Vice-president beraadslaagde met Chroestsjew 1 Logee brand in Twistgesprek gesust Te Londen gestolen cheques in Amsterdam boven water Branden op de Veluive werden aangestoken ïwee Nederlanders in Italiaans ravijn gestort „Johan" in storm: dode en gewonden VERKEER EIST VEEL SLACHTOFFERS r. «ra? esr°®a." jsjs iru™ «sa se Ook drie hofsteden in de as Geen ruzie Film Heifem of oiweer K.LJi-toestel bij botsing op vliegveld beschadigd Krachtig ingrijpen beperkte schade FIDEL CASTRO BLIJFT AAN Amsterdammer in Waal verdronken „Zwevende schotel" over het Kanaal Boerenzoons hielden race te paard: fietser gedood Twee militairen met motor van dijk Op één middag in HARDERWIJK drie doden r APELDOORNSE BRANDWEER VERMOEDT: ]JÏAAN»AG 27 JULI 1959 2EVENTIEIVD1S JAARGANG No. 4356 Directeur: H DE RUIG Vijftien mensen (kbloos RICHARD NIXON, de Ameri kaanse vice-president die op het ogenblik in de Sowjet-Unie is, zal ook nog een bezoek brengen aan Polen. Dit is zaterdag door de Amerikaanse delegatie in Mos kou meegedeeld. Polen is het enige communisti sche land dat steun geniet van de Verenigde Staten, op grond van het program voor hulp aan het buitenland. In Washington hecht men bijzonder belang aan het feit dat Nixon tegenover de Poolse re gering de Amerikaanse politiek kan toelichten. Nixon zal op 2 augustus in Warschau aankomen. Hij zal ont moetingen hebben met de Poolse leiders. Zie verder pag. 3, 5e kol.) DRIE NEDERLANDERS EN POOL IN ARREST S BRUINS SLUT Hoofdredacteur: Dr Uit de lucht gezien Dodelijke val van ladder Drankmisbruik? Haitink naar Amerika wme de Withstraat 2S - Telei llSïrm m PostbUi 1112 Postgiro No mw (6 W ®bonnetncnten is311—19,30 uur Zaterdags 17— 8 uur. Telefoon US700 ■*-Graveniiage- Huygenspleln 1 Teleioon itr-uira ,n' ui 1091 Postïro1^. K4867. <3 UJnen)' Thomas n Kempisstraat 6a "ele£. 6S451. Botterdam: Dordrecht: Schiedam; (Geldig tot Binsdagavond) ONBESTENDIG Veel bewolking met enkele regen- of onweersbuien en lagere temperaturen. Overwegend matige wind tussen zuid en west. Morgen: zon op: 4.54 maan op: onder; 20.38 onder: 14.24 NIXON OOK NAAR POLEN Vlce-presideat Nixon van de V.S. en de Ku?dsche premier Chroestsjew(Units) tijdens een diner, dat werd aangeboden door Uewcllyn Thompson, de Amerikaanse bassadeur In Moskon, (Van onze verslaggevers) MEVROUW E. a. C. van den Burg— Grijm, een 58-jarige arts uit Lei den, die het weekeinde doorbracht bij het gezin van de kunstschilder P. Cox te Katwijk aan den Biln, is zondagmor gen vroeg om het leven gekomen, toen een felle brand de woning van haar gastheer in het recreatiegebied »De Pan van Persijn" verwoestte. Nadat de brand door nog onopgehel derde oorzaak was uitgebroken, greep het vuur zo snel om zich heen, dat mevrouw Van den Burg er niet meer in slaagde zich in veiligheid te stenen. Haar vijftienjarige zoon kon door de héér Cox via een raam worden gered. Hij 15 met brand -en snijwonden en een shock in het Academisch Zieken- hti/s te Beiden opgenomen, in welk zv henhuis mevrouw Van den Burg tri' J van het laboratorium was. .Be brandweer' uit Katwijk, die spoe dig'ter plaatse was, kon voorkomen, dat het vuur zich tot de aangrenzende woning van de familie P. Boef en het omliggende bosterrein uitbreidde. Het huis van de familie Cox brandde ech ter 1 geheel uit. evenals de er naast geiegen meubelwerkplaats van de heer Boef.. Te Wachten in de ge"- ante Da'»:» (D. r-nle) zijn zaterdagmorgen de na: t% eikaar gelegen boerderijen van de iFmiües Joh. Annen en Alb. Vleems tot de grond toe afgebrand. Viifuen Mensen werden: dakloos door het ai- lesvertcrende vuur, dat de hooioogst, het huisraad en het landbouwgereed schap vernielde en een kalf, een veu len en drie varkens doodde. Een van de oudste boerderijen in de Beemster. die er al meer dan drie eeuwen stond, is zondagmiddag door brand verwoest. Het was de hofstede van de heer J Langendijk aan de Zy'iiemveg. die door onbekende oor- Z '-k za snel uitbrandde, dat de b',*r'weren vsn Midden-Bcmster, Er: ;:ih tn So'.ikerhoor slechts het riah'usscn hadden. Ook hier wordt de schede (ongeveer 75 millie) door verzekering gedekt. Afgeleid door de komst van de hak* kcr iie{ mevrouw Asselbersb van de BaJ;<;'0terweg 51 In Amsterdam-Noord rsrivdajcmiddaa; even haar keuken in de s eek, zonder cr aan te denken een brandend komfoor uit te draaien. Toen aii na enkel? ogenblikken terugkwam halden de vlammen al hoog op in de keuken, die op de eerste verdieping Van hei huis Is. In korte tiid baande bet vuur zich een weg door de zolder ea het dak: van de woning en binnen een half unr was de hele bovenverdie ping uitgebrand. Een jong echtpaar, dat enkele ka mers in het benedenhuis bewoonde, moest met de baby de wijk nemen; xn tegenstelling tot de bovenburen had den zü nog wat van hun inboedel kun nen redden. De brandweer wist het vuur met vier stralen te doven. Een van de brandwachten werd door vallend puin aan een been gewond en moest voor behandeling naar het Binnengasthuis worden overgebracht. De buren op nummer 49 kregen brandschade op de zolderverdieping en waterschade in de woonkamers. Nixon heeft gisteren met de Rus sische premier Chroestsjew gesproken. Volgens Radio-Moskou waren de be sprekingen „openhartig en levendig". Nixon zei later dat hü niet aan de publiciteit zou prijsgeven wat hij met Chroestsjew in het Kremlin had besproken. Beide staatslieden maak ten toen een boottocht op de Moskwa. Nixon zei „Ik kan zeggen, dat het onderhoud rechtstreeks, openhartig en niet vijandig is geweest." Hij keek Chroestsjew aan en zei „Right"? Waarop Chroestjew hem de hand gaf en zei: „Met andere woorden: Wij we ten wat we in keukens moeten zeg gen en wat we in kantoren moeten zeggen." (Het beroemd geworden twistgesprek van vrijdag vond plaats in de keuken van de Amerikaanse modelwoning op de expositie in Mos kou.) Chroestsjew... dicteerde tijdens de boottocht aan een Amerikaansè journa list een verklaring, waarin hij en Nixon zeggen, dat hun woordenwisseling van vrijdag geen kwaad debat is geweest. Er was geen sprake van ruziën of van beledigingen. De drie grote Amerikaanse tele visiemaatschappijen hebben zater dagavond de film van het debat tus sen, Nixon en Chroestsjew uitgezon den. De uitzending van de film geschied de zonder toestemming. Nixon en Chroestsjew hadden namelijk afge sproken dat de Amerikaanse televi sie de film niet zou vertonen zolang er geen exemplaar van beschikbaar was voor de Russische televisie. De uitzending diende gelijktijdig te ge schieden. De maatschappijen besloten de film toch te gebruiken, omdat radiozen ders de geluidsband van de film al hadden uitgezonden en de dagbladen reeds lange verslagen over het debat hadden gegeven, sommige zelfs de let terlijke tekst ervan. Het hoofd van de Amerikaanse voor lichtingsdienst, Allen, zei te vrezen dat de Russen de uitzending van de a'h ET het wegtrekken van het hoge- iV* drukgebied boven de Noordzee en het naderbij komen van een oceaande pressie, waarvan het centrum van morgen voor de kust van Ierland was nelegsn, heeft de weerstoestand ooven West-Europa zich niet onbelangrijk ge wijzigd. Onweersstoringen aan de voorkant van de depressie brachten vrij uitge breid regen in Engeland, Noordwest- Frankrijk en West-België. Ook in ons land vielen vanmorgen enkele plaatselijke regenbuien. De de pressie bij Ierland verplaatst zich lang zaam verder in de richting van Zuid- Engeland. In verband daarmede zal meer onstabiele lucht naar ons land stromen, waarbij in de komende da gen het weer onbestendig zal blijven met af en toe regen of onweer en la gere temperaturen. (Advertentie' 'T IS WEER 0l(ji?£N-WE£R! plastic jassan v.a. 6.»° Met de arrestatie van de 46-jarige nachinist J. K. uit Londen, een sta tenloze i'ool, die al negentien jaar in Engeland verblijf houdt, heeft de Am- sierdamse recherche waarschijnlijk licht gebracht in de tot dusver onop gehelderde spectaculaire inbraak In het kantoor van Thomas Cook en Zo nen te Richmond bij Londen. In het weekeinde van 6-8 juni lieten een of meer daders daar met explosief mate riaal een brandkast springen en gin- gen er met een flinke buit var door. Aan contanten en aan travellers che ques miste men 's maandags circa 60.000 galden. De dezer dagen in de Amsterdamse binnenstad aangehouden machinist had van deze buit travellers cheques in zijn bezit voor 470 dollar en 225 Dond sterling. Hij is opgesloten in het hoofdbureau en zal waarschijnlijk aan Scotland Yard worden uitgeleverd. In verband met deze inbraak zijn in de afgelopen dagen bovendien drie Nederlanders gearresteerd, van wie uitgezocht zal worden of zij al-of niet te goeder trouw waren, toen ze po gingen deden de machinist behulp zaam te zijn bij het verzilveren van de cheques in Nederland Het ziin de 27-jarige metaalbewerker W. K. en diens 38-jarige stiefvader, de kan toorbediende H. P., beiden uit Amster dam, alsmede de 22-jarige zeeman C. K. uit Leiden. Een KLM-Vicsount is vanmorgen vroeg op het vliegveld van Prestwick zwaar beschadigd, toen een Bristol Bri tannia van de BOAC na een lesvlucht bü het terugtaxien naar het stations gebouw tegen het KLM-toestel, dat op het vliegveld geparkeerd stond, botste. Gebleken is dat de remmen van het BOAC-toestel niet goed werkten. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. rt&ific&fciiiftt» -L- (Van een onzer verslaggevers) De Apeldoornse brandweer vermoedt dat een aantal bos- en heldebmndjes, die tijdens het weekeinde op de Velu- we gewoed hebben. Het betreft hier branden in de omgeving van het Ve- luws Eiland bij Beekbergen en o.a. drie brandjes, die woedden tnssen Kootwijk en Assel. Mede dankzij het feit, dat er geen wind was, kon de schade van deze branden beperkt blij ven. Ernstiger gevolgen, hadden de branden die woedden in de buurt van Nijmegen, Tilburg en in het Limburgse men" weer een- verwóCae^&tid tnoesf" léveren met het vuur- Opnieuw ging veel natuurschoon: verloren, al moet wor den gezegd, dat door krachtig in grijpen van brandweerkorpsen en militairen overal erger werd voor komen,. Het eerste brandalarm werd reeds zaterdagmorgen om halfelf gegeven: toen had een bos- en heidegebied op de „Kruidenteelt" te Roggel vlam ge vat, vermoedelijk nadat op een aan grenzend korenveld vonken uit* een maai-dorsmachine brand hadden doen ontstaan in verspreid liggend stro. Het gezamenlijk optreden van de brand weren uit Roggel, Helden en Hey-t- huysen en honderd militairen uit Roermond en Weert beperkte de om vang van de brand tot ongeveer tien hectaren bos en bouwland. Zeker 25 hectare kapitaal bos ging zaterdagmiddag verloren door een uiterst felle en gevaarlijke bosbrand in de sector tussen de Dongenseweg en de Looxxseweg te Tilburg. Merkwaardig genoeg werd het vuur waargenomen door de' brand weercommandant Haarmans. die juist met een helikopter vanaf de expositie „Hart van Brabant" een rondvlucht maakte en de nog maar net gewaarschuwde brandweer op die manier gedegen instructies kon geven, toen hij direct daarop naar de helihaven was teruggekeerd. Met de hulp van burgers, reserve- politie en militairen pakte de zeven tig man sterke brandweer het vuur krachtig aan. Door het gebruik van nevelspuiten kon men de brand nog juist bedwingen voordat deze over sloeg naar de vlakbij gelegen munitie opslagplaatsen, hetgeen gemakkelijk een ramp had kunnen veroorzaken. Snel optreden van de brandweer van Nijmegen en Groesbeek en van vijftig militairen maakte zondagmid dag korte metten met een felle brand in de staatsbossen ten miden van het sanatorium „Dekkerswald", zodat ten slotte „maar" vijftien hectaren verloren gingen. Ook hier had een minder snel ingrijpen echter licht ern stiger gevolgen kunnen hebben. Aan de voet van de Scerscen gletsjer 121 de Ï5e ruina- Alp en in Noord- De „Johan van Oldenbarnevelt", die met 700 Nederlandse emigranten op weg is naar Melbourne, is, kort voordat het schip de Australische ha ven Freeman tie zou binnenlopen, in een storm terecht gekomen. Een opvarende is hierbij omgeko men en verscheidene opvarenden werden gewond, aldus een radiobood schap die in Melbourne is ontvangen. De omgekomene werd omschreven als een musicus. Er werd niet bij ge meld of hij passagier dan wel opva rende was. In Melbourne werd aan genomen dat geen der gewonden in levensgevaar verkeert. De Zwitserse socialisten zijn erin ge slaagd 83.732 handtekeningen te ver zamelen onder een petitie waarin ge vraagd wordt om een volksstemming over de vraag of het Zwitserse leger met kernwapens moet worden uitge rust. Voor een dergelijk verzoek zijn 50.000 handtekeningen nodig, zodat de weg vcor een volksuitspraak over kwestie dus geëffend schijnt te zijn. ten gevonden van twee bergtoeristen. Dit de papieren, die op een van de slachtoffers gevonden werden, bleek, dat het de student A. E. Michelsen uit Rotterdam was. Het tweede slachtoffer werd niet geïdentificeerd, doch ver moed wordt, dat het eveneens een Nederlandse student is, aldus de Ita liaanse politie. Een groep Italiaanse berggidsen uit Sondrio vond de lichamen op de bodem van een diep ravijn. Donderdagochtend waren de beide Nederlanders vanuit de Marinelli- Bombardleri-sehuilhut op een hoogte van 2800 meter boven de zeespiegel, naar de top van de Bernina vertrok ken. Zij lieten, een briefje achter in de schuilhut. Vrijdag maakte de opzich ter van de schuilhut alarm, omdat de Nederlanders nog niet waren terugge keerd. Groepen berggidsen, trokken uit, en zondagmiddag om vier uur werden de lichamen van de beide Nederlanders ontdekt, op de bodem van een diepe kloof. De gidsen keerden naar Sondrio terug, om het reddingsmateriaal en de assistentie te halen die nodig zijn voor het moeilijke bergingswerk In de steile kloof. Vandaag zou een bergings poging ondernomen worden. Dr. Fidel Castro heeft ermee inge stemd premier van Cuba te blijven. Dit heeft president Dorticos zondag bekendgemaakt. Castro, leider van de opstand tegen het regime van Batista, trad op 17 juli af omdat ex-president Urrutia de revolutie zou hebbers gesaboteerd. Urrutia trad onmiddellijk: af, maar Castro negeerde sindsdien de vele de monstraties van trouw en verzoeken, dat hy zijn functie zou hervatten. Pre sident Dorticos deelde Castro's besluit mede op een bijeenkomst, welke door een grote menigte werd bijgewoond. De Cubanen vierden zondag op groot scheepse wijze de zesde verjaardag van de eerste actie van Castro's strijdkrach ten. In Havana werd een militaire parade gehouden en elders schiet- en bombardementsoefeningen. Bij de wilde viering werden vijftien mensen door verdwaalde kogels gewond. Castro zei na Dorticos in een lange toespraak tot de glweldige menigte, dat zijn besluit om premier te blijven geheel aan het volk te danken is. Hij was meer dan ooit overtuigd van de macht en onoverwinnelijkheid van de Cubaanse revolutie. De 25-jarige gehuwde Amsterdam mer C. P. L. Koning is gistermiddag in de Waal bij Dalem verdronken. Hij werd door de zuiging van passerende schepen naar het diepe gedeelte van de rivier getrokken. (Van onze correspondent) De 55-jarige M. Brons uit Eerbeek viel van een ladder, toen hü aan de Veenhuizerweg te Apeldoorn assis teerde bü het opschilderen van een woning. In het Julianaziekenhuis te Apeldoorn is hü overleden. ENGELANDS revolutionaire „zwevende schotel", het merkwaardige voertuig dat zich op een luchtkussen boven land of water voortbeweegt, heeft za terdag voor de eerste maai een toch* over het Kanaal, van Calais naar Dover, gemaakt. Er bevonden zich vier mannen ->an boord van de „Hovercraft", onder wie de uitvinder, de 45- jarige Christopher S. Cockerell. Alle schepen in de haven van Dover lieten hun sirenes loeien toen de „zwevende schotel", die op een hoogte van dertig centi meter boven de golven op zijn luchtkussen zweefde, de kust be reikte. Tal van kleine vaartui gen voeren er omheen en er bovep cirkelden vliegtuigen. Het voer tuig liet een grote wolk van füne waterdruppels achter zich. De afstand van Calais naar Dover bedraagt 35 kilometer. De reis werd gemaakt in mistig och- tendweer. Het was zaterdag ore- cies vijftig jaar geleden dat Blé- riot als eerste over Het Kanaal vloog. Foto: Ds landing in Dover. (Van onze correspondent) Zaterdagavond Is op het Zevencnd in Laren een ernstig ongeluk gebeurd door het optreden van enige boeren zoons. Zij hadden deelgenomen aan de feestelijkheden rondom de Intocht vaxx een nieuwe priester in de St. Jans— parochie. Op weg naar huis besloten, zij een snelheidswedstrijd te organi seren. In galop stoven de drie zware paar den door het centrum van Laren. Op een gegeven moment kon de 15-jarige M. Z. zijn rijdier niet meer in be-, dwang houden. Hü lcwam op de lin ker helft van de weg terecht, waar juist de 63-jarige broodbezorger W. Kosteris uit Laren kwam aanfietsen. Door de hevige botsing werd de heer K. tegen de grond geslingerd. Met een shock en zware hoofdwon den is hü naar het St. Jansziekenhuis vervoerd, waar hij een unr later aan zijn verwondingen is bezweken. Twee militairen van de Commando troepen te Roosendaal zijn in de nacht van zaterdag op zondag op de weg DinteloordStampersgat met hun mo tor van een dijkoprit afgereden en verongelukt. Een later passerende taxichauffeur vond een van hen, de 20-jarige J. W. Wolf uit Ubbergen, dood in de brede poldersloot. De an dere militair, de eveneens 20-jarige H. V. uit Schiedam, is zwaar gewond naar het Roosendaalse ziekenhuis overgebracht. Zün toestand is zorg wekkend. Bü een verkeersongeval te Ermelo is de 54-jarige bromfietser D. Horst man zaterdagavond om het leven ge komen. Hü wilde vanuit de Nassau- laan de Harderwijkerweg oversteken, toen hij door een personenauto werd aangereden. De echtgenote van dokter Kuenen uit Rosmalen, die met haar man op vakantie was, heeft ernstige verwon dingen vermoedelijk een schedel- basisfractuur opgelopen by een auto-ongeluk in de buurt van Salon- de-Provence in het zuiden van Frank rijk, zo verneemt Associated Press vanuit Marseille. Volgens hetzelfde be richt werd de heer Kuenen bü het on geluk (een botsing met een zware vrachtwagen) slechts licht gewond. Zaterdagavond is de 13-jarige J. F. van den Engel uit Poortugaal, toen hy op de Schulpweg te Rotterdam naast zijn moeder fietste, komen te vallen juist toen hem een achteropkomende vrachtauto passeerde. De jongen kwam met het hoofd onder een van de ach terwielen en moet op slag dood zijn seweest. Op de Schermerdijk onder Ursem is de 60-jarige huisschilder P. H. Schipper uit Ursem, die met zijn vrouw achterop de bromfiets terug kwam van famliiebezoek in De Rijp, nadat hij geschrokken was van de cla xon van een hem achterop rijdende melkauto, in de berm van de weg te rechtgekomen. Hij liep een schedelba- sisfractuur op en is ter plaatse over leden. Zijn vrouw liep slechts lichte verwondingen op. De twintigjarige T. Tanis, die za terdagavond per bromfiets uit Ouddorp naar zijn woonplaats Goereehaven te rugkeerde. raakte op de grote ver keersweg bij het nemen van een bocht een wielrijder, waardoor hij de macht over het stuur verloor en tegen de grond smakte. In het ziekenhuis te Dirksland is hy overleden. De secretaris van de Motorclub Assen en omstreken, de 67-jarige A. v Bloembergen uit Assen, is zondag nacht in Huis ter Heide, gemeente Norg, om het leven gekomen toen hiy (Van onze correspondent) Zaterdagmiddag zijn te Harderwijk drie mensen bij verkeersongevallen, oia het leven gekomen. Twee doden eiste een aanrijding tussen een auto bus en een motor op de hoek van de Boekhorstlaan en de Leuvenumseweg, nadat een ongeval op de Oranjelaan een uur daarvoor één slachtoffer had geëist. De motorrijder J. van D. uit Almelo wilde met zyn vader, de heer E. van D, uit Glanerbrug op de duo, vanaf de Boekhorstlaan de Leuvenumseweg op. rijden, toen hy tegen een autobus op reed. De duopassagier was op slag dood en de bestuurder van de motor overleed enige uren later in het Boer- haavezi ekenhuis. Slachtoffer van het ongeval op de Oranjelaan was mevrouw Van S. uit Gorinchem. Zij zat op de duo van een motorfiets, die door haar echtge noot werd bestuurd. Toen deze in een file moest afremmen werd hy van achteren aangereden door een truck met oplegger, met het gevolg, dat man en vrouw beiden kwamen te vallen. Ongelukkigerwijs kwam mevrouw Van S. onder het linkeyvoorwiel van de truck terecht. By een frontale botsing tussen twee personenauto's werden voorts zondag morgen op de Zuiderzeestraatweg ter hoogte van de Tabaksweg drie perso nen levensgevaarlijk en vier anderen minder ernstig gewond. terugkeerde van een motorcross in Norg.. De auto werd bestuurd door de eigenaar van een restaurant-bedrijf in Assen, A. H. E., die slechts licht ge wond werd, doch na het ongeval door de rykspolitie is gearresteerd. Men vermoedt dat hier sprake is van mis bruik van sterke drank. In Huis ter Heide reed de auto tegen een tegen ligger en daarna tegen een boom. Da heer v. B. was op slag dood. Hy hadi steeds een groot aandeel in de or ganisatie van motorsportevenementen, zoals de motorcross en de TT-races Kort geleden trad hij af als secretaris van de plaatselyke VW. In Sehettens bij Bolsward is de negenjarige Jacob Bakker door een scooter aangereden, toen hy de drukke rijksweg overstak. Het knaapje is ter plaatse overleden. De Nederlandse dirigent Bernard Haitink is uitgenodigd om eind maart begin april 1960 een serie concerten te dirigeren van het San Francisco Sym phony Orchestra. Hij heeft deze uit nodiging aanvaard.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1