Betwiste gebondenheii IS bekrachtigd Eerste stap gezet in goede richting Engelse weer typografen gaan aan het werk mm m Arnhem stond tevergeefs in regen te wachten Herter stelt gerust in Gerieve Laos overweegt beroep op VN Spelregels gister M. Ruppert over wijziging in het loonbeleid: Nixon vanavond voor Sovvjet-tv Invitatie voor Cliroestsjew op handen? v_ Verantwoordelijkheid meer bij bedrijfsleven HAMMARSKJOELD BIJ DE GAULLE Arbeidstijd korter; lonen hoger GEUBTS' Conservenfabriek c.v, m Grivas herhaalt zn beschuldigingen Fransman per vlot over Oceaan GEEN GROTE CONCESSIES" Rebellen in actie r OPTOCHT GING NIET DOOR ZATERDAG 1 AUGUSTUS 1959 J ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4361 s _y Directeur: H DB) KUiG Hoofdredacteur: Dr. J. A H J. S. BKUINS SLOT Vader van 14 kinderen dodelijk aangereden Aanwijzing m II i-~ Voor al ii iv eJfeetcnzaken n Bestendiger weer Rotterdam: 's-Gravenhage: Dordrecht: Schiedam: Witte de Withstraat 25 - 'relet. 11570Ü (6 1.) Postbut lila - Postgiro No. 424519 .•Clactitendiensi abonnementen tb.JUiy.au uur zaterdags 17— S uur. Teleloor U5700. Huygensplrin 1 l'eletoon 183467 (3 lijnen) Postbus 1091 - Postgiro No 124367. Klachtendienst: 13.3019.31 - Telefoon 362569 Spuiweg 132 Telel. 4570. Thomas Kemoisstraat 6a 'slot. 65451. Abonnementsprijs 61 cent oer week. 12.65 per maand i.auper kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschiint rimteHike (Geldig tot zondagavond) IETS WARMER Perioden niet zonneschijn en op de meeste plaatsen droog weer. Iets hogere temperaturen. Zwakke tot matige wind tussen noordwest en west. Maan op: 3.03 onder: 18.46 Morgen :Zon op: 5.01 onder: 20.30 OWEL De TijdMaasbode als de Volkskrant heeft deze week ge reageerd op onze historische analyse van de positie van de huidige Katho lieke Volkspartij. De laatste meent, dat wij door de opsomming van de moeilijkheden, waarvoor deze door haar eenheidsstreven is geplaatst, zo wel bij de kabinetsformatie als bij het al of niet verlenen van steun aan het zittende ministerie, in feite onze argu menten ontlenen aan de socialistische doorbraakpropaganda. Wij hadden waardering moeten hebben voor het streven van de K.V.P. om op confes sionele basis verschillende maat schappelijke groepen te verenigen. En evenzeer als men in anti-revolu tionaire kring pogingen doet naar vereniging met de C.H.U., zo moe ten wij het eenheidsstreven van de rooms-katholieken op staatkundig ge bied toejuichen, Tenzij wij de voor keur zouden geven aan een „opsplit sing" van de K.V.P. in een socialis tisch en een liberaal deel. Dit alles wordt in vragende vorm geformu leerd. j- E schrijver van dit stukske in de IJ Volkskrant heeft zich blijkbaar niet gerealiseerd, dat wij eer belang rijk facet van het huidige staatkundig geheel historisch-feitelijk hebben ontleed. Over het wenselijke hebben wij ons niet uitgesproken. Wij hebben slechts geconstateerd, dat de K.V.P. als gevolg van het streven naar een heid veel minder vrij is in het voe ren van haar beleid, dan uit haar stemmenaantal zou worden afgeleid omdat zij voor zover wij de toekomst kunnen overzien, verplicht is aan de kabinetsformatie deel te nemen. Wij noemden dat gevangenschap en knechtschap. Terloops merken wij te genover De Tijd-Maasbode op, dat wij hier niets smadelijks mee bedoelden. Sinds de bezettingstijd weten velen uit eigen ervaring, dat gemis vrijheid juist het gevolg kan zijn van het gevoel van verantwoordelijkheid door eigen belangrijke positie. Van daar dat wij hebben vermeld, dat de K.V.P. bij de laatste kabinetsforma tie niet veeleisend is geweest en dat zij juist als verantwoordelijkheid dra< gende partij deze gebondenheid aan vaardt en wij begrijpen, dat De Tijd- Maasbode dit met vreugde wil doen. rijere loonpolitiek vandaag gestart (Van onze parlementaire redacteur) DE staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer B. Roolvink, heeft gisteren de algemene aanwijzing voor het college van rijksbemïddelaars betreffende meer differentiatie in de arbeidsvoorwaarden ondertekend. Dit houdt in, dat vanaf heden, 1 augustus 1950, een nieuw loonsysteem geldt, waarin de verant woordelijkheid veel meer dan tot dusver in de richting van het be drijfsleven is verlegd. De vrijere of gedifferentieerde loonpolitiek is namelijk wel aan een bepaalde controle van de statelijke overheid onderworpen, maar primair zal zij toch moeten slagen door de wijze, waarop het geor ganiseerde bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid weet te dragen bij het afsluiten van de collectieve arbeidsovereenkomsten. De regering staat een zo groot mogelijke vrijheid voor. Zij zal echter i loonsverhogingen kunnen toestaan, wanneer deze niet een gevolg zijn van een gestegen produktiviteit. of betaald kunnen worden uit de normale bedrijfsmiddelen. Verhogingen, die tot gevolg zullen hebben, dat de prijzen op de binnenlandse markt stijgen, zullen niet kunnen worden bekrachtigd. Op de Noordeindseweg te Berkel en Rodenrijs is gisteravond de bromfiet ser C. Gouweleeuw uit Bergschenhoek, vader van veertien kinderen, door een bestelwagen aangereden, toen deze een andere auto inhaalde. De bromfietser werd in de vaart geslingerd en ook de bestelauto kwam in dit water te recht. Bij aankomst in een ziekenhuis te Rotterdam bleek de heer Gouwe leeuw reeds te zijn overleden. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dr. Van Rooy, staats secretaris Roolvink, de voorzitter van het college van rijksbemiddelaars, nr. Berger en enige hoofdambtenaren heb ben gisteren tijdens een persconferen tie de spelregels voor de geJifferen- tieerde loonvorming nader toegelicht Dr. Van Rooy beklemtoonde, dat de aanwijzing van het college tot stand is gekomen na overleg met de Slichting van de Arbeid, j^EZE analyse de feitelijke toestand leek ons nodig voor het juiste inzicht in de huidige verhoudin gen, De K.V.P. is door haar grootheid gebonden, en daardoor minder mach tig dan men uit de getalsterkte zou afleiden. Slechts indirect is dit voor de politiek van gewicht. Wij hebben niet gezegd, hoe het behoort te zijn, maar hoe het is. Vandaar dat de meeste vragen van de Volkskrant ge heel langs ons betoog heen gaan. De Volkskrant legt een pragma tische maatstaf aan, terwijl wij slechts feitelijke gegevens vermelden. Niettemin willen wij wel enkele op merkingen beantwoorden. Wij hebben sinds vele jaren het pleit gevoerd voor de protestantse eenheid, wij doen dat nog. En indien die een heid, eenmaal verkregen, onverhoopt zou leiden tot verkleining van die in vloed, dan zouden wij die machtsver mindering geduldig dragen, omdat wij dit streven als een heilige plicht zien. Als wij dus grote verscheiden heid binnen de kring van de K.V.P. constateren, waarvan het debat tus sen pater Pelosi S.J. en prof. mr, F Duynstee in De Tijd-Maasbode over een hoogst principieel punt en de op merkingen van prof. Romme tegen over de Bazuin in een der laatste num mers van het Katholiek staatkundig maandblad, mede over een hoogst belangrijke beginselkwestie, duidelijke voorbeelden zijn, dan willen wij daar door helemaal niet raden tot partij- splitsing. Dat zou ons overigens niet passen. Wij constateren slechts. Maar wel vervult ons dat met zorg, als wij denken aan de vele belangrij ke daden van rooms-kalholieke staats lieden uit de parlementaire geschie denis. Wij hopen dat onze bedoeling nu, ook voor de Volkskrant, duidelijk is. Prof. mr. L. W. G. SCHOLTEN Het aanvankelijke concept, dat op het departement gereed was gemaakt, is zodanig gewijzigd, dai regering en stichting unaniem achter de aanwijzing staan. De wijzigingen, welke op ver zoek van de stichting waren aange bracht, waren niet van principiële aard. Het betrof, zoals staatssecretaris Roolvink later verduidelijkte, ."neer de toon van het geheel. De beleidslijn van de regering is door het overleg met de stichting geenszins aangetast. De minister en de staatssecretaris on derstreepten, wat reeds eerder is ge zegd, namelijk dat primair de verant woordelijkheden nu bij het bedrijfs leven komen te liggen. Produktiviteit, rentabiliteit en werkgelegenheid zijn de normen, die de regering stelt. De grenzen zijn dus wijder getrok ken. De taak van het College van Rijksbemiddelaars is dus ook groter. De voorzitter van het college deelde mee, dat men niet bevreesd behoeft te zijn, dat het college zijn taak met aan kan. Mr. Berger betoogde voorts, dat het goed mogelijk is in het najaar aan de band van statistische gegevens te laten zien in hoeverre de vrijere loon politiek is gevorderd. Verschillende punten uit de aanwij zing werden door de minister en de staatssecretarissen nader toegelicht. De zo omstreden kwestie der openbreek- ciausules noemde de heer Roolvink vol misverstanden. Het is nimmer de be doeling van de regering geweest het recht van overeenkomst aan te tasten. De vraag is echter, of iedere open- Zie verder pag. 3, 6e kol.) De secretaris-generaal der Ver enigde Naties, Dag Hammarskjoeld, die thans in Parijs verblijft, heeft vrij dag met president de Gaulle en pre mier Debré beraadslaagd. Officieel bezoekt Hammarskjoeld Frankrijk voor het leggen van con tact met de Gaulle en Debré, die hij tevoren nog niet had ontmoet. Doch van gewoonlijk welingelichte Parijse zijde wordt vernomen dat Hammars kjoeld met de beide Franse staatslie den van gedachten heeft gewisseld over het komende debat over Alge rije in de algemene vergadering der Verenigde Naties. De staking van 150.000 Engelse ty pografen, die werkzaam zijn bij dui zend provinciale kranten en een aan tal handelsdrukkerijen, zal volgende week eindigen. De nachtploeg zal woensdag aan de slag gaan en de dag- ploeg donderdag. De vertegenwoordigers van de vak bonden hebben na een staking van zes weken toegezegd dat ze hun leden advies zullen geven weer aan het werk te gaan. In een gezamenlijke verklaring hebben beide partijen in het loon- en werktijdgeschil meegedeeld dat de werknemers tegen dinsdag aan staande in het bezit zullen zijn van volledige gegevens over het bereik te akkoord. In grote lijnen komt het erop neer Bij een aanrijding met een zand- auto is gisteren in Leusden de 15- jarige L. de Jong om het leven geko men, toen hij bij de botsing van de duo van de motor van zijn aanstaande zwager werd geslingerd. r Advertentie PODEWAARD. DE FIJNSTE FRUITPEODUKTEN UIT de betuwse boomgaarden Vraagt uw winkelier ons merk Jam», appelmoes, vruchten op sap enz. '>.w dat de werktijd van 44 tot 42 uur per week verkort wordt, en dat de basislonén met 4,5 percent zullen worden verhoogd. De vakbonden hadden een werk week van 40 uur en een loonsverhoging van 10 percent gevraagd, terwijl de werkgevers aanvankelijk geen werk tijdverkorting en een loonsverhoging van maximaal 2,5 percent als tegen aanbod hadden voorgesteld. Daarop is de staking begonnen, De vroegere Grieks-Cypriotische EOKA-leidPr, generaal Grivas, heeft gisteravond gezegd, dat Griekse leiders toegegeven hebben, dat zij geheime concessies aan Engeland hebben ge daan om onafhankelijkheid voor Cy prus te verkrijgen. Grivas herhaalde zijn oude beschul digingen in een verklaring, als ant woord op kritiek van de Griekse pre mier Karamanlis en diens minister van Buitenlandse Zaken, Averoff. Karamanlis en Averoff ontkenden donderdag, dat zij geheime afspraken met Engeland hadden gemaakt ge durende de onderhandelingen, die er toe leidden, dat Engeland er in toe stemde, Cyprus het volgend jaar vrij te maken. Zij leverden kritiek op Gri vas voor het feit, dat deze de beschul digingen uitsprak en voor zijn aanval len op aartsbisschop Makarios, de Grieks-Cypriotische politieke leider. (Van onze parlementaire redacteur) DE voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond, de heer M. Ruppert, gaf ons gisteravond het vol gende commentaar op de wijziging in het loonbeleid: „De confessionele vakbeweging, CNV en KAB, heeft reeds gedurende vele jaren ge pleit voor een vrijere loonvorming. Daaronder verstaan wij: ten eerste een verschuiving van de verantwoordelijk heid voor de loonvorming van de over heid naar het bedrijfsleven en ten tweede: bü de loonvorming zelf moet rekening gehouden kunnen worden met de gang van zaken in onderneming en bedrijfstak. Het eerste is ook na het besluit van de regering niet volledig be reikt. Het blijft een overheidsinstel ling, die in laatste instantie de dienst uitmaakt namelijk het college van rijksbemiddelaars. Dat mag men het tegenwoordige kabinet echter niet verwijten. Het is de schuld van het vorige kabinet, dat meer dan vier jaren getalmd heeft met de hervormingen van de looninstellingen. Het tweede krijgt nu een bepaalde kans om verwezenlijkt te worden. In het vervolg mogen de bedrijfstakken bjj de loonvorming rekening houden met de produktiviteit, de rentabiliteit en de werkgelegenheid. Dat achten wij juist, mede omdat het onrechtvaardig is, dat alleen de aan deelhouders en de fiscus profiteren van hogere dan normale bedrijfsuitkomsten. Terecht heeft de regering de eis ge steld, dat prijsverhogingen voorkómen moeten worden. Zowel op de overheid als op het bedrijfsleven rust thans de bijzondere verantwoordelijkheid infla tie te voorkomen. Dat zal een moeilijke taak zijn, mede omdat het complex van algemene maat regelen (huur, melk, enz.) reeds bij zonder zwaar is. Hoe het ook zjj, de eerste stap in de goede richting is gezet en daarvoor zijn wü dankbaar. Ook verheugt het ons, dat de regering In verregaande mate tegemoet is gekomen aan onze bezwa ren tegen haar eerste ontwerp aan wijzing. V-S vV'-.'sfVv;,* r„ n'-P V':". „1-^ V; 'V.' .-"V. 41 G ;G'V Een handelaar in vissportartikelen aan de Oldenzaalsestraat te Hengelo heeft voor zijn toinkel een automaat aangebracht, waar haastige sportvis sers zich voor een kwartje op elk uur van de dag (of nacht) een doosje wormen of maden kannen aanschaf fen. De automaat is speciaal bestemd voor vissersdie 's morgens in alle vroegte de waterkant opzoeken. Advertentie) „..FIRMA J. DE VRIES COMMISSIONAIR IN EFFECTEN Kantoor: O. Z. Achterburgwal 173 Telefoon 47126. Privé: Olympiakade 60, telefoon S4152, Amsterdam. Rsné Lescombe, een 38-jarige Frans man, is na een tocht van zeven we ken met een vlot over de Atlantische Oceaan op de oostkust van Barba dos (Kleine Antillen) aangekomen. Het vlot, waarvan het roer op de reis verloren was gegaan, zonk in de branding. De Fransman was zo uit geput hij had de laatste tien da gen niet gegeten dat hij zich maar nauwelijks op een rots in vei ligheid kon brengen. Twee vorige pogingen van Lescombe om de Oceaan over te steken, waren mislukt. (Van een onzer verslaggevers) Tienduizenden Arnhemmers hebben vrijdagavond een uur lang te ver- MEVROUW NIXON, de echtgenote 1 Russisch jongetje dat door zijn vader van de Amerikaanse vice-president, omhoog werd gehouden. Zoals bekend werd tijdens haar bezoek aan Swerd- lowsk in Siberië verwelkomd door een j rijn de Nixons inmiddels in Moskou teruggekeerd. llllllllllllllll!llllllli!ll!l!llllllllli!llli!lll!!ll!ll!l!!|||||!i|||||;i||| De Amerikaanse vice-president Ri chard Nixon is gistermiddag van zijn reis naar Siberië in Moskou terugge keerd. Na zijn aankomst op het vliegveld vestigde hij er in een korte verklaring de aandacht op, dat hij vanavond via do televisie tot het Russische volk zou spreken. Nixon noemde zijn vijfdaagse reis naar Leningrad, de Oeral en Siberië „zeer interessant" en het Russische volk „zeer vriendschappelijk tegen over de Amerikanen, zoals het Ameri kaanse volk dat ook is ten aanzien van het volk van de Sowjet-Unie". HIJ zei, dat hij had geconstateerd, dat beide volken het verlangen naar vrede en vriendschap gemeen hadden De Prawda en de Izwestia, de offi ciële bladen van resp. partij en rege ring, hebben vandaag met geen woord gerept over de rede. die Nixon van avond voor de t.v. zal houden. Aangezien radio-Moskou vanmorgen ook met geen woord over Nixon s rede heeft gesproken, vrez.en de Amerika nen. dat het aantal Russen, dat Nixon op het televisiescherm zal zien, veel i kleiner zal zijn dan zij gehoopt hadden.! vooruitgaing opgeleverd. Westduitse autoriteiten in Genève hebben gisteren meegedeeld, dat zij opnieuw de verzekering hebben gekre gen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Christian A. Herter dat hij z(jn prijs voor een Bcrlijuse wapenstilstand niet zal verlagen. Willy Brandt, de burgemeester van West-Berlijn, die per vliegtuig naar Genève gekomen was voor conferenties met Herter en de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, von Brentano. deelde na de besprekingen mee: „Wij koesteren geen enkele vrees dat van de zijde van de Westelijke geallieerden grote concessies gedaan zullen worden ten aanzien van Berlijn". Brandt had donderdag plotseling zijn vakantie in de Beierse Alpen onderbroken voor een reis naar Genève. Hij was uitgenodigd door von Brentano. De Duitsers schenen ongerust te zijn dat het Westen te veel toe zou geven om toch nog overeenstemming met de Russen te bereiken. Deze ongerustheid is dus thans weggenomen. De „werkthee" die de ministers van Buitenlandse Zaken van de „Grote Vier" vrijdag ten huize van Gromiko hebben gehouden, heeft geen enkele geefs in de regen staan wachten op een optocht van olifanten, kamelen en praalwagens, door circus Krone aangekondigd als inleiding op de vc ïellingen die dit circus in de Ge.„erse hoofdstal zal geven. De directie van het circus had de stoet na lange tijd van hard werken in gereedheid gebracht, maar toen men wilde vertrekken, voor de rondgang door de stad, bleek dat het nog niet helemaal zes uur was. het tijdstip dat door de politie voor het vertrek was gesteid. Omdat het niet raadzaam was de Jum bo's te laten wachten, wilde de cir- eusleiding de optocht laten begin nen. Maar een dienstdoende inspec teur van politie had daar ernstige bezwaren tegen, omdat er z.i. ver keersmoeilijkheden zouden ontstaan, als men vóór zes uur vertrok. Af spraak is afspraak, vond de inspec teur, en hij liet enkele motorrijwie len dwars over de weg zetten om de stoet tegen te houden. Zeer teleurgesteld heeft de eircusdi- rectie daarop de stoet rechtsomkeert lafen maken, terug naar het circus terrein. En even teleurgesteld gin gen massa's Arnhemmers naar huis. Het lagedrukgeoied dat overvloe dige regenval in Nederland heeft ge bracht, trekt in oostelijke richting weg en vult bovendien op. Tot van ochtend 7 uur zijn er de afgelopen week in totaal de volgende hoeveel heden op de waarnemingsstations af getapt: Van 15 tot 25 mm in IJmuiden. Ramspol, Eelde, Hoek van Holland en op Terschelling, van 25 tot 35 mm in Den Helder, Vlissingen en op de vliegvelden Leeuwarden, Ypenburg, Valkenburg en Volkel, van 35 tot 45 mm in De Bilt en op de vliegvel den Deelen, Twente, Gilzeryen, van 45 tot 55 mm op de vliegvelden Schiphol, Soesterberg, Woensdrecht, Rotterdam, Eindhoven en Zuid- Limburg. Inmiddels is er ook op de oceaan Westerse diplomaten in Gelieve hebben vandaag te kennen gegeven dat een uitnodiging van president Eisenhower aan de Russische premier Chroestsjew voor een bezoek aan de Ver. Staten ophanden is. Het bericht, dat reeds enige tijd onder afgevaardigden op de Geneefse ministersconferentie de ronde doet, werd niet bevestigd door de Ameri kaanse delegatie. De Amerikaanse onder-staatssecre taris van Buitenlandse Zaken Berding, verklaarde: „Ik weet niets van een dergelijk bezoek. En ai zou ik het weten, dan nog zou ik alle vragen te dien aanzien naar het Witte Huis moe ten verwijzen." Vice-president Nixon van Amerika is thans aan het eind gekomen van zijn reis door de Sowjet-Unie. Wes terse waarnemers houden er rekening mee, dat hij de uitnodiging officieel zal overbrengen aan de Russische pre mier namens president Eisenhower, alvorens uit Moskou te vertrekken. Laos overweegt een beroep op de Verenigde Naties in verband met de activiteit van communistische opstan delingen in het land, aldus betrouw bare berichten. De vice-premier van Laos. Sasoeith, is uit Thailand in Parijs aangekomen. Gezien het feit dat de secretaris-gene raal van de Ver. Naties Hammarsk joeld, momenteel ook in de Franse hoofdstad verblijft, lükt dit een nieu we aanwijzing dat Laos van plan is zich tot de volkerenorganisatie te wenden. De opstandelingen hebben een grens post in de provincie Phong Saly over weldigd, de garnizoenscommandant ge dood en zijn medewerkers gevangen genomen. Benden van 200 tot 400 man opereren tussen Phong Saly in het noordelijk gebied dat aan communis tisch China grenst, en de provincie Thakhek in het zuiden. In Westelijke diplomatieke kringen in Singapore is medegedeeld, dat snel oprukkende colonnes opstandelingen zich thans ten noorden en zuiden van de Noordtaotiaanse stad Sam Neoea bevinden. Een colonne zou Moeong, 48 km ten noorden van Sam Neoea, bereikt hebben. Een andere colonne zou te Moeong Son Pao, 50 km ten zuidoosten van Sam Neoea. zijn. In genoemde kringen meent men verder te weten, dat versterkingen van de Laotiaanse regering in Sam Neoea zijn aangekomen. De communisten zouden worden ge steund door Noord-Vietnam. Uit gezaghebbende bron te Londen is vernomen, dat de Britse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Lloyd en Gromiko. binnenkort te Ge nève een onderhoud over de toestand in Laos zullen hebben eer. belangrijke wijziging in de cir culatie gekomen, waardoor de de pressies een noordelijker baan gaan volgen en op grote afstand van ons land blijven. Een rug van hoge luchtdruk krijgt daardoor gelegenheid zich over West-Europa uit te breiden. Samen hangend daarmee zal de temperatuur morgen wat hoger worden, terwijl er geen regen van betekenis meer zal vallen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1