Mr. Beernink (C.H.in Tweede Kamer: Ook ambtenaren moeten delen in welvaart TEVENS PLEIDOOI VOOR ONDERWIJSPERSONEEL EN GEPENSIONEERDEN A.R. betreurt dat huurverhosdntr niet gedifferentieerd is Tour de Quay Stationshal afgezet na alarm: ..radio-activiteit! Politie schiet vluchteling heen Iets warmer I in V.S. Twee gewonden springen van brandende etage drie kwartier nu al m Brit Ryder de snelste is nu volledig Staalvoorraden groter dan ooit m i Twaalf admiraals in Argentinië namen ontslag Denemarken treedt y Aoe tot kleine vrijhandelszone Trap versperd door vlammenzee RecQid van kapitein Walker in lucht race vijf keer gebroken Engeland jaagt op moordenaar van politieman CONSTERNATIE IN AMSTERDAM-OOST „T DONDERDAG 16 JUfj ü^j) r~ Directeur: H. DE RUIG J ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4$47 r Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT O O De A.R. afgevaardigde Van Eibergen liet de regering weten, dat zijn fractie akkoord kan gaan met een komende huurverhoging, maar hij voegde daaraan toe, dat zij het ernstig betreurt, dat de re gering niet gekozen heeft voor een gedifferentieerd systeem, zulks fnet het oog op de verschil lende gemeenteklassen. Streefdatum Zie verder pag. 7, 4e kol.) VPRO vóór verstandig televisie 1h. Marineman Nog sneller Nieuive poging Geen cent <fe verf voor het schilder feest 5IKXEHS-T1ALLEMA PRODüKTEK vraag graft* boakja 'geziltigfieid door kleur* (32 pagina's In klauran) bij paribus 2-Laidan Aan kozijn Botterdam; •j-Gravenh**e: Dordrecat: Schiedam; Witte de WiUisiraat ïo Iele; i wnn S?St^S i?12 Post£ir° No. 424519. Knachtendienst abonnementen 18.30ïy au uur Zaterdags 17-18 uur. Telefoon 115700 Huygensplcin 1 Telefoon IB34S7 (3 lijnen; Postbus 1D81 - Postgiro No. 424867. Klachten dienst: 18.30-19.30 Telefoon 962560 Spuhveg 132 Telef. 4570. Thomas a Kern piastra at 6a - Telef. 65451. Abonnementsprijs 61 cent per week. ƒ2.65 per maand 7 90t*r kwartaal I-orae nummers 15 cent. Verschijnt dadelijk*. Vu/uw- (Geldig lot morgenavond) DROOG WEER Droog weer met zonnige perioden en iets hogere tem peraturen. Overwegend zwakke wind in hoofdzaak tussen oost en zuid. Morgen: Zon op: 4.39 Maan op: 18.06 onder: 30.52 onder: 2.08 (Van onze parlementaire redacteur) DE C.H. afgevaardigde mr. Beernink heeft gisteren in de Tweede Kamer gepleit voor de positie van de ambtenaren, het onder wijzend personeel en de gepensioneerden. Voor de heide eerste groe peringen verlangde hij een aandeel in de vrijere loonpolitiek, ook al kunnen voor het overheidspersoneel de economische motieven van produktiviteit en rentabiliteit niet worden gehanteerd* Voor de gepensioneerden wenste de heer Beernink een compensatie voor de komende huurverhoging en melkprijsverhoging van 2,5 procent van hun pensioen. IAdvsnenov Twaalf admiraals en een aantal ka- pitehis-ter-zee van de Argentijnse ma rine hebben hun ontslag ingediend, aangezien president Frondizi heeft ge weigerd in te gaan op hun eis de mi nister van Murine, Adolfo Estevez, van zijn post te ontheffen. Indien zij in derdaad worden ontslagen, houdt de marine vrijwel geen opperofficieren meer over. Tot degenen, die hun ontslag heb ben ingediend, behoort ook vice-admi- raal Alerto Vago, die juist was be noemd tot chef-operaties, een functie, die tot dusver door minister Esievez word vervuld naast zijn ministerschap. Dl reaering gaat volledig voorbij anrt de algemeen lerende trens om het verschil lussen de gemeen!eklassen te rug te brengen, aldus de a.r.-afge- wrdiöde. De bet'dï protestantse vertegenwoor digers waren niet de enige sprekers in het gisteren voortgezette debat over de regeringsnota. Ook de socialisten Knopmans en Bommsr. de pacifist lankhorst en de liberalen Van Leeu wen en Schuitemaker voerden het woord. Het beroep, dat de heer Beernink op de regering deed om in de komende periode, als zal worden overgegaan tot een meer gedifferentieerde loonpoli tiek, het overheidspersoneel niet te vergeten, kwam nog vrij onverwacht aan het einde van het debat. De c.h.-afgevaardigde vroeg wat de regering gaat doen met de lonen van het overheidspersoneel. Zij sielt de al gemene trend van de Iconbewegingen als norm. Wat is dat? De regering is er zich wel van bewust, dat voor haar ambtenaren de normen produktiviteit en rentabiliteit niet l.unnen worden gehanteerd. De heer Beernink stelde in dit ver band de vraag, hoever minister Taxo- peus gekomen is met de wijzigings voorstellen voor het georganiseerd overleg. Heeft de minister een streef datum? De ambtenaren zullen bij de uitwerking van de vrijere loonpolitiek voor het overheidspersoneel niet de dupe mogen worden van de traagheid in het georganiseerd overleg. In het verleden was er een zekere binding van de overheidslonen aan die van de metaalindustrie. Blijft die bin ding ook gehandhaafd nu de lonen in de metaalindustrie op het punt staan een verbetering te ondergaan? zo vroeg de heer Beernink. Zo ja, zullen dan de lonen van de weekloners en de werk lieden in. overheidsdienst zo spoedig mogelijk na de beslissing over de lonen in de metaal daaraan worden opge trokken? De. c.-h. vertegenwoordiger wees ook op de moeilijke positie van de lagere en middelbare ambtenaren. Is het misschien de bedoeling van de regering dezen eenzelfde verhoging te geven als eventueel aan de weekloners wordt toegedacht? Mocht de situatie zo tljh, dat,niet op korte termijn kan wor den beslist, dan wenst de heer Beer- rink een regeling met terugwerkende kracht. De overheid dient haar eigen ambte naren te laten delen in de gestegen welvaart, aldus de heer Beernink, ook al zou een hogere produktiviteit slechts tot .uiting komen in grotere stapels pa pier. Voor het onderwijzend personeel vroeg jde heer Beernink eveneens ..maatregelen. Ook voor hen zijn de uitgangspunten van de vrijere loon politiek immers niet te gebruiken. Wat gaat de regering doen voor de ambtenaren, dié gepensioneerd zijn? De heer Beernink zei, gisteren in het debat in de Tweede Kamer, dat hij als een der laatste sprekers in deze „Tour de Quay" aan het woord kwam. Toen de minister-president in de gelegenheid werd gesteld met het antwoord van de regering te begin nen, vroeg hij uitstel tot morgen. „Veertien sprekers hebben in bijna veertien uur ons met vragen over stelpt. Wjj zullen morgen met zeven man trachten u in zeven uur te ant woorden. Een der sorekers heeft hier gesproken van de Tour de Quay. Ik kan nu nog niet vertellen", aldus de minister-president, „wie morgen van ons in de gele trui zal starten". (Van een onzer verslaggevers) OP HET MUIDERPOORTSTATION in Ams;erdam-Oost heeft gister- a\ond tussen kwart voor zes en tien voor halfzever, grote consternatie ge heerst. Er werd alarm geslagen, toen een loden capsule met radio-actief iri dium in het bagagedepot uit een hou ten kistje viel. Men wilde het zekere voor het onzekere nemen: %e vestibule van het station werd onmiddellijk af gesloten. Via de uitgang konden ver trekkende passagiers de treinen berei ken, maar dan moesten ze bij de con ducteurs hun kaartje kopen; zo ont stond geen vertraging. Met Geigertellers kwamen hulp teams van het Instituut voor Kern fysisch Onderzoek naar het station, terwijl de politie voor afzetting van het mogelijk radio-actief besmette ge deelte zorgde. Kort daarna bleek er gelukkig niets aan de hand te zijn. De loden capsule, waarin het radio-actieve materiaal verpakt zit, bleek niet kapot te zijn Voor alle zekerheid werden de man nen, die zich in het bagagedepot be vonden, met geigertellers onderzocht op radio-actieve straling. Maar de tel lers reageerden niet. De capsule met iridium was van het isotopenlaboratorium van Philips Roxane aan de Oosterringdijk te Am sterdam onderweg naar de röntgen- technische dienst te Delft. Bij het ver zendén van radio-actieve materialen wórden deze zeer grondig verpakt, zo dat elke kans op gevaar is uitgesloten „Dit is echter zulk geheimzinnig spul, dat we liever geen risico namen," zei men ons op het Muiderpoortstation. (Van een onzer verslaggevers) Omstreeks middernacht heeft op de Kalvermarkt te Den Haag een agent van politie een vluchteling, de 23-jarige los-werkman J. de V., in het linkerbeen geschoten. De agent ontdekte V., wiens signale ment verspreid was, omdat hij twee jaar rijkswerkinrichting moest onder gaan, tijdens een opstootje. Opgescho ten jongens waren aan het vechten in de straat, genaamd Apendans. Twee agenten volgden hem via Korte Houtstraat en Fluwelen Burgwal naar de Kalvermarkt. Zij sommeerden hem stil te staan, maar De V. sloeg op de vlucht. Een schot in de lucht hielp niet, waarop hij in het been werd ge schoten. Na behandeling in het zieken huis werd hij overgebracht naar de arrestantenbewaarpfaats. TEN zuiden van IJsland ligt het centrum van een oceaandepressie, die maar weinig van plaats ver andert. Het erbij behorende fronten systeem heeft in Ierland, Wales en Schotland regen gebracht. Boven Scandinavië is de luchtdruk flink gestegen, zodat daar een afzonderlijk hogedrukgebied tot ontwikkelingis gekomen. Hierdoor kan de oceaandepressie ook morgen geen noemenswaardige invloed op het weer in Nederland uitoefenen. Het blijft dan ook droog weer. De wind zal, .zij het met ge ringe snelheid, uit zuidelijke rich tingen gaan waaien, zodat de tempe ratuur wat hoger zal worden. Krijgen zij een compensatie voor de komende prijsverhogingen? De heer Beernink zei, dat een verhoging van 2,5% alleszins op haar plaats was. Hij en zijn fractie zijn, bereid mee te gaan met de vrijere loonpolitiek, maar het overheidspersoneel mag daarvan beslist niet de dupe worden. De heer Van Eibergen, die meer in het bijzonder het huurbeleid behandel de, betoogde, dat de a.r.-fractie oog heeft voor het noodzakelijke evenwicht tussen huur en kostprijs. Opheffing van de huurbescherming is alleen gerecht vaardigd, als er voldoende woning voorraad is. Wil de regering tot een huurverhoging overgaan, dan dient zij met ieders belangen rekening te hou den. De S.E.R, heeft zijn voorkeur uit- Op de algemene ledenvergadering van de VPRO heeft de voorzitter, dr. J. A. de Koning, over het televisie- vraagstuk gezegd, dat de overheid on toereikende middelen ter beschikking van de televisie stelt en dat het feit, dat de televisie thans redelijk functio neert, slechts te danken is aan een overinspanning van mensen en mate riaal. Dr. De Koning merkte vervolgens op, dat de VPRO daarom voorstander is van een verstandig geleide com merciële televisie, aangezien de be staande toestand niet lang houdbaar is. Met betrekking tot het VPRO-plan voor een nationale omroep,' zei de voorzitter, dat de daarop geleverde kritiek zich steeds beperkt had tot een „neen", zonder dat daarbij' hout snijdende argumenten waren gegeven. In het slot van zijn rede wekte dr. De Koning op tot groter inspanning om het te geringe ledental van de VPRO op te voeren; hij sprak er in dit verband zijn teleurstelling over uit, dat de VPRO zo weinig „hard nekkigheid" van geestverwanten on dervindt. De groep Nederlandse zwemsters en zwemmers die in Parijs zo'n fraai succes hebben geboekt, zijn woensdagmiddag teruggekeerd op Schiphol. Onder aan de vliegtuig trap stond stewardes Jopïe Brogt zwemster van Zian haar col lega's op te wachten. Van boven naar beneden: W. Meczonides, C. Gastelaars, R. van Velzen, T. Hoogveld, Kroonenburg en de leidster "van de groep, mevr. Vlothuizen. Het Deense parlement heeft donder dagochtend vroeg met 86 tegen 6 stem men en bü 73 onthoudingen, de rege ring toestemming gegeven de onder handelingen over toetreding tot de „kieine vrijhandelszone" voort te zetten, De drie regeringspartijen socialis ten, radicalen en leden van de enkel voudige belastingpartij spraken zich alle voor deregering uit. De com munisten stemden tegen. De twee voornaamste oppositie partijen, de liberale agrariërs en de conservatieven, kritiseerden de rege ring voor hetgeen wat zij noemden de volksvertegenwoordiging voor een vol dongen feit plaatsen. Naar hun oordeel is de beslissing over de svrijhandels- zone reeds gevallen. deden zich de gevolgen gevoelen in de kolenindustrie, bij de spoorwegen en bij het verkeer te water en over de weg. Indien de staking aanhoudt, zullen naar schatting 106.000 arbeiders in Industrieën, die verband houden met staal, binnen drie weken werkloos worden.Toonaangevende persoonlijk heden van beide partijèn hebben als hun mening te bennen gegeven, dat dit wellicht de langste staking in de ge schiedenis van de staalindustrie zal worden. De staalvoorraden van de verwer kende industrieën zijn overigens gro ter dan ooit tevoren. De vereniging van de Amerikaanse pakhuishandel in staal deelde mede, dat de voorraden voldoende zijn om gedurende onge veer twee maanden in de behoeften van de afnemers te, voorzien. Afgevaardigden van de vakbond en Triomfantelijk zwaait kolonel Ryder met zijn petje na zijn aan komst in Londen. Hij verbeterde het record in de Blériot-raca Londen Parijs door de terugtocht af te leggen in 44 minuten37 seconden. (Van een onzer verslaggevers) OVERDEKT met brandwonden moesten vanmorgen Hans Roos (19) en Wouter Cape! (23) zich uit het raam op de tweede verdieping van de d nrerlpvt'O DE BRITSE kolonel-vlieger Edgar Norman Ryder heeft gisteren een nieuw record gevestigd in de door het Britse dagblad Daily Mail uitgeschreven race LondenParijs. Hij legde de afstand in omge keerde richting al in 44 minuten en 37 seconden, met motor, helikopter en straaljager. De race duurt nog een week. OP VAKANTIE: 8iq6£t4 MEE.' plastic jassen v.a. 6,s Luitenant Barry Lynch van de Britse verbin dingstroepen deed 57 mi nuten en 3 seconden over het traject LondenPa rijs. Hij maakte gebruik van een motorfiets, een hefschroefvliegtuig, een Hunter-straal jager, een auto en voor het laatste stuk in Parijs naar de Are de Triomphe weer van een motor. Zjjn tjjd werd spoedig, daarna verbeterd door kolonel-vlieger Ryder, die over hetzelfde traject 47 minuten en 45 secon den deed. Daarop was het de beurt van een Britse marine man, kapitein ter zee lan Foster Martin. Hij maak te een tijd van 46 minu ten en 58 seconden. Op de motor reed hij naar Issy. Vandaar ging;'het per helikopter -naar Vil- lacoublay, waar hij over stapte in een straaljager van het type Scimitar Deze bracht hem naar de Britse helihaven Wisley. Per hefschroefvliegtuig vloog hij naar een lichter op de Theems. Hier stap te hij over in een race boot, die hem naar de kust bracht. Tenslotte reed hij op de motor naar Marble Arch. Zijn record zou niet lang stand houden. Lui tenant Westlake van de verbindingstroepen, die de tocht per motorfiets, helikopter, straaljager en motor maakte, slaagde er in de afstand nog sneller aE te leggen. Hij maakte een tijd van 45 minuten en 53 seconden, voor het Dit was het sein kolonel Ryder ona, nog eens te proberen, maar dan in omgekeerde richting. Hij vertrok van de Are de Triomphe als duo-passagier op een mo tor naar de helihaven Issy en „wipte" vandaar over Parijs in een hefschroef vliegtuig naar het vlieg veld Villacoublay, waar hij naar een gereedstaan de straaljager rende. De straaljager bracht hem naar Engeland, waar een helikopter hem naar de oever van de Theems vervoerde. Vandaar ging het het was spitsuur naar Marble Arch. Zijn tijd bleek 44 minuten en 37 seconden te zijn. Ryder verklaarde dat Jiïj het hierbij niet zou laten en een poging zou doen om zün eigen re cord te breken. Toen op het Kanaal de echo's nog weerklonken van het geraas der straal jagers, steeg er van Ca lais een uiterst wankele eendekker op, de Bleriot 2, waarmee de 63-jarige Jean Salis, die monteur van Bleriot is geweest, het Kanaal zou overste ken. Een uur en 21 minu ten later landde hij in Lydd. Wanneer mocht blijken dat kolonel Ryder van de R.A.F. met zijn 44 minu ten de beste tijd heeft gemaakt tussen Londen en Parijs in de „Daily Mail"-race, en hij dus in aanmerking zou komen voor de prijs van 50.000 gulden, dan zal de ko lonel er geen cent beter van worden. Het minis terie van luchtvaart heeft meegedeeld dat de pr. verdeeld zal worden tus sen het liefdadigheids fonds van de R.A.F. en een and-er, n iet-officieel, R.A.F.-fonds. Een woordvoerder van het leger heeft verklaard dat in geval van een le- ger-prijswinnaar aan de hand van de door het le ger als zodanig verleen de bijstand beslist zal worden hoeveel van zijn prijs de winnaar mag houden en hoeveel zijn medewerkers krijgen. En de marine? Daar verklaarde men: „Eerst zouden wij de race moeten winnea". 1 woning aan de Katwijksestraat 107 te Scheveningen in veiligheid stellen voor de vlammen, die de vluchtweg over de trap naar beneden versperden. De jongemannen sloegen met hun handen de ruit aan scherven en lie ten zich eerst zakken, hangende aan het raamkozijn. Daarna waagden zij een sprong, schuin naar beneden, naar een balkon van de eerste ver dieping. Met ernstige brandwonden in'de tweede graad over het gehele lichaam, en met snijwonden zijn zij opgenomen in het ziekenhuis Zuid- wal. De brand werd omstreeks vijf uur ontdekt door de ouders van Hans Roos, die in een achterkamer sliepen. In een zijkamer lag Hans, die pas thuis was van een maandenlange zeereis; op een geïmproviseerd bed in de voorkamer lag zijn vriend Wouter. De heer Roos hoorde de beide jonge mannen angstig om hulp roepen, om dat hun de weg versperd was. Vader en moeder Roos liepen, om hulp roepend, de straat op. Buurtbewoners vertelden, dat zij de jongemannen plotseling voor de ramen van de voorkamer zagen. J^EEDS enige urén na het uitbreken (Advertentie) In hun angst kozen zij niet het raam loodrecht boven het balkon van de eerste verdieping. Eerst moesten zij aan het kozijn gaan hangen en daarna wisten zij op het balkon te springen. De buren ontfermden zich onmid dellijk over de slachtoffers, die slechts ondergoed aanhadden. De brandweer rukte met groot ma terieel uit, doch kon niet verhinderen, dat de voor- en zijkamer uitbrandden. Omdat ook naastgelegen woningen gevaar liepen, maakte de brandweer het dak over een grote lengte open. De bewoners van deze huizen waren reeds via de balkons gevlucht. De oorzaak van de brand was vanmorgen nog niet bekend. Tot laat in de morgen was de brandweer bezig met nabluwexw de industrie confereren vandaag met de federale bemiddelingsdiensten. De voorzitter van de vakbond, Da vid McDonald, deelde eveneens op een persconferentie mee, dat de impasse „zeer ernstig" was. De industrie heeft ons een voor stel gedaan, dat de bond kapot zou maken", zei hij. „Maar de bond zal niet kapot gaan, dat kan ik u garande ren". Hij zei, dat aan de metaalarbeiders de volledige steun beloofd was van andere vakbonden. Hij voegde 'daaraan direct toe, dat hij bericht had ontvan gen van George Meany. voorzitter van de „AFL-CIO", van Walter Reuther, voorzitter van de „United Auto Wor kers" en van James Hoffa voorzitter van de vrachtrijdersbond en van "de industrial union division van de AFL- CIO, die hun steun beloofden. McDonald zei, dat hij geen deel meer zou nemen aan de „obstructie-komedie" van de onderhandelaars uit .de indus trie. Zodra de mannen, die aan het hoofd staan van de staalindustrie een con tract wensen af te sluiten of hun on derhandelaars daartoe .willen machti gen, staat de vakbond klaar", zei McDonald. Scotland Yard heeft de hulp gekre gen van een groot aantal onderwereld figuren en andere tipgevers, bjj het zoeken naar de moordenaar van de Londense politieman Raymond Purdy. De moordenaar schoot. Purdy neer toen deze hem gevangen had genomen en met hem wachtte op een politie wagen. De verontwaardiging in de onderwe reld over deze moord is zo groot, dat een ongekend groot aantal misdadigers aan de zijde van de politie helpt speu ren naar de moordenaar, Diens identi- teit is inmiddels bekend. Het is de der tigjarige Duitser Frits Erwin Podoïa, die in 1954 naar Canada emigreerde, maar vorig jaar weer uit dit land werd gezet wegens een aantal veroordelin gen. De vermoorde* Londense politieman had Podola gearresteerd Omdat hij ver dacht werd van inbraken en pogingen tot chantage in Londen. Hij zou drie maanden geleden naar Engeland zijn gekomen. De Japanse premier, Nobusuke Kishi, is vanmorgen in Bonn gearriveerd voor een tweedaags bezoek aan West- Duitsland. Op het vliegveld, waar zün chartervliegtuig uit Londen landde werd de Japanse premier begroet door Bondskanselier dr. Adenauer, minister Erhard en andere vooraanstaand# legerumpextamm,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1