Klaagzang Nieuw vlaggeschip op zee overgedragen Voor Ned. koopvaardij een grote dag TWEE EXCELLENTIES ALS ROERGANGERS van tot Dam NEDERLAND neemt deel aan produktie Sidewinder-raket vAnne Marie is lief' m Noorwegen in roes door romance Vrachtauto tegen bus. 2 doden2 gewonden Hof in Bremen wijst verzoek Deli Mij af r r v t Kans op buien Aan drijvende bok over IJZaan en Noordzeekanaal ROCKEFELLERS OP SCHIPHOL: Botsing in volle vaart bij Markelo Il-bommenwerper verdwenen boven Kanaal VRIJDAG 21 AUGUSTUS 1959 "A V. Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No, 4378 ■M Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT J^ONINGIN Juliana heeft gisteravond, toen de nieuwe „Rotter dam" enige mijlen buitengaats voer, de vlag van de Holland Amerika Lijn in top gehesen. De rederij was op dat tijdstip officieel eigenares geworden van haar nieuwe vlaggeschip. Bootsman K. Kluver en kwartiermeester A. B. van Lieburg assi steerden de vorstin bij de vlag-ceremonie. Op hetzelfde ogenblik streken timmerman. G. H. W. Bonte en kwartiermeester P. J. Basti- aanse de wimpel van de bouwers van het schip, de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. Tijdens de vlagwisseling hadden de direc teuren van de R.D.M. aan bakboordzijde plaatsgenomen. H.M. de Koningin en Z.K.H. prins Bernhard stonden met de hoofddirecteu ren van de H.A.L. aan stuurboordzijde. Vast zomerweer voorbij: JTV2JE excellentiesde ministers mej. dr. Klompé en mr. Cals, stonden vannacht op de brug van het vlaggeschip „Rotterdam". Om beurten fungeerden zij als roer ganger. Onderscheidingen zuidelijk© charme zakelijk© zuinigheid vanaf f 4790.- (Van een onzer verslaggevers) DE vervoermiddelen, - waar mee zich de KNSM GOEDKOOPTROUW-equipe in de IJ/Noordzeekanaal-race „Van Dam tot Dam" zal stor ten, zullen alle hefwerktuigen uit het havenbedrijf zijn. De equipe start op donderdag, 27 augustus, om kwart over tien des morgens op de Amster damse Dam. Het belangrijk ste deel van de tocht zal met behulp van de drijvende bok „Antilope" van de Reederij v.h. Gebr. Goedkoop gemaakt worden. EENVOUDIG BRUIDSTOILET Het Oberlandesgerichtin Bre men heeft vandaag in hoger be roep het verzoek van de Deli en de Senembah Maatschappij om sequestratie (bewaargeving aan een beheerder) van een partij Sumatra-tabak vair- de hand ge wezen. 1 Ba^dad-pact wordt Cenvo Botterdam: Witte cte Withatraat 25 - Telet. 115700 <8 I IF Pos«^ Mo. 424519 U ?f.i® tS®1 ®bor«iementen 18.3019.30 uur. Zaterdags 17— 8 uur. Telefoon 115700. Huygensplein 1 - Telefoon 183167 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro No. 424867. 18-30—19.30 - Telefoon 362569 Spuiweg 132 Telet. 4570. Thomas a Kempisstxaat 6a Telel. 65451. 's-Gravenuage: Dordrecht: Schiedam: AbormementsnrUs 61 «ntp« /a.65 per maand. 7.90 per Kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt degelijks. (Geldig tot zaterdagavond) MINDER WARM Veranderlijke bewolking met plaatselijk een regenbui of 'onweer. Overwegend matig wind tussen zuidoost én midwest. Lagere temperaturen. Morgen zon ops 5.33 maan op: 21.23 onder: 19.52 onder: 10.02 DE toelichting, welke het college van B. en Vf. van Rotterdam heeft gegeven bij de gemeentebegro ting voor het jaar 1960, vormt één grote klaagzang over de positie, waar in de gemeenten, en wel in het bijzon der de grote, zijn komen te verkeren Het college eindigt met de opmerking dat het de ontwikkeling van de finan ciële verhouding tussen rijk en ge meenten volstrekt onjuist acht. Wan neer als gevolg van dc toekomstige financiële verhouding de gewone dienst slechts sluitend zou kunnen worden gemaakt door subjectieve ver hoging van de uitkeringen uit het ge meentefonds en daarenboven de inves teringen ook nog afhankelijk zijn van toewijzing van middelen van hoger hand, dan heeft het begrip gemeente lijke autonomie slechts geschiedkun dige en academische betekenis over gehouden, zo is de conclusie. REEDS eerder wezen wij erop, dat aanvaarding van het aan de Sta- ten-Generaal aangeboden ontwerp fi nanciële verhoudingswet 1959 niet zou betekenen het einde van een jarenlan ge strijd, doch slechts nieuwe strijd zou inluiden. Het is de bedoeling, dat de nieuwe wet terugwerkende kracht heeft tot januari 1959. Dit bracht op zich zelf reeds bezwaren met zich mede, omdat de gemeentebesturen bij het opmaken van de begroting voor I860 reeds zöbden moeten uitgaan van de bepalingen van bet ingediende wets ontwerp. Zeer nadrukkelijk heeft het Rotterdamse college deze gedragslijn niet gevolgd. Het heeft zich daarbij laten leiden door de overweging,, dat het niet gebruikelijk is de begroting af te stemmen op een wetsontwerp, terwijl bovendien dit ontwerp een voor de gemeenten zo onaanvaardbare strekking heeft, dat het in hoge mate te betwijfelen valt of het in deze vorm het staatsblad zal bereiken. Overigens zij hierbij nog opgemerkt, dat het voor 1960 praktisch niet veel verschil maakt, of de begroting vol gens de oude of nieuwe regeling wordt opgemaakt, zulks in verband met de in het ontwerp opgenomen, garantiebe paling. DE Rotterdamse" begroting illus treert duidelijk voor welke moei lijkheden vooral de grote gemeenten bij aanvaarding van de nieuwe wet komen te staan. Tegenover een totaal aan uitkeringen, welke zullen komen te vervallen van bijna f 136 miljoen, zal de Maasstad slechts kunnen reke nen op uitkeringen tot een totaal van 99 miljoen. Afgezien van de garantie-uitkering zou'de gemeente RoUerdam derhalve ongeveer 37 miljoen derven. En voor de andere grote gemeenten gaat het uiteraard om evenredige bedra gen. Het moet uitgesloten worden ge acht, dat de grote gemeenten in staat zullen zijn dgl. nadelige verschillen in dekkingsmiddelen op te vangen. Het is zelfs zinloos een poging daartoe aan te wenden, zo merken B. en W. van Rotterdam op. Het gevolg zou dan ook zijn, dat in het bijzonder de grote gemeenten bij eventueel ongewijzigde aanvaarding van het aanhangige wetsontwerp, een beroep zouden moeten doen op de een trale overheid ter verkrijging van een subjectieve verhoging op de uitkerin gen. In de toelichting op het wetsont werp is echter zeer nadrukkelijk naar voren gebracht, dat de regering de subjectieve uitkeringen juist zoveel mogelijk wil beperken. Maar dan zul len de objectief vast te stellen maat staven van uitkeringen ook zodanig moeten 2ijn, dat de vier grootste ge meenten niet slechts langs subjectie ve weg tot een sluitend budget kunnen komen. KONINGIN HEES VLAG OP ROTTERDAM Koningin Juliana- hees gisteravond aan boord van de „Rotterdam" de vlag van de Holland—Amerika Lijn. Ge lijktijdig werd de vlag van de werl, de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, gestreken. Aan stuurboord staande pakte H. M. het touw en hakte reso luut de tientallen meters touw door. Van links naar rechts ziet men: De gezagvoerder C. Bouman. Z.K.H. prins Bernhard, ïi. M. de Koningin, hoofd directeur W. II. de Monchy en de kwar tiermeester A. B. van Liehürg, De hoofddirecteuren van de HAL mochten vele gelukwensen In ontvangst nemen. Minister-president prof. dr. J. E. de Quay bracht als eerste een ere saluut aan allen, die aan de houw van het schip meegewerkt hebben. gekeerd. Op dat ogenblik waren de festiviteiten aan boord In volle gang. Tegen negen uur 's avonds ver schenen de gasten in rok of avond japon voor het galadiner. In de eet salons wachtte iedereen op de komst var. de Koningin en de Prins. Om kwart over negen namen de hoge gasten hun zitplaatsen in aan de hoofdtafel. Gasten waren o.a. de ministers prof. dr. J. E. de Quay, en de ministers mr. A. C. W. Beerman, mr. J, M. X,. Th. Cals, mr. J. van Aartsen, drs. J. W. de Pous, mr. V. G. M. Marijnen, mr. dr. Ch. J. M. A. van Rooy en dr. M. A. M. Klompé, alsmede de gevolmachtigd minister van Suriname, mr. dr. R. H. Pos. Een tiental ambassadeurs, verge zeld van hun echtgenoten, zaakgelas tigden van vele landen, staatssecreta- vt*rd<*i, uiig. 3.' Ie - kol - 4-»y.k - ty-y DE gemeenten zullen uiteraard ook de tering naar de nering moeten zetten. Bij de indiening van het wets ontwerp heeft de regering deze waar schuwing reeds laten horen. Terecht! Maar dan mag de gemeentelijke „ne ring" door het rijk niet zo wordén in geperkt, dat van te voren al vaststaat, dat de centrale overheid zal beslissen omtrent het voorzieningen- en uitga- venpeil van de gemeenten. Er mpet toch een weg gevonden kun nen worden, waardoor de gemeente lijke zelfstandigheid zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Ook de voorstellen van de commissie-Oud waren voor de grootste gemeenten in het alge meen niet gunstig, doch ten opzichte daarvan betekenen de voorstellen van de regering voor Rotterdam alleen al een achteruitgang van ruim f 16 mil joen. Ongetwijfeld zullen de bezwaren te gen het wetsontwerp ook weerklank vinden in de Tweede Kamer. Met meer dan gewone belangstelling PRINSES MARGARET van Enge land viert vandaag haar 29sle verjaar dag. Op deze recente jota draagt de prinses een diamanten snoer en oor bellen van diamanten en parels. De onderhandel inzeil tussen Frank rijk en West-Duitsland over schade- Vergoeding- aan voormalige slachtof fers van. het nazibewind zijn wegens moeilijkheden voorlopig afgebroken. .West-Duitsland wilde personen uitzonderen die op andere gronden dan van politieke of godsdienstige aard of vanwegen hun ras geïnter neerd zfjn geweest, zoals verzets strijders of gijzelaars. AAN het zonnige en droge weer zal, zo verwachtte het KNMI van morgen, in de kom-snde 36 uur een einde konzen. Onder invloed van een lagedrukgebied boven Frankrijk en Engeland zal in ons land vochtige lucht uit Frank rijk worden aangevoerd met winden tussrn Zuidoost en Zuidwest. Er komt meer bewolking, terwijl ver der ook enkele regen- of onweers buien zullen vallen. Door drukdalittgen heeft zich een vore van lage luchtdruk ontwikkeld, die zieh vanmorgen uitstrekte van het Rhönedal over het kanaal naar mid- den-Engclanü. Ten zuiden ervan, is de onweersactiviteit vannacht snel toegenomen en verschillende sta tions meldden veel regen, plaatselijk meer dan 50 mm. De belangrijkste onweershaard trok over het kanaal naar de Ierse Zee. zien de gemeentebesturen dan ook het voorlopig verslag tegemoet. En al zullen de klaagzangen niet in lofliede ren worden omgezet, toch mag wel ge rekend worden op zodanige wijzigin gen in het ontwerp, dat aan ernstige klachten gehoor wordt' gegeven. Terwijl het merendeel van de 737 genodigden op de officiële proefvaart van dc ..Rotterdam** in het land der dromen verkeerde, stuurden deze be windslieden het schip in de richting van de thuishaven. Meer dan een uur verbleven de minis ters op de brug. Kapitein Bouman hield een wakend oogje in het zeil. Maar hij had alle lof voor het snelle aanpassingsvermogen van de minis ters. Excellentie Cals vond deze bezigheid een aangenaam tijdverdrijf. De dag van de officiële proefvaart viel juist in zijn vakantie. Enkele minuten voordat de plech tigheid een aanvang nam, minderde de RoUerdam vaart. Ten slotte lag het schip stil. De laatste stralen van de naar de kim neigende zon schenen over de kalme zee. Op het dek van het zilvergrijze zeekasteel werd slechts kei zwakke geluid van de wapperende vlaggen gehoord. Rondom de konink lijke gasten hadden zich de ministers ambassadeurszaakgelastigden en staatssecretarissen verzameld. De overige gasten sloegen op de andere dekken- de plechtigheid, gade. Na de overdracht voer de Rotterdam op volle kracht vooruit. Dadelijk na de plechtige overdracht van het schip op de Noordzee voerde de minister-president, prof. dr. J. E "de Quay,' hét woord: 'Hij richtte zich in het bijzonder tot de directeur van de Rotterdamse Droogdokmaat- schapp-, ingenieur K. van der- Pols de architect van de Holland-Amerika- Lijn, de heer C. J. Engelen en de-chef van de afdeling nieuwbouw van de Holland-Amerika-LIjn, ir. G. van Veen, Het was dit driemanschap, dat de grote lijnen uitstippelde voor de bouw van de Rotterdam. De minister-presi dent deelde mede,- dat het H.M. de Koningin behaagd had ir. Van der Pols té benoemen tot ridder in de orde van de'Nederlandse Leeuw. De heer Enge len en ir. Van Veen werden benoemd tot ridder in dé orde van'Oranje- Nassau. Na het hijsen "an de maat- schappijvlag klonk een driewerf-Leve de Koningin over de dekken van de Rotterdam. De „Rotterdam" voer op déze proef vaart in noordelijke richting. Voor de kust van Den-Helder werd de steven f Advertentie Op slechts enkele centimeters na zal de gehele reis afgelegd wor den met hefwerktuigen en zelfs de cabine, waarin een onzer ver slaggevers in gezelschap van een persfotograaf het traject zal af leggen behoort tot de typische hulpmiddelen uit het haven- en scheepvaartbedrijf. Die cabine wordt op de Dam bestegen, zodra de wedstrijdorga nisatie een laatste controleblik op de papieren van onze deelnemers heeft geslagen. Een vorkheftruck van de KNSM zal de cabine via het Damrak en de De Rnyterkade naar steiger 12 aan het IJ brengen. Daar ligt een drijvende bok gereed om de twee mannen in hun kleine behuizing op te hijsen. Zwevend boven water zullen zij vervolgens •naar Zaandam varen, via IJ, Noordzeekanaal en Zaan, waarbij zij uit de takels een prachtig ge zicht zullen hebben op het wed- strijdgebied. Zij zullen deze unie ke reis maken zoals zéér waar schijnlijk nog nooit een mens van Amsterdam naar Zaandam gereisd heeft. De' drijvende bok (die gesleept wordt door een sleepboot van Goedkoop) zal arriveren aan de Prins Hendrikkade te Zaandam. Daar zal een zg. „bunroller" of ladinglorrie gereed staan om de kraanbak over te nemen waarin onze deelnemers vermoedelijk op dat ogenblik zeer dorstig en moe van de vele indrukken naar het standbeeld van Czaar Peter op de Zaandamse Dam ver voerd zullen worden. Schrijvend en fotograferend zul len de twee mannen deze tocht maken. (Van een onzer verslaggevers) Een Nederlands bedrijf zal gaan deel nemen aan de produktie van de Ame rikaanse Sidewinder-raket. Of Philips, die ook het elektronische gedeelte voor de Hawk-raket heeft gebonwd, deze opdracht zal krijgen, staat nog niet vast. De Sidewinder wordt door straaljagers gebruikt tegen vijandelijke vliegtui gen. Deze raket is bijzonder gevoelig voor infrarode stralen en zoekt zijn doel zelf op. Zo trekken de hete uitlaatgassen van een straaljager de Sidewinder als het ware naar zich toe. De raket is beproefd in de luchtgevechten tussen, vliegtuigen van nationalistisch China en com munistisch China. Door zés NAVO-landen zal deze raket in Europa gemaakt worden: Neder land, West-Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Griekenland en Tur kije. Overeengekomen is dat de Westduitse fabriek Bodensee Perkin Elmer in Ueberlingen de hoofdaanne mer zal zijn. Deze Duitse onderne ming zal verantwoordelijk zün voor de organisatie van de produktie, In elk ander land zal een onderaan nemer gezocht worden, waar een deel van de raket vervaardigd wordt Het ligt voor de hand, dat dit in Ne derland Philips zal worden, die vol komen geoutilleerd is voor de ver vaardiging van het elektronische ge deelte van raketten. ■HEEN mooi en lief meisje". ■UI Dat zèions mevrouw Barbara Rnekefeller-Olsen gistermiddag, na dat zij, met het boekje „Hoe leerik snel Noors" onder haar arm, op Schiphol uit een KLM-toeste) was gestapt. Ze sprak over haar aan staande schoonzusje 'Anne. Marie Rasmussen, een vroeger dienstmeis je dat morgen met de miijónairszoon Steven Rocke feller trouwt. De 25-jarige Barbara reisde, samen met haarman, de 27-jarige- Rod man Rockefeller: en de 21-jarige Mi chael Rockefeller," uit New York vla Amsterdarm naar SogTie-blj Kristian- sand in Noorwégen, waarzij brui loftsgasten zullen, zijni „Ik ben blij dat-er een Scandinavische in de familie komt, want mijn groot ouders waren ook van Noorse af komst" zei Barbara. Michael toonde zich ook al enthousiast over zijn aanstaande schoonzusje „Anne Marie is reusachtig. Steven en zij kennen elkaar nu al twee jaar" zei hij. De Rockefellers vonden het kennelijk leuk even in Nederland te zijn. De familie is trouwens van Nederlands- Franse afkomst, al is dan een verre voorouder al in 1732 naar Amerika gekomen. „We -hebben goede .vrien den in Nederland. Mijn buurman Willem van Vliet heeft nog in Leiden gestudeerd", zei Rod man. Hij vertelde ook dat er woensdag avond iets defect was geweest aan een van de motoren van het KLM- toestel, nadat dit in New York was opgestegen. De gezagvoerder besloot daarop terug te keren. „Een verstan dige beslissing", meende de heer Rockefeller. Later op de avond réisden de Rocke fellers van Schiphol door naar het Noorse plaatsje Sogne waar de voor bereidingen voor het romantische huwelijk iedereen Id beslag namen. De families Rasmussen en Rockefel ler hadden het huwelijk zo eenvou dig mogelijk en typisch Noors wil len houden, maar dat kan haast niet meer. Heel Sogne en half Noorwegen verkeren nu al in een roes. De gemeenteraad van Sogne heeft op dracht gegeven de 91 jaar oude kerk van het plaatsje voor de plechtigheid van morgen geheel op te knappen, De enige politieman in het dorp was bang dat hij het werk morgen niet Rodman Rockefeller, zijn vrouw. Barbara Rockefeller—Olsen en Michael Rocke feller, alten leden van - de - bekende mil- - jonalrsfamilie, waren gisteren evenop Schiphol. Ze reisden naar* Noorwegen, waar zij gast zullen zijn bU de bruiloft van. Ste ven Rockefeller en Anne Marie Rasmus^ sen een tniljonalrszoon en een dienst— meisje. Op'de foto v. L n; r.: Barbara, Rodman en Michael. aan zou kunnen en vroeg assistentie:, van collega's uit het naburige Kris- tiansand. Ze komen, maar .al te graag zelfs. En dan zijn er nog de „nieuwtjes" uit Sognè die geen nieuws bevatten, maar die plotseling toch-op dé voor pagina- van allé Noorse -kranten staan en- waarover iedereen,:praat. BIS voorbeeld de mededeling-vande modiste van Sogne,. dat het. bruids toilet in elkgeval 'op' tijd klaar zal zijn of' iemand dat- ooit anders verwacht had.-En' dat in -de.'ikerk een in zwart leer gebonden bijbel aan het bruidspaar overhandigd zal worden. Alle bruidsparen in Sogne krijgen immers zo'n bijbel. - Vanmorgen omstreeks zeven uur zijn een kleine autobus van het aanne mingsbedrijf Lesterhuis uit Apeldoorn en een vrachtauto met oplegger op de Locliemseweg te Markelo in volle snelheid met elkaar in frontale botsing gekomen. Twee personen werden ge dood en twee personen ernstig ge wond. Van de vier inzittenden van het autobusje zijn de bestuurder, de 52- jarige W. S. uit Hardenberg en de heer H. D. uit Den Ham (Ov.) om het leven gekomen. Ernstig gewond werden de heren D. en N. Vanmor gen was nog niet vastgesteld uit welke plaatsen zij afkomstig waren. De gewonden zijn naar het zieken huis te Lochem vervoerd. Over de toedracht van het ongeluk was de politie vanmorgen nog weinig bekend. Het autobusje naderde uit de richting Diopenheim en de truck met oplegger, eigendom van een wolfabriek in Tilburg, kwam uit de richting Lochem, toen de vrachtauto door on bekende oorzaak plotseling naar links uitweek. Met een vernietigende klap vlogen beide wagens op elkaar. Door de schok werd het busje vervolgens tegen een boom gesmeten, terwijl ook de vrachtauto tegen een boom -tot stil stand kwam. De bestuurder van de vrachtauto, de 19-jarige Van-G. uit Tilburg, is minder ernstig gewond. Bij de algemene verkiezingen op Ma- lakka heeft het verbond van Maleise, Chinese en Indische partijen, dat zich verbonden heeft tot het voeren van een onafhankelijke anti-communis tische buitenlandse politiek, de over winning behaald. Het kreeg 68 van de 100 omstreden zetels. Het gaat om 5189 pakken ter- waarde van ongeveer tien miljoen grolden en afkomstig van - dor: Indonesië genatio naliseerde ondernemingen. De tabak -is door de Deutsch-Indoné- sische Tabak-Kandelsgesellschaft, waarin het Indonesische beheersinsti tuut voor genationaliseerde onderne mingen en Bremense tabaksmakelaars zijn vertegenwoordigd, naar Bremen verscheept om daar te worden geveild. Van de partij is tót dusver niets ver kocht. Cassatie van de uitspraak van het gerechtshof is niet mogelijk daar het een kort geding is. Een viermotorige Britse straalbom- menwerper van het type Vicloij, die was opgestegen van een basis aan de En gelse zuidkust voor een routinevlucht. is verdwenen. Dergelijke toestellen worden ge bruikt voor het vervoeren van een wa terstofbom. Het verdwenen vliegtuig, dat een bemanning van vüf koppen telde, had echter geen kernwapen -aan boord. v De Britse admiraliteit die in staat van alarm verkeert, heeft een groots opgezette speurtocht gelast naarde vermiste Victor. Het toestel staat nog steeds op de geheime lijst en is Enge- iands modernste lange-afstandsbom- menwerper. Volgens sommige berichten hebben opvarende van schepen ten zuidwes ten van_ Engeland gisteren een zware ontploffing gehoord. Er zouden ook vuurpijlen zijn gezien. Het Pact van Bagdad (Engeland Turkije-Perzië-Fakistan) zal voortaan Centrale Verdrags-Organisatie (CEN VO) heten. Het secretariaat is na het uittreden van Irak verplaatst van Bag dad naar Ankara. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1