De duizendste BOM ONDER RAILS: treinverkeer 2 uur stil Rode troepen op 50 km van Loeang Prabang? Kleuter omgekomen op brandende zolder PJ77T2 ■- rwl ■"ljg.IL MEZELF ZIJN' Beatrix in interview IK WIL zei prinses Krachtige waarschuwing van Nehroe aan Mao Groie behoefte aan volkswoningen Koopt op tijd uw zekerheid Hollands glorie Verwarde berichten over Laos Reddingspoging vruchteloos Ongerustheid in on N. T. S. wenst o ONGELIJKMATIGE SPREIDING VAN HET TEKORT Churchill zaterdag terug in Engeland Het blijft warm *3«a* 1 479CU .HUWELIJK? ..NOG NIET Meisje verdronken, vriendin gered India zal wapens opnemen voor bondgenoten DINSDAG 25 AUGUSTUS 1959 r ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4381 BETOGING DREIGT OP RHODOS tegen WERELDRAAD Consequenties Bouwkosten Kwaliteit Commissie op 9 sopt naar Nw.-Guinea NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK zuidelijke charme J zakelijke zuinigheid fi Huwelijk Reclame in televisie Dode en drie gewonden bij botsing op Rijksweg N. Directeur: H. DEI RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUINS SLOT Onderzoek naar censuur (Van een onzer verslaggevers) EEN plotseling ontdekte onontplofte bom onderaan de spoordijk bü Zevenhuizen was er de oorzaak van dat gisteravond van 18 tot 20 uur bet treinverkeer tassen Gouda en Den Haag is stil gelegd. Om 20 uur werd het verkeer van Den Haag naar Gouda normaal hervat. In omgekeerde richting mochten de treinen over een afstand van 200 meter niet harder dan 30 km/u rijden. Direct nadat het spoorwegverkeer om 18 uur was stilgelegd, werd de reizigers aangeraden via Rotterdam te reizen. Later werden extra-bussen ingelegd. 55 Eorterdim: Witte de WHhstwal 39 - Telel tisioo m Li Fostbu* lila - Postgiro Na «3451» ivlaclttendienst abonnementen lusontaa uur zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 ■s-Grarenuara Huygenspieu, l reietooc i8s«ö-, ,3 njo*,,, Postbus 1091 Peaqriro No *24887. Dordrecht» KlachteiuUenst: 18.30—19.30 - Teieloon 362568 lts Spul weg 132 - Telel «570. Schiedam: Thomas «emniostraai Os - "-let. 85*51 AhoimemenuprtJt 61 cent pet weex. ,2.8a rnana, i.mjpn Kwartaal. tos» nummers li cent Verschijn! daeellfke. Tttxuw- (Geldig tot woensdagavond) AANHOUDEND DROOG In de nacht en vroege ochtend hier en daar mist. Morgen overdag droog weer met zonnige perioden en overwegend matige wind tussen west en noordwest. Dezelfde tempe raturen als vandaag of iets lagere. Morgen: Zon op: 5.40 Maan op: 23.24 onder: 19.43 onder: 14.09 IN mei 1952 is de o^aarfondsenwet pensioen- en afgekondigd. Deze wet regelt het toezicht op de be drijfspensioenfondsen en de onderne mingspensioen- en spaarfondsen. De strekking van de wet is zoveel mogelijk re waarborgen dat verwach tingen, die bij werknemers zijn gewekt door toezegging omtrent pensioen, op een gegeven moment niet blijken in rook verdwenen te zijn, maar ook inderdaad in vervulling gaan. De Gids, het orgaan van de Chr. Vakbeweging, heeft er de aandacht op gevestigd dat de minister van So ciale Zaken en Volksgezondheid dezer dagen de duizendste goedkeuring heeft afgegeven voor fondsen als hierbo ven bedoeld. Dit feit is in '.erdaad een kantteke ning waard. Van de 2000 fondsen die zich indertijd meldden, zijn er een aantal afgevallen. Maar men ver wacht, dat er straks toch in totaal wel een 1500 zullen komen. Men mag aannemen, dat het jaar lijkse premie-inkomen van de parti culiere fondsen thans dat van het le- vensversekeringbedrijf nadert, voor zover het ian de kapitaal- en rente polissen betreft. ieuw stelsel nodig voor bouwsubsidies TTET subsidiestelsel voor de woningbouw zal de mogelijkheid moe ten openen dat de produktie in de particuliere sector zich richt op woningen voor arbeiders en middengroepen, aangezien het be lang van een brede activiteit in de particuliere sector de laatste jaren wel duidelijk is gebleken. De politie van Rhodos heeft maan dag speciale voorzorgsmaatregelen ge troffen om demonstraties tegen te gaan van een groep fanatieke Griekse jonge ren van de orthodoxe kerk, die naar Rhodos op weg zijn om tegen de bU- eenkomst van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken te betogen. Zij verzetten zich tegen het overleg van orthodoxe prelaten met „ketters' Advertentie, Zon op Zon onder UIT deze gegevens blijkt dat er de laatste jaren op het punt van de pensioenvoorzieningen grote voor uitgang is geboekt, maar we zijn er nog niet. Toen enkele jaren geleden de So ciaal Economische Raad zijn advies uitbracht over de Algemene Ouder domswet (AOW) bleek dat vele dui zenden werknemers nog over geen en kele pensioenvoorziening beschikten. De invoering van de AOW betekende voor hen een belangrijk winstpunt. Steeds is er echter op gewezen dat het hier een bodemvoorziening be treft, waarop het bedrijfsleven verder moet bouwen. De AOW op zichzelf is immers niet voldoende om een rede lijke voorziening van de oude dag te waarborgen. Uitkeringen van bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen moe ten daar boven op komen. Met de ontwikkeling van deze fond sen zijn wij op de goede weg. Maar ook nu nog mag men aannemen, dat circa een kwart van alle werknemers naast de AOW geen enkele pensioen regeling heeft en de oude dag dus niet zonder zorg tegemoet gaat. Vroeger behoorden de begrippen oud en arm als regel bij elkaar. Dat schrikbeeld is, dank zij de huidige ont wikkeling, bezig te verdwijnen. Het ideaal is echter nog niet bereikt. Het is zaak aan dit stuk „sociale zeker heid", voorzover wij daar als mensen over kunnen spreken, voort te blij ven bouwen. Dit concludeert de directeur generaal van Volkshuisvesting er Bouwnijverheid in zijn jaarverslar over 1958, dat thans is verschenen. Het verschijnsel van de ongelijk matige geografische spreiding bti wo ningtekorten neemt niet af, doch wordt integendeel van jaar tot jaar duidelij ker waarneembaar. Nu de druk van de woningnood in delen van het land nog zwaar wordt gevoeld, terwijl in sommige gebieden het woningtekort schijnt te zijn opgeheven, rijst de vraag weike consequenties hieruit zul len volgen voor de rijksoverheid met betrekking tot de verdeling van de woningbouwsubsidies. Steeds moeilijker wordt het de maat staven te bepalen die voor de streeks gewijze verdeling van de subsidies moeten gelden. Bovendien wordt de laatste twee jaar de verdeling beperkt tot de helft van het aantal woningen dat in het bouwprogramma was voorzien, terwijl voor de andere helft een zo groot mo gelijke vrijheid wordt gesteld. Er is alle aanleiding om de uit gangspunten en methoden van de verdeling van de woningsubsidies opnieuw kritisch te bezien, aldus de directeur-generaal Nu de scheiding tussen de woningbouw volgens de Woningwet en de particuliere bouw in de bevrediging van de behoefte aan volkswoningen niet meer te trekken is, zou een stelsel dat meer afgestemd »s oo de gehele behoefte aan volkswoningen, beter voldoen. Een beweeglijk verdelingssysteem dat telkens bewust kan worden af gestemd op de streeksgewijs uiteen lopende belangen en dat rekening houdt met de feitelijke voorberei ding en de uitvoeringsmogelijk heden, zou winst zijn ten opzichte van de huidige contingentering met haar eindeloze overwegingen en desillusies. 'ndustrialiseerde woningbouw valt nomenteei nog geen definitief oordeel 'e vellen. Wel echter kan reeds nu ge constateerd worden, dat de bouw op basis van de zogenaamde continu- contracten in verschillende gevallen geleid heeft tot een opmerkelijke ver betering van de organisatie van het werk. De kwaliteit der in 1958 gereed ge komen woningen gaf aanleiding tot een zekere voldoening in die zin, dat de gemiddelde woning, die thans in Nederland gebouwd wordt, de verge lijking met de woningbouw in het bui tenland niet behoeft te vrezen. Een punt dat in de toekomst zeker de aan dacht zal vragen is de verwarming der woningen; het zou in strijd zijn met de werkelijkheid wanneer werd be weerd, dat ook op dit gebied Neder land goed in de pas loopt. Het aantal aanvragen om toeslag op de premies is mede in verband met de toeneming van het aantal bemidde lende organen aanzienlijk gestegen. In het verslagjaar werd toeslag verleend op de premies voor 6599 woningen tot een totaal bedrag van bijna ƒ7,3 mil joen. DE Nederlandse zeeslepers, die in het verleden zoveel hebben bijge dragen om de naam van ons land een goede klank in de wereld te bezorgen, blijven ook vandaag de dag gereed staan om de eer van ons land hoog te houden. Er is op de wereldzeeën regelma tig veel en belangrijk sleepwerk te verrichten. De concurrentie is ook op dit terrein groot en soms fel. Maar altijd alser bijzonder moei lijke karweitjes op te knappen zijn, kan men er zeker van zijn, dat ook de Nederlandse sleepvaart tot de me dedingers behoort. Dat is dezer dagén weer gebleken toen de Verenigde Staten van Amerika een hoogst belangrijk sleepwerk van afgedankte marineonderdelen moes ten laten verzorgen. Opnieuw zal het de Nederlandse zeeman zijn, die zijn kundigheid zal tonen. Ons volk vindt dit bijna vanzelfspre kend. We zijn er aan gewend geraakt, dat onze zeeslepers Hollands glorie hooghouden. We spreken het vertrou wen uit, dat onze slepers er ook nu weer in zullen slagen hun opdracht onder Gods zegen tot een goed ein de te brengen. De gevaren van de zee zijn voor al bij sleepwerk nog altijd groot. Als straks de tochten naar de verschil lende werelddelen zullen worden ondernomen, zal het Nederlandse volk met zijn sleoers meeleven. Te Dinteloord is maandagavond een 10-jarig zoontje van M. Frel op de Steenbergseweg door een auto aange reden en gedood. De sturen van twee fietsen raakten in elkaar en het slacht offer viel. Een personenauto uit de richting Steenbergen kon een aanrij ding niet voorkomen. Aan de voortdurende stijging van het bouwkostenniveau is een einde ge komen en een geringe doch duidelijke daling treedt in. Deze voortzetting van een reeds in 1957 gesignaleerde ten dens betekent onder meer. dat de huur verhoging in 1957 dientengevolge een substantiële büdrage heeft geleverd tot de overbrugging van het verschil tussen het huurpeil der bestaande en dat der nog te bouwen woningen. Voor de woningwetbouw lag het niveau der bouwkosten oer m3 aan het eind van 1958 circa 5<5- lager dan aan het begin daarvan. Ook in het westen van het land, met name :n de grote steden, was een duideliike daling merkbaar. In de grote steden, waar de scanning op de bouw markt zich in de voorgaande periode het sterkst had doen gevoelen, was bet resultaat van de in 1958 op getreden ontspanning zelfs een daling van het bouwkostenniveau voor woningwetwoningen met circa 10%. Over de financiële resultaten van de verschillende vormen van ge- (Van onze Haagse redacteur) De door minister Korthals ingestel de onderzoekcommissie Censuur Nieuw-Guinea zal op woensdag 9 sep tember per vliegtuig naar Ned. Nieuw- Guinea vertrekken en daar ongeveer zes weken blijven om verscheidene personen te horen. Bü graafwerk in het talud van de spoorbaan nodig in verband met de verbreding van de spoorlijn bij Gouda Een historisch moment in de ge schiedenis der Verenigde Staten van Noord-Amerika: President Eisenhower ontvouwt in Washington in tegenwoor digheid van enkele Hawaiiaanse autoriteiten de nieuwe Amerikaanse vlag, waarop 50 sterren prijken. De vijftigste ster is van de staat Hawaii. De nieuwe vlag tcordt 4 juiï I960 de officiële van de U.S.A. Sir Winston Churchill zal zaterdag uit Frankrijk naar huis terug keren om de Amerikaanse president in Engeland te kunnen ontmoeten. De 84-jarige Churchill geniet sinds 13 augustus van een vakantie aan de Rivièra sinds zijn terugkeer van de cruise door' de Middellandse Zee aan boord van het jacht van reder Onassis. wrwonnforutiT? dMMm Csi E, ri MMUNISTISCHE troepen in Laos zonden de koninklijke re sidentie, Loeang Prabang, op 30 kilometer genaderd zijn. Een later bericht maakte melding van het feit dat de rege- ringstroepen van Laos erin geslaagd waren het initiatief in de provincie Sam Neoea te hernemen. Ook de post Moeong Peoe, ten noorden van Moeong Son zon heroverd zijn. Toegegeven werd daarin ook dat de situatie in de provincie Loeang Prabang inderdaad minder rooskleurig was. In enkele dorpen zouden de bewoners op bevel der opstandige communisten reeds wegtrek ken. Men sprak ook van een vlucht in paniek. (Van een onzer verslaggevers) Het nog geen twee jaar oude meisje Lida Worrei enig kind van haar ouders is maandagavond omgeko men bij een korte doch hevige brand in de Polanenstraat in Amsterdam-West. Dc familie Worrei woonde op de zol derverdieping van de woning op no. 42. waarin 7 gezinnen huizen Met latten en schotten had men de zolder bewoonbaar gemaakt. De va der was. toen de brand uitbrak, niet thuis. De brandweer was het vuur met drie stralen snel meester. De beer A. van Zurk, lid van de vrijwillige brand weer, heeft nog getracht het meisje, dat in een wiegje in een achtervertrek lag, te redden. Hij bedacht zich geen ogen blik. tóen hij het hulpgeroep van de moeder hoorde, rende de drie trappen op en vond daar de buren van drie hoog, die met man eri macht de moe der, die naar boven wilde, tegenhiel den. Hij greep een natte deken die een der mannen klaargemaakt had en rende naar boven, doch kon niets meer uitrichten. De grote hitte en de verstikkende rook beletten hem de zolder te betreden. De brandweer vond het meisje in het wiegje, dat slechts enkele schroei vlekken vertoonde. Het brandpiket van de Amster damse poiitie zoekt de oorzaak in het omvallen van een oliestel, dat in het tot keuken afgebakende gedeelte van de zolder stond te branden. Het getroffen gezin is bij familie ondergebracht. (Van onze medewerker) OF het gehele noordelijke deel van de oceaan trekt de ene depressie na de andere, vergezeld van storm in de richting van Scandinavië. Ook op het noordelijk deel van de Noord, zee komt harde wind voor met regen, vooral nabij de kust van Noorwegen. Aan de zuidzijde van de depressiebaan handhaaft zich echter een krachtig hogedrnkgebied, dat zich van de Golf van Biscaje tot Duitsland uitstrekt. Dit hogedrnkgebied houdt depressies op een flinke afstand van ons land, zodat het weer de komende dagen nog droog zal blijven. Ook de aan' voer van warme en vochtige oceaan' lucht duurt voort, waarbij evenals gisteren de temperatuur langs de kust drie tot vijf graden lager is dan In het binnenland. f Advertentiel Prinses Beatrix gelooft dat zü Neder land volgende maand tijdens de Hndsonfeesten In New York het best kan vertegenwoordigen door zich zelf te zijn. De Prinses heeft dit ver teld aan drie Amerikaanse journa listen, aan wie zij op het paleis Soestdijk haar eerste interview heeft toegestaan. De Amerikanen merkten op dal het onze 21-jarige prinses niet moeUijk zou vallen zichzelf te zijn..„Ze praat onbevangen en plezierig over een groot aantal onderwerpen: haar ver antwoordelijkheden, sport, hobbies en vele andere", seinde de UPI-ver- slaggever. „Beatrix is een typisch levenslustige, intenigente studente", schrijft Harry De Prinses vertelde dat ze zich m f niHon rrnn/l tlSMlP «irtftlOirno veel makkelijker maken", zei de Prinses. Maar de Prinses onderstreepte dat dit een theoretische discussie was en dat zij nog niet aan een huwelijk dacht. Zij gaf te kennen dat zij haar vrijheid aangenaam vond. de De Prinses die in Leiden met haar vriendin zelf haar inkopen doet en zelf haar maaltijden klaar maakt, vertelde dat ze aan huishoudelijk werk een hekel heeft. Van koken en naaien houdt de Prinses niet en een naald houdt zij vast ..als een pot lood in twee werelden te leven: wereld van „de Gotha-families" de vorstelijke families die in de Al manack de Gotha vermeld worden zoals prinses Beatrix geestig zei, en de universitaire wereld. In de „Gotha-wereld" heeft prinses Bea trix vooral kennissen sinds zij en prinses Irene in 1956 op uitnodiging Gevraagd wat haar ambities zouden zijn geweest als zij niet voorbestemd was om koningin te worden, ant woordde prinses Beatrix: „Dan zou ik geschiedenis gestudeerd hebben of beeldhouwster zijn geworden." On middellijk voegde ze daaraan toe: „Maar dat laatste wordt heel slecht betaald", van het Griekse koningspaar een tocht met het schip Agamemnon meemaakten. Leiden heel goed thuis voelt. Over twee jaar kan ze haar doctoraal examen afleggen, en dan zou ze een proefschrift kunnen schrijven. „Maar ik ben niet van plan dat boek Op zeilen en skiën is de Prinses erg te schrijven". gesteld. Kleren interesseren haar niet erg. „behalve avondkleding, want die geeft je een heel ander ge- Prinses Beatrix gaf te kennen dat haar voel", gedachten over een toekomstig hu- Prinses Beatrix glimlachte char- welijk verband zouden houden met mant toen haar gevraagd werd of de vorstenwereld. Zij merkte op ze van dansen houdt. „Houd ik van dat zij slechts troonopvolgster zou dansen? Dat ligt eraan waar, op kunnen blijven als het parlement welke muziek en met wie", zei ze haar eventuele huwelijk zou goed- eerst voorzichtig, en toen: „Ja, ik keuren. houd van dansen", het Dat verplicht de Prinses niet met Naar beroeps-rock 'n' roll kijkt prinses iemand van koninklijken bloede te Beatrix graarf. „Maar het is niets Gilroy in de New York Times, „Ik houd er niet van al te ver vooruit te denken, want dan ga je je zo gauw zorgen maken, en dat helpt toch niet", zei de prinses, toen haar ge vraagd werd of ze tegen de reis nsar de V.S. op zag. Ze moet daar voor de eerste keer haar land In het bui tenland vertegenwoordigen. De Prinses erkende wèl dat de open bare toespraken die zij moet houden, haar nerveus maken en dat haar handen vaak trillen wanneer zij haar toespraak begint voor te lezen. „Maar aan dat deel van de reis denk ik niet teveel", zei ze. „Dat brengt je maar aan het piekeren en helpt toch niet." iemand van koninklijken bloede te Beatrix graa-j. De Prinses vertelde geleerd te hebben trouwen. „Maar dat zou alles wel voor mij", riferkte zij op. Dat de toestand in Laos inderdaad gevaarlijk is wordt ook in Amerika ingezien, ook al erkent men daar niet voldoende op de hoogte van de wer kelijke situatie te zijn. De Amerikaanse minister van Buï- landse Zaken Christian Herter heeft vooraanstaande leden van het Ameri kaanse congres meegedeeld dat hij de ontwikkelingen in Laos ais zeer ge vaarlijk beschouwt. William Fulbright, democratisch voorzitter van de senaatscommissie voor de buitenlandse betrekkingen, vertelde na afloop van de besprekin gen dat hoewel niet veel bekend is over de feitelijke toestand in Laos, Herter meent dat de situatie zeer gevaarlijk is. Herter vertelde dat het misschien niet lang meer zal duren voor de Verenigde Naties in deze kwestie stappen zullen nemen. Het Laotiaanse leger houdt al het nieuws over de strijd in het noord oosten van Laos vast. Sinds donderdag is er geen verklaring meer uitgegeven. Een woordvoerder van het Laotiaanse ministerie van Defensie verklaarde maandag dat er van het front uit de grensstreek tussen Laos en Noord- Vietnam niets te melden was. Ondanks het feit dat men in Amerika de situatie als zeer ernstig beschouwt schijnt de Amerikaanse regering niet bereid te zijn militaire vliegtuigen of ander oorlogsmateriaal te zenden. Alle Amerikaanse hulp was tot dusver niet- militair, behalve de opleiding van de troepen. Het meest waarschijnlijk acht men het, dat de steun aan de regering van Laos voorlopig zal bestaan uit onder steuning van het Laotische verzoek om VN.-waarnemers. De speciale afge zant van Laos bü de Verenigde Naties. Ngon Sananikone, is maandagavond uit New York, waar hij secretaris-ge neraal Hammerskjöld ontmoette, aan gekomen in Washington voor bespre kingen op het ministerie van Buiten landse Zaken. stuitten gistermiddag werklieden van het spoorwegbedrijf met een dragline op iets groots en hards. Het bleek al spoedig een vliegtuig bom te zijn, die daar in de oorlogstijd moet zijn gevallen. Hoewel er al veertien jaar lang minstens tachtig treinen per dag op vijf meter afstand langs denderen, was het zeer gevaar lijke projectiel nooit ontploft De directie van de N.S. achtte het raadzaam onmiddellijk het spoorweg verkeer stil te leggen. Mannen van de mijnopruimingsdienst uit Den Helder werden opgeroepen. Terwijl zij onder weg waren naar-Zevenhuizen, conclu deerden deskundigen dat er van ogen blikkelijk gevaar geen sprake was. Daarom mocht het treinverkeer hervat worden. De mijnopruimingsdienst heeft de bom, die meer dan een meter lang was, vanmorgen om halfvier verwijderd. (Van onze Haagse redacteur) De Nederlandse Televisiestichting is van mening dat een eventuele opdracht tot het invoeren van reclame in de TV aan haar gegeven dient te worden. Van dit standpunt doet de stichting blijken in een nota welke is toegezonden aan de staatssecretaris van O-, EL en W.„ mr. Y. Schblten. Was men voorheen in T.V.-kringen gekant tegen reclame, de laatste tijd nemen de omroepverenigingen een enigszins ander standpunt in en het is ook daarom dat de staatssecretaris om een nota heeft verzocht heeft de onafhankelijke Televisie Ex ploitatie Mij. reeds een zend-concessie voor reclame bij de regering aange vraagd. De negenjarige Marianne Tel uit Zaandam is tijdens het zwemmen in het Noordzeekanaal op de hoek van de Westzaartse haven verdronken. Het meisje bezat twee zwemdiploma's. Een 9-jarig vriendinnetje, dat ook in levensgevaar verkeerde en niet kon zwemmen, werd gered, 'Waarschijn.lijk is Marianne bij deze redding betrokken geweest. De ongeveer veertig mensen, die op d wal stonden en alleen aan dacht schonken aan het geredde vrien dinnetje, zagen Marianne plotseling onder water verdw'jnèn. De politie, die ongeveer een uur te laat een melding kreeg, heeft later gedregd. Gisteravond laat is het stof felijk overschot gevonden. Op rijksweg 4, ter hoogte van het viaduct bij de Bennebroekerweg in de Haarlemmermeer, is gisteravond een kleine autobus in botsing gekomen met een vrachtwagen. De bestuurder van de bus, de 35-jarige P. Stulp uit Den Haag, is in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Haarlem overleden. De drie andere inzittenden, allen uit Den Haag, zijn ernstig gewond. PREMIER Nehroe heeft communis tisch China krachtig gewaar schuwd, dat India de wapens zal op nemen als er een Chinese invasie komt in de kleine protectoraten Sikkim en Bhoetan. Nehroe verklaarde in het Ho gerhuis dat Sikkim en Bboetan ver dragsartikelen met India hebben en dat India verantwoordelijk is voor de ver dediging ervan. „Elke schending van de grens van deze protectoraten zal een schending zijn van onze grenzen en wij zullen ons zeker verdedigen tegen elke birrnen- dringmg", aldus Nehroe. De verklaring van Nehroe werd af gelegd nadat hem door leden van het Huis vragen gesteld waren over de vrees dïe heerst in de staten van de zuidelijke Himalaya met betrekking tot de bedoelingen van Communistisch China. In de afgelopen weken was er een gestadige stroom berichten niet of ficieel dat China troepen ophoopt tegenover Bhoetaa en verscheidene aanspraken maakt op Sikkim en Bhoe- tan en sommige delen van India. Nehroe antwoordde dat bij de auto riteiten van Sikkim en Bhoetan sedert de opstand in Tibet van maart van dit jaar, vrees bestaan heeft. Hit stipte aan, dat de premier van Bhoetan, Jigme Dorji in de komende paar dagen naar New Delhi komt „om besprekingen met Nehroe te voeren"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1