dekvsjerwegJ mmm Ds. H. de Cockschool in Vlaardingen geopend KERK EN SCHOOI Kolpabad trekt twee en een kwart miljoen baders u met is het Ua&i de óaéée* LANGS A Taluud Nieuwe Damlaan naar Vlaardingerdijk in gebruik Over haven van Rotterdam PIANO'S HOUTMAN ORGELS Drin Schiedam Liehlfestijn nog open Auto reed ill volle vaart legen lichtmast Eerste Gerefschool in Westwijk Kerkeraad speelde tegen Geref. Jeugd Kerkdiensten TROUW Zaterdag 22 augustus 1939 f\r\ "1 Advertentie Loos alarm Chr. Technische school in gebruik Vlaar dingen Zeeman aangereden Jongen viel Pap over straat Medische diensten Vervoer Amerikaanse ledergoederen 1 Tewaterlating droogdok j Prinses Margriet MAZIJKS BOEKHANDEL ALLE SCHOOLBOEKEN VLAARDINGEN Zuidafrikaans nu eeu afzonderlijke studie Met iiestoieu auto over de kop Hoek van Holland Over de kop geslagen Rectificatie Kanovaarders in nood Burgerlijke stand van Schiedam SCHIEDAM De oprit van de Nieuwe Damlaan naar de Vlaardingerdijk is, voorlopig voor eenrichtingverkeer, van uit Nieuwland, in gebruik ge nomen. De enorme taluud is nu ge heel bestraat, alleen de kruis punten, die toegang geven tot de taluud zijn nog niet geheel gereed. Maassluis Advertentie do eniuo Gchta Wï^ismm$m adert 1912 Burgerlijke stand van Rotterdam KOSTELOZE INENTING TEGEN DE POKKEN c <- -ö- Brand op schip Kon. Rott. Llovd DS. H. v. d. VEEN OVERLEDEN Reserve-legerpredikanten weer compleet corps Advertentie JAWA - ISO - HEINKEL PIET BESTEBREURTJE Grote tanker passeert Koningshavenbrug Benoemingen koogleraren Gedenkdagen predikanten V isserijberickten Advertentie Rozenburg Inbraak in fotozaak SCHIEDAM Het LichtféStij» int het Jul&rtaparle blijft, hoewel de feesten ztjtt geëindigd, nog geopend tot en met 30 augustus. Zij, die de verfïehte dieren dus nog eens 'villen bekijken hebben daartoe iedere avond van 7.30—II uur de gelegenheid. Bovendien zal vanavond door O.BK, een concert worden gegeven op de Ko- Stegen een lichtmast g&ri'den. tónde en maandag door het Politie Mu- VLAARDINGEN Een achter de Westhavenknde wonende jongedame meende brand te zien m pand Land- straat 43 (donderdagavond 20.20 uur'. Zij waarschuwde haar ladei, die zonder meer naar café Concordia stapte en vandaar de bianriweei alarmeerde. Er tershulp per ziekenauto naar het zieken- SCHIEDAM, Vrijdagmorgen is een 27-'werd middelalarm gegeven jarige Canadese automonteur met eeniToen de brandweer en politie ter plaatse wagen met zeer hoye snelheid op de kwamen, bleek ei van brand geen spi ake B.K.-faair eerst tegen reen boom en lalerjte zijn. In een open schouw werden wat houtkrullen verbrand Hebtu nog geen bandrecorder?! Weet \i walk® veeliijdig* magtlijk L hoden dit modarne apparaat u échenVt- én voor qenoogsn «n voor „zakelijk1" gebruik Neem er «en van d» grootste bandrecorderfabrïek ter wereldi een GRUNDIG. Technisch en acousiisch rijn d«ze perfect, volkomen bédri|fs- reker en betrouwbaar, solide van uit voering Leverbaar in diverse typen. /K 25. 2me/heden- 4 75 en 91/» cm/ »ec; frequenhebereik 50-10000 Hertz, «peelduur 2x 180mm; tructaats, mengragêlctar In luxe koffer. ziefegezelschap, SCHIEDAM Het nieuwe gebouw van de Chr. Technische schóól, dat aan de Nieuwe Dam Laan is gebouwd, zal woensdagmiddag 26 augustus m gebruik ■worden genomen. Daar vond een pase.conde agent van' VLAARDINGEN Tijdens een stoei-1 ■politie uit Rotterdam de man, die waar-[partijtje m het Kolpabad maakte de [schijnlijk onder invloed-van drank ver-117-jarige F de K donderdagmiddag een [keerde en geen geldig' rijbewijs kon[z.gn koprol over het gras, waarbij hij ttonen. 'op zijn nek terecht kwam en het be- De man werd naar mtt politiebureau jwustzijn verloor gebracht, waar later ook de totaal ver- Per ambulanceauto van de G G D is nielde auto door een werd gesleept. SCHIEDAM. Een 22-jarige Engelse zeeman, die onvoorzichtig het rijwielpad langs de Vlaardingerdijk overstak werd vrijdag aangereden door twee zeventien jarige bromfietsers. De man werd met een breuk in het linkeronderbeen naar het Gemeente Zie kenhuis vervoerd. De bromfietsen werden beschadigd. kraairwag^n heen,de jongen naar het Alg. Ziekenhuis over-' gebracht. SCHIEDAM. De zesiarige Arnold v. Z. wonende aan de Vlaardingerdijk. viel vrijdag met een wandelwagen van een stenen trapje aan de Maasboulevard. De jongen kreeg een bloedende hoofdwond, die door de G. G. en G-D. werd verbon den. SCHIEDAM. Zes kratten met Hessen vol pap vielen vanmorgen van een vrachtwagen, bestuurd door J. P. uit Botterdam. Op de Rotterdamsedijk schoot namelijk de klep van de laadbak van de wagen los. De gehele inhoud ging verloren. "WIJZIGING DIENSTEN EN GER KERK SCHIEDAM. rn de Geref. kerk Ju- lianakerk) zullen van zondag 23 augus tus af weer dubbele diensten gehouden .worden nl. om 9 uur (zuiderwiik) en om 10.30 uur western'ijk). De avond, dienst van 5 uur blijft gecombineerd. SCHIEDAM. Op zondag 23 augus tus wordt de medische dienst te Schie dam waargenomen door de volgende art- "sen: J. van der "Veer, Buys De Beeren- broucklaan 16. tel.-6987S; H. J. Ormel, Singel 76. teL «8250; G. W. Ormel, School straat 5, tel. 64244. Geopend is apotheek F. H. Backer, St. Liduinastraal 53. ook -voor de nacht- en avonddienst van de overige dagen der week. Maakten wu uvpc maanden geleden .melding van h"t afsluiten van een con- I tract, waarbii de overslag te Rotterdam van 800.000 ton goederen voor het Anie-l nkaanse leger in Wcst-Dintsland \oor een periode tot 30 juni 196(1 werd s oor- j zien, thans wordt ons namens het Amen-, kaanse hoofdkwartier medegedeeld, dat' ook het vervoer daarvan geregeld is. Volgens mededeling van colonel Irving i W. Brooks te Bremerhaven is hel ver- I voer te water van goedreen van en naai i bestemmingen in Europa over Rotlcr- dam na inschrijving gegund aan de, I Transport- en Handelmaatschappij Lijn zaad n v. Ie Rotterdam. Als stuwadoor voor de behandeling der goederen te1 Rotterdam is voorts voor dezelfde pe- node aangewezen de N V. StuwadOors- maatschappij Progress, in snmemvet- king met de Kon. Rotterdam*i:he Lloyd. De overeenkomst met de Damco- scheepvaartmaatschajipij n\. voor wat de behandeling van de goederen te Mannheim betreft is gecontinueerd tot 30 september a.s Deze n v. z.al tevens tot 30 jum 1960 bepaalde administra tieve formaliteiten o a voor het grens overschrijdende verkeer regelen NED. IIEKY. KERK Beroepen te Houten iUr J van Dijkte Garderen (ililtIIF. KERKEN Beroepen te WiLum iOi' H, Makkmga, kandidaat te Almelo Beroepen: te Riisvvuk (ZHk L J Buoy inga u s-Guiveuzande tby acclamatie) Benoemd tot hulpprediker te Ehm iDr)- K van dei Meulon. aanstaand cme- ntus-prcdikanf te Landsmeer. Advertentie Schieweg 41 Yicrambachtsstraat Tiidens een school merkte hij op, dat zo langz.amer-| nu-- i j *:hand hier in dit deel van de Westwijk stijlvolle bijeenkomst werd gis-ieen complete „Rooscwijk" Op 28 augustus wordt op de werf van - VercLme United Shipyards op het ei- i (naar arem-, ;ancj R02enburg de droogdok ..Prinses teravond op feestelijke Wijze defect Ruose» ontstaat, daar deze arctu-j Margner te vvatei. gelaten Het dok is Ds. H. de Cockschool in gebruikOP him nroeramma°S hebben! fesc5lkh v«or jeimpen tot en met ,23.000 scnoten op mm piogratnma neooen deadweight, dat is gebouwa in net genomen. Een groot aantal ge-'staan. Wanneer straks aUes gereed zal] bouwd0k van 110 000 ton. Het droogdok nodigden vulde de ruime, lichteJf,in-?etieo1,t«rt heeft de vo!8cnde afmet.ngen: lengte dtf fraais w,l,nnlimkn,mr [scholencomplex (3 laoe/e en 8 kleuter-over al[es j-g gj) jnetef, breedte 32.80 1 aula van dit fraaie schoolgebouw, i scholen) bezoeken. Wethouder Van Mm-| meter, hoogte 13 20 meier De tevv'ater- toen de voorzitter van de Vereni-1 Lleri zou 8et'n wethouder van Onderwijs! jatjng 2ai worden verricht dooi mevrouv zijn. wanneer hij niet even de geschie-, van Dijk-Verolme. i-.uis as ingedoken om de geschiedenis! jn aansluiting op deze plechtigheid za! Fhilips de Goede tde straat. waarlom 5 uur aar! (je afbouwkade de over- 1 net nieuwe schoolgebouw prijkt heet, draeht plaatsvinden van de 20.000 ton -tit ps de Goedestraat) te bestuderen. 1 deadweight metende motortank ,,Nac« de. In de vele toespraken, dte ÜC wc .houder IJ tot de conclusie geko-,Tern" aan de Rederij Na ess Shipping eehouden werden voerden de mcn- clez? tlos familie wasi Company Inc. gevestigd te New Yoric. weruen \oeiuun ae yan Jan zondcr vrceS", Met deze naam' blijdschap en dankbaarheid de (typeerde de wethouder het schoolbe- boventoon. Dankbaarheid, omdat stui.lr' d»1 de laatste weken zo enorm iveei werk heeft verzet. Ds, T.H. Swen. thans de eerste GereformeerdeiOereformeerd predikant van Vlaardingen ging voor Gereformeerd school onderwijs te Vlaardingen, de heer Chr. van Roon. deze avond open Bij K. B is hot academisch statuut studie in de Zuidafrikaanse taal- en letterkunde, gewijzigd. Dit beilust heeft de strekaing 111 de faculteit der Ietteren en wijsbegeerte een afzonder lijke studierichting in de Zuidafri kaanse taai- en letterkunde In te voe ren. Hiertoe heeft de overweging ge leid. dat de studie tn het Zuidafri kaans in haar volle omvang zo uit gebreid is geworden, dat zij niet an ders kan worden beschouwd dan ali een volledig eigen gc-bied van welen- schap. Advertentie moderne kleine voim Gerenommeeide mei ken Nieuw en gebruikt. j school in do Westwijk een feit is sprak namens de gereformeerde kerke- iraad enkele hartelijke woorden. Hij zei geworden. ionder meer. dat de kerkeraad grote' Dp de Willemskade bij de Veerkade SINGEL 114—116 SCHIEDAM HOEK VAN HOLLAND. Op de 's-Gravenzaadseweg is door nog onbe kende oorzaak de 86-jarige -varensgezel A. v. d. V. uit Vlaardingen met zön bromfiets over de kop geslagen. De man was er erg aan toe en moest met dok huis worden vervoerd. Hü had onder - meer verwondingen opgelopen aan het gelaat en een zware hersenschudidng. Hoek van Holland.De medische dienst Wordt zondag waargenomen door dokter H. J. Fokkens Harvvichweg, Te- lef. 566. Door onverklaarbare oorzaak stond gis teren in het verslag van de teraarde bestelling van de heer D. v. d. Burg in Hoek van Holland vermeld, dat aan de groeve het woord wei li gevoerd door de loco-burgemeester- van Rotterdam, de heer J. U. Wilschut. Dit had moeten zijn de heer J. U. Schilthuis. HOEK VAN HOLLAND De op komende vloed en een dreigend onweer hebben tegen het eind van de middag twee Duitse kanovaarders bij Hoek van Holland in moeilijkheden gebracht. Dooi de vloedstroom was de kano van het tweetal vastgezogen1 aan de noorderpier. De reddingvlet ..Goudriaan" heeft een van de mannen aan boord genomen en de kano geborgen. De tweede man heelt zichzelf in veiligheidgesteld door langs de golfbreker- naar het strand te klau teren. Dat geeft momenteel nog wel enige moeilijkheden bij het ver werken van de verkeersstroom, vooral aan de zijde .van,de Vtaar- dingerdijk. Maar wanneer straks de stratenmakers de weg hebben ontruimd zal ongetwijfeld ook aan deze moeilijkheid een eind zijn gekomen. Ook aan de andere zijde van de Nieuwe Damlaan zijn de straatmakers aan het werk. hier wordt de nieuwe spoorwegover gang, die straks aansluiting gaat geven met Kethel, in gereedheid gebracht. Onze fotograaf maakte een op name van de Nieuwe Damlaan, waar deze op de Vlaardingerdijk uitkomt. Vanuit de molen heeft men een gaed overzicht van het geheel.' n» h»r Vm Rncin rnoniHf tn zun nuc (waardering heeft voor hetgeen hier tot'te Rotterdam zijn lannacht twee jonge-1 De heer Van Roon roemde in zijn ope ontwikkeling is gebracht. Vervolgens'hu niet een vrachtauto over de kop ge-, voerden nog het woord de heer R&e.j slagen. Het waren de 19-jarige grond-1 -bestuur en gemeentebestuur. SprektTjefin afgeVaardigde van de Christelijk Ge-' werker L.F.H. uit Rotterdam en de 20-! «ifoe vert^lrf1^ wfmïi nlaat",reformeerde kerkeraad, de heer Sneep,," jarige chauffeur G.W. uit Delft. Gelui-j sü„e verhouding maar in de heer Bijl. aannemer, de heer Meer-j gen hadden hen met grote snelheid over| MAASSLUIS Vrijdagavond werd op het Excelciorlerrein, aan de Dlfkpolder, de traditioneel geworden jaarlijkse wed strijd tussen de Geref. Kerkeraad en de J.V., waarvan de baten ten goede komen voor een ander jr.-sdhuis, gespeeld. Ondanks het prachtige weer viel de belangstelling enigszins tegen. Hoewel de jeugd over het algemeen steeds snel ler bij de bal was kon door hen niet gescoord worden, integendeel de Ker keraad. met ais doorzetter de midden voor R. van Lente, wist door zijn toe doen bij de rust een 2—0 voorsprong te behalen. Na dc rust gaf de jeugd de toon aan. hoewel de Kerkeraad, door rechtsbinnen J. Meier, de stand op 3—0 wist te bren gen. Toen was het gedaan met de Ker keraad, doch dank zij midhaif C. de Niet, de centrale figuur bij de Kerkeraad. duüi-de het nog 15 minuten alvorens linksbinnen W. Volker, Ds, Mak het na kijken gaf, 31. De jeugd bleef in het offensief en het was opnieuw Volker die de stand op 3—2 bracht. Kort voor het einde kwam de Kerkeraad tot een aanval teen van de weinige na de rust) en het was wederom door goed doorzetten van mid denvoor Van Lente, die doelman de Heer het nakijken gaf, 4—2, waarmede het einde kwam. ZONDAGSDIENST ARTSEN In plaats van Dr. Collet, wordt de zondagsdienst, vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur, waarge nomen door E. W. Mclchior Jr., da Costaplein 12a, tclef. 2332. De drie zeekastelen, die vandaag in de Rotterdamse haven zijn gelegen, de Nieuw-Amsterdam. de Rotterdam er de Westerdam van de Holland-Amerika- Lijn, zullen vanavond worden geïllumi neerd. sen gevonden wordt. Hij samenwerking in de afgelopen maanden bijzonder dankbaar. Na het welkom he ten van een aantal afgevaardigden was het vervolgens de heer S. .T. Matthijse, 'inspecteur van het lager onderwijs in de I inspectie Rrielie. die het woord kreeg. S De inspecteur vroeg zich in zijn toe- spraak af wat de christelijke school on- i derscheidt van een openbare. Zit dat in de leerboekjes of in de leerlingen? Spre ker wees er met nadruk op. dat het niet in de leerlingen zit. Het zijn ook kinde ren met gebreken, maar het is de sfeer, die anders is dan op een niet christelijke schooi. In zijn pittige toespraak, die on der grote stilte werd aangehoord, somde spreker enkele elementen op. die een dergelijke sfeer bepalen. De heer Mat thijse toonde zich een enthousiast pro pagandist -voor hetchristelijke lied en wekte de leerkrachten op hieraan bij zondere aandacht te schenken. Wethouder H. K. van Minnen was de derde spreker op deze openingsavond. Namens het dagelijks bestuur van deze stad complimenteerde de wethouder het schoolbestuur met deze fraaie aanwinst Bijzonder ook prees hij de architecten en sprekend over het groen rondom de man, namens de ouders, mej. Booden. de Veerkade zien rijden In de bocht j hoofdkleuterleidster, die straks „in komt wonen" in deze school, mej. A. C. Im merzeel. namens het personeel, en de heer Vos, het hoofd van deze schooi, die het bestuur bedankte voor het vertrou wen. dat zij in hem stelde om als hoofd van deze nieuwe school benoemd te wor den. Na oït meer officiële gedeelte, bleef men nog enige tijd gezellig bijeen en werd er druk gebruik gemaakt van de gelegenheid om deze ds. H. de Cock school te bezichtigen. naar de Wiüemskade had de bestuurder, W., de macht over het stuur verloren. De auto was naar rechts gekanteld en had daarbij een lichtmast gerankt. De beide inzittenden namen «a het gebeur de de vlucht, doch twee agenten kon den hen aanhouden. Het bieek, dat zij de auto in Delft hadden weggenomen om er een plezierntje mee te maken. De auto was zwaar beschadigd. De beide arrestanten zullen ter beschikking van de Delftse politie worden gesteld. ■ZONDAGDIENST ARTSEN. Van zaterdagmiddag 12 uur tot rnaanaag- Geboren; Karin, <t v MC oranje en 8 UUr J" C°Uet' Fontijne: Petrus f.ivPlvin Diest en M -m'- r S'vaa Dam; Marina, d v Cde Bruin en J P Offerman; KenürUcus A, z v J van der Pluijm en C J E de Bruin: Jan J L, z v J J ïi van der Slot en H W Clements. Overleden: Y M Janse, 3 dagen. Aangiften geboorten, Si aug.: M Oostdijk- van Leening, z: A G M de Vrede-Hoclj- sehuur, 2 z: S T Hendriks-Olsen, z: L van Putten-Lageveen, z; C E de Rooij-Lukus. z; C A Kouters-Kop, z; C Koedood-Koedood. d: J O van Oosterom-Sutherland. z: J H Bijster-Dubbelt, d; A J van Stogteren-den Dekker, d; M B J Hopman-Krteger. d: M 3 van Stigt-Koster, d; C Vos-de Zwart d: C J Klein Gotink-van den Bergh. z: M V> Zeeman-Spaanderman, d; M Naaijkena-y een stra, z; M Borgh-van Smaalen, z: H M van Dongen-Mattüener, d; H P J Statz*de Schepper, d; P Stolk-Haye. z; S J Brus- Rijkers, z; A L Hool-van Bergen, d; J C Jongejan-Bevaart. z: P T Levering-van Bu ren. dl J M Nijs-Hamakers, z; H S Hoo* gendam-van Baren, d: D C Veermsn-Mac- kav, z: C J Visser-Kemper. i; TH Nij- meljer-Mooren, z; M J Beket-Buitink, d: C Hoogendnm-Joneeneelz; J H van Noort- Huljts. d: 'A Kleisterlee-Elshout, d. Aangiften overlijden, 21 aug.: K Spiering, man van M Lief aard, 55 Jr; J M A Dite- wiif, vr van T van Prooljen, 73 jr: A H SeDanraad, man ven M E Banner. 1'9 ir: a Cr van Oudenaarde, dochter. S jr, A Oost hoek, vr van A Verhoeven. 72 jr; M E Jan sen vr van J van Amerongen, 82 jr; J J M Adnriessen, vr van F EPfaff 88 jr; J Verkade. vr van J Neeleman, jr, m Dllkstal vr van C Bouwer. 70 if! 2 v. d. man geh gew met J Fokker, 89 J vr van M L A v. .VLAARDINGEN. Op woensdag 26 augustus 1959 van 2—3 uur n.m. zal door het gemeentebestuur, ingevolge de wettelijke verplichting, gelegenheid wor- den gsgeven to-t kosteloze inenting tegen de pokken voor kinderen, die de leef tijd van twee jaar nog met hebben bereikt. Deze kosteloze inenting zat plaats vinden in het C C.D. gebouw. Hofiaan 7 te Vlaardingen, waarbij de ineütingskaart- of boekje moet worden overgelegd. Ouders, die hun kinderen niet lieten inenten worden er aan herinnerd, vol gens artikel 1 der Incntingswet 1939. verplicht Ie zijn een bewijs var, inen ting in te leveren voor him leeftijd van een jaar heeft Wanneer geen inenting plaats vindt moet een verklaring worden overgelegd op een bij de G.G.D., Kethelweg 51, verkrijgbaar formulier, waaruit blijkt waarom de inenting achterwege blijft STEEDS zijn B. en W. van RotterdamI mones van beantwoording van de laat- in dc laatste Jaren er m geslaagd de ste jaren na te gaan, zal bemerken, vakantiestemming van de raadsleden dat cr heus wei een aantal raadsleden VLAARDINGEN. Hm Kolpabad, waarop Vlaardingen acht wal aan baaija Irola ia. map zich nog tiaada in aan grolo balamgstalUng varhaagen. Vooral in da afgalopan warm* dagan htbban laar val* Vlaardlngax* wat varlcoaling an verfritaing gaiochl in dit fraaia xa- craatiagabiad. Nial mindar dan lwaa-an- aan-kwart mlljoan maaien htbban dit bad tot nu toa basocht. in de periode van 11 januari 1955, toen het Kolpabad geopend werd, tot 20 augustus 1(959 'hebben 2,249.915 men sen het Kolpabad bezocht. Topdagen ia 1959 waren 8 en 9 juli, een warme woensdag ea donderdag. Toen zag het zwart van mensen tn het Kolpa bad. Op die dagen bedroeg het aantal bezoekers rond de 6.000. De top dag in de afgelopen vier jaren was 23 augustus 1955. Toen bezochten 7.564 men sen het bad. Ook het buitenbad werd enorm druk bezocht. Van 9 mei van dit jaar (enkele dagen later dan de ope ning van Groenoord) tot heden hebben 226.000 mensen dit buitenbad bezocht. Mag dan Groenoord de 250.000-ste be zoeker hebben ontvangen, men moet niet vergeten, dat in het Kolpabad deze 226.000 mensen vrijwel allen gebruik Jansen, vr van na u n v. d. Heijden. 80 jr; L Consenheim, man van M H 8 ir: J H Lamers, man van M A Tijssen, si iri D v. d- Burg, man van A Figge, 62 Jr, te verstoren door de tijdige indiening van de begroting voor het volgende jaar. Natuurlijk is de ijver van 'het Rotterdamse college, dat op die wij ze voor vrijwel alle gemeenten in ons land en zeker voor de grote gemeen ten, een voorbeeld is>, te prijzen. Ar tikel 238 van de gemeentewet immers bepaalt, dat de begroting moet worden ingediend vier maanden voor de aan vang van het jaar, waarvoor zij moet dienen. Het is evenwel telkens zo. dat de gemeenteraad de hand licht met de bepalingen van de gemeentewet. Ar tikel 242 toch bepaalt, dat de begroting aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgedragen, nadat zij door de raad is vastgesteld, ten mmste twee maan den voor de aanvang van het jaar waarvoor zij moet dienen. Welnu, daar van kamt bijna nooit wat terecht, ook al is Rotterdam in het algemeen toch wel vroeg met de vaststelling. T EDEN van de gemeenteraad, die ernst maken met hun werk, zullen nu reeds spoedig in de begroting moeten dui- kind dc' ken, ten einde zich voor te bereiden bereikt. op het onderzoek in de afdelingen. Theoretisch is hef zo, dat de raad in september bij toting m vijf af delingen wordt verdeeld, die zich dan bezighouden met de vraagstukken, wel ke bij de begroting aan de orde zullen jarom ut muiimis «vmutv NB Deze gelegenheid tot inenting j komen. Elke afdeling wijst een rap- ti-cedt niet in de plaats van die, welkeJ porteur aar,, die rapport opmaakt van frlieui 114*=". A.x -r, A r, IMtt O \T'ih gegeven wordt door de tnentingscom-] het verhandelde in de vergadering van missie op de eerste donderdag van eikei zijn afdeling. De vijf rapporteurs ver maand, waarbij kinderen cot en met men de Commissie van rapporteurs, vijf jaar, op vertoon van de ineiitings- j die gemeenschappelijk, als regel onder kaart- of boekje, bij hun huisarts kun-j leiding van de rapporteur van de eer- nen worden mgeënt legen difterie, kink-ste afdeling, een centraal rapport op- I doch die slechts aangeroerd worden. hoest, tetanus en tegen de pokken. j stelt, dat ter kennis van hel college j omdat ieder raadslid toch eigenlijk bij - de begroting wel eenmaal het woord is. dat de vragen van het vorige] jaar herhaalt, ook al hebben B. en W. j daarop een antwoord gegeven. De! vraag is dan ook gewettigd, of deze' schriftelijke voorbereiding geen sleur- j werk is geworden, en of het wel Van i heeft het afdelingsonderzoek in zijn i huidige vorm te handhaven. f UIT tai van opmerkingen met al leen in de gemeentepolitiek, doch eveneens bij de begrotingsbehandeling in de Staten-Generaal en in de Fro- j vinctale Staten is wel gebleken, dat! men op zoek is naar nieuwe wegen. Het is echter niet eenvoudig zulk een j weg aan te wijzen, waardoor enerzijds! werk en dus tijdbesparing wordt verkregen, doch anderzijds een deugde lijke begrotingsbehandeling gewaar-! borgd blijft. Vooral in een grote stad is, dal van betekenis. In de gemeentera-' den van kleine gemeenten kent men, nog de rondvraag, waarbij men in de gelegenheid is een vraagstuk in het' openbaar aan de orde te stellen. i RADEN van grote gemeenten hebban j die mogelijkheid met en zo komt net.! dat tal van kwesties ..opgespaard"' worden om bij de begrotingsbebande-i lmg aan de orde gesteld te worden.' Die gelegenheid moet er dus wel blijven. Doch de raadsleden zullen hebben te beseffen, dat zij daarvan dan ook een goed gebruik moeten maken en dat zij niet moeten aankomen met kwesties, waarover toch eigenlijk geen SCHIEDAM: Hervormde gemeente Grote Kerk 10 uur; ds. Chr. J. Gall, 's Graven- hage 5 utrr; prof. dr. w. C. var. Unnik, Bothoven SetheikerJs tó uur; üs. G. van Koordennen, Berkel 7 uur: ds. J. van Noort, Vlaardingen Opstandlngskerk 10 uur: ds. D. J. Spallng 7 irur: ds. J. G. Jansen Vredeskerk 9 en J0.45 uur: dr. L. J. Ca- zemier 7 uur: ds. .G Cazemicr, Sptjkenis- sc. Geref kerk: Oosterkerk 10 uur ds D. W. v. d. Laan van Arnhem S uur ds. R van Benthem van Leeuwarden Juliana- kerk 9 en 10.30 uur ds. H. v, Benthem 5 uur ds. J. Nawljn Kethel ..De Ark" 9.30 ds. J. Nawljn 2,30 ds. D. W. v. d. Laan, Herv. Geref. Evang. geboutv ..trene". Nieuwe Haven 153. 10 en 4 uur ds. B. J. Zaal te Nieuwe Tonge. VLAARDINGENHervormde gemeente Gro te Kerk. Zaterdagavond 8 uur: Avondwij. dmg. Sethelkerk. Zaterdagavond 7.308.15, uur: Avondgebed, wijkgemeente i en 21 Grote Kerk 10 uur: ds, J. E. L, Brum- meikamp uit Kethel. 5 uur: dr. L. J. Ca-< zemier uit Schiedam, wijkgemeente 3 en 4 Rehobothkerk 9 en 10 30 uur: ds. J van Noort 7 uur: ds. P. Zijlstra, wijkgemeen te 3 Betheikerk !0 uur: dhr. J. van Lam- balgen 'Hulpprediker 7 uur: ds. J, Bouter- se. wijkgemeente 6 Immanuelkerk 10 uur: ds C. van den Bosch uit Bodegraven 7 uur- dhr. J. Hoogendam. Hulpprediker, wijkgemeente 7 en 8 Nieuwe kerk 10 uur: ds. J. Kolkert 5 uur: ds. J. Bouterse, wijk gemeente S Westwijk-Kapel 10 uur: cis. S van eten Bos. Geref. kerk: Oosterkerk 10 uur: ds. G. Aalbersberg. Geref. Ge meente 10 en 5 uur: leesdienst. MAASSLUIS: Ned. Herv. Kerk; Grote Kerk 10 uur dg Van Hartingsveld; 3 uur ds. Vo gel: Kon Wiïhelminaschool. van Lennepstr. 10 uur ds. Vogel. Jeugdkerk. Geb. Sursum Corda. 10 uur de heer J. Splj'ker, Geb. Ons Huls Kinder Kerk. 10 uur mevr. E. Volkeg- SpUker, Geb. Gen. de Wetstraat 2. jeugd kerk 10 uur mevr. M. Smit-Doornhein. Geief Kerk: Immanuelkerk §.30 uur ds. C. Mak. 4.30 uur ds. H. Mol! van Berkel en Rodenrijs; Zuiderkerk; 9.30 uur ds. H. Moll. 4.30 uur ds. C, Mak. Geref. Kerk ("Vrijgemaakt) 8.30 uur kand. Snijder van Rotterdam. 2 30 uur ds. J. Verkade van Voorburg. Chr. Geref. Kerk, 9,30 uur en 4 30 uur leesdienst. Ned. Prot. Bond; 10.15 uur ds. G. J, de Gram. Leger des Heits 10 uur Heiltgmgsdienst, 6.43 uur open- luchlsamenkomat op de Markt, 7.30 Ver lossingssamenkomst o.l.v. kapt.e A. A. E- delmg, 12 uur zondagsschool, 4 30 uur km- dersamenkomst vuil het bad gemaakt hebben, terwijl in Groenoord onder dit aantal ook vee'l terraskaarten zijn. Ruim 8680 leerlingen hebben gebruik gemaakt van de speciale schooltarieven. Donderdag was dit een topdag: 931 jeugdige zwemmers. Er voer der 1.117.185 zwemlessen gegeven. Er is momenteel nog een wachtlijst van 350 personen, die de zwemkunst eigen wil len maken. Deze groep, die zwemmen wil leren, bestaat uit ouderen. In juli van het vorige jaar werd het Kolpabad door 68.730 mensen bezocht. Dit aantal is behoorlijk gestegen. Iu juti van dit jaar bedroeg dit aantal namelijk 88.821 bezoekers. Woensdagnacht jl. is brand ontstaan aan boord van het 10.000 brt metende ms „Schelde Lloyd" van de Koninklijke Rot- terdamsche Lloyd, dat onderweg was van Tandjong Mani naar Bangkok. De brand woedde in een partij voedergraan in ruim vijf van het ondertussendek. Kapitein H. G. van Broekhuysen uit Rotterdam heeft aan zijn rederij in de Maasstad geseind, dat getracht is de brand met co2 te bestrijden. Er was een zivare rookontwikkeling. Inmiddels besloot de gezagvoerder koers te zetten naar Singapore, waar de ..Schel de Lloyd" gisteren is aangekomen. De brandweer aldaar heeft de luiken geopend en is het vuur te lijf gegaan. Zij slaagde er volgens de kapitein in dc brand m te tomen en verwacht wordt, dat men hem vanavond onder de knie zal hebben. Omtrent de oorzaak tast men in het duister. Een Reuterbericht uit Singapore meldt, dat een brandweerman, Ismail Bin Jks- vallen tijdens het blussingswerk. Op weg han geheten, in het bewuste ruim is ge- naar een ziekenhuis is hij overleden. Dit bericht kon de rederij ons niet be vestigen. Op 52-jarige leeftijd is overleden ds. H. v. d. Veen, gereformeerd predi kant te Donkerbroek. De begrafenis zal plaatsvinden dinsdagmiddag 25 augustus, na afloop van de rouwdienst ui de geref. kerk te Donderbroek, die lie half twee aanvangt. Ds. v. d. Veen stond, voordat hij m 1947 naar Donkerbroek kwam, te Op penhuizen. Hij was o a. lid van de ge nerale synode der geref. kerken te As sen (1357/1958) en medewerker aan de Friese Kerkbode. Op 24 augustus zullen weer 24 re serve-legerpredikanten voor de Ujd" van een jaar en zes weken in militaire dienst treden. Van hen behoren er Ifën tol de Ned. Hervormde kerk, acht pre dikanten enjröee theologische kandi daten, dertien' tot de gereformeerde kerken en een tot de Chr. Geref. ker ken. Daarmee is het korps reserve- legerpredikanten weer compleet. Thans zijn er 101 predikanten al» re- serve-legerpredikant in dienst. vanaf U95.-, lMe betaling vanaf f 193.-, Telefoon K 180S—Z03S - BARENDRECHT Maandagmorgen vroeg zal het grootste ooit boven de Rotterdamse Maasbrug gen gebouwde schip de Koningshaven- brug passeren. Dit is het bij C. van der Giessen en zonen's scheepswerven n.v. te Krimpen aan de IJssel voor rekening van de Esso tankvaart maatschappij n.v. te »s-Gravenhage gebouwde turbinetank schip „Esso Rotterdam", groot 36.000 ton draagvermogen. Het schip zal zater dag 29 augustus a.s. voor een zesdaagse proeftocht naar zee vertrekken. BJ koninklijk besluit zijn benoemd tot gewoon hoogleraar: met ingang van 21 sep tember 1Ö59 in de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, om onderwas te geven in de va derlandse en algemene geschiedenis van oe middeleeuwen: dr, F. W N. Hugenholtt; met ingang van de dag. waarop n« ttjn ambt zal aanvaarden in de afdeling der elektrotechniek aan de Technische Hoge school te Delft, om onderwijs te geven in de elektronica: lr. J. W. Aiexander hoofdingenieur bij de N.V. Philips Tele communicatie Industrie te Buitengewoon hoogleraar: voor het tijd vak van 1 februari tot en met 31 juli 1960 in de faculteit der wis- en natuur kunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden, om onderwijs te geven In de theoretische natuurkunde: J. H, van Vleck, JV^Sleraar nan dc Harvard University te CAmbriflga* Massachusetts, tl S, A Ds. W. Bousema, herv. predikant te Wageningen, herdacht 19 augustus zun 25-jarig ambtsjubileum. Voordat ds. Bousema ln 1954 naar zijn tegenwoor dige gemeente kwam, stond hü achter eenvolgens te Sprang, Zuld-Beijerland er, te Maarssen. Tijdens zijn ambts bediening te Maarssen werd hij door de classicale vergadering van Breuke- len (waarvan hij ook praeses is ge weest) afgevaardigd naar de generale synode. Ds. Bousema bracht de jubi- leumdag elders door. •s-GRAVENHAGE. 22 au». - Aan de markt kwamen negen kustvissers met tn totaa, f 10.143 aan verse vis. de eer-, verstandie woord meer te zezsren valt oersamenKomst. Notering per Kg: grote tong 5.1a—3.30, eel vers>uinai)> woo,c meei lc zegge" %alt- hoek VAN HOLLAND: Ned. Herv. kerk 10 groot middeUong 4.10-4.27: kleine middel Bij het oversteken van de Loosduinse- weg nabij de Becklaan te Den Haag werd ln de nacht van vrijdag op zaterdag om half een aangereden de 69-jarige E. J. van E. van de Laan van Meerdervaort, H« kwam onder een auto terecht en kreeg Inwendige ketiuzlngen. TECHNISCHE HOGESCHOOL TE DELFT DELFT. sy besluit van het college van curatoren van de T.H, te Delft is te rekenen van l september 1059 benoemd tot weten schappelijk ambtenaar le klasje in. vaste dienst bij de fysische technologie ir. W. J- Beek, voordien wetenschappelijk ambtenaar le klasse m tijdelijke dienst: is te rekenen van 1 junj 1959 benoemd tot wetenschappelijk ambtenaar le klasse in vaste dienst bij de voertuigtechniek ir. A. P- C. van Heescwijk» voordien wetenschappelijk ambtenaar; is met ingang van 1 september 1959 aan drs. H. J. C. A. Nunnink op zijn verzoek eervol ontsiag \erleend als wetenschappelijk hoofdambtenaar bij de wiskunde. wordt gebracht. EEN memorie van beantwoording geeft bet college gelegenheid m te gaar ROZENBURG. De medische dienst op de vele vraagstukken en de veie on het eiland Rozenburg wordt a.s. zon-, vragen, welke m het centraal rapport. dae waargenomen door dr. A. de Vries,laan de orde zijn gesteld. Wie nu eensj de begrotingsbehandeling eens wat! telef 01889217. 'de moeite neemt de rapporten en me-'frisser en levendiger te maken. j evoerd moet hebben. Ais het bij de behandeling van de begrotiiïg sleurwerb wordt, vermindert de belangstelling voor die debatten die toch ai niet groot is nog meer. De fracties zul-1 ien zich hebben te bezinnen op welke j wijze zij er toe zouden kunnen bijdragen 10 uur ds. E J. Beens van Rotterdam. 7 uur ds. H Beller vau Maasdijk. Geref. kerk 10 en 4 uur ds. van Bekkum van Monster. Herv. Evan.». 3 uur ds. v. d. Bosch van Bodegraven. RCJ.ENDURG: Ned. Herv. Kerk; Immanuel kerk 9 30 uur ds. C. A. Evetem: 6.30 uur ds. Eggink van Kropswolde; Westerkerk: 9 30 uur vicaris Schot. Geref. Kerk: drs. Hartvelt te Delft, 9.30 en 2.30 uur. Chr. Geref. Kerk; 9.00 en 6.30 uur ds. I. de Bruine van Rotterdam. Geref, Kerk (Vrijgem.) student Van Keulen te Heerde. tong 3.40—3.36; tong l 3.20—3.30. idem 2 2.7o—2.90: tarbot l 4.20—4.60, Idem 2 2.80— 3. idem 3 140—J.70. idem 4 0.90-1.30; griet 1 1.30-1.60, idem 2 0.80-1.25. Notering per 40 kg: groot middelschot 22—27.50: rruddelschol J9.30—25.50; kleine schol 12.80—16,50; wijting 6.40—12; schar 7.S012; rode poon 1238; pieterman 48— 58; rog 6.70—10; aangevoerd 3500 kantjes gezouten haring. Notering maatjes zout klem 34.50—36.40, idem groot 36—38,50, volle ha ring 36.40—39.80. aites per kantje. Verwachte aanvoer voor maandagmorgen uit de Noord drie trawfloggers. Vannacht heeft men een vitrine in dê portiek van de fotozaak Foka in de Admiraliteitsstraat 7e Rotterdam open gebroken en er 5 camera's ter waarde van j 1600 uit ontvreemd, nl. een Zeiss Ikonta 6x6 camera en 4 8 mm film camera's van de merken Eumig, Kodak- Browny, Cine-Nizo, Admira.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2