Doden en grote schade door water Nieuwe kunstmaan in VS gelanceerd Griekse reder kan miljoenennota's niet voldoen WAT 000 LAAT VERJAARSGESCHENK Grammatica èn eschatologie Noodtoestand in sommige streken die aan parachute moet dalen - Voor reizen in de wieg gelegd Vrachtauto tegen boom: één dode Duits- Ia Oostenrijk Opvangcentrum bij Hawaii Carras in moeilijkheden Zware slag voor Ned. scheepsbouw Fuseliers gaven Gouverneur Faubus gaat in beroep prinses Irene een pickup Directrice in arrest voor verduistering Castro: revolutie is verpletterd Opklaringen r r VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1959 ZEVEÏVTIEMME JAARGANG No. 4372 gïïEïïTÏSi? T^wT«7o? Tetef0OT 362566 Directeur: H. DB RUIG V J -Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLUT Stilgelegd S v' Nasoetion verbiedt congres van communisten Bouw gestaakt 200 miljoen gulden zuidelijke charme zakelijke zuinigheid vanaf f 4790.- Rassenconflict in Little Rock Botterdam: PnS^„?ei1,J'othStnaat 23 - Te!et "5700 (6 L) Postbus 1112 - Postgiro No. 424519. B„bonnenMS>tei> ia.30—19.30 uur. Zaterdags 17— 8 uur. Telefoon 115700. .„«mvenhase: (3 mnen, Thomaa a ff cm pi «straat 6a Talef. 63451. Dordrecht: Schiedam: Abonnementsprijs 61 cent per woelt, f 2.63 per maand, 7 90 ©er Kwartel Losse nummer- 15 cent. VeiiStJm ÓzfJijtei fWUfcA (Geldig: tot zaterdagavond) WISSELENDE BEWOLKING Wisselende bewolking met hier en daar een regenbui. Matige en in de kustprovincies af en toe vrij krachtige zuidwestelijke wind. Gematigde temperaturen. Morgen: Zon op: 5.22 Maan op: 17.47 onder: 20.06 onder: 1.53 DE zeventiende augustus brengt ons elk jaar weer de geschiedenis van de schoolstrijd in herinnering. Op die datum toch tekende in 1878 koning Willem Hl een onderwijswet, die een dodelijke dreiging voor de christelijke school inhield. Er zijn mensen, die met die geschie denis en met de geschiedenis In het algemeen vandaag niet veel meer we ten aan te vangen Zo betoogde dr Dippel in zijn „Kerk en wereld in de crisis" indertijd, dat het hem niets letterlijk niets interesseerde, hoe een bepaalde problematiek vroeger was opgelost; „dat Is historie", schreef hij. En een der jongeren uit de P.v.dA schreef onlangs in een ingezonden stuk in „Het Vrije Volk": „Vroeger dat is geweest, daar hebben de Jonge ren niet meer mee te maken" En om niet meer te noemen in onze maat schappij van beton en staal onder schrijven velen de minachtende op merking, die Henry Ford zich eens over de geschiedenis veroorloofde toen hij zei: „History Is „bunk"; the story of what did not happen, written by the man who was not there". (Ge schiedenis is boerenbedrog; het ver haal van wat niet gebeurde, beschre ven door een, die er niet bij was). Christenen, die op deze weg van verachting der geschiedenis zouden wil len voortgaan, doen niet verstandig. Zeker niet, wanneer zij zich bewust afwenden van de geschiedenis van het christelijk onderwijs In de 19e eeuw. Want hier geldt wel in hoge mate, dat de geschiedenis kan functioneren als „leermeesteres des levens". En vóór dat men aan een feit, als het gebeurde in 1878, waaraan ook de machtige be weging van het Volkspetitionnement verbonden was, als aan een relikwie in een museum voorbijgaat, doet men beter zich af te vragen wat er toen dan toch wel aan de hand is geweest. Om dan te ontdekken dat het hier om een zéér centraal gestelde bijbelse notie ging, die men vandaag in het christe. lijk leven op geen enkele wijze zal kunnen missen. OOSTENRIJK RAMPGEBIED WAAR het dan in de schoolstrijd ten diepste om ging' Wel hier om, dat het onderwijs, aan de kinde ren te geven, zou BETROKKEN BLIJ VEN OP GOD en op Zijn dienst Nu, daar kwam in de praktijk van het toenmalige schoolleven niet veel van terecht. Niet alleen dat men op de gemengde school voor heel de natie het onderwijs wel neutraal moest geven om iedereen tevreden te stellen, maar ook negatief, van God af ge richt onderwijs, was daar aan de orde van de dag. Daartegen ging nu de strijd van de „bespotte vromen". Zij waren als de dood voor een onderwijs, waar God niet meer In was. Ze waren vuurbang voor een verzelfstandiging van een op voeding naast of tegen God in. Waar om? Wel, omdat ze in hun bijbel ge lezen hadden, dat elke weg, waarop een mens zonder God wandelt een weg is naar de dood. In de Heilige Schrift waren zij zo door Gods Geest ingeleid, dat ze er achter gekomen waren, waarin het eigenlijke van de mens gelegen was, nX in zijn betrok ken-zijn op God. En ze waren ook gaan verstaan, dat in dat gericht-zijn op God de ware vrijheid van de mens gelegen was. Daarom keerden ze zich met alle kracht tegen een onderwijs, als dat op de openbare school waar God op zijn minst buiten moest blijven. Daar om wilden ze hun kinderen niet over leveren aan de afgod van de rede, van de kennis, van het intellectualisme, alsof daarin, zónder en lós van God, heil voor het kinderleven gelegen zou zijn. Zouden ze hun kinderen weer onder de machten mogen brengen waarvan Christus hen had bevrijd? Zouden ze door weer in slavernij te vervallen vergeten mogen, dat ze stonden in de vrijheid, waarmee Christus hen had vrijgemaakt? MEN moet wel stekeblind zijn om vandaag te beweren, dat wij in het christelijk leven, speciaal in dat van onderwijs en opvoeding, de her innering aan DÉZE bijbelse waarheid niet meer nodig zouden hebben. Zijn er geen christelijke scholen, waar wel eens vergeten wordt in de jacht naar het examen dat we ons lesgeven niet mogen verabsoluteren, d.w.z. niet mogen losmaken van God? Maken we er niet vaak een macht van buiten God? Een macht, die ons tot slavernij in dienst van onze zelf ge naakte afgod brengt? Zijn er geen christelijke gezinnen, waarin de opvoeding vrijwel geheel °Pgaat in het sjouwen en ploeteren voor materieel gewin, lós van God? Of weten we nog, dat heel de intellec tuele en opvoedkundige bagage, die OOSTENRIJK wordt geteisterd door de ernstigste overstro mingen sinds mensenlieugeuis. De watersnood heeft tot nu toe aan negen personen het leven gekost. De schade is nog nauwe lijks te schatten, maar loopt ze ker in de miljoenen guldens. In Salzkammergut, Bad Ischl, St. Wolfgang, Ebensee, en in en kele delen van de provincies Opper-Oostenrijk en Salzburg, hebben de Oostenrijkse autoritei ten de noodtoestand afgekondigd. Het leger heeft de voorziening met drinkwater en levensmidde len op zich genomen, en tracht de mensen die in door het water van de buitenwereld afgesneden gebieden wonen, samen te bren gen op veiliger terrein. Behalve in Opper-Oostenrijk cn Salzburg Is ook yeel schade aange richt In Neder-Oostenrijk, Stiermar ken en Wenen. De stad en de provincie Salzburg zijn het zwaarst getroffen, maar het wa ter is daar inmiddels weer aan het zakken. De rivieren in deze provincie waren lot recordhoogten gestegen na dat het meer dan veertig uur achter et- kaar vrijwel onafgebroken hevig had geregend. Er zijn honderden bruggen vernield of beschadigd, waaronder de grote betonnen brug in de snelverkeersweg over de Salzach te Salzburg, die inder tijd door de Duitsers is gebouwd. In Salzburg en Liivz en in de omgeving van deze steden, waar talrijke toeris ten verblijven, moesten honderden huizen worden ontruimd. De Oostenrijkse spoorwegen hebben meegedeeld, -dat de doorgaande trei nen naar het westen vanmorgen vroeg normaal konden vertrekken omdat de schade aan bruggen en dijken hersteld is. Verscheidene lokale spoorwegver bindingen zijn echter nog verbroken. De scheepvaart op de Donau is stil gelegd wegens de zware stroom dis er staat en het hoge water. Duizenden militairen en burgers zijn aan het wcrlt om dijken en bruggen te versterken. Donderdagavond begon het peil van de rivier de Salzach, die hele bomen, kadavers van vee en stukken van hui zen met zich mee sleurt, te zakken. (Zip verder 50km P«*aul undert Wondsee SALZBURG^ St. O ;^Hall«m san* s. Bad Itch! \20ll,n' DaeMUMi AtTCR TMAVJN ICC ICC fii schoft hofef» Raditodt ■Schlad- St Johann "IÜ2S ULtktX Ltnd im Pongau DUITSLAND ITALIc Een nieuwe Amerikaanse kunstmaan die men, nadat zij enige tijd een baan om de aarde heeft beschreven, veilig hoopt te laten terugkeren, is gelan ceerd. Er zijn geen levende wezens aan boord van deze satelliet, waarvan men de cabine boven Hawaii hoopt los te koppelen. Dit gedeelte zou dan met een parachute naar de aarde te rugkomen. De ruim 23 meter 'ange raket met kunstmaan startte om acht uur des avonds (Ned. tijd) op de luchtmacht basis Vandenberg in Californië. Twee uur later kon men vaststellen dat de kunstmaan in een baai. om de aarde was gekomen. De naam van de nieuwe satelliel is Ontdekker V of „Agenda", Reeds drie pogingen om een satel liet uit de ruimte te laten terugkeren zijn mislukt. In twee gevallen kwam de satelliet zelfs niet in een baan. De Ontdekker III werd een meteoor waarin vier muizen de dood vonden (3 juni). Ontdekker IV kwam niet in een baan om de aarde (25 juni). Op 13 april kwam Ontdekker II in een baan om de aarde, en de capsule werd ook uitgestoten, maar deze moet in het poolgebied zijn terecht gekomen. Zij werd althans nimmer gevonden. De „Ontdekker-V", die in 90 minu ten een baan om de aarde voltooit, ging de lucht in met een Thorraket als eerste trap en een speciaal ontworpen tweede trap van de Lockheëdfabrleben. Bü de start woog het gehele gevaarte nagenoeg 50 ton. Als de 750 kilo wegende satel liet een voldoende stabiele vlucht heeft gekregen en de capsule met succes is uitgeworpen, zullen acht vliegtuigen deze ruimtecabine tij dens haar parachuteval boven de Stille Oceaan trachten op te pikken. De capsule zelf weegt een kleine 150 kilo. De vliegtuigen hebben voor de opvangoperatie die van Hawaii af ge leid wordt, slechts tien minuten dc tijd. Daarna nemen schepen het zoe ken over. tZX-A - .S. POLITIEMANNEN herstellen met I zandzakken een dam in de rivier de Salzach in het plaatsje Tittmoning in het Oostenrijks-Duitse grensgebied. Op de achtergrond ondergelopen huizen. (Telefoto). De chef-staf van het Indonesische leger, luitenant-generaal Nasoetion, heeft het communistische congres, dat eind deze maand, zou worden gehou den, v-oo~r""onbepaalde - üjd verboden. Nasoetion meent, dat door dit congres op het ogenhlik de politieke spannin gen in Indonesië nog zouden toenemen. (Van een onzer verslaggevers) De Griekse, reder en tot voor kort scheepvaartmiljonair Carras kan de in totaal zestien schepen (waaronder het ultra-moderne zeejacht „Carita") die op drie Nederlandse scheepswer ven voor hem in aanbouw (of in be stelling) zijn niet te betalen. Eén van Carras' grootste onderne mingen op scheepvaartgebied, de In ternationa! Development Corporation, die de Scheepsbouwmaatschappij De Schelde in Vlissingen opdracht gaf tien schepen te bouwen en voorts vijf tan kers laat bouwen by de Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Mij. te Amster dam is in ernstige financiële moeilijk heden gekomen en kan ook maar ten dele aan haar verplichtingen voldoen. Naar verluidt zal Carras, die per soonlijk het driemaststalen zeiljacht Carita" bü de Amsterdam sche Scheepswerf G. de Vries Lentsch jr. laat bouwen, öe totale bouwsom even min kunnen betalen. De liquiditeitsmoeilijkheden van de scheepsmagnaat Carras betekenen vor de Ned. scheepsbouw ook al kan voor een klein deel van de mil joenenrekening nog enige voldoe ning van Carras' kant verwacht wordeD een zware slag. De scheepswerven hebben reeds enkele schepen geheel of grotendeels ge reed en zijn met de voorbereidingen, de aankopen en eerste constructies voor een groot aantal andere zee schepen reeds ver gevorderd. Zij hebben te zamen op Carras een vor dering die in de vele tientallen mil joenen guldens loopt min of meer in alle stilte te water gelaten. Ook De Schelde deed dit reeds. De opdracht van Carras' Int. Develop ment Corp. werd door de werven ver kregen via de Nederlandse Scheeps bouw Export Centrale (NESEC), die nauw bij dit deb&cle betrokken is, evenals de Export Financierings Maat schappij die de garanties verzekerde. Tussen de vijf Nederlandse maat schappijen en banken is gedurende de laatste week reeds driemaal in Den Haag, op het ministerie van Financiën, onderhandeld over een plan de^ cam pagne, dat zou moeten voorzien in een regeling die de schade zoveel mogelijk voor elk der betrokkenen beperkt. Deze besprekingen bleven tot gisteren zonder resultaat. Men is over het wel slagen hiervan zeer pessimistisch ge stemd. Van Carras' zijde kan men nau welijks rekenen op een oplossing die enig uitzicht biedt. Men blijft aan de veilige kant wan neer men het totaal bedrag van de aan Carras en zijn Int. Development Corp. te presenteren rekening schat op ruim 200 miljoen gulden. Er bestaan mogelijkheden die naarstig onderzocht worden door de werven om de reeds onderhanden zijnde schepen op andere wijze gefi nancierd te krijgen en om een zo groot mogelijk deel van de scheepsbouw- orders te annuleren. Maar op dit ogen blik heeft men nog geen enkel con creet beeld van de situatie en wordt nog druk onderhandeld. In verband met het tot nu toe mis lukken van alle pogingen om te komen tot een regeling tussen Carras' maat schappij en de betrokken ondernemin gen en banken aan Nederlandse zijde heeft de Amsterdamsehe Scheepswerf de bouw aan de „Carita" gestaakt en heeft de N.D.S.M. een tankschip voor lopig zonder naam en zonder bijzijn van vertegenwoordigers van Carras Advertentie) et gebied in Oostenrijk, dat het zwaarst door de watersnood is getroffen. onze kinderen meegegeven wordt, SLECHTS mee gegeven wordt om hen des te beter in staat te stellen straks hun roeping van God opgelegd te ver vullen? Zie, wanneer de geschiedenis van de schoolstrijd niet méér deed, dan ons éénmaal per jaar, la*»n we zeggen op zeventien augustus, -"araan te herin neren, dan was haar rol al zeer be langrijk. Want dan gaf zij ons opnieuw zicht op dat prachtige bijbelse diorama van de éénheid des levens. Op dat gericht- zijn op God, uit Wie en door Wie en tot Wie alle dingen zijn. Een betrokkenheid, die de vrome middeleeuwse monnik in zijn klooster al beleed, toen hij telkens weer zocht naar de verbinding van onderwijs EN heil, van grammatica ÉN eschatolo gie. Gouverneur Faubus van Arkansas heef een districtsrechtbank in kennis gesteld van zijn plan om in beroep te gaan tegen een uitspraak van een fe deraal gerechtshof. Dit gerechtshof heeft nl. verklaard dat wetten, door de Amerikaanse staten uitgevaardigd om rassenintegratie op de scholen te voor komen in strijd zijn met de grondwet. Zoals bekend zijn deze week vier middelbare scholen in Little Rock, die op grond van rassenscheidingswetten gesloten waren, heropend. Negermeisjes, die in een kamp te Versailles in Kentucky vertoefden, zijn donderdagavond geëvacueerd, nadat een boer die by het kamp woont, door onbekenden was opgebeld die dreig den het kamp met de grond gelijk te zullen maken. Verrukt bekeek prinses Irene gis termiddag de fraaie platenkoffer, die zij samen met een pick-up als verjaardagscadeau had gekregen van het garderegiment fuseliers „Prinses Irene". Omdat de Prinses de vijfde augustus nog met vakantie in Italië was, wero het geschenk eerst gistermiddag overhandigd. Een deputatie van zes man was naar het paleis Soestdijk geko men om de Prinses de gelukwen sen van „haar" regiment over te brengen. Het waren de res. lt.- koi. der fuseliers Th. A. A. van Eekelen, de kpt. der fuseliers 3 F. Spiering namens het vredes- regiment, de res. kpt. der fuse liers E. Geelhuysen namens de vereniging van officieren der garde „Prinses Irene", de ser geant A. Houtenkamer (op de foto links achter de Prinses), de fuselier H. van der Heiden en de heer H. K. M. Nijkerk namens de vereniging van oud-strüders der Kon. Ned. Brigade „Prinses Ire ne". 's Morgens had de Prinses een on officieel bezoek gebracht aan het vakantiekamp voor minder va lide kinderen van de stichting „Het Vierde Prinsenkind" io de Marijkehoeve te Hattem, waar zij als .jurylid bij sportwedstrijden fungeerde en samen met de leid sters cn de ongeveer 65 kindeTen de lunch gebruikte. EEN donderdagskind reist met grote valiezen, zegt een oud kinderrijmpje. Wanneer het reizen onverbrekelijk verbonden is met het hebben van grote (gevulde) koffers, dan gaat het dochtertje Petra van de familie Vriezinga uit Amsterdam, een goede toekomst tegemoet. Het meisje is namelijk gister morgen om vijf uur geboren tijdens een vakantiereis van de ouders in liet kampeercentrum „De Reebok" te Oisterwijk. Moeder en dochter maken het T. M. GILHUIS uitstekend en zijn inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis te Tilburg. Vannacht om kwart over vier is op de rijksweg OldenzaalDenekamp in de buurt van Betmingen een auto ongeluk gebeurd, dat een jongeman van 24 jaar het .leven h.eeft gekost. Een onbeladen vrachtwagen van 'de firma -W. Koopman uit Emmeloord was op weg naar Goldenstedt bij Bre men (Did.) om stro te halen voor een fabriek te Arnhem. De wagen werd bestuurd door de 21-jarige W. N. Koopman, een zoon van de eigenaar. Naast hem zat de 24-jarige bijrijder Albert Dijkstra uit Oudega (Fe.). Waarschijnlijk ten gevolge van over vermoeidheid raakte de chauffeur een ogenblik de controle over het stuur kwijt. De wagen kwam in de berm, reed door de droge bermsloot en botste tegen enkele bomen op het erf van de landbouwer Steunebrink. De cabine werd ingedrukt. Chauffeur en bijrijder werden eruit geslingerd. De eerste kwam op de straat terecht en was slechts licht gewond. Albert Dijkstra kwam op het erf van de boer derij terecht, waar hij is overleden. (Van onze correspondent) De 47-jarige mej. A, M. J. W., direc trice van het Ned. Herv. Rusthuis te Koog aan de Zaan is gearresteerd we gens verduistering. Mej. W., die onge veer twee jaar directrice is van het rusthuis, kon een bedrag van bijna 2.000 niet verantwoorden tegenover het bestuur van het Rusthuis, de Ne derlands Hervormde Diaconie. Mej. W. heeft de verduistering be kend. Premier Fidel Castro van Cuba heeft donderdag in een rede te Cienfuegos verklaard dat de „tegen-revolutie ver pletterd is", zo meldt de „New York Times". Castro zou in Cienfuegos, dat aan de zuidkust van Midden-Cuba ligt, een toespraak hebben gehouden vanaf het balkon van de burgemeesterswoning. Naar verluidt wordt er echter in de bergen van Trinidad 'bij Cienfuegos gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen. De oceaandepressie, die gisteren Ierland naderde, werd de afgelopen, nacht aanzienlijk dieper en koerst nu langzaam naar het noorden. Van morgen om 7 uur was de luchtdruk in het centrum gedaald tot 965 milli bar. Voor de oceaankust van Ier land stak eeji zware storm op waar mee koelere lucht van de achter kant van de depressie snel in de rich_ ting van Engeland werd gevoerd" Morgan zal ook ons land geheel in deze luchtstroming zijn gelegen maar aangezien de depressie zich nu ver der van ons land verwijdert zullen, flinke opklaringen voorkomen met slechts op enkele plaatsen een re genbui. De depressie, die de afge lopen dagen zware regenval in Oos tenrijk bracht vult nu boven da Balkan verder op. Boven Noordwest- Rusland handhaaft zich een krachtij hogedrukgebied met overwegend zonnig weer in Zweden en Finland!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1