■gMUAjpjHI Veel lagere winst bij Spoorwegen Vergeefse hulp van zwemmers Duitsers helpen Fransen bij fabricage A-bom (join/will ,Fhir ooo Kampeerders in de Hoek door onweer gedupeerd Bij landing beschadigde straaljager neergestort AUTO DUIKT SINGEL IN: TWEE DODEN ï^flL^KpJl Papoea's kozen streekraad Koningin thuis Ontmoet koning Boudewijn Marie-Thérèse? r v_ fl X Al 800 slachtoffers op FORMOSA .JBonn ..stille venoor van Parijs'' WATER C0LFDE TENTEN BINNEN Schade aan wegen en terreinen Piloot redde zich met schietstoel Procuratiehouder gearresteerd Blanken ontketenen economische strijd in Little Roek Wisselvallig mm* CV DINSDAG II AUGUSTUS 1959 Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No .4360 sfc Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S BRUINS SLOT J „m m Beiden naar Riviera ry-' V FAN het talrijke publiek, dat er getuige van teas hoe gister middag een auto in de singel langs de Utrechtse Catharijne- kade dook, hebben zich velen te water begeven om te trachten de portieren te openen en de twee inzittenden te redden. Hun pogingen bleven echter vruchteloos: Op de foto zien we enige zwemmers in actie. BRITS SOCIALISTISCH BLAD: BINNENVERINGBED SCHUIMRUBBERBED zuidelijk© charme zakelijke zuinigheid vanaf f 4790.- Geen wielen, tiptanks en radio meer Ook in het oosten Verduistering van 38 mille Gevolg van rassenconflict Weer executiedatum voor Chessman vastgesteld Witt* de Wtthmratt 23 - T«lei 119700 ia i Pom am ma - Po.tg.ro No «LsiV U Kuchierubeiurt Abonnementen 1BJ0—19.30 uur ZaterdAg» 17- uur. Teletoon 11571» •1-Or.Truliag»: lluygrn.p^ l- Telefoon 1M«<!7 ,3 lynen). Poetbu* 1001 Postgiro No. «34807. 302569 spulwog 133 - Telei. 4570. Th om», a KtngMnM 0» Telef. 05451. RetUrdun: AbocinenientspjU* 61 reut per week, i 2 05 prr nuunvi. f 7 90 u*e kwArtAAl. nummer» 15 cent, Verschijnt FMrUAAï (Geldig tot woensdagavond VRIJ KOEL Half tot iwaar bewolkt en vrij koel weer, met af en toe regen. Zwakke tot matige, tijdelijk vrij krachtige zuid westelijke wind. Morgen: Zon op: 5.17 Maan op: 14.45 onder: 20.12 onder: HET Bureau voor Statistiek van de gemeente Den Haag heeft dezer dagen gepubliceerd een gedetailleerd ovenicht. dat gewijd i.« aan de uitslag in Den Haag van de Tweede-Kamer verkiezing, welke dit Jaar op 12 maart gehouden werd. Bij dit overzicht wor den vergelijkingen gemaakt met de uitslag van de Tweede-Kamerverkle- jing in 1956. Het overzicht van het Haags Bureau voor Statistiek is op merkelijk en stemt tot nadenken. Het aantal geldige stemmen in Den Haag Steeg van 337,500 in 1956 tot 345.800 in 1959, dus met 8.500. Er waren in Den Haag drie partijen, die winst maak ten. en wel met in totaal 28 000 stem men (V.V.D. 27.000, K.V.P. 900 en C.H.U. 250). Drie nieuwe partijen kre gen te xamen ruim 14.000 stemmen. Er was dus, aldus het overzicht, een zicht bare wijziging in de keuze van 42.000 stemgerechtigden, of 13 procent van de kiezers bevolking. De politieke wijzigingen in Den Hsag waren relatief groter dan in het gehele land. Zo verwierf de V.V.D. in Den Haag 7.4 procent meer stem men dan in 1956 tegen in het gehele land 4.3 procent. De A.R.-partij ver loor in Den Haag 2.2 procent stemmen tegen 0,5 in Nederland. Ook het ver lies van de P.v.d-A. en de communis tea in Den Haag was groter n.l. re®. 2,6 tegen 13. en 2,4 tegen 1.8 pro tent De nieuwe partijen kregen in Den Haag relatief meer aanhang dan in Nederland, n.l. de P-S.P. 2,5 tegen IJ procent en de Boerenpartij 0,8 te- Sta 0.6 procent H ET Haags Bureau voor Statistiek wijdde een deel van zijn overzicht aan de uitslagen per wijk. en in het bij zonder per groep van wijken met een ongeveer gelijk samengestelde bevolking uit sociaal-economisch op zicht De stad kreeg de volgende groe pen: wijken met overwegend arbei dersbevolking. wijken met gemengde bevolking, wijken met overwegend be ter gesitueerde bevolking, nieuwbouw wijken met overwegend beter gesitu eerden en wijken met gemengde be volking. De A.R.-partij, aldus het overzicht zag bij de stijging van de welstand «en toenemende daling in het relatie ve ftemmenaandeeL in de wijken- groep met overwegend arbeidersbe volking daalde bet percentage van de AJL van 7,7 in 19S6 tot 6.6 in 1959, in de wijken groep met gemengde be volking daalde het percentage van 132 tot 10,7, in de wijkengroep met overwegend beter gesitueerden was er een daling van 12,9 tot 92 procent. In de nieuwbouwwijken met overwe gend beter gesitueerden was de da- lhsg van 15,1 tot 9.7 procent en in de nieuwbouwwijken met een gemengde bevolking daalde het percentage van 12,4 tot 9,8. De CJEL-Unie bleef gelijk in de wij ken met overwegend arbeidersbevol king, rU. 5.3 procent, maar daalde in de groep wijken met gemengde be volking (van 8,3 tot 8,1 procent), met overwegend beter gesitueerden (van 8,1 tot 8.0 procent) en in de groep nieuwbouwwijken met beter gesitu eerden (van 6,0 tot 5.5 procent). De Unie ging vooruit in de groep nieuw bouwwijken met gemengde bevolking van 5.9 tot 6,0 procent. N het overzicht wordt uiteraard geen conclusie getrokken. Maar aangezien ook aandacht besteed wordt aan de andere partijen, ligt een conclusie wel voor de hand. Het blijkt, dat de V.VJ3. in alle groepen van wij ken vooruitgegaan is. Er was een winst van 15,8 procent in de nieuw bouwwijken met beter gesitueerden (van 43,1 tot 58,9 procent), van 11 pro cent in de groep wijken met overwe gend beter gesitueerden (van 33,8 tot 44,8 procent), van 8,5 procent in de wijken met gemengde bevolking, van 82 procent in de nieuw bouwwijken met gemengde bevol king en van 4,7 procent ln de wijken met overwegend arbeidersbevolking. De K.V.P. leed in enkele groepen ge ringe verliezen, n.l. van 0,4 en 0,1 pro cent en behaalde geringe winsten, van 0,1 en 0,6 procent. De P.v.d-A. ging in alle wljkgroepen achteruit, het minst in de groep van wijken met arbeidersbevolking, n.l. 1,1 protent ln de andere groepen was het verlies 3.4, 4,0, 3,9 en 3,9 prot znt. H. M. de Koningin en II. K. H. prfn- set Irene sijn maandagavond omstreeks kwart voor negen per vliegtuig uit Napels ln Nederland teruggekeerd. Bet toestel heeft op de vlueht Napels —Soesterberg geen tussenlanding ge maakt, Z. X. H. prins Bernhard wordt mor gen op paleis Soestdijk verwacht. H. K. H. prinses Beatrix zal, zoals ge meld, nog enige dagen in Florence verblijven. \l ET moslek, dans, sang iVl erebogen hebben de 231 meerderjarige bewoners van het dorp Opiaraf op Oost-Biak deel genomen san de eerste verkie sing van een streekraad voor Biak-Noemfoer, dat wil zeggen: sij kozen zeven kiesmannen, die op hun beurt mochten uitmaken wie In de streekraad zitting sou den hebben. De bovenste foto laat sien hoe de stemgerechtigde Papoea's de gang van taken salen af te kij ken, terwijl men op de foto rechts juist een van hen zijn stem ziet uitbrengen. De verkiezing bad plaats vol gens het systeem van de „whis pering ballot", waarbij alle „stembusgangen", of se nu ge letterd zijn of niet, de naam van bon favoriete kandidaat moeten toefluisteren aan ren commissie van drie personen. De Xedertandsche Spoorwegen heb ben in 1958 een winst gemaakt van f 0.2 miljoen. In 1957 bedroeg de wins* nog I 3,5 miljoen, In het jaarverslag over 1958 word! opgemerkt dat de verminderde eco nomische activiteit en de mede daardoor toegenomen concurrentie van de andere vervoermiddelen in 1958 het reizigers- en goederenver voer ongunstig beïnvloed hebben. De totale kosten konden op een la ger niveau worden gebracht, niette genstaande de verhoging van de lo nen van het spoorwegpersoneel. De totale opbrengsten daalden mei fl3.fi miljoen tot f493.1 miljoen (1957: f 506.7 miljoen). De ontvangsten ui' het reizigersvervoer daalden met f0.8 miljoen, die uit het goederenvervoer met f 122 miljoen. De kosten verminderden met flQ2 miljoen van f5032 miljoen tot f492.9 miljoen. De exploitatiekosten warer f T.9 miljoen lager dan in 1957. Het lijkt thans zeer waarschijnlijk, dat de geruchten vaar zijn over een geheime ontmoeting tussen koning Boude wijn van België en de Franse prinses Marie-Thérèse van Bourbon- Farma. Kort nadat gisteren bekend was geworden dat de 28-jarige Belgische vorst alleen naar de Riviera was ver trokken. deelde prins Xavier van Bour- bon-Parma mee, de vader van Marie- Therèse, dat zijn dochter eveneens naar de Riviera is gereisd. De Bourbon-Parma's wonen In Bour ses, in Midden-Frankrijk. Zoals bekend is de naam van de 25- jarlge prinses Marie-Thérèse al her haaldelijk genoemd in verband met eventuele huwelijksplannen van koning Boudewijn. Volgens de laatste cijfers sijn bij de overstromingen op Formosa ten minste 806 personen om het leven gekomen. 176.000 mensen werden dakloos. Er sijn nog meer dan 206 vermisten. Het Britse socialistische blad Daily Herald schrijft vandaag, dat Westduitse geieerdien helpen bij de vervaardiging v?zi de atoom- (Advertentie) MAZtT.FABÜIIKSN ZtVtNBERGlN Aduerrenttei (Van onze correspondent). Een HEVIG ONWEER, gepaard met harde stormvlagen en slag regens, heeft maandagavond tussen half zes en zes uur veel narigheid ver oorzaakt in Hoek van Holland. Het noodweer kwam vrijwel plotseling opzetten, zodat de tienduizenden bad gasten en toeristen in dichte drom men de vlocht namen. De strandres- tauraties werden bestormd en velen hebben onder bomen en banken moe ten schuilen voor de hagelstenen, die zo groot waren als duiveëieren. De schade op sommige tuinderhen is ook aanzienlijk, want er is veel glas ver nield. (Van een onzer verslaggevers) Een Hawker-Hunteratraaljager van de vliegbasis Leeuwarden is gister middag omstreeks halftwee boven het noordwesten van Friesland neerge stort. Boven St. Jacoblparochie verliet de piloot, de eerste luitenant S. Vol kers uit Leeuwarden, zijn machine met behulp van de schietstoel. In de om geving van het dorp Mlnnertsga kwam hij ongedeerd op de grond terecht. De neergestorte straaljager is te rechtgekomen in een weiland beho rende bU het landgoed van Rienks aan de Kouweweg, ongeveer twee kilo meter ten zuidoosten van*St. Jacobl parochie. Er ontstond een krater va: twintig tot dertig meter doorsnee. De verongelukte Hawker-Hunte was nummer drie van een formatie van vier jagers, die na een schiet oefening op de basis Leeuwarden zou landen. Het toestel raakte echter de grond voor de landingsbaan zó hard. dat het beide wielen verloor, beide tiptanks kwijtraakte en een vleugel tip en de antennes verboog De radio raakte bovendien defect. De piloot van het vierde toestel zag dit alles gebeuren en meldde he! de basis. De onfortuinlijke vlieger startte door en trachtte de zee te be reiken, welke poging enkele kilome ters voor de kust mislukte. De straten in de Hoek stonden in een oogwenk blank en het water stroomde als een waterval naar de lager gelegen gedeelten, waar vele kelders onderliepen. In het caravankamp aan de 's-Gra- venzandseweg ontstond een chaos: het in een dal gelegen terrein, waar een paar honderd toeristen voorname lijk Duitsers verblijven, liep geheel onder; het water ondermijnde vele caravans en linnen kampeertenten. De mensen vluchtten in badpak uit hun kampeerverblijven, want het water golfde de tenten binnen. Hier werd een tiental tenten vernield of beschadigd en ook op de kampeer terreinen was het een grote ravage. Veel trekkers hebben vanwege de nattigheid alles maar ingepakt en zijn er vandoor gegaan; hun vakantie werd wel vroeg beëindigd. De Badweg, die op het strand uit komt, is voor een gedeelte weggezakt door de hevige regen. Een fietser uit Rotterdam reed op het rijwielpad langs de 's Gravenzandseweg plotse ling in een groot gat, dat volgelopen was. De man kreeg een hoofdwond en schaafwonden Ban de handen. Ook in de Schoolstraat is een gat ontstaan door het water. De totale schade door dit onweer wordt geschat op ettelijke duizenden guldens. Ook Brummen beleefde maandag avond een zeer zwaar onweer, doordat een bui, die voor de Lfssel bleef han gen, terugkeerde. De villa van de fa milie Van Deventer aan de Meidoorn laan werd door de bliksem getroffen en brandde vrijwel geheel uit. Vele huizen raakten door blikseminslag zonder licht. De telefoon bij de ver tegenwoordiger van de PGEM «fond niet stil. Op verschillende plaatsen Ju de Ach terhoek richtten noodweer en hemel vuur tussen zeven en tien uur schade aan. In de buurtschap Varsel (gem Hengelo) sloeg de bliksem In twee korenbulten. In de buurtschap Drempt, gemeente Hummeio en Keppel, ging een schuur van de landbouwer H. Smi in vlammen op, waarbij een party ge dorst stro verloren ging. bom, die Frankrijk binnenkort in de Sahara tot ontploffing hoopt te brengen. Het feit, dat dit is uitgelekt, heeft volgens het blad aanleiding gegeven tot een onmiddellijk onderzoek door de geheime dienst van de NAV.O. West-Duitsïand, dat op grond van een verdrag geen eigen kernwapens mag vervaardigen, zou de „stille vennoot" van Frankrijk in het atoomproject zijn. Verondersteld wordt, thans, dal West-Uuitsland zowel contanten als technische kennis levert en dat op Franse stations voor atoomonderzoek Duitse geleerden werken. Van officiële Britse of NAVO-zegS' lieden kon geen bevestiging van het be richt van de Daily Herald worden verkregen. Het blad berichtte, dat het zelfs mo gelijk is, dat West-Duïtsland Frankrijk voorziet van plutonium, een belangrijk kernexplosie!. ..Mensen van de geheime dienst van de N.A.V.O. realiseren rich", aldus de „Herald", „dat Duitsland zijn plaats wil innemen onder de landen van de A-bom-club, die tot dusverre beperkt is tot Amerika, Rusland en Engeland. Door Frankrijk te helpen kunnen de Duitsers in het A-bom-bedrijf komen zonder officieel iets te maken te heb ben met de fabricage en het ontwerpen van kernwapens. ,Op deze wijze zullen zij niet het ver drag overtreden, dat hun verbiedt de A-bom te produceren", aldus de Daily Herald. (Van onze correspondent) Gisteravond is aan de grens bU Elten een 47-jarige procuratiehouder van een chemisch bedrijf te Hilversum gearres teerd, die wordt verdacht dit bedrijf voor een bedrag van 38.000 te hebben benadeeld. De procuratiehouder is een week of drie geleden plotseling ver dwenen met achterlating van zün auto in een straat te Utrecht. Direct werd opsporing verzocht. Tijdens zijn afwezigheid bleek, dat de man heeft gemanipuleerd met cheques aan toonder, die hij ontving van een klant van het bedrijf, de enige klant die niet over de bank betaalde. Gedurende ongeveer 1% jaar heeft hij deze cheques verzilverd zonder de opbrengst af te dragen. De man verbleef na zijn verdwijning eerst enige tijd in Amsterdam en reisde vervolgens naar Duitsland, waar hij o.a. in een hotel te Garmisch-Parten- kirchen logeerde. Toen hij gisteravond ln ons land trachtte terug te keren, werd hij prompt door de Koninklijke Marechaussee gearresteerd. Hij had toen nog 300 op zak. In Little Rock, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Arkansas, is thans een economische strijd ontbrand na dat een groep blanken een boycot te gen de winkeliers had afgekondigd om hun een protest tegen de rasseninte gratie op de scholen af te dwingen Een woordvoerder verklaarde."dat de handelaars met de negers samengaan. „Zij hebben op politiek gebied samen het heft in handen", zo zei hij en hij voegde hieraan toe dat het tijd is dat de negers ook hun aandeel in de last dragen. Van de boycot was maandag echter nog weinig te merken. Het hoofd van de politie in Little Rock heeft echter al zijn beschikbaar personeel opgeroepen om woensdag de dag dat de middelbare scholen op beperkte basis hun deuren ook voor negers zullen openen ter plaatse te patrouilleren. Op twee scholen die tot nu toe slechts door blanken werden bezocht, zullen zes negerleerlingen worden toe gelaten. De nationale vereniging ter behar tiging van de belangen van negers, heeft gedreigd nieuwe gerechtelijke stappen te ondernemen omdat niet meer negers worden toegelaten. In to taal hebben zestig negerleerlingen ge vraagd om toelating tot middelbare scholen voor blanken. In Montgome ry in Alabama heeft gouverneur Pat terson verklaard: ..Als op een school in Alabama integratie wordt toegepast, dan zal dat over mijn lijk zijn". De Amerikaan Caryl Chessman, die in 1948 wegens gewapende overvallen, ontvoeringen en aanrandingen ter dood werd veroordeeld doch die steeds weer uitstel van executie heeft weten te ver krijgen, zal op 23 oktober terechtge steld worden. Deze datum is maandag vastgesteld, doch Chessman, die tijdens zijn verblijf in de „dodencel" verschei dene best-sellers" beeft geschreven, heeft reeds bekendgemaakt dat hij weer bij het Opperste Gerechtshof in beroep zal gaan. (Van een onzer verslaggevers) Twee inzittenden van een te water geraakte personenauto zijn gistermid dag in Utrecht verdronken. Het zijn de 54-jarige mevrouw J. E. Fnrnee Honig en haar 76-jarige moeder me vrouw Honig-Pies. Een andere in zittende, de 21-jarige Corrie Furnee, dochter van mevrouw Furnee, wist zich nit de snel zinkende wagen te bevrijden. Zij liep een shock op. Het gezelschap had juist een be zoek gebracht aan de heer Furnee in het Stads- en Academisch* Zie kenhuis te Utrecht. De auto stond geparkeerd langs de Catna rijnekade dichtbij het WV-kan toor, Toen mevrouw Honig de wagen wilde wegrijden schoot hij plotseling vooruit over de betonnen stootrand het water in. De wagen sloeg over de kop, kwam omgekeerd in de Singel en zonk snel. Dc dochter werkte zich naar bui ten maar kon niet zwemmen, omdat zij verlamd was van schrik. Snel rea gerend personeel van een juist passe rende rondvaartboot haalde haar aan boord. De brandweer, die vyf minuten na het ongeval ter plaatse was slaagde er pas na vele vergeefse pogingen in een. kabel aan de wagen te bevestigen. Tenslotte lukte het om, van een bootje af, de inzittenden te bevrijden. Po gingen om de levensgeesten op te wek ken, bleven toen echter vruchteloos. Het duurde uren alvorens men de zwaar gehavende auto op het droge had. EEN uitgebreid storingsgebied trok in de afgelopen 24 uur van Frankrijk langzaam in noordelijke richting. Vooral in Engeland bracht het plaatselijk veel regen. In het zuidwesten viel op verscheidene plaatsen meer dan 60 mm in 24 uur. In Zuid-Duitsland gingen de on weersbuien met zware windstoten gepaard. Ook in ons land vielen maandagavond op sommige plaatsen zware buien. In Hoek van Holland bracht een bui 35 mm regen, er kwam een windstoot van 26 meter per sec. bij voor. Op de buien volgde een regenzone, die vanmorgen langzaam van zuid naar noord over ons land trok. Met zuidwestelijke winden stroomde koelere lucht van ocea nische oorsprong binnen. De regen zone wordt gevolgd door een gebied met opklaringen, maar omdat een storing in de hogere luchtlagen, die vanmorgen boven Zuïd-Engeland en West-Frankrijk lag, nog ons land zal passeren, moeten ook enkele buien worden verwacht. Het blijft dus wisselvallig en koel weer. ACKTENVEERTG jonge Britse kana- G vaarders hebben gisteren getracht in hun ranke vaartuigjes Het Kanaal over te steken. Toen zij letterlijk in het zicht van de haven waren (op onge veer anderhalve kilometer van de Franse kust) moesten de jongelui hun poging opgeven als gevolg van het ruwe weer. Zij werden aan boord van de Britse mijnenlegger „Plover" ge nomen, die steeds als een kloek d' groep jongelui hod omringd. De kanovaarders behoren tot jeugd' clubs en oefen-eenheden van d» Britê- marine. Zy warer. gestart in Pool (Engeland) en wilden al peddelen* Cherbourg bereiken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1