Communistische actie mislukt Wandeling doorAmalfi Twee echtparen in verkeer gedood Oefenraket schoot plotseling af: drie militairen gedood P Britse vorstin moest reis door Canada onderbreken Militairen uitgeput inoerux Chroestsjew niet naar Denemarken en Zweden m Nog onzekerheid over Castro Ongeluk op basis Eindhoven nog onopgehelderd Pi Verrassing uit Scandinavië: Predikant bestolen tijdens kerkdienst ZEVEN MENSEN VERDRONKEN Te weinig leraren, dus geen les in bepaalde vakken Bemiddeling bij de staalstaking Aanval van Mollet op regering Cliroestsjew sprak in het geheim niet Gomoelka Fransen arresteren Algerijnse bende EVENMIN NAAR NOORWEGEN Surinaamse bosnegers hielpen zoeken Kind (IVz) om het leven gebracht? PRAWDA: FINLAND HOORT NIET BU „KLEINE ZONE" Vrij vast weer r r iö Voorruit sprong Verdronken 00K IN BAGDAD MUITERIJ MISLUKT MAAGSTOORNIS DOOR HITTE MAANDAG 20 JULI 1959 J Directeur: H. DE HUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4350 Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT F AN UIT h et Italiaanse vakantieverblijf Ravello maakte het koninklijk gezin een tocht naar het vissers plaatsje Amalfi, ten zuiden van Napels aan de Golf van Salerno gelegen. Eens was Amalfi een havenstad zo groot als Venetië, nu telt het nog slechts 6000 inwoners. De foto toont H.M. koningin Juliana en H.K.H. prinses Beatrix tijdens een wande ling door het historische plaatsje. op vakantie: BiqBeu mue! In Stockholm en in Kopen hagen is vanmorgen door de ministeries van Buitenlandse Zaken van respectievelijk Zweden en Denemarken het verrassende nieuws bekendgemaakt, dat het officiële bezoek van de Russische premier Chroestsjew aan deze landen niet zal doorgaan. •ntftpriNp "Vi*> sjoumhki wsot; J*dQ6-t/ «IVT-Ik 1, •poc«* Ml S8 I Md taaa tg sflidsTOWnwnBxtv ■M»« T°r->i - ®0 }«e*tsEf<Su»>l scujcxti ;sncws 'OiSV iXï SMipndg :tq3Ufioo asaeae «ooïwfm - Okstofbi i^uatpuaroownH 'f.98MT> 'OM OJiSj®o«I - T60T «Knsoj; •(oamftt t) mm woom«i I <qn<lsua»XnH nlmtlMUO-f. 'OOLSTt uoowa, 'jnn 8l~il sï»p.»v»Z •jbo 0C6XOS'S! wnusurawioqs jsaajpasrmaerx •eietst 'ok o-nïisod: - mi w>qi*o<i M *t ooistï •j®wi - sz m-nstnm ap tmvin&m IhoiAM- (Geldig tot morgenavond) ZONNIG. Droog en overwegend zonnig weer. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen west en noord. Weinig veran dering in temperatuur. Morgen: Zon op: 4.44 Maan op: 21.12 onder: 20.48 onder: 6.31 STRIJD IN IRAK (Van een onzer verslaggevers) Tijdens de ochtenddienst in de ge reformeerde Prins Willemkerk te Scheveningen heeft gistermorgen een insluiping plaatsgehad in de predi kantskamer. .Ten nadele van ds. F. Vree:?, predikant van de gereformeerde kerk van Rotterdam-Centrum, werd gestolen een portemonnaie met f 150, een papoort, een rijbewijs en een vul penset. De insluiping werd ontdekt na het einde van de dienst. (Van onze correspondent) Onder het zeer grote aantal slacht offers van het wegverkeer en het wa ter waren dit weekeinde twee echtpa ren. De heer P. 3. Baljeu (61) uit Zeist en zijn echtgenote werden in de buurt van Turijn op slag gedood bij een frontale botsing met een Italiaanse wagen. Ook de Italiaan kwam om het leven. Het echtpaar Baljeu was op de te rugweg van een vakantie in Italië. Aangezien er geen overlevenden van het ongeluk waren en het stil was op de weg weet men niet hoe het onge val is gebeurd. Zaterdagmiddag verongelukte op de rijksweg UtrechtDen Haag het Haagse echtpaar G. L. Koessen. De heer Koessen begon plotseling met zijn motor te slingeren waarna het echtpaar op de grond viel en door een passerende vrachtauto werd overreden. Verder werden ons de volgende on gelukken op de weg gemeld: LOENEN De 61-jarige meubel maker Z. Slagman uit Apeldoorn is met zfjn bromfiets op de Hoofdweg aangereden door een motor. Hij is zon dag in een ziekenhuis overleden. TEGELEN Ten gevolge van het springen van eeni voorruit reed za^r- dag een auto op de rijksweg tussen Te- gelen en Belfeld in volle vaart tegen een boom. De bestuurster, de echtge note van dokter "Wemenbol uit Reuver, was vrijwel op slag dood. Zij was 40 jaar. had zeven kinderen, waarvan de jongste enkele weken oud is. UTRECHT Het vijftienjarige meis je M. A. Pen is op het Vredenburg overreden door een vrachtauto. Korte tüd later is zij overleden. BERGEN OP ZOOM Op de Hal- sterseweg is de 57-jarige G. Flipse met boom gereden. Hij is zondag overleden. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter DEN HAAG Een jongen S. P. H. uit de Wijnand Nuyestraat, die gisteren twaalf zou worden, is zaterdag door een vrachtauto aangereden en gedood. ROTTERDAM Mevrouw T. Ver- biest-Engbers (25) uit Maassluis is za terdagmiddag op het rijwielpad langs de Vondelingenweg met haar fiets ge vallen en daarna door een bromfietser aangereden. Tijdens het vervoer naar het Zuiderziekenhuis is zij overleden. Tijdens het warme weekeinde was ook het aantal slachtoffers van het water zeer groot. DRACHTEN De 17-jarige J. Wiersma is na een duik in het kanaal langs Rijksweg 43 (Afsluitdijk—Gro ningen) overleden. Hij moet de harde bodem van het kanaal geraakt hebben. SCHEVENINGEN Het lijk van de zevenjarige Duitse jongen Luther Weber is zondag aangespoeld. SCHEVENINGEN De 16-jarige leerling-bakker L. Beukenholdt uit de Regentesselaan in Den Haag, is zon dagmiddag in zee verdronken. AMSTERDAM Het zesjarige meis je Thonia van der Bos is zaterdagmid dag in de Albardagracht verdronken. DUSSELDORP De 23-jarige Loijer.s uit Hulsberg is bij het zwem men in de Rijn verdronken. Hij was op bezoek bij bevriende mijnwerkers. UTRECHT Een 20-jarige matroos uit Lahn (Duitsland) is in het Amster damRijnkanaal overboord gevallen en verdronken, ZAND VOORT. De 78-jarige dame H. v. U. uit Bentveld is zaterdagavond, toen zij de Zandvoortselaan overstak, door een personenauto gegrepen. In het Diakonessenhuis te Haarlem is zij, waarschijnlijk ten gevolge van een shock, overleden. FRANEKER. In het Van Harinx- makanaal is de tienjarige C. Talhout bij het zwemmen verdronken. Een nichtje, met wie de jongen was gaan zwemmen, vertelde pas een kwartier later thuis dat haar neefje plotseling onder water verdwenen was. Politie en burgers gingen dreggen en haalden zijn bromfiets in volle vaart tegen een. een uur later het lijkje boven water. ERNSTIGE ongeregeldheden hebben Ln Irak gewoed sinds de herdenking van de staatsgreep van de veertiende juli. In het noordelijke oliecentrum Kirkock hebben nationalistische stammen dagenlang straatgevech ten geleverd tegen communisti sche verzetsgroepen en muitende legereenheden, die de zijde van de communisten hadden gekozen. Volgens sommige berichten dreigt er een volledige burger oorlog. De communisten zouden een mislukte greep naar de macht hebben gedaan. Premier Kassem verzocht het Iraakse volk gisteren dringend zich niet door „blind fanatisme" te laten leiden. In Kirkoek, waar het felst werd gestreden, zouden honderden slacht offers zijn gevallen. Ook worden ge vechten gemeld uit Bagdad, Samawa en Hajaf. In Bagdad zouden communisten de woning van Sjamseddin, de presi dent van het militaire gerechtshof, hebben aangevallen toen anti-com munisten bij hem bescherming zoch ten. De president zou het vuur heb ben geopend op de communisten van wie er enkelen werden gedood. Sjamseddin kreeg zelf ernstige^ ver wondingen. Hij overleed later. Hij was een van de voornaamste medewerkers van premier Kassem. Vrijdag zou een communistische me nigte het gebouw van het anti-com munistische blad Bagdad hebben ver nield. Berichten in de Syrische pers, be vestigd door westelijke corresponden ten die Irak de laatste daeen hebben verlaten, melden dat de ongeregeldhe den in Kirkoek ziin ontstaan na „uit lokkende communistische demonstra ties". De tweede legerbrigade, die als gar-, nizoen in de stad ligt, sloeg aan hef muiten en steunde de communisten; die toen grote gedeelten van Kirkoek bezetten. De opstandelingen hadden een van de militaire commandanten vermoord en ook een tiental nationalisten. Nationa listische stammen bestreden hen. De berichten wijzen erop, dat de communistische muiterij deel uitmaakt van een algemeen plan om in Irak de macht over te nemen. Legereenheden, die naar de stad wer den gezonden zouden thans de toesta 4 in Kirkoek weer in handen hebben. Premier Kassem heeft zondagavond op een massale gebedsbijeenkomst van rooms-katholieken gezegr in staat te zijn ieder te vernietigen die tegen de zonen van het volk in verzet komt. Wat in enkele steden ei dorpen, en in het bijzonder in Kirkoek, is gebeurd, is een manifestatie van wreedheid en blinde dweperij. De premier zei dat naieve soldaten er vandoor zijn ge gaan. Hij gaf alle militairen, ongeacht hun rang, bevei alleen orders van het hoofdkawrtier -op te volgen. De leider van de Cubaanse revolutie, Fidel Castro, heeft nog niet gereageerd op de verwerping van zijn ontslagaan vrage als premier door de nieuwe pre sident. Dorticos. Minister en ambtenaren hebben alles in het werk gesteld om Castro te be wegen minister-president te blijven, aldus wordt uit Havanna gemeld. Maar zondagmiddag omstreeks twaalf uur had hij nog niets van zich laten horen. Hij zal misschien wachten met het af leggen van een verklaring tot de bij eenkomst van het kabinet van vandaag De Cubaanse minister van Onderwijs, Amando Hart, heeft zondag ais zijn mening gegeven dat Castro zijn ont slagaanvrage intrekt. De Fhllippijnsc president Carlos P. Garcia heeft zaterdag in een stromende regen te Makiling de tiende wereld jamboree gconend. Aan deze jamboree wordt deelgenomen door 54 buiten landse en 63 Philippijnse afdelingen, in totaal ongeveer 12.000 padvinders. De Tweede-Kamerleden de heren Roosjen en Versteeg (belden A.R.), hebben de minister van O.. K. en W, mr. Cals schriftelijk gevraagd of het hem bekend is, dat er scholen voor VHM O zijn, waar gedurende de cur sus 19591960 in de examenklassen bepaalde vakken niet zullen worden gegeven, omdat voor die vakken geen lararen aanwezig zijn? Is de minister niet van oordeel, dat het ernstige gevaar dreigt, dat de be trokken leerlingen buiten hun schuld hun studie niet op de gestelde tijd kunnen voltooien, doordat zij niet zullen voldoen aan de eisen, voor de eindexamens, vragen de kamerleden verder. Zü informeren of de minister be reid is het daarheen te leiden, dat voor bepaalde scholen voor bepaalde vak ken het eindcijfer van de cursus 1958 1959 als examencijfer geldt bij het examen I960. Van onze correspondent) DRIE MILITAIREN zijn gedood en één licht gewond toen zaterdagmiddag op de vliegbasis Eindhoven een raket onverwacht afgevuurd werd, Bü het ongeluk, dat omstreeks 16.45 uur plaats vond, werden sergeant H. B. van Rossum (26 jaar, gehuwd, één kind) uit Eindhoven en de ongehuwde dienstplichtige soldaat J. D. 3. van Maasakkers (21 jaar) uit Nunen op slag gedood. De dienstplichtige soldaat J. M. A. Hakkaart uit Leiden (ongehuwd, 21 jaar) werd zwaar gewond in het bin- nenziekenhuis te Eindhoven opgeno men en later voor een operatie naar Tilburg overgebracht. Nog voor de operatie is hij overleden. Licht gewond werd sergeant eerste klasse G. van Londen (34 jaar, ge huwd) uit Meerveldhoven bij Eind hoven, De oefenraket was onder aan een F 84 Thunderstreak straalvliegtuig op gehangen en moest gebruikt worden voor oefeningen die vandaag op de Vliehors gehouden zouden worden. Het afvuren van deze raketten gebeurt in normale gevallen langs elektronische weg vanuit de cockpit. Zaterdagmiddag echter schoot een raket door nog onopgehelderde oor zaak plotseling uit eigen beweging weg en kwam vijftien meter verder in de berm terecht Het vliegtuig bleef onbeschadigd. Hoe de drie slachtoffers zijn omge komen is nog niet te zeggen. De licht gewonde kon namelijk nog niet ver hoord worden, en verder waren er geen ooggetuigen. Mogelijk zijn de slachtoffers door vuur uit de lanceer- inrichting getroffen of door de lucht druk tegen de grond geworpen. Een commissie heeft de zaak in onderzoek. (Advertentie) "B/gT3&i plastic jassen va S.90 De bemiddelaars van de Ameri kaanse regering zullen vandaag op nieuw trachten een einde te maken aan de staking in de staalindustrie, die thans v«f dagen duurt. Joseph. F. Finnegan, de directeur van het re geringsbureau voor bemiddeling in arbeidsgeschillen, zal vanmorgen in New York de voornaamste onderhan delaars van de werkgevers en diens adviseurs ontmoeten. Vanmiddag vergadert Finnegan met de voorzit ter van de United Steelworkers Union McDonald. De vroegere (socialistische) Franse premier Guy Mollet heeft gisteren ia de buurt van Rüssel, in het industrië le noorden van Frankrijk, een scherpe aanval gedaan op de regering-Debré. Hij verweet haar betreurenswaardi ge besluiten." Volgens Mollet, die er nogal bleek uitzag, is thans het ogen blik gekomen om tot een periode van aanvallen over te gaan. Zoals bekend is de Franse socialis- sinds de Russische leider de vorige De Russische leider Chroestsjew en de Poolse communistische lei der Gomoelka hebben gisteren een geheime ontmoeting gehad. Het was de eerste keer, dat Cliroestsjew en zijn gastheer in staat waren enkele uren in particu liere conversatie door te brengen, sinds de Russische leider de vorige week in Polen aankwam. De plaats, waar het onderhoud plaatsvond, is niet bekendge maakt. Chroestsjew en Gomoelka verlieten Poznan zaterdagavond in een speciaal vliegtuig. Volgens een te Lyon uitgegeven communiqué is er een groep Algerijn se opstandelingen, behorende tot de F.L.N., gearresteerd die in het gebied van Lyon opereerde. Tot de arrestan ten behoort de leider van de zones van St.-Etienne, Lyon en Grenoble. Uit in beslag genomen papieren blijkt, dat de F.L.N. voorbereidingen heeft getroffen voor nieuwe aansla gen op inrichtingen, o.a. olie-installa ties in het gebied van Lyon. In een villa is een aanzienlike hoe veelheid tijdbommen en wapens gevon den. Bovendien legde de Franse poli tie beslag op een bedrag van 23 mil joen frank die in de maand juni door de Algerijnen te Lyon bij elkaar was gebracht. Koningin Elizabeth van Engeland, die op het ogenblik samen met prins Philip een bezoek aan Canada brengt, heeft gisteren haar officiële afspraken niet kunnen nakomen omdat zij aan een maagstoornis leed. Zij zou een bezoek aan Dawson hebben gebracht, maar prins Philip is nu alleen gegaan. Volgens haar artsen had zij last van haar maag ten gevolge van de warmte en oververmoeidheid. Zij heeft gisteren de hele dag gerust in haar hotel in Whitehorse, waar zij zaterdag was aangekomen. Vanmorgen heeft de perschef van de Britse vorstin meegedeeld dat de conditie van koningin Elizabeth „verbeterd" is en dat zij vandaag haar tocht door Canada zal voortzetten. Volgens hem had zij geen koorts gehad. De particuliere secretaris van de koningin heeft verklaard dat er „geruststel lende berichten naar Londen en Ottawa zijn gezonden". DE grote man op Cuba, Fidel Castro, in een karakteristieke houding op het vliegveld van Havana, na de terug keer van minister van Staat Roa (midden) uit Washington. Enkele uren na de terugkeer van de minister liet Castro weten dat hij zou aftreden we gens meningsverschillen met president Urrutia. Later ging de president zelf heen. Inmiddels is de positie van Castro nog niet duidelijk. Nader wordt nog vernomen dat de Russische premier Chroetsjew ook niet naar Noorwegen zal gaan. Intussen verdiept men zich in de Scandinavische hoofdsteden over de aanleiding van het rassende Russische besluit. De gissingen variëren van vijandig heid in de Zweedse pers tot ziekte van Chroestsjew, en belangrijke poli tieke ontwikkelingen achter het IJze ren Gordijn zijn niet buiten beschou wing gelaten. Dankzij een grootscheeps opgezet te speurtocht in de binnenlanden van Suriname is een reeds volkomen uitgeputte militaire patrouille van vier man veilig in de bewoonde we reld teruggekeerd. De militairen, sergeant Wagenaar, de soldaten Boekhorst en Vrede en marechaus see Groenewond zijn in het hospi taal te Paramaribo opgenomen. Hun toestand is echter allerminst zorg wekkend. De vier mannen waren voor een terreinverkenning naar de Mazaro- nitop uitgezonden. De volgende dag zouden zij in het kamp terugkeren. Het terrein was échter zeer slecht waardoor de patrouille grote omwe gen moest maken. Daardoor raakte men de richting kwijt. Toen de. mannen niet terugkwa men, werden zoekpatrouilles uitge zonden. Bosnegers en Indianen hiel pen zoeken, en een vliegtuig van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij ging de lucht in om te helpen de mannen op te sporen. Uit dit vliegtuig werd ten slotte, na drie dagen, de patrouille ontdekt. Zij waren slechts twee kilometer van het bivak. De mannen waren zeer verzwakt omdat ze drie dagen zonder voedsel in het oerwoud had den moeten doorbrengen. Chroestsjew zou zijn Scandinavische tournee op 9 augustu in de Deense hoofdstad Kopenhagen beginnen. Hij zou worden vergezeld door zijn echt genote en zijn dochters Rada en Nadja. Het is nog niet bekend of de bezoeken aan Noorwegen en Finland evenmin zullen doorgaan. Volgens sommige berichten is er al leen maar sprake van uitstel. Vanmid dag zal zowel premier Hansen van Denemarken als premier Erlander van Zweden een verklaring afleggen. Voor de reis van de Russische lei der waren uitgebreide voorzorgsmaat regelen getroffen. Tot dusver werd verondersteld dat alleen het houden van een topconfe rentie Chroestsjew er toe zou kunnen bewegen van zijn Scandinavische reis af te zien. In Gendringen is vanmorgen het lijkje aangetroffen van het anderhalf jaar oude kind van de familie V. d. V. Het kind is, naar men vermoed, op gewelddadige wijze om het leven ge komen. Nader vernemen wij, dat de bijna anderhalf jaar oude Anneke v. d. V. door verstikking om het leven is ge komen. Dit is vanmorgen gebleken uit de sectie, die onder leiding van de officier van Justitie te Arnhem, werd verricht. De justitie onderzoekt of er misdrijf in het spel is. Toen de moeder van het meisjes gistermiddag de woning verliet, liet zij het kind in bed achter, 's Avonds om 9 uur, bij thuiskomst, trof zij het kind dood in haar bedje aan. Kolonel Martadinata van de landstrijd krachten is benoemd tot waarnemend chef-staf van de Indonesische ma rine. Hij volgt vice-admiraal Soeb- jakto op, wie „op zijn eigen verzoek eervol ontslag is verleend". De Prawda heeft zondag een eind gemaakt aan de Finse bespiegelingen, dat Rusland wel geen ernstige bezwa ren zou hebben tegen aansluiting van Finland hij het klein vrijhanüeisgebied» dat Engeland, de Scandinavische lan den, Portugal, Zwitserland en Oosten rijk willen gaian stichten. Vandaag begint in Stockholm een mi nistersconferentie hierover. De Praw da heeft zich nu tegen de vorming van „geloten economische landengroepe- ringen" in het algemeen verklaard en in het bijzonder tegen Finlands aan sluiting daarbij, omdat de Fins-Russi sche handelsbetrekkingen daarbij in gevaar zouden komen. Economische aansluiting bij NAVO-Ianden zou ook een bedreiging vormen voor de Finse neutraliteit, aldus de Prawda. Het Britse blad Manchester Guar dian legt de waarschuwing van de Prawda uit als een poging om Finland geïsoleerd te houden. Dit zou zeker een les zijn die de andere Scandina vische landen ter harte zouden nemen. In dit verband sprak het blad over po gingen van Chroestsjew om deze sta ten tot neutraliteit te bewegen. Finland moet zijn tweezijdige handel met de Sowj et-Unie waarborgen, als het zou toetreden tot de „kleine vrij handelszone", zo heeft de Finse mi nister van Buitenlandse Zaken, Toern- gren, te Helsinki verklaard. Hij zei dit naar aanleiding van een waarschu wing van de Prawda. Minister Toemgren noemde als es sentiële voorwaarde voor Finlands toetreding, dat het land zich niet be hoeft te binden aan enige bovennatio nale instelling, waardoor zijn vrijheid van handelen zou worden beperkt of zijn tweezijdige handel, in het bijzon der met Rusland, zou worden onder mijnd. ZONDAG is koelere lucht met noordwestelijke winden ons land binnengestroomd. De noordwestelijke wind was het gevolg van de ontwik keling van een hogedrukgebied bij de ingang van het Engelse Kanaal. Via de Noordzee kwam dit in de af gelopen nacht in verbinding met het nog steeds aanwezige hogedrukge bied boven Noord-Europa, Deze rug van hogedruk vormt een barrière voor oceaandepressies. Een ervan neemt bij IJsland in betekenis af. Het bijbehorende front komt niet verder dan Ierland en Schotland, waar het wat regen brengt. Een boven midden-Europa gelegen depressie in de hogere luchtlagen veroorzaakte gedurende het week einde regenval in Polen en Oost- Duitsland. Ook dit regengebied kan echter niet gemakkelijk tot ons land doordringen, zodat de regenkansen hier klein blijven. Verwacht mag daarom worden, dat in het weer hier te lande de eerstkomende 24 uur nie veel verandering komt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1