Misverstand Schepen beveiligen j Prins verrast door Nederlands route op Oceaan iten en Mieren vrijwel zeker terug naar Duitsland Voor „kruipauto's rijbewijs nodig POLITIE SPEURT NAAR VIER ONTSNAPTEN Overleg metaal-cao nog gaande Succes van rode rebellen in Laos overdreven in BONN Raadselachtige ontvluchtingen in Arnhem Ook- radionieuws te middernacht Vulpen-voorraad President heden reist mee Koning B0UDEWIJ1N krijgt geschenk van Ned. kon. familie Minister Van Aartsen heslist: Eisenhower wacht grootse hulde Lakens gebruikt als klimtouw Iets koeler Proefproces over „kruipauto' r ADENAUER TERUG WOENSDAG 26 AUGUSTUS 1659 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4382 Dirppieur- H L)E' HUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BEGINS SLOT REGERINGSLEGER: CAMBODJA Als een invasie Toezeggingen Voor Nazi-slachtoffers: 125 miljoen mark (Van onze Haagse redacteur) De Nederlands-Duitse onder handelingen, die op 1 september a.s. in Den Haag worden hervat zullen, naar thans als vrijwel zeker wordt aangenomen, resulteren in. teruggave van de „grenscorreeiie- gebieden" Elten en Tudderen aan Duitsland. Over deze aangelegen heid zal geen aparte volksstem ming worden gehouden. J Beroep OP pE SCHOUDERS OVERDAG 1 Botterdam; '•-Gravcnöaie; Dora reent: Schiedam- Wttto ae WiUislraa; 2a relet L15700 iê li Pottbu* U12 Postgiro No. «iaia 14 i<lachten<tienaï abonnementen ib Jü19,30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. n»y,Sen3?ï,? N' lel«°®0 ia34« UJnen). Postbus 1001 - Postgiro No 1Ö4867 Klachtendienst: 18.30ia30 - felefoon 363589 Sbtilweg 132 - Teiet 4570. Thomas Kempisstraot 6a - "-let 65451. kwa'ïïSlentSPïill^1^fm pet TF* 263 P®1 maand, ;?.90p« kva.taal. Los* nummers '5 cent, VcwehilnS dagelliSta. - (Geldig tot donderdagavond) IETS KOELER Droog weer met zonnige perioden en matige noordweste lijke wilnd. Iets koeler. Morgen^ Zon op: 5.42 onder: 19.41 Maan op: onder; 15.04 (Van onze militaire medewerker) MAG men sommige krantcberich- ten geloven dan zou de defensie begroting voor 1960 zijn vastgelegd op een bedrag van ongeveer 1.650 miljoen Het kabinet zou de grote lijn van het defensiebeleid reeds hebben uitgestip peld. Slechts de details zouden nog op uitwerking wachten. Is dat juist, dan is de afgetreden mi nister van Defensie nog net lang ge noeg aangebleven om geen stagnatie in een eventueel nieuw defensiebeleid te veroorzaken, hoewel bij de details uiteraard nog wel strubbelingen kun nen voorkomen. Onder die strubbelingen kan nl. val len de afbakening van de taken van de drie delen van de krijgsmacht en indien daarbij nieuwe wegen moeten worden bewandeld waarvoor de tijd o.i. rijp is iiggen hier nog wel de nodige voetangels en klemmen. .«..ELKE internationale tendense. VY hebben zich de laatste tijd aan gediend, die onze nationale defensie onwillekeurig kunnen beïnvloeden? Er is een rapport verschenen van de Westeuropese Unie dat ruime aan dacht besteedde aan de maritieme de fensie van West Europa en waarin ra dicaal wordt gebroken met de tradi tionele opvatting van de marinetaak in oorlogstijd. Het rapport spreekt o.m. zijn be zorgdheid uit over de veiligheid van het zeevervoer en breekt een lans voor versterking in deze sector. Op zichzelf beschouwd is deze aanbeveling reëel, doch het uitgangspunt bewijst, dat er ernstig misverstand bestaat Lo.v de taak en het vermogen van de land- en luchtstrijdkrachten van West-Europa, in het bijzonder In de Middeneuropese sector. HET rapport neemt als grondslag voor zijn maritieme betoog aan, dat generaal Norstad, opperbevelheb ber van de NAVO, indien hij straks beschikt over zo'n 30 parate divisies, gesteund door de tactische luchtmacht en gebruik makend van lichte A-wa pens, in staat zou zijn West-Europa te verdedigen in een z.g.n. „beperkte" oorlog, waarbij dus aan beide zijden geen gebruik wordt gemaakt van zwa re A- en H-wapens. Hieruit blijkt oi., dat de samenstel lers van het rapport zich geen reken schap nebben gegeven van de evolutie die de landstrijdkrachten sinds de op richting van de NAVO hebben onder gaan. In 1952 werd te Lissabon -een plan opgesteld om in de Middeneuro pese sector zoveel parate^ divisies op te bouwen, dat deze een tegenwicht zouden vormen tegen het aantal te verwachten Russische, zodat een even tuele aanval voor onbeperkte tijd zou kunnen worden weerstaan. WEST-EUROPA bleek niet in staat, of had daar de offers niet voor over, dit aantal divisies op te bren gen. Toen bovendien de tactische A- wapens beschikbaa kwamen, werden divisies ingeruild voor atoombommen en hun aantal drastisch verminderd. Aanvankelijk bleef aldus wel 'n even wicht bestaan, doch dat werd anders toen de Russen ook lichte A-wapens bij hun divisies gingen invoeren zon der het aantal divisies te verminde ren. Aldus bleef een uitgesproken over macht bestaan. Een kind kan begrijpen dat men dan aan die 30 westerse divisies niet de zelfde taak kan geven van weleer Dit is dan ook niet geschied Deze di visies hebben niet langer tot taak Midden-Etfropa in een zgn. beperkte oorlog voor onbepaalde tijd te verde digen, want daartoe zijn zij niet in staat WAT deze divisies alleen kunnen en wat haar taak dan ook slechts is, is lokale conflicten te voorkomen of te beslechten. Loopt dit uit op een „be perkte" oorlog, dan dient de tegen stand om Moskou te waarschuwen, dat indien de agressie niet wordt ge staakt, naar het strategische A- en H- wapen zal worden gegrepen. M a. w. wordt dan de fase van de „beperkte" oorlog overgeslagen, een voudig omdat het Westen zich deze ooriogsvorm door zijn zwakte niet kan permitteren. Wil men dus na i de oorspronkelij ke taak van de Land- en luchtmacht terug, overeenkomstig het plan Lissa bon, om op grondslag daarvan een vei lig zeevervoer te bepleiten, dan zal men eerst de land- en luchtmachtsec tor naar het oorspronkelijk niveau moeten opvijzelen. Daarover mag geen misverstand bestaan, wil men niet tot strategische dwaasheden in zijn defen- sieopbouw komen. El SENHOWER VERTROK: vEN In het Toplitzer meer in Oostenrijk is een kist met experimentele onder waterraketten gevonden door kik vorsmannen, die op zoek zijn naar valse ponden sterling van de Nazi s. ORT na zonsopgang vanmorgen is president Eisenhower van •fC de vliegbasis Andrews bü Washington per Boeing 707 straalvliegtuig naar het vliegveld Wahn bij Bonn in West- Duitsland vertrokken voor de eerste etappe van zijn reis naar Europa, die hem naar het slot Schaumburg, het kasteel Bal moral, het buitengoed Chequers en het jachtslot van Rambouillet zal voeren oor besprekingen met bondskanselier Adenauer, konin gin Elizabeth, premier Macmillan en president de GauJle. Eisenhower's reis, belangrijk als politieke ruggespraak die voor afgaat aan zijn ontmoeting met de Russische premier Chroestsjew, is een van de weinige die hij buitenslands heeft gemaakt sinds hij het presidentschap aanvaardde. IJET Witte Huis heeft gisteren n hij een Amerikaanse vulpen- fabriek een spoedorder geplaatst voor een aantal vulpennen met speciale, niet in de handel voor radige brede penpunt. ten be hoeve van president Eisenhower. De fabrikant zond terstond per vliegtuig een zending pennen naar Washington. De pennenfabriek noemt de brede penpunt „Ike punt". Ze word: uitsluitend voor de presi dent op de pennen aangebracht. Eisenhower had de vulpennen nodig voor zijn Europese reis. Bij een dergelijke gelegenheid teordt het staatshoofd voorzien van een ruime voorraad pennen, omdat op elke buitenlandse reis veel van deze schrijf werktuigen- verdwijnen naar hooggeplaatste souvenirjagers. \C HINA Hastens mfliUND .(SIAM) SOOfiD-VlET- tjAM(canaxn) Het hoofdkwartier van de strijd krachten van Laos heeft dinsdagavond ontkend, dat de communistische rebel len reeds op grote schaal zouden opereren in de omgeving van de hoofd stad Vientiane en dat zij Pak Sane, op 100 kilometer van de hoofdstad, bezet zonden hebben. Bü Pak Sane hadden slechts enkele schermutse lingen plaats met mannen van de Meao-stam en met opiumsmokkelaars, die de rebellen overal laten rondver tellen, dat zü. de rebellen, reeds in grote delen van het land doorgedron gen zouden zUn. Piloten die geregeld voorraden over vliegen naar Loeang Prabang in Noord- Centraal Laos zeggen, dat het daar rustig is. De rebellenactiviteit moet het grootst zijn in de omgeving van Loeang Prabaang, Phony Savan en Sam Neua, maar de piloten zeggen, dat zü niets merken van troepenbewegingen op de grond. De speciale afgezant van Laos by de Ver, Naties, Sananikone, heeft dinsdag een onderhoud van 35 minuten gehad met functionarissen op het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna deelde hij aan journa listen mee, dat de toestand iri zun land ernstig is en zich zal ontwikkelen tot een ramp. als er niets wordt ge daan om verergering tegen te gaan. De Amerikaanse marine heeft langs de route die het regeringsvliegtuig volgt, zeven met reddingsmiddelen uit geruste iorpedobootjagers gestatio neerd. Achter Eisenhower's Boeing vliegt een volgvliegtuig. In Bonn, Lon den en Parijs heeft de verbindings dienst van het Amerikaanse leger uit gebreide radio-, telefoon- en telexver bindingen met het Witte Huls inge richt. De Amerikaanse geheime dienst is als sinds enkele dagen actief. De 68-jarige Eisenhowerj die vol gens zyn artsen in uitstekende condi tie is, reist in gezelschap van onder meer minister van Buitenlandse Za ken, Herter, de onderminister van Buitenlandse Zaken. Berding, de on derminister van Defensie, Gates, zijn lijfarts, nr. Snyder, zün woordvoerder, James Hagerty, en zijn zoon, majoor John Eisenhower. Vijftig journalisten, 'fotografen en cameralieden zün Eisenhower twee uur vooruit, in een chartervliegtuig dat radioverbinding heeft met Eisen hower's Boeing. Mevrouw Eisenhower is niet mee gegaan, omdat haar moeder, mevrouw Doud, in Denver (Colorado) ernstig ziek ligt Z« nam op de vliegbasis af scheid van de president, die in de nacht voor zijn vertrek niet veel ge slapen had. Voorafgegaan door motorpolitie zoemden vanochtend talryke regerings limousines door Washington, om leden van Eisenhower's gevolvan huis te halen. Het leek alsof de strijdkrachten voor een invasie van hun geheime bivakplaatsen ijlings bijeengetrommeld werden. President Eisenhower Beeft gis teren op zijn persconferentie meegedeeld, dat hij premier Chroes tsjew voornamelijk voor een bezoek aan de Verenigde Staten heeft uitge nodigd om na te gaan of de Sowjet- ieider bereid is voorstellen voor ver zachting van de koude oorlog te doen, die voor de vrije wereld aanvaardbaar zijn. Ook wil Eisenhower Chroestsjew laten zien hoe de vrije maatschappü in Amerika werkt en welvaren der wordt. Eisenhower verwierp op zyn pers conferentie met kracht de kritiek die hem verweten heeft dal üy een man als Chroestsjew heeft uitgeno digd. De president verklaarde dat de toekomst van het menselijke geslacht van de besprekingen tussen Chroes tsjew en hem afhangt. Eisenhower zei voorts, dat hy Chroestsjew bij diens aankomst op het vliegveld in Washington zal begroe ten. Eisenhower zei, dat een president berispt diende te worden als hij naliet zyn energie en prestige tot het laatste toe te gebruiken bij het zoeken naar zelfs een kleine stap die kan weglei den van het uitbreken van een oor log, die zou kunnen ontstaan als de bewapeningswedloop van de koude oor log zou worden voortgezet Eisenhower zei, dat hü tydens zijn bezoek aan West-Europa de westelijke landen zou toezeggen dat agressie, zo nodig met geweld, zal worden bestre den en dat de defensieve kracht „die nodig is voor onze gemeenschappelüke veiligheid", zal worden bewaard. Bo vendien zal de president in zün ge sprekken met de Westeuropese rege ringsleiders erop aandringen dat het Op het koninklijk paleis in Brussel is via de Nederlandse ambassade in de Belgische hoofdstad een geschenk in glas aangekomen, dat de Neder landse koninklijke familie koning Boudewyn heeft aangeboden ter her innering aan zün bezoek aan Neder, land de vorige maand. Koning Boudewijn is gisteravond met zyn zuster prinses Josephine Charlotte en haar echtgenoot prins Jean van Luxemburg, van een va kantie aan de Riviera teruggekeerd. r - ,o' Er is reeds overeenstemming bereikt over het bedrag voor de schadeloos stelling van de nazislachtoffers (onge veer DM 125 miljoen). Het totale be drag, dat de Duitse Bondsrepubliek aan Nederland zal betalen, wordt In officiële Haagse kringen geraamd op hoogstens DM 300 miljoen. Alle Nederlandse onderdanen, die om wille van ras, geloof, wereldbe schouwing of politieke overtuiging van vervolgingsmaatregelen te lijden hebben gehad, zullen in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Kanselier Konrad Adenauer is gis teren per vliegtuig in Bonn terugge keerd van zijn vakantie in Italië. De 83-jarige bondskanselier zou nog een reeks besprekingen met medewerkers hebben alvorens hy vanmiddag presi dent Eisenhower zal ontvangen. [//c-f tui hartelijke Handdruk dankte prins Bernharü gister middag mej. Elisabeth Johnson uit Ventura (Californië), die als woordvoerster optrad van een gibep van 55 Ameri kaanse scholieren, die ten paleize ontvangen werden. Mej. Johnson had speciaal voor deze gelegenhei d een speech in de Nederlandse taal ingestudeerd. 1 De scholieren verblijven in Nederland ander auspiciën van de American Field Service. 1 V_ Westen nogmaals uiting geeft aan zyn bereidheid tot onderhandelen met de Sowjet-Unie over elk redelük en we derzijds uitvoerbaar plan voor alge mene of bijzondere ontwapening, mits dit geschiedt op een basis die van wer kelijkheidszin getuigt. Zesendertig democratische leden van het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden hebben dinsdag een ver klaring uitgegeven waarin zij er bij president Eisenhower op aandringen in te stemmen met een topconferentie waaraan meer landen dan de grote mogendheden deelnemen en welke een agenda heeft waarby men het oog ge richt houdt op de wereld van 1970 in plaats van uitsluitend op de problemen, die de tweede wereldoorlog heeft na gelaten. Bonn staat blaar om president Eisen hower een groots welkom te bereiden. Men verwacht, dat de gehele weg bij het vlIegveltWWahn, waar de president aankomt, onnsoomd zal zijn door men sen, onder wie velen die persoonlijk onder een eojmmnnistisch bewind ge leefd hebben.'. Zij sullen spandoeken vasthouden wcarop staat dat Duitsland onverdeelbaar is en dat het vertrouwen heeft in de Ar nerikanen. Een organisa tie die zich „het curatorium van hel onverdeelbare 'Duitsland" noemt, heef 280.(190 vlaggtjfjes laten maken om te verspreiden oihier het publiek. Minister Van Aartsen, minister van Verkeer en Waterstaat ad interim, be schouwt de kleine auto's die sinds kort in de handel zya en die niet sneller rijden dan 20 km per uur, als auto's. Tegen bestuurders van deze auto's die □iet in het bezit Zijn van een rijbewijs zal proces-verbaa) worden" opgemaakt. Mocht de rechterlijke macht dezè auto's op grond van de bestaande bepalingen echter niet als auto's beschouwen, dan zal wijziging van het wegenverkeers reglement worden overwogen om het bezit van een rijbewijs toch verplicht te stellen. Deze mededelingen doet de minister >n zijn antwoord op vragen van het (Van een onzer verslaggevers) De politie in het aele land zoekt momenteel naarstig naar niet minder dan vier delinquenten, die de laatste dagen op spectaculaire wijze- hebben weten te ontsnappen nit enkele Arn hemse gevangenissen. Twee van de voortvluchtïgen de 27-jarige kok A. H. en de 26-jarige L. E. de W. zün gevaarlijke mis dadigers. die waren opgesloten in het huis van bewaring aan de Eusebius- binnensingel te Arnhem, w&aruit zü, naar eerst thans bekend wordt, reeds in de nacht van vrijdag op zaterdag wisten te ontvluchten. Reeds de dag tevoren was er In dit huis van bewaring ec poging tot ontsnapping op touw gezet, die echter tijdig ontdekt werd. De dag daarop zagen H. en De W., die wegens ruimtegebrek-samen in één (Van een onzer verslaggevers) Sterke geruchten, welke hun neer slag vonden in de. linkse pers, deden het dinsdagavond voorkomen, dat de regering besloten zou hebben de ont- werp-cao voor de metaalnijverheid niet goed te keuren-. Volgens deze geruchten zou besloten zün met ingang van 1 augustus ji. niet 5% maar 3% loonsverhoging te geven. De resterende 2% zou dan per 1 augus tus 1960 kunnen worden doorgevoerd. Het is ons bij informatie gebleken, dat dit gerucht niet juist is. De me taal-cao is niet afgekeurd. Wèl heeft dinsdagavond langdurig overleg plaats gevonden over de ontwerp-metaal-cao. Aan dit overleg werd deelgenomen door vertegenwoordigers van de rege ring, van het College van Rijksbemid delaars, van de looncommissie van de Stichting van de Arbeid en van de Vakraad voor de metaalindustrie. Dit overleg werd ongeveer te mid dernacht afgebroken en kon nog niet worden afgerond. De besprekingen zouden hedenmiddag om twee uur i worden voortgezet. cel waren opgesloten, de kans schoon en verlieten huncel langs een „klim touw"' van aaneengeknoopte lakens, nadat zij met eén üzerzaagje enkele spijleni in het wenster van hun cel haddeai doorgezaagd. Toeai een bewaker s morgens vroeg de latqens zag wapperen uit het raam van de cel op de tweede verdieping en onmiddellijk daarop alarm sloeg, waren de beic'e uitbrekeirs al in geen velden of wegen meer te.bekennen. Hoe de mannen over de hoge ringrutuur zijn gekomen een om heining, die elke nacht baadt in een zee van natriumlicht is nog steeds een madsel. Vermoedelijk zijn de gevluqhten elkaar behulpzaam ge weest doordat de.een op de schouders van da ander is gaan staan. De otrj vluchte De W. staat bekend als een berucht geveltoerist, die reeds verscheidene malen wegens inbraken werd veroordeeld. Zyn celgenoot H. is al evenmin een gemakkelijk heer, die de justitie en de bewakers al heel wat moeilykbeden heeft bezqrgd. Gisteren zou deze kok die vóór zijn detentie een zwervend leven ieidtde, zich voor de Arnhemse rechtbank, hebben moeten verant woorden v -egens diverse inbraken, die hy in het tiegin van dit jaar in Arnhem zou Hebbes i gepleegd en waarbij o.a. enkele juwelen, wat textielgoederen en een motorfiets werden ontvreemd. Terwül de justitie nog bezig was met het onderzoek in deze ontvlucbtings- gevallen waarbij men o.a. beeft nagegaan of het gevangenispersoneel te kort is ge scboten bü de vervulling van zün taal: en zleh ook heeft afge vraagd hoe le uitbrekers In het bezit kwamen van, een Ijzerzaagje kwam gistermiddaghet bericht dat twee gedetineerden een zekere B. en zijn handlanger BL op onverklaarbare wijze op klaarlichte dag waren ont snapt uit de grote koepelgevangenis aan de Wiihe Imlnastraat In Arnhem. Belde nonnen waren maandag middag omstreeks halfvyf werkzaam in een barak op net gevangenis terrein. Zij schijnen van daaruit een ontvluchtingspoging te hebben voor- bereid. Waarschijnlijk hebben zij - toen de aandacht van de bewakers een ogenblik was afgeleid kans gezien een ladder uit de barak te halen en die tegen de hoge ringmuur van de gevangenis te zetten. Om van de muur af te komen moeten zij of dezelfde ladder hebben gebruikt of hulp van buiten af hebben gehad, welke laatste mogelijkheid .thans door de justitie met voortvarendheid wordt onderzocht. Eén van de twee uitbrekers uit de koepelgevangenis zou over enkele weken in vrijheid worden gesteld om dat zijn straftijd dan verstreken zou zyn. Van de vier voortvluchtige misdadi gers was dinsdagavond nog geen spoor gevonden. Bij de westelyke ingang van het Engelse Kanaal ligt nog steeds het centrum van een gebiecl van hoge luchtdruk, dat zich over Midden- Europa tot in de Balkan uitstrekt. Aan de noordflank van dit gebied is op grote hoogte in de atmosfeer een zeer krachtige straalstroom tot ont wikkeling gekomen. Deze heeft zyn grootste sterkte ten noorden van Schotland. Op ongeveer 5500 meter komen hier westelyke winden voor van 180, op 9000 meter van 220 tot 230 kilometer per uur. Een kleine storing, die gisterochtend nog mid den op de Oceaan lag, wordt door deze stroming met grote snelheid naar het oosten gevoerd. Achter deze storing stijgt de barometer sterk, zo dat morgen boven de Britse eilan den een groot gebied van hoge druk wordt verwacht. De wind ruimt dien tengevolge nog iets verder naar het noordwesten, waarna koelere en dro gere lucht Nederland za' von bin nenstromen. Het weer blijft over wegend zonnig. Tweede-Kamerlid de heer De Ruiter. Volgens het eerste lid van artikel 101 van het wegenverkeersreglement is geen ry bewijs vereist voor het bestu ren van motorrijtuigen, die niet snel ler kunnen rijden dan 20 km per uur. Deze bepaling is in 1953 in het leven geroepen om bestuurders van mecha nisch voortbewogen besteiwagentjes e.d„ die slechts een zeer geringe snel heid kunnen ontwikkelen en aan stonds als langzaam rijdend voertuig herkenbaar zijn, van het bezit van een rijbewys vrij te stellen. Sedert kort zijn enige kleine per sonenauto's in de handel, die in hun normale uitvoering sneller dan 20 km per uur kunnen rijden, maar zij zijn voorzien van een installatie, die, zo lang deze in werking is, verhindert, dat het motorrijtuig harder rijdt. Aan gezien deze installatie op betrekkelijk eenvoudige wijze buiten werking kan worden gesteld, is hier, naar het oor deel van de minister, geen sprake van een motorrijtuig als in genoemd arti kel bedoeld. (Deze beslissing van de minister betekent dat deze „kmipanto's" In Nederland geen toekomst hebben. Immers zjj waren speciaal gecon strueerd voor hen die niet in staat waren een rijbewijs te behalen. Red. Trouw) 59 De importeur van de „kleine auto die niet harder kan dan twintig", de N.V. Gremi te Groningen, importeur van lichte automobielen, heeft een proces-verbaal laten opmaken tegen een van zijn employés, de heer E. Jan sen. Deze bezit geen rijbewijs en begaf zich vanmorgen met een kleine auto (Goggomobil) in de stad Groningen op weg. De politie werd gewaarschuwd en in de Ebbingestraat werd tegen de heer Jansen, die daar toen met een snelheid van tegen de 20 km per uur reed, pro ces-verbaal opgemaakt omdat hij niet in het bezit was van een rijbewijs. De importeur hoopt nu dat hiermee een proefproces aan het rollen is ge bracht, waaruit de status van perso nenauto's die niet sneller rijden dan 20 km per uur, duidelijk zal blyken. (Tan onze radio- en tv-redactenr) De avond-uitzendingen van de Ra- radlonienwsdienst zullen met één wor den vermeerderd. Het ligt in de be doeling o® met ingang van zondag 27 september ook tegen het middernach telijk uur een nieuwsbulletin te geven. In verband daarmee zal de nieuwult- zendlng van elf uur worden vervroegd tot half elf. Ook zal deze uitzending, die op 't ogenblik nog een kwartier duurt worden bekort tot tien minuten. Hoe lang de nieuwsuitzending vlak voor twaalven zal duren, vormt nog een. punt van bespreking. Ook moet door de staatssecretaris van O. K en W nog worden beslist op een verzoek om het Wilhelmus inplaats van vóór de klokslag van twaalven, direct na deze klokslag te mogen uitzenden, waar door men dus aan zendtijd de speel- duur van één couplet van het Wilhel mus zou winnen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1