HT m Brits vliegtuig stort neer in Spanje: 32 doden Voltallig kabinet zal beslissen metaal-cao over Explosie bij Stork Jpde, zes gewonden Consternatie in fabriekshal ONTDEKKER VI IN BAAN m Nieuw noodweer in Oostenrijk Per brommer in 22 uur door tien provincies OLIEMAN deelt in MILJOENEN tegemoet Chinese troepen in India? i 'Tl Ook garantiebeleid maandag aan de orde? M' Minister Herter op Atlantische raad Dieselmotor te zwaar belast 'J\ A eer opvangpoging bij Hawaii Driemaal motor (even) afgezet Turk (nu 140 per maand) vliegt naar CAÏR0 Nog n KLM-employé moest ontslag nemen in smokkelaffaire K.L.M.-T0ESTEL TERUG MET MOTORSTORING AANHOUDEND WARM I m J$r -a BELGISCH INITIATIEF BELOOND Wm pOffJMERDAG 20 AUGUSTUS 1959 A __y Directeur: H. DE RUIG i t fcMj ?i' C-x'f s "a," ZEVENTIENDE JAARGANG Ne.4377 Vv_y Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) AANDAG e.s. wordt een zeer belangrijke kabinetsverga dering gehouden. In verband met Jt 'ni I Ij Ie P l Vt {Van onze correspondent) EEN ernstige ontploffing bij de Koninklijke Machinefabriek Gebr. Stork en Co. N.V. te Hen gelo heeft het leven gekost van één man, de 24-jarige B. J. A. Nij- kamp uit Enschede. Twee MTS- ers, die in de fabriek hun proef jaar doorbrachten, de 19.-jarige B. Grevink uit Groningen en de eveneens 19-jarige H. Borneman uit Hardenberg werden zwaar, vier mannen uit Hengelo en En ter licht gewond. Woensdagavond had in Delft de laatste repetitie plaats voor de vermaarde Taptoe Delft", die daar dit weekeinde weer gaat be' ginnen. Deze foto tootieen over zicht van de finale, die geheel in gala-uniform werd gehouden, en 1 vaar alle deelnemende korpsen tegenwoordig waren. ZEVEN MILJOEN gulden", zei de 32-jarige Turkse olieman So- kullu grijnzend en hij maakte een gebaar alsof hij- zeggen wilde: „Denken jullie je dat eens even in". Toen liep hij .met. rappe pas sen de trap van het vlegtuig op, dat hem: via Istanboel naar Cairo zal- brengen. En' claar in Egypte gaat hij. met dertig familieleden de zeven miljoen gulden verdelen die zijn grootvader "hen heeft na gelaten. - dc beslissing, die de regering zal moeten nemen over de nieuwe c.a.o. voor de metaalindustrie, zjjn de ministers en de staats- secretaressen, die nog met vakan tie waren, teruggeroepen. Daar de c.a.o. voor de metaal industrie algemeen beschouwd wordt als de graadmeter voor de mate. waarin de vrijere loonpoli tiek kan slagen, meent het kabi net, dat alleen een beslissing, welke unaniem door het gehele kabinet wordt gesteund, verant woord is. Rockefellers niet via /Vdam GEZINSFLES M 4 .vi- ilKff ?£'ft (yë 'i m j. nge te !z.): Jest Wttte de Withstraat 39 - Telef. 1I5Ï00 (6 LI Postbus 1112 - Postgiro No. 424519. KJachteodienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17— '8 uur. Te Je toon. 115700. ■j.GroTcnbago: Huygensplein 1 Telefoon 183467 <3 lil turn). Postbus 1061 - Postgiro No. 424867. Xlac-htendienst: 1830—1930 - Telefoon 362369 Spuiweg 132 - Telef. 4S70. Thomas s Kemptsstra.it 6a Telef. 65451. Botterdam: Dordrecht: gohtedxm: AbonacmentsprUs 61 cent per week, f 2.63 per maand, f 7.00 per kwartaal. Losse nummers 35 cento Verschijnt dagelijks. t'..1 f»1* t?4'1 h""**-" (Geldig tot vrijdagavond) AANHOUDEND WARM Droog, zonnig en warm tot zeer warm weer. Zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen zon op: 5.32 maan op: 20.59 onder: 19.54 onder: 8.55 Een Brits passagiersvliegtuig is veer tig kilometer ten noordwesten var Barcelona neergestort. Alle 32 inzit tenden onder wie de drie leden vamjïë bemanning zijn om het leven gekomen Het toestel, van de maatschappij Transair, stortte neer in de Montesnj bergen. Het was een tweemotorige Dakota die op weg was naar Gatwick Airport. 22 passagiers waren Britse studenten die naar Londen terugkeerden na een vakantie op Majorca. Het toestel vloog tegen een 800 metci hoge top van de Montesny-bergen. De oorzaak van het ongeluk kon nlei onmiddellijk vastgesteld worden maai het was waarschijnlijk mist.' Het vlieg tuig is geheel uitgebrand. Het was ge charterd door de Britse nationale stu- dentenbond. In Belgische regeringskringen is de officiële bevestiging van de deelneming van Herter aan de vergadering van de NAVO-raad op 4 september te Parijs met voldoening ontvangen. In Brussel legt men er de nadruk op dat de gedachtenwisseling die zodoende i, d it 9, 'J n a Ie id ij •■a i d De ontploffing, waarom een waas var geheimzinnigheid hangt, deed zich gis termiddag omstreeks haifvier voor in de beproevingshal voor dieselmotoren n- IV H Op de basis Vandenberg, in Califor nia is gisteren een twee-traps „ontdek- ker"-satelliet gelanceerd. De satelliet beschrijft een haan om de aarde in de richting noord-zuid. Het is de tweede poging in twee weken om voor het eerst de instrumenten uit een satelliet ongeschonden op aarde terug te krijgen. De Amerikaanse luchtmacht hoopt dat het daartoe ontworpen systeem thans voldoende geperfectioneerd is om voor het eerst een Amerikaanse kunstmaan naar de aarde terug te brengen. Als het gelukt, zal misschien spoedig een aap in een baan om de aarde worden gebracht. De ei-yormige capsule die men terug wil halen, zit in de neus van de 1.700 pond wegende satelliet Ontdekker VI Behalve een partij instrumenten met een gewicht van 300 pond, bevat de satelliet een mechanisme om de cap sule los te maken van de grote satel liet, een raket om de vaart van de caspsule op de terugweg naar de aarde ta vertragen en een parachute om de capsule ongeschonden op aarde te krij gen, Als alles goed gaat, zullen grote vrachtvliegtuigen weer trachten de cap sule in de lucht op te vangen bij Ha waii. Daar stond een tien meter hoge diesel motor opgesteld, waarvan plotseling de deksels en enkele andere onderdelen links en rechts wegvlogen. Volgens mededelingen van de fa briek is de oorzaak van de ontplof fing onbekend. Het is echter zeei waarschijnlijk dat de beproevingsma- chine te zwaar is belast waardoor het carter van de driecillnder die selmotor van 3000 p.k. óververwarmd werd. Aangezien in deze afde ling geëxperimenteerd wordt met motoren weigert de directie ech ter hierover meer gegevens bekend te laten worden. De onderdelen vlogen rond in de grote fabriekshal, waar honder den mensen werkten. Er ontstond on middellijk grote verwarring, vooral daar uit de ontplofte motor brandende olie omhoogspoot, die zeven op en bij de motor staande werknemers ver wondde. Er ontstond door de steekvlammen bo vendien brand in het dak van het ge bouw, die echter spoedig door de be drijfsbrandweer van Stork geblust kon worden. De onmiddellijk gealarmeerde gemeentelijke brandweer behoefd* geen dienst meer te doen. Ka de ontploffing werd de hele af deling onmiddellijk geheel ontruimd. Zes van de zeven gewonden werden direct naar een der beide ziekenhuizen in Hengelo overgebracht, waar de heer Nijkamp later op de avond is over leden. De zevende gewonde kon ter plaatse behandeld worden. De heer Grevink werd 's avonds overgebracht naar zijn woonplaats Oosterhogebrug bij Groningen. De politie en personeel van Stork hebben gezamenlijk een onderzoek in gesteld naar de toedracht van het on geval. De geruchten over de explosie wekten in Hengelo (Stork beeft 5000 perso neelsleden) veel ongerustheid. Velen begaven zich naar de fabriekspoort om nader nieuws. Advertentie By O. is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, G. J. P. Hubert te Bussuin. algemeen procuratiehouder en fi nancieel adviseur bi| het Vereenigd Carga- «oorakantoor te Amsterdam. In Oostenrijkis gisteren, door wolk breuken en zware onweders wederom grote schade aangericht. De vorige week getroffen gebieden hadden het nogmaals zwaar te verduren. - in Wenen kwamen tal van straten blank te staan. Kelders stroomden vol en in een warenhuis in het centrum van Wenen werd voor bijna 100.000 gulden schade- aangericht. De- bijkans tropische regenval werd' begeleid door zware onwedersi er ontstonden tal van branden door blikseminslag. "In beneden-Oostenrijk werden grote oogstgebieden door hagel gegeseld. Er zyn'ge'en berichten over slacht offers binnengekomen. 'Men verwacht niet dat de rivieren opnieuw zullen stijgen. - Verkenningsvliegtuigen vande Oos tenrijkse luchtmacht hebben inmiddels een, 10 km langë spleet ontdekt in een bergrug nabij dé Attersee in Opper- Oostenrijk. Omliggende dorpjes en -we gen worden i bedreigd door een enorme aardverschuiving. De spleet is j waar schijnlijk veroorzaakt door de dagen lange regenval van vorig wéék. (Van onze correspondent) Ruim 21 uur duurde de bromfiets- tocht,-die de 19-jarlge C. 't Lam uit Meerkerfc door Nederland maakte. Tij den-; deze monsterrit,- waarhU hij tien provincies aandeed, heeft hij slechts driemaal de motor afgezet: op de I.J pont te Amsterdam, één keer om te tanken, en. een keer toen hij In de huurt van Alkmaar een lekke band moest repareren. ,,Ik kan wel 24 uur achtereen op mijn brommer rijden, zonder erg moe te worden", had de 19-jarige gezegd toen enige vrienden hem vertelden, dat zes uur'achter elkaar op de motor zitten uitermate zwaar is. Prompt werd hij uitgedaagd dit te bewijzen en "bijna is '"J daarin geslaagd. Hij stapte maan dagnacht om halfeen op en .dinsdag avond om 16 uur was hij terug. Toen wij hem woensdag bij de ga-' rage, waar hij werkt, opzochten ver telde hij, dat het.erg meeviel. Hij was helemaal niét moe, al had hij maar één uur geslapen voor hij op pad ging. Het was een heldere nacht, dus hij kon flink opschieten. Alleen lussen Zwolle en Meppel heeft hij wat mist gehad. 's Nachts reed hij eerst noordwaarts door de provincies Utrecht, Overüsel, Drente en Friesland. Via dé Afsluit dijk ging het weer naar het zuiden en bij daglicht was hij in Zeeland. De tijd werd echter krap en daarom besloot hij, door Brabant rijdend, Limburg te laten zitten". Hij gebruikte op deze rondrit onge veer 20 liter benzine. Om te bewijzen, dat hij werkelijk gereden heeft en niet ergens In de buurt van Meerkerk In de zon is gaan liggen, maakte hij foto's van zijn brom fiets bij wegwijzers in verschillende delen van het land. (Van een onzer verslaggevers). Mehihet Turan Sokullu verdient; als olieman op een Turks schip 140 gulden per maand. Ze waren net de Rotter damse haven binnengelopen, toen hij een brief kreeg van zijn zuster. „Kom meteen", schreef ze, ,,want de erfenis van «pa wordt verdeeld". Dat was za terdagavond en maandag zou het schip al weer vertrekken. Sokullu wist dat zijn grootvader, die een jaar geleden was overleden, Op Schiphol overhandigde procuratie houder De Beun (links) nog een paar dollarbiljetten aan de Turkse olieman. Want hU heeft nu nog geen cent op zak en had toch wat geld voor onderweg nodig. Binnenkort is hU waarschijnlijk een vermogend man. grote landerijen in Egypte had be zeten en hen vermoedelijk wel een sommetje zou nalaten. Maar dat het zoveel zou zijn? 1 Hij rilde op zijn benen, toen hy voor de kapitein stond en om' onmid dellijke afmonstering verzocht. Hij kreeg het voor elkaar, maar omdat hy geen cent op zak had, wilde de vreem delingenpolitie hem niet tot ons land toelaten. Procuratiehouder R. de Beun van ae firma Slavenburg en Huyser, de agen ten van de Turkse staatsrederij, kwam er in allerijl aan te pas want het schip maakte zich al voor vertrek ge reed en de olieman liep voortdurend zenuwachtig heen en weer en stelde zich garant voor de olieman. De Turk se ambassade in Den Haag bevestigde dat er van een miljoenenerfenis spra ke was en zo leende de heer De Beun de dolgelukkige Sokullu het reisgeld. Vanmorgen om twintig voor elf ver trok het vliegtuig naar Istanboel. Heel iaat kwam de olieman gekleed in een antracietgrijs pak, zijn haren keu rig gekapt en met een zonnige grijns op z'n bruine gezicht de vertrek hal binnenlopen. Gevolgd door pro curatiehouder De Beun, die hem ge- tussen de Atlantische bondgenoten kan worden gehouden voor de ontmoeting Eisenhower-Chroestsjew volledig tege moet komt aan hetgeen de Belgische 'regering verlangd en geëist heeft. De Belgische minister van Buiten landse Zaken Wigny zal België op de bijeenkomst van de NAVO-raad verte genwoordigen. Herter, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zai 4 septem ber een bijeenkomst van de NAVO- raad in Parijs bijwonen, na de bespre kingen van president Eisenhower met Europese leiders. Volgens deze, gisteren ia Parijs ge dane NAVO-mededeling zal het be zoek van Herter tegemoetkomen aan de door de Noordatlantische raad ge uite wens, in tegenwoordigheid van de Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken de voornaamste ontwik kelingen in de internationale situatie, die van belang zijn voor de NAVO, te bespreken. De NAVO-vergadering op 4 septem ber, de dag waarop president Eisen hower naar Washington terugkeert, is niet een bijzondere bijeenkomst op het vlak van, ministers van Buitenlandse Zaken, zoals door België werd- nage streefd. Maar'in" diplomatieke kringen te Parijs is men van gevóelen, dat de aanwezigheid van Herter, en mogelijk van andere ministers, het verlangen van kleine leden van de NAVO om huif meningen kenbaar te - maken aan de vooravond van de besprekingen tussen de hoogste Amerikaanse en Russisische leiders zal bevredigen. (Van een onzer verslaggevers) De 29-jarige aankomend hofmees ter van de KLM de heer L.K. heeft in verband met de smokkelaffaire van de 26-jarige steward S. eveneens zijn ontslag genomen. S. had de gewoonte goedkope Ne derlandse horloges in Turkije met winst te verkopen. Toen hij op Schip hol door de douane werd aangehou den, had hij een bedrag aan Turkse ponden en ook nog een aantal niet verkochte horloges bij zich. Het wa ren allemaal goedkope merken. K. heeft toegegeven, dat. hij S. ge holpen heeft bij het horloge-vervoer. Daarna werd hem verzocht zijn ont slag te nemen. Daarmee is deze zaak voor de KLM van de haan. Vermoedelijk zal in de kabinetszit ting van maandag ook gesproken wor den over het garantiebeleid in de landbouw. Zoals bekend meent minis ter Maryneu, dat ook voor het komen de melkjaar een beleid van gedeeld marktrisico moet worden gevoerd. Hiertegen heeft het Landbouwschap bezwaar gemaakt. Maandagmiddag zullen vertegen woordigers van de regering nog een bespreking hebben met het bestuur van de Stichting van de Arbeid om enige aanvullende richtlijnen voor het college van ryksbemiddelaars te bespreken. Het gaat hier met name om dë richtinggevende datura voor het meten van de produktiviteits- stijging. De regering meent, dat dit 1 januari 1959 moet zijn. Een K.L.M.-toestel waarmee woens dag enige leden van die familie Roc kefeller van New York naar Europa vertrokken om in N> arwegen het .hu welijk van- Steven Rockefeller en An ne Marie Rasmussen bij te wonen, is naar het vliegveld Idlewild terug gekeerd, nadat de piloot had- gesneld dat er zich oh.320 km van New York eenmotorstoring had voorgedaan. De passagiers vertrokken later met 'één ander toestel. De machine, die motorstoring kreeg was een DC-7C. Dit toestel zou de 27-jarige Rodman Rockefeller, zijn 21-jarige broer Michaelbroers van de bruidegom en Rodmans vrouw, de uit Noorwegen afkomstige Barbara Oisen, naar Amsterdam brengen, vanwaar het gezelschap met een ander KLM-toestel naar Noorwe gen zou doorreizen. De vader van de bruidegom, Nel son Rockefeller, zal wel via Amster dam naar Noorwegen reizen. Morgen arriveert hij op Schiphol. (Advertentie) In New Deihi zijn berichten binnen gekomen over grensoverschrijdingen van communistisch Chinese troepen in de Noordindische staten Ladhak (een berggebied) en Buiten-Pradesj, de ge boortestreek van premier Nebroe. Premier Nehroe heeft in het parle ment ontkend, dat er invallen zouden zijn geweest in Buiten-Pradesj. Reizigers uit het noorden van het land vertellen echter, dat men de Chinese troepen kan zien opereren vanuit de grensdorpen. Op kaarten die onlangs in Peking werden uitgegeven staan deze gebieden aangegeven als Chinees. ruststellend op de schouder klopte. Het klaarmaken van zyn papieren had hem bijna het toestel doen missen. Het had allemaal haast-je-rep-je moe ten gebeuren. De olieman sprak maar een beteje Engels en van nerveusiteit zei hij op gulden, zeven miljoenallemaal elke vraag lachend: „Zeven miljoen voor ons". Toen kwam een grondstewardess hem halen en stapte hij het vliegtuig in. De gelukkigste man, die wij van daag op luchthaven Schiphol gezien hebben. EEN HELE GROTE ECHTE ZWARTE BESSEN UMQNADE KOST MAAR eerv kwa liteits - pr odukt Von Bovonia - Lieshout HET hogedrukgebied, dat zich boven West-Europa bevindt met het centrum boven Denemarken, heeft zich het afgelopen etmaal weinig verplaatst, maar is door drukdalin- gen wel in omvang afgenomen. Een ander hogedrukgebied bij de Azoren breidt zich langzaam naar de Golf van Biscaye uit. Tussen belde systemen in, komt boven West- Frankrijk een vore van lage lucht druk voor, die eveneens in een traag tempo naderbij komt. Hierin zijn tot nu toe geen on- wcersvcrschijnselen voorgekomen. In Nederland voeren zwakke oos telijke winden lucht uit Duitsland aan, waarin de temperaturen zo merse waarden bereiken. Woensdag werd de hoogste waarde 29 graden in Twente gemeten. Voor morgen wordt geen belangrijke verandering in het weer verwacht. Het zonnige en warme weer dnurt voort, terwijl de. kans op onweer nog te verwaarlozen klein geacht wordt. 1 ':f- ,rJ$m im

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1