Karikatuur Voor elke Amerikaan Tapgesprek nogpunt van Vijf mark per dag voor slachtoffers ran Nazi-bewind? P.T.T. zet mes in dure Stafchef trekt ontslag in Crisis in Indisch er voo toch in KLM-net? Onderwereld treedt op tegen nozems Recordoogst verwacht van inlandse tarwe KOFFIE GOEDKOPER ALS TWEE OUDE KENNISSEN J A' J. A. Abels opvolger Ruppert in Kamer? MORGEN GAST VAN NAVO Charge op Dam in Amsterdam ONDANKS DE DROOGTE: Opbrengst van meer dan 500.000 ton NEHROE zwijgt over Menon Oom doodgestoken: twee jaar cel Fraai weer .J r - WOENSDAG 2 SEPTEMBER 1959 Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4.188 V. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT si 1111! KONINGIN BIJ OPENING President Eisenhower is van daag in Frankrijk aangekomen voor het eerste officiële bezoek van een Amerikaanse president, sinds Woodrow Wilson na de eer ste wereldoorlog in Frankrijk is geweest. Bij prachtig zonnig weer landde zijn toestel uit loonden om 9 uur 55 pp het vliegveld Le Bourget. In goede stemming Zie verder pag. 3 4e kol.) ONDANKS de droogte wordt voor het oogstjaar 1959, op grond van een voorlopige raming, wat betreft de inlandse tarwe een recordoogst van meer dan 500.000 ton verwacht. Dat is een grotere produktie dan. tot dusver in. Ne derland is voorgekomen; tot nu toe stond de oogst 1934 met onge veer 495.000 ton aan de spits. Auto reed overstekende wielrijder dood EotterOun; Witte de Wittiauraat 30 Xelet. i15700 ts D Postbus U13 - Postgiro No. «26919. IClaebteadleaet abonnementen ib.3019.30 uur. Zaterdags 17—18 ut». Telefoon 115700. 'jt-GraTenliage: Huygenaplcin 1 reiejooo 183467 t3 lijnen). Postbus 1091 - Poetgiro No. «24867. B-rirftfhh Klaehtendienst: 1830—1930 - Telefoon 362569 Oordrecne: SpiHweg 133 - Tele*. 4570. Schiedam; Thomas n ïCemptsstraat 6a - Telef. 65431. ADonneroentsprjjs 01 oent per week. 13.65 per maand, 17.90 per kwartaal. Mese nummers 11 cent. Vewcfctint dagelijks. ~PïAyUM- (Geldig tot donderdagavond) OOSTELIJKE WIND. Droog, overwegend zonnig en weinig verandering in temperatuur. Matige oostelijke wind. Maan op: 6,18 Zon op: 5.53 Onder: 19.25 Onder: 19.25 DE socialistische pers kan het niet laten telkens weer een karika tuur te maken van het streven naar een vrijere loonvorming. Het radio praatje van drs, C. P. Hazenbosch van donderdag 27 augustus jl. was voor „Het Vrije Volk" weer aanlei ding om een vertekend beeld te geven van hetgeen met een vrijere loonpo litiek wordt bedoeld. De radiospreker had erop gewezen, dat de normale weg niet is, dat de overheid de lonen vaststelt doch dat dit behoort tot de taak van het be drijfsleven, 'van werkgever en werkne mer. Dit is allerminst een nieuw ge luld. De christelijke vakbeweging heeft het sinds jaar en dag als ideaal laten horen en de prot. chr. politieke partijen zijn het daarmede eens. Dit standpunt vloeit voort uit de op vatting, dat staat en maatschappij, overheid en bedrijfsleven, elk een eigen taak en verantwoordelijkheid hebben. Ook dit is niets nieuws, ten zij dan misschien voor de redactie van het socialistische dagblad. r-jEZE redactie doet het voorkomen U alsof de voorstanders van de vrij ere loonvorming het als een ideaal zien, dat de individuele werkgever en de individuele werknemer in onder ling overleg de lonen zullen gaan vast stellen, Dat is dwaasheid. Natuurlijk weet i de redactie van „Het Vrije. Volk" dat ook wel. Maar dan rijst de. vraag, waarom zij die voorstelling dan aan haar lezers voorhoudt. Dat kan geen vergissing zijn. In elk ge val blijkt er wel uit, dat de redactie haar lezers niet hoog aanslaat. Het is toch maar al te goed bekend, dat de ontwikkeling tot bedrijfsorga nisatie juist in de protestants-ehriste lijke kring van grote betekenis werd geacht en dat daaraan steeds zoveel mogelijk medewerking - is" verleend En bij doorvoering van de bedrijfsor ganisatie is er natuurlijk geen sprake van vaststelling van lonen door over leg van individuele werknemers en individuele werkgevers. LS het socialistische dagblad het gelukkig. noeÉat>Hrdat er sterke vakverenigingen zijn gekomen, zijn we het daarmee eens. Evenzo als het gelukkig genoemd wordt dat er CA.O.'s gekomen zijn, die het loonpeil niet meer voor de af zonderlijke onderneming, maar zelfs voor hele bedrijfstakken tegelijk re gelen. Niet gelukkig kunnen we het noemen,-dat de overheid zich met de lonen is gaan bemoeien. Die bemoei ing was ia de naoorlogse jaren nood zakelijk. Zij kon niet achterwege blij ven, maar daarom is daarover niet te juichen. De voorstanders van de vrijere loonvorming zijn dan ook van oor deel, dat die bemoeiing tot het ver leden moet gaan behoren. Dat kan niet ineens. Daarom wordt niet ge pleit voor een vrije,maar voor een vrijere loonpolitiek, waarbij de moge lijkheid van coördinatie behouden bljjft. Warme ontvangst van Eisenhower in tN de Am erikaanse ambassade te Lon- den ontmoette president Eisenhower gisteravond enkele oude strijdmakkers. Op deze foto zien we hem in gesprek met de 84-jarige Britse oud-premier Sir Winston Churchill. Achter de sofa, waarop beide mannen zitten, veldmaar schalk Montgomery, de man die zoveel kritiek heeft geuit op het militaire optreden van Eisenhower. iiiiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiii'ii rv E socialistische juichtoon' over fr de C. A. O. doet goed. Vooral bij de1 socialisten, heeft het nogal lang ge duurd voordat men de grote beteke nis en de wenselijkheid van de CAO. inzag. Vele orthodox-marxistische so ciaal-democraten waren het met dr. Wibaut eens, dat de tariefovereen komst niet lag in de richting van de ontwikkeling naar het socialisme. Nog in 1916 schreef de bekende so ciaal-democratische dr. v.d. Waerden: „Hoezeer de verovering van een col lectief contract een stap naar machts vorming der arbeiders kan zijn, het ondermijnt de macht van de vijand niet. Integendeel kan het ertoe bij dragen, de kracht van het bedrijf, zijn kapitalistisch karakter, te verste vigen, door meer orde, regelmaat en rust en door het verwekken van ge zamenlijke belangen van werkgevers en werknemers bij hoge prijzen, bij de uitbuiting van de massa der ver bruikers, dus ook der arbeiders". ALS „Het Vrije Volk" de vrijere loonvorming wil bestrijden, zal het dit moeten doen met behoorlijke argumenten en niet door het geven van allerlei scheve voorstellingen. Trouwens, de geschiedenis spreekt duidelijke taal. De ontwikkeling van het maatschappelijk leven en van de sociale verhoudingen is niet gegaan in de oude sociaal-democratische rich- ling. Niet de klassenstrijd, maar het overleg tussen werkgevers en werk nemers is gebleken de meest gewenste vorm te zijn voor goede sociale verhou dingen. Zo nu en dan schijnt men echter toch nog weer terug te willen naar de klas senstrijd. Dat moet men tenminste uit «Het Vrije Volk'' nog wei eens op maken. v. (Van onze parlementaire redacteur) Tijdens het internationale congres van verzetsorganisaties dat de afge lopen' dagen in Ben Haag werd gehou den, heeft de Duitse afgevaardigde A. Frenzel meegedeeld, dat de regering van de Westduitse bondsrepubliek be reid is aan nazi-slachtoffers een be drag van vijf mark uit te betelen voor iédere dag, dat zü In een concentratie kamp hebben vertoefd of waren onder gedoken. Voor Nederland zou een be drag van 125 miljoen mark beschik baar zijn. Dit bedrag zou na ingewonnen ad vies bij de verzetsorganisaties en bij de' organisaties -van ex-politieke ge vangenen moeten worden verdeeld. Men wees ons erop, dat de onderhan delingen tussen Nederland en de bondsrepubliek over deze zaak nog niet zijn beëindigd. De Nederlandse regering acht een bedrag van 125 mil joen mark te laag. Zü meent voor de nazi-slachtoffers op ongeveer 300 mil joen mark aanspraak te moeten ma- lC0tl Iii het kader van het Nederlands- Duits overleg wordt deze zaak thans verder doorgesproken. Duitsland stelt zich op het standpunt dat een schadevergoeding moet wor den uitgekeerd aan hen, die vervolgd zijn om redenen van ras, geloof, we reldbeschouwing en politieke overtui ging en dat verzetslieden niet in aan merking komen voor een vergoeding De verzetsorganisaties en de organisa ties van ex-politieke gevangenen me nen, dat de groep „verzetslieden" niet uitgesloten mag worden. (Van onze parlementaire redacteur) Als opvolger van de heer M. Rup pert tot lid van de Eerste Kamer der Sta ten-Generaal zal vermoedelijk be noemd worden verklaard de heer J. A. Abels uit Groningen, lid van Gedepu teerde Staten aldaar. Zaterdag zal de verbondsraad van het CNV in buitengewone vergade ring bijeenkomen om zich te beraden over de te volgen procedure bü de be noeming van een opvolger van de heer Ruppert. H. M. de Koningin is voornemens op vrijdagavond 18 ember aanwezig te zijn bü de off! e ingebruikneming van het nieuwe gebouw van de AMVJ in Rotterdam. PRESIDENT EISENHOWER en pre mier Macmilian zijn het niet vol ledig eens geworden over het houden van een topconferentie, aldus is in Londen uit gezaghebbende bron ver nomen. Macmilian zou. er bü de president op aangedrongen hebben, dat in ieder geval op korte terrnü'n top- overleg zal plaatsvinden, maar Eisenhower heeft vastgehouden aan zijn eisen, dat er pas overleg dp het hoogste niveau zal worden gehouden als de Russen van te voren hebben bewezen, dat ze inderdaad van goe den wille zijn en als vaststaat dat er bü het overleg praktische resultaten kunnen worden geboekt. Macmilian meent, dat de ministers conferentie in Genève heeft duidelyk gemaakt, dat topoverleg kan worden gehouden, maar Eisenhower was het hiermee niet eens. Hij wees o.m, op de weigering van de communisten om de rechten, van het Westen in Berlijn te erkennen. Dit betekent nog steeds «en bedreiging van de westelijke, positie. Eisenhower zou Macmilian zover willen tegemoetkomen, dat hij tot top overleg bereid is als Chroestsjew tydens zijn verblyf in de V.S. bereid is de dreiging van gewelddadig com munistisch optreden in Berlijn defini tief weg te nemen. Niettegenstaande het vroege uur waren een duizendtal belangstellenden vanmorgen op London Airport samen gestroomd om Eisenhower's vertrek uit Engeland bij te wonen. Premier Macmilian en minister van Buitenlandse Zaken Selwyn Lloyd waren op het vliegveld aanwezig toen Eisenhower met minister Herter uit de helikopter stepten, die hen naar het vliegveld had gebracht. Het viertal be- gaf zich'naar een-podium waar micro foons gereed stonden om de afscheids woorden van de Britse en Amerikaanse regeringsleiders te registreren. Eisenhower had een lange schram op de rechterwang, vermoedelijk een gevolg van haastig scheren. In" een korte afscheidsrede ver klaarde Macmilian, dat het bezoek van de president der V.S. aan Engeland on verge tel yk was geweest. Eisenhower verklaarde dat, als twee naties,-, zoals Amerika en Engeland, met gemeenschappelüke tradities en een bijna gemeenschappelüke taal, het niet in principe' eens kunnen wor den over "de grote wég die "men in' de ''InrlrnmrFtij inhir/jBjjfTririrt'(iflrcgrn. dr toekomst van de wereld er slecht" zou uitzien. Op het vliegveld Le Bourget be groette een menigte van vele dui zenden Eisenhower toen hü uit zijn Boeing stapte. Langs de route van Le Bourget naar Parijs waren Ameri kaanse vlaggen, portretten van de Amerikaanse president en spandoeken met „I like Ike" aangebracht; Een mas sale politiemacht van 9.000 agenten, 1.500 rechercheurs en 2.0Q0 brandweer lieden hadden hun posten langs de route ingenomen. Tien minuten vóór Eisenhower's toe stel landde, was president de Gaulle in gezelschap van premier Debré op het vliegveld aangekomen. Ook maak ten vele leiders van de Franse gemeen schap daar hun opwachting, zoals Abbé Fulbert Joeloe, premier van de Kon golese republiek. Meegedeeld is,, dat de Amerikaanse president donderdag middag een kort bezoek aan het NAVO- hoofdkwartier (Shape) zal brengen, waar generaal Norstad. hem zal ont vangen. De stad Farijs te' in een feestelijke stemming.om president Eisenhower te begroeten. De president lachte en zwaaide met zijn hoed. De lange Franse president, een maand jonger dan de 68-jarige Eisenhower, stepte naar voren om 'de Amerikaanse, presi dent hartelijk de hand te schudden toen deze uit heb straalvliegtuig stepte. De PTT zal een aantal bijzonder on rendabele draadomroepnetten en -netgedeelten opheffen. Het betrefl hier netten met een niet al te grool aantel aangeslotenen, waarvoor de PTT relatief veel geld zon moeten investeren om de exploitatie in de toekomst mogelijk te maken. Dé PTT vindt het niet juist zoveel geld uit te geven voor zo weinig aan geslotenen. Bü de maatregel zijn in totaal ongeveer 4200 abonnees be trokken. Dat is minder dan één per cent van het totaal aantal bezitters van aansluitingen op de draad omroep. De minister van Verkeer en Water staat heeft de maatregel goed gekeurd. De betrokkenen zullen van de direc teur van het postdistrict, waaronder zij vallen, nader bericht krijgen wanneer de exploitatie zal worden beëindigd. Dsarbü zal. zover moge lijk, een opzeggingstermijn van drie maanden tot een jaar in acht wor den genomen. Waar de opzeggings- termyn minder dan een jaar is, zal een compensatieregeling worden toegepast Vele van de betrokken netten liggen in het noorden en het zuiden van het land, met name in de districten Leeuwarden, Groningen, Maastricht Den Bosch en Breda. De andere netten die afgesloten worden, lig gen in de télefoondistricten Am sterdam. Den Haag, Arnhem, Rot terdam en Haarlem. [iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii Het is niet uitgesloten dat de Ameri kaanse regering erin zal toestemmen dat de KLM een dienst tnssen Am sterdam én Los Angeles zal openen. Over deze lijn, waarvoor Amerika twee jaar geleden nog toestemming weigerde, worden op het ogenblik onofficiële besprekingen gevoerd in Washington. Hert initiatief hiertoe is uitgegaan van Nederland. Zeer waarschijnlijk zal minister Luns deze aangelegenheid ook aansnijden als hü aan het èind van deze maand in Washington een gesprek Jieeft met zün Amerikaanse collega, mi nister Herter. (Van een onzer verslaggevers) Bijna dertig figuren uit de Amster damse onderwereld hebben zich gis teravond op krachtige wijze met het hózem-probléein ingelaten. Tegen half- tién kwamen zü uit de Warmoesstraat, nozems enige tijd gude én. dëde: een onverwachte uitval toen Onder de vechtersbazen bevond zich o.a. de bekende straatvechter Rinus Veth, die de leiding van deze gewelddadige actie op zich had ge nomen. Gewapend met knuppels en latten met spijkers voerden zü een waarby rake klappen werden uitge deeld. De consternatie was groot, maar van korte duur. Want zij verdwenen met dezelfde spoed als waarmee zij geko men waren. ZU keerden terug - naar sloegea. de ,activiteitea.'der lwncWri|eir min uitgangspunt: de Zeedijk ^en om- 'geving. De onderwereld zou tot ingrij pen hebben besloten, toen vijftig kna pen maandagavond op de Oude Zijds Voorburgwal een mam mishandelden an ruiten ingooiden. Weliswaar bevonden zich tal van agenten op de Dam tydens het fnei dent, maar zij bepaalden zich tot toe kijken. Zij waren uitgestuurd met het charge van enkele minuten uit, consigne geen geweid te gebruiken. H K.H. prinses Irene heeft dinsdag in Apeldoorn het nieuwe gebouw van de christelijke huishoudschool officieel geopend. In dit gebouw is behalve een huishoudschool ook een christelijke opleidingsschool voor leraressen N.O. ondergebracht. De Prinses, die gekleed was in een zacht-geel middagtoiletje met een veren kapje in pasteltinten, maakte na de opening een rondgang door het gebouw. Er moet dan ook rekening mee wor den gehouden, zo schrijft het dagelijks bestuur, van het produktschap voor granen, zaden en peulvruchten in een nota aan het bestuur, dat een hoeveel heid inlandse tarwe van 450.000 tot 475.000 ton voor consumptie door mens en dier zal moeten worden bestemd. Daarom wordt voorgesteld de ver plichte bijmenging van inlandse tarwe in meel en bloem met ingang van 13 december tot veertig procent te verho gen. Kwantitatief betekent dit onge veer hetzelfde als een verplichte bij menging van 38 procent over het ge hele oogstjaar. Door de spaarregeling kunnen de be- reiders van meel en bloem reeds vóór 13 december een grotere hoeveelheid inlandse tarwe verwerken, die na die datum in mindering wordt gebracht op de verplicht te verwerken hoeveel heïd. Een verhoging van de meel- en bloemprijzen, als gevolg van de ho gere verplichte bymenging behoeft dan, naar de mening van het dagelijks bestuur, niet eerder in te gaan dan omstreeks de jaarwisseling. Door deze wijziging zal de verplicht te verwer ken hoeveelheid inlandse tarwe wor den verhoogd van ca. 350.000 lot ca 390.000 ton. Verder zou nog 25.000 tot 50.000 ton inlandse tarwe voor veevoederdoclein- den moeten worden bestemd, waar voor de thans van kracht zünde dena- turatieregeiing zou moeten worden ge handhaafd, aldus het dagely'ks be stuur van het produktschap. Op de rijksweg LeeuwardenHar ingen onder Schingen (by Dronryp) is de 49-jarige heer J. Terpstra uit Slappeterp dinsdagmorgen door een verkeersongeluk om het leven geko men. Toen hy per fiets de rijbaan wilde oversteken, werd de heer Terp stra gegrepen door een personenauto. Het ziet er naar uit, dat de crisis die in het Indische leger dreigde, voor- bü is. Premier Nehroe van India heeft vandaag in het parlement bekendge maakt dat de stafchef van het leger, luitenant-generaal Thimajja, zijn ont slagaanvrage heeft ingetrokken. De premier liet zich niet uit over een soortgelijke aanvraag van 'de minister van Defensie, Krisjna Menon. Wei verdedigde hij het beleid van.de mi-, nister, die gisteren is afgetreden na onenigheid met de drie leiders van de Indische strijdkrachten. Menon zou voorstander zijn geweest, van politieke stappen bij Peking iii- plaats van een „politiek van flinkheid";' waarmee het leger de communistisch- Chinese infiltraties wil bestrijden. Menon schynt vooral in conflict te zün geraakt met de stafchef, Thimajja, die geprotesteerd heeft tegen promo ties in het leger door de minister tegen de wil van de legerleiding in. Premier Nehroe zei vandaag, dat de civiele macht het opperste gezag zal blyven in kwesties het leger betref fend; Hy voegde hieraan toe, dat de promoties zonder enige partijdigheid zyn geschied. Volgens Nehroe is de houding van minister Menon volkomen juist en gerechtvaardigd geweest. Het speet de Indische premier, dat- er zoveel ophef van deze affaire was gemaakt, .juist op het ogenblik dat India zich tegenover een ernstige si tuatie aan zijn landsgrenzen ziet ge plaatst" Nehroe liet uit geen enkelwocffd blijken dat Menon zijn ontslag als mi nister van Defensie heeft ingediend. Het parlement was rumoerig en zichtbaar bpgewonden, ook nadat Nehroe zijn verklaringen had afgelegd. De socialisten drongen aan op een besloten' zitting, waarin de gehele af faire zou kunnen worden, uitgepraat. Gisteren dreigden nog twee legerlei ders met aftreden. Het is niet bekend of ook zij hun houding hebben her zien. Woordvoerders van de Indische .mi nisteries van BuHenlandse Zaken en Defensie hebben dinsdag In Nieuw; Delhi verklaard, geen berichten te hebben oyer', gevechten aan de noord- oostgrens. De „Times van India" had gemeld dat er gevechten gaande waren, en wel te Longjoe. De ambassadeur, van India te Wash ington heeft verklaard dat Commu nistisch China zich schromelijk ver gist indien het denkt dat de strijd krachten van India niet van hun wa pens gebruik zullen maken om hun landsgrenzen te verdedigen. De politie in Calcutta heeft met harde hand de rust en orde iji de grootste stad van India hersteld, waar grote door communisten -ge leide betogingen werden gehouden over een heweerd voedseltekort in de deelstaat West-Bengalen. Gisteravond zouden zeven perso nen zijn gedood bü botsingen tussen de politie en demonstranten. De poli tie opende het vuur op de menigte. De Dalai Lama van Tibet is vandaag per trein in New Delhi aangekomen. Hij wil proberen premier Nehroe en andere politieke leiders te winnen voor het idee de zaak Tibet aanhangig te maken bij de Ver. Naties. De Leeuwarder rechtbank heeft de 21-jarige boerenzoon Slebe H. uit Lulit- jeberd tot twee juar gevangenisstraf met aftrek veroordeeld, omdat hü zijn oom, Thijtnen Hof, met een zeis heeft gedood. De officier van Justitie had drie jaar geëist. De verdachte doodde zyn oom op de dag, waarop zyn vader een boerderij had overgenomen, die eerst door zün oom was beheerd. De oom kwam drei gend en scheldend op de vader van verdachte af en Siebe H. heeft hem toen met een zeis neergestoken. Het beroep op noodweer, dat door de verdediger was aangevoerd," werd door de rechtbank verworpen. De op zet moet volgens het arrest van de rechtbank worden aangenomen. EEN bogedrukgebied, waarvan het centrum langzaam over de Noord zee in oostelijke richting trekt, biyft het weer in onze omgeving beheer sen. Ook morgen zal het derhalve droog en overwegend zonnig zijn. Langs de Rivièra en nabij de Py reneeën is vrij veel regen gevallen, plaatselyk ongeveer 20 mm. Deze regen hing samen met een kleine storing boven Spanje, die zich wat naar het oosten verplaatste. In het zeegebied tussen Groenland en IJsland bevindt zich.een tamelijk actieve depressie, terwijl op het zui delijk deel van de oceaan een storing aanwezig is, die kenmerken van een tropische cycloon vertoont. De lagedrukgebieden zyn van geen betekenis voor het weer in Neder land. nE koffie wordt vandaag goedkoper. De verlaging zal over het al gemeen 10,12 en 14 cent per pakje van 250 gram bedragen Deze prijsdaling is een gevolg van de daling van de koffieprijzen op de wereldmarkt. M 9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1