Vuur woedt ondergronds in 600 lia Peelgrond Vierduizend soldaten kwamen terug uit La Courtine m slis BELGISCHE BANK jumbo blaast de aftocht voor Nixon in ssssfsf tearuur- Mislukking niet meer mogelijk Auto's en plunjezakken leeg gijl en dan onder de douche Britse regering wint debat over Nyasaland Bonn tegen EEG- directoraat FINANCIËLE HULP TOEGEZEGD Nieuw radarapparaat HARTELIJK WELKOM IN OIRSCHOT §L<#K-- m Bij Nederlandse grens Pontveer tussen Den Helder en Noorwegen? Zweedse prins naar ons land Verloofdes wachtten voor legerplaats KLM yoor gesprek in Rotterdam Ontvangst overtrof alle verwachtingen Nederlandse jongen valt uit trein I J KOEL WEER WOENSDAG 29 JOLI 1959 ZEVENTIENDE JAADGANG No. 4358 r PcSStHw? -Vo^Ut^S 42486'/ (3 UJaen)- Directeur: H. DE RUIG J r V.J Hoofdredacteur: ür. J. A. H J. S. ÜHU1NS SLOT (Van een onzer verslaggevers) De expeditie naar Nieuw-Gui- nea, die door financiële moeilijk heden in het slop dreigte te raken, kan niet meer mislukken. Dit heeft de scheepsbouwer C. Verolme vanmorgen aan journa listen meegedeeld. m wMr imMÊÊÊm a Steeds meer Algerijnen in hongerstaking Aluminram-s taking in V.S. afgewend Ex-keizerin Soraya naar Noorclwijk ('Van een onzer verslaggevers Een lange stoet militaire ivagens, vol opgewekte jongens rnel bruine Rivièra-koppeh, trok gistermiddag bij de grenspost Valkens- waard ons land binnen. De eerste vierduizend Nederlandse solda- ten, die drie weken in het smoorhete Midden-Frankrijk geoejend hebben, zijn thuis. Langs de wegen in Brabant stonden opvallend veel mensen te zwaaien naar de militairen, die er na een vermoei ende tocht van 900 kilometer in totaal, allemaal even monter uit zagen. „Alles ging prima" (PAS IIV AUSTRALIË) <6 14 SotterUams Witte de Withstraat 2S - Telei nsznn Postbus UVZ - Postgiro No aai'sio 0 -* - T^°°» 362569 Thomas a Kempisstraat 6a relet. 65451. 's-Gravenbage: Dordrecht: Schiedam: Abonnementsprijs 81 cent pep week f n®* n«* M kwartaal. Losse nummers 15 cent. ^Sht' (Geldig tot donderdagavond) ENKELE BUIEN. Veel bewolking met enkele buien. Overwegend ma tige wind, aanvankelijk zuidelijk, later veranderlijk. Koel weer. Morgen: zon op: 4.57 Maan op: 0.49 onder: 20.35 onder: 16.20 Verolme redt expeditie naar F i uw-Guinea Tevoren had de heer Verolme in zijn villa „De Heul" te Ridderkerk een on derhond gehad met de heren prof. F, H. van Baren en H, Muller, res pectievelijk vice-voorzitter en pen ningmeester van de stichting „Expe ditie Nïenw-Guinea. Hoe het geld ter tafel komt, is een kwestie, die de heer Verolme pas over enkele dagen bekend kan maken. Hij had belangstelling genoeg voor de ex peditie om bepaalde toezeggingen te doen, zodat de ontdekkingstocht in Nieuw-Guines verder kan gaan, ver klaarde hij. De heer Verolme vertelde ons na afloop van het onderhoud, sympathiek tegenover de expeditie te staan en deze te willen helpen. Persoonlijk had hij er zich over verbaasd, dat een der- gelijke expeditie, reeds zover op weg, nu op een punt gekomen is, dat zij dreigt te mislukken. Als Nederlander had hij het zich een beetje aangetrokken, dat men bij de pakken zou moeten gaan neerzitten. Hij had respect voor het initiatief, deze expeditie uit te rusten en te begirtnen. Alleen zou men de ondernemers ervan misschien kunnen verwijten, dat zij er. niet voor gezorgd hebben financieel sterker te staan. De uitleg van ge noemde heren had hem evenwel het inzicht gegeven, dat de expeditie kans van slagen heeft gehad. Er zijn echter tegenslagen geweest, die zeker niet voor rekening komen vin hen die het initiatief hebben ge nomen. De heer Verolme was nu dan ook van mening, dat deze expeditie niet mag mlslubkén: Om dit te bereiken moet alles worden gedaan. Bij de voorbereidingen is de Neder landse 'regering zeer welwillend ge- weesj met haar medewerking 'om de expeditie te'dóen slagen. En nu er geen middelen meer zijn, ligt het vol gens de heer-Verolme óp de. weg van de 'regering,niet met haar nulp te stoppen. Met moet bereid zijn de 'schouders onder dit-werk'te zetten en de expe ditieleden galgenheid geven verder te werken. Het onderhoud van vanmor gen was opgezet, omdat de heer'Ver olme niet iets wil gaan doen, zonder te weten wat er aan de hand is. Dan zou er immers gesproken kunnen wor den .van „goed geld naar kwaad geld gooien". Nu had hij gehoord, dat de initiatief nemers juist hebben gehandeld en dat de opzet gezond is geweest. „De expeditie is er", zo vervolgde hij. „Ze staat op het punt om te sla gen en zou ze moeten stoppen, zou het dan niet een schande zijn, dat in het buitenland gezegd wordt, dat Neder land een dergelijke expeditie niet kan Het Amerikaanss leger heeft een nieuw mobiel radarapparaat ontwor pen dat zo gevoelig is dat het op meer dan 500 meter afstand een man van een vrouw kan onderscheiden, zo is in Washington bekendgemaakt. Dit on derscheid is mogelijk doordat de heup- bewegingén van de vrouw meer bo ventonen" produceren dan de besliste tred var. een man, aldus de medede ling. Het apparaat zendt onder meer ge luiden uit waardoor de bediener in staat is te oordelen of het waargeno men voorwerp een mens, vrachtauto, jeep, of tank is. De gevoeligheid is zo groot dat op drie km een kruipende soldaat en op 15 km een tank of jeep kan worden waargenomen. c. VEROLME redder in nood doen slagen?" Men moet zijn uiterste best doen de expeditie te helpen en de heer Ver olme hoopte dan ook, dat men daar voor bij de regering ook de nodige aandacht zal hebben. Teleurgesteld toonde de heer Ve rolme zich over het feit, dat een ver zoek om steun bij het Nederlandse volk niet meer weerklank gevonden had en dat ons volk iets dergelijks niet schijnt te kunnen opbrengen. Op de vraag, hoe hij denkt te steu nen, zei hij over enkele dagen meer concrete mededelingen te kunnen doen. Eerst had hij zich op de hoogte willen stellen. Ten slotte voegde de heer Ve rolme hieraan nog toe: „Als ik in de gelegenheid ben te helpen en er zijn Or meer die dit kunnen doen, moet ik dan niet helpen?" Prof. Van Baren zei nog, dat de stichting zioh op het ogenblik bezig houdt met het opstellen van een nota voor de regering. Met ingang van 1 augustus is de heer J. J. Beaujon benoemd tot gezag hebber van de Bovenwindse Eilanden, raat standplaats St. Maarten. De heer Beaujon benoort tot een familie, die verscheidene gezaghebbers on hoge ambtenaren telt of telde. Hu was tot voor kort kapitein der mari niers. Sr.'.-Sfï ®SWiSiQiSLSi3ift.SL<ieiSS Twéé gewapende jongemannen heb ben dinsdag een overval gedaan op de kredietbank van de Belgische grensplaats Wuustwezel en zich met ongeveer 400.000 franken (ongeveer 30.000 gulden) uit de voeten gemaakt, Wuustwezel ligt aan de Belgische kant van de grens bij het Brabantse plaatsje Wernhout. De mannen kwamen binnen op een moment, dat de kassier juist bezig was met het opmaken van de kas, waarbij de brandkast openstond. Waarschijn lijk omdat er nog een andere cliënt aanwezig was, vroegen zij eerst alleen maar naar de beursnoteringen en reden vervolgens met hun auto een eindje uit de buurt van het gebouw. Toen de andere cliënt weggegaan was, keerden zij terug en, terwijl de kleinste van de twee de kassier met twee revolvers in bedwang hield en hem beval op de grond te gaan liggen, sprong de andere over de glas afsluiting en leegde de kas in een zak. Voordat voorbijgangers iets bijzon ders gemerkt hadden, waren zij in een auto verdwenen. De kassier was echter in staat een nauwkeurige per soonsbeschrijving van de twee te geven. De mannen zijn nog niet ge vonden. (Van onze correspondent) Een Noorse rederij heeft plannen om tussen Den Helder en de Zuid- noorse havenstad Kristiansand, ge legen aan het Skagerrak, een pont- veerverbinding tot stand te brengen. In Noorwegen wordt op het ogen blik sterk de behoefte aan een_ snel ler vervoer van auto's over de Noord zee gevoeld. Men wil nu tussen Den Helder en Zuid-Noorwegen een snelle pont laten varen, die tevens passagiers en expresse-vrachtgoed kan vervoe ren. De pont kan de oversteek binnen achttien uur maken. Per oversteek zouden driehonderd auto's worden vervoerd. Bovendien zou men spoor wagons willen overzetten. Of de plan nen doorgaan, hangt o.a. van de ma rine-instanties. Rijkswaterstaat en de S-poorwegen af. Volgens advocaten, die de belangen van in Frankrijk aangehouden Alge rijnen behartigen, zijn thans vrijwel alle Algerijnen, die naar aar-leiding, van verzetsacties in Franse gevange nissen zitten, in hongerstaking. Hun aantal wordt geschat op 5.000. Verscheidene gevangen'-n te Fres- nes, die twaalf dagen geleden met hun actie begonnen, zouden er ernstig aan. toe zijn- (Van onze Haagse redacteur). Prins Bertil van Zweden hoopt op 4 oktober naar Nederland te komen, om de daaropvolgende dag in Amster dam in het Stedelijk Museum een ten toonstelling van Zweedse kunstnijver heid te openen. De Zweedse prins zal vervolgens op 6 oktober in Rotterdam een Zweedse tentoonstelling onder de titel'„Ideeën- resultaat" openen. Deze is gewijd aan Zweedse uitvin dingen en hun toepassing in de mo derne industrie. Men moet het op treden van prins Bertil zien als een .eestelijk begin van een lange reeks manifestaties in verschillende steden van ons land, die tot doel hebben be langstelling te vragen voor Zweden. Rotterdam krijgt van 6 tot 9 novem ber een meubelbeurs georganiseerd door Sveriges Mobelindustriforbund. In Den Haag komt een kunstnijver- heidslentoonstelling (in het gemeente museum) en in Delft een kunstten toonstelling. Voorts krijgt Rotterdam een Lap landtentoonstelling in het Museum voor land en volkenkunde in februari 1960. Utrecht zal deelnemen met een gebruiksartikelenbeurs in maart 2960, met een „Zwedendag", in dezelfde maand en met een technische beurs in april 1960. Verder zal reeds in september a.s. (van de 7e tot de 12e) in Utrecht een gebruiksartikelenbeurs worden ge houden. De Zweeds-Nederlandse vereniging hooot in april 1960 haar vijftigjarig bestaan te vieren. De vakbond van arbeiders in de Amerikaanse metaalindustrie en vijf Amerikaanse aluminiumproducenten hebben besloten hun arbeidscontracten te verlengen met een maand na de datum van een oplossing voor de staalstaking of anders uiterlijk tot 1 november aanstaande. Vrijdag aan staande zouden de CAO's oorspronke lijk zijn afgelopen maar nu is de drei ging afgewend, dat de arbeiders in de aluminiumiindustrie zich met de sta kende staalarbeiders solidair verkla ren. Ex-keizerin Soraya van Perzië is voornemens binnenkort naar Noord - wijk te reizen om in deze badnlp-is een vakanti" van oen maand door te brengen, meldt UPI uit Keulen. Van heinde en ver zijn de kijkers gekomen,voo£-h%t_trieste schouwspel van de brandende Peel. Er staat nu een oppervlakte van ongeveer 600 ha in brand. Het vuur woedt groten deels onder de grond, hier en daar tot één a anderhalve meter diep. Overal in de zwarte vlakte, waar geen mens zich op kan wagen, omdat hij tot aan de knieën "in de hete grond zou wegzakken, stijgen grijze rook kolommen op, In het dalster eiet men af en toe een gloed oplichten als een groepje berken, totaal uit gedroogd door de ondergrondse hitte, in vlammen schiet. Te blussen valt er niets, het wachten is op de regen. Tussen Griendsveen en Helenaveen staat een partij turven van dertig miljoen stuks. Als de wind uit de verkeerde hoek gaat waaien zal het moeilijk zijn deze partij te redden. BIJ de poort van de Oir legerplaats Oirschot, niet ver van Eindhoven, biocide 's avonds de romantiek. Daar hadden talrijke meisjes vanaf drie uur op soldaatlief staan wachten. De jon gens hebben dan ook allemaal in een opvallend snel tempo de auto's uitge laden. hun plunjezakken geleegd en een douche genomen om maar zo gauw mogelijk naar buiten te kunnen. En tussen zes ers zeven uur zag men ze gaan. Ingelukkig na een scheiding van bijna vier weken. Dat is voor de verwende Nederlandse soldaat bijzon der lang. De eerste etappe van onze militaire Tour de France zit er op. Op 2 juli vertrokken zesduizend soldaten voor de eerste keer naar het oefenkamp La Courtine. De afgelopen week heeft een gevechtsgroepoefening, die vier dagen en nachten duurde, de oefenperiode voor hen- afgesloten. Toen hebben de soldaten met hun laatste francs de souvenirwinkels in La Courtine besturend en flesjes par fum, sjaaltjes, lepeltjes en asbakjes in hun ransel weggestopt. Zij vertrokken zaterdag op weg naar huis en hadden zondag een dag rust in het tussensta tion Bourges, ongeveer 200 km ten zuiden van Parijs. Op deze zaterdag arriveerden vierduizend man aan verse troepen in La Courtine, waar tweeduizend van de eerste'groep waren achter gebleven. Zij zullen nog drie weken lang tegenpartij moeten spelen. Zo zal deze Torn- de France door gaan tot in november, en op deze manier krijgen alle 30.000 parate soldaten van ons land een beurt. Ook zullen enkele reserve-officieren, die in september voor herhaling moeten opkomen, deze weken doorbrengen bij de troepen te velde in Frankrijk. OF deze eerste etappe geslaagd is? Lt.-gen. P. Gips, de commandant van het eerste legerkorps, stond gis termiddag bij de grens waar geen enkele wagen behoefde te stoppen: sol daten kunnen toch geen dure spullen kopen, weet de douane en knikte overtuigend van ja. „Alles is prima ge- Zie verder -pag. 3. 6e kol.) (Van een onzer verslaggevers) Vertegenwoordigers van de KLM zijn vanmorgen met een Dakota van Schiphol, op hét Rotterdamse vlieg veld Zestienhoven gearriveerd. Zij zouden oriënterende besprekingen voeren inzake de door de KLM vanuit Rotterdam te openen luchtlijnen naar Londen en Hamburg. In een kort gesprek dat wij met de heren hadden, werd van KLM-zijde opgemerkt, dat het geheel in de stijl van Rotterdam is, dat reeds binnen vierentwintig uur, nadat de eerste be richten over het voornemen van de KLM werden vrijgegeven, vertegen woordigers van deze maatschappij Zestienhoven komen bezoeken om zich van de toestand van het veld en de aanwezige outillage op de hoogte te stellen. Verder zullen besprekingen worden gevoerd inzake veiligheid en techni sche en commerciële mogelijkheden. Ook zal de vestiging van een eigen KLM-kantoor ter sprake komen. De Britse regering heeft dinsdag avond een socialistische poging om haar politiek in het Middenafrikaanse protectoraat Nyasaland te veroordelen in een Lagerhuisdebat met 317 tegen 254 stmmen verijdeld. Een tweede stemming over een regeringsnota gaf een verhouding te zien van 318 vóór en 254 tegen goedkeuring van die de len van het rapport-Devlin (de rege ringscommissie van onderzoek naar de recente ongeregeldheden in Nyasa- ladn) welke Engelands politie steunen. De Labour-oppositie had een amen dement ingediend waarin gezegd werd dat het huis het commissierapport als geheel aanvaardt. De commissie- Devlin verwierp n.l. de regeringstoe lichting over een „komplot tot massa moord" in het gebied. Volgens haar was er onnodig geweld jegens Afrika nen gebruikt en Nyasaland een „poli tiestaat". Anders dan verwacht werd verliep het debat kalm en eiste La bour niet het heengaan van minister van Koloniën. Het debat eindigde met een felle woordentwist tussen Lennox-Boyü en de „schadwu-minister" van Buiten landse Zaken, Aneurin Bevan. Bevan verklaarde: „de regering heeft fout na fout begaan, waarvoor anderen hebben moeten boeten. Er liggen thans Afrikanen begraven als gevolg van het beleid van de conser vatieve regering in Nyasaland." Het antwoord van Lennox-Boyd luidde: „Ik heb gezegd dat de rege ring of moest optreden of zich terug trekken. Wij zijn opgetreden." Jumbo :s aan de terugreis begonnen naar Turijn, terug naar de die rentuin nadat zy er niet in was geslaagd het pad van Hannibal door de Alpen ,e volgen. Met logge tred gir.g Jumbo over de brede verkeersweg no. 6 naar Sus? m Italië, even over de Franse grens. Van Susa, waar ze tegen mor genmiddag wordt verwacht, zal ze naar Turijn lopen of wellicht op .transport worden gezet. Er kon bij Jumbo amper een laatste zwaai 'met de slurf af voor allen die haar langs de route toejuichten. Ten slotte had ze gefaald, al kon zij daar zelf dan ook niets aan doen. Maar de mensen juichten er niet minder om en de kinderen stonden hun heldin op te wachten met mandjes vol met apenootjes. Maar Jumbo had geen zin in apenootjes. Na 115 kilometer klimmen over de bergwegen van Montmelian tot aan de voet van de 2200 meter hoge bergpas Clapier had Jumbo, met de triomf in het zicht, haar weg versperd gezien door een geweldige lawine. Daarna hadden de organisatoren van haar bergreis onder leiding van de-Britse professor John Hoyte, Jumbo noordelijker gevoerd, ten einde een nieuwe doortocht over de Alpen te vinden. Even scheen het alsof de reis toch nog zou slagen. Maar verkenners maakten ten slotte uit dat het te gewaagd was een olifant van twee ton over de Alpen te geleiden. Op de foto zien we Jumbo met haar verzorger Ernest Gubold in de buurt van ie Planey in Frankrijk. De olifant loopt op speciale berg schoenen. De Amerikaanse vice-president Nixon is gisteren in de Siberische stad Novosibirsk door naar schatting 20.000 mensen hartelijk verwelkomd. Duizen den mensen stonden langs de straten, op sommige plaatsen vier en vijf rijen dik. Zij juichten Nixon en zijn vrouw toe, toen dezen met de plaatselijke autoriteiten door de stad reden. De ontvangst in Novosibirsk heeft de stoutste Amerikaanse verwachtingen overtroffen. Tijdens de 25 km lange autorit van het vliegveld naar de stad hield Nixon vaak stil Om handen te schudden. In zijn toespraak op het vliegveld had Nixon er aan herinnerd dat No vosibirsk een van de Sowj et-steden was die steeds voor buitenlanders verboden waren geweest. „Voor zover wij weten worden sommige Sowj et-steden „gesloten steden" genoemd. Er zijn ook enige gesloten steden in de V.S., maar wy zijn van mening, dat alle steden open steden moeten zijn, zodat wij elkaar kunnen leren kennen"', aldus de vice- president. De Amerikanen hebben een deel van hun land tot voor de Russen verboden gebied verklaard, aangezien een deel van de Sowj et-Unie voor reizigers uit het westen verboden is. Vanmorgen zal Nixon een bezoek brengen aan de Siberische afdeling van de academie van wetenschappen, een geweldig wetenschappelijk centrum voor het gehele Siberische en Oeral gebied. Zaterdag zal Nixon naar Moskou te rugkeren waar hij voor de tv verslag zal uitbrengen over de indrukken van zyn verblijf van elf dagen in de Sow jet-Unie. Mevrouw Nixon heeft 's middags in Novosibirsk een modeshow gezien. 's Avonds bracht Nixon met zijn echt genote een bezoek aan een theater waar een Siberische balletgroep het Zwanenmeer" danste. Bij de ingang van het theater ston den ongeveer duizend mensen, die Nixon luide toejuichten. In de pauze ging Nixon naar de ingang. Vanuit de menigte voor de deur riep iemand: „spreek, spreek mister vice-presi dent". En dus sprak Nixon enkele woorden, zij werden door een ook ai VOOR het weer in onze omgeving is slechts één .luchtdruksysteem van belang. Het is een lagedrukgebied, waarvan het centrum vanochtend boven Engeland lag. Het lagedruk gebied verplaatste zich langzaam naar het oosten, zodat de invloed van de storing op het weer in Ne derland nog zal toenemen. De komende 24 uur zullen er dan ook op de meeste plaatsen enkele buien vallen, terwijl bovendien het koele weer zal aanhouden. opgewonden tolk schreeuwend ver taald. Nixon dankte met zijn toespraakje voor de warme begroeting die hij in Novo sibirsk gekregen heeft. Die was zo warm dat de politie Nixon haar ver ontschuldigingen heeft aangeboden: Men had niet op zoveel mensen gere kend en had daarom niet voortdurend het passende kunnen doen om voor diens veiligheid in te staan. Maar dat maakte voor Nixon geen verschil. Ver geleken by het toch ook niet onvrien delijke publiek in Moskou waren de Siberiërs losbandig in hun vreugde, De Westduitse regering is niet bereid plannen voor een politieke coördinatie commissie van de Europese gemeen schappelijke markt te steunen. De regeringswoordvoerder in Bonn zei dit in antwoord op vragen over het Franse voorstel voor een pannanent secretariaat van de gemeenschap, be staande uit vertegenwoordigers van Frankrijk, West-Duitsland enItalië, om de-buitenlandse politiek te coördi neren. Hy zei dat de Westduitse regering het instellen van een directoraat of een coördinatiecommissie niet de meest ge schikte manier acht voor het verster ken van de politieke samenwerking in de gemeenschap. Sommige leden van de gemeenschap zouden dan belangrijker dan de andere lijken. De Westduitse regering is voor gelijkheid van de „zes", waartoe ook Nederland, België en Luxemburg be horen. Een tienjarige Nederlandse jongen, Herman van de Brug, zal zyn eerste dag als immigrant in Australië nooit vergeten. Zeven uur nadat hij per vliegtuig uit Nederland was aangekomen, opende Herman dinsdagavond in een rijdende trein een verkeerde deur, met het ge volg dat hij naar buiten werd gezogen. Woensdagochtend werd de jongen in een tunnel gevonden. Hy bleek vrijwel ongedeerd te zijn. Hij had alleen "wat schrammen en een buil. De politie te Sydney deelde mee, dat Herman, zijn ouders en drie andere kinderen uit het gezin, op weg waren naar een immigratiekamp te Al bury. Nadat hij gevonden was, zei Herman: „Ik wist dat vader en moeder naar my zouden zoeken. Ik was helemaal niet bang." In de Zijtak te Nieuw-Amsterdam is het tweejarige meisje Dini Hoogen- berg verdronken. Het stoffelijk over schot is gevonden door haar 19-jarige zuster Jannie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1