Parijs niet onderworpen V.S. gericht -te nu in Wraakzucht leidde tot dodelijke afranseling A fgevaardigde in F.S. eist onderzoek RUMOER BOEING-707" FS te koop Inheemsen stichten branden in Natal Auto in kanaal: twee doden s wapen Weer overval op kleurling in Notting Hill Nederlanders naar F.S. voor aanleg van Keukenhof r r Uitspraak tot Veiligheidsdienst in V.S. werkt op volle toeren Heftig duel in Haagse straat INDONESIË wijst Nederlander uit Droog weer met vrij veel zon Één toestel stort neer, één krijgt motorstoring Onrust door landhervorming Ongeregeldheden in Pieter Maritzburg Prinses Beatrix van vakantie terug IN STRUD OM NIEUW-GUINEA Ferliat Abbas bereid naar Parijs te komen? W.-BERLIJN BIJ W.-DITTSLAND" Ned. kernfysicus bij bergtocht in spleet gestort Indon. communisten willen toch congres houden 59 MAANDAG 17 AUGUSTUS 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4374 J Directeur: HL DB RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT FRANKRIJK moet zijn bondgenoten doen begrijpen dat het 't recht heeft van hen allen volledige steun te verlangen voor de Franse politiek in Algerije, aldus heeft premier Debré zondag ver klaard in een rede, die werd uitgezonden door de radio. Debré maakte verder duidelijk, „dat Frankrijk niet langer bond genootschappen zal dulden, die het land onderworpen maken aan buitenlandse mogendheden"'. Lv.m. Chroestsjeufs komst BROER KWAM VOOR Z'N GESLAGEN ZUSJE OP Ben Goerion moet nisten mÊm Meest beproefd Motor viel uit Vrouw op bromfiets stak onvoorzichtig over IlllllllllilHIIIIjllHIIIIIIIIIIIflIlllltlltllllllllllllHllllimiIHlIIllt) Chroestsjew akkoord? Met bromfiets tegen boom Connie met vijftig meisjes en één man Nasser hervat diplomatieke betrekkingen met Jordanië Rotterdam: Witte de Withstraat 3S - Telet. 115700 (9 LI Postbus 1112 - Postgiro No. 424510. Klaobtendlcnat abonnementen 18.3019,30 uur. Zaterdags 17— 8 uur. Telefoon 115700. 'n-Gravenhage: Huygensplein 1 Telefoon 183467 (3 Ulnenl. Postbus 1091 Postgiro No, 424867. Klaehtendienst: 183019.30 - Telefoon 363369 Spuiweg 132 Telet. 4570. Thomas s Kemplastraat So - Telei. 63481. Dordrecht; Schiedam: Abonnementsprijs 61 cent per week, 12.83 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummera 35 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig tot dinsdagavond) ZONNIG EN DROOG Zonnig, droog en iets warmer. Overwegend zwakke wind. Morgen: Zon op: 5.27 Maan op: 19.41 onder: 20.00 onder: 5.22 3: Debré wil steun bondgenoten voor „Algerije „De wedergeboorte van onze natio nate politiek is geen isolatie. Het is een reaeiie tegen bondgenootschappen die, ten gevoigc van onze eigen zwak heden, tot ondergeschiktheid aan bui tenlandse (nachten hebben geleid. Bui tenlandse machten, die niet hebben geaarzeld in te gaan tegen onze es sentiële belangen", aldus Debré. Men twijfels er niet aan of deze uitspraak •was tot de Amerikaanse regering ge richt. Bondgenootschappen zijn noodza kelijk gebleken zolang de wereld bestaat, zei Debré. Het moderne Frankrijk is niet langer de wereld macht die het oude Frankrijk was. Maar bondgenootschappen hebben slechts nut voor een land als het respect afdwingt. Ze kunnen de of fers compenseren die een land ter wille van de bondgenoten brengt als die hondgenoten bereid zijn voor het land in kwestie ook offers te brengen. „Het iat van Frankrijk is verbon den met het lot van Algerije", ver volgde hij. „Onze veiligheid, onze mo gelijkheden van economische onaf hankelijkheid staan op het spel. Alles verandert voor ons naarmate wij al of niet vasthouden aan dit oude ge bied. Het lot van Noord-Afrika wordt eveneens in Algerije beslist." Debré noemde de opstand in Alge rije „De erlems van de betreurens waardige politiek der laatste jaren en het resultaat van een soort begerig heid in de hele wereld, die in de kusten van de Middellandse Zee een strategisch uitverkoren gebied ziet, en in het zand van de Sahara een bron van rijkdom en dus van macht in de komende jaren". Debré sprak in Mie Bouchard. De Amerikaanse veiligheidsdienst treft op het ogenblik uitgebreide maatre gelen, om de veiligheid van de Rus sische premier Ohroestsjew bij diens komende bezoek aan de Ver. Staten te verzekeren. Geen mogelijkheid wordt daarbij over het hoofd gezien. Van elk hotel waar Chroestsjew de volgende maand zal vertoeven, heeft men een plattegrond en men heeft zich grondig op de hoogte gesteld van de antecedenten der gasten, die op de verdieping on der of boven Ruslands leider zullen logeren. Ambtenaren van deze dienst zullen tijdelijk aan de betrokken ho telstaf worden toegevoegd. Ook het voedsel wordt aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen, waarbij men het zelfs weer met een geiger teller op radioactiviteit zal onder zoeken als de Russische ambassade zulks evenals zij deed bij het be zoek van vice-premier Mikojan verzoekt. Zo mogelijk zal Chroestsjew niet met lijntoestellen, maar met regerings vliegtuigen reizen en gebruik maken van militaire vliegvelden, hetgeen een betere controle mogelijk maakt. Het veiligheidsstelsel zal nog rigou reuzer zijn dan indertijd voor het bezoek van de Britse vorstin, dat toen reeds als ongekend zwaar werd aangemerkt. (Van onze Haagse redactie) In de Jan de Bacnstraat te Den Haag Is zondagavond omstreeks zeven uur de 18-jarige J, W. Venrooü tijdens een vechtpartij met de 22-jarige metselaar A. J. D. zodanig gewond geraakt, dat hij ter plaatse overleed. De metselaar, die ervan verdacht wordt de dood van de jongen te hebben veroorzaakt, werd later op de avond in zijn woning aangehouden. De oorzaak van de vechtpartij was een slag in bet gezicht, die het slacht offer eerder op de dag had gegeven aan het veertienjarige zusje van de verdachte. Met dit meisje had Venrooij enige tijd verkering gehad. De verkering tussen het slachtoffer en de veertienjarige Ria D. was door het meisje uitgemaakt. Zondagmiddag moest het meisje een recept naar een apotheek brengen en in de Wagen- Koning Boudewijn vsu België wandelt uaast zijn zuster prinses Josephine Char lotte op een aanlegstelgertje te Cabassom. Op de achtergrond ziet men prins Jean van Luxemburg. De koning brengt met zdn familieleden een vakantie aan de Franse Mviera door. De DAF-personenauto verschijnt de ze week op de Amerikaanse markt. Het eerste schip «net Dafjes aan boord wordt vandaag of morgen in New York verwacht. Het Dafje trok dit voorjaar op de autotentoonstelling in New York zeer veel belangstelling.De Amerikaanse dealers menen dat de Interesse zo groot is omdat dit het enige Europese model in zijn klasse is met automati sche overbrenging. Het Dafje kost in de Verenigde Staten iets minder dan 1500 dollar. (UK). De Indonesische autoriteiten hebben een Nederlands staatsburger, wiens naam wordt opgegeven als Ch. E. van Ligten, uitgewezen op grond van „cri minele activiteiten". Do Nederlander zou betrokken zyr. geweest bij fraude en oplichting, die volgens het Indonesische persbureau tien jaar geleden gepleegd zijn. (UFI). De dokters van de Israëlische pre mier David Ben Goerion hebben de eerste minister minstens acht dagen volstrekte rust voorgeschreven. Uit de omgeving van Ben Goerion is vernomen, dat de gezondheidstoestand van de Israëlische premier overigens geen reden tot ernstige bezorgdheid geeft. (Van onze weerkundige medewerker) Een nieuw hogedrukgebied, dat zich boven de Golf van Biskaje vormde, breidde zich tijdens het weekeinde verder over de Noordzee en onze streken uit. In verband daar mee wordt voor de komende dagen droog weer met vrij veel zonneschijn verwacht en enige stijging van tem peratuur. Vandaag zal nog met een zwakke noordwestelijke tot noorde lijke wind polaire lucht worden aan gevoerd met gematigde temperatu ren. Aan de grenslijn tussen de koelere lucht in onze streken en de warme in Polen met temperaturen tot 27 graden kwam zondag zware regen voor in Denemarken en Oost-Duits- land. Op enkele stations in Oost- Duitsland steeg de temperatuur door de aanhoudende regenval gisteren overdag niet hoger dan 13 graden. Het regengebïed nam gisteravond in wtekenis af en verplaatste zidh lang zaam verder naar het oosten. i - Af:'VJ' Een Boeing-707 straalvcrkeersvlieg- tuig van de American Airlines is za terdag 110 km ten oosten van New ïork neergestort op een aardappel veld. toen het aanstalten maakte te landen op het vliegveld van Calver- ton. De vijf bemanningsleden, die met het toestel een proefvlncht maakten, kwamen om het leven. Er waren geen passagiers aan boord. Dit was het eerste ernstige ongeluk met de Boeing-707, het grootste straalvliegtuig, dat bjj de luchtvaart maatschappijen van de wereld in ge bruik is. Boeing heeft tot dtisver 52 toestellen van dit type afgeleverd aan luchtvaartmaatschappijen. Onlangs hebben zich moeilijkheden voorgedaan met enkele Boeings-707, waarvan het landingsgestel niet goed werkte. Deze toestellen moesten nood landingen maken. Ook constateerde men enkele malen moeilijkheden met het hydraulisch sys teem van het landingsgestel, is de auto matische piloot een keer op zeer grote hoogte in het ongerede geraakt waar door het vlieguig een diepe duik maakte en heeft men een andere maal tijdens een oefénvlucht een motor- gondel verloren. Een -woordvoerder van de Boeing- vliegtuigfabrieken zei, dat het veronge lukte toestel de piloot waarschijnlijk de baas is geworden. Hü merkte op, dat de Boeings-707 sinds zij in dienst wer den genomen ruim 600.000 passagiers in 40.000 vluchten hebben vervoerd over een totale afstand van meer dan twee miljard mijlen, zonder dat er ongeluk ken gebeurden, t. De Boeing-707 wordt het meest be proefde Amerikaanse verkeersvlieg tuig genoemd. Dadelijk na de ram» heeft de re publikeinse afgevaardigde Steven B. Derounian telegrafisch zijn eis aan het Amerikaanse federale lucht vaartbureau herhaald dat alle Boeings-707 uit de dienst worden genomen voor een grondig onder zoek. Hij stelde deze eis ook toen de Boeings onlangs twee keer moei lijkheden hadden mét hun landings gestel op het vliegveld van New York. Een Boeing-707 straalvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas, dat zaterdag met 73 passagiers van Sydney naar San Francisco was vertrokken, is na 230 kilometer te heb ben gevlogen naar Sydney terugge keerd, omdat een van de motoren was uitgevallen. Een toestel van het type Boeing-707 Het toestel moest op drie motoren twee uur boven het vliegveld van Syd ney blijven vliegen, omdat de storm achtige wind de landing onmogelijk maakte. Ten slotte werd de Boeing-707 naar het 725 kilometer verder gedegen vliegveld Brisbane gedirigeerd, waar het toestel vijf kwartier later einde lijk veilig landde. Twee inwoners van Kerkrade, de 28-jarige J. Weelen en de 23-jarige I. J. Sporken, zijn verdronken, toen de auto waarin zij waren gezeten van morgenvroeg even na middernacht bij Oirschot in het Wilhelminakanaal reed. Twee-andere inzittenden, jonge mannen, eveneens uit Kerkrade, heb ben zich nog uit de auto weten te red den, doch zij moesten met een ernsti ge shock in het ziekenhuis worden p~ genomen. De auto is, komende uit de richting Tilburg op de rijksweg Breda-Eindho- ven door nog onbekende oorzaak over het één meter hoge dijkje langs het Wilhelminakanaal geschoten en in bet water terecht gekomen. Twee agenten van de rijkspolitie en een burger slaagden er niet in de twee mannen, die nog in de wagen moes ten zitten, te redden. Die vier jongemannen waren op de terugweg van de wielerwedstrijden te Zandvoört. Met de KLM-Constéllation „Soera- baja" uit Milaan is prinses Beatrix zaterdagavond omstreeks tien uur van haar vakantie in Italië, op Schiphol teruggekeerd. De Prinses werd op het platform van de Am sterdamse luchthaven verwelkomd door haar zuster, Prinses Margriet. Zaterdagmiddag om vijf uur stak de 52-jarige mevr. C. van der Molen- Slot uit Broek op Langendyk op haar bromfiets de Vlotbrug te Koedijk over. Daarbij werd zü geschept door een uit de richting Den Helder komende personenauto, waarvan de bestuurder nog tevergeefs gepoogd had door krachtig remmen een aanrijding te voorkomen. Mevrouw Van der Molen is later in het centraal ziekenhuis te Alkmaar overleden. De politie heeft zondag geschoten op Inheemsen in een dorp bij Pieter Maritzburg in Natal, die relletjes ver oorzaakten, Twee inheemsen werden gedood, een inheemse politieagent werd gewond. L'-; L-;. De inlanders mannen'et! vrouwen staken vier scholen iff het dorp in brand. Drie werden .geheel door het vuur vernield. vL'i&f'-" De graslanden van Zuid-Natal waren zaterdag over een afstand'van taehtig kilometer bedekt mét roek.- eerrgevolg v»n brandstichtingen' door Maci-stam leden b.ij Harding, een stadje op. de grens van Natal en-Kaapland. Ontevredenheid onder de stammen -bereikte zaterdag;,eeu hoogtepunt, toen dertig van hun vrouwen voor drie maanden in de gevangenis werden ge worpen wegens het verwoesten van een blokhuis van het staatsbosbedrijf. De stamleden staken zaterdag het droge gras in brand, zodat Europese boeren hun gezinnen van de boerde rijen moesten evacueren. Volgens „La Depêche Quotidienne", een van de belangrijkste bladen in Al giers, zon Ferhat Abbas, premier van de „Vrije Algerijnse regering" in Cai ro, bereid zijn een persoonlijke uit nodiging van president de Gaulle te aanvaarden om naar Parijs te komen ter bespreking van het beëindigen van de gevechten in Algerije. Volgens het blad kan Ferhat Abbas nu de oppositie van Krim Belkacem (de opstandelingenleider die belast is met militaire operaties) tegen hef voe ren van vredesonderhandelingen over winnen. Generaal de Gaulle heeft in het verleden verscheidene oproepen tot de opstandelingen gericht om hun wa pens neer te leggen. Er zijn thans ge ruchten dat de generaal een nieuwe stap in september overweegt. Over tien dagen zal hü Algerije be zoeken en dit bezoek zou volgens ambtelijke kringen in Parijs van be slissende betekenis kunnen zijn. 5*» Naar in Washington verluidt heeft de Russische premier Chroestsjev te kennnen gegeven, dat hij zou instem men met een regeling krachtens weike West-Berlijn en een corridor naar de stad door Oost-Daitsland onder be heer worden gesteld van West-DuiIs land. In ruil daarvoor zou hij verwachten, dat aan de geallieerde bezetting van WestBerlün een eind zou worden ge maakt. Het nieuwe Russische plan zou door Eisenhower worden besproken met kanselier Adenauer tüdens zijn bezoek van 27 augustus aan Bonn, President Soekarno heeft de viering van de Indonesische onafhankelijk heidsdag 17 augustus aangegre pen om nieuwe dreigementen tegen Nederland te uiten. Soekarno kondig de aan dat al het Nederlandse kapi taal met inbegrip vau dat in gemeng de bedrijven uit Indonesië zou wor den verwijderd als Nederland halsstar rig blijft in de kwestie Nieuw-Guinea. Soekarno noemde de overneming van Nederlandse ondernemingen door Indonesië een zeer belangrijke stap in de Indonesische pogingen het nog door Nederland bezette gebied terug te krijgen". Toch werd tot nog toe niet al het Nederlands kapitaal overgenomen. Ook dit resterende kapitaal zal echter ge nationaliseerd worden als Nederland koppig blijft, zei Soekarno. Ten aanzien van het buitenlandse niet-Nederlandse kapitaal merkte Soekarno op: „Als het een negatieve rol speelt, als het stilzwijgend econo mische sabotage pleegt of illegaal steun verleent aan de contrarevolutie, dan moet men niet verrast zijn als het Indonesische volk dit kapitaal op de zelfde wijze behandelt als het Neder landse kapitaal". Ongeveer 250 Europese en Afri kaanse vrouwen en kinderen brach ten de nacht door in een ziekenhuis, 's Morgens marcheerden 200 Maci- stamleden gewapend met assegaaien, speren en schilden naar de gevange nis in Harding om vrijlating van de dertig vrouwen te eisen. Zü werden opgevangen door twintig politie agenten en dertig boeren gewapend met geweren. De stamleden ver spreidden zich doch stichtten op de terugweg naar hun reservaat nog meer branden in de plantages. Ook trof men korte tijd later op de spoorlijn tussen Harding en de kuststad Port Shepstone rotsblokken en omgekapte bomen aan, waardoor de lijn onbruikbaar was geworden, Douglas Mitchell, leider van de in de oppositie zijnde „Verenigde .Party", beeft premier Verwoerd te legrafisch gewaarschuwd, dat Open - .rebellie.dreigt,. Het is in Natal reeds enige weken onrustig ten gevolge van landhervor mingen, waardoor de inboorlingen jachtgebieden hebben verloren. Ook in Transvaal was het afgelopen weekeinde onrustig. In het negerdorp Dobsonville nabij Roodepoort kwamen twee naturellen om het leven en raak ten zes gewond in een gevecht tussen Leden van verscheidene stammen. Vier jonge blanke mannen hebben zaterdagmorgen met een özeren staaf en messen een 69-jarige kreupele kleurling aangevallen in de Londense wijk Notting Hill Gate, die bekend staat om de relletjes tossen blanken en kleurlingen. Het slachtoffer, Olanzo Briggs, die broodjes verkoopt, kreeg snjjwonden aan het hoofd en een gebroken juk been. Een woordvoerder van het zie kenhuis, waar hü in behandeling werd genomen, zei, dat hij het „vrij goed maakte." De politie heeft de vingerafdrukken op de ijzeren staaf en het mes, die op de plek van de overval gevonden wer den, onderzocht. Notting Hill Gate, waar veel kleur lingen wonen, was de vorige herfst het toneel van onlusten tussen blan ken en kleurlingen. Zondagavond omstreeks elf uur is de 22-jarige C. Kolsters op de provin ciale weg Diessen-Middeïbeers met zijn bromfiets tegen een boom ge reden. Na ter plaatse te zijn behandeld, werd hij naar het ziekenhuis te Til burg vervoerd. By aankomst bleek hü te zyn overleden. Met 105 kisten uitgezochte bloem bollen aan boord, bestemd voor de door Nederlandse bollcnkwekers by New York in te richten „Keukenhof" Is het Noorse ms. „Black Tern" van Black Diamond Lines uit Rotterdam vertrok ken. Tevens maken drie Nederlandse jongelieden de reis mee. Tezamen met nog zes anderen aullen zü toezicht houden by het planten van de bollefi. De „Amerikaanse Keukenhof, 40 hectare groot, wordt aangelegd in de Sterling Forest Gardens, zestig kilo meter van New York. Voor deze „Keukenhof" heeft men zich de medewerking verzekerd van do Amerikaanse tuinarchitect Rutherford en van de jonge Nederlandse tuinar chitect Carl van Empelen uit Heem stede. Een jaar geleden is men reeds op papier met het ontwerp begonnen. Intussen is er in Tuxeto reeds veel grondwerk verricht. Dat was trouwens nodig, omdat in september oktober de bollen voor het eerste jaar zul len dit er een miljoen zyn moeten worden geplant. Het volgend jaar hoopt men dit aantal minstens te ver dubbelen. Van Nederlandse zyde is men van het standpunt uitgegaan, dat deze bol- lentuin een visitekaartje moet zyn voor onze bloembollencultuur in het algemeen. De financiering geschiedt geheel van Nederlandse züde. Voorlo pig worden dit jaar alleen de beken de, algemeen verkrijgbare handels soorten geplant, zodat de Amerikanen naar keuze kunnen, bestellen. straat kwam zij haar gewezen vriend tegen. Er volgde een gesprek en op de vraag of zy de verkering wilde voort zetten, antwoordde het meisje ontken nend. V. werd kwaad en sloeg haar met één klap een tand door de lip. Ria ging huilend naar huis. Nadat zy het hele verhaal verteld had, werd haar 22-jarige broer A. J. D. woedend. Hij verliet het huis en reed op zijn bromfiets weg, kennelijk om Venrooü te zoeken. Even later kwam vader D. thuis. Toen hij hoof de, dat zijn zoon weggegaan was naar V„ besloot hy er achteraan te gaan om een mogelijke vechtpartij te voorkomen. Een buurman en diens zoon gingen met vader D. mee. De woedende broer, trof Venrooij aan in de Jan de Baenstraat. Er was een korte woordenwisseling, waarby A. J. D. door het dolle heen geraakte. Er volgde een vechtparty, met slaan en schoppen. Op dat ogenblik kwam vader D. aan. De jongens lagen op de grond en de vader reed zijn brommer tussen de vechtenden. Tegen zijn zoon zei hü, dat hij naar huis moest gaan. Venrooü kwam toen nog even overeind, maar zakte daarna ineen. De zoon reed met zyn buurjongen, naar huis. Intussen bleek Venrooij te zyn overleden. De politie haalde de woesteling van huis op. Het stoffelyk overschot van het slachtoffer werd naar het zieken huis Zuidwal gebracht. (Van een onzer verslaggevers) Ten gevoige van een misstap is de 39-jarige heer P. J. Kraayeveld uit Bussum tijdens een bergtocht in de Dolomieten in de omgeving van Tren- to in een 60 m diepe rotsspleet ge vallen en om het leven gekomen. Hij bevond zich vermoedelijk in gezelschap van een vrouwelijke arts en een Ita liaanse gids. Zijn echtgenote vertoef de in het Italiaanse vakantie-oord, van waaruit de tocht werd ondernomen. Het stoffelijk overschot is inmiddels in Italië ter aarde besteld. Deplotselinge dood van de heer Kraayeveld, die vader was van twee kinderen, heeft vooral in kringen van het Instituut" vöör Kernfysisch Onder zoek in Amsterdam-Oost grote versla genheid gewekt. De jonge wetenschappelyke werker zou binnenkort, na zelfstudie, promo veren tot doctor in de fysische weten schap. Van de zyde van het instituut, waaraan hij tot voor kort verbonden was, verklaarde men, dat de jonge garde onderzoekers der kernfysica een zeer gevoelig verlies heeft geleden. „Piet Kraayeveld, afkomstig uit een eenvoudig ambtenaarsmilieu, had zich door noeste zelfstudie een veelbeloven de positie verworven. Hü heeft ver scheidt e belangryke vindingen gedaan op het terrein van de kernfysica", al dus verklaarde men van de zyde van het instituut. De. Indonesische communistische par tij heeft aangekondigd, dat zij zal voortgaan met de plannen om een na tionaal congres te bonden van 22 tot 31 augustus, niettegenstaande een ver bod van de chef-staf van het leger, luitenant-generaal Nasoetion. Later heeft een legerautoriteit op nieuw verklaard: „Onze beslissing biiift van kracht." Een andere hoge militaire autoriteit op het hoofdkwartier verklaarde te genover een journalist: „Het ziet' er naar uit dat de communisten met vuur spelen". Het militaire bestuur van Djakarta heeft zondag de communistische party opdracht gegeven haar congres tot de volgende maand uit te stellen. VIJFTIG MEISJES EN ÉÉN MAN zün als passagiers aan boord van de KLM-Constellation „Maastricht", die vandaag van Londen naar Brisbane vertrekt. De vyftig meisjes, die deze bijzondere chartervlucht meemaken, zyn allen leden van het Luton Girls Choir; de man is Arthur A. Davis, hun muzi kale leider. Zaterdag is het koor in Australië, waar het op een zeer uitgebreide tournee gaat. De Verenigde Arabische Republiek heejt zondag de diplomatieke betrek kingen met Jordanië hervat. De betrekkingen tussen beide landen waren verbroken na de militaire „coup" in Irak, die generaal Kassem aan de macht bracht. Tot 15 september wordt in de Linnaeusbof de derde internationale dahliatentoonstelling gehouden. Op deze expositie worden 20.000 dahlia's in ruim 200 soorten geëxposeerd. Er zal een prijsvraag worden gehouden onder de titel: „Bezoekers kiezen de mooiste dahlia in de Linnaeushof".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1