Metershoge steekvlammen van midscheeps naar boeg Spanning om Sahrina u Ned. slepers 10.000 mijl met vliegkampschepen over zee Vijf matrozen overboord Inbreker(tje)s onder de douche Rus ruimte tijdens reis Chroestsjew? Braziliaanse luchtmacht ivil Fokker-Rio bezetten Voor sloop van Amerika naaxjapan Huwelijksreis begon met pech Vier mensen in Waal en Maas verdronken Twee verstekelingen sprongen van schip: één verdronken Zeiljacht overvaren op Noordzeekanaal Auto schiet over Kromme IJsel Kostbaar apparaat in zee geraakt Geen vierde man in zaak-Putte CONFERENTIE van 4 na bezoek va» Chroestsjew aan VS? Riskant transport Scheepsbotsingen in Kanaal: zes doden Sowjetblad vraagt spotprenten in westen Duur autowassen in Arnhem r r MAANDAG 24 AUGUSTUS 1959 J Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4380 Hoofdredacteur: Dr. J A. H J. S. BRUINS SLOT Op Nieuwe Waterweg: Opgevist door Noors schip Een van hen vermist (Van een onzer verslaggevers) Op het vliegdekschip „Karei Doorman", dat op stroom ligt in de Nieuwe Maas te Rotterdam, is vanmorgen omstreeks elf uur door tot nog toe onbekende oorzaak brand uitgebroken. Aan bakboordzijde van het schip vertoonden zich plotseling me tershoge steekvlammen, die zich razendsnel van het midscheeps- gedeelte naar de boeg bewogen. Daar waren vijf matrozen op een ponton bezig niet het verven van de huid. Zij stonden binnen enke le seconden in de vlammen. De matrozen wisten niet anders te doen dan te water te springen. Vier van hen konden door de be manning van het tegenover lig gende opleidingsschip ,,De Neder landen" worden gered. De vijfde matroos wordt tot op heden ver mist. Conclusie laboratorium: r? Jongeman verdronk voor de ogen van verloofde 1 Ongerustheid Ook naar België Chroestsjew's reis Vochtige warmte Keitereaun; •s-Gra versaag»: Dordrecht: Schiedam: *Vitte at Witostraai 23 Teies U57UU <8 u Postbus 1112 Postgiro No. 12*516 Klaehtendienst abonnementen !BJO~i9^o uur. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. Huygetisplein i i'eietoon i83467 is liinem Postbus 1091 - Postgiro No 424867 Klachten dienst: 18.30—19.30 - Telefoon 362669 Spuhveg 132 Telet 4370. Thomas o Remoisstraat 6a - "tiet. 65431, êS^SSlentSPr^«i1»':em *ecK- 2 65 per maand, 7.80 per kwartaal. Losse nummers 13 cent. Verschil nt daBeliUts. (Geldis tot dinsdagavond) DROOG Droog weer met in de nacht en ochtend op veie plaat sen mist of laaghangende bewolking. Overdag zonnige perioden. Zwakke tot matige wind uit westelijke rich tingen. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: zon op: 5.38 maan op: 22.48 onder: 19.45 onder: 13.11 BRAND OP DE KAREL DOORMAN De Karei Doorman in volle zee van de lucht uit gefotografeerd. (Van een onzer verslaggevers)^^ Kcrt nadat het m.s. „Rautus", ko mend van Zweden, zondagmiddag de Nieuwe Waterweg was binnengevaren, zijn ter hoog'e van Poortershaven twee uit Paramaribo afkomstige versteke lingen overboord gesprongen. Een van hen, een negentienjarige jongeman, die niet kon zwemmen, is verdronken. De andere verstekeling, een zekere Faurie (21), heeft kans gezien vanuit het water op een ducdalf te klimmen. Later werd hij door de politie met een motorboot naar de haven van Maassluis gebracht, vanwaar hij per auto naar het politiebureau werd getranspor teerd. Op medisch advies werd hü daarna opgenomen in het Havenzieken huis te Rotterdam. Op het Noordzeekanaal bi) IJmuiden heeft het 500 ton metende K.N.S.M.- motorschtp „Libcrtas" zondagmiddag omstreeks twee uur het stalen kajuit- jacht „De Stern" overvaren. Het jacht zonk onmiddellijk. De twee opvaren den, de 23-jarige S. de Graaf en de 17- jarlge F, Danen, beiden uit IJmuiden, konden door een passerend zeiljacht worden gered. De aanvaring geschiedde, toen de „Libertas" juist de Middensluis had verlaten en koers zette naar Amster dam. De twee opvarenden van het jacht hebben de „Libertas" zien naderen en, met de bedoeling ruim baan te maken, trokken zij vermoedelijk te hard aan het roer, want de helmstok brak af. Het jacht kwam toen vlak voor het met flikne snelheid naderende motorschip stuurloos rond te drijven. Een personenauto, bestuurd door de 37-jarige J. van der H. uit Utrecht, is —:r'-',a'ravo''d bij de brug te^Vrees- wjjk van de rijksweg Utrecht's Her- to-;snbosch geraakt en met een grote vaart naar beneden gereden. De auto kwam eerst terecht op een betonnen rand, sloeg over de kop en kwam ten slotte aan de overkant van de vijf meter brede Kromme IJsel op de oever terecht. Uit de geheel vernielde auto heeft men later de bestuurder en zijn zeven tienjarige passagier D. Z. uit Jutphaas gehaald. Beiden zijn in zorgwekkende toestand naar het Antoniusziekenihuis te Utrecht gebracht. Schepen op de Noordzee werden gis teravond van Engelse zijde gealarmeerd om uit te zien naar een „kostbaar we tenschappelijk apparaat", dat hangende aan zes parachutes op ongeveer 120 mijlen van de noordoostelijke kust van Engeland in zee is terechtgekomen. Radio-Vullercoats in Northumber land (Oost-Engeland midd.) zond het alarm uit zonder bijzonderheden mee te delen. Kustwachten in het gebiec zeiden, dat hun verzocht was, uit tc zien naar een „wetenschappelijk voor werp". Een woordvoerder van het ministerie van Luchtvaart berichtte later dat he voorwerp was opgepikt door een Noor. vissersschip, dat het naar verwaeh werd vandaag naar Engeland zou bren gen. „Maar wat het is weet ik niet", zei de woordvoerder, „ik geloof niet dat wij er iets mee te maken hebben". Een functionaris van het ministerie van Bevoorrading, dat de leiding heeft bij de Britse wetenschappelijke onder zoekingen, zei dat hij niets van het ge heimzinnige voorwerp had vernomen, noch dat ernaar gezocht werd. Het geheim van het apparaat dat met een parachute in de Noordzee te rechtkwam nabij een Deense trawler is tevens opgelost. De bus bevatte instrumenten voor het meten van kosmische stralen en was in een ballon door Bribe geleer den opgelaten. De ballon van plastic, en met een doorsnee van ongeveer 100 meter, zou de bus laten vallen op een noogte van ruim 30.000 meter. Klaarblijkelijk heeft zij deze hoogte niet bereikt. De trawler zag een lichtsignaal dat door de con tainer gegeven werd en pikte deze op een paar minuten nadat hij op het wa ter terechtgekomen was. De bemanning van de „Karei Door man" begon dadelijk met het blus- singswerk. Het gedeelte van de huid van mid scheeps tot aan de boeg aan bakboord zijde is geheel geblakerd. Aangenomen wordt dat er een lek was in de leiding van de vliegtuigbenzine. Boten van de Rotterdamse rivierpolitie begonnen dadelijk met het zoeken naar de ver miste matroos. Naar wü van een ooggetuige, de bootsman van het opleidingsschip, de heer A. den Hout, vernamen, heeft het drama zich binnen enkele seconden afgespeeld. De bootsman zag een felle steekvlam midscheeps Het vuur breidde zich uit naar de voorzijde van het schip. Van de vijf matrozen, zo wist de bootsman te vertellen, zou er een de zwemkunst niet machtig zijn geweest. Een van de matrozen bleef op een plank van de ponton drijven. Hij kon worden opgepikt door opvarenden van de „De Nederlanden". De Rotterdamse brandweer, die snel ter plaatse was. begon met het blussen van de ponton Naar wij verder vernamen moet de vliegtuigbenzine gedeeltelijk op het water en op de huid terecht zijn ge komen. Toen de benzine vlam vatte ging dit gepaard met een vrij hevige explosie. Van de vier geredde matro zen liep er een vrij ernstige brand wonden op. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. (Van onze Haagse redacteur) Het gerechtelijk laboratorium te Den Haag is tot de conclusie gekomen, da"t er geen sprake geweest kan zijn van een vierde persoon bij de schiet partij, die in de nacht van 8 op 9 juli in de woning van het echtpaar Testers in Putte drie doden eiste. Hiermede is de conclusie bevestigd, die men al getrokken had na een onderzoek door rijkspolitie en marechaussee. De kogels, waardoor het echtpaar is gedood, bleken afkomstig^ uit het dienstpistool van de 24-jarige mare chaussee K. v. d. H. Men heeft nu ook nog andere aanwijzingen, die de op vatting kunnen versterken, dat deze marechaussee (die eveneens dood in de woning van het echtpaar werd aam getroffen) alléén bij deze zaak betrok, ken was. Het officiële rapport over deze zaak zal spoedig worden uitgebracht aan de officier van Justitie te Breda. net bewuste pand drie jongens van 8, 9 en 11 jaar, die stonden te douchen. Ze hadden het zo warm en waren via het dak binnengekomen om verkoeling t® zoeken. Premier Chroestsjew van Rusland -eeft een persoonlijke brief van der- ien kantjes gestuurd aan kanselier Vdenauer van West-Dultsland, die op iet ogenblik vakantie houdt in Caden- tbbia aan het Conto-meer. iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiüiiiiniiiiiHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiijjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii De Sowjet-Unie zal waarschijnlijk tijdens premier Chroestsjews verblijf ïn de Verenigde Staten trachten een mens in een baan om de aarde te bren gen, aldus heeft het hootd van de medische afdeling van de ruimtevaart afdeling van het Amerikaanse leger, Strughold, zaterdag te Reno in Nevada gezegd. De Russen zouden op deze ma nier het propagandistisch effect van Chroestsjews reis willen vergroten. Volgens de Britse „Daily Mail" zal president Eisenhower bij zijn bezoek aan Europa deze week president De Gaulle en premier MacMillan verzoe ken zich gereed te houden voor een spoedige topconferentie. Het blad heeft uit betrouwbare kringen in Washington vernomen, dat Eisenhower er bij het bezoek van Chroestsjew op uit zal zijn, een duidelijke afspraak te maken voor het houden van een topconferentie, misschien zelfs voordat Chroestsjew terugkeert naar Moskou. Brigade-generaal Americo Dos Reis, de door de Braziliaanse regering aan gewezen beheerder van de Fokkerfa brieken tc Rio, heeft gedreigd vandaag de fabriek te bezetten met de bedoe ling de produktie te hervatten. Fokker- Rio heeft dezer dagen geweigerd de sleutels van de fabriek aan het minis terie voor de Luchtvaart te overhandi gen. In mei van dit jaar heeft Fokker de fabriek gesloten omdat volgens de di rectie van Fokker-Rio de regering 20 miljoen ten achter was bij de betalingen voor de aflevering van 200 trainingsvliegtuigen. Het ministerie van Luchtvaart daarentegen beweert dat de fabriek het contract niet is na gekomen. Zondagmorgen is de 23-jarige J. J. de Ruiter uit Bussum, die met zijn 19- jarige verloofde en twee andere meis jes een boot had gehuurd, hij het ba den in het Uselmeer ter hoogte van de Eemmonding verdronken. De jongelui hadden het bootje aan de eerste boei vastgemaakt. De jongeman, die riet kon zwemmen, hield zich aan het bootje vast, doch op een gegeven ogenblik raakte dit los van de boei. De meisjes deden nog pogingen hem te redden, maar helaas tevergeefs. (Van een onzer verslaggevers) Zes kleine Amerikaanse vliegkamp schepen zullen door Nederlandse sic pers over een afstand van ruim 10.000 mijl naar Japan gesleept worden. Deze Het Noorse meisje Anne Marie Rasmussen uit Sogne, sinds zaterdag jl. mevrouw Ste ven Rockefeller, is zondagavond met haar man per vliegtuig naar de Ver, Staten vertrokken om daar een huwelijksreis te maken. Aime had moeite haar tranen te bedwingen toen zij afscheid nam van haar ouders en zuster die haar uitgeleide de den. De reis begon met pech. Het vertrek van het vliegtuig moest namelük bijna drie uur worden uitgesteld door een de fect in het elektronisch systeem. Het toestel was reeds naar de rolbaan gereden, maar moest terugkeren omdat men In de cabine een brandlucht had waargenomen. schepen zijn afkomstig uit dezoge naamde motteballenvloot. De Ameri kaanse marine heeft deze vaartuigen, waarvan de meeste nog nooit gebruikt zijn, verkocht voor de sloop. Ze waren verouderd en het onderhoud kostte te veel geld. Bovendien heeft men ex tra-fondsen nodig voor de peperdure atoomschepenprojecten. L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst zal vijf van deze vaar tuigen die elk ongeveer 80Ö0 ton meten naar Japan brengen. De slepers Elbe, Clyde en Tasmanzee zullen deze schepen in één groot kon vooi, onder commando van sleep bootkapitein A. van Dorp, overbren gen, Een sleper van Bureau Wijsmul ler in IJmuiden zal een Amerikaans vliegkampschip naar Japan trekken. Bovendien heeft juist de Zeeland van deze firma een 8000 ton metende tanker naar Osaka in Japan, gebracht. Ook dit schip was voor de sloop be- stemd. In de Verenigde Staten heeft het be kend worden van de verkoop van deze schepen aan Japan enige ongerustheid teweeg gebracht. Er wordt aan her innerd dat in de laatste wereldoorlog de Amerikaanse vloot werd beschoten door schepen, die in vroeger jaren eveneens voor de sloop aan Japan wa ren verkocht. De Amerikaanse marine heeft de verkoop van deze schepen, die alle splinternieuw zijn, dan ook zo veel mogelijk stil trachten te houden. Niet alleen aan Japan, maar ook aan België heeft de Amerikaanse marine schepen uit de motteballenvloot ver kocht. Zo zal de „Elbe" van Smit en Co binnenkort twee vllegkampschepen van Boston naar Antwerpen brengen. Bij het transport over de Stille Oceaan naar Japan zullen de vijf vliegkampschepen getrokken worden In de vroege ochtenduren zijn zon dag zes zeelieden om het leven geko men bij twee scheepsbotsingen die ic dikke mist voor de Britse kust plaats vonden. Een Spaanse steward kwam om het leven toen de Spaanse kustvaarder Naranco (981 ton) in Het Kanaal zonk na een botsing met het 8.684 ton me tende Panamese ss „Goldstone". De botsfng greep plaats in de mist voor de kust van Dungeness. Twintig leden van de bemanning van 21 koppen wer den gered. Vijf bemanningsleden kwamen om het leven bij de botsing tussen de kleine Britse treiler Staxton Wyke en het 11.452 ton metende Britse ms Dal- hanna. door de Elbe (4000 pk), de Clyde (ook 4000 pk) en de Tasmanzee (1650 pik). De eerste twee krachtpat sers zullen elk twee vliegkampsche- pen voor hun rekening nemen. Op de vraag, waarom zij haar sleper slechts één vlaegkampschip tegelijk naar Japan laat trekken, antwoordde men ons bij Bureau Wijsmuller: „Wy vinden dat een sleep van twee schepen van deze grootte en dit type bijzonder grote risico's met zich meebrengt. Als het goed weer blijft, kan bet gemak kelijk. Maar als men onverwachts in vuil weer terecht komt, kan dit geva ren opleveren". (Van onze correspondent) In de omgeving van Nijmegen heb ben gisteren vier personen door ver drinking het leven verloren. Bij het zwemmen in de Waal nabij de Zandplaat van de steenfabriek „De Vlietberg" verdronk ongeveer halfvier de 20-jarige militair H. W. M. Arts uit Ubbergen. Zijn lijk is korte tijd Later gevonden. Een uur later gingen bij het strand- hotel Sprokkelenburg te Bemmel de 9-jarige H. Vonken uit Nijmegen en zijn zusje te ver in de Waal, met gevolg dat de jongen afdreef en niet meer gered kon worden. Het meisje kon door ooggetuigen van het ongeval nog uit het water worden gehaald. In de Maas bij Mook zijn eveneens gistermiddag twee jongens uit één gezin verdronken. Het waren de 14-jarige H. A. Lenssen en zijn 12-jarige broer S. J. M. Lensseri. Hun stoffelijke resten zny hedenmorgen door de Rijkspolitie te water opgedregd. Het Russische humoristische blad Krokodil" heeft een aantal Ameri kaanse en Europese tekenaars uitge nodigd spotprenten in te zenden die op de komende bezoeken van Chroestsjew aan de VS en Eisenhower aan de Sowjet-Unie moeten zijn gebaseerd. Het is de eerste maal dat het blad buitenlanders om medewerking heeft verzocht. Tot de uitgenodigde teke naars behoren o.m. de bekende Engels man David Low en verder Herbert Block van de Washington Post en Dow- ling van de New York Herald Tribune. De prijs is omstreeks duizend gulden per tekening. Van een onzer verslaggeefsters. In de De Koninklijke Rotterdamsche Diergaarde „Blijdorp" heerst een nerveuze spanning. Sabrina'de vrouwelijke giraffe, zal dezer dagen h'èt léven schenken aan een giraffe- baby. Het zal voor het eerst zijn dat een dergelijke geboorte in een Ne derlandse dierentuin plaatsvindt. De dierenverzorgers hebben er dus geen ervaring meet slechts boeken hebben de nodige wijsheid kunnen brengen. Sabrina trekt zich van al deze drukte echter niets aan. Hoe nerveuzer de sfeer in het dierenpark wordtdes te kalmer toont zij zich. Met een andere vrouwelijke giraffe, Katy, die eveneens een baby ver wacht dat gebeurt echter nas in december wandelt zij rustig haar verblijf rond. Het enige, dat mis schien haar verwondering wekt is het feit, dat de inwoners, van het giraffe-gebouw, een aantal okapi's, haar kortgeleden hebben verlaten om plaats te maken voor de nieuw geborene. De echtgenoot van Sabrina, Napoli, zal helaas niet bij de geboorte aan wezig kunnen zijn. Onlangs brak hij een nekwervel en stierf.- De oppasser van de giraffen, de heer G. van der Burg, en de -verzorgers besteden de uiterste zorg aan Sabrina. De nachtwaker moet nauw lettend toezicht houden op haar gedragingen. De draagtijd van een giraffe bedraagt veertien a vijftien maanden. Wan neer de geboorte precies zal ■plaats vinden, kan men'dus slechts gissen. In Arnhem is het autobezitters ver boden eëh auto op straat te wassen, indien zij niet in het bezit zijn van een gemeentelijke vergunning. Die vergunning kost per jaar tien gulden. De ANWB heeft zich thans tot het gemeentebestuur van Arnhem ge wend en erop gewezen, dat dit bedrag exorbitant hoog moet worden geacht. De Bond heeft de gemeente dan ook verzocht dit bedrag aanzienlijk te ver lagen, althans indien men van oor deel is, dat het vergunningenstelsel uit beleidsoverwegingen moet blijven bestaan. Gedurende het weekeinde is de luchtdruk in ons land regelmatig ge stegen. Dit hield verband met de uitbreiding van een hogedrukgebied, dat van de Azoren afkomstig was, over West-Europa. De kern van het hogedrukgebied lag vanmorgen voor de ingang van het Engelse Kanaal. Via Midden- Europa kwam het hogedrukgebied in verbinding met een maximum bo ven Zuid-Rusland. Langs de flank van dit hogedrukgebied treffen we op de Oceaan een krachtige zuidwes telijke luchtstroming aan, waarin storingen van het zeegebied ten wes ten van de Azoren naar het zeege bied tussen IJsland en Noorwegen trekken. Deze storingen beïnvloeden het weer in ons land niet. Met de zuidwestelijke stroming wordt voch tige lucht van subtropische oorsprong naar onze streken gevoerd. Boven ze» en 's nachts ook boven land tnt hierin mist voor. Overdag is het echter tamelijk zonnig fen druk kend warm weer. In deze situatie zal in de komende dagen niet veel verandering Jjomen. De neerslagkan sen, zijn gering en de temperaturen zullen waarschijnlijk nog iets "hoger worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1