Winst w „door de knieën gaan"? Schadevergoeding vragen thans ZINLOOS Ravage na botsing Hedelse brug Jongen omgekomen bij ontploffing in vuurwerkfabriek Politiek doel en discriminatoir karakter HANDTEKENING OP VIERDAAGSE-PET i „Hulp" geboden tijdens fietstocht ARRESTATIE na nachtelijke aanslag Vandaag tewaterlating van atoomscliip in V.S. Ondersoek censuur op N-Guinea Scandinavië opgelucht BUITENLANDSE HOOGLERAREN KEUREN OPTREDEN VAN INDONESIË AF TREINVERKEER - naar Den Bosch - ONTWRICHT Britse vorstin is oververmoeid Geldroof uit auto: afgesproken werk Mm Tuinderslmecht meldde riek- als getuige In drie jaar geen brandstof nodig r HINSDAG 2: JULI 1059 Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4351 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT J GOEDERENTREINEN OP ELKAAR Regelmatig (Van een onzer verslaggevers)' BIJ de Maasbrug te Hedel zijn vannacht om even over half- vijf twee goederentreinen op el kaar gereden. Een locomotief en veertien wagons raakten uit de rails. Deel van reis geschrapt Vaag „Uniek" W& (Van een onzer verslaggevers) QISTERAVOND meldde de 35- jarige, ongehuwde tuinders knecht C. M. B. zich bij de rijks politie in zijn woonplaats Wate ringen (Westland). Zijn signale ment was door de radio omgeroe pen in verband met het neerste ken van de 21-jarige Rotterdam se monteur H. van den Berg. Ongeloofwaardig Zonnig en droog Noodtoestand aan Algerijns- Tunesische grens Naar kampeerterrein Even rusten Ook ïn duinen Staking in Colombo voorbij Minister kondigt aan: Na Chroestsjew's „neen" WMfe «te WMhatraat 28 - Telc-f. 119700 M 14 Ptwtbus 1112 Pastgli© No. 424519. XtaeMMKttem* abonnementen 18 301940 uuc. XatecAags 17—18 uw, Telefoon 115700. Hungenaplcin 1 Telefoon 183467 (3 HJncn). Postbus 1061 - Poetgta® No. 424B87. jaatibtendfenst: 1SJ30—1940 - TdfcrfocB 36256® 9puiwe« 133 - Telef. *570. «mum* Kcmpkwtegat M Teief. 8S49L iM «mtpcrweefc, f346 pe* maand, 7,90 per M «ent. .Vetachbart daecJDko. Twuua (Geldig iot morgenavond) WEINIG VERANDERING Droog en overwegend zonnig weer. Zwakke tot matige noordelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 4.45 onder:' 20.46 Maan op: 21.41 onder: 7.4# «-« ET nam« van socialistische zijde IV tracht men de indruk te wek ken dat het kabinet-De Quay verleden week tegenover de Kamer „door de knieën" i» gegaan. Het was de heer Suurhoff die dat vrijdagavond in een radiopraatje zei. Daten wij dat eens rustig bekijken. Wanneer gaat iemand „door de knie- en"? Dajt gebeurt als hij, onder druk, van zijn doeleinden afziet. Ais het ka binet-De Quay dus van zijn politiek, die het zich voorgenomen had te voe ren, had afgezien onder druk van de Kamer. Dat zou het geval geweest zijn als het kabinet wat de socialisten wil den, va»* de vrijere loonvorming had afgezien Maar dat is niet het geval geweest. Dat zou ook het geval zijn geweest als het kabinet, wat de socialisten wilden, van de afschaffing van het consumenten-subsidie op melk had af gezien. Maar dat ia niet het geval ge weest. Dat zou eveneens het geval zijn ge weest ais het kabinet, wat de socia listen wilden, weer de een of andere vorm van huurafroming had aangekon digd. Maar ook dat is niet het geval geweest. En dat zou ten slotte het geval 2ijn geweest als het kabinet, wat niemand wil, niet zou hebben gestaan voor een politiek die een nieuwe overbesteding tracht te voorkomen. En ook dat is niet het geval geweest Het kabinet heeft het in de nota uit gestippelde beleid goed verdedigd en het heeft daarop het fiat van de Ka mer gekregen. AAROM spreekt men dan van Wel, dat heeft betrekking op de wij ziging die de regering op suggestie van de Kamer aanbracht in de mid delen die gebezigd worden om de doei einden te bereiken. De huurverhoging ging van 1 janua ri naar 1 april om daardoor voor de eerste fase van de vrijere loonvor ming iets meer tijd vrij te maken. En de melkprijs wordt in twee etappes verhoogd, om het iets minder schoksgewijs te doen verlopen. Dat is Wat de heer Suurhoff nu blijk baar „door de knieën" gaan noemt. De heer Suurhoff staat blijkbaar nog op het standpunt, dat hij ook als mi nister innam, dat de Kamer heeft te slikken wat de minister haar voorzet. Als de Kamer dan iets anders wilde dan zei de heer Suurhoff, net als de Bussen in Genève, njet. Wat er dan van het eigen recht, de eigen plaats en de eigen functie van de Kamer overblijft, vermogen wij niet in te zien. Wij vinden dat „njet" niet een be wijs van kracht, maar van tirannie. En wij vinden een regering, die met behoud van eigen standpunt in hoofd lijnen, het oor leent aan de Kamer over de nuances die in het beleid mo gelijk zijn, niet een regering die door de knieën gaat, maar een regering die consütutioneel-Nederlands denkt en handelt. En dat is vergeleken met wat we voorheen hadden, winst. Nationalisatie strijdig met volkenrecht HET heeft eeen zin dat de eigena ren van de genationaliseerde Nederlandse bedrijven in Indonesië in dit stadium claims om schade loosstelling indienen bij de daar toe ingestelde Indonesische commis sie. Deze mening voegt de voorzit ter van de Ondernemersraad voor Indonesië toe aan het hierbij gepu bliceerde advies der drie buiten landse hoogleraren. De voorzitter wijst erop dat, sinds de adviezen der hoogleraren vast gesteld werden, de inzichten van de Indonesische regering blijkens uit latingen van haar zijde, ongewijzigd zijn gebleven. Wel werd betaling In het vooruitzicht gesteld „als de po litieke toestand dit toelaat". Van de eigenaren kan niet verwacht worden, dat zij de beslissing over de recht matigheid van de nationalisatie en de omvang van de vergoeding in handen leggen van een Indonesisch overheidsorgaan, aidus de voorzitter. Sf«L (Van onze correspondent) Een ontploffing in de vuurwerkfa briek Piersma te Ïïnauiden heeft maan dagavond het leven gekostaan des*""1 van de directeur, de 18-jange H. riers- ®a. De jongen werd na de melding in het gebouwtje gevonden. Hij werd snel overgebracht naar een ziekenhuis waar hij in de loop van de avond is over leden. Omstreeks 5 uur hoorde een toeval lige wandelaar de ontploffing achter het marinekamp aan de strandweg te IJmuiden. Hij alarmeerde onmiddellijk de brandweer en politie, die een on derzoek Instelden. De brandweer kwam nog in actie voor een door de ont ploffing ontstane duinbrand die spoedig bedwongen was. Vijfduizend m2 duin terrein gingen daarbij verloren. In de loop van de afgelopen jaren zijn in deze vuurwerkfabriek en pu zo genaamde thuiswerkers regelmatig ontploffingen voorgekomen. Deze ex plosie was waarschijnlijk te wijten aan de knalkurken voor de fabrikage, waarvan de heer Piersma geen vergun ning had. Wel had hij vergunning om wonder- kaarsen te maken. Hij verklaarde dat hij een kist knalkurken gevonden had en voor alle voorzichtigheid bulten wn- de zetten. Na een onderzoek van de politie is gebleken dat er nog meer knalkurken in het bedrijf in voorraad waren. De Politie staat dan ook sceptisch tegen over de verklaring van de heer Piers ma. Hij heeft reeds enige malen te rechtgestaan in verband met het ver vaardigen in huisarbeid en het ver voeren van vuurwerk. Persoonlijke ongevallen dede nzich niet voor doch wel werd zware schade aan gericht aan rails en bovenleiding, waardoor het treinverkeer tussen 's-Hertogenbosch en Zaltbommel in beide richtingen gestremd werd. Van_ morgen verwachtten de N.S. dat het verkeer op deze lijn nog wel de ge hele dag onredderd zon zijn. Een kraanwagen uit Eindhoven en een wenkfcrein uit Utrecht zijn ijlings vertrokken om te pogen de ontspoor de wagens en de locomotief weer in het spoor te krijgen. Over de oorzaak was vanmorgen nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen de trein uit Den Bosch een en kel spoor van de spoorbrug wilde op rijden, juist toen van de brug of tic goederentrein uit Utrecht kwam aan rijden De Utrechtse trein werd m de flank 'gegrepen. Acht wagens werden U1vfn de ^Bossche trein ontspoorden zes wagons en de locomotief. De ma chinist kwam er zonder verwondingen 0fBussen hebben het reizigersvervoer tussen Bommel en Den Bosch overge nomen. Doorgaande reizigers werd aangeraden om via Nijmegen of Rot terdam te rijden. Koningin Elizabeth van Engeland, die op het ogenblik een officieel be zoek aan Canada brengt, heeft haar verdere rondreis door het noorden van Canada wegens een maagstoornis en oververmoeidheid moeten afzeggen. Haar echtgenoot, prins Philip, heeft nu Yellowknife en Uranium City m Saskatchewan alleen bezocht, terwijl koningin Elizabeth rechtstreeks naar Edmonton is gevlogen, waar prins Philip zich weer bij haar cal voegen. In Edmonton, de hoofdstad van Al berta, zal worden beslist, of koningin Elizabeth haar Canadese reis zal voort zetten. Het bezoek waarvan nu nog twaalf dagen voor de boeg zijn, is bij zonder vermoeiend gebleken en heeft het uiterste van de koningin en prins Philip geëist. De uit de rails geworpen wagons van de aanrijdende trein wer den zwaar beschadigd. Deze foto werd kort na de botsing gemaakt. (Van onze correspondent) Uit een politieonderzoek is gebleken, dat de diefstal van een tas met 11.001) gutden uit de cabine van een voor een isarnevelds café geparkeerde vracht auto vorige week afgesproken werk is geweest. De chauffeur van de auto, die onmiddellijk na het gebeurde aangifte heeft gedaan, heeft thans bekend, dat hij de dieven, de 20-jarige H. uit Bla- ricum en de 20-jarige K. uit Laren, zelf in de gelegenheid heeft gesteld hun slag te slaan. Behalve slordigheid moet hem dus ook medeplichtigheid ten laste worden gelegd. Het geval wordt nog bedenkelijker ais men weet, dat de desbetreffende chauffeur de zoon is van de etigenaar van de vrachtauto, een kaasgrossier uit Huizen. Op de betrokken avond zijn K. en H. in een gehuurde auto naar Barneveld gereden, waar zij geheel volgens plan de vrachtauto aantroffen. De chauf feur had één der raampjes op een kier laten staan, zodat de dieven zonder al teveeil moeite de tas met geld konden bemachtigen. Hun optreden trok echter de aandacht van een voorbijganger, die zo pienter was het nummer van de huuraiSa te noteren. De politie volgde het spoor, 't welk leidde tot de aanhouding van K. en H„ die, na aanvankelijk hardnekkig te* hebben ontkend, tenslotte door de mand vielen. Het geld was ten dele reeds gebruikt voor de aankoop van een tweedehands auto, die prompt in beslag is genomen. (Van een onzer verslaggevers) DRIE vooraanstaande buiten landse geleerden zijn tot de conclusie gekomen dat de natio nalisatie der Nederlandse bedre ven in Indonesië op meer dan één grond in evidente strijd Is met de fundamentele beginselen van het volkenrecht. De drie geleerden, Lord McNair te .Cambridge, prof. H. Rolin te Brussel en prof. dr. A. Verdross te Wenen, hebben hun mening kenbaar gemaakt op verzoek van de Ondernemersraad voor Indo nesië, de organisatie waarin de Nederlandse investeringsbelan- gen in Indonesië verenigd zijn. Deze organisatie wilde een ob jectief oordeel Uitlokken over de Indonesische nationalisatiewet. De geleerden hebben hun conclu sie onafhankelijk van elkaar be reikt. De drie hoogleraren wijzen in de eerste plaats op het politieke oogmerk der nationalisatie en haar discrimina toir karakter. Lord McNair en prof. Kolln leggen er bovendien de nadruk op dat zö onverenigbaar is met ver dragsverplichtingen. die Indonesië nog jegens ons land heeft. Alle drie achten zij de vage wijze, waarop Indonesië schadevergoeding in het vooruitzicht stelt, volkenrechtelijk ten enenmale onvoldoende.'Zij* wijzen 1 er daarbij op dat:- 4 Uit een aantal wettelijke bepalin gen en de officiële uitleg daarvan afgeleid kan worden, dat Indonesië zicb een vergoeding voorstelt, die ver beneden de werkelijke waarde van de genationaliseerde objecten zal blijven, 2 de w ij z e van de betaling bij een nadere wet zal worden geregeld en dus nog niet vaststaat. Aangenomen meet worden, dat de betaling zal ge schieden over een periode van on bekende duur. 3 Wèl vaststaat, dat het tij ds t ip der betalingen wordt verschoven naar een onzeker moment in de toekomst. 4 De betaling afhankelijk wordt ge steld van de oplossing van het po litieke conflict over Nieuw-Guinea. Lord McNair constateert dat de z.g. Indonesische nationalisatie geen wer kelijke nationalisatie Is; hil noemt deze .uniek" en kan haar slechts zien als een eigendomsontneming zonder enige wettige rechtvaardiging. Prof. Rolin meent, dat het onrecht matige karakter van de Nationali satiewet Indonesië verplicht de af genomen zaken aan de rechtmatige eigenaren terug te geven of hen an ders schadeloos te stellen voor de volle waarde van hun eigendommen en het verlies van de vrije uitoefe ning van hun rechten. Prof. Verdross noemt de maatrege len „een door het volkenrecht ver boden confiscatie van eigendommen van vreemdelingen." De meningen der drie volkenrecht specialisten zijn gepubliceerd in een speciaal nummer van het Nederlands tijdschrift voor Internationaal Recht. E** «fa:M ï,'N, 7*1 PETTEN, zonnehoeden en zelfs tropenhelmen zuilen, naar het zich laat aanzien, zeer in trek zijn bü de duizenden vierdaagselopers, die vanmorgen vroeg al thans een eerste zonnige wandeldag tegemoet gingen. En het ziet er niet naar uit dat de zon de komende dagen minder fel zal schijnen. Een jonge wandelaarster gebruikt® haar pet tevens om daarop handtekeningen te verzamelen. Op de foto ziet men hoe de' 86-jarïge heer Dinkhuisen uit Den Haag tekent. Deze bejaarde man heeft dertig keer de vierdaagse meegelopen. Gistermiddag echter arriveerde hij als toeschouwer in Nijmegen. De monteur werd zondagmorgen vroeg bij de rijksweg Eindhoven WeertRoermond door twee motor rijders gevonden. Hij was door drie messteken levensgevaarlijk gewond en bloedde hevig. De jongeman is opgeno men in het ,St. Josefziekenhuis te Eindhoven. Voor zijn leven wordt ge vreesd. „Ik zat vijftien meter van hem vandaan, toen ik plotseling lawaai hoorde in het struikgewas", vertelde de tuindersknecht B, aan de rijks politie. „Plotseling kwam de monteur te voorschijn. Hij bloedde. Het was donker en ik schrok. Toen ben ik gevlucht". De rijkspolitie te Budel, die het onderzoek in deze mysterieuze zaak leidt na de aanslag miste de mon teur niets, waarom werd hij aangeval len? geloofde deze merkwaardige verklaring niet. Vandaag zou zij het verhoor van B. voortzetten. „Wij zou den ons erg moeten vergissen als hij niet de dader is", zo verklaarde men. De man wordt dan ook in arrest ge houden. Zondag en gisteren kon de politi aanvankelijk weinig beginnen. Het slachtoffer was buiten bewustzijn - ÏN het algemene weerbeeld is sinds gisteren niet veel veranderd. Het belangrijkste systeem voor het weer in oris land blijft het gebied van ho- gedruk boven de Britse eilanden en de Noordzee, dat iets in betekenis is toegenomen en dat de Atlantische circulatie op grote afstand van West- Europa houdt. Het hogedrukgebied boven Scandinavië en Finland nam in betekenis af. De storing in de hogere luchtlagen in Mid den-Europa gaf ook in Zuid- Zweden aanleiding tot regen, terwijl de regenval in Oost-Duitsland, Tsje- choslowakije en het oostelijke ge deelte van Oostenrijk aanhield. In ons land blijven de regenkansen klein. We kunnen aanhouden van het overwegend zonnige weer met noor delijke wind verwachten. Mevrouw Eisenhower zal vandaag het eerste vrachtschip met passagiers accommodatie dat met behulp van kernenergie wordt voortbewogen, te water laten. Het schip zal „Savan nah" worden gedoopt, naar het eer ste stoomschip dat de Atlantische Oceaan overstak. Deze overtocht van Savannah in Georgia naar Liverpool duurde in 1819 29 dagen. De nieuwe „Savannah", waarvoor mevrouw Nixon, de echtgenote van de Amerikaanse vice-president, veertien maanden geleden de eerste kielplaat legde, is gebouwd te Cam den in New Jersey. Het schip meet 21.840 ton. De kernreactor, waarvan de bouw nog niet is voltooid, zal het schip in staat stellen meer dan drie jaar te varen zonder nieuwe brand stof in te nemen. Volgend voorjaar zullen de eerste proefvaarten worden gemaakt. Ge leerden die aan de „Savannah" heb ben gewerkt, zeggen dat het een zui ver experimenteel vaartuig is. De kennis die zij bij de bouw hebben opgedaan, zal hen in staat stellen vele technische vraagstukken op te lossen, hetgeen de uitvoering van toekomstige schepen met kemaan- drijving ten goede zal komen. President Eisenhower heeft de „Savan nah" gekenschetst als een „vredes- schip", dat een demonstratie zal zijn van de mogelijkheden van een vreedzaam gebruik van kernenergie. De Tunesische regering heeft maan dagavond de noodtoestand afgekondigd in het gebied aan de Algerijnse grens bij Sakiet Sidi Joessef. In dat gebied hadden zich kort tevoren een reeks incidenten - afgespeeld. sporen waren niet te vinden. Toen de jongen weer bjj kwam, mocht zijn moeder als enige bü hem 'toegelaten worden. Aan haar vertelde de jongen toen met horten ent stoten wat er in de nacht van zaterdag op zondag was ge beurd. Dit is zijn verhaal: De ouders van de jongeman ver bleven in een kampeerterrein bij Weert. De monteur wilde zich voor, het weekeinde bjj hen voegen. Daartoe was hij in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks middernacht per fiets uit Rotterdam vertrokken. Hij moest 's nachts dus een afstand van ongeveer 140 km afleggen. Na vijftig kilometer had hij kort na twee uur in Breda een man van ongeveer 35 jaar oud met een kale schedel ont moet, die op een bromfiets reed en die hem vertelde, dat hij in het West- land woonde en de weekeinden in Eindhoven placht door te brengen, om dat hij daar ongeveer 25 jaar zou heb ben gewoond. Aangezien de Rotter- dammer dezelfde kant uit moest, bood hij hem aan hem met zijn bromfiets voort te trekken, wat gebeurde. In Eindhoven aangekomen besloot deze onbekende zelfs de Rotterdamse mon teur nog verder weg te brengen. Op nog slechts 10 km afstand van Weert, waarschijnlijk na deze lange tocht inderdaad vermoeid, besloot het tweetal in het bos langs de weg te gaan uitrusten. Hier bracht de on bekende bromfietser de jonge mon teur de drie messteken in de borst toe. Zwaar gewond strompelde de Rotterdammer, wiens fiets iets ver derop in het bos is teruggevonden, naar de weg toe, maar zeeg bewus teloos ineen nog voor hij deze be reikt had. Hoogstwaarschijnlijk zou de mon teur daar aan zijn verwondingen zijn bezweken wanneer twee motorrijders hem niet kort daarop (om 9.30 uur) hadden zien liggen. Bijna gelijktijdig kwamen enkele kommiezen van de douane-recherche langs rijden. Dank zij hun optreden werd de gewonde zeer snel naar Eindhoven gebracht, waar men hem met een bloedtrans fusie in leven wist te houden. De rijkspolitie te Budel stelde een onderzoek in en kwam daarbij tot de ontdekking, dat in april in de "duinen van Wassenaar een soortgelijk mis drijf is gepleegd. Ook daar had een nog- steeds niet gevonden dader een jongeman ernstig toegetakeld, al ver toonde deze slechts steekwonden aan de handen en de polsen. De monteur kon een uitgebreid sig nalement v#n de bromfietsrijder ver strekken: een kale man met een rood blauwe bromfiets, ongeveer 1.75 meter lang, loenst met het rechteroog, draagt geen bril. Men was nog op zoek naar hem, toen de tuindersknecht bij de rijkspolitie te Wateringen binnenstapte en zich kwam aanmelden als getuige. Kort daarna zat hij in de cel van de rijkspolitie te Budel. In de haven Colombo op Ceylon is een einde gekomen aan een staking van 12.000 havenarbeiders die langer dan drie weken heeft geduurd. Ook het kantoorpersoneel, dat ruim een week heeft gestaakt uit solidariteit met de havenarbeiders, is weer aan het werk. {Van onze parlementaire redacteur) Minister Korthals is bereid te be vorderen, dat een grondig en met vol doende waarborgen voor strikte on partijdigheid omkleed onderzoek wordt ingesteld naar de vraag, of al of niet met medeweten van de gouver neur In Ned. Nieuw-Guinea door ambtelijke instanties onwettige post- eensuor wordt uitgeoefend. De minis ter is bereid de Kamer omtrent de resultaten van het onderzoek in te lichten. De minister van Zaken Overzee aJ. antwoordt dit op vragen van het Tweede-Kamerlid, de heer E. Graaf. Eveneens op een vraag van de heer De Graaf antwoordt minister Korthals, dat op grond van gebleken buitenlandse subversieve activiteiten door het gouvernement sedert juli 1956 censuur wordt uitgeoefend op het gebruik van vervoer-, post-, telegraaf- en telefoondiensten. De censuur wordt uitgeoefend door de procureur-generaal bij bet Hof van Justitie dan wei door een daar toe door de gouverneur aangewezen autoriteit. Op vragen van het Tweede-Kamer lid Van de Wetering (CH) heeft minis ter Korthals geantwoord, dat de advo caat-generaal me, W. C.'van Beek niet met ongevraagd verlof is gezonden om dat hij bezwaren tegen een onwettige postcensuur had geuit. Andere gedra gingen van de advocaat-generaal wa ren de aanleiding. Aan het Hof van Justitie is verzocht over deze zaak rapport aan de gouver neur uit te brengen. Minister Korthals beschikt niet over enige aanwijzing dat er onwettige oensuur is uitge oefend. Hjj beschikt ook niet over ge gevens, waaruit tot het bestaan van postcensuur op vooraanstaande ambte naren en particulieren moet worden geconcludeerd. Indien het onderzoek uitwijst dat schending van het briefgeheim heeft plaatsgehad, zullen ter zake maatrege len worden getroffen. De bestaande censuur berust op de diensten-toezicht- ordonnantie 1935. De Zweedse premier Erlander heeft verklaard dat zijn regering geen nieu we uitnodiging zal richten aan de Russische premier Chroestsjew voor een bezoek aan Zweden, nu de Russi sche premier te elfder ure heeft laten weten dat hfj afziet van zijn Scandina vische reis. De Russische regering zegt dat het besluit om de reis te annuleren ge- nomen is omdat in Scandinavië zo'n felle campagne tegen Chroestsjew's voorgenomen bezoek is gevoerd. Het is niet onmogelijk, dat de* ware reden voor bet afzeggen van de reis met de protest-campagne is, maar Chroestsjew's gezondheidstoestand, of het Russische voornemen oan binnen kort belangrijke politieke zetten te doen, zo meent men in de Scandinavi sche hoofdsteden. De procureur generaal van de Alge rijnse stad Bone, Agelou, is door Al gerijnse terroristen vermoord. Hij was een van de hoogste Franse functionarissen, die in het verloop van de thans 4V2 jaar oude Algerijn se opstand zijn vermoord.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1