Herziening der Gemeentewet Brandt breekt vakantie af Bonn over B ongerust Ireneve Duitsers vrezen concessies m I Straalvliegtuigen van K.L.M. naar Australië Niet meer dan Nieuw-Guinea dit jaar niet voor Ver. één vlucht per week Minister S. J. v. cl. Bergh treedt af om particuliere redenen Eisenhower acht bezoek van Chroestsjew wenselijk Britse drukkers blijven staken NOG DUIZENDEN MIJNEN IN DEENSE WA TEREN ssssi—ffijsiK <Ksst aas- D AKKOORD: MEER PASSAGIERS D1 Von Brentano deelt bezwaren mee Geen meerderheid mogelijk Russen moeten eerst goede ivil tonen OOK PERSOONLIJK ONDERHOUD? Drie Nederlanders omgekomen in Duitsland 55 in V 55 MINISTER SOEBANDRIO VRIJDAG 31 JULI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4360 v A J Directeur: H DE KU1G V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S. BKUINS SLUT Brandt verklaarde tegenover verslaggevers op het vliegveld Cointrin dat zijn minister van Buitenlandse Zaken, von Brentano, hem had ontboden. ,,De minister vroeg mij de rest van de conferentie mee te maken, en dus ben ik gekomen", aldus de burgemeester. Er doen echter in Genève ook geruchten de ronde dat Brandt zichzelf heeft uitgenodigd. Waarnemers leggen de komst van Brandt naar Genève uit als tekenen van Westduitse ongerustheid over de loop die de bespre kingen in de Zwitserse conferentiestad hebben genomen. Met name schijnt Bonn te vrezen dat voor West-Duitsland of West-Berlijn nadelige concessies zullen worden gedaan. Prinses Beatrix vaart met jager „Gelderland" New York binnen NIEUWE COMMANDANT „KAREL DOORMAN" Neliroe adviseert: „Zet regemig-Kerala af" (Van onze Haagse redacteur)' E onderhandelingen tussen luchtvaartdelegaties van Ne derland en Australië hebben gisteren in Dén Haag tot volledige overeenstemming geleid. Het resultaat komt er op neer dat de K.L.M. in de toekomst meer passagiers van en naar Australië mag gaan vervoeren. Het aantal passagiers wordt ver hoogd van 28 tot 140 a 150 per week. Sneeuwstorm in Hmialaja treft expeditie ROEIj WEER Botterdam: WiMe de Withstraat 25 Teiel. U5700 r, ??St^ lJ12 Posl«ll° No. 124519 6 ivLacnt«ndienst abonnemeuten tb 3d19 nut- zaierdags 17- 3 uur. Telelwn 1157Ó0. •,.Gra»enh*ïe: Huygen^lein 1 Teleloon 1834S7 <3 lijnen) Postbus 1091 - Postgiro No. 124867 Dordrecht; TeMm!* Telef0OT 362569 Schiedam: Thomas a Kempiastraat Ba "elef. 65151. (Geldig tot zaterdagavond) AANHOUDEND KOEL WEER. Over het algemeen veel bewolking met enkele buien. Aanhoudend koel weer. Overwegend malige wind in hoofdzaak tussen west en noord, in de kustgebieden aan vankelijk nog af en toe krachtig. Morgen: Zon op: 5.00 Maan op: 2.12 onder: 20.32 onder: 18.02 '--IJ de behandeling van het ont- f5 werp-gemeentewet heeft Groen van Prinsterer in 1851 minister Thor- becke toegevoegd: „De minister vleit zich, deze wet als een weldaad voor de natie te kunnen beschouwen. Ik vrees dat hij, gelijk meer gebeurd is, zich begoocheling maakt. Wilt gij dat ik beproeve de strekking der vet in wei nige woorden te schetsen? Door derge lijke wet worden geen autonomen maar autocraten, door deze wet, plaat- selijke automaten en centrale autocra ten gevormd." Groen vreesde een zodanige admi nistratieve centralisatie, dat er van énige onafhankelijkheid der gemeen ten niets meer zou overblijven. Daar om stemde hij tegen het ontwerp-ge- mëentewet, het stuk werk, dat naar de woorden van prof. Kranenburg, wellicht het meest getuigt van Thor- becke's staatsrechtelijke vormkracht. EZER dagen is gepubliceerd het rapport, uitgebracht door een commissie, benoemd door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, naar aanleiding van een verzoek van de minister van Binnen landse Zaken om advies in verhand met een voorgenomen herziening van dè gemeentewet. Deze commissie, onder voorzitter schap van prof. mr. P. J. Oud, heeft zich ook beziggehouden met de vraag o£ gestreefd moest worden naar een ge heel nieuwe wettelijke regeling, waar in men bij wijze van spreken de gemeentewet van Thorbecke niet meer zou terugvinden, dan wel naar een meer of minder ingrijpende herzie' ning, waardoor de huidige wet niet on herkenbaar veranderd zou worden. Blijkbaar unaniem is de commissie tot de conclusie gekomen, dat de vraag in laatstbedoelde zin moet worden be antwoord. Geen nieuwe wet dus, maar hérziening van de bestaande. De geesteszonen van Groen van Prin sterer, die deel uitmaakten van de commissie, konden zioh hierin dus ook vinden. Ook dr. J. W. Noteboom, die vele jaren geleden op de oprichtings vergadering van de Vereniging vana.r. gemeentebestuurders in Zuid-Holland, erop gewezen had, dat de nivellerings tendens, die in Thorbecke's gemeente wet tot uitdrukking komt, verklaarbaar was uit de wijsbegeerte der Franse re volutie. De uniformiteit werd de grondslag van onze gemeentewet, zo verklaarde dr. Noteboom toen. Dit bezwaar, de vorige eeuw door Groen reeds ter spra- Jte gebracht, wordt in het rapport van de commissie ook besproken. Maar het blijkt dan ook, dat de vraag, of de wet telijke uniformiteit van ons gemeente recht gehandhaafd moet blijven, door dé commissie bevestigend is beant woord in die zin, dat h.i. geen princi piële verschillen ïn bestuursorgani satie moeten worden gemaakt al naar gelang het inwonertal of in verband met het stedelijk of landelijk karakter. DE samenstelling van de commissie is wei wat eenzijdig geweest. Zij bestond naast de reeds genoemde voor zitter, uit 27 burgemeesters, 7 gemeen te-secretarissen en één wethouder, nl. mr. R. v. d. Bergh van Amsterdam. Raadsleden zijn aan de samenstelling van het rapport dus niet te pas geko men. Nu zijn burgemeesters uiter aard achtbare, zelfs edelachtbare he ren en aan de bekwaamheden van de burgemeesters-commissieleden be hoeft zeker ook niet getwijfeld te wor den. Maar zouden er onder de veel meer dan tienduizend gemeenteraads leden, m >ns land ook niet enkele le den te vinden zijn geweest, die aan de samenstelling van het rapport ge waardeerde medewerking hadden kun nen verlenen? Zouden tal van conclusies niet aan waarde hebben gewonnen, indien ook raadsleden daartoe het hunne hadden bijgedragen? Vrijwel alle vraagstuk ken, welke behandeld zijn, interesse ren ook de gewone leden van de raad Maar er zijn er zelfs bij, die zeker hun bijzondere belangstelling zouden heb ben gehad, zoals bij voorbeeld de vraag naaj de wenselijkheid van uit breiding van het aantal raadsleden en de kwestie van de bevoegdheden van de raadscommissies. j~^ E commissie heeft zich beperkt tot het opstellen van een beleids advies aan de minister van Binnen landse Zaken. Hoofdzakelijk wordt daarom in algemene zin de van ge meentelijke zijde gewenst geachte rich ting van een wetsherziening aangege ven. Tocb is dit beleidsadvies niet alleen toegespitst op de algemene vra gen, doch ook op een groot - aantal bijzondere punten, terwijl in sommige gevallen suggesties voor de redactie van afzonderlij' artikelen zijn opge nomen. Maar overigens ie de commissie van URGEMEESTER WILLY BRANDT van West-Berlijn is gisteravond onverwachts in Genève aangekomen voor bespre kingen over de Berlijnse kwestie. Hij heeft daarvoor zijn vakantie in de Beierse Alpen onderbroken. Volgens sommige woordvoerders In Genève heeft de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, von Bren tano, redenen om aan te nemen dat de Russische minister Gromiko op het punt staat enige belangrijke concessies te doen aan het Westen. De westelijke Grote Drie zouden dan op hun beurt in de laatste dagen van de conferentie onder hevige druk worden gesteld tot het doen van concessies in beginsel kwesties. Burgemeester Brandt, die wordt vergezeld door Giinther Klein, senator van West-Berlijn voor federale aan gelegenheden, heelt vanmorgen een onderhoud gehad met minister von. Brentano. De Westduitse minister van> Buitenlandse Zaken ging na dit ge sprek alleen naar zijn Amerikaanse ambtgenoot Herter. Verwacht wordt dat Brandt in de loop van de dag ook een onderhoud met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Ziken zal hebben. Toen burgemeester Brandt gister avond in Genève aankwam en men hem vroeg, wat hij dacht van de kan sen voor een oplossing van het vraag- stuk-Berlijn bij de huidige besprekin gen van de Grote Vier, verklaarde hij: „Ik heb nooit om een aparte oplossing gevraagd." Hij voegde hieraan toe:, „West-Berlijn zal een vrije stad blij ven en daarmee bedoel ik een vrije stad zonder aanhalingsteKens." Zoals bekend, zal de Geneefse mi nistersconferentie op 5 augustus -wor den beëirdigd, ongeacht of een akkoord zal zijn bereikt of niet. WILLY BRANDT .ongerust De Westduitse minister van Buiten landse Zaken, von Brentano, hééft vandaag de Amerikaanse minister Herter meegedeeld, welke punten van. het jongste Russische voorstel over Berlijn onaanvaardbaar zijn voor West-Duitsland. Volgens een Westduitse woordvoer der behoren tot de onaanvaardbare punten: Het beperken van het toezicht door de Grote Vier tot West-Beriijn. Een afspraak tussen de Grote Vier over de troepensterkte in West- Berlijn. Het aan banden leggen van onder mijnende activiteit en propaganda in West-Berlün, maar niet in het ooste lijke stadsdeel. Het koppelen van een voorlopige regeling voor Berlijn aan de oprich ting van een geheel uit Duitsers be staande commissie die plannen voor een Duitse hereniging moet uitwer ken. Het enige punt waarop West-Duits- land het bijna met de Russen eens is aldus de Westduitse woordvoerder, is een verbod voor kernwapens en raket ten in West-Berlijn, Op 8 augustus zal Hr. Ms. jager „Gelderland" onder bevel van de ka pitein-luitenant-ter-zee E. H. van Rees uit Den Helder vertrekken voor een vlagvertoonreis naar Canada en de Verenigde Staten. Het ligt in de bedoeling, dat op 11 september prinses Beatrix aan boord van deze Nederlandse oorlogsbodem te New York zal aankomen, waar de Prinses de feestelijkheden zal bijwo nen, die gehouden worden ter gelegen heid van de 350ste gedenkdag van Henry Hudson's tocht met „De halve maen". De reis naar de Verenigde Staten zal de Prinses aan boord van het ss „Rot terdam" van de HollandAmerika- Lijn maken. Op 11 september zal zij op de rede van New York op de Hr. Ms. „Gelderland" overstappen. Het laatste gedeelte van de overtocht zal zij dan aan boord van deze oorlogsbodem af leggen. Op 4 augustus zal kapitein-ter-zee H. M. L, F, E. van Oostrom Soede hei bevel over Hr. Ms. vliegkampschip Karei Doorman" overdragen aan kapitein-ter-zee J. G. Stegeman. Kapitein-ter-zee Van Oostrom Soede blijft commandant smaldeel V, waar van Hr. Ms. „Karei Doorman" het vlaggeschip is. Koningin Juliana en prins Bern- hard aan boord van het motorschip „Grazia" op weg van Amalfi (Italië) naar het eiland Ischia. Zoals bekend vertoeft het konink lijk paar met de prinsessen Beatrix en Irene met vakantie in Italië. Premier Nehroc hééft,-zoals réeds werd verwacht, donderdag president Prasad van India geadviseerd het be stuur van Kerala de communisten uit handen te nemen en deze staat zelf te besturen ingevolge de noodbevoegd- heden die hij volgens de grondwet heeft. Indonesië zal er niet op aandrin gen dat het probleem-Nieuw-Guinea op de agenda van de septemberzitting van de algemene vergadering der Ver. Naties geplaatst wordt. Dit heeft de Indonesische minister van Buiten landse Zaken, Soebandrio, vandaag meegedeeld. „Wij kunnen, niet verwachten de vereiste tweederde meerderheid voor een bevredigende oplossing te verkrij gen," aldus zijn verklaring. De minister zei dat de regering van plan was langs vreedzame en demo cratische weg haar aanspraken op het gebied te laten gelden. Zo mogelijk, zei hij, zou Indonesië rechtstreeks onderhandelen met de Nederlanders of de internationale diplomatie gebrui ken. Soebandrio zei dat Indonesië niet in staat zou zijn een afdoende aflossing voor de kwestie te vinden, voordat bet economisch en soeiaal op gelijke voet met Nederland staat. „Wij hebben tijd nodig om onze binnenlandse kracht te consolideren en te vergroten," aldus de minister. Hij herinnerde eraan dat Indonesië vier keer geprobeerd hait de kwestie voor de V.N. te brengen en „wij heb ben geen resultaten bereikt." Hij be schuldigde Nederland van koppigheid. Zijn verklaring scheen bedoeld te zijn om wind te ontnemen aan de. campagne van de communisten om de kwestie aan de V.N. voor te leggen. Hongaarse studenten in Wenen heb ben verklaard dat de Oosteuropese deelnemers aan het (communistische) jeugdfestival gecontroleerd worden door geheime politiemannen uit die landen die voor officiële afgevaardig den doorgaan. Zo zou de Hongaarse delegatie zeker vijf leden van de ge heime dienst tellen. Deze uitbreiding wordt mogelijk ge maakt doordat de KLM toestemming heeft gekregen voor de vluchten op Sydney gebruik te maken van de gro te DC-8-straalvliegtuigen. Deze vluch ten zullen in de tweede helft van het volgend jaar worden geopend. Het aantal vluchten blijft beperkt tot eenmaal per week. Uitbreiding van de wekelijkse dienst heeft de KLM dus niet kunnen verkrijgen, maar toch is men tevreden over het resultaat. (Van onze 'parlementaire redacteur) De minister van Defensie, de heer S. J. van den Bergh heeft Hare Ma jesteit de Koningin verzocht hem eer vol ontslag ie willen verlenen, ten ein de hem bij de behandeling van een particuliere aangelegenheid volkomen vrijheid van beweging te geven. Deze ontslagaanvrage werd reeds enige da gen verwacht. De heer Van den Bergh is namelijk betrokken in een echt scheidingsproces dat momenteel in Amerika wordt gevoerd. Vooral de. buitenlandse pers heeft aan deze zaak veel aandacht geschon ken, daar de heer Van den Bergh voor hij minister werd, vice-voorzitter was van de Raad van Bestuur van het Uni- leverccncern, dat over da gehele we reld vertakkingen he.eft. De functie van de beer Van den Bergh zal voorlopig worden waarge nomen door de minister-president, prof. J. E. de Quay. De twee staatssecreta rissen aan het departement van De fensie hebben hun zetel ter beschik king gesteld. Lt.-gen. b.d. M. R. H. Calmeyer en kapitein-ter-zee P. J. S. de Jong staan namelijk op het stand punt dat een eventuele opvolger van de heer Van den Bergh bij de keuze van zijn staatssecretarissen de handen vrij moet hebben. Het is waarschijnlijk dat het verzoek van de minister door Hare Majesteit de Koningin zal worden ingewilligd. De staatssecretarissen zullen waar schijnlijk worden verzocht tot nader or der in 's lands belang de zaken te blij ven behartigen. Het is niet bekend wie de opvolger van de heer Van den Bergh zal worden. Aangenomen wordt, dat professor De Quay allereerst zal zoeken in liberale kring. De bezetting van het departement van Defensie heeft bij de jongste ka binetsformatie veel hoofdbrekens ge- llilllll!lllll!l!l!!l!llj!jil!l!illll!il!ll!lllllj!!II!l|j|jl!l!l!!!!i!l!llll! mening, dat het redigeren van ontwer pen van n>'euwe wetsartikelen behoort tot de taak van het ministerie. Met dit rapport is zeker belangrijk werk verricht. De minister zal de com missie zeker dankbaar zijn voor haar arbeid. Aan verschillende onderwerpen, wei ke door de commissie werden behan deld, hopen we afzonderlijk nog een aandacht te schenken. w - President Eisenhower raakt er meer en meer van overtuigd, dat een be zoek van de Russische premier Chroestsjew aan de Verenigde Staten wenselijk is. Personen, die kortgeleden het Witte Huis hehhen bezocht, zeggen dat de president meent dat een bezoek van de Russische regeringsleider aan de V. S. zelfs onvermijdelijk is. Het wordt echter niet waarschijnlijk geacht dat Eisenhower Chroestsjew zal uitnodi gen, terwijl de beraadslagingen tussen Oost en West over Berlijn nog aan de gang zijn. Eisenhower hield zich strikt op de vlakte, (oen hem woensdag jl. op zijn wekelijkse persconferentie vragen hierover werden gesteld. Doch hij heeft klaarblijkelijk met een twaalftal vooraanstaande Amerikaanse journalisten, die hij maandag voor een diner in het Witte Huis had uitgenodigd, over de mogelijkheid van een bezoek van Chroestsjew gesproken. Deze journalisten schreven don derdag dat de president over het geheel genomen van mening was, dat een bezoek van Chroestsjew duidelijke voordelen voor de Ver enigde Staten zou opleveren. De Washingtonse correspondent van de „New York Times", die op het diner aanwezig was, meldt aan zijn blad dat Eisenhower de mening uitte dat er veel te zeggen was voor een bezoek van Chroestsjew aan Amerika. Hij voegde hieraan toe: „Indien het od het geschikte tijdstip en onder de juiste omstandigheden zou worden gebracht, zou een persoonlijk onderhoud tussen de heer Chroestsjew en mijzelf moge lijk wenselijk zijn". De president verklaarde echter ook nu dat een bezoek van Chroestsjew slechts plaats zou kunnen vinden in dien de Sowjet-Unie een of ander concreet bewijs had gegeven van haar bereidwilligheid tot geven en nemen in vraagstukken, die het Westen be langrijk acht. Marquis Childs, die voor een Ameri kaans krantensyndicaat artikelen schrijft, meldt dat Chroestsjew de Ver. Staten aan het eind van dit jaar zal bezoeken. Hij noemt als zijn bron een „hoge autoriteit", die te maken heeft met politieke beslissingen. Volgens Childs heeft Nixon Chroest sjew te verstaan gegeven dat hij vroeg of laat een officiële uitnodiging voor een bezoek aan de Ver. Staten kan verwachten. kost. De minister-president is op het departement geen vreemde. Hij is reeds eerder minister van Oorlog ge weest en wel in het tweede kabinet- Gerbrandy, dat kort voor de bevrij ding enkele maanden aan het bewind was. Van de zijde van het Unilevercon- cern vernemen wij nog, dat de heer Van den Bergh onmiddellijk nadat zijn verzoek om ontslag zal zijn ingewil ligd, enige weken met vakantie zal gaan. Over zijn verdere toekomstplannen zijn momenteel geen mededelingen te doen. Wel is de positie, die de heer Van den Bergh bekleedde voor hij minister werd, nog steeds open. De man. die in Den Haag het meest wordt genoemd, als mogelijke opvol ger van de heer v. d, Berg, is de vice- voorzitter van de VVD, mr- H. D. van Riel, lid van de Eerste Kamer en lid van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De heer Van Riel vertoeft momenteel in het bui tenland. Hi.i wordt maandag a.s. te rugverwacht. De Australische maatschappij Quan- tas heeft de toezegging gedaan niet op Amsterdam te zullen vliegen. De de legaties zijn sinds maandag in Den. Haag bijeen geweest. Vorig jaar hebben de onderhande lingen in Canberra niet tot overeen stemming geleid. Het feit, dat de KLM in de toe komst meer passagiers naar Australië zal mogen vliegen, is natuurlijk ook van betekenis voor het emigranten- vervoer. In dit verband kan herinnerd worden aan de uitspraak van de Aus tralische minister Downer eind vorige maand bij zijn bezoek aan ons land gedaan, dat Australië verlangend uit-- ziet naar meer immigranten en dat Nederlandera voorrang hebben. De anderhandelingen in Den Haag zijn in een bijzonder vriendschapperlijke sfeer gevoerd. De post effecten groot ruim 149.000 bestaat uitsluitend uit staatsobligaties die zich in Nederland bevinden, zo deelde de directie van de Rubber Cul tuur Mij. Kawoeng desgevraagd mede, in de jaarvergadering. Over de gang van zaken in Indonesië kon niets wor den medegedeeld, omdat praktisch geen berichten meer van die kant worden ontvangen. Voor een statuten wijziging over de reeds eerder aange kondigde terugbetaling van 70 op de aandelen van 400 was het vereiste quorum niet aanwezig. De Britse drukkersvakbonden eisen thans dat de voorgestelde oplossing van het loonconflict vóór een eventuele hervatting van het werk aan een stemming van de ieden zal worden onderworpen, hetgeen betekent dat een hervatting van het werk nog ten minste drie weken op zich zai laten wachten. De twee partijen hadden al bijna ;,een overeenkomst bereikt, om een (einde te jmaken aan. de.- staking van 'zes weken, waardoor de. provinciale dagbladen hun verschijnen hébben moeten stopzetten en waardoor vele tijdschriften moeilijkheden bij het verschijnen ondervinden. Bij een auto-ongeluk tussen de Duitse steden Deïbrïick en Riethberg zijn twee Nederlandse vrouwen en een man om het leven gekomen. Een derde Nederlandse vrouw werd ernstig gewond. De politie weigerde namen en woonplaatsen bekend te maken. Een Britse expeditie, die tracht een. 7.660 meter hoge berg in de Himalaja te beklimmen, is door een verblin dende sneeuwstorm getroffen. Vijf leden van de groep worden vermisT. De bergtop, die nog geen naam heeft, ligt in het westelijke deel van. de Karakorum-keten. EEN lagedrukgebied, waarvan het centrum vanochtend nog dicht bij ons land lag, heeft flinke regen val veroorzaakt. Van gisterochtend 7 uur tot vanochtend 7 uur is er op de meeste plaatsen 10 tot 20 mm ge vallen. Slechts hier en daar werd een kleinere hoeveelheid afgetapt, terwijl er daarentegen ook plaatsen waren met aanzienlijk meer neer slag, onder andere in Capelle in Noord-Brabant, waar 36 mm viel. Inmiddels beiindt zich boven de Britse eilanden een rug van hoge luchtdruk, die zich langzaam naar het oosten uitbreidt. Tevens wordt het lagedrukgebied in onze omge ving geleidelijk minder diep. Maar ook van dit luchtdruksysteem is de treksnelheid niet groot. Belangrijke veranderingen in het weer zijn dan ook onwaarschijnlijk. Het blijft koel, terwijl er ook aan de buiigheid nog geen einde zal komen. De kans op enkele verspreide opklaringen wordt echter wel wat groter. De Deense commissie voor de veilig heid van de scheepvaart heeft be kendgemaakt dat er in de Deense kustwateren nog 2.000 a 4.000 mij nen moeten zijn, waarvan ongeveer twintig procent nog ontploffen kan. Vele van deze gevaarlijke mijnen zijn bovendien zo geconstrueerd dat schepen ze vijftien maal zonder ge vaar kunnen passeren en dat zij dan pas ontploffen. Een grote actie met mijnenvegers om de Deense wateren volledig te zui veren is te duur. Onlangs is in het Kattegat zo'n operatie uitgevoerd om de vaarweg van de veerboot van Aarhus naar Kopenhagen te bekor ten. Deze operatie kostte ongeveer 750.000 gulden en het resultaat er van was dat -de vaarweg van de veerboot met slechts tien minuten, kon worden bekort. De Deense autoriteiten zijn van plan proeven te nemen om na te gaan hoe lang mijnen een gevaar voor de scheepvaart kunnen zijn. Intussen zal de scheepvaart binnen de ge zuiverde corridors moeten blijven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1