SEÜr ',p°^l^p ,3 iünen' Dienstplichtwet Overleg zonder resultaat wëimliad Westen bereid Genève later te hervatten Briefopener op tafel.... ILLEGALE CENSUUR BESTAAT „Openhartig en diepgaand gesprek" J\ixon vrij sceptisch over Chroestsjew sbezoek Verolme koopt Noorse werf Chroestsjew zonder sabelgekletter naar Verenigde Staten Britse drukkers weer aan het Rebellen hebben in Laos sterke posities T Bij vertrek van di\ Platteel: D' „Wees hoffelijk tegen Russische leider" D Twee Duitse jongens vermist na tocht op IJselmeer Verzoenende ivoor den op persconferentie Vrijgesproken van onbevoegde verkoop van pocketboeken STATUS BERLIJN VOORLOPIG- ONVERANDERD Wisselvalllg hJ'llUiï51™<6 uur- den-. VICE-PRESIDENT TERUG IN V.S. BERLIJN BANG MAKEN LONT DOVEN DONDERDAG 6 AUGUSTUS 1959 r~ ~n J ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4305 Hoofd redacteur: LM J A H J b> BKUINS SLOT O Do '■V 9? Bevestiging Beroep Toenadering «Opgeschort" Voor mishandeling van zoontje vijf jaar 't ts weéa 8iq8eN-weeR.! Rotterdam: 'i-Graven hate Dordrecht: Schiedam: r"'m" r<»iriDi5str3S! lin "lei. S3-IS1 V k^riHT e n t3p Co, Wnummer» iTccnt S° B^r^^na '""per ccnc VF»r*ohi»nt rtflaf»lülr* Directeur H i >p_ KUIL Tutuaj* f n (Geldis tot vrijdagavond) OPKLARINGEN Bewolkt en op de meeste plaatsen droog weer. Morgen enkele opklaringen. Zwakke tot matige wind uit weste lijke richtingen en dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Morgen: Zon op: £.09 Maan op: 8.34 Onder: 20.21 Onder: 21.22 (Van onze militaire medewerker) HANS heeft ook de Eerste Ka mer het wetsontwerp goedge keurd, dat hot voortaan mogelijk maakt ook dienstplichtigen van de landmacht gedwongen uit ,te zenden voor de dienst op Nieuw-Guinea. Zo als bekend, is dat altijd grondwette lijk mogelijk geweest voor de dienst plichtigen van de zeemacht, doch ver bood de grondwet zulks voor die van de landmacht. Om de eventuele pil nog wat te vergulden, zegde de minister toe. dat ei geen dienstplichtigen zullen worden uitgezonden indien er voldoende vrij willigers zijn. Uiteraard heeft hij hierbij op het oog de normale behoef te tot aflossing. Doch daar wringt de schoen niet Het probleem dient zich eerst in ernst aan en voor dat geval is de wetswijziging juist gemaakt indien er plotseling op ruime schaal troepen moeten worden uitgezonden, Voor dat geval hebben wij niet zonder eni ge ongerustheid een lichtvaardige toon in de Kamerdebatten beluisterd. Ter ontzenuwing van het betoog van de P.v.dA, dat men voor zulk een uitzending een termijn van meer dan drie weken nodig had, werd beweerd, dat, indien het nodig is, men in 24 uur of in tweemaal 24 uur een uit zending in orde lean hebben. Staf- dlenstkundig moge dit juist zijn, doch krijgskundig is dit een absolute on mogelijkheid op dit ogenblik. Dan zal er eerst nog heel wat anders moeten gebeuren nl, een troepeneenheid die nen te worden gevormd, die krijgs kundig geschikt is voor de bijzondere taak waarvoor zij op Nieuw-Guinea zou worden geroepen. Een troep dus, die tactisch voor zijn taak is ge schoold, de organisatie en bewape ning voor deze taak heeft en niet vreemd staat tegenover het terrein en klimaat van actie. Deze eenvoudi ge waarheden zijn de neerslag van de lessen der krijgsgeschiedenis. Wij mogen daartoe ter waarschuwing een greep uit deze geschiedenis doen. december 1941 i Malakka aanviel, moest Enge land ook plotseling een sterke troe penmacht derwaarts zenden. Het had daarvoor hoofdzakelijk slechts Britse dienstplichtigen en Australische vrij willigers beschikbaar. Beide catego rieën waren, hetzij voor de oorlog in Europa hetzij voor die in het Mid den-Oosten opgeleid, doch stonden to taal vreemd tegenover de rimboe- strijd, die hun wachtte op Malakka. Japan daarentegen trad met troepen op, die speciaal voor deze strijd in Indo-China waren opgeleid. Zij had den dan ook een lichte taak tegen over de in tactiek, organisatie, ter rein en klimaat onwennige Britten, zo dat Japan, niettegenstaande in getal sterkte in de minderheid, binnen drie maanden aan Engeland een nederlaag wist te berokkenen die Churchill in die dagen de zwaarste noemde in de geschiedenis van het Britse impe rium. Bijna gelijktijdig hiermede voltrok zich de tragedie van de verdediging van Birma. Daarheen werd in de eer ste oorlogsdagen uit Brits-Indië de 17e divisie gezonden die voor de strijd in het Midden-Oosten doch niet voor de rimboe-oorlog was opgeleid, ondanks het protest van zijn commandant, ge neraal Sir John Smyth. Deze schrijft in zijn autobiografie: „Hij (Smyth) vocht in die dagen op een schoen en een slof met voor deze taak ongeschik te, slecht uitgeruste en slecht_ getrain de troepen tegenover een op deze strijd berekende formidabele vijand." Tot zover de Britse geschiedenis die een taal voor zichzelf spreekt. En nu de onze! Reeds in de Java-oorlog van 1825- 1830 begingen wij de misslag kersver se, totaal voor de oorlog in de tropen ongesehikte troepen naar Indië uit te zenden en direct in de strijd te wer pen. De verliezen waren enorm! Daaraan heeft het KNIL, dat uit deze expedi tionaire troepenmacht is' ontstaan, zich in de loop van zijn geschiedenis gespiegeld. Om politieke redenen heeft het niet altijd consequent de juiste re gels van het rimboe-oorlogsspel kun nen toepassen, doch uan werd het ook telkenmale daarvoor gestraft. Veel onnodig bloed is daarbij vergo ten. En ten slotte.' De oorlogs vrijwilligers en dienstplichtigen, die in 1945 en 1946 naar Nederlands- Indië werden uitgezonden, moesten eerst maandenlang op Malakka of in Ned. Indië worden geoefend voor de rimboestrijd, hun bewapening moest worden aangevuld of gewijzigd en zij zelf moesten met terrein en klimaat vertrouwd worden gemaakt. gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea, dr. P. J, Platteel, zette gisteravond op Schiphol even voor zijn vertrek naar Biak een ver bouwereerd gezicht, toen hij tijdens een vraaggesprek met journalisten opeens een zilveren briefopener voor zich op tafel zag liggen, die daar door een van dc persvertegenwoordigers was neerge legd. Na deze stille wenk om het ge sprek te brengen op het vraagstuk van het schenden van het briefge heim op Nieuw-Guinea. vertelde de gouverneur, dat hij tijdens zijn ver blijf in Nederland minister Kort hals ervan in ker.nis' heeft gesteld dat bij zijn voorlopig onderzoek in derdaad gebleken is, dat zich in Ned. Nieuw-Guinea gevallen van post- censuur hebben voorgedaan, dio zijns inziens onwettig waren. „Persoonlijk vind ik dit een ernstige zaak en het kabinet denkt er ook zo over", zei minister Korthals, die de naar zijn standplaats terugkerende gouverneur uitgeleide deed. E conclusie is duidelijk. Onze on der de wapenen zijnde troepen, die stafdienstkundig binnen 2 x 24 uur souden kunnen worden uitgezonden, DE Amerikaanse vice-president Nixon is woensdag van zijn bezoe ken aan de Sowjet-Unie en Polen teruggekeerd in Washington. Een me nigte van naar schatting 3500 personen was op het vliegveld ter verwelkoming aanwezig. Sommige mensen hadden borden bij zich waarop te lezen stond „Iedere Amerikaan is trots op Dick en Pat" („Pat" is mevrouw Nixon, die de reis heeft meegemaakt. red.). Nixon reed onmiddellijk naar het Witte Huis; waar hij verslag uitbracht aan presi dent Eisenhower, De Amerikaanse vice-president had brieven bij zich voor Eisenhower van premier Chroestsjew en president Wo- rosjilow. De brieven waren in het Rus sisch gesteld en zullen op het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken worden vertaald. Inmiddels meldt de correspondent van de New York Times te Washington. Reston, die Nixon op zijn reis heeft vergezeld, dat de Amerikaanse vice- president zeker niet optimistisch voor wat betreft de politieke kant var de komende ontmoetingen tussen Eisenhower en Chroestsjew. Hij ver wacht op dit gebied geen opzienba rende resultaten. Volgens Reston is Nixon wel voor stander van het houden der ontmoetin gen, doch hij is bang, dat het publiek er mogelijk een te grote waard aan za hechten. Nixon zou niet van mening zijn, dat een bezoek van Chroestsjew aan de Ver. Staten de misvattingen van de Sowjetrussische premier omtrent Ame rika zou wegnemen. Hij zou gedurende zijn verblijf enige aanwijzingen, hebben gekregen, die een bevestiging vormden van twee sterke indrukken, die de Britse premier Mac- nillan indertijd bij zijn bezoek aan Mos kou had verkregen. Deze waren: zijn geoefend, georganiseerd en bewa pend voor de terreinen en het klimaat in Europa, doch voor de taak in Nieuw-Guinea ongeschikt Vorming van een speciale troepenmacht voor de2e taak is dus noodzakelijk. Dit is de taak waarvoor de defensieleiding zich thans gesteld ziet, een taak die overigens niet onoplosbaar is doch tijd kost, en niet binnen 2 x 24 uur ver vuld kan worden. 1. Chroestsjew heeft de neiging de kracht van. de Sowjet-Unie in verge lijking met de macht der Ver. Staten te overschatten. 2. Hij is geneigd de vastberadenheid van Amerika om zijn nationale be langen, zelfs ten koste van een oorlog te verdedigen, te onderschatten. Al met" al vond Nixon echter toch dat een bezoek van Chroestsjew aan dc Ver. Staten zijn nut kon hebben en hij heeft dit ook in zijn verslag aan pre sident Eisenhower vermeld. Nixon heeft gisteravond op het vlieg veld van Washington een beroep gedaan op de Amerikanen om bij het komende bezoek van premier Chroestsjew een zelfde hoffelijkheid aan de dag te leg gen als het volk en de leiders van de Sowjet-Unie het tegenover hem had den gedaan. Hierbij wees hij op de vele bewijzen van vriendschap die hij van de zijde van het Russische en het Poolse volk had ondervonden, niettegenstaande de bestaande politieke geschillen. MINISTERS van Buiten- jnnilsi» 7.»Upn van de fïrnte Vier hebben gisteravond hun over leg in Genève beëindigd, zonder tot een oplossing te zijn gekomen van het Berlijnse vraagstuk. De Westelijke ministers lieten echter weten, dat zij bereid zijn bet over leg later, misschien in het voor jaar, te hervatten. Zii legden er evenwel de nadruk op, dat het Westen vastbesloten is zijn rechten in Wesl-Berlijn te handha ven, ongeacht Russische dreigemen ten en druk. Met kiem werd gezegd dat het Westen niet bereid is van deze reeh- ten, die gebaseerd zijn op de overwin ning in de tweede wereldoorlog, een koehandel te maken, en dat deze rech ten van kracht zuilen blijven tot Duits land herenigd is. Het was opmerkelijk dat de Ameri kaanse minister Herter in zijn slot redevoering gisteren geen gewag maak te van de aanstaande ontmoetingen tussen Eisenhower en Chroestsjew. De Rus Gromiko onderstreepte de wat hij noemde „positieve verrichtingen" van de conferentie. Zo meende hij een „toe nadering" te kunnen constateren wat Berlijn betreft. Het slotcommuniqué van de confe rentie luidt: Be conferentie heeft de kwesties betreffende Duitsland, met inbe grip van een vredesverdrag met Duitsland en de kwestjecBeriijn bestudeerd.- De kwestie-Berüjn heeft onder werp uitgemaakt van een openhartige en diepgaande discussie. De posities van de twee par tijen zijn op zekere punten nader tot elkaar gekomen. De gesprek ken die hebben plaatsgehad, zul len nuttig zijn voor latere onder handelingen, welke noodzakelijk zijn om tot een akkoord te komen. Bovendien heeft de conferentie de gelegenheid verschaft tot nut tige gedachtenwisselingen over an dere kwesties van wederzijds be lang. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben besloten over de re sultaten van de conferentie hun respectieve regeringen slag uit te brengen. De plaats en de datum voor de hervatting van de werkzaamheden der conferentie zuilen langs diplo matieke weg worden vastgesteld. De Nederlandse scheepsbouwer C. Verolme heeft gisteren iu Oslo ver klaard dat zün concern 80% van de aandelen van de Noorse scheepswerf „Sarpsborg Mckaniske Verksted a/s" zal verwerven. Daartoe zat het kapitaal van de maatschappij (200.000 Noorse kronen) uitgebreid worden tot een miljoen kronen. De heer Verolme heeft beloofd dat hij minsttns 19 miljoen kronen (10 miljoen zal investeren tijdens het eerste stadn.r "an een groot uit breidingsplan. De werkzaamheden zullen gebaseerd worden op de nieuwbouw van sche pen en speciaal van grote schepen. Ver olme wil zoveel mogelijk samenwer ken met andere Noorse werven. Bo vendien is het zijn plan zoveel moge lijk gebruik te maken van Noorse on deraannemers. De werf, .waar 600 man werkten, ligt te Sarpsborg, het uiterste zuidoosten van Noorwegen, vlak bij de Zweedse grens. Men verwacht dat de Noorse re-; gering vrijdag de overeenkomst goed. zal keuren. De werf beschikt over or ders, die volledige werkgelegenheid tot 1961 waarborgen. EEN recente close-up van de Russische premier Chroes tsjew, die zoals-bekend de voir gende maand een bezoek aan dé Ver. Staten zal brengen. De Rus sische leider verklaarde woens dag op een persconferentie in Moskou „zonder wapengeklet ter" naar Eisenhower te zullen gaan. aan ver- De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lioyd, verklaarde bij zijn terugkeer uit Genève te Londen: „Ik geloof dat wij thans een patroon voor internationale discussies hebben uitgewerkt voor de komende maanden en ik denk dat de Geneefse conferen tie een bijdrage heeft geleverd in hei scheppen van een dergelijke atmo sfeer." Lioyd voegde eraan toe dat hij en zijn collega's de besprekingen niet hebben beëindigd maar „eenvoudig op geschort". Minister Gromiko verklaarde bij zijn vertrek, dat de komende uitwisseling van bezoeken tussen president Eisen hower en premier Chroestsjew „bewijst, dat het klimaat der internationale be trekkingen duidelijk warmer en beter wordt". De kruidenier R. IV. K, uit Deventer, tag en wie vorige week voor de econo mische politierechter tc Zutfen een boete van driehonderd gulden was ge- eist, omdat hij zonder vergunning van de SER pocketboeken had verkocht, is woensdag bij de uitspraak ontslagen van rechtsvervolging. In het vonnis wordt o.m. overwogen, dat het grondrecht van vrijheid van drukpers, als neergelegd in art. 7 der grondwet, mede omvat de vrijheid tot verspreiding der door deze bepaling als voortbrengselen der drukpers be schermde geestesuitingen en dat deze vrijheid aan geen preventieve beper kingen kan worden onderworpen, tenzij ter bescherming van een ander alge meen belang. De opgelegde beperkingen mogen nochtans nimmer zo ver gaan, dat het bedoelde grondrecht wordt ontnomen of in wezen wordt aangetast en de mogelijkheid mag niet worden gege ven, dat deze beperkingen ooit op enigerlei discriminerende wijze kun nen worden toegepast. De vrijheid tot verspreiding van pocketboeken, aldus het vonnis, wordt aangetast door de vestigingsbeschikking boekverkopersbedrijf 1958, die de mo- lelijkheid tot bedrijfsmatige verkoop afhankelijk stelt van een daartoe te verlenen vergunning. Het tweejarig jongetje P. F. verwer uit Sneek is in het Rand kanaal te Vbllenhove verdronken. Het ge zin V, bewoont een woonschip. Bij bet spelen is het kind van het dek in het water gevallen. Sedert dinsdag worden twee Duitse vakantiegangers vermist, de 16-jarige Manfred Erich Nowak uit Herne en zijn even oude buurjongen Klaus Niklioff, die met een kano van Eemnes de Eem zijn afgevaren om op het IJselmeer te gaan peddelen. Dë jongens hadden de tweepersoons kano gehuurd bij een sp-ortcentrum te Eemnes. Toen zij in de late avonduren nog niet terug waren, heeft de beheerder van het sportcentrum alarm geslagen De beide jongens, die hadden gelogeerd in de jeugdherberg te Blaricum, waren namelijk in zwembroek in de kano gaan zitten; hun kleding hadden zij bii de verhuurderij achtergelaten. Woensdag zijn de vliegers van de PHPOL, de Auster van de diens! luchtvaart van de rijkspolitie op Schip hol, op verzoek van de rijkspolitie te water gaan zoeken naar de kano. Na uren speurderswerk is de be manning van de PHPOL er ten slotte in geslaagd de kano, die vol water was, te vinden in het riet bij Nulde in de buurt van Ermelo. Van de jongens was geen spoor te bekennen. Het onderzoek wordt door de rijks politie te water voortgezet. Men vrees!, even-wel, dat de beide jeugdige vakan tiegangers zijn verdronken. Hun farm. lie Ls op de hoogte gebracht. JK GA naar Amerika als een vre delievend man. IVmoeten zonder sabelgekletter over,vrede praten", al dus heeft premier Chroestsjew gisteren in Moskou verklaard op een perscon ferentie ter gelegenheid van zijn aan staande bezoek aan de Verenigde Sta ten. Chroestsjew sprak milde en ver zoenende woorden jegens bet Westen, kennelijk in een poging een gunstige atmosfeer te scheppen voor de komen de besprekingen met Eisenhower. Zün verklaring heeft in regeringskringen te Washington een gunstige indruk ge maakt. „Wjj zullen onofficiële besprekingen houden dat wil zeggen, besprekin gen en geen onderhandelingen", aldus de Sowjet-premier, die bevestigde dat hij half september zal vertrekken; Deze besprekingen komen niet in de plaats van een topconferentie. eenkomsten van de grote mogendheden als volgt; ••-. „Dit lijktmij onlogisch. Waarom zou den de kleinen lijden, als de groten tot overeenstemming komen? Zij winnen er slechts bij".' Na afloop van de persconferentie dankte Chroestsjew de 300 aanwezige journalisten. Hij bood zijn verontschul-" diging aan 'alshij niet altijd terzake had geantwoord» maar, JJ hadr.tild uw vfageri op^ te' stellenT Ik niet om mijh. antwoorden voor te bereiden". Woensdagavond zijn de persen tn duizenden Engelse drukkerijen weer gaan draaien, nadat de drukkers zeven weken hadden gestaakt. Deze staking heeft de industrie tientallen miljoenen guldens gekost. Büna 150.009 drukkers hadden bij een duizendtal tijdschriften en provinciale dagbladen en in vierduizend andere drukkerijen het werk neergelegd. Zii eisten een hoger loon en een kortere werkweek. Op 31 juli zijn werkgevers en werk nemers ten slotte tot een akkoord ge komen: de drukkers krijgen een loons verhoging van 41;j proeent en een werkweek van 42 uur in plaats van de 44 uur die zij eerst moesten werken De drukkers hadden een verhoging van tien procent en een werkweek van 40 uur geëist. Gemiddeld komt het erop neer. dat de drukkers een ver hoging van 5'if gulden wekelijks '.'-ui len krijgen op hun weeklonen, die variëren van 92 gulden tot 155 gulden per week. Gisteravond hebben de drukkers in de nachtdiensten het werk hervat en vanmorgen zijn ook de dagdiensten weer normaal begonnen. (Van een onzer verslaggevers) De 29-jarige fabrieksarbeider W. J. F. en zijn 24-jarige echtgenote G. S. A. F.S„ die terecht hebben gestaan we Sens ernstige mishandeling van hun driejarig zoontje Wim. zün door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot vijf jaar met aftrek. De officier van Justitie had tegen de vader vijf jaar en tegen de moeder vier jaar met aftrek geëist. Bewezen is. dat het echtpaar het jon getje heeft geslagen niet een stuk hout van 53 cm, met een broekriem en met een pook, waarmee het kind zwaar lichamelijk letsel is toegebracht. Chroestsjew zei dat de status van Berlijn niet zou worden gewijzigd zo lang de onderhandelingen aan de gang zijn. Hij achtte de mogelijkheden voor vrede en vriendschap met de Verenig de Staten zeer reëel. Een verslaggever die vroeg of Eisen hower tijdens zijn bezoek aan de Sow jet-Unie rakeibasissen mocht bezich tigen kreeg als antwoord: „Ik ga met vreedzame bedoelingen naar Amerika en zal geen raketbasissen inspecteren als ik hiertoe wordt uit genodigd. Wat de Sowjet-Unie betreft, de mensen zijn bijzonder gastvrij, en in verschillende delen van ons land kan de bevolking Eisenhower op het punt van gastvrijheid genoeg tonen. Maar als ik hem een raket liet zien zou htj zich kunnen afvragen: wat is dit voor een premier. Dit is geen gast vrijheid. U nodigde ons uit om over de vrede te spreken en u verwacht dat ik raketten ga bekijken". „De president zou zeggen; Probeert u mij bang te maken? Ik ga naar Amerika als een vredelievend man. bereid om mijn zakken leeg te ma ken om te laten zien dat ik geen wa pens bij me heb". „Wanneer ik met de president ging spreken met een raket half uit mijn jaszak zou men mij niet erg gastvrij vinden, Vroeger lieten de mensen hun wapens in het voorportaal voor dat zij de conferentiekamer binnen gingen. Wij moeten tot elkaar komen om over de vrede te spreken zonder sabelgekletter". Chroestsjew merkte voorts op dat alle „socialistische landen" de ontmoe tingen goedkeuren, zodat speciaal over leg met de bondgenoten overbodig is. In Londen is men op grond van ontvangen "rapporten van oordeel, dat de Laotiaanse regering weinig ka,ns heeft de opstandelingen, die thans in de grensprovincies opereren, terug te slaan. De toestand in Laos, die zoals go- meld reeds slecht is, zou nog slechter kunnen worden, als Noord-Vietnam rijn; interventie uitbreidt. Het léger van Laos wordt wel in staat geacht de steden in de betrokken pro vincies te houden. Het platteland zou evenwel waar schijnlijk in de macht komen van ele menten van de Latotiaanse (commu nistische) Pathet Lao en de (NoorA- vietnamese) Vietminh. (Advertentie) ig/J piastic jassen v.a. 6.®° 0 Nederland en West-Duitsland heb ben een overeenkomst gesloten tot het vermijden van dubbele belastingen. Het betreft hier de inkomsten-, vermo gens- en verscheidene andere belastin gen. De regering wil de overeenkomst aan de Staten-Generaal voorleggen. Hij herhaalde dat de beste oplossing van de kwestie Berlijn de vorming van een vrijstad West-Berlijn is. „Het vei ligste is de lont te doven en een vredes verdrag (met beide Duitstanden) te sluiten. De premier deed enkele keren een vrij scherpe aanval op de Westduitse bondskanselier Adenauer. Chroestsjew beantwoordde een vraag van een Belgische journalist of de klei ne landen niet zouden lijden door over- HET hogedrukgebied op de oceaan hoeft zich in westelijke richting uitgebreid en een uitloper ervan won enig terrein boven Zuid-Engeland en onze streken. Langs de gehele noordfiank van het hogedrukgebied verplaatsen zich nu storingen naar Scandinavië. Een ervan komt ten westen van Schotland tot ontwikkeling in com binatie met een depressie bij IJsland. Verwacht wordt dat deze morgen voor de Noorse kust terecht komt, terwijl een koufront in de loop van de dag vanuit het noordwesten ons land nadert. Het enigszins wisselvallige weer duurt dan ook voort. Vooral in de noordelijke provincies blijft er veel bewolking, maar regen van betekenis is niet erg waarschijnlijk. De wind draait naar westelijke richtingen en neemt iets in kracht toe. In de tem peraturen komt over het algemeen niet veel verandering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1