 4.36. Maan op: 15.44 onder: 20.54. onder: 0.44 5 steeds groeiende teleurstelling j_J ;ver het overheidsbeleid ten aan- Z.L ii van accommodaties en kadervor- m..ig heeft geleid tot een machtsmid del van groot formaat: de Nederland se Sportfederatie. In zekere zin juichen we het ont staan van deze federatie toe. Met haar circa een miljoen sportbeoefenaren za! zij zeker via de daartoe geëigende organen een machtig middel kunnen zi:n om degenen, die er nog niet vai overtuigd zijn, de betekenis van de sport in onze huidige maatschappij te doen zien. Men mag hierbij echter niet verge ten dat deze enorme organisatie ont staan is uit ontevredenheid over wat er op het departement de laatste ja ren is geschied, of beter gezegd: niet is geschied. Daarin schuilt een gevaar. Immers het departement had door een ander beleid, nl door betere subsidiëring en coördinatie, door goed wetenschappe lijk onderzoek mogelijk te maken, door meer aandacht te schenken aan zalen, velden en zwembaden, kortom door daadwerkelijk meer belangstel ling te tonen voor de problemen van de sport, de richting van de gebalde vuist kunnen voorkomen. NAAR onze mening heeft onze over heid tot dusver weinig of geen interesse getoond voor de inderdaad belangrijke problemen van de sport. In haar bescherming van de volksge zondheid is zij op dit punt te kort ge schoten. We zijn dan ook zeer benieuwd naar het antwoord op de vragen welke de minister van Onderwijs hieromtrent hebben bereikt. De sportnota van de reeds onder het N.O.C. samenwerken de sportbonden gaf al een, zij het voor lopig en wat geïmproviseerd, schril beeld van wat er allemaal nodig is Alweer: we zijn ook zeer benieuwd naar de sportnota van het ministerie waar al jaren op wordt gewacht. We zijn is het door de nieuwe staats secretaris? niet helemaal zonder hoop! Het gesignaleerde tekort is des te ernstiger nu in de sportwereld zelf ook de meningen verdeeld zijn over de huidige ontwikkellni van de Zou het mogelijk zijn de acth creatie meer te stimuleren en uitbuiten van enkelingen in de sport een halt toe te roepen door be tere scholing van technisch kader en door meer accommodaties? Of meent men nog steeds dat door meer stu die, harder werken, meer cultuurar- beid ons volk te bewegen zal zijn de drang om in zijn lichamelijkheid zijn mens-zijn te beleven te stuiten? De ervaring leerde dat dit een ijdele hcop is. Intussen is de sport uit de handen gelopen. De twee grote christelijk-poütieke partijen hebben een bewijs van in zicht gegeven door een commissie te benoemen welkedeze vraagstukken reeds sedert een jaar goed onder ogen ziet. Ook in dezen zijn onze ver wachtingen hoog gespannen, want grote belangen staan op het spel en belangrijke veranderingen zijn nodig. DE sport is al uit de handen gelo pen. De K.." V.B. en wie zal het hem eigenlijk nog kwalijk nemen gezien de bedroevende toestand van de sport in Nederland heeft zijn voetbaltoto en de N.S.F. zal al haar kracht bijzetten om de revenuen er van naar de sport te krijgen. We be treuren deze gang van zaken. In de KNVB-toto zien we een kwaad. Hoe za! straks de nationale toto georgani seerd worden? De Ned. Chr. Sport Unie met haar bijna 100.000 leden heeft haar stand punt bepaald. Zij staat afwijzend te genover de KNVB-toto er zal straks haar standpunt opnieuw moeten bepa len. Stel eens, dat de chr. sport op ethische gronde-' onmogelijk revenuen kan ontvangen van de nationale toto, wat dan? Dan voorzie ik een faillis sement van de chr. sport. Immers, de jeugd trekt naar die verenigingen waar goed les gegeven wordt er goe de organisatie en leiding zijn. Daarvoor is veel geld nodig. De waarde van de Chr Sportunie in het grote verband is nu reeds dat zij de sport zuiver tracht te houden. Zij is een bolwerk tegen hen, die slechts topsport willen. Zij wil in de Nederlandse Sportfederatie haar gedachten uitdragen zoveel haar mogelijk is Zij ziet dat als een chris- tenroepim» en kan daarin veel goeds doen, zoals ook ervaren werd. In een tweede artikel nog iets over enkele an dere kwesties. J. C. VAN ASCH 13 n over ie sport Fresïden de Gaulle van Frankrijk heeft gisteren aan de vooravond van de herdenking van de jull-revolutie, de vrijlating gelast van 5.000 verdach ten uit de interneringskampen of u" ••toegewezen woonplaasen" in Algerije. (Van onze Haagse redacteur) ONGEVEER vierduizend militairen, die de afgelopen drie maanden op herhaling r 'n geweest in Mill bij Grave en nu weer met groot verlof zijn, heb ben thuis in hun plunjezak de ver keerde helm. Men heeft in de leger plaats Mill nl. verzuimd om tijdens de herhalingsoefeningen, zoals was voor geschreven, de ondeugdelijke helmen (ran de Verenigde Blikfabrieken Verbïifa) om te wisselen. In juni vorig jaar is een duidelijke instructie van de minister uitgegaan met richtlijnen voor controle en om wisseling van de helmen die zoals men zich zal herinneren onveilig en ondeugdelijk bleken te zijn. In Mill heeft men zich echter niet aan de orders gehouden: onderzocht wordt wie aansprakelijk moet wor den gesteld voor dit verzuim. De staatssecretaris van Defensie heeft gelast dat de helmen van de mi litairen, die in Mill op herhaling zijn geweest, alsnog moeten worden gecon troleerd en zonodig omgeruild. De mi litairen, die nu weer thuis zijn, zullen schriftelijk bericht krijgen dat zij hun buitenhelm moeten opsturen. Na con trole zullen zij dan een andere helm thuisbezorgd krijgen. Uitgezocht wordt nu welke militai ren bij de 31ste en 32ste gevechtsgroep in Mill op herhaling zijn geweest. Dit onderzoek is niet eenvoudig omdat deze militairen thuishoren bij verschillende wapens en dienstvakken. De mobilisatiebureaus moeten erbij te pas komen. Anders is het niet mo gelijk alle adressen van de militairen te krijgen. Zo heeft de beruchte helmenaffaire van destijds nog een lastig staartje ge kregen. Militairen, die in Indonesië hebben gediend, blijven tot hun 35e jaar noodwachtplichtig. Minister-president prof. De Quay en minister Toxopeus menen dat met het stellen van deze leeftijdsgrens reeds zo ver mogelijk is gegaan. Zij hebben dit aan de Twee de Kamer meegedeeld. Als men alle personen die in In donesië als militair hebben gediend vrij zou stellen van noodwachtplicht, zouden buitengewoon dienstplichtigen moeten warden ingeschakeld, die geen training in teamverband achter de rug hebben. Dat zou het verkrijgen van een parate bezetting van de BB be langrijk vertragen, aldus de ministers. Minister Toxopeus zegt toe dat in dien in de alsnog voor de noodwacht plicht aan te wijzen gemeenten of kringen het aantal voor de BB be schikbare, gewoon militair dienst plichtigen daartoe ruimte laat, dat hij zal bevorderen dat daar degenen, die hun militaire dienstplicht in Indone sië hebben vervuld, niet in de nood- wachtdienst worden opgeroepen. Nu de heer H. M. Gerbrandy uit Nijland, die benoemd was tot lid van de Tweede Kamer in de vacature-Cal- meijer, voor die -zetel bedankt heeft, heeft de voorzitter van het centraal stembureau thans tot Tweede-Kamer lid benoemd verklaard de heer J. T. Mellema te Nieuw-Scheemda. (Van.bnzc Haagse redacteur) Aanschaffing van de bij het leger afgekeurde helmen voor de B.B.-nood- wachters ligt niet in het voornemen van de regering. Dit delen minister president prof. De Quay en minister Toxopeus aan de Tweede Kamer mee. De ministers merken ook op, dat de bescherming tegen fall-out (radio actieve stofwolk) geen schuilgelegen- heöen van overheidswege eist. De op dit punt te treffen maatregelen van eenvoudige aard liggen in het vlak van de individuele zelfbescherming, waartoe al datgene behoort, wat men in de eigen woning kan doen ter be scherming van het eigen gezin in oorlogstijd. Op de Voort'huizerweg onder de ge meente Nijkerk is gisteravond een ernstig verkeersongeluk gebeurd, waarbij de twaalfjarige jongen H. A. W. van der Noordt werd gedood en een man zwaar werd gewond. Een bestelwagen reed in op de brom fietser J. van de Biezen uit de Deule- kampersteeg te Nijkerk, die 's zomers een pension houdt. Een van de pen siongasten, de twaalfjarige jongen uit Amstelveen, die achterop zat, werd op slag gedood. De heer Van de B. moest naar een ziekenhuis worden overgebracht. Is bondskanselier Adenauer van West-Duitsland thans bereid met de Oostduitsers te onderhandelen? Tot voor kart heeft de Westdnitse regering steeds iedere vorm van over leg met Oost-Duitsland geweigerd om dat z« het Oostduitse regime niet wil erkennen. Gisteren werd echter in Ge neve vernomen dat Adenauer zijn standpunt enigszins heeft gewijzigd. In nota's aan de Westelijke Grote Drie zou de Westduitse regering name lijk dezer dagen hebben meegedeeld, dat zij met de Oostduitsers zou willen overleggen indien een commissie van de Grote Vier voor de oplossing van het Duitse vraagstuk dit zou ver zoeken. De stafchef van de Indonesische luchtmacht, generaal Soeryadarma, heeft In Djakarta gezegd, dat 'hij de Indonesische strijdkrachten geplaatst wenst te zien onder het directe bevel van president Soekarno, in verband met de wederinstelling van de grond wet van 1945. De strijdkrachten staan op het ogen blik onder het bevel van de minister van Defensie en voorts onder het commando van hun respectieve staf chefs. De verklaring van Soeryadarma wordt in Djakarta uitgelegd als een aanwijzing van zijn tegenzin om ge plaatst te worden onder het bevel van de stafchef van het leger, generaal Nasoetion. Nasoetion is minister van Defensie geworden in het kabinet van „geleide democratie" van Soekarno, met be houd van zijn functie als stafchef van het leger. E eerste appels zijn, elf dagen eerder dan vorig jaar, aangevoerd op de veiling in Kapelle-Biezelinge. Over liet algemeen zijn de appels dit jaar mooi van kleur en goed van kwaliteit: het is duidelijk merkbaar dat ze veel zon gehad hebben. Voor'de appels (van het ras yellow- transparant) werden goede prijzen betaald: voor de grote maat (65 mm doorsnee en groter) 60 tot 75 cent per kg, voor de kleinere (60 tot 65 mm) 47 tot 54 cent. De Sowjet-miuister van Buitenland se Zaken Gromika heeft gisteren in Genève geëist dat Duitse adviseurs zulten worden toegelaten tot de te voe ren geheime besprekingen. Het Westen gaat hiermee niet akkoord. De vier ministers spraken nadat ze hun standpunten hadden herhaald over het beginnen van geheime zittingen toen Gromiko zijn eis stelde. Het ge volg was dat er verwarring ontstond over de verder te volgen procedure en dat vandaag niet wordt vergaderd. De ministers zuilen nu morgenmiddag weer bijeenkomen. Het Westen heeft de Russische eis onmiddellijk verworpen. De Ameri kaanse minister van Buitenlandse Zaken Herter die na het recès van drie weken gisteren voorzitter was op de eerste zitting van de conferen tie, had voorgesteld vandaag een ge heime zitting te houden. Nee, was het antwoord van Gromiko, „De Russische delegatie zal tegenover een dergelijk voorstel geen positieve houding innemen, indien het erop neer komt dat sommige deelnemers aan de conferentie van de besprekingen wor den uitgesloten", zo verklaarde hij. Herter antwoordde dat de geheime (Van een onzer verslaggevers) ET advesbureau ter voorkoming van misdrijven van de Amster damse politie heeft een nieuwe bankloperstas ontworpen, die de be zitter ervan op afdoende wijze tegen onverhoedse aanvallen beschermt. In de bodem van de tas is een ver nuftig werkende alarminstallatie met een krachtige sirene ingebouwd. Deze begint te loeien, zodra de tas op onrechtmatige wijze vaa eigenaar verwisselt. Het systeem is even ingenieus als een voudig. In het handvat bevindt zich een knopje, dat de bankloper tijdens de wandeling automatisch indrukt. Soortgelijke knopjes bevinden zich aan de zij- eri onderkant van de tas. Zolang een of meer van deze knopjes „onder druk" staan, gebeurt er niets. "ij het stelen van de tas zal men er echter een hele toer aan hebben ge lijktijdig permanent op een der knopjes te drukken. Bovendien: het hier genoemde systeem is op alle mogelijke manieren te variëren en het ligt dan ook in de bedoeling voor iedere belangstellende bank instelling een aparte methode toe te passen. De alarminstallatie wordt ingescha keld door middel van een sleutel, passend op het slot in de bodem van de koffer. Verzuimt de bankloper de installatie in te stellen, dan wordt hij bij het oppakken van de tas auto matisch door een zachte zoemer ge waarschuwd. De sirene loeit zonodig een half uur achtereen. De Britse kapitein Walker maakte gisteren de snelste tiid in de race LondenParijs hoewel vlak voor bet einddoel de motor waarop hü werd vervoerd slipte. Zijn recordtijd was iets minder dan 58 minuten. Hij had gebruik gemaakt van motorrijwielen, helikopters en een straalvliegtuig. De Britse kapitein Roderick Muir Walker, die de eerste dag al de af stand in 57 min. en 15 sec. beeft af gelegd is meteen een serieuze kan didaat voor een der prijzen. Zijn reis terug heeft de kapitein eveneens per motorfiets en straalvliegtuig afgelegd. Hfl heeft er terug 60 min. en 15 sec. overgedaan. In Parijs was als eerste de 63-ja- rige luchtvaartpionier Jean Sali? van start gegaan. In een antieke autc reed hij naar het vliegveld Saint Anglevert. HO kwam er hinnen zijn schematijd aan, maar de wind was te ruw om op te stijgen met de imita tie van het vliegtuig waarmee Blé- riot gevlogen heeft. Voorlopig heeft Salis zijn vlucht uitgesteld. Hij dingt mee naar de prijs voor de origineel ste tocht. Een hoofdonderwijzer van een meis jespensionaat, die evenais kapitairi Walker met motorfietsen en vliegtui Tijdens de manoeuvres bij La Cour tine is gisteren bij een ongeluk met een drietons vrachtwagen van het Ne derlandse leger omgekomen de 20-ja rige dienstplichtige soldaat L. de Leeuw uit Naarden. Het slachtoffer be hoorde tot het transportbataijon uit Stroe. besprekingen tot nog toe beperkt wa ren gebleven tot de deelnemers aan de conferentie en. dat zowel de Oostduitse als de Westduitse afgevaardigden als waarnemers In Genève waren en niet als volledige deelnemers. De ministers De Fous (Eeon. Zaken) en Marijnen (Landbouw) keuren het af dat. kleinhandelaren in bepaalde plaatsen voor de Zoute haring prijzen rekenen, die in geen redelijke verhou ding staan tot de afslagprijzen. Bij een onderzoek dat midden juni ingesteld is, werden verkoopprijzen van 25 tot 35 cent geconstateerd, terwijl de af slagprijzen 10—13 cent bedroegen. De ministerskunnen niet inzien waarom in de laatste tijd de consu mentenprijs van de haring in b.v. Am sterdam hoger lag dan in andere grote steden. Zij zullen een onderzoek in stellen. De ministers, die dit antwoorden op vragen van het Tweede-Kamerlid Van Meel (KVP), delen mee, dat devharing- aanvoer van 19 mei tot 13 juni in. totaal 35.255 kantjes bedroeg. Daarvan wer den. 9.782 kantjes uit de markt ge nomen (doorgedraaid). Vorig jaar be droegen deze cijfers resp, 42.165 en 8.853; toen werd de uit de markt ge nomen haring echter niet door gedraaid doch opgeslagen om later verkocht te worden. Het is echter gebleken dat opslag van de. in de eerste weken van de teelt aangevoerde haring technisch niet goed mogelijk is. Dit jaar werd daarom de uit de markt genomen haring direct naar de vismeelfabrieken gezonden. De reders komen ieder jaar overeen, dat haring, die bepaalde prijzen niet haalt, uit de markt wordt genomen. De ministers betreuren het, dat uit stekend voedsel, aan de consumptieve - bestemming wordt onttrokken. Er is een onderzoek gaande naar de vraag of deze regeling niet in strijd met het algemeen belang is. O De politie van Los .Angeles heeft een 36-jarige, elegant geklede man ge arresteerd. die zegt dat hij uit Nederland komt en dat hij, sinds hij eexx half jaar geleden in Amerika aankwam, in vijftig huizen heeft ingebroken. De man schatte zelf zijn buit aan ju welen, bontmantels en andere kost baarheden op een waarde ergens tussen 200.000 en 400.000 gulden. Hu zou het gedaan hebben „om het avontuur" en ook om de flat ,van de vrouw die sinds een maand zijn bruid is, te kunnen betalen. De tactiek van de man, Jan Anthonie H., was gewoon overdag bij zijn vol gend slachtoffer op bezoek te gaan in de rol van architect of binnen huisarchitect. Later, meestal ook overdag, kwam hij dan terug om het huxs te plunderen. Gedupeerd werden o.a. de filmspeel sters Zsa Zsa Gabor en Rosemary Lane uit Hollywood, een voorstad van Los Angeles. „Het is pijnlijk'", zei hij bij zjjn arres tatie, „maar ik heb altijd geweten dat ik de gevolgen zou moeten dra gen". Een advocaat wilde hij niet. „Het zou maar verspilling van zijn tijd zijn". DE depressie tussen Schotland en Noorwegen, waaromheen koelere "lucht via Engeland en de Noordzee naar het vasteland van West-Europa stroomde, is snel opgevuld. Gelijk tijdig breidde het hoge&rukgebied bij de Azoren zich over West-Europa uit, Hetgeen met afnemende wind en stabilisering van de atmosfeer gepaard ging. Op de oceaan ten zuiden van Groenland is een nieuwe depressie verschenen, die tot nu toe weinig activiteit vertoont. Aan de zuidkant van deze storing stroomt een hoe veelheid warmere en vochtige lucht in de richting van de Britse eilanden. Voor onze streken wordt echter de komende 24 uur weinig verandering in de weerstoestand verwacht. (Van een onzer verslaggevers) De twee maanden oude Roelien Mir jam de Nijs uit de Milletstraat te Am sterdam is gisteravond gestikt in het matras van een reiswiegje. JsEvfgK- -a .M:;: Si' ft:jv -.y j».i lifts-. «sss!' Si ÉSt feSSS-:' '•(PSggr*? •/flSSI-!' £gs$§& »3' ••■iSSBfc SF :,|1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1