van hervormde kerk bouw actie Propaganda wordt modern aangepakt A Dienstplichtige wil geen „kistjes" dragen: arrest Anne Marie Rasmussen gehuwd met Steven Rockefeller FEESTTENT STORT IN TIJDENS ONWEERSBUI Logger maakt water na aanvaring Ontmoedigend Radio en t.v. ingeschakeld Koopt op tijd uw zekerheid Politie schiet op inheemsen m Natal Voe tbalenkel zou oorzaak zijn IN DE WITTE KERK VAN SOGNE *Wmwm Plechtigheid droeg sober karakter Grote schade in Giethoorn Hevige gevechten in noorden van Laos „Victoronvindbaar Hooggeplaatste Rus was op Cuba Westelijke wind r v__. r NATIONALE BEMANNING STAPT OVER OP ZWEED In Rio de Janeiro: MISLUKTE POGING TOT OVERNAME FOKKERFABRIEK 1 TONIG S JEWEL 1 CASSIS 1 SINAS I GAZEUSE BAVARIA Lieshout ZATERDAG 22 AUGUSTUS I A Directeur: H. DbJ RUIG ZEVEIVTÏEIVDEJAARCA1VG No.4379 fs Hoofdredacteur: Dr. J. A. HL J. S. BRUINS SLOT (Van onze Haagse redactie) FjE hervormde kcrkbouwactie 1959 is, naar het zich laat aanzien, al by voorbaat een groot succes. Om deze actie die fyeoogt in korte tijd zestien miljoen gulden bijeen te brengen, nodig als deel van het kapitaal voor de bouw van 160 tot 165 kerken te doen slagen, zullen de modernste propagandamiddelen te baat worden ge nomen. Zeer vele gemeenten hebben reeds tot deelneming aan de actie besloten. Tijdens een gisteren te Den Haag gehouden persconferen tie is meegedeeld, dat een aantal gemeenten, die te zamen 6,2 procent van het aantal hervormden in Nederland omvatten, niet deelneemt. Geen beslissing is nog genomen in gemeenten die 14 procent van het aantal hervormden omvatten. De medewerking van tachtig procent van de hervormden is dus verzekerd. Er zijn reeds 300 giften van gemiddeld ƒ65 binnengekomen^en een gift van ƒ6000, en dat ter wijl de actie nog moet beginnen. De hoogte van de giften vestigt de indruk, dat nagenoeg iedereen zich houdt aan het halve procent van zijn inkomsten en dat velen daar nog boven uitgaan. Zie verder pap. 3, 6e kol.) Zon .typ (Advertentie) ORCHIO-P«OBüCTEI\ HOTEL „'T LÖSSE HOES" IN ZEE VERDRONKEN Ruiter dam. wittfe ae Wiuwuaai io ieiei .umi, Poslbu» iii2 Postgirc No 424oi9 .vtachtendiensi 4bonnementer> ibJo—ikso uur. ..atcrdags 17IB uur Tclcïoon 115700. uuygLnspirin leitdooc 48348(3 Lijnen) Postbus tOOl Possgiro No 424867 Sn?n,,.tln^*r 'B;3"tt-I9.30 - Telefoon 362569 SDUJwog 13? X'ïlej 4570 Thnma« - Korrmtsstraai 6a -let 65451. 1A~!Ln«?entsprlj! S1 «"t 0« we» 2.65 pet maam. 1 »u dm kwa.fML Lo« nummers «nl. <LS£ 'i-Grayenöase. Dordrecht: Schiedam: Th&ttw- (Geldig: tot zondagavond) ZONNIGE PERIODEN Op de meeste plaatsen droog weer met zonige perio den. Vanacht hier en daar mist. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Weinig verandering in tem peratuur. Morgen zon op: 5.35 maan op: 21.49 onder: 11.07 onder: 19.50 HET zijn gemengde gevoelens, die ons volk ondervindt wanneer het hoort van de plannen, die gemaakt moeten worden in verband met de in dustrialisatie. Vooral wanneer men zich daarbij voorstelt, dat er dienten gevolge nieuwe opeenhopingen van mensen, nieuwe steden en uitbreidin gen van steden te wachten zijn, zijn er veel mensen die het voornamelijk jammer vinden. Men hoort van de randstad Holland, van satelliet steden, van het plan-Europoort. Men leest over Hoogvliet en de IJ-mond, Zullen nu weer niet grote stukken na tuurschoon moeten worden opgeof ferd? Wat blijft er over van de duinen tussen Beverwijk en Castricum? De plannen voor een groot recreatiege bied op het eiland Rozenburg zijn blijkbaar van de tafel geveegd. Het natuurreservaat De Beer is ten dode opgeschreven. En ga :o maar door. Laat de algemene reactie zijn: We zijn het dichtstbevolkte land der aar de en het is nu eenmaal nodig voor on ze economie, voor het bewaren van ons levenspeil; laat er in de reactie ook nog een stukje trots zitten, omdat er weer iets wordt aangepakt, velen vinden het toch maar jammer. In de vakantie hebben ze in het buitenland de ruimten gezien. Toen ze terugkwa men, lazen ze in de Nederlandse kran ten over bosbranden, die ons schamel natuurbezit hebben aangetast. Wanneer ze in Nederland bleven, hebben ze ondanks La Courtine en mo gelijke andere buitenlandse militaire oefenterreinen, het hunne gemerkt van de straaljagers en de schietoefe ningen in de buurt van strand en hei. VEELBELOVEND VOORSPEL ZODRA wij over deze kant van de industrialisatie en de urbanisatie, het almaar groter worden van stede lijke bevolkingsopeenhopingen, praten, zitten we in een gebied, waar zo lang zamerhand een apart vak zich mee is gaan bezighouden, de planologie. We zulien de planologische aspecten nu verder iaten voor wat ze zijn. Natuur lijk worden oplossingen en compensa ties gezocht. Men denke aan de ver wachtingen,-die in dit opzicht gekoes terd worden van het Delta-plan. We volstaan nu met er even op te wijzen hoe belangrijk dit alles is, uit allerlei oogpunt, ook uit het oogpunt van de volksgezondheid, de lichamelijke en de zogenaamde geestelijke. Wanneer wij soms wat ontmoedigde mensen tegenkomen, mensen die juist als christenen wat mismoedig kijken bij de verschijnselen en de gevolgen van de toenemende verstedelijking, hebben zij nog iets anders op het oog. Het is een bekende klacht, dat het kerkelijke en christelijke leven zo licht schadelijke gevolgen van deze verstedelijking kan ondervinden. Een jaar of wat geleden, ia 1955, heeft het G.S.I.-nieuws een boekje opengedaan over de gevolgen van de urbanisatie voor de gereformeerden in Amster dam. Veel mensen, die van huis uit gere formeerd waren, zijn. blijkbaar onder gedoken in het grote onoverzichtelijke geheel van de massale stadskerk; en ze zijn na dat onderduiken niet weer bovengekomen, tenminste niet als be wuste en belijdende christenen. De traditionele christelijke levensstijl, waarin ze waren opgevoed, bleek in vele gevallen maar weinig geestelijk eigendom te zijn geworden; eenmaal opgenomen in het stadsleven, waren velen hem kwijt, voordat zij er erg in hadden. Hoewel de omvang der ker kelijke - gemeenten toenam, nieuwe predikantsplaatsen werden gevestigd, nieuwe kerkgebouwen verrezen, enor me groei van enkele randkerken viel te constateren, gingen over heel Am sterdam gerekend tussen 1920 en 1947 de gereformeerden in de hoofdstad van ons land in aantal achteruit van 57 gereformeerden per 1000 inwoners tot 45. En als men let op de kinder rijkdom van de gereformeerde gezin nen in Amsterdam, dan had het per centage van de gereformeerden ten opzichte van de Amsterdamse bevol- king-in-totaal moeten toenemen plaats van afnemen. DAT werd dan gezegd over de ge reformeerden in Amsterdam, In andere publikaties, b.v. in liet her vormde Sociologisch Bulletin kan men gelijksoortige geluiden over andere kerken horen. We wijzen nog even op een recente publikatie in het G.S I.- nieuws van juli 1959 over het kerke lijk gemengde huwelijk in Nederland. Dan blijkt, dat de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland en Utrecht zeer hoge cijfers te zien geven, hetgeen een gevolg is van de invloed van de grote steden in deze provincies, waar het ge mengd huwen zeer vaak voorkomt Bijzonder hoge cijfers vindt men voor de rooms-katholieken in Rotterdam en voor de hervormden en de gerefor meerden in Amsterdam. Het zijn in de eerste plaats de her vormden, tot wie het actiecomité zich richt en aan wie gevraagd wordt een half procent van het jaarinkomen te geven. Maar de manier waarop de ac tie gevoerd wordt maakt, dat de nood zaak van de bouw van zovele her vormde kerken in enige jaren tqds het hele Nederlandse volk onder de aandacht wordt gebracht. Snel volgeri de propagandamidde len elkaar op. Op 29 augustus ver schijnen de eerste advertenties in dag-, week- en maandbladen, op 5 september komt de tweede adverten tie, op 12 september verschijnt een huis-aan-huis-krant, op 19 septem ber is er de derde advertentie, op 25 september volgt een hervormde bijeenkomst te Utrecht, op 27 sep tember wordt een kanselboodschap van het moderamen der synode af gekondigd, op 28 september wordt de persoonlijke brief verspreid, be stemd voor alle hervormden, en op 29 september worden de eerste be zoeken bij de hervormden afgelegd. In de loop van de weken, waarin het kerkenbouwcomité al deze propagan damiddelen ter hand neemt, zullen radio en televisie ook aandacht beste den aan de actie. Een climax van de actie wordt de bijeenkomst te Utrecht op zaterdag 29 september, 's Morgens is er een bidstond in de Domkerk en in de mid daguren vindt een hervormd nationaal appel plaats in de Merwedehal op het jaarbeursterrein. Na een inleidend woord van ds. A. Koolhaas, praeses van de generale sy node, spreken prof. dr. G. C. van Nif- trik en prof. H. Jonker. Opgevoerd wordt het bewegingsspel „De mens alleen". Oorspronkelijk was geraamd, dat de actie zou dienen, voor de (gedeeltelij ke) financiering van de bouw van 169 kerken. Nadere studies hebben uitge wezen dat 165 kerkgebouwen nodig zijn. Deze zijn niet alle gelegen in het westen. De verdeling over de provin cies is: Groningen 6; Friesland 4; Drente 6; Overijsel 13; Gelderland 15; Utrecht 11; Zeeland 1; Noord-Brabant en Lim burg 15; IJselmeerpoIders 21, Zuid- Holland 49 en Noord-Holland 24. Gouverneur Nelson Rockefeller was gistermiddag op doorreis naar Noor wegen even op Schiphol met zijn doch ters Mary (21, rechts) en Ann (25, links). Een onzer verslaggevers had een gesprek met de vader van de bruidegom. (Zie pagina 3). idvertentie) Zon oncier OKCHID-NATUURMEST ORCHID-POTGROND ORCHID-COMPOST Vraajct bij uw bloemist en ia*dhandel naai FA. G. VERKUIL MAARSSEN - TEL. K 3408 - 235 In de witte, houten kerk van het Noorse plaatsje Sogne is vandaag het huwelijk voltrokken van de moderne Assepoester en haar (dollar)prins. Met het uitspreken van het woord „ja" werd de 21-jarige Anne Marie Rasmussen die in haar geboorteplaatsje placht rond te lopen in de kleurige Noorse boerinnendraóht, de echtge note van een man die eens 150 tot 200 miljoen gulden zal erven tweemaal het fortuin van de rijkste man in Noorwegen. Zij werd de schoondoch ter van de gouverneur van New York, Nelson A. Rockefeller, wiens politieke aanhangers hopen dat hij eens in het Witte Huis zal wonen. De gouverneur en leden van zijn gezin bevonden zich onder de 170 per sonen in de kerk toen predikant Gau testad het jonge paar zegende. Dui zenden anderen, van wie sommigen mijlenver wonen, stonden langs de straten rondom de kerk, terwijl meer dan 120 journalisten, persfotografen, In het Giethoorns buurtschap Dwars kracht is vrijdagavond tijdens een on weersbui een grote feesttent, waarin een toneelgezelschap zou optreden, uit een gewaaid en totaal vernield. De tent was ten dele gevuld met bezoekers, die, toen de windvlagen het tentdoek, openreten, naar buiten drongen. Hierbij werden verschei dene personen onder de voet gelo pen, doch allen slaagden er ten slotte in de tent te verlaten, voordat deze instortte. Een meisje, dat een klap van een der steunpalen kreeg, raakte een ogen blik bewusteloos. De materiële schade was aanzienlijk. De muziekband, die in de tent was opgetreden, zag een goed deel van haar (Advertentie HOLTEN (OVERIJSEL) Het exclusieve restaurant op de Holterberg. Onze specialiteit: KIP VAN 'X SPIT (BOVEN OPEN VUUR) A. d, vleugel Freddy Kann Entertainer Een zeer verzorgd weekendverblijf f 27.per persoon. Telefoon 05483353. Directie J. Meuleman. instrumenten vernield. Een grote hoe veelheid consumptieartikelen ging verloren. In de zee bij het dorp Noordwelle op Schouwen-Duiveland is vrijdagmiddag de 35-jarige K. Knol uit Hardenberg bij het zwemmen verdronken. De heer Knol, die de zwemkunst heel goed machtig was, heeft vermoedelijk kramp gekregen. Er stond hoegenaamd geen stroom. Daar Steven Anne Marie slechts een diamanten verlovingsring had gege ven, vroeg hij de predikant of hij haar een platina-ring mocht geven tijdens de plechtigheid. De predikant willig de het verzoek in en bepaalde dat dit vóór het zegenen der handen zou plaatsvinden. Na de hymne „Liefde van. God gezongen door het koor, ving da gees telijke de dienst aan met een preek, waarin hij verklaarde dat de gehele wereld zich in het huwelijk verheugt omdat „het uitdrukking geeft aan een grote gedachte die op iedereen indruk heeft gemaakt". „Uw voorbeeld heeft getoond dat ware liefde alle sociale en conventio nele barrières tussen ons kan neerha len", zo verklaarde ds Gautestad. Toen, in het Noors tot Anne Marie, en in -het Engels tot Steven, zeide hij: „Ik vraag u, Steven Rockefeller, voor het aan gezicht van God en in aanwezigheid van deze congregatie, neemt gij Anne Marie Rasmussen, die aan uw zijde staat, tot uw wettige echtgenote?" ,.Yes", antwoordde Steven. Anne Marie antwoordde met „ja op gelijksoortige vragen. Het is mogelijk dat het jonge paar zondag met de Rockefellers naar New waar het*huwelijk val?Anne Marie York .terugkeert in plaats van hun Rasmussen en Steven Rockefeller werd.hw&M™ ingezegend. mensen van de film. en de televisie trachtten hun werk te doen. Slechts vijf verslaggevers mochten de .huwe lijksvoltrekking in de kerk bijwonen. Sogne's politiemacht van één man was versterkt met 40 man van het politiekorps van Kristiansand, terwijl een detachement van de binnenlandse garde als extra versterking was gezon den. Steven en de andere bruiloftsgangers •kwamen bij de kerk aan vóór de bruid, die bij Noorse bruiloften het middelpunt van de belangstelling vormt. Volgens traditie was Steven vergezeld /an zijn moeder, die ge kleed was in een japon van bedrukte katoen in mauve en wit, met een grote mauvekleurige hoed op het hoofd. Ste ven droeg een nieuw rokcostuum. Na hen kwamen gouverneur Rocke feller met zijn andere kinderen, Rod man, 27 jaar, en diens echtgenote, Bar bara Olsen, mrs. Ann Rockefeller- Pierson, en de 21-jarige tweeling, Michael en Mary. De sobere kerk was versierd met rozen en anjers, kleine Amerikaanse en Noorse vlaggen, Afri kaanse lelies, gladiolen en chrysanten. De kerk die aan 700 mensen plaats biedt was nog niet voor de helft ge vuld, maar dit hadden mevrouw Rockefeller en mevrouw Rasmussen gezamenlijk bepaald. Onder de zware tonen van het orgel trad Anne Marie aan de arm van haar vader de kerk binnen. Haar bruidsja pon reikte tot de grond en was ge maakt van wit brokaat satijn, gewe ven in een klein bloempatroon. Van haar hoofd hing een korte sluier, die met een hoofdband om het blonde haarwas vastgemaakt. De japon had 'n ronde hals, lange, nauwsluitende mou wen en 'n geplisseerde rok. Het bruids boeket bestond uit witte anjers en gele rozen. Het bruidstoilet was gemaakt door een oude naaister, een vriendin van de Rasmussens. Gautestad liet bruid en bruidegom en hun getuigen voor het altaar voor hem staan. Anne Marie's getuige was haar 18-jarige zuster Torhold, die evenals de vijf bruidsmeisjes een korte japon van bleekblauwe zijden-damast droeg, waarin rozen waren verweven. Ste vens getuige was Jerry Rig, een the ologisch student uit Oxford, die op het Princeton-college zijn kamerge noot was. De Noorse Lutherse huwelijksritus kent geen uitwisseling van trouwrin gen, dit geschiedt bij de verloving. nen. Vanavond logeert het jonge paar in een hotel te Kristiansand. Onder de gasten, bevindt zich Trygve Lie, de vroegere secretaris-generaal van de Ver. Naties, die thans in Oslo woont. De receptie en het diner worden ge houden in een beroemde club te Kristiansand. Hier wordt ook de Noorse koningen ontvangen als zij Kristiansand bezoeken. Er zal cham pagne en rode wijn worden, geschon ken. Het menu bestaat uit soep, ge kookte zalm, steak, icecream en Noor se taart. Het trouwöiner vond plaats in een befaamds cluib, de „klubben" geheten. In verband met de aan Rockefeller toegeschreven politieke ambities mag het merkwaardig worden genoemd dat het restaurant onder de bevolking van Kristiansand ,Het witte huis" wordt genoemd. (Van onze Haagse redactie) Een Rotterdamse dienstplichtige mï litair heeft momenteel voorlopig arrest, omdat hij weigert militaire schoenen te dragen. Hij zegt, dat hij in verband met zijn „voetbalenkel" alleen lage schoenen kun dragen, maar medici zijn het niet mert hem eens. De militair W. van A. werd ge legerd in het kamp aan de Dorps weg. Hy was. in verband met de toestand van zijn voeten en benen, vrijgesteld van staande dienst en ook van wachtlopen. Op grond hiervan had hij administratief werk gekre gen. Van A. weigerde echter dienstschoe nen te dragen. De chef van de mili tair geneeskundige dienst, een mili taire arts, onderzocht de militair en oordeelde, dat hij de normale leger schoenen kon dragen. Van A. bleef weigeren en de arts legde hem, ingevolge zijn bevoegd heden, voorlopig arrest op, om de zaak voor de krijgsraad te brengen. De mili tair maakte zich, aldus de militaire arts, schuldig aan het niet-opvolgen van een dienstbevel. Op verzoek van de krijgsraad werd Van A. opgenomen in het militair hos pitaal te Den Haag. Een bekend ortho pedisch chirurg onderzocht hem en kwam "tot de conclusie, dat het dragen van legerschoenen, hoge schoenen, zelfs beter voor de voeten en enkels zou zijn. De militair bleef weigeren. Zijn voorlopig arrest duurt thans voort. De Zuidafrikaanse politie heeft het vuur geopend op een menigte inheem sen in de Kwezi Locasie, Natal. Drie inheemsen werden gewond. De botsing vond plaats toen een auto en een open vrachtauto, waarin zich acht blanke en inheemse politieman nen bevonden aan het patrouilleren waren. De Afrikanen vielen met stok ken, stenen en assegaaien de twee voertuigen aan. De politie opende daarop het vuur. Gisteren zijn in Natal driehonderd inheemse vrouwen gearresteerd bij nieuwe ongeregeldheden. De vrouwen, die naar verluidt ge wapend waren, werden in Mahlomyana, tussen Port Shenstone en Saint Faith's Mission, in hechtenis genomen, omdat zij een vee-inspecteur in zijn werk hinderden. In Port Shenstone werden. 27 in heemse vrouwen gearresteerd, toen zij onder zingen en het roepen van leuzen door de stad liepen. In het noorden van Laos zijn thans hevige gevechten aan de gang tussen regeringstroepen en de communis tische rebellen aldaar. Volgens de berichten zijn. verschei dene buitenposten van het regerings leger gedurende de laatste 48 uren in communistische handen gevallen. Van onze Haagse redactie) VANMORGEN omstreeks negen uur is de Scheveningse logger Sch 275, de „Arendje", op de Noordzee, op on geveer 70 mijl ten oosten van Leith, aangevaren door het Zweedse kust vaartuig „Vyrnn". De logger kreeg een groot gat midscheeps en maakte onmid dellijk water. De bemanning van de Sch 275 moest het schip verlaten en werd opgenomen aan boord van de „Vyrun". Dit Zweedse schip nam de „Arendje" op sleep tonw. Gestoomd wordt in de richting van Leeds. De eerste berichten over de aan varing kwamen door een melding van de Sch 61, de „Janny". De schip per van deze logger meldde, dat sei nen van de Sch 275 waren gehoord. De juiste toedracht van de aanvaring was om elf uur vanmorgen niet bekend. De Sch 275 is eigendom van de Sche veningse rederij v.h. Frank Vrolijk. Schipper is de heer G. Pronk (36 jaar). De logger voer een dag of twaalf ge leden uit vanuit deScheveningse haven. Vanmorgen werd de visserij beëin digd en schipper Pronk wendde de steven huiswaarts. In de afgelopen da gen was ongeveer 30 last haring ge- vangen: 500 kantjes-ruim. De weersomstandigheden op de Noordzee moeten vanmorgen goed ge weest zijn. Slechts hier en daar bevond zich een mistbank. Uit de opgevangen berichten, die aan de wal opgevangen zijn, is opgemaakt, dat de kustvaarder „Vyrun" de „Janny" midscheeps trof. Onmiddellijk: moet de logger water gemaakt hebben. De Sch 61, van dezelfde rederij, be richtte dat alie veertien opvarenden van de Sch 275 aan boord van de Zweed gestapt zijn. Voordien was het nog mogelijk 'om een tros over te brengen, zodat de „Vyrun" de „Arendje" op sleeptouw kon nemen. (Advertentie) Het Braziliaanse ministerie van Luchtvaart heeft vrijdag wederom een poging gedaan om langs legale weg de Braziliaanse Fokker-vliegtuigfabrie ken in banden te krügen, maar de po ging is zonder resultaat gebleven. Donderdagavond beval brig.-gene- raal Julio Americo dos Reis de Fok ker-vertegenwoordiger in Rio de Ja neiro vrijdagochtend om tien uur aan wezig te zijn in de Fokkerfabriek, om de fabrieken aan de Braziliaanse Luchtmacht over te dragen. Beide partijen hebben over deze ontmoeting geen mededelingen gedaan. Naar verluidt zou evenwel de plaats vervangend directeur van de Fokker fabrieken in Rio geweigerd hebben gebouwen en machines over te dra gen. Hij zou verwezen hebben naar de gerechtelijke uitspraak, waarbij het de Braziliaanse regering verboden werd de fabriek over te nemen. De vertegenwoordiger van het mi nisterie van Luchtvaart zou van deze mededeling nota hebben genomen en beide partijen, keerden daarop terug naar de hoofdstad, (Ass. Press). Bommenwerpers van de R.A.F. zijn vandaag bij bet aanbreken van de dag opnieuw opgestegen om het zoeken naar het Engels geheime straalvlieg tuig „Victor" dat voor de kast van Wales verloren is gegaan, voort te zet ten. De hele dag van gisteren heeft men tevergeefs naar overblijfselen van het toestel gezocht. Het Britse fregat „Grafton" en de mijnenveger „acute" hebben het zoe ken ook gedurende de nacht voortge zet. Generaal Cabell, plaatsvervangend directeur van de Amerikaanse inlich tingendienst, heeft verklaard dat kort na de overwinning van Fidel Castro een hooggeplaatste officier van de Rus sische veiligheidsdienst op Cuba heeft vertoefd. De naam van deze officier van Kot- chergin. Hij had tot taak de Cubaanse communisten te assisteren bij het in filtreren van de regering. Kotchergin is reeds naar de Sowjet-tTnie terugge keerd, aldus de generaaL KWAIITEITSPR'QDUCIEN VAN HET lagedrukgebied dat een einde maakte aan de periode met zon nig en droog weer is nu boven do Noordzee aangekomen. Het binnen dringen van de vochtige lucht uit Frankrijk ging met enkele onweers buien gepaard, die plaatselijk verge zeld gingen van hagel. Intussen wordt door een oceaandepres sie ten zuiden van IJsland, die een noordoostelijke koers volgt, een hoeveelheid warme lucht naar d» Britse eilanden gevoerd. Tegelijker tijd verplaatst zich een hogedruk- gebied ten westen van Spanje naar de Golf van Biscaye. Dit breidt zijn invloed de komende 24 uur ook over onze omgeving uit. In verband hiermee draait de wind bij ons naar westelijke richtingen en wordt de buienectiviteit snel onder drukt. Dc temperaturen zullen on geveer dezelfde waarden beroïke* als vandaag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1