Verrassende benoeming Meer agenten meer materieel Tiende Firato Baret nu af Koopt op tijd uw zekerheid A Zware Chinese aanval in Indisch grensgebied VERLIES VOOR CHR. VAKBEWEGING Vier motieven Vacature minister v. d. Bergh ONBEHAGEN OVER UITBLUVEN VAN BENOEMING Vandaag: foto's uit Parijs! r Chroestsjew brengt hele gezin mee Nieuwe indeling van werkzaamheden Helderse nozems aan ♦banden gelegd D NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK TOESTAND WORDT SNEL SLECHTER J DINSDAG 1 SEPTEMBER 1959 V Directeur: H. DE UU1G ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4387 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUINS SLUT Combinatie 's Avonds bromverbod Halve ton schade bij hoerderijbrand Opnieuw zonnig Trajecten i«l (Van een onzer verslaggevers) Met ingang van 1 oktober is, blijkens een bericht in de staatscou rant, benoemd tot lid van de Raad van State de heer M. Ruppert, voorzitter van het Chr. Nationaal Vakverbond en lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal voor de A.R. partij. Deze benoeming zal tot gevolg hebben dat de Chr. Vakbeweging zijn zeer bekwame voorzitter, met ingang van genoemde datum ver liest en dat ook het Kamerlidmaatschap tot het verleden zal gaan' behoren. Over de opvolging van de heer Ruppert is men in de kring van de Chr. Vakbeweging nog in beraad. Te verwachten valt dat hierover binnenkort een buitengewone algemene vergadering van het CNV zal worden bijeengeroepen. f <71 Levensloop Zie verder pag. 3, 3e kol.) Begroting vastgesteld zonder minister Rotterdam: rtuiie ae tVitnotiaai 4» - letet tiotut ta li Postbue ma Postgiro No. 42451# 1 W eviachtendienst abonnementen ib.ju—19.30 m» Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. •B-Graventiase: iluygensplein 1 l'eletooa 182407 (3 lil oen) Postbus 1091 - Postgiro No 424367 Klachtendlenss: 1830—19.3(1 - Telefoon 362569 Dordrecht. Spuiwe® 132 - TeJet. 4570. Schiedam: Thomas Kempisstraat 6a - "ele*. 63451. Abonnementsprijs 61 cent pet woelt. 1 2.65 per maand 1 7.an oer kwartaal. Losse nummers -5 cent. vStat d»™?iJE Ttouw- y"N (Geldig: tot woensdagavond) HETZELFDE WEERTYPE Droog en zonnig, met zwakke tot matige oostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Zon op: 5.51 Maan op: 5.05 Onder: 19.28 Onder: 18.57 DE benoeming van de heer M. Rup-' pert tot lid van de Raad van Sta te zal voor velen een verrassing zijn. Enkele jaren geleden zou zulk een be noeming zelfs verwondering hebben gewekt. Het was immers gewoonte dat men eerst op gevorderde leeftijd in aanmerking kwam voor het lid maatschap van het hoge college, waarbij dan tevens een langdurige staatkundige loopbaan, of jarenlange ervaring in staatsdienst als noodzake lijke voorwaarde werd gezien. Met dankbaarheid mag worden vastgesteld, dat op die wijze nog vele jaren kon worden geprofiteerd van de kennis, ervaring en bekwaamheid van tal van figuren, die reeds een mooie staat van dienst achter de rug had den en wier adviezen voor de regering daarom van zo grote betekenis konden zijn. Een zekere eenzijdigheid in de sa menstelling van de Raad van State is niet altijd voorkomen. Het juridische element was vaak sterk vertegen woordigd. Dat had zeker z'n voor deel, als men denkt aan de belangrij ke taak welke in het bijzonder de af deling geschillen van bestuur te ver vullen heeft. Overigens is een zo ge varieerd mogelijke samenstelling van groot belang, omdat de vraagstukken waarover de regering het advies van de Raad van State wenst te vernemen alle wetsvoorstellen worden eerst bij de Staten-Generaal ingediend, na dat het hoge college gehoord is van zo verscheiden aard zijn. HET vorige jaar bleek reeds, dat de regering met de benoeming van staatsraden een verandering beoog de. De benoeming van drs. J. W. de Rous op jeugdige leeftijd was daar voor een duidelijke aanwijzing. Uit die benoeming bleek echter ook dui delijk, dat het gewenst geacht werd, ook aan de sociaal-economische vraagstukken bijzondere aandacht te schenken. Slechts zeer korte tüd heeft de Raad van de deskundigheid van zijn jongste lid kunnen profiteren, doordat drs. De Pous voor het minis terschap In aanmerking kwam. Met de benoeming van de heer Rup- pert wordt in zekere zin in de ontsta ne leemte voorzien. Ook hij heeft bij zondere kermis van de sociaal-econo mische vraagstukken, al zal hij deze op een andere wijze benaderen dan zijn voorganger. Van grote betekenis is zeker, dat in de Raad van State thans zitting krijgt een man uit de vakbeweging voortge komen, die reeds meer dan eens blijk heeft gegeven van de problemen te kennen. FNE consequentie van de benoeming van de beer Ruppert tot lid van de Raad van State is, dat het C.N.V. zijn bekwame voorzitter verliest. Het moge troost putten uit de gedachte, dat deze eervolle benoeming tevens een erkenning inhoudt van de grote be tekenis van de vakbeweging. Op een geheel andere plaats en op geheel andere wijze zal de heer Rup pert die ook nog 'ong is nog vele jaren, als God hem het leven spaart, land en volk nog kunnen dienen. Daarom zal er in brede kring vol doening over deze benoeming zijn. POLITIE ZIET SCHERPER TOE OP VERKEER Tot het nieuwe materiaal waarmee de Rijks politie binnenkort op de Nederlandse we gen za4 verschijnen behoort ook deze nieu we technische patrouillewagen. De Russische premier Chroestsjew zal op zijn reis door de Verenigde Sta ten vergezeld worden door zijn vrouw Nina Petrowna, haar twee dochters Julia Nikitisjna en Rada en Chroes- 'tsjew's zoon Sergei Nikitowitsj. Het bezoek aan de V.S. duurt van 15 tot 27 september. Ook Chroestsjew's schoonzoon Alexei Iwnowitsj Adjoebei zal van de partij zijn. Hij is hoofd redacteur van het blad Izwestia en zal voor dit blad de reis van zijn schoon vader verslaan. Julia en Rada zijn bei den gehuwd. Nikitowitsj is 24 jaar en elektro-technisch ingenieur. Het besluit van mevrouw Chroes tsjew om met haar echtgenoot mee te gaan betekent waarschijnlijk dat me vrouw Eisenhower de president op zijn reis naar de Sowjet-Unie zal vergezel len. (Van onze Haagse redactie) TVE rijkspolitie zal in een tijdsbestek van drie jaar een algehele reorganisatie doorvoeren met betrekking" tot de surveillance en de assistentie bij verkeersongevallen. Deze reorganisatie zal tot gevolg hebben dat de surveillance in tensiever wordt, terwijl de assistentie vlugger gegeven kan worden. Het doorvoeren van deze reorganisatie zal, naar geschat wordt, een bedrag van tussen de 400.000 en 500.000 vragen, omdat ver schillende nieuwe voertuigen aangeschaft moeten worden. De sterkte van de verkeersgroepen van de rijkspolitie moet in deze drie jaren opgevoerd worden van 510 man tot 1025 man. De dirigerend officier van de Rijks politie derde klasse, de heer W. H. van Ballegoijen de Jong, heeft op een te Den Haag gehouden persconferen tie nadere mededelingen verstrekt over de reorganisatie van de Rijks politie, voor wat betreft de verkeers groepen. Het korps Rijkspolitie is verdeeld in 23 districten en elk district heeft naast de groepen een of twee specia le verkeerseenheden. Tussen de in totaal 26 verkeerseenheden bestaat op het ogenblik weinig coördinatie, en hierdoor bleef het beschikbare po tentieel aan materieel en personeel bij de verkeerseenheden in de druk kere verkeersgebieden ver beneden de behoefte. In de achterliggende tijd is gezocht naar een betere organisatie en een (Van onze correspondent) B. en W. van Den Helder hebben een aantal verkeersmaatregelen ge nomen, die niet alleen de veiligheid in de binnenstad bevorderen, maar ook de bromfiets-nozems aan banden leg gen. 's Avonds van zeven tot elf uur mag men namelijk voortaan niet meer per fiets of bromfiets door de Keizer straat, Spoorstraat en Koningstraat rij den. De kapitale boerderij van de heer A. Timmer in Ouderkerk aan. de Am- stel is in de nacht van maandag op dinsdag tot de grond toe afgebrand. De vrijwillige brandweer en de brand weer van de B.B., die het blussings- werk met negen stralen ter hand na men, konden slechts de hooiberg en een bijschuur behouden. De schade bedraagt vermoedelijk omstreeks 50.000. DE belangrijkste ontwikkeling in het door de weerkaarten van het KNMI bestreken gebied heeft plaats gehad nabij de zuidpunt van Groen land. Daar was gisterochtend een kleine depressie aangekomen, die naar het noordoosten koerste. Onder invloed van het ter plaatse in de hogere luchtlagen afstromen van zeer koude uit de poolstreken af komstige lucht diepte deze depressie sindsdien ongeveer 20 cnb uit. Ze begint nu in het zeegebied tussen Schotland en IJsland sterke barometerdalingen te veroorzaken, waardoor tevens het boven de Britse eilanden gelegen gebied van hoge druk enigszins wordt aange- tast. Dit hogedrukgebied verplaatst zich langzaam naar het oosten en neemt iets in omvang af. Morgenochtend wordt het centrum ervan op het midden van de Noordzee verwacht. Het hogedrukgebied blijft het weer in onze omgeving beheersen. Daarom wordt het morgen opnieuw zonnig en droog. E tiende internationale tentoonstelling voor radio en tele visie, de Firato, wordt vanaf heden t/m 8 september in het RAI-gebouw te Amsterdam gehouden. De snelle opmars van radio en televisie maakt deze tentoon stelling, voor vakman en belangstellende leek, steeds interes santer. De waarde van de tentoongestelde apparaten wordt op dertig miljoen gulden geschat. Ongeveer drieduizend merken, voornamelijk uit de Westeuropese industrielanden maar ook uit Japan, zijn op deze expositie vertegenwoordigd. De Nederlandse Radio Unie en de Nederlandse Televisie Stichting verlenen ditmaal hun medewerking aan de tentoon stelling. Aan deze tiende Firato hebben wy een speciale bijdrage ge wijd, welke onze lezers in dit nummer zullen aantreffen. meer gerichte inzet van de eenheden, die speciaal met verkeerstaken zijn belast en daarbij werd uitgegaan van een combinatie van een centraal ge organiseerde verkeersdienst en een gedecentraliseerde dienst in de vorm van de huidige verkeerseenheden bij de districten. De werkzaamheden van de verkeers eenheden worden thans geheel op nieuw ingedeeld. Besloten is de sur veillance geheel los te maken van de overige werkzaamheden van de ver keerseenheden, die ingedeeld blijven bij de districten. In de eerste plaats zal gesurveil leerd worden met opvallend materi eel op de belangrijkste interlokale wegen. Er worden trajecten van in het alge meen 50 km lengte (soms 40 of 30 km) uitgezet, welke trajecten niet ge bonden zijn aan de districtsgrenzen. Op deze trajeeten wordt gesurveil leerd van des morgens zeven uur tot des avonds elf uur. Op elk traject, al dus deelde de heer Van Ballegoijen de Jong mede, zal met tenminste één auto dienen te worden gesurveilleerd. Twee gescheiden rijbanen worden als twee wegen beschouwd. De auto's voor deze surveillance zijn groot of middelgroot, en zullen in het algemeen niet de mindere zijn van de overige weggebruikers. De beman ning van deze wagens heeft als pri maire taak de surveillance en het op treden tegen overtreders van ge dragsregels. Bij verkeersongevallen wordt assistentie gevraagd. Zie verder pag. 4, 2e kol.) {Advertentie? Zon op Zon onder DE situatie in het grensgebied van India wordt snel slechter. Het Franse persbureau AFF meldt, dat een groot aantal communistisch-Chi- nese soldaten vandaag Indisch gebied is binnengedrongen en dat Chinese strijdkrachten zware bombardementen hebben uitgevoerd in het noordooste lijke grensgebied van India. Ook op andere plaatsen langs de Indische M. Ruppert benoemd tot lid laad van State We hebben de heer Ruppert ge vraagd wat de beweegredenen zijn geweest om de benoeming te aanvaar den. Het bleek ons dat een viertal mo tieven een rol hebben gespeeld. Aller- AA A WELKOM thuis, ook zonder barel of koppel", stond In ferme letters geschreven in de erepoort, die gisteren voor een woning in de Amsterdamse "Wilhelminastraat was opgericht omdat soldaat Wim van Weeren na veertien dagen afwezigheid weer thuiskwam. Wim moest, toen hij juist was afgezwaaid, naar zijn onderdeel In Steenwijkerwold terugkeren om daar veertien dagen streng arrest te ondergaan. Wim kreeg deze straf omdat hij mn het bevel van een in burgerkleding ge stoken persoon (die, naar later bleek, een officier was) om zijn baret op te zetten niet onmiddellijk voldeed. Het geval heeft nogal de aandacht getrokken en heeft ook de pennen van verscheidene Trouw-lezers in beweging gebracht (zie ook de rubriek „Naar mijn bescheiden mening"). Staatssecretaris Cahneyer heeft dezer dagen in een rondschrijven meege deeld dat officieren-in-burger beter doen zich eerst te legitimeren. Op de foto links de vader van Wim, geheel rechts zijn grootvader. In het midden Wim, die juist begroet wordt door zijn moeder. eerst dat de regering kennelijk het sociaal-economisch element in de Raad van State wenst te versterken en daarin ook iemand uit de arbeiders wereld wil betrekken. Inderdaad zal voor de eerste maal een man uit de werknemersvakbeweging nu zijn in trede doen in dit hoge College van' Staat. In de functie van lid van het Col lege zal volgens de CNV-voorzitter voorts belangrijk werk ook op so ciaal-economisch gebied verricht kunnen worden, temeer nu waarschijn lijk binnen afzienbare tyd de taak van de Raad van State, ook wat de afde ling Geschillen van Bestuur betreft, groter zal worden. De heer Ruppert gaf verder te ken nen dat zijns inziens gelet op de hui dige omvang van de werkzaamheden van een vakcentrale-voorzitter, het zeker niet ongewenst is dat na 12 ja gen een wisseling van voorzitterschap plaats heeft. Ten slotte bleek de heer Ruppert van oordeel te zijn dat het lidmaat schap van de Raad van State tijd over laat voor de vervulling van een reeds lang door hem gekoesterde wens, nl. een diepere bezinning op het tegen woordige sociale vraagstuk en de pu- blikatie van de resultaten daarvan. Tot dusver is hij daar nooit echt aan toe kunnen komen. Ten aanzien van de levensloop van de heer Ruppert brengen wij in her innering, dat hij sinds juli 1947 voor zitter is van het CNV. Hij komt voort uit de Ned. Chr Landarbeidersbond, waarvan hij reeds op 18-jarige leef tijd de afdeling Aalsmeer leidde. Hij werd geboren in 1911, bezocht de mulo in Utrecht, de rijkslandbouwwinter- school in Aalsmeer. In 1932 benoem de de landarbeidersbond hen. tot vast bestuurder, in 1940 werd hij voorzitter van deze organisatie, die hij na de op heffing in 1941 gedurende de bezet ting illegaal bleef leiden. Hij werkte toen ook mee aan de voorbereiding van de „Stichting voor de Landbouw" en nam deel aan de opstelling "van de f* Zie verder pag. 3. Ie ko!. X'Wï RUPPERT grens wordt toenemende Chinese acti viteit gemeld. De Chinezen, die onder hevel staan van generaal Tsjang-Hoea, en speciaal getraind zouden zijn. voor acties in woest, bergachtig terrein, zouden op verscheidene punten tegen over Indische troepen stellingen heb ben betrokken. Het blad Times of India meldt, dat Indische infanterie-eenheden de Chi nese troepen te Longoe, de grenspost in Noordoost-India, die de vorige week door de Chinezen is bezet, hebben aan gevallen. De tegenaanval zou worden uitgevoerd door een regiment lichte infanterie uit de staat Assam, dat door de lucht is voorzien van munitie en voedsel, aldus het blad. Volgens het Pakistaanse nieuws agentschap zouden Chinese troepen de Himalaya-staat Bhoetan binnengetrok ken zijn. Er is nog geen bevestiging van dit bericht uit enige andere bron. De „Hindoestan Times" meldt uit Katmandoe, dat Chinese troepen Nepal zijn binnengetrokken. De staat Bhoetan, die een opper- vlakte heeft van 45.000 vierkante km;1 wordt begrensd door India, waarmee" het verdragsbetrekkingen heeft,. entJ- Tibet. f- Dé vorige week heeft premier^/ Nehroe van India bekendgem dj een aanval tegen Bhoetan en Sikkim.. ook een Himalaya-staat, als een aanval- op India zal worden beschouwd.'Gis teren echter liet Nehroe zich heel wat milder uit. India sloot in 1949 een ver drag met Bhoetan op grond waarvan 1 Bhoetan zich in" zijn buitenlandse be trekkingen door India zal laten lëiüfen. India heeft 'de verplichting op zich ge nomen zich niet in Bhoetans binnen landse zaken te zullen,mengen. Inmiddels lijkt het erop dat India op dit kritieke ogenblik ook nog ge confronteerd zal worden met een bin nenlandse politieke crisis. In de hoofd stad New Delhi is namelijk uit be trouwbare bron vernomen, dat de mi nister van Defensie, Krisjna Menon, zal aftreden wegens meningsverschil len met premier Nehroe over de poli tiek tegenover communistisch China. Het gezaghebbende Indische blad „The Statesman" weet voorts te mel den, dat de stafchef van het Indische (Van onze parlementaire redacteur) IN Den Haag begint men zich ongerust te maken over de vacature^ die is ontstaan door het ontslag van minister Van den Bergh. Verscheidene personen zijn door prof. De Quay benaderd, maar er is tot op vandaag nog geen enkele serieuze kandidaat en dat terwijl over veertien dagen de nieuwe zitting van de Staten-Generaal zal worden geopend en het kabinet-De Quay voor de eerste maal met een begroting voor het voetlicht zal treden. De begroting van het departement van Defensie voor 1960 is geheel vast gesteld zonder dat er een minister aan te pas is gekomen. De reorganisatie van het departement staat stil. Het vroegere departement van Oor log werkt thans onder leiding van de demissionaire staatssecretaris, generaal b.d. M. R. H. Calmeijer, en het vroe '--tem«nt van Defensie onder leiding van diens eveneens demissio- piE meningen zijn nogal verdeeld over de Parijse modeshows. Maar iedereen is het er wel over eens dat de nieuwe mode de couturiers min der en de vrouwen meer kansen biedt. Lang mag, en kort mag. Wijd mag en strak mag. Om te begmnen kunt u hier vast kennismaken met een creatie van de Parijse mode-ontwerper Charles Mon taigne: van huis uit Karei Meuwese uit Tilburg. Meer foto's van de meuwe winter mode treft u elders in deze editie. naïre collega kapt.-ter-zee P. J. S. de Jong. De staatssecretarissen hebben, geen bevoegdheid zich met eikaars zaken te bemoeien. Weliswaar houden, zij nauw contact, ten einde een chaos te voorkomen, maar van integratie is geen sprake meer De nog door minister Van den Bergh oenoemde commercieel adviseur van het departement, de heer J. P. H. van de Water, is eigenlijk de enige die aan net kortstondige bewind van de afge treden bewindsman herinnert. De heer v an de Water werkt zich nog in, maar toch wordt hij reeds In alle belang rijke aanschaffingen gekend en kan er aan de staatssecretaris zijn advies over uitbrengen. Voor het overige werken er nog twee departementen in "plaats van een. Weliswaar is er slechts één secretaris generaal, de heer Rietveld, maar ook hij kan moeilijk het integratie-proces bespoedigen wanneer hij niet weet, hoe een eventuele nieuwe minister zich de departementale opbouw denkt. In Den Haag vraagt men zich enigs zins verwonderd af, of het wel ver antwoord is, dat een departement, dat bijna twee miljard gulden perqaar uit geeft, zolang zonder bewindsman blijft. Men acht het weliswaar gelukkig, dat de twee staatssecretarissen volle dig voor hun taak berekend zijn, maar dat neemt niet weg, dat het uitblijven van de benoeming van een nieuwe be windsman onbehagen wekt. Prof. De Quay zoekt in samenwer king met de leiding van de VVD ijve rig voort. HU heeft echter al verschil lende bedankjes moeten incasseren, hetgeen de zaak er niet gemakkelij ker op maakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1