H APELDOORN: PRACHTIG PARCOURS Hertog van KENT in Nederland Eerste Kamer akkoord met voor Hilton garantie Slechts zeventig uitvallers op eerste dag op eerste marsdag door kroondomein Ook ongeregeldheden in Bagdad? NIXON - NAAR RUSLAND Bij vierdaagse manoeuvres op de Veluwe Sturen Russen aan op falen van topgesprek? VIER A.R. EN COMMUNISTEN STEMDEN TEGEN Prof. Hellema: „Staat neemt teveel risico'' Drenkeling zwom vier kilometer in volle zee - en werd gered Niemand merkte dat Tonny viel Prof. Anema gaf stille wenk FORMIDABEL Met Mfjft «treog WOENSÖAG 22 JULI 1959 Directeur: H. DB RUIG XE VENTJU3NDE JAARGANG No. 4352 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SL/OT (Van een onzer verslaggevers) DE kop is eraf voor de Vierda genaars. Hun eerste mars dag, kriskras door de Betuwe, zit erop. Vandaag zwierven zij door het Land van Maas en Waal, westelijk van Nijmegen. Tussen de Betuwse bongerds is het een béste dag geweest voor de 13.382 vrouwen en mannen, meisjes en jongensdie met scho ne schoenen en nog wat stramme spieren al vroeg over de Waal brug trokken, de zon en de warm te tegemoet. En natuurlijk ook het applaus en het meeleven van de Betuwnaars, die er een vrije dag voor genomen hadden en er breeduit bij gingen zitten om de haast eindeloze stoet voorbij te zien marcheren. Ja, liet is beslist een beste dag geweest, die eerste van het vier tal. In de prille' ochtend, toen om 4 uur de eersten op stap gingen voor hun tippel van 55 kilome ters, liet de zon zich nog niet zien. En die bleef de eerste uren nog achter een dik wolkendek wegschuilen, om pas tegen tienen te voorschijn te komen. Kleuter (14 maanden) door locomotief gedood Noodtoestand in delen van Oostenrijk EISENHOWER ONGERUST Smokkelauto in sloot na beschieting Nieuw record in race over het Kanaal ,V' DE Eerste Kamer is gisteren zonder hoofdelijke stemming akkoord gegaan met het wets ontwerp betreffende machtiging tot het geven van een garantie van f 24 miljoen door de staat voor rente en aflossing van le ningen ten behoeve van twee in Rotterdam en Amsterdam te bou wen Hiltonhotels. J (Zie verder pag. 3, 7e Rol.) Dortxesbti gebied*»: WiCte (te Withstraat 23 - Telef. 115700 1X12 - Postgiro No. 424513. Klachtendienit abonnementen 18.301020 uw Zaterdag* 17—IS uur. Telefoon 115700. gnjïenaEdeitt 1 - Tcletowj 183407 (3 Mkm). Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. KJachtendfenst: 18.3010.30 Telefoon 26258# Spuiweg 132 Tcïef. 4570, Stoom» 9 Kempiasteaart Sb TeW. G54&1. Abcavnemeaisprü* cent per wedt. 245 per maand, 7.B0 per fcwmrtaM*. hotm wtaanur* 15 cent, Vmsehüat degelijk*. (Geldig tot donderdagavond) AANHOUDEND DROOG. Droog weer met zonnige perioden. Zwakke tot matige noordelijke wind. Ongeveer desselfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 4.47 Maan op: 22.08 onder: 20.45 onder: 8.56 WARM BETUWS APPLE MS voor 13.382 vier 'M- Een groep militairen die aan de Vier daagse deelnemen, had zich tegen de felle zon gewapend metstrohoeden (Van een onzer verslaggevers) DE KAMPIOEN snelwandelen van dit jaar, Jan Cfls uit Amsterdam, die we op de eerste Ideale wandeldag van de NWB-Vierdaagse in Apel doorn op het bijzonder gezellige rust punt De Hoge Duvel, waar wweVde 30-, de 40- als de 50-km-waadelaars in het schaduwrijke bos de benen konden strekken, ontmoetten, raakte niet uitgepraat over het prachtige parcours. Hü gunde zichzelf nauwelijks de tijd om rustig zijn puntzakje melk leeg te drinken, zo verlangend was hp weer verder te tippelen door de bos sen van het kroondomein, waar de 1068 wandelaars met volle teugen genoten, ook al was het wandelen op deze zanderige grintwegen zwaar, „Wie wil genieten van de vrije na tuur, moet dat maar voor lief ne men", is het oordeel van Jan c.«s, die zijn bouwvakantie maar al te graag heeft besteed om in Apeldoorn te gaan wandelen. Ook zijn vrouw is van de „wanaei- partjj", maar ze zien elkaar pas weer aan het einde van de dag, want Jan loopt zelfs in gewone wandelpas nog veel te vlug. Beiden hadden trouwens de vorige dag al een prestatie-fifitstoclit achter de rug. van Amsterdam naar Apeldoorn. Voor de tiende maal gaat de snel wandelaar dit jaar de route Amster damLeeuwarden snelwandelen, maar het was voor het eerst,' dat mj in Apeldoorn aan de Vierdaagse deelnam en naar de hoogst tevreden blik te oordelen, die hij al verlan- gexid op de lommerrijke wandelweg richtte, zal het niet de laatste Keer zyn. Overigens was het commentaar van alle deelnemers op de vraag, „hoe i het parcours", unaniem „Prima „fijn hoor!', „zó". De stof, de grint wegen en de blaren nam men graag op de koop toe. De Vierdaagsesfeer was er in optima forma. Sr hadcfen zich bij de start nog v wandelaars gemeld naast de ion» m schrijvingen van welk aantal er ongetwijfeld met veel hartze 12 wegens ziekte verstek moesten laten gaan. Het Egyptische persbureau voor het Midden-Oosten, dat geleid wordtdoor de regering van de Ver. Arab Republiek, heeft gemeld dat g^wapen de communisten door de straten 3agdad trekken en burgers aanvallen. In het noorden van Irak zouden d geregeldheden voortduren. _prnn_ In Damascus werd maandag men dat communisten aanvallen heb ben ondernomen op de, mie-h en Karch te Bagdad. Leger en politie hadden de aanvaHen afge gen. en de aanvallers uiteen gedrev President Eisenhower heeft PfedH. Mueller benoemd tot minister van del. De senaat zal deze benoemins noff moeten goedkeuren. Sedert 11 1958 was MueUer onderminister van. Handel. S*w*k««-.ï 13.382. Een formidabel aantal. En een nieuw record in de geschiedenis van de Vierdaagse: op de kop af gingen er nu 250 wandelaars méér op stap dan verleden jaar. Welis- feïT" het'^inïêggeld^"betaaïST* dï29T hiervan kwamen er 967 maandag bü de aanmelding niet opdagen. En bu de start gistermorgen lieten er nog eens 188 verstek gaan. De oorzaak van dit grote aantal „uitvallers" nog voordat de marsen begonnen waren? Dat is altijd moei lijk na te gaan. Vast staat dat onder die 1155 veel militairen zijn, die in da Vierdaagseweek kennelijk iets anders te doen hebben dan wande- Zie verder pag. 5, 3e kol.) Het veertien maanden oude jongetje Van der Velden, enig kind van zijn ouders, is op een automatisch bevei ligde overweg in de spoorlijn Hel mondVenlo te Bakel door een pas serende losse elektrische locomotief gegrepen. Het kind wera vermoedelijk door de zuiging van de luchtverplaat sing die de locomotief teweegbracht, tegen de achterzijde van dit gevaarte geworpen. Het is later in het Helmond se ziekenhuis overleden. De familie Van der V. woont op 70 meter afstand van de overweg. Sjeiks wit SooedtArab ié"? Neen, Nederlandse Vierdaagse-tippelaars, die maar één wens hadden: de mars vol brengen zonder last te krijgen van zonnebrand. De Amerikaanse Vice-president, Nixon, is vandaag met een Boeing 707 van Washington naar Moskou vertrok ken voor een bezoek van cM dagen aan de-Sowjet-Unie. Het bezoek is het ant woord op de bezoeken van de Russi- sche vice-premiers Mikojan en Koz- low aan de Ver. Staten. Officieel bestaat Nixons taak in de Sowjet-Unie uit het openen van een Amerikaanse tentoonstelling in het Snkolniki-park te Moskou. Verder staan bezoeken aan de steden Lemn grad, Swerdlowsk, Nowosibirsk, Bielo- jarsk en Nitoni Ta gil (Sitoene) op het programma. Hij wordt op zijn reis naar de Sow- let-Unie vergezeld door president Eisenhowers broer Milton, de directeur van de Amerikaanse voorlichtings dienst, Allen, en de „vader" van de atoomduikboten, admiraal Hickover. In een ander straalvliegtuig van het zelfde type reizen een zestigtal Ameri kaanse journalisten naar Moskou. Volgens het Amerikaanse tijdschrift Newsweek heeft de vice-president tien tallen Russische agnnen geleerd, zoals Dar.k u vopr uw hartelijke ontvangst "Hoe vindt u onze tentoonstelling e „Bent u getrouwd en hoe gaat het me UVrf dag, zaterdag en zondag zal Nixon In steden en dorpen in Neder-Oos- tenrijk, Opper-Oostenrijk en Stier marken is de noodtoestand afgekon digd na overstromingen waarbij dui zenden mensen hun huizen moesten verlaten om elders een veilig onder komen te zoeken. Duizenden anderen zijn geïsoleerd. Maandag zijn vijf mensen verdron ken. Tot de slachtoffers behoort een bruidegom en zijn vader die werden weggesleurd toen golven water plot seling de bruidsstoet overspoelden. De bruid kon in een auto ontkomen <Van een onzer verslaggevers) DE 23-jarige hertog van Kent, een neef van koningin Elizabeth, bevindt zich sinds maandagmiddag in Nederland. Hü verblijft op de Veluwe. Als luitenant van de cavalerie en commandant van een groep ge pantserde verkenningswagens neemt hij namelijk deel aan de vooral nachtelijke oefeningen van Queen's Royal Regiment. De hertog van Kent is sedert september 1953 bü het Britse leger. Hü ligt met zün onder deel in Iserlohn in Westfalen (Duitsland). Daar ondervindt hij nogal last van zün bekendheid. Ta! van vronweiüke nieuwsgie rigen dringen om zün pantser wagen heen, als prins Edward de zevende troonopvolger in directe lijn van koningin Eliza beth op manoeuvre is. In Nederland zal hij daar geen last van hebben. In ons land ge niet hij niet erg veel bekend heid en bovendien houdt hü zich met zün onderdeel schuil in de hossen op de Veluwe. Zün sol daten prüzen hem als een pret tige aanvoerder. Ze spreken hem aan met „sir" (meneer), de ge bruikelijke aanspreektitel voor Engelse officieren. De hertog van Kent heeft de Britse bladen diverse keren aan grote artikelen geholpen. In het Britse Lagerhuis werd in 1956 vrij felle kritiek geleverd op zijn gedragingen. Het jaar daarvoor had koningin Elizabeth maat regelen moeten nemen om het snelle autorüden van haar neef tegen te gaan. Drie keer was hem toen een auto-ongeluk overkomen. Wü hebben de hertog van Kent in een Drents bos ontmoet. Onder een boom zat hij, vlak achter zün gecamoufleerde pant serwagen, een kroes thee te ..drinken. Hü droeg een groene KS'-s-s De hertog van Kent (23 jast, ze vende troonopvolger in directe lijn van koningin Elizabeth), als cadet van de militaire academie in Sand hurst. Na is hü als luitenant der cavalerie voor een vierdaagse oefe ning in ons laad, ia een gewoon veldtenue. zonnebril. Hü is lang en enigs zins tenger van postuur. De enige verklaring, die hü wilde afleggen, was dat hij nu voor de eerste keer in Nederland Is. Hü vergat te vermelden dat hü kort geleden de autoraces te Zand- voort bezocht, waar hü ook prins Bemhard en prinses Irene ont moette. De hertog van Kent blijft tot en met mofgen in ons land. Fe "dikke, ir35ê~iö^M"ënëIegahtSsraroam-m; uasims^cmmr-wj lage bruine schoenen. Hoewel hü weer terug naar hun basis in in de schaduw zat, droeg hü oen West-Duitsland. Volgens Reuter bereidt de Sowjet- Unie nieuwe voorstellen voor om een contact tussen Oost- en Westduitsers mogelijk te maken, aldus is dinsdag avond in communistische kringen te Geneva vernomen. De indruk werd gevestigd dat het om een compromis voorstel gaat. Verder werd in de communistische kringen gezegd dat Gromiko erop zal blijven staan dat Oost- en Westduitser# bij contact gelijkelijk vertegenwoor digd zullen zijn. President Eisenhower slaat het ver loop van de Geneefse besprekingen met toenemende ongerustheid gade, zo is te Washington vernomen, De presi dent is van mening dat de kans op een topconferentie zeer klein is geworden en in feite reeds bijna teniet is gegaan. Eisenhower is van oordeel, dat Chroestsjew wellicht geen belangstel ling meer heeft voor een topgesprek en aanstuurt op een mislukking van het Geneefse overleg, waarvan hij het Westen de schuld wil geven. De Rus sen, zegt Eisenhower, willen verdeeld heid zaaien tussen de westelijke bond genoten. Het Westduitse blad „Die Welt" acht het mogelijk, dat een definitief Russisch neen op de nieuwe westelijke voorstellen „de Geneefse draaimolen plotseling tot stilstand hrengt". Maar dit moet niet een schok teweegbrengen, meent het blad, want zo goed als men een draaimolen kan laten stilstaan, kan men hem gemakkelijk met de hand weer in beweging brengen. DE veranderingen in de algemene luchtdrukverdeling zün boven West-Europa nog steeds gering. Het hogedrukgebied boven de Britse eilanden en de Noordzee verandert maar weinig van plaats. De storing in Midden-Europa blijft in Oost- Duitsland regen veroorzaken. In Berlijn viel in de afgelopen 24 uur omstreeks 27 mm regen. Deze sto ring verplaatst zich echter niet. Tus sen IJsland en Groenland arriveerde een vrij actieve depressie. Het fron tensysteem hiervan zal morgen de Britse eilanden bereiken en moge lijk het daar aanwezige hogedruk gebied iets aantasten. Dit zal echter nog weinig invloed op het weer in ons land hebben, zodat hier nog- het zelfde weertype blijft heersen. - "vlucEt gSSaakl?"H"eF"'toesïër"_b'iedt plaats aan 100 passagiers. Rusiand zal vijfentachtig van deze nieuwe vliegtuigen in gebruik nemen. De Nederlandse douane heeft van nacht een personenauto beschoten en tot stilstand gebracht, waarmee 900 kilo boter bü Nieuw Namen over de grens werd gebracht. De auto is in een sloot geraakt; de bestuurder is ge vlucht. Charles Maugham, squadron-com mandant bij de Britse luchtmacht, heeft 'in de Blériot-Kanaalrace een nieuw record gevestigd. Hij volbracht de tocht van de Are de Triomphe naar Marble Arch in veertig minuten en 44 seconden. Maugham maakte gebruik van motorfietsen, helikopters en een Hunter-straalvliegtuig. Tot nu toe was de directeur van een Britse luchtvaartmaatschappij, Rylands bSp^ekfnge^ voeren met premier met 41 minuten en 41 sec. de snelste Chrcestsjew. 1 s Van een onzer verslaggevers. Tonny hoogendoorn, een zeventien-Jarige lichtmatroos uit Rotterdam, stapte gisteravond doodkalm van zijn schip, de kust vaarder „Veenenhurgh", toen die in Xe Maasstad meerde. Het was hem moeilijk aan te zien dat hij die dag een hachelijk avontuur had beleefd. Toen de „Veenenhurgh" 's mor gens op veertig mijl buiten de kust bij Vlissingen voer begaf Tonny zich, nadat hij een uur aan het roer had gestaan, aan stuurboord. Daar leunde hij even tegen een. hekje, dat normaal met Bouten afgesloten is. maar dat nu, (niemand weet nog door welke oorzaak) plotseling naar buiten losschoot, zodat de licht matroos overhoord viel. Hij probeerde nog de aandacht te trekken van de bemanning op de tustvaarder, maar niemand hoorde hem. Gelukkig kon Tonny een beetje zwemmen: hij zag zelfs kans bij het vier kilometer verder gele gen lichtschip „Noord-Hinder" te komen. Hü hield zich vast aan het lichtschip, waar hij al spoedig werd opgemerkt. Men zond een sloep naar hem toe, die hem oppikte. Intussen was ook de „Veenen hurgh" vla radio Schevenlngen ge waarschuwd. De „Veenenhurgh" wendde daarop de steven en was nog juist op «jd terug om de ge redde drenkeling weer aan boord te nemen. De Jeugdige drenkeling heeft hoe genaamd geen letsel opgelopen door het ongeluk. Alleen was hU vrese lijk moe, toen men hem oppikte, doch toen hij eenmaal weer aan boord van zijn eigen schip was «n enkele uren In zijn kooi had gelegen, was hij weer de oude. Vb- (Van onze parlementaire redacteur). Behalve de communisten stemden ook vier van de vijf aanwezige AR- Kamerleden tegen. De voornaamste bezwaren kwamen van prof. Hellema (AR), die betoogde, dat het contract tussen Hilton Inter national en de Nederlandse Hilton N.V. tc eenzüdig was opgesteld. De staat neemt z.i. door het verstrekken van deze garantie teveel risico op zich. Prof. Hellema meende, dat de staats secretaris van Economische Zaken, dr. Veldkamp, wel had aangetoond, dat er een tekort aan hotelruimte in ons land was. Maar hij meende togen het voor gestelde wetsontwerp toch bezwaren te moeten maken. Ligt het wel op de weg van de staat om dit soort garan ties te geven? Een garantie heeft wel iswaar Het voordeel, dat geen gelden ter onmiddellijke beschikking worden gesteld, maar het nadeel is, dat in het algemeen de risico's worden onder- schat. Prof, Hellema toonde aan, dat deze garantie voortvloeide uit andere door de staat aangegane verplich tingen. De KLM en de Holland Amerika-Lïjn, twee der betrokken ondernemingen, zijn financieel aan de staat gebonden, de KLM doordat de staat voor vijftig procent deel neemt in haar kapitaal, de Holland Amerika-Lijn doordat de staat een garantie van f 22 miljoen heeft ver strekt voor het nieuwe m.s. „Rotter dam". (Van onze parlementaire redacteur) Tot tweemaal toe werd de vergadering van de Eerste Ka mer gisteren door de waarne mend voorzitter, de grijze prof- Anema (A.R.), voor enkele se conden geschorst. Dit gebeurde bij de behandeling van een twee tal ontwerpen van rijkswet, die zonder hoofdelijke stemming en zonder debat werden aanvaard,- Bij de behandeling van het eerste ontwerp waren volgens de regels van het statuut de ge volmachtigde ministers voor de Antillen en Suriname, de heren Lamps en Pos, aanwezig. Zijn de wetsontwerpen, waarvoor zij aanwezig zijn, afgehandeld, dan behoren deze ministers de Kamer te verlaten. Prof. Anema, die ervan houdt op te schieten, schorste de ver gadering om de heren de ge legenheid te geven, te ver dwijnen. Hij zei echter niets en even keek men verbaasd. Toen begrepen de twee ministers de stille -wenk Later herhaalde de schorsing zich. Voor deze garantie is eigenlijk geen reden. Het hotelfoedrijf is een normaal bedrijf. Waarom moeten de risico's dan op de volksgemeenschap worden afgewenteld? Is de opzet zo wankel, dat niet voldoende risico dragend ka pitaal kan worden aangetrokken? De AR-spreker had ernstige bezwa ren tegen het contract. Met name de passage waarin de huur wordt achter gesteld hij andere exploitatiekosten noemde de heer Hellema uniek. De prijs, die Hilton International vraagt voor hetgeen zij te bieden heeft, is veel te hoog. De heer Hellema zei, dat hij wel bereid was zijn steun aan het ontwerp te geven, wanneer het contract zodanig werd gewijzigd, dat ook de Nederlandse Hütonmaat-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1