«991 fHP Brand bij Philips (België): schade IVz miljoen 'Maar geen eenzijdig van Russen in kwestie-Berlijn Gezamenlijke Russisch- Poolse waarsch I i Frans-Duits-Italiaans directoraat i Manege verwoest bij duinbrand Spoed gewenst Vader redt land, verdrinkt zelf Communistische topconferentie ophanden? Macmillan laat de hoop varen Vader: .Ik wilde baby slechts mond snoeren' Afrikaanse kleurlingen strijden voor de titel „meneer' Nixon in Moskou i GENÈVE NOG GEEN STAP VOORUIT Niet tevreden Voorwendsel „Toestand Berlijn onduldbaar Schip na aanvaring gezonken; twee opvarenden gered ZANDV00RT had grootste brand sedert jaren Plezierkotter was op zee ,in nood r r D D BENELUX-LANDENBEZORGD DONDERDAG 23 JEU 1959 J Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4353 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Sunny Seat de she/ om Jekker lui ie luieren I Man meldde zich in Keulen Weinig verandering in liet weer Ben Bella in hongerstaking Botterdam: Witte de Withstraat 25 - Telci iittnn ,B \T^13V\: No 1245I9U <6 .vLachrenoienst abonnementen jotsy1930 uur iaierdags 17— 8 uur. Teletoon 1157fj ■s-Gravenhage: HUygensplein 1 - releloon ileum u.-„ Putbus 1091 - Postgiro™". 424867 Dordrecht: Souiivïg ïsa'I' Telefoon 362568 SchJedam: Thomas n Kempisstraat Sa Tetef. 65451, Abonnementsprijs 61 cent per week 1 ss r kwartaal. Utsse atJep ,5 cent S° PVerS Sfk? 7%otu& {Geldig tot vrijdagavond) AANHOUDEN» DROOG. Droog en overwegend zonnig, maar in de noordelijke pro vincies tijdelijk veel bewolking. Meest matige wind tui sen noord en oost. Weinig verandering in temperatuur. Maan op: 22.32 onder: 10.05 Morgen: Zon op: 4.48 onder: 20.44 E gemeente s-Gravenhage, die geen noemenswaardige mogelijk heden tot uitbreiding meer heeft, lan ceerde het plan om een nieuwe satel lietstad te bouwen ten Oosten van de stad bii Wilsveen. Dit plan heeft vele reacties opgeroepen, doch niette min heeft de regering op 1 november 1958 aan de -Tweede Kamer een no ta doen toekomen, waarin de bouw van een nieuwe stad op het grondge bied van Leidschendam en Zoetermeer bepleit werd. Dat zou dus Wilsveen zijn- Een bijzondere commissie uit de Tweede Kamer heeft deze plannen be studeerd, heeft tal van belanghebben den gehoord, en heeft vorige week haar oordeel kenbaar gemaakt. Dat oordeel was niet gunstig. Vele leden der commissie hadden ernstige beden kingen tegen de stichting van een nieu we stad. Gevreesd werd,1 dat tal van andere gemeenten belemmerd zouden worden in hun expansiemogelijkheden. En bovendien was men er niet van overtuigd, dat de enorme investerin gen, welke zulk een totaal nieuwe stad ïou vergen, ook verantwoord zou den zijn. Daarbij werd er ook op ge wezen, dat als men eenmaal met de bouw van zulk een satellietstad begon nen was, het noodzakelijk zou zijn de bouw te voltooien. Men kan nu een maal niet halverwege de stichting stop zetten. Bij gehouden hearings was geble ken, dat vele gemeenten tegenstanders waren var» het plan en dat ook ver tegenwoordigers van Gedeputeerde Staten van mening waren, dat het geen Den Haag wilde, niet gewenst was. Enthousiaste verdedigers ont moette het plan, behalve de voorstel lers zelf, niet. Voor het gemeentebestuur van de residentie moet dat wel een grote te- leerstelling zijn, al zal het zeker geen onverwachte koude douche zijn ge weest. GROMIKO ZEGT NEE E vraag is nu, wat er verder zal gaan gebeuren. Er waren ook nog andere plannen. Zo b.v. het plan-Reij- ens, dat hoofdzakelijk op het-grondge- bied van de gemeente Pijnacker ge projecteerd was. Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland zouden aan dit plan de voorkeur geven boven het pian-Wilsveen, doch ook tegen dit plan werden bezwaren naar voren gebracht en het Is zeker niet zo, dat bij afwijzing van het plan-Wils- veen het plan-Reijens een kans zal maken. Het woord is thans weer aan de regering. De ministers Struycken en Witte, die de zaak bij de Tweede Kamer aanhangig hebben gemaakt, zijn intussen door nieuwe bewindslieden vervangen. Deze staan thans vcor de moeilijke taak deze aangelegenheid verder te behandelen, Daarbij zal spoed gewenst zijn. r\IE gewenste spoed mag er niet L' toe leiden, dat men 'n plan gaat uitvoeren van de noodzakelijkheid waarvan men niet ten volle overtuigd h. Dat schijnt „Het Vrije Volk" niet 2o erg te vinden. Het blad schreef al thans: „Er ligt een plan-Wilsveen. Als men niet iets veel beters heeft dat ook onmiddellijk kan worden uit gevoerd, is het onverantwoord om het nemen van een beslissing uit te stel len". Deze opmerking op zichzelf geeft geen blijk van groot verantwoordelijk heidsbesef, Zeker is, dat Den Haag in een moei lijke positie verkeert en dat deze stad recht heeft op een spoedige verant woorde beslissing. Het mag niet te la:1S duren. De regering, maar ook de citaten-Generaal zullen niet mogen talmen de noodzakelijke medewerking 'e verlenen. Er zijn voorbeelden, waaruit blijkt, dat in geval van meningsverschillen tussen regering en parlement beslis singen uitblijven. Zo ligt er nog steeds het wetsontwerp tot bevordering van een evenwichtige ontwikkeling in het gebied van de IJmond. Dat ontwerp 15 reeds op 27 november 1956 inge diend, maar tot een beslissing daar over is het nog steeds niet gekomen. Dat voorbeeld verdient geen navol- i>irig. Op korte termijn zal men moe ten weten' waar men aan toe is, om to kunnen nagaan, op welke wijze de Moeilijkheden waarvoor de residentie staat, uit de weg geruimd kunnen wor den. Naar schatting is voor anderhalf mil joen gulden schade aangericht door een felle brand, die woensdagavond woedde in de nieuwe magazijnen van Philips in Evere bij Brussel. Een derde van de beschikbare opslagruimte, waar- verlichtingsartikelen als lampen en TL-buizen lagen opgeslagen, werd ver woest. De brand werd omstreeks zeven uur opgemerkt door een voorbijganger, die onmiddellijk de brandweer van Schaar beek waarschuwde. Het vuur greep snel om zich heen en weldra werd hulp ontboden uit andere plaatsen. In de opslagplaats stortten verscheidene muren in, sprongen lampen stuk en het geratel deed - n aan machine geweervuur. Omstreeks halfm-gen stortte een muur van een gebouw dat in 1957 was opgetrokken in en de spuitgasten had den ternauwernood de tijd de wijk te nemen. Drie brandweerlieden, die door de rook waren bevangen, moesten naar buiten worden gebracht, maar er werd niemand gewond. Het grote gebouw is door een brandmuur in tweeën verdeeld en de brandweer is erin geslaagd het vuur te beperken. In de verzendhal liep een groot aantal gereedstaande t.v.-apparaten grote waterschade op. Bij de blussing kwamen verschillende gassen vrij, waardoor een bijtende rook zich tot ver in de omgeving verspreidde. Vanmorgen om tien uur was men nog bezig met nablussen. Het schadebedrag van anderhalf miljoen is meegedeeld door de pers dienst van Philips in Eindhoven. Be richten uit België melden echter dat de schade volgens de eerste ramingen minstens 2 miljoen gulden bedraagt. Zelfs werd gesproken over meer dan 314 miljoen. De Amerikaanse vieë-prêmlér Nixon is vanmiddag per vliegtuig in Moskou aangekomen. Nixon zal morgen in de Russische hoofdstad een Amerikaanse tentoonstelling openen. De Amerikaanse .vice-president zal tijdens zijn Russische bezoek zeker driemaal een- ontmoeting hebben met de Sowjet-Russische premier Chroes- tsjew. linilililllll!!llll!l!!!i!l|j|l!INIillHII!llil!llll!ll!ll!ll!l!ll!!l!l!lll|l!llilll![|ll!ll!ll!l!llli:iill!l!llllllllllllMllli!llli!lillilll!lli!lllll Artuprj p«fip SIROCCO N.V. ZUTPHEh!TEL. 06750-4979- *1? v G'Xx- 3 -■Ai y v s -f" '*J Sm, J -V 4 %1 •V.vsvwA DE RUSSISCHE minister van Buitenlandse Zaken, Gromi- ko, heeft gisteren op de confe rentie in Genève niets toegege ven, hoewel de Westelijke mi nisters hem opnieuw te verstaan gaven, dat het Westen het over leg zal beëindigen als de Russen niet spoedig laten blijken dat ze inderdaad een akkoord willen bereiken. Wel gaf Gromiko nog eens duide lijk de verzekering, dat de Russen niet eenzijdig zullen optreden in de kwestie-Berlijn. zolang een voor lopige overeenkomst van kracht is of. na afloop van de overeenkomst, onderhandelineen gaande zijn. Deze laatste garantie stelde het Westen echter niet tevreden. De wes telijke ministers willen garanties voor West-Berlijn totdat Duitsland zal zijn herenigd. Bovendien, wat de door Gromiko genoemde voorlopige overeenkomst betreft: de Russen zeggen, dat die slechts tot stand kan komen als het Westen instemt met de vorming van een commissie van evenveel Oostduit sers als Westduitsers, die over de her eniging zal overleggen. Het Westen erkent de Oostduitsers echter niet als gelijkgerechtigd met de Westduitsers. Bovendien vreest het, dat de Oostduitse communisten dit overleg in de commissie zouden kun nen doen mislukken, waarna de Russen een voorwendsel zouden hebben om in d% Berlijpse. kwestie in te grijpen. Óndanks de .waarschuwing van. het Westen over afbreken van het overleg hebben de Russen dus niets toegegeven. Het westelijke voorstel tot vorming van een permanente commissie van de Grote Vier, met Duitse adviseurs, die het probleem verder moet afhandelen, is door Gromiko afgewezen. De Sowjetpremier Chroestsjew heeft het Westen in een vandaag gepubliceerde verklaring gewaar- schuwd dat het bestaan van een bezettingsregime in West-Berlijn „volstrekt abnormaal en onduld baar'' is. Deze verklaring was vervat in een gemeenschappelijk communiqué, on dertekend door Chroestsjew en de lei der van de Poolse communistische par tij, Gomoelka, bij het einde van het be zoek van de Russische leider aan Po len. Volgens een door radio Moskou uit gezonden samenvatting van Tass be vat het communiqué de bedreiging, dat, indien geen regeling van het geschil inzake Berlijn tot stand komt, de Sowjetunie en Polen Oost-Duitsland zullen „steunen bij de maatregelen, die het nodig zal achten binnen de gren zen van zijn soevereine rechten te ne men, om een einde te maken aan de abnormale toestand in West-Berlijn." In het communiqué wordt hieraan toegevoegd, dat een topconferentie tus sen Oost en West „zeker leiden zou tot vermindering van de internationale spanning". Chroestsjew is vanmorgen per vlieg tuig uit Warschau naar Moskou terug gekeerd. Op het vliegveld deden Go moelka en andere Poolse leiders hem uitgeleide. In Moskou verwacht men, dat Chroestsjew een belangrijke toe spraak zal houden. Ook is bekend ge worden dat hij de Amerikaanse vice- president N'xon zondag in het Krem lin zal ontvangen. (Van onze correspondent) Woensdagmorgen is in het natuur bad De Branding te Doorwerth de 37- jarige J. van de Aa uit Emmen ver dronken. Hij was mèt zijn gezin in het na tuurbad toen een van zijn kinderen in het diepe bad, viel. Hij sprong het kind na en bracht' het naar de kant, waar het door omstanders is aangepakt. Door de drukte in het bad heeft men niet bemerkt dat de vader naar beneden is gezakt. Een poosje later vonden andere zwemmers hem. Ge ruime tijd is kunstmatige ademhaling toegepast. Het mocht niet baten. Advertentie) OP VAKANTIE: BlÉjÖÊW A\6e! plastic jassen v.a. 6.50 De bekende zendeling-arts dr. Albert Schweitzer begroette op het vliegveld bij Lambarene in Frans Equatoriaal Afrika de dertienjarige Robert Hill, die voor het ziekenhuis in Lambarene anderhalf miljoen gulden heeft bijeen gebracht. Robert's vader is sergeant in het Amerikaanse leger. Hij is gestationeerd in Napels, Italië. Daar begon Robert zijn actie, die bekend werd in geheel Italië, doordat radio en televisie er aandacht aan gingen besteden. Voor het geld, dat werd ingezameld, zijn medicamenten gekocht. Het vlieg tuig, dat Robert naar Lambarene bracht, vervoerde meteen de eerste partij medicamenten, zodat de onder nemende jongeman deze zelf officieel kon aanbieden. (Advertentie) VOLGENS een bericht uit Bonn inwaan wekt bij het secretariaat yarytie de New Vork Times bestuderen' 1 Frankrijk, Italië en West-Duitsland op het ogenblik de oprichting van een directiecomité voor de politieke vraag stukken in de Europese gemeenschap. Dit vooruitzicht, aldus het bericht, heeft de Beneluxlanden verontrust, omdat zij vrezen dat de drie grote lan den politieke beslissingen zullen tref fen zonder hen te raadplegen. Het plan zou het gevolg zijn van de besprekingen, die de presidenten de Gaulle en Gronchi einde juni op Frans initiatief te Rome hebben gevoerd. De Italiaanse regering zou tegen cie op richting van een vast comité voor de Europese politiek met zetel te Parijs gesuggereerd hebben. De correspondent van de New York Times in Bonn, Gilroy, van wie het bericht afkomsrig is, voegt eraan toe, dat het plan niet minder grote arg- Volgens berichten uit Britse bron zal do Russische premier Chroestsjew in de eerste week van augustus een topconferentie van het communistische blok bijeenroepen. Dit zou een van de werkelijke re denen zijn waarom de Russische lei der heeft besloten zijn voorgenomen Scandinavische reis af te gelasten. drie Europese gemeenschappen (EGKS EEG en Euratom) want als een derge lijk comité tot stand komt, zou het supranationaal element, dat de drie organisaties kenmerkt, worden uit geschakeld en zouden de uitvoerende commissies uit Brussel en Luxemburg naar Parijs moeten vertrekken. Te Londen verluidt, dat de Britse premier Macmillan niet veel hoop meer koestert dat Oost en West op korte termijn tot het houden van een top conferentie kunnen besluiten. Ruslands afwijzing van het weste lijke voorstel inzake voortzetting van de Geneefse conferentie op lager ni veau ter regeling van de Duitse kwes tie, zou Macmillan tot de erkennin; hebben gebracht dat niet langer ge hoopt mag worden op een topcuufe- remie in de komende twee maanden. Voor de Britse premier zou dit een grote persoonlijke teleurstelling be tekenen. In gezaghebbende kringen te Luraen neemt men aan dat deze ontwikkeling ook van invloed zal zijn op de vaststel ling van een datum voor de algemene verkiezingen in het Verenigde Konink rijk. Indien door Oost en West tot een topconferentie zou zijn besloten, had Macmillan wellicht de verkiezingen kunnen uitschrijven voor oktober a.s., daar hij dan een door hem voor bereide topconferentie als sterke troef achter zich zou hebben gehad. De 39-jarige los-arbeïder Van V. uit Gendringen, wiens opsporing verzocht ■werd na de plotselinge dood van zijn 15 maanden oude dochtertje, heeft zich uit eigen beweging bij de politie in Keulen gemeld. Hij is in arrest gesteld en zal waarschijnlijk aan de Neder landse justitie worden uitgeleverd. De man verklaarde tegenover de politie, dat hij zondagavond, toen hij alleen met het meisje thuis was, driftig was geworden doordat het kind alsmaar bleef huilen. In zijn drift had hij een deken genomen en die het kind op het gezichtje ge drukt. Vervolgens was hij op de fiets naar Bocholt gevlucht, waar hij de trein naar Keulen had genomen. Tegenover de politie verklaarde hij, pas uit de kranten te hebben vernomen dat zijn dochtertje dood was.Toen.hii vluchtte was hij er naar zijn- zeggen van overtuigd, dat zij slechts bewuste loos was. (Van een onzer verslaggevers) De 40-jarige schipper C. Veeken uit Made en Brimmelen en de 70-jarige helper A. Bouman uit Rotterdam heb ben door haastig overboord te sprin gen, hun leven weten te redden, toen hun schip, de „Donge", gistermiddag zonk. na een aanvaring op de Nieuwe Maas te Rotterdam. De Donge, een motorrijnschip, was niet bestand tegen het zo veel gro tere Finse zeeschip Degero, dat plot seling het kleine schip ramde. De drenkelingen werden door een sleepboot opgepikt. De rivierpolitie voorzag hen van droge kleren. Z ANDVOORT is woensdagmid dag twee uur lang slechts via de Bloemensdaaise Zeeweg te berei ken geweest, doordat het verkeer op de Zandvoortselaan stilgelegd moest worden in verhand niet een hevige duinbrand, die omstreeks vier uur was ontstaan in het kurkdroge struik gewas langs de voormalige trambaan. De harde noordenwind joeg de vlammen zo hoog, dat overwaaiende vonken ook het ten zuiden van de trambaan gelegen terrem in vlam zet ten. Plotseling bemerkte men, dat ook ui: het rieten dak van de aan de Zandvoortselaan gelegen duinmanege vlammen lekten. De brandweer van Zand voort la ter geassisteerd door die van Haarlem en Rloemendaal en door honderd mi litairen uit de Haarlemse Ripperda- kazerne wist het vuur in de duinen met de grootste moeite te stuiten, maar de manege werd geheel ver woest: van het gebouw zijn nog maar enkele kale muren over. Veertig paarden en een groot deel van de inventaris van de boven de manege gelegen woning konden wor den gered. Toch werd naar schatting nog voor zeventig mille schade aan gericht. HET oor Nederland belangrijkste druk- sjsteem blijft een gebied met hoge oarometersiandeii, dat zlcli over de Britse eilanden, de Noordzee en Scandinavië uit strekt. Het heeft twee kernen. Een ervan lag vanmorgen bij de Engelse oostkust ter hoogte van Newcastle. J>e ander boven Midden-Zweden. Jn ons land bracht deze drukverdeling een zwakke tot matige wind tussen noord en noordoost. Iets koelere lucht stroomde binnen. Voor namelijk in de noordelijke provincies kwa men hierdoor wolkenvelden voor. Verder landinwaarts losten deze weer op. Langs IJsland trekt een depressie naar het noord oosten, terwijl haar fronten via Schotland naar de Noordzee gaan. Deze hebben heel weinig te betekenen en kunnen bovendien niet tot onze omgeving doordringen. Op ongeveer 900 kilometer ten we&tzuid- westcn van Ierland ontstond vanmorgen een storing, die met fiitikc regenval ge paard ging. Deze storing trekt waarschijn lijk in de richting van de Golf van Biscaye en zal evenmin Nederland kunnen bereiken. Er komt daarom ook morgen nog weinig verandering in het weertype. Ben Bella, de vice-premier van de Algerijnse regering in ballingschap, en vier andere ministers hebben zich aangesloten bij de hongerstaking die zes dagen geleden begonnen is door 300 a 400 Algerijnen in de gevangenis van Fresnes bij Parijs. Ben Bella, de voormalige militaire leider van de Algerijse opstand, en twee ministers bevinden zich in het fort Liedot op het eiland Aix. De reddingsdienst in Enkhuizen werd gisteravond gealarmeerd voor een zich in nood bevindende plezier kotter. De reddingboot „K. F. Sluys", onder schipper J. C. Smith, voer onmiddel lijk uit en trof op het Enkhuizereandt de plezierkotter „Vrouwe Dominica" met de achtersteven in de wind, hevig water makend. De vijf zich aan boord bevindende mannen, onder aanvoering van schip per P. J. van der Ven uit Bussum, waren voortdurend aan het hozen, maar er kwam meer water in dan zij eruit konden werken. Er stond een hoge zee, windkracht 7, zodat het de bemanning van de reddingboot zeer veel moeite kostte op het ondiepe wa ter contact met de kotter te maken. Toen duurde het nog anderhalf uur eer de kotter was gekeerd en losge trokken, waarbij het roer en een ge deelte van de achtersteven verloren gingen. De vijf schipbreukelingen werden op de reddingboot van droge kleren voorzien en met de kotter op sleep touw kwam de reddingboot om kwart voor tien de haven van Enkhuizen binnen. De Afrikaanse kleurlingen willen ..sir" en „madam" genoemd worden m plaats van „boy" of „girl", de aanspreekvorm die op het ogenblik gebruikelijk 1, in Zuid-Afrika» ongeacht leeftijd. Fotlako f.i'ballo. secretaris van het pas gevormde Pan-Afrikaanse congres, heeft in Johannesburg bekendgemaakt, dat een organisatie nu voor dit doel zal gaan stiijdCH. Hij deed een beroep op de kleurlingen mensen en firma's te boycotten „die weigeren de Afrikanen als menselijke wezens te erkennen". „Wij dringen voorts aan op eerbied voor de Afrikaanse vrouw en beleefd- held in dienstbetrekking", aldus Lehallo.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1