Gevangene van eigen grootheid in Rusland^zegt Zoon van Karei Doorman onthulde vaders beekl Feest voor 500.000ste I m Als regering geen geld geeft: terugroepen Europese reis als geschenk mm Belangrijkste werk op Nieuw-Guinea nog voor de boes: ry Nixon verdedigt Amerika iui£ Eerbetoon aan lield van Javazee PLECHTIGHEID IN ROTTERDAM 11V OPEN CALÈCHE DOOR VUGHT SATERDAG 25 JEM 195S> ^dags1!?- VïïTïSSï.J"«- Sj.13 4jaen)- V ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4355 r 5 a X. J Geen ultimatum m Muisjes „All-round marineman" Britse kruiser beschoot - per abuis - Vissersboot HOTEL ,,'T LÖSSE HOES" Botterdam: Wute de Withmraat as - Teiet 113700 ,s A Postgllo No. Stór" U Klaehtend.enst: 18.30—19.30 - Telefoon 362568 Spulweg I3g Teler. 4570. JbZ568 Tiromar Kempisstraat 6a Telel. 65451. 't-Graveiuuee Dordrecht: Schiedam: Abonnementsprijs 6l cent per week- kwartaal. Ia.sse nummers ÏTcU* 83 Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot zondagavond) AANHOUDEND DROOG. Droog en overwegend zonnig weer met dezelfde of iets hogere middagtemperaturen. Matige wind tussen noord en oost. Morgen: Zon op: 4.51 Maan op: 33.20 onder: 20.41 onder: 12.18 ys Hoofdredacteur: Dr. J A H J. S BRUiNS SLOT HET parlementaire spel der laatste jaren biedt allerlei merkwaardige gezichtspunten. Een daarvan geeft dè positie der rooms-katholieke frac tie. Naar het getal bezien is zij een van de machtigste groepen, misschien wel de meest invloedrijke. In werke lijkheid is zij op een der belangrijkste punten de zwakste, omdat zij is de gevangene van eigen grootheid. In de periode tussen de twee wereld oorlogen moest de Rooms-Katholieke Staatspartij reeds haar monopolis tische pretentie verdedigen tegen de Nieuw Katholieke Partij, de Rooms- Katholieke Volkspartij en de Katho liek-Democratische Bond en binnen partijverband de beweging van Sint Michael het gareel doen blijven. Na de bevrijding moesten de roomse lei ders de eenheid verdedigen tegen het staatkundig federalisme, dat in de be stuursorganen van de Katholieke Volkspartij bij haar oprichting in 1945 was gelegaliseerd, onder sterke druk op de Katholiek Nationale Partij van Wel ter met resultaat werd verkregen en bij de Katholieke Werkgemeenschap van de Partij van de Arbeid ver geefs werd nagestreefd. Het gevolg daarvan was, dat de katholieke Twee de-Kamerfractie vaak slechts met te genzin, soms zelfs knarsetandend, tot eenparige actie was te brengen. Ook waardit niet bij de stemming bleek, kon men meermalen vermoeden, hoe verschillende vleugels naar beheersen de dynamiek streefden. De fractie zou ongetwijfeld aan besluitvaardig heid winnen, indien niet de grootheid, door de eenheid verkregen, tot een houding van ja en neen had gedwon gen. De zo vurig begeerde eenheid werd duui betaald. EISENHOWER WELKOM OCH is dit niet de voornaamste 1 oorzaak van de knechtschap door eigen grootheid. Ook andere fracties kennen hun vleugels, die tot een hou ding van compromis nopen. Maar bij de, rooms-katholieke fractie maakt het aantal.var, haar leden, dat buiten haar steun geen krachtig kabinet mogelijk schijnt. Op het ogenblik probeert men het experiment, of een kabinet zonder leden der Partij van de Arbeid be' hoorlijk 's Lands zaken kan beharti gen, maar het geheel der parlemen taire verhoudingen maakt dit voor de rooms-katholieken voor afzienbare tijd ondenkbaar. Hetzij men een kabinet wil hebben, dat naar de socialisten zich oriënteert, hetzij dat men de so cialisten wii uitsluiten, steeds zijn de rooms-katholieken van de partij. Oppervlakkig gezien schijnt dit de positie van de rooms-katholieken, bij voorbeeld hij de kabinetsformatie, te versterken Zij kunnen beginnen met eisen te stellen inzake het aantal mi nisters, eventueel de departementen van eigen keus aanwijzen, misschien zelfs enkele personen als onvervang baar voors'ellen. Nu moeten wij toe geven, dat bij de laatste kabinetsfor matie de rooms-katholieken niet op al deze punten veeleisend zijn geweest Maar het staat toch wel vast, dat elke formateur voor de noodzaak stond rooms-katholieken in voldoend aantal op te nemen. In dit opzicht zou de for mateur dus gebonden zijn. Maar als parlementaire groep knelt deze band voor de rooms-katholieken veel sterker. Immers in de volksver- tegenwoordiging gaat elke plaats, voor zover deze enigszins van beteke nis is, gepaard met verantwoordelijk heid. Verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken van het geheel. Er moet nu eenmaal geregeerd wor den. Daardoor heeft de kabinetsforma teur ten aanzien van de rooms-katho lieken geen vrije keus, maar de rooms-kathoiieken zelf hebben hele maal geen vrije keus. Zij zijn door hun aantal gebonden aan de noodzaak, om bij de tegenwoordige constellatie hun medewerking te verlenen. Acht men het werkelijk mogelijk, dat de door Oud zo sterk gepropageerde der de macht als minderheid zich voor een kabinet verantwoordelijk zal stel len? Of gelooft men in ernst, dat de Partij va:, de Arbeid bij voorbeeld met steun van een of twee protestant se groepen in zee zal gaan, of mis schien een basis kan vinden, om als oude linkerzijde, gesteund door dus genaamde partijlozen, een eenheids- program van regering te ontwerpen? O CJ Prof. dr. F. A., van Baren, de voor zitter van de stichting voor de weten schappelijke expeditie naar Ned. Nieuw-Guinea, heeft om een spoed- IT alles houdt in, dat de rooms- katholieken door hun aantal ver- Plicht zijn medewerking te verlenen. Wijst de verkiezingsuitslag in de rich 'mg van de socialisten, dan zullen zi dus, al of niet in combinatie met an deren, naar een basis van samenwer king met de Partij van de Arbeid moeten zoeken. Ieder weet tot welke moeilijkheden dit aanleiding heeft ge geven, vooral in de Katholieke Vólks- Partij zelf. Heeft het kiezersvolk zich van de socialisten afgewend in voldoend ge tal, dan zullen de roomsen op de een of andere wijze zich moeten verstaan met de vroegere coalitiegenoten uit de tijd van Nolens, Van Wijnbergen, Kolkman en Schaepman. De tegen woordige leider der roomse Tweede- Kamerfractie heeft nooit verheeld, dat hij dit niet wenst, al zal hij het soms wel moeten willen. Erg prettig is dit alles niet. Maar deze onaangename verhouding blijft ook na de formatie, omdat men het gevormde kabinet liever niet zal laten struikelen. Dat verklaart zo menige beslissing van 'e rooms-katholieken onder het laatste kabinet-Drees. Steeds weer was de rooms-katholieke fractie door haar eigen aantal gevangen. Dit heeft ook consequenties voor de andere partijen. Zo moet de Partij van de Arbeid altijd rekening houden met de mogelijkheid, dat zij na een crisis geroepen wordt met de rooms- katholieken weer in zee te gaan. Hoe fel haar aanvallen dus zijn op het ka binet, zij zal altijd de spits blijven richten op de andere regeringspart ners. De liberalen zullen bedenken, dat zij door te hoge eisen misschien de interne crisis veroorzaken, die de so cialisten weer in het bewind zal bren gen. Daartegenover zullen de beide protestantse groepen wat vrijer komen te staan. Het aantal van de roomse medewerkers brengt hen als bondge noten niet in de slavernij. Integen deel, zij staan meer in de vrijheid, omdat zij weten, dat de rooms-katho lieken niet als zij in de oppositie kun nen gaan. Deze laatsten blijven altijd tot medewerking geroepen. Zij zijn de gevangenen van eigen grootheid. Prof. mr. L. W. G. SCHOLTEN (Van een onzer verslaggevers) DE Nederlandse wetenschappelijke expeditie naar het Sterrenge bergte op Nieuw-Guinea zal binnenkort wellicht teruggeroepen moeten worden. Het stichtingsbestuur kampt met ernstige finan ciële moeilijkheden: het geld is op. Men wil de regering om een extra-bijdrage van 200.000 gulden vragen. Mocht dit bedrag geweigerd worden en de kansen daar op zijn groot dan moet de expeditie als mislukt beschouwd wor den. Er is wel een deel van het programma afgewerkt, maar het voornaamste deel: onderzoek van het geheel onbekende Antaris- gebergte .moet nog beginnen. onderhoud met de regering verzocht. Aan de hand van uit Nieuw-Guinea ontvangen rapporten zal hij tie minis ters meedelen wat de expeditie'al ge daan heeft, welke strubbelingen er ge weest zün en hoeveel geld er neg no dig is om deze expeditie geheel te doen slagen. Toen de expeditie in april startte, was er geen reservegeld in kas. Als alles zonder zware tegenslagen zou verlopen,, dan kon deze wetenschap pelijke expeditie waarvoor ook in het buitenland veel belangstelling bestaat normaal haar programma atwerken. Er zijn.echter,tal van moeilijkheden geweest. Meer zelfs dan men had mogen verwachten. De vliegers van de helikopters werden ziek, de vlieg tuigen voor de aanvoer van voedsel en materiaal liepen averij op, zodat peperdure dropping nodig waren. Er is nu een helikopter volkomen uitge vallen, waardoor veel gebruik moet worden gemaakt van papoea-dragers.. Dit betekent weer extra-uitgaven. De ze dragers zijn vrij duur. De regering heeft 330.000 gulden in êontanten voor de expeditie betaald en verder veel indirecte steun verleend. Zo maken van de expeditie deel uit marniers en papoea-agenten, die nor maal door het rijk worden betaald en gevoed. Dat kost de expeditieleiding dus niets. De regering stelt zich op het stand punt dat zij driekwart van de expedi- tiekosten draagt en heeft, op vragen van het CHU-kamerlid F. H. van de Wetering, laten weten dat zij er wei nig voor voelt om nog meer te beta len. Den Haag is van mening dat het het bedrijfsleven de rest maar moet bijpassen. BZij het begin van de expe ditie was 360.000 gulden van particu lieren ontvangen. Het stichtingsbestuur van de expe ditie heeft onlangs weer een beroep gedaan op het bedrijfsleven en op het Nederlandse volk. Een succes is dit bepaald niet geworden. Er kwam on geveer 8000 gulden binnen, „Wij bevinden ons in een financiële impasse en zo langzamerhand weten wij niet meer hoe wij hieruit moeten komen," zei prof. Van Baren ons. „Als wij de benodigde twee ton niet kunnen krijgen, dan zit er niets anders op om de expeditie terug te roepen. Ook al moet het belangrijkste werk nog ge daan worden. Uiteraard zal dit voor ons een bittere teleurstelling zijn, maar de kas is nu eenmaal leeg. Het is niet verantwoord dan nog langer door te gaan." Het plan was dat de expeditie van april tot half oktober in Nieuw-Guinea onderzoekingen zou verrichten. De to tale, kosten waren geraamd op 1,3 mil- ioeri gulden. Mocht de expeditie nu reeds teruggeroepen moeten worden, dan niet alleen het meest interes sante deel niet afgewerkt, maar zal er wellicht oo khiet zoveel belangstelling bestaan voor de latere publikaties van de expeditieleden. Men had gehoopt hiermee eventuele tekorten te kunnen goedmaken. De Russische premier Choestsjew ap plaudisseert als uice-president. Nixon van de Ver. Stalen de Amerikaanse tentoonstelling in Moskou voor ge opend verklaart. Naast Chroestsjew zitten mevrouw Nixon en de Russische vice-premier Kvzlow. TFT"IJ zouden het zeer op prijs 9? *V stellen als president Eisen hower een bezoek aan de Sowjet- Unie zou brengen", aldus heeft |i de Russische premier Chroestsjew gisteren bij de opening van de Amerikaanse tentoonstelling in Moskou verklaard. „Ik geloof, dat zijn bezoek zeer nuttig zou zijn voor het verbete ren van de betrekkingen tussen onze landen en voor het verster ken van de vrede in de gehele wereld", aldus Chroestsjew. Vice-president Nixon, die de tentoonstelling officieel opende, hield een redevoering, waarin hij met veel cijfers en voorbeelden de levensstijl en het economische stelsel in zijn land verdedigde. Aan de hand van de cijfers betoogde Nixon, dat Amerika het grootste kapitalistische land ter wereld wat betreft de verdeling van de welvaart dichtbij het ideaal „riikdom voor alien in een klasseloze maatschappij" is ge komen. Toen hij dit zei, begon het Russische publiek luid te lachen. „Tk weet, dat u verbaasd bent," zei Nixon. „maar ik heb gelijk." „Wij geven ieder de kans om rijk te worden en de arbeiders van vandaag zijn niet die uit het' midden van de vorige eeuw." Nixon .zei, dat de Sowj.et-Un.le en de V.S. over een verschrikke lijke vernietigingskracht beschik ken en dat niemand een ander ooit In een positie moet brengen, dat hij geen andere keus heeft dan te vechten of zich over te geven. Geen land ter wereld is sterk ge noeg om de andere een ultimatum te stellen zonder het risico van zelfvernietiging te lopen. - NADAT..; im !het borstbeeld van zijn vader bad onthuld, bracht de nant-ter-zee derde klasse Th. W. Doorman-de eregroet. (Van een onzer verslaggevers; De halfmiljoenste televisiekijker, die gisteren officieel bu de Dienst Kijk- en Luistervergunningen in Den Haag werd geregistreerd, is op feestelijke wijze in de kijkerskring opgenomen. In een speciaal programma van de Nederlandse Televisie Stichting werd de gelukkige een half uur lang door tal van hoge autoriteiten gefêteerd. De reportage werd uitgezonden vanuit de woning van de heer B. J. Oomen, wonend aan de Taaistraat 185 in Vught. Heel Vught leefde mee toen de 500.000ste in een open ca lèche, samen met zijn burgemeester en de voorzitter van de Nederlandse Televisie Stichting, mr. ,A. B. Roos jen, een ereronde maakte. In een hooggestemde inleiding was kijkend Nederland in de juiste stem ming gebracht. Vele televisiewerkers waren in Bussum bijeengekomen om het feest mee te vieren. Vier van de vijf pmroepsters (Ageeth Scherphuis was met vakantie) reden inmiddels in een postkoets door Vught en kregen daar een ontvangst, zoals die doorgaans slechts vorstelijke bezoekers ten deel valt. Van de straat verplaatste de feest vreugde zich naar de huiskamer, waar bleek, dat de omroepsters niet met lege handen naar het Brabantse waren ge komen. Mr. Roosjen trouwens ook niet. Namens de NTS bood hij het echtpaar Oomen een reis naar een der Eurovi- siclanden aan. In een korte toespraak herinnerde mr. Roosjen eraan, dat de Televisie- raad in 1952 van oordeel was, dat het aantal geregistreerde kijkers per 1 ja nuari 1959 ongeveer 90.000 zou bedra gen. Daarin heeft men zich echter schromelijk vergist: het waren er om precies te zijn 391.036. Als dit zo door gaat, aldus de NTS-voorzitter, nade ren we tegen het eind van dit jaar de 600.000. Mr. Roosjen verbond er meteen de wens aan, dat deze snelle ontwikkeling de regering zal doen besluiten de tele visie meer armslag te geven. Terwijl het feest in de studio met o.a. beschuit met muisjes werd gevierd, kreeg mevrouw Oomen nauwelijks t(jd om van haar verbazing te bekomen. Toen het toestel werd ingeschakeld en zij haar huiskamer op het scherm zag weerspiegeld, reageerde zij met een spontaan: „Hoe is hét toch mogelijk, hè. Ongelooflijk'.". Tot de veie gasten, die de NTS voor deze gelegenheid had uitgenodigd, be hoorden ook de eerste, de 250.000ste en de 499.999ste kijker. De laatstekreeg als troostprijs een stel opklapbare tuinstoeltjes aangeboden. Zij die beweren, dat de politiek van de Amerikaanse regering .niet de wil van het Amerikaanse volk vertegen woordigt, geven zich over aan een ge vaarlijke vorm van zelfbedrog, aldus Nixon. Nixon sprak in het Engels. Zijn rede werd gelijktijdig vertaald, maar in de uitzending over de plechtigheid van radio-Moskou, die een uur duurde, werd zijn toespraak niet uitgezonden. De televisie zond de openingsplechtig heid rechtstreeks uit. Chroestsjew zeide in zijn rede op de tentoonstelling „jaloers" te zijn over sommige artikelen die hij op expositie, waarover hij tevoren met Nixon een rondgang had gemaakt, had gezien, maar het was „de goede soort jaloezie". Ook de Sowjet-Unie, hoewel in sommige opzichten nog enkele jaren ten achter op de Ver- enigde Staten, produceert goede din gen. „Maar binnen enkele jaren zul len wij Amerika hebben ingehaald". De Sowjet-premier besloot zijn toe spraak met het uitdrukken van zijn geloof in vreedzame coëxistentie. Voordat de openingsplechtigheid op de tentoonstelling begon had Nixon een bezoek gebracht aan Chroestsjew en president Worosjilow in het Krem lin. Hij overhandigde de premier een brief van president Eisenhower. (Van een onzer verslaggevers) EVE jonge, rijzige luitenant-ter-zee E: stond op van zijn zetel, rechtte zijn rug en liep, gadegeslagen door honderden zwijgende toeschouwers, naar de met zeildoek, omhulde zuil. Zijn hand greêp het koord, dat langs de zuil naar beneden hing, en terwijl de kapel het Wilhelmus inzette, gleed het doek klapperend omlaag. Ijuite- nant-ter-zee derde klasse Th. W. R. Doorman stond oog in oog met Het borstbeeld van zijn vader, wijlen schout-bij-nacht Karei Doorman, Dit gebeurde vrijdagmiddag om streeks vier uur op een klein gazon aan de Karei Doormanstraat ïn Rot terdam, Daar hadden tal van vooraan staande en minder vooraanstaande ste delingen, uitgenodigd door de winke liersvereniging van die straat, plaats genomen op de stoelen en de tribunes, cue in een half carré stonden geschaard rond het nog slechts in silhouet zicht bare beeld van de held van de Java zee, De sculptuur, een schepping van de beeldhouwer W. A. Verbon, zou na de onthulling worden overgedragen aan de gemeente Rotterdam. Burgemeester G. E. van Walsum was aanwezig om net te aanvaarden. Een tweetal sprekers leidde de ont hulling met een redevoering in „De eerste van hen. de heer J. W. Hiibrori, voorzitter van het comité „Monument Doorman", heeft ongetwijfeld gespro ken hij vatte althans post achter de. microfoon en bewoog minutenlang zijn tippen maar wie beweert, dat hij zich Het horen, miskent de waarneem- oare feiten. Men kon het nauwelijks verwach ten: de microfoon was niet inge schakeld. Wie zich evenwel hierom bekommerde, niet de heer Hilbron. Ofschoon alleen voor zichzelf ver staanbaar, sprak hij onverdroten voort. Een gul, zij het niet ten volle begrijpelijk applaus besloot dit stille spel. De tweede spreker, luitenant-ad miraal b.d. C. E. L. Helfricb, stelde zijn auditorium ruimschoots schadeloos voor wat het zojuist tevergeefs had gé- tracht te beluisteren. Langzaam en met nadruk ontwierp hij een niet zeer vluchtige schets van de oorlog in Indië in het algemeen_ en van-Karei Door- mans voortreffelijke eigenschappen in het bijzonder. Hij noemde de schout bij-nacht een all-round marineman, aan wie hij zonder een ogenblik te aar- zelen het commando over het eskader, dat zich met Japan zou moeten meten! had opgedragen. Een beeld van de feestelijke huldi ging van Nederlands 500.000ste te levisiekijker, waarbü de televisie- omroepsters aan het echtpaar Oomen te Vught geschenken aanboden. Van links naar rechts: Tan.ia Koen, Karin Kraaykamp, Vertie Dixon en Hannie Lips. Bij de kust van Cornwall heeft vrij dag een zware Britse kruiser geduren de een oefening een kleine Britse vis serboot beschoten. De treiler „Lyonesse" was ongeveer «0 km ten noordwesten van Land's End aan het vissen, toen in haar buurt vier granaten in zee terechtkwamen. Toen J7-~ per persoon. I er neg meer kwamen, maakte het whi» Telefoon 0o483—3o3. Directie J. Meuleman' zich Uit de voeten. C Advertentie HOLTEN (OVERMSEL) liet exclusieve restaurant op de Hotter berg. Onze specialiteit: KIP VAX 'T SPIT (BOVEN OPEN VUUR) A. d. vleugel Freddy Kann Entertainer Een zeer verzorgd weekendverblijf 27.per persoon.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1