Nieuw Amerikaans succes vrij nieuwe regeling: Akkoord over KE.M-STRAAL VLIEGERS KRIJGEN MEER „Willem Ruys" begon aan derde reis-om-wereld Wat is vrijheid van onderwijs? BOAC .ROND DE-WERELD' Aan alle leeuwen en maagden TYFOON GIERT OVER JAPAN Eerste stap van reis naar Mars of Venus Feeststemming in Engeland na blijde mare Ook piloten van „turboprops" beter betaald Noors fiat op Verobne's plannen Moordenaar van Belgische pastoor bekent m Op huwelijksreis aan dood ontsnapt Moeten ..nader aan te geven dekkingen' tekort verbergen matrassen V. g'g'Y'! V VOORBEREIDING NEERGEKLAPT verh08en■ INSTRUMENTEN 'b D ZATERDAG 8 AUGUSTUS !3é>9 VJ Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4367 a V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Ike stemt toe ÖRCniD-PUOMJCTE* mm Betratina 4n tiHen HOTEL „'T LÖSSE HOES" H otterdam- 'l-Gravcntiasf Dordrrciu; Sdtuertam: Witte Withstraat faut Itü7uii <«t i i Postbus 1U2 Postgiro No. «4519. ^f?ie Ï5M a.borinementpn ia 19.30 uur i<uerdags 17- S uur Teleioon 115700. Huygensplcin l I'cltioon 183467 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro No 124867 spuwlsa'TTeleloon 362369 Thomas k.malsstraat «a eiet. 33451, AbonnementsprDs 61 cent per weeK, f3.65 per maand 1 ionmr fcwartaat Losse nummers 15 «nt. VerSn,' .Wi/Ef 'TH&tUA/' (Geldig tot zondagavond) WARM Warm en overwegend zonnig met kans op onweer. Zwakke veranderlijke wind. Morgen: Zon op: 5.12 Maan op: 11.03 onder: 20.18 onder: 22.17 Ï}J AAN vele dingen zijn wij langza merhand zo gewoon geraakt, dat wij ze pas gaan opmerken, als wij gevaar lopen ze tc verliezen Vooral als wc niet meer de weg kennen, waar langs de huidige toestand zich heen ontwikkeld. Zo ts het ook met de vrij heid van onderwijs. Velen zien niet de innerlijke verbondenheid tussen de sociale vrijheid, waarover men thans zo uitvoerig spreekt, en de vrijheic van onderwijs. En nog minder beseft men, dat de zo gewaardeerde sociale vrijheid met de vrijheid van onder wijs staat of valt. Scheprad-satelliet: voor weg ruimtevaart? President Eisenhower heeft een ver zoek van de British Overseas Airways Corporation om een rond-de-wereld- dienst te onderhouden voor straalvlieg tuigen via de Amerikaanse westkust en Tokio ingewilligd. Reeds geruime tijd geleden heeft de B.O.A.C. een dergelijke aanvraag in gediend, maar de Amerikaanse lucht vaartmaatschappij „Northwest Airli nes'' had hiertegen bezwaren gemaakt. Advertentie I Let op! Als uw eerste voornaam Olga is en als u bovendien geboren bene onder het teken van de leeuw of de maagd, doch in ieder geval in de maand augustus... schrijf dsn nog heden aan dc N. V. LEIDSE MAT hiSSENFASRIEKEtt Afd. Postbus 16 Leiden"' en u krijgt een charmante ver- jaardagssurprise! Opgeven pert briefkaart: naam. voornamen, geboortedatum, adres. - OOR 1848 bestond de vrijheid var onderwijs tn de bevoegdheic In elfen huls aan zijn kinderen onder wijs te geven of te doen geven. Voor de oprichting van een schooi had men vergunning, autorisatie, nodig van de overheid. Deze was vervuld met goede onderwijskundige bedoelingen, maar wist toch in de meeste plaatsen te voorkomen dat er een school tot stand kwam, die in richting van de overheidsacbolen afweek. Natuurlijk bad het overgrote gedeelte van de be volking aan deze vrijheid van onder wijs niets. Men kon het huisonderwijs niet betalen en bovendien waren er geen onderwijzers genoeg. Vandaar, dat het een grote vooruit gang was. dat onder sterke steun van de liberaal Thorbecke in de grond wet kwam te staan, dat het geven van onderwijs vrij was. In de wet werd dat beginsel voor het lager onderwijs uit gewerkt in het jaar 1857. Sindsdien kon men vrijelijk scholen oprichten, mits de onderwijzers voldeden aan de eis van bekwaamheid cn de overheid toezicht kon houden. Maar ook zo was bet nog maar for mele vrijheid. Er was geen dwang meer. die de oprichting van scholen onmogelijk maakte. Maar weldra bleek liet. dat de voorstanders van bijzonder onderwijs bij iange.na niet in staat waren de sommen op te bren gen, die v>or de exploitatie van deze vrije scholen nodig waren. Het was dezelfde formele •vrijheid, die na de opheffing van de gilden, de arbeiders toeliet om voor een hongerloon te werken of niet tc werken. ELEIDEL1JK kwam men in steeds Cl groter kring tot de overtuiging, dat op deze wijze tienduizenden ouders niet in staat waren, in het stuk van bet onderwijs overeenkomstig hun overtuiging te leven Zij werden in 't centrum var hun persoonlijkheid ge knecht. En daardoor werd het volk verzwakt; Het was Kuyper, die met kracht erop gewezen heeft, dat de vraag van de vrijheid van onderwijs in wezen een sociale kwestie was. Voor een sterk volk is het nodig, dat niemand in zijn consciëntie wordt ge schonden Vandaar, dat het landsbe lang was. dat men de vrijheid van onderwijs, die formeel was vas.ge- "egd. ook materieel kon beieven. En zo was hei dus een nationaal belang, dat de overheid financieel de midde len verschafte aan de ouders, om hun vrijheid van onderwijs overeenkom stig eigen aard en roeping te verwer kelijken Dat was de achtergrond van de wet van Mackay van 1889 En men lette nu weer op, dat juist ir. deze dagen ook in breder kring het inzicht begon door te breken op so ciaal gebied, dat hier de overheid een taak had om de sociale vrijheid ma terieel te' beleven Het is geen toeval dat Kuyper door dezelfde gedachte gedreven werd op sociaal terrein en bij de strijd om onderwijsvrijheid. Er was echter meer De overheids- school werd betaald uit de gemene middelen. Zodoende kon de openbare schooi door haar uitstekende inrich ting de school die uit de vrijheid was geboren en uit particuliere middelen werd onderhouden stevig beconcurre ren. De openbare school werkte verlei delijk, directief, op de gewetens der ouders, die eigenlijk zich met dc geest van die school niet konden verenigen. Dat was een feitelijke beperking van de onderwijsvrijheid. Bovendien was het onrecht, dal zonen van één volk zo ongelijk werden behandeld. Ook na de wet-Mackay en de wet- Kuyper van 1905 bieef deze toestand bestaan Tot 1920 hadden de r en- bare lagere schoren veel duurdeie en betere inrichting en soms driemaal be ter gesalarieerde onderwijzers en dat alles uil de gemene middelen, dan dc bijzondere school. Voor het voorberei dend hoger en middelbaar orderwijs bestaat deze toestand nog. Droevige voorbeelden daarvan kan men van rooms-katholieke zijde en van de protestantse vereniging van V.H.M.O. te horen krijgen.. Een nog aanirangig wetsvoorstel wil zelfs deze wanver Zie verdet pag. 3, 6e kol.) Een tyfoon vergezeld gaande mei zware regens heeft vandaag het zui delijk deel van Japan geteisterd. Ver scheidene mensen zijn gedood. Er zijn ook talrijke vermisten. Men vreest dat het noodweer nog meer slacht offers zal eisen, daar de tyfoon ver der raast in noordelijke richting. De huilende stormwind boorde ga ten in zee- en rivierdijken, waardoor laagliggende gebieden werden over stroomd De groti' raket, die de „Schep- rad-kunstmaan* omhoog; bracht, gefotogra feerd bij het opstijgen van Cape Canaveral in Florida. (■Artnerlentlei ORCHID-NATUURMEST ORCHID-POTGROND ORCHID-COMPOST Vraagt bi) urv blweiltïst cn aaatlhamlcl naar FA. G. VERKUIL MAARSSEN - TEL K 3408 - 235 EEN „scheprad-satelliet" van 63Vis kilo, die gistermiddag door de Amerikaanse luchtmacht vanaf dc raketbasis Cape Cana veral in Florida werd afgescho ten, beschrijft na éen geslaagde start thans een baan om de aarde. Dit experiment moet de weer vrij maken voor een tocht naar Mars of Venus. Met de nieuwe satelliet wil men namelijk o.a. de slrallngsgor- dels, die een eevaar betekenen voor menselijke ruimtevaarders, naui keuriger meten. De naam „scheprad" heeft de kunst maan gekregen aangezien zij voorzien is van vier schoepvormige armen. De schoepen zijn bedekt met cellen, die zonlicht in elektriciteit kunnen om zetten. De opgewekte stroom gaat naar de batterijen van de meetinstrumen ten in de satelliet. In Amerikaanse wetenschappelijk kringen hecht men bijzonder vee! waarde aan deze satelliet, die een waar laboratorium met instruraen ten voor ruimte-onderzoek bevat, het grootste, dat ooit werd gelanceerd De proef is een voorbereiding voor pogingen in november om een kunst maan naar Mars of Venus te zenden. De nieuwe satelliet, de zesde in de ,.ontdekker"-serie, werd gelanceerd met behulp van een driedelige toren hoge raket. Voor het lanceren waren de schoë pen-armen neergeklapt als de vleu; gels van een voccl. Zij klapten uit nadal de derde trap van de raket ruim vier minuten na de lancering ont brandde. De zotinebatleröen zullen gedurende de hele duur van de vlucht een jaar werken. De beginsnelbeid van de kunstmaan was ongeveer 35.000 km per uur. De omlooplijd om de aarde ligt tussen elf en twaalf uur. De baan van het toe stel is een ellips, die op het hoogste punt 40.000 km van de aarde verwij derd is en op het laagste 240 km. De kunstmaan heeft nog een kleine raket van 414 pond. die van de grond af ontstoken zaL worden als de afstand tot de aarde in het laagste punt te klein zou worden, waardoor de satel liet in de dampkring zou verbranden. Deze kleine raket zal de baan dan wat De Verkenner VI bevat in hoofd zaak de volgende instrumenten: Ij Drie apparaten om de stralings- krans rond de aarde in kaart te bren- «•gn. 2) Een apparaat van ruim een kilo dat als een televisiecamera een ruw beeld van het wolkendek der aarde overbrengt. 3) Zonnebatterijen, waardoor de chemische batterijen gedurende de vlucht kunnen worden geladen. In de satelliet bevinden zich drie zenders en twee ontvangers. 4) Een apparaat, dat de omvang van meteorietdeeltjes die de satelliet raken, vaststelt. 5) Twee soorten meters om het magnetisch veld van de aarde in kaart te brengen. Het Britse koninklijke paar op weg f naar hun buitenverblijf Balmoral:.: Van links naar rechts: prins Char-, les (10), koningin Elizabeth, prin ses Anne (8) en prins Philip. Kort- voordat het paar met vakantie ging werd op Buckingham Palace be kendgemaakt dat de Britse vorstin haar derde kind verwacht. In Gisteren zijn de directie van de KLM en de Vereniging van KLM-vliegers (waarbij ruim zeshonderd piloten zijn aangesloten) na langdurig overleg tot overeenstemming gekomen, zo hebben wij van beide zijden vernomen. De nieuwe satariëringsregeling geldt van I januari van dit jaar tot 1 januari 1963 en zal zo spoedig mogelijk ter ue koninklijke tamme maakte dezer dagen een tocht met een mo torboot in de. Golf van Salerno, ten zuiden van Napcis. Prins Bern- hard zat aan het roer. Achter hem on de foto zien we prinses Irene. Midden in de boot koningin Juliana en op de achterplecht prinses Beatrix. De Noorse regering heeft haar goedkeuring gehecht aan de plannen van de Nederlandse scheepsbouwer C. Veroime. De heer Verolme zal 800.000 Noorse kronen in een scheepswerf b(j Oslo steken en daardoor de zeggenschap ver krijgen. De zetel van de onderneming zal in Noorwegen blijven. (Van een onzer verslaggevers) KLM-vliegers die op straalvliegtuigen gaan vliegen, krijgen een belangrijke salarisverhoging. Zo zal de gezagvoerder van een DC-8 -0 (dat is ongeveer 800 per maand) méér verdienen dan zijn collega op een toestel met zuïgermotoren, zoals een Lockheed Constellation en een DC-7c. De KLM-vliegers zullen worden ingedeeld in nieuwe salaris groepen. Deze worden gebaseerd op het vliegtuigtype, waarmee zij vliegen. Tot nu toe hadden vliegers van dezelfde rang, kenbaar aan het aantal gouden banden ook hetzelfde salaris. Daar komt nu ver andering in. goedkeuring worden voorgelegd aan het College van Rjiksbemiddelaars. Andere grote luchtvaartmaatschappijen hebben een dergelijke regeling getrof fen. Het straaltijdperk begint voor de KLM volgend jaar, wanneer de DC-8 komt. Het eerste toestel van dit type men heeft er in totaal twaalf besteld zal in april in gebruik worden genomen. Uiteraard kar slechts een beperkt aantai piloten voor deze machines worden uitge kozen. De animo voor het vliegen mei toestellen met zuigermotoren, waai het grootste deel van de KLM-vloo' nog uit bestaat, zal ongetwijfeld aanmerkelijk afnemen bij de vliegers en de.onderlinge rivaliteit toenemo- Zeker in het begin, als er nog maar enkele straalvliegtuigen zijn. De KLM rekent de turbopropmachi nes {str-ilmotoren met propellers) zo als de Viscount en de, Lockheed Elec- tra ook tot straalvliegtuigen. De vlie gers op deze toestellen zullen dan bok enige salarisverhoging krijgen, maar deze zal geringer zijn dan bij hen, die een DC-8 gaan besturen. De situatie was tot oo heden zo, dat een piloot met twee banden op een Convair (een toestel dat in F.uropa vliegt) even veel verdiende als op een toestel voor de intercontinentale tra jecten. Nu is het in theorie mogelijk dat een piloot met twee banden, die op een DC-8 vliegt meer verdient dan bijvoorbeeld een driebander op een Constellation. (Van onze correspondent) Een Duits echtpaar op huwelijksreis afkomstig uit Dortmund, is donder dag op de onbewaakte overweg van Oudesluis (gemeente Zijpe) aan ie door, ontsnapt, toen de auto, waarin het echtpaar reed, door een goederen trein gegrepen werd. De 23-jarige bruid werd uit de auto geslingerd, raakte de trein maar kwam wonder boven wonder na haar val in het ver lengde van de rails te liggen. Zij liep evenals haar 40-jarige echtgenoot in- en uitwendige kneuzingen op. Beiden werden per ambulance naai het ziekenhuis te Den Helder ver voerd, waar zij na een behandeling werden ontslagen. De auto werd zwaai beschadigd. De goederentrein had 25 minuten vertraging. heel Engeland heerste gisteren een feeststemming, nadat officieel be kend was gemaakt, dat konuigih'Eli zabeth volgend jaar februari haar derde kind verwacht. Het nieuws werd door de kranten met super koppen gebracht; radio en televisie onderbraken gistermiddag hun pro gramma's nadat het blijde nieuws op Buckingham Palace was hekendgc- IttStSfckt» In Ghana in Afrika en op de Shet land- en. Orkney-eilanden woog de blijdschap ruimschoots op tegen de teleurstelling, dat de Britsevorstin haar officiële bezoeken aan deze ge bieden heeft moeten afzeggen.. In Ghana waren reeds miljoenen, guldens uitgegeven voor de voorbereiding yan het bezoek. Koningin Elizabeth is gisteren met de andere leden van de koninklijke familie naar Schotland gereisd voor een zomervakantie op het buitenver blijf Balmoral. Na de geboorte van haar derde kind zal koningin Elizabeth, evenals iedere Britse moeder met drie kinderen, recht hebben op een gezinsbijslag ten bedrage van drie pond sterling en twaalf shilling ongeveer-38 gulden per maand. Voor haar twee kinde ren krijgt zy thans één pond en zes tien shilling ongeveer negentien gulden. Koningin Elizabeth heeft een jaar inkomen van 475.000 pond bijna vijf miljoen gulden en haar echtgenoot,; prins Philip, van 40,000 pond 420,000 gulden, E „Willem Ruys" is gisteren haar derde reis om de wereld begon nen met 526 passagiers. In South ampton komen er nog 575 by, zo dat er voor het eerste traject, de bemanning niet meegerekend, 1101 mensen aan boord zijn. Daarvan gaan er 160 emigreren, 65 naar Nieuw Zeeland en 95 naar Austra lië. Onder degenen, die een gehele we reldreis maken bevinden zich 26 Amerikanen. Zij zijn op de vorige reis van Miami af meegevaren, heb ben drie weken lang in Europa eens rondgekeken en keren nu over de vervolgroute naar Miami terug. Die drie weken rust heeft de Kon. Rotterdamsche Lloyd benut om he* schip niet alleen -de gebruikelijks, beurt van „knippen en scheren" te doen ondergaan, maar ook het inte rieur enigszins te verbouwen. Een dee! van de derde-klas-rooksalon heeft plaats moeten maken voor hutten voor de bedienden, die in steeds groter aantal nodig blijken te zijn. Voorts is er nog in het veran dacafé een-bar gebouwd. v O Uct plotselinge ontslag van de hoofd redacteur van het Antilliaanse och tendblad „Today", de heer Suarez, heeft sterk de aandacht getrokken. In het bijzonder omdat de redenen van het ontslag niet bekend zijn gemaakt, althans niet officieel. Volgens het r.k. dagblad' „Amigoe di Curagao" zou de aanleiding tot het telefonisch gegeven ontslag op staan de voet het gevolg zijn geweest van een commentaar op de ontwerp-lands- begroting, waaruit zou blijken, dat de economische situatie der Antillen achteruit gaat en waarin gezegd wordt, dat er een. tekort is van. een miljoen, omdat onder de ontvangsten een bedrag van een miljoen is opge nomen onder het hoofd: nader aan te geven dekkingsmiddelen. Het blad zegt verder, dat het af drukken op dezelfde.pagina van het voorstel tot verhoging van de minis terssalarissen cn de daarop gegeven officiële toelichting ook als tenden tieus zou zijn gezien. f Advertentie) - HOLTEM (OVERIJSJÏÏL) Het exclusieve restaurant op de Botterberg. Onze specialiteit: KIP VAN 'T SPIT (BOVEN OPEN VUURJ A. d. vleugel Freddy Kann Entertainer Een zeer verzorgd weekendverblijf 27.per persoon. Telefoon 0o4S3353. Directie J. Meulemart De in Rotterdam gearresteerde Bel gische grondwerker P. B. heeft vrijdag te AVuustwezel, tijdens een confronta tie met een aantal getuigen, bekend pastoor Notebaert uit het Belgische plaatsje Ledeberg te hebben vermoord. De confrontatie geschiedde op Ne derlands grondgebied, namelijk in' h'qt portiershuis van het seminarie St. VinA centius te Wernhout, dat vlak byde Belgische grens nabij Wuustwezel ligt. B. zal in afwachting van zy'n uitle vering, de eerstkomende dagen nog iit Rotterdam in bewaring worden gehou den. Hij werd geconfronteerd met de ver- zekeringsagent De B., met wie hij de overval op een bank in Wuustwezel en een aantal andere overvallen heeft ge.7 pleegd en die hem als de moordenaar van pastoor Notebaert had aangewe zen. Verder met de dienstbode vaii pastoor Notebaert, die de deur van de pastorie voor hem had geopend en met T. en F., die aangehouden zyn ver dacht van medeplichtigheid aan de door B. en De B. gepleegde overval len. B. heeft bekend dat, toen de pastoor weigerde geld te geven, een worste ling is ontstaan, waarbij de geestelijke is gestruikeld bij een poging hem de revolver te ontrukken. Daarna zijn de fatale schoten gevallen. B. is, zonder verder naar buit te zoeken, gevlucht. Een 39-jarige vlieger van de Ameri kaanse marine, luitenant-kolonel Rankin, heeft een sprong uit een vliegtuig op 14.500 meter hoogte en het zakken door een onweersbui' overleefd. Veertig minuten nadat, overste Rankin zijn straalvliegtuig had verlaten, stond hij op de grond met een gebroken hand en bevries- zingen. UMiG

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1