Enkele A.R. EN C.H. VRAGEN DE REGERING K najaar uitstellen Westen wil meer waarborgen Staalstaking in V.§ vannacht begon n en Schadevergoeding voor familie HAANSCHOTEN LOONAKKOORD in HAVENS •ii m s§ 1 p wensen 55 Weer politieke partijen in Irak Waarom advies van SER niet gevolgd? Eisenhower diep teleurgesteld Ji ll ■ffe m m m m m Helikopter van Ned. Nw.-Guinea-expeditie verongelukt Soekarno ontslaat stafchef marine Koninklijk paar met twee dochters naar Golf van Napels Bevriezing Berlijn Waarderingstoeslag van 3 pet. Geboren: FREDDY Él fis w I ■Jp llP ■ife W r r y |?5 O' VI ÉÉt'- wi Jifc lill it. WOENSDAG 15 JULI 1959 ZEVENTIEIVÖE JAARGAMG Mo. 4346 "N V_ Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) "TJ IJDENS het debat over de regeringsnota, inzake het sociaal- economische beleid, dat gistermiddag in de Tweede Kamer begon, kwamen verschillende standpunten naar voren: 1 ue huurverhoging zal niet vóór 1 april 1960 mogen plaatsvinden. Op die datum en niet op 1 juli 1960 zal de aanvangsfase der gedifferentieerde loonpolitiek beëindigd moeten zijn (A.R. en C.H.). 2 De beslissing over de huurverhoging moet worden uitgesteld tot het najaar. Eerst dan zal kunnen worden beoordeeld, of er inder daad een welvaartsverbetering voor de minder-draagkrachtigen heeft plaats gehad (K.V.P.). 0 Van een huurverhoging en een verhoging der melkprijs kan niets komen. Eerst moet de bestedingsbeperking voor de minder-draag krachtigen door de "regering worden opgeheven (P.v.d.A.).. Zie verder pag. 4, Ie kol. SOLDAAT GEWOND IN FRANKRIJK Anderhalf jaar na radio actieve besmetting In wereldpers Resultaat zoon van Rotterdamse orang-oetan Tineke Vrij stabiel tfflf. gp ;1 tii 1® m wm. Sip ;w 'Jsfe rwÈA II '1 ■•jÈjjffl* SP 'Sip ÉS: flit ::ïÖSI:. B«tterdun) Witte de Willist raat as - Telet. 115700 (0 1.1 Postbus 1112 - Postgiro No. 421519 Klachten dienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. >r-ö»venliage: Huygenspleto 1 Telefoon 183467 13 Hinenl Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 KLacbtendJenst: 1830—19.30 - Telefoon 362560 Dordrecht: Spuiweg 132 - TeleL 4570. Srhledam: Thomas a Kemgrfaatraat On Ttetef. 6S464. Abojmomontsprijs SI cent per wede, 3.0S per maand, 7.90 per tvrartaat losse nummers IS cent. Vecschijirt dagelijks. touw- (Geldig tot morgenavond) DEZELFDE TEMPERATUUR. Over het algemeen licht tot half bewolkt en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige veranderlijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 4.SS Maan op: 16.53 onder: 20.53 onder: 1.22 ÏN een vorig artikel zagen wij dat vooral door gebrek aan be langstelling de Ned. Sportfederatie is ontstaan. Zij deed de greep naar de toto om haar idealen te kunnen verwe zenlijken. We zijn benieuwd, doch te gelijk beangst om wat wellicht volgen gaat. Wat zal de overheid nu doen? Wat is hier en nu wijsheid? Hoe zal de overheid het mogelijk maken, dat de chr. sport kan blijven voortbestaan, dat zij haar taak kan blijven verrich ten? Dat er niet minder dan 3000 gym nastiekzalen gebouwd moeten worden om het onderwijs in de lichamelijke opvoeding enigermate te verbeteren is een schrikbarend feit. Het tekent toch wel duidelijk de geringe beteke nis welke de overheid hecht aan het bewegingsonderwijs zulks in tegenstel ling tot de wetenschap (niet alleen de medische!), het onderwijzend perso neel en de ouders. Het vak heet nog steeds wettelijk: lichamelijke oefening, alsof er sinds 1920 niets veranderd is. Nog altijd meent men op het departement dat het bewegingsonderwijs een zaak van het lichaam is, althans zo schijnt het. Zou men kennis genomen hebben van het werk van prof. Buytendijk, prof. Van den Bergh, prof. Van Peur- sen, dr. Gordijn en zovele anderen? AT het lager onderwijs betreft, W hinkt men nog op twee gedach ten: de klasse-onderwijzer moet het vak lichamelijke oefening aan zijn klas geven, maar krijgt er geen goe de opleiding voor. De opleiding op de huidige kweekschool is voor dit vak meer dan onvoldoende. Na zelf tien jaar verbonden te zijn geweest aan een kweekschool kunnen we dit oor deel rustig geven. Anderzijds blijkt hoe hard de vakman voor dit vak no dig is. Dan komt de leraar M.O. in het lager onderwijs een handje helpen. Een paar uur. Dus verbonden aan ve le scholen. Hoe lang moet worden ge wacht op wat het onderwijs en de vak organisatie als oplossing voor dit nete lige vraagstuk hebben voorgesteld? Hoe is de organisatie op het depar tement? Heeft de minister mensen om zich heen die hem met brede visie om trent het bewegingsonderwijs kunnen voorlichten? Blijft hier de sport van de lichamelijke opvoeding gesehei den? Hebben de ouders recht op goed be wegingsonderwijs voor hun kinderen het is duidelijk dat juist vandaag dit onderwijs voor de opvoeding van hun kind in deze periode van groot belang is. Heeft men werkelijk het recht om scholen te bouwen zonder gymnastiek lokaal? En dan stellen we onze eisen niet zo hoog: een ruim lokaal met veel los materiaal, minder toestellen. Bekwame, goed opgeleide onderwij zers, geen sportleiders. Verhoog de turen riet voor april maakt het VHMO een gunstige uitzondering wat het bewegingsonderwijs betreft. Onbegrijpelijk is echter een rapport aangaande het voortgezet onderwijs waarin gesproken wordt van twee in plaats var drie uren per week. Voorts is de niet-gelijkstelling van de lera ren in het vak lichamelijke opvoeding absurd. Niet alleen qua opleiding en arbeid, maar ook wat betreft hun po sitie in de school. Aangezien hun wordt opgedragen het surveilleren, en correctie van toe latingsexamenwerk, schoolkampen en schoolsportdagen, waar zij zelf zich in het algemeen belasten met extra werk in vakanties bij wedstrijden en toernooien, extra-uren geven aan leer lingen en soms leraren, is het ten enenmale een raadsel waarom deze docenten nog steeds meer uren moe ten geven voor hetzelfde salaris dan hun collega's in andere vakken. Dit is een trieste toestand en zou de gym nastiekleraar wel eens kunnen nopen tot het beëindigen van alle werkzaam heden buiten schoolverband die hij thans verricht. We zouden graag willen zien een herziening van salariëring, van oplei ding en diploma's, van coördinatie ten departemente, van inspectie en accommodaties bij het onderwijs in de lichamelijke opvoeding in Nederland, Het wordt hoog tijd. J. C. VAN ASCH. Het eerste artikel stond in Trouw van 14 juli. Een van de twee helikopters die de Nederlandse expeditie naar het Ster rengebergte op Nieuw-Gulnea steanen bij de bevoorrading, is verongelukt. De bestuurder, gezagvoerder Warman, bleef ongedeerd. Dit heeft de expeditieleider dr. Brongerma gisteren telegrafisch mee gedeeld aan de „Aerial Contractors". Over de juiste toedracht van het on geval is in Nederland nog niets be kend. De taak van de helikopters was de iaatste dagen de groepen der expeditie, die thans tochten ondernemen naar tot dusver niet beklommen bergtoppen, van het nodige voorzien. De „Aerial Contractors" overwegen vanuit Nederland een nieuwe helikop ter naar de expeditie te sturen. Tijdens het debat over de re geringsnota met betrekking tot het sociaal-economisch beleid: de minister-president prof. De Quay in gesprek" met minister Zylstra achter de regeringstafel. De Indonesische president Soekar no heeft de stafchef van de Indone sische marine, vice-admiraal Soebjak- to, ontslagen. Het ontslag zou voort vloeien uit het feit dat de viceadmt- raaï kortgeleden twintig in Engeland opgeleide piloten onder arrest had ge steld, Deze piloten hadden geweigerd onder een niet-piloot te dienen. Vice- admiraal Soebjakto zal een diploma tieke post in het buitenland krygen. Premier Abdel Karim Kassem van Irak heeft in een rede te Bagdad be kend gemaakt, dat hij tegen december of januari het werken van politieke partijen in Irak zal toestaan. Vrijheid van activiteit van politie ke partijen is een van de voornaam ste eisen, welke de communisten aan Kassem hebben gesteld. Kassem verbond zijn belofte aan de bekendmaking, dat zijn regime een nieuwe grondwet zal afkondigen en binnen 18 maanden vrije verkiezin gen voor de nieuwe nationale verga dering zal uitschrijven. Op het ogenblik regeert de junta van Kassem bij decreet zonder rugge spraak met enig parlementair lichaam. Sinds de revolutie van 14 juli van het vorige jaar is het werken van po litieke partijen verboden geweest. Koningin Juliana, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Irene zul len een vakantie van enkele weken doorbrengen aan de Golf van Napels in Italië. H.M. de Koningin en de beide Prin sessen vertrekken morgen van Soest- dijk naar Italië. Prins Bernhard, die op het ogenblik in Duitsland vertoeft waar hij dinsdag te Essen een be zoek bracht aan het hoofd van het Krupp-(staal) concern en aan de Krupp-fabrieken te Rheinhausen reist vandaar naar Napels. DE WESTELIJKE ministers van Bui tenlandse Zaken zijn gisteren tij dens onderling overleg tot de conclusie gekomen, dat de Russen eerst meer de finitieve waarborgen moeten geven voordat het Westen akkoord kan gaan met een „bevriezing" van de kwestie- Berlijn, zoals voorgesteld door Gromi- ko. Weliswaar heeft Gromïko maan dag verklaard, dat de Sowjet-TJnie geen eenzijdige actie zou ondernemen indien de bevriezing van anderhalf jaar zou eindigen zonder een perma nente oplossing, maar het Westen wil duidelijk vastgesteld zien, dat geen van de westelijke rechten in Berlijn verloren gaat. Inmiddels zou West-Duitsland heb ben meegedeeld, dat het een onmiddel lijk te houden topconferentie voorstaat als de ministers in Genève niets berei ken. Eerder zou de regering van kan selier Adennauer reeds te kennen heb ben gegeven, dat zij thans bereid is tot overleg op beperkte schaal met het Oostduitse regime, onder auspiciën van de Grote Vier. Vanmiddag om vier uur komen de ministers van. de Grote Vier weer bij een. Bij het aan boord gaan is van nacht de 59-jarige B. H. Ambachtsheer uit Sliecrecht, schipper van een bag gerbak van Volkers, die in de Waal haven te Botterdam lag, misgestapt, in het water gevallen en verdronken. Zeven sprekers hebben gisteren het woord gevoerd, t.w. de heren Roemers (Arb.), Andxiessen (KVP), De Groot (CPN), Hazenbosch (A.-R.), Van de Wetering (C.-H.), Van Dis (SGP) en Van Mastrigt (C.-H.). Vandaag komen nog zes kamerleden aan het woord. De regering zal morgen antwoorden. De heer Hazenbosch wees in dit ver band op de voorgestelde compensatie regeling, waarin het bedrijfsleven niet is gekend. En dit betreurde hij. De regering beoordeelt de sociaal- economische toestand anders dan de Sociaal-Economische Raad, zo vervolg de de heer Hazenbosch. Hoe weet de regering, dat de mogelijkheden be perkter zijn dan in het SER-advies wordt gezegd? Beperking hangt vol gens de regering samen met ontwikke lingstempo. Waarvan? Van de bestedin gen? Er zjjn toch elementen, die de mogelijkheden vergroten tegenover de elementen die de mogelijkheden ver kleinen. Hoe is de verhouding? Gaat het aan een bewuste besteding vroeg tijdig te verruimen en zo de mogelijk heden van vrjjere loonpolitiek te ver kleinen? Vrijere loonpolitiek, aldus de heer Hazenbosch, veronderstelt samenspel van werkgever en werknemer. Ten aanzien van de datum van invoering van de huurverhoging en de afschaf fing van de consumentensubsidie op melk, merkte de heer Hazenboscn op, dat men hier stuitte op de priorheits vraag. Men moet eerst royaal de tijd geven voor een vrijere loonpolitiek en dan pas overgaan tot huurverhoging. Als de regering van het SER-advies wil afwijken kan 2ijn dat beter doen in de richting van 1 juli, de datum, die de regering wil, als de datum om het aanvangsstadium der vrijere loonpoli tiek te beëindigen. Wat bedoelt de regering eigenlijk met de vaststelling van deze datum? Prioriteit in de ruimte is voor mij een ietwat schimmige zaak. Huurverhoging en resultaten van de vrijere loonpolitièk moeten beide uit beschikbare ruimte komen, aldus de heer Hazenbosch, anders dreigt op nieuw inflatie. De Nederlandse arbei ders willen beslist geen inflatoire be steding. „Er rijn geen rozen zonder doornen", zo begon de A.-R. afgevaardigde Ha zenbosch zijn betoog. .Misschien zul len in het antwoord van de regering de rozen, geuren;:;ik w|l graag de aan- -dachtvragen Voorenkef edoornen".— De heer Hazenbosch stelde, dat in de ontwikkelingsgebieden onrust heerst en dat het noorden maar ma- tig deel heeft aan de gunstige ont wikkeling van de werkgelegenheid. Waarom heeft de regering het SER- advies niet in haar overwegingen betrokken? „Ik heb de indruk, dat het kabinet de juiste houding t.o.v. het bedrijfsleven nog niet heeft ge vonden". Drs. Hazenbosch zei, dat het een verdienste van het kabinet was zo snel met deze nota te zijn gekomen. Hier en daar vertoont de nota echter sporen van haastwerk. Men treft nauwelijks een motivering aan. Het ontbreken van schriftelijke voor bereiding is jammer. Dit debat is daar door niet zuiver. Over landbouwbeleid en ontwikkelingsgebieden moeten nog beslissingen genomen worden. Dat is jammer maar te begrijpen. De stof, die wij behandelen, is gevoelig. Bepaalde volksgroepen krijgen de indruk dat zij sluitstuk in het beleid zijn. Drs. Hazenbosch drong aan op forse aanpak van de zaak der ontwikkelings gebieden. Hij vroeg snelle beslissingen ten aanzien van de landbouw. Moed en durf van dit kabinet zijn nogal geprezen, omdat het is afge weken van het SER-advies. „Het verontrust mij, dat er kringen zjjn, die ik grote achting toedraag, die ook verheugd zijn dat de regering van de SER is afgeweken. Betekent het vol gen van een SER-advies dat de rege. ring geen eigen verantwoordelijk heid heeft? Het advies van de SER is niet bindend", aldus drs. Hazen bosch, „maar een SER-advies is wel heel belangrijk. Daarom dient het SER-advies in de overwegingen, te worden betrokken. Sociaal-economische politiek is ook een zaak van het bedrijfsleven. Als de regering 'n advies van de SER kan vol gen is dat verheugend. Als de regering een advies van de SER aan haar laars lapt betekent dit o.a. dat men de voort gang van de PBO vertraagt. „Ik heb de indruk dat het kabinet de juiste positie nog niet heeft gevonden ten opzichte van het bedrijfsleven". Vannacht is de reusachtige staalindustrie in de Verenigde Staten lam gelegd. De zesde grote staking in de Amerikaanse staalindustrie na de tweede we reldoorlog we.s hiermee een feit. Meer dan een half miljoen ar beiders zijn bij deze staking di rect betrokken op het moment, dat de Amerikaanse economie weer aan een nieuwe opbloei na een periode van teruggang leek zijn begonnen. President Eisenhower heeft het re geringsbureau voor bemiddeling in arbeidsconflicten opdracht gegeven de vastgelopen onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers weer op gang te brengen en zo spoedig mogelijk naar een oplossing van het arbeidscon flict en beëindiging van de staking te streven. Op last van Eisenhower zal de direc teur van het bemiddelingsbureau mor genmiddag afzonderlijke ontmoetingen hebben met de vertegenwoordigers van de industrie van de vakbond van de staalarbeiders. De staking begon vannacht om een minuut over twaalf nadat twee maan den lang tevergeefs onderhandelingen waren gevoerd. De onderhandelingen tuisen de ver enigde staalarbeidersbond en de staal fabrikanten zijn dinsdag enkele uren voor middernacht in New York ten slotte volkomen vastgelopen. Zodra de staking was begonnen zijn met borden met leuzen uitgeruste sta kers overal voor de fabrieken gaan posten.* President Eisenhower heeft in Wash ington verklaard dat hij er zeker van was dat het Amerikaanse volk even teleurgesteld was als hij zelf over het mislukken van de onderhandelingen. Hij voegde er echter aan toe, dat hjj het vertrouwen koesterde, dat „met goede wil aan beide zijden van de onderhandelingstafel een overeen komst bereikt zou kunnen worden zon der onnodige vertraging". Weinig ingewijden delen dit opti misme van de president echter, daar de beide partijen verder van elkaar staan dan ooit en elkaar in hun eisen niets toegeven. - - De arbeiders willen een verhoging van het uurloon met vijftien dollarcent. Zij verlangen ook een zeker aandeel in de winst. De leiders der staalindustrie, die worden vertegenwoordigd door de twaalf grote Amerikaanse siaalgiete- rijen, zeggen dat elke loonsverhoging tot verhoging der staalprijzen en toe nemende inflatie sal leiden. De dienstplichtige soldaat J. H. C. van Hemert uit Eindhoven van de 12de afdeling veldartillerie is tijdens de militaire oefeningen hjj Ussel in Frankrijk aan de ogen gewond geraakt. Hij_ werd overgebracht naar het zieken huis te Clermont-Ferrand, waar een oog moest worden verwijderd. Het andere oog was beschadigd. De toe dracht van het ongeval - is nog niet bekend. Bij zijn aankomst op het vliegveld van Warschau wordt Nikita Chroes- tsjew, 'de leider van de communistische partij in Rusland, hartelijk welkom geheten door de communistische partij leider in PolenWladislaw Gomoelka. (Van een onzer verslaggevers) Anderhalf jaar na het drama-Joke Haanschoten, dat nog zo goed Is afge lopen, hebben de ouders van het Put- tense meisje schadevergoeding gekre gen. De aantoonbare materiële scha de (ondermeer loonderving van vader Haanschoten) is reeds uitbetaald. Over de immateriële schade wordt door de rechtskundige dienst van het CNV nog overleg gepleegd. Men neemt aan, dat het nog wel enige tijd zal dnren voor deze gehele affaire is af gewikkeld. Naast de familie Haanschoten, heeft de gemeente Putten eige nares van het gerestaureerde huis van. de Haanschotens nog een schadevergoeding lopen, van onge veer 12.000 gulden. De schoorsteen -in de woning moest worden wegge- broken en de tuin werd verwoest. Ook heeft -de gemeente Putten het huis van nieuwe meubels en stoffe ring voorzien. In januari van vorig jaar verscheen de naam van de kleine Joke Haan- scholen in grote letters in de wereld pers. Journalisten en cameramannen uit tal van landen kwamen naar het Veluwse dorp. Na een behandeling in het Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht was een radio-actief gela den naald in de neus van Joke ach tergebleven. !>e naald kwam, toen het kindje niet lekker werd en moest over geven, in de kachel terecht. Het huis van de familie Haanscho ten (vader, moeder, vijf kinderen) werd ontruimd en de geschrokken Haanschotens werden van 18 januari .tot 26 februari in Utrecht ter observa tie opgenomen. De heer Haanschoten, die lid is vaa de_ Christelyke_ MetaalbediTjfsbond, wënddè zich voor schadevergoeding tot de rechtskundige dienst van het ONV, die onmiddellijk voor hem aan. het werk ging. Allereerst werd con tact opgenomen met deskundigen op het gebied van de radio-activiteit, om aan de weet te komen welke gevol gen eventueel een langdurige overbe- straling kan hebben. De directie van het Stads- en Aca demisch ziekenhuis te Utrecht deelde het CNV mee, dat de afdeling, waar Joke behandeld werd, onder hef mi nisterie van O. K. en W. ressorteert. Toen volgde overleg met vertegen woordigers van dit departement, dat tot een gunstig resultaat leidde. Naar het CNV zelf meedeelt, is dit gunstige resultaat in niet geringe ma te te danken aan minister Cals, die in deze affaire op korte termijn een beslissing nam. (Van een onzer verslaggevers). Er is overeenstemming bereikt over de lonen in de havens van Amsterdam en Rotterdam. De nieuwe regeling komt ongeveer op hetzelfde neer als wat de partijen hadden voorgesteld. In de vorm zijn echter enkele veranderingen aange bracht.. In plaats van de aanvankelijk voorgestelde tariefdervingstoeslag op de basisionen over net tweede halfjaar 1959 zal, voor zover een werkclassificatie of een tariefsys teem ontbreekt, een waarderingstoe slag mogen worden uitbetaald van 3 procent van het in het hele jaar 1959 verdiende inkomen. De helft van deze toeslag zal weke lijks in een gelijk bedrag worden uit gekeerd; de rest in enige termijnen. Het akkoord is bereikt tussen de or ganisaties van werkgevers en werkne mers in het havenbedrijf te Amster dam en Rotterdam, die partij zijn bij de collectieve arbeidsovereenkomsten voor arbeiders, toezichthouders, tech nisch personeel en schuitevoerders, met name de Scheepvaart Verenigin gen Noord en Zuid, alsmede de Ned. Bond van Vervoerspersoneei, de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland en de Katholieke Bond van Werknemers in het transportbe drijf „St. Bonifacius". Naar ons werd verzekerd verheugen de bij de C.A.O.'s betrokken partijen zich erover, dat de in februari begon nen onderhandelingen tot dit resultaat hebben geleid. IN diergaarde Bljjdorp is voor de vijfde maal een orang oetan gebo ren. De jonggeborene, die de naam Freddy kreeg, is reeds de derde zoon van het orang oetan-wijfje Ti- nike. Moeder en kind maken het uit stekend. Diergaarde Blij dorp is wel enigs zins trots op het fraaie succes, dat met het fokken van deze, in het wild snel uitstervende mensapen is be reikt. Ook in andere dierentuinen zijn wel eens orang oetans geboren, maar wat aantal betreft houdt B1U- dorp nog het record. En wat meer zegt, de daar geboren dieren zijn tot nu toe voorspoedig opgegroeid. De beide oudste in Bljj dorp geboren orang oetans, Ernst en Nina, naderen reeds de volwassen- beid. de LANGS de scheidingslijn van koele polaire lucht, die een groot deel van Europa is binnengestroomd, en de warme tropische lucht boven het zuiden van Europa, ontwikkelde zich boven de Povlakte een storing, die vooral langs de zuidelijke hel lingen van de Alpen veel regen bracht. Daarentegen kwam in Nederland het weer onder invloed van een zwakke rug van hoge luchtdruk, zodat de buien, die boven zee ont stonden en die hier en daar ook in onze kustgebieden voorkwamen, van weinig betekenis waren. Oceaan is de depressie- activiteit toegenomen. Ten zuiden van IJsland ligt een tamelijk diepe depressie, waarvan de invloed zich in oostelijke richting over de Britse eilanden uitbreidt. Een en ander geschiedt echter in een lang zaam tempo, zodat het weer in Ne derland waarschijnlijk ook morgen nog voor een groot deel onder in vloed zal staan van de eerder ge noemde rug van hoge druk. gp$ Brifc j: if;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1