e Huishoudschool in Schiedam van start Gezellige kennismaking met nieu ANIMO-ZEGELS Rusthuis Siloam vierde zilveren bestaan KERK EN SCHOOI, Voorlopig in school Westmolenstraat Openingsbijeenkomst in de kantine v an Chr. A. A. de Muynck na 40 jaa: dienst hartelijk gehuldigd WATERWEG KoninHijk brons Bewoners vatfKethel moesten later eten Prot. Jeugd Gemeenschap in Kethel m Met gestolen auto tegen muur gereden Expeditiechef van Mij. Zeeland Fraaie Druiven- en bloemenshow in Veilinghal te Naaldwijk 1Sewrscafé SCHIEDAM Gistermiddag is ui Schiedam de Christelijke Huis houdschool gestart. Een beetje onwennig en verlegen stapten deze middag vijfenveertig meisjes de ruime kantine van de Christelijke Technische School aan de Nieuwe Damlaan binnen. Het waren de eer ste leerlingen van de huishoudschool. Tien jaar geleden heeft het actie ve schoolbestuur al geijverd voor een Christelijke Huishoudschool, maar de noodzakelijkheidsverklaring werd toendertijd door de raad afgewezen. Thans is de Christelijke Huishoudschool te Schiedam een feit geworden en binnen enkele dagen hoopt men al in het schoolge bouw aan de Westmolenstraat te kunnen beginnen. Tot zolang heeft deze „jongensschool" aan de meisjes gastvrijheid verleend. Aansporing Inentingt Waterleidingbuis gesprongen Eerste lessen TROUW Van treinstel gevallen Woensdag 2 september 1959 wmmmm I»**5® m Met bromfiets gevallen Burgerlijke stand van Schiedam Burgerlijke stand van Rotterdam SCHIEDAM De Protestantse Jeugd Gemeenschap van Kethel heeft gisteravond in „De Ark" aan de Schiedamseweg drie hobbyclubs voor de Kethelse jeugd opgericht Verschillende sprekers hebben op deze druk bezochte bijeenkomst het woord gevoerd. Het moet de organisatoren gisteravond tot vol doening gestemd hebben, dat zo velen aan de uitnodiging gehoor hebben gegeven en dat er schijn baar een grote behoefte bestaat aan dergelijke clubs. Hoek van Holland Handenarbeid Grote belangstelling voor politiemars Advertentie Knoop na de vacantie de eindjes weer oan eikaar met (U weet: ZE GEVEN U V-E-E-L MEERVraagt de winkeliers! Vlaardingen Gevaarlijk spel Inbraak Orgelconcert Willielminakerk Bij voetballen gewond Jubilaris bij firma L. van Beest en Zn. Ernstige aanrijding Bromfietser aangereden Ds. W. H. DE BODE OVERLEDEN Advertentie morgen opening VlaasJand M.V.V. Nieuws Bejaardensociëteit N.C.V.B. bijeen m J. Petiet 40 jaar bij -concern Jubilaris hij Berkel onderscheiden Bejaardenavond in gebouw „Sarto 5 i Het was de heer J. Pieterman, voor zitter van het bestuur, die gistermiddag de meisjes welkom heette. Bijzonder op prijs stelde de heer Pieterman het, dat er zovele ouders met hun dochters mee gekomen waren. Spreker memoreerde de activiteiten, die aan de oprichting van deze school waren voorafgegaan. Op het nippertje waren de akkoordver klaringen binnengekomen. Dat het bestuur in die tijd niet stil heeft gezeten, bleek wel uit hei feit, dat de directrice al benoemd was en ver scheidene leermiddelen al aangeschaft waren nog voordat d« officiële papieren binnen waren. De heer Pieterman dankte namens het bestuur de ouders voor het toevertrou wen van hun dochters. Spreker, die deze feestelijke bijeenkomst had geopend met het voorlezen van een Bijbelgedeelte en het laten zingen van gezaag 184 1 en 2 ..De Heer is mijn Herder" zei ten slotte, dat het de innige wens van bestuur en leerkrachten is. niet alleen goed onder richt te geven in koken en strijken, maar de Here Jezus tot de leerlingen te brengen. De directrice van de huishoudschool, mej. Roodenberg, wees in een harte lijke toespraak op de omgeving, die het SCHIEDAM. Op vrijdag, 4 septem ber 3958 van 14 tot 15 uur bestaat ge legenheid tot kosteloze inenting tegen difterie, kinkhoest, tetanus voor kinde ren vanaf 6 maanden oud in het gebouw van de G.G. en GD. Tuinlaan 80. Even tueel inentingsboekjes der kinderen mee brengen. SCHIEDAM. Bij K.B. van 28 augus tus 1958, no. 5 werd de heer A. H. van der Meer te Schiedam, wegens langdu rige en trouwe dienst bij Drukkerij Wyt Zonen te Rotterdam, begiftigd met de Eré-medaille, verbonden aanda Orde van Oranje-Nassau, in brons. i SCHIEDAM. Vele bewoners van het oude dorp Kethel hebben gisteren laat moeten eten. Vele huisvrouwen zijn niet bij machte geweest hun aardappeltjes op te zetten zonder ze te laten' aanbranden. De oorzaak was, dat er geen druppel water uit de kraan kwam. Omstreeks vijf uur was er namelijk ter hoogte van de Boerenleenbank een waterleidingbuis gesprongen, 's Avonds zeven uur konden de huisvrouwen met rammelende ma gen hun eten gaan koken. Het euvel was verholpen. groepje meisjes met belangstelling zal volgen. Dat zijn het bestuur, de ouders, maar ook, die veie anderen, die be nieuw zijn wat er van deze huishoud school terecht zal komen. Zij spoorde de meisjes aan ijverige leerlingen te worden en zij was er zeker van, dat zij het met de diverse leerkrachten best zouden kunnen vinden. Sprekend over de start van een nieuwe school en de daarmee gepaard gaande moeilijkheden, merkte 'de directrice op, dat juist het geen erg moeilijk is waard is om ge daan te- worden, juist omdat het zo'n mooi werk is. Vervolgens stelde zij aan de aanwezigen enkele leraressen voor. Mevrouw van Mansum zal naailessen gaan geven en mejuffrouw v. d. Herik tekenlessen en stofversieringsleer; de andere leraressen en leraren waren niet aanwezig. Aan de school zijn verder nog tweve leraren voor algemeen vormend onderwijs verbonden, een lerares huis houdelijke vakken (kamer schoon maken). De directrice zal de leerlingen kooklessen geven. Na het meer officiële gedeelte, werden de leerlingen ingedeeld in een tweetal klassen A. en B. 's Morgens was de kantine gevuld met 250 jongens van de Christelijke Tech nische school le en 2e leerjaar. De heer H. v. d. Waal, directeur van de Christe lijke Technische School, alsmede de heer J. Pieterman, voorzitter, hielden bij de aanvang van dit nieuwe seizoen een korte toespraak. De ochtend en middag vergadering werd o.m, bijgewoond door de sekretaris van het bestuur, de heer L. Dijkshoorn, VLAARDINGEN. Toen de 53-jarige mevrouw J. v. d. B. maandagmiddag uit een stilstaande trein wilde stappen op het station Vlaardingen-Oost, kwam zij in de harmonica verbinding van het trein stel te vallen. Met een ernstige been wond is zij door de G.G.D. naar het algemeen ziekenhuis overgebracht. De eerste hulp werd verleend door de verbandmeester van het Havenbedrijf Vlaardingen-Oost. SCHIEDAM. Dinsdagavond om kwart over negen kwam de 29-jarige T. H. V. in de Lange Nieuwstraat bij de Hoofdbrug met zijn Solex te vallen Hij liep een hoofdwond op boven het linker oog. Per G.G. en G.D. werd hij naar de dr. Noletstiditine vervoerd, waar van daan hij. na verbonden te zijn. naar huis kon worden gebracht. SCHIEDAM. Geboren: Diana A.. d. v. Idoratoebeen en JC. den Herder, Ronald E. z. v. J. J. Berkel en M. Kroos. Christina E. JVL d. v. C. M. Ruigrok «i A CH. Batist. Aangiften geboorten Rotterdam 1 «ept: J M J Mudde-Scijker d; J de Reus-Breeman z: M P v d Kamp-Steens d: E J Duinhou- wer*Severin d; B Dekker-Weeda d; M de Vroed-Meinster d; L Mlrok-de Leeuw d; J h maatenbroek-Toomeman d; G Moiengraaff Blaak z: A C v d Kamp-Barg d: P Krie- kaart-Blauw z; W Oosting-Boskamp d; M G v Leeuwen-de Jong z; H v Dijke-Bas d: J v d Starre-Hoppers z: C v Til-de Biom xM Verloop-Put z: N S de Hood. Gaastra x: H J A Fepermans-Janssen z; A. C. Westdorp-Gaijema d: H Klootwijk-Pijpers d; C Smits-v d Marei d: W Reitsma-Kievit d; - T P M v d Lee-v d Post z; C C Koenen- Corver z; A A' v Uffelen-ter Steege d: J W Weemerlng-v Heusden z; MC Kraaije- veld-de Vrij d; N M van *t Land-v Leeu wen dr L C v Waversveld-Luib z; C Storm de Koning d; J Hoogsteder-v d Heiden z: M S Treur-Eekmain d; C H Vrijhof: Dries- sen z; M H v d Hamer-Noorman z: H G v d Graaf-v Dam z: J Muller-Burgler z; V V Biemans-v d Heiden z: De heer J. v. d. Vijver gaf deze avond een uiteenzetting over het aantal op te richten clubs. Voorlopig zullen er drie starten, maar het is niet te zeggen, dat het bij dit drietal zal blijven. Zo komt er een luchtvaartclub, een meisjesclub (pitriet werk enz.) en een .Doe het zelf club". De heer Asselbergs van de K.N.V.V.I.. voerde een pleidooi voor de moedlvliegtuigsport. „Een sport", aldus de heer Asselbergs, „waar je ook inter nationaal mee te voorschijn kunt ko men". In Nederland zijn er momenteel 80 modelvliegbouwclubs. In dit jubileum jaar schoten zelfs 15 nieuwe clubs uit de grond. Methei wordt de zestiende club in dit jaar. 32 van de mensen, die de modelvliegbouw tot hun hobby kozen, kwamen later bij de luchtvaart terecht Niet als vliegers, maar als tech nici. OP het gebied van de modelvlieg tuigsport neemt Nederland geen onbe langrijke plaats in. Bij de onlangs ge houden wereldkampioenschappen kwam ons Land zelfs op de derde plaats te staan. Spreker was ervan overtuigd, dat de beoefening van deze hobby veel tot de ontplooiing van de gehele persoonlijk heid bijdraagt. Zo leert men de eigen fouten kennen en verbeteren in club verband. Over de kosten merkte de heer Asselbergs nog op, dat deze hobby beslist niet „prijzig" behoeft te worden. Zo kan bijvoorbeeld het te gebruiken hout in etappes aangeschaft worden. De ogen hebben de jeugdige hobby enthousiasten uitgekeken op de schepen die tentoongesteld icaren tijdens de bij eenkomst van de Prot, Jeugd Gemeen schap te Ketheldie ten doel had een hobbyclub op te richten VLAARDINGEN De door de Vtaar- dingse Politic Sport- en Ontspannings vereniging georganiseerde nationale wan deltocht, welke op zaterdag 5 .september zal worden gehouden, mag zich nu reeds in een grote belangstelling verheugen. ■Reeds 30 groepen schreven voor de wandeltocht in, terwijl een zeer groot aantal individuelen zich opgaf. Bij el kaar ligt het aantal deelnemers ver boven de 700. Vooral de 10 en 15 km route heelt grote belangstelling. Het aantal jeug dige wandelaars is zeer bevredigend. Enige drumbands hebben hun mede werking toegezegd. Deze zullen om streeks 34 uur in de Van Lipiburg Sti- rumstraat worden opgesteld. Van hier zullen de wandelaars een eindweegs wor den weggebracht. De route voor óe 25 km zal door onze fraaie parken 't Hof en Oranjepark wor den gelegd. Op het terrein van de start clubhuis 'van de voetbalvereniging „Hollandiaan" in het Nieuwlandtpark is een rijwielstalling aanwezig, terwijl ook voor een garderobe wordt gezorgd. De eerste nationale wandeltocht, welke in 1957 door de V.P.S.O. werd georgani seerd, trok 1680 wandelaars naar Vlaar- dingen. Wanneer het weer rond zater dag 5 september goed is, hopen de orga nisatoren 2000 deelnemers in Vlaardin- gen te krijgen. Voor hen, die belangstelling hebben voor deelneming kan nog worden ver meld, dat de inschik ving" tot 5 september open staat bij de bekende adressen. Ook in liet startbureau kan die middag tussen 13 en 14 uur worden ingeschreven. VLAARDINGEN Onbevoegden heb ben zich zaterdagavond de auto van A. B. op de Deyer willen toe-eigenen. Ge tuigen zagen de auto' met grote vaart de Zomerstraat inrijden en tegen de muur van de werkinrichting botsten. Twee onbekende mannen sprongen er uit en namen de vlucht. De eigenaar van de auto, die een en ander zag gebeuren, kon de vluchtenden niet achterhalen. De auto liep ernstige schade op. VLAARDINGEN Vijf jongens stook ten zaterdagmiddag in de nabijheid van 3 op het spoorwegemplacement staande tankwagons, welke met benzine geladen waren, een vuurtje. De jongens zijn door het personeel van (Je NS verwijderd en door de politie ernstig onderhouden VLAARDINGEN Tussen 9.30 en 11.45 uur is zaterdag ingebroken in een woning aan de W. Beukelsznstraat. De bewoners waren afwezig. Uit een kast .werd 36,ontvreemd.. Zaterdagavond, 5 september,'-, geeft Feike Asma wederom een orgelconcert in de VVilhelminakerk aan de Oranje boomstraat 72 te Rotterdam. Zijn pro gramma vermeldt naast samenzang werken van Willem Mtadde, G. F. Han del (Suite Water Music), Ch. M. Widor, A. Guilmant (diens gehele Symph. I) en Jan Zwart. Dit concert begint om 8.15 uur. Aangiften overlijden Rotterdam 1 sept.: L H Kapteijn. man v H J Kooreman 74 J: W Gastelaar. man. geh gew m M-Schafte- naar 82 j: J Kool. roan v M Tanis 68 1; W J v Loet, man v M sleeuwenhoek 37 J; F L KJ Inge, zoon 13 J J Goeden- dorp, man v A Knippei 41 i', J de Lange, "vr aeb gew m M Steenbeek 79 J: L v d Waal, man v F C de Rooy. 6J Jt H J Eland, man v D M v d Berg 68 J; E v d Boogerd, vr geh gew m J Blok 77 j; N Mekus, vr v, M Kruit 70 j; J A Beeris, man v K J E v Hemen 68 i: J de Vos. man, geh gew jn 3 v NImwegen 91 J: J jr Veltheven. man, geh gew m A v 'Bree 77 j; A 3 de Roijter. man geh gew m M v d-Westen al J: J B v Meljeren. dochter 24 dgh C T Simoni, vr geh gew m F J Gielen 84 J; C de Vries, vr v H T v d Beek 74 J; S Kreft, man geh gew m W Putter 89 J- r De heer G. H. Kersten gaf een bijzon der aardige demonstratie van handen arbeid. Met de hulp van één der jeug dige aanwezigen fabriceerde hij op origi nele wijze een aardige kroonkurkopener. De heer De Beer vertelde de jongelui na de pauze iets over „modelboekjes". Een aardig onderdeel van zijn humoris tisch optreden was het besturen van een boot op afstand. Vanzelfsprekend had belangstelling van de jeugd en het zal ons niet verwonderen, dat mede dank zij het optreden van de heer De Beer, in de komende wintermaanden verschillende jongeren, die gisteravond In De Ark bijeen waren, enthousiast^ botenbouwers zullen worden. Het op afstand bestuurbare schip had de naam van „De Vliegende Hollander". Met de rode zeilen n de getekende doodskop pen maakt het bootje een wat lugubere indruk, hetgeen, volgens de heer De Beer. indertijd naar de sage van De Vliegende Hollander een feit moet zijn geweest. De heer De Beer kan praten enzingen. Van dat eerste zulien de meeste aanwezigen wei overtuigd zijn en van dit laatste ook wel. want als hij eenmaal gaat vertellen dan dwalen we met hem mee langs het water en boren we hem zijn lijflied: „Mijn wiegie la een gereedschapskissie" zingen- Zingende mensen zijn gelukkige mensen, zegt de heer De Beer, en zingen ga je ais je een hobby hebt. De neer Van Haften opende deze zeer geslaagde avond; de heer Kruithof kondigde de verschillende spreken aan. HOEK VAN HOLLAND. De expedi tiechef van de Stoom- en Pakketvaart Mij Zeeland de heer A. A. de Mnynck te Hoek van Holland Is dinsdag allerminst met rust gelaten toen hij op deze dag zijn 40-jarig dienst jubileum vierde. Het herdenken van een 40-jarige diensttijd is bij de Zeeland Mij een merkwaardig feit omdat dit bij deze Scheepvaart Mjj maar zelden voorkomt. Daar komt bjj dat het nu de expeditie chef betrof, die bij de .Zeeland" een zeer belangrijke functie bekleed, daarom grote prestaties aart de dag legt en dienten gevolge zeer wordt gewaardeerd. De directie liet zich dan ook niet onbetuigd en heeft haar dankbaarheid getoond door een diner aan te bieden en -tweemaal een receptie op deze dag, namelijk vroeg in de middag in de kantine van het kantoor- gabouw en tegen de avond op het oudste schip van de Mij de „Mecklenburg", het schip wat even lang in dienst is als de jubilaris, te organiseren. In het „Jagershuis" jyerd de jubilaris en zijn echtgenote en dochter door de directie ontvangen. Mevrouw De Muynck mocht bij bin nenkomst een prachtig bloemstukje ont vangen waarna de heer De Muynck werd toegesproken door de directeur de heer H. J. van der Roemer. Spreker memoreerde in een vlotte speech de levensloop van de jubilaris in dienst van de Zeeland Mij en zei zeer dankbaar te zijn dat de Mij in het bezit is gekomen van een expeditiechef, die volkomen zijn vak verstaat. Op deze afde ling van de expeditie heerst de beste ver standhouding en alle personeelsleden daar zijn geheel op eikaar ingesteld om het vervoer in een snel tempo te regelen. De heer v. d. Roemer sprak de wens uit dat het de jubilaris gegeven mag worden nog talrijke jaren de afdeling te leiden Spreker overhandigde de heer de Mu; nek het geschenk onder couvert en gaf <m de medailie van 40 jaren trouwe dienst uitgegeven door de Ned. Mij van Nijver heid en Handel In de kantine aan de Harwichkade wis door al het kantoorpersoneel de jubilaris een groots ontvangst bereid. Hier mocht de jubilaris van het gehele personeel een prachtige elektrische gramofoon ontvan gen als een blijvende herinnering aan dit jubileum. Inmiddels was de oude stomer Mecklenburg aan de kade komen te lig gen om de genodigden In de erste klas salon te ontvangen. Op de boot hebben honderden mensen de familie de Muynck hartelijk de hand gedrukt. Op dit schip werd de jubilaris overrompeld met een zee van bloemstukken en prachtige fruit schalen. Zakenrelaties van de Mij heb ben hun delegatie» hier heen gezonden om de expeditiechef hun dankbaarheid te bewijzen voor wat hij voor de bedrij ven in deze 40 jaren heeft betekend. De zomer is niet teneinde. Zelfs al is het september, nog zit de 10 maanden oude Wilma Smit in een teil voor de tvo- ning van haar ouders aan de Oude Sluis II b, te gemeten van het water en de zon. Een kostelijkefoto van een kostelijke zomer. VLAARDINGEN. Rusthuis Siloam. Welke Vlaardinger kent Rusthuis Siloam niet? Het is een begrip geworden en misschien komt dat wel het meest door haar centrale iigging. Honderden stad genoten trekken immers dagelijks voor- bü dit zo ideaal gelegen rusthuis. Gis teren vierde Rusthuis Siloam feest! Vijf en twintig jaar lang staal dii tehuis nu in Vlaardingen en de veie voorbijgangers zullen van dit feest wel iets gemerkt moeten hebben aan dc tientallen bloem stukken voor de ramen en de vele ge parkeerde auto's in de ochtenduren. De directrice, zr. J. Vink, kwam gis termorgen handen te kort. De grote zaal was stampvol en maar steeds meer men sen kwamen de directrice, verplegend personeel en bejaarden geluk wensen met deze dag. De oprichting van dit rusthuis in Vlaardingen is maar heel onverwacht en merkwaardig gegaan. Zuster Vink, die een rusthuis had, zocht naar een ruimte. In Rotterdam was het rusthuis te klein geworden en toen zij dan ook, een groot herenhuis aan het Verploegh Cha'sseplein, tegenover de toenmalige burgemeester, leeg zag staan, maakte zij er onmidöelijk werk van en werd een gedeelte van de patiënten naar Vlaardingen overgebracht. Eigenlijk was alles maar tijdelijk en het lag helemaal niet in de bedoeling om in "Vlaardingen een rusthuis voor goed te vestigen. Xn 1934 echter, toen de directrice net be sloten had, om weer terug te keren naar Rotterdam, omdat nu de grootste drukte wel weer voorbij was, stroomde het van aanvragen voor plaatsruimte. Zr. Vink, zelf rasechte Vlaardingse, begreep, dat ze nu niet meer naar Rotterdam terug kon en dit rusthuis er bij moest nemen. Zuster Vink heeft er zo langzamer hand heel wat jaartjes opzitten in de verpleging, namelijk niet minder dan tweeënveertig verplegingsjaren. Van dit respectabele aantal heeft zij 10 jaar aan de Coolsingel gewerkt. 27 jaar is zij nu directrice van Rotterdam en 25 jaar van Vlaardingen. De jongste in Siloam is thans 70 jaar, de oudste, mevrouw Van Dijk uit Schiedam, 95 jaar. Naast grote stapels brieven, waren' er vele gelukstelegrammen o.m. uit Zwit serland en Duitsland. Op de receptie merkten wij dr. Storm, directeur, van dé Geneeskundige Dienst van Vlaardin gen op, verder afgevaardigdenvan Sociale Zaken te Rotterdam, 's-Graven- zande en Vlaardingen. Gistermiddag hebben de bejaarden een aardig uitstapje gemaakt. Per- tou ringcar gingen de Vlaardingers en voor deze gelegenheid ook de Rotterdammers, 48 in totaal, naar Baarle-Nassau, waar VLAARDINGEN Tijdens een voet balwedstrijd, welke zaterdagmorgen op het Fortunaterrein werd gespeeld, ont stond een botsing tussen 2 spelers, waar bij de 18-jarige L. P. verwond werd. Met een lichte hersenschudding is P. naar zijn woning gebracht. de directrice van Siloam een ruime bungalow ter beschikking heeft. Hier ■hebben de bejaarden thee gedronken en later een lunch gebruikt. Ook hebben zij vanzelfsprekend van de fraaie om geving genoten. Moe. maar voldaan, kwam het gezelschap gisteren van deze voor hen niet alledaagse reis terug. Vandaag herdacht dc heer D. de Ron de de dag waarop hij voor 25 jaar bij de firma L. van Beest en ZN., groot- en kleinhandel in grutterswaren en peul vruchten, in dienst trad. Begonnen als jongste bediende wist hij zich op te wer ken. zodat hem thans de leiding van het gehele detailbedrijf van de firma is toe vertrouwd. Vanmorgen werd hij ten kantore van de firma gehuldigd en toegesproken door de oudste firmant, de heer G. van Beest SR., onder aanbieding van een geschenk onder couvert. Ook doqr het personeel werden hem geschenken aangeboden. De dag werd verder door de jubilaris in huiselijke kring feestelijk doorgebracht. De 37-jarige monteur Karei J. Ger- rits uit Antwerpen is gistermiddag op de kruising Strevelsweg-Dordtselaan- Zuidplein met zijn motorrijwiel tegen een personenauto gebotst. Hij moest niet een schedelbasisfractuur naar het Westerziekenhuis worden vervoerd. Zijn duopassagier, de 33-jarige banketbakker Riobard Kunz, Maxstrasse 40, Bayreuth (Duitsland), kreeg een gebroken rech ter bovenbeen en een grote wond aan de kin. Hij werd naar het Bergwegzie kenhuis gebracht. Getuigen van dit on geval wordt verzocht zich voor het ge ven van inlichtingen te 'melden aan het politiebureau Sandelingplein. De 18-jarige fabrieksarbeider E. Ver schut uit de Avenue Concordia te Rot terdam werd gisteravond op het Haring vliet met zijn bromfiets aangereden door een vrachtauto. Vermoedelijk met een schedelbasisfractuurmoest hij naar het Bergwegziekenhuis worden gebracht. NED. HERV. KERK Beroepen te Lekkerkerk: R. van 't Lin- denhout te Wapserveen, Bedankt voor Ommen: J. N. de Ruiter ie Leiden: voor Klazienaveen (toez.): j. Noordmans te Tjamstveer. Beroepen te Rotterdam Cwijkgemeen- te Prinsenkerk, vac. dr. W. S. van Leeu wen): dr. G. Huls te Gouda. Bedankt voor Poortvliet: C. van den Bosch te Bodegraven, GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Stad aan 't Haringvliet: J. H. van Boggelen, kand te De Bildt, Utr„ te Gees, Dr.: W. Hoogsteen, kand. te Driebergen. CHRIST. GEREF. KERKEN Beroepen 'e St. Jansklooster: D. Slag boom te 's Gravezande. In de leeftijd van 82 jaar is maandag overleden ds. W. H. de Bode, era, pre. dikant der Ned Herv. Kerk. Ds da Bode werd 5 december 1876 te Vriezen, veen geboren en studeerde te Utrecht, volgde enige colleges te Leiden en enkele semesters te Lausanne en Ge. nève. Hij diende eerst de gemeente te Schoonoord en was daarna vawege de alg, synode zeven jaar voorganger van de herv. (prot.) Nederlanders in het Rijnland en Westfalen met standplaats Dusseldorp. Van 1918 - 1920 was ds, de Bode directeur van het herstellings oord voor drankzuchtigen te Beekber gen en nadien tot 1939 predikant-di recteur van het herv. diaconessenhui» te Rotterdam. In 1942 werd hij predi kant van de herv. gemeente te Hel- voirt, waar hij in 1946 met emeritaat ging. Ds. de Bode was een bekerde figuur in de kringen van geheelont houders. De begrafenis zal 4 september om 11.30 uur plaatshebben op de alg. begraafplaats Soesterweg te Amers foort. tra êe nieuwe [SNACKBEU R S alweet eea aanwinit toch onze stad en een tinpas - sins **n de eisen des tiids: groce keuxc uit kleine spil* zen van s morgens tien tot *s nachts éfn uur tegen aantrekkelijke prijs en zonder bedieaingsgeld; *J- je spijzen van eersterangs kwaliteit, want afkomstig uit dc keuken van hei vernieuwde Cooisingel hoek Meent MAASLAND. Vrijdag 4 september wordt in de Magneet de ledenvergade ring van de v.v. M.V.V. gehouden. De agenda van deze vergadering welke om 8 uur aanvangt luidt: opening noto len ingekomen stukken en bestuurs verkiezing verslag elftalcommissie en voorlopige indeling der, elftallen pauze en verloting vergoeding uit reizen rondom het voetbalveld rondvraag sluiting. MW '27 start zaterdag 5 september in de competitie met de volgende wed strijden: MW '27/1Oldi 1 aanvang 4.15 uur; HBSS 5MW '27/2 aanvang 2.30 uur; Mullereo 2—MW '27/4 aan van 4.15 uur; OW 2MW '27/a aan- van 4 uur. MAASLAND. Op dinsdag 8 sep tember begint weer de eerste bijeen komst van de bejaardensocieteit. Zoals vanouds wordt deze weer in het Tref punt gehouden, de aanvangstijd is 2,30 uur. MAASLAND. De eerstvolgende bijeenkomstsen van de Ohr. Ned. Vrou wenbond zijn vastgesteld op 24 septem ber, 29 oktober en 26 november. NAALDWIJK, Evenals vorig jaar heeff de Bond Westland voor de leden van de veilingen een druivenkeuring uitgeschreven -Ier gelegenheid van de Oogstfeesten 1959. Achi-en-vijftlg tuin ders hébben gehoor aan deze oproep ge geven en hebben de beste van door hen gekweekte druiven voor deze keuring in gezonden. De druivenwedstrijd gaat er best in, temeer daar elk jaar ook. medewerking verleend wordt door de afdeling West- land van de Kon. Ned. Mü. voor Tuin bouw- en Plantkunde, Deze afdeling organiseert op haar beurt voor haar leden een keuring van bloemen. En beide organisaties maken v«tn de inzendingen een bloemen-er. druivenshow die er zjjn mag en. die de belangstelling in ruime mate verdiend. Vorig jaar werd de show oezocht door ongeveer 15.000 belangstellenden. Degenen die in de komende dagen de veilinghal van Naald wijk aan de 's-Gravenzandseweg bezoe ken, zullen weer een show zien, die het oog b.'koort. De a .mueu' W. Mouwen uit Dan Haag heeft met zijn helpers iets bijzonders gemaakt. Het middenvak is opgevuld met enkele grote stukken. O.a. een harp en een Canadese cano. Over een grasmat in het middenvak en langs de zijden is een keur van Westlandse bloemen uitgestort, terwijl aan de ach terzijde van de show op fluweel liggen uitgestald de ingezonden druiven. De jury die dinsdagmorgen vroeg al met de keuring is begonnen, had een zware taak. Maar toen de show voor het publiek kon worden opengesteld, het was inmiddels twee uur geworden, was men met de beoordeling klaar. Iedere be- zoejter van het Oogstfeest zal deze show gratis mogen bezichtigen. Een bezoek is zij ten volle waard. Black Alicante: Th. P. Kester v.v. Honselersdijk le prijs 298 pnt.; H. C. Camfferman v.v. Naaldwijk 2e prijs 206 pnt.; J. G. Olsthoorn v.v. Naaldwijk 3e prijs 204 pnt. Golden Champion: G .A. Thoen v.v. Sammersbrug le prijs 211 pnt.; N. J. Zuiderwijk v.v. Sammersbrug 2e prijs 208 pnt.; Th. P. Kester v.v. Honselers dijk 3e prijs 207 pnt. Frankenthaler: P. A. M. Valentin v.v. Honselersdijk le prijs 208 pnt.; J L. Persoon v.v. Monster 2e prijs 195 'pnt. Dubbele Muscaat van Alexandria: Gebr. de Kok v.v. Monster le prijs 216 pnt. Muscaat van Alexandria: J. J. Vijver berg v.v. Kwintsheul le prijs 206 pnt.; C. H. Jansen v.v. Honselersdijk 2e prijs 201 pnt. Gros Colman: C. H. Jansen v.v. Hon selersdijk le prijs 207 pnt. Emile Royal: A. Camfferman vv. Naaldwijk le prijs 202 pnt. Gros Ma roc: P. A. M. Valentin vv Honselersdijk le prijs 226 pnt.; N J ™rfWijA v.v Sammersbrug le prijs 222 pnt., A B. Vijverberg v.v. Naaldwijk 2e prijs 200 pnt.; M. G, Overschie vv. Naaldwijk 2e prijs 200 pnt. De uitslagen van de bekroningen van Westland van de K.on Ned. My. v. Tuinbouw, en Plant- kunde zijn als volgt: Gouden medaille: W. Mouwen, Den Haag, voor het arrangement; D. Bouw man, Honselersdijk (met lof van de iurv) ?£oep,,,.cactusien; Kwekerij „De Grote Woerd voor groep warme kasplanten Kleine gouden medaille- ut t rr H. J. Flaton, Naaldwijk, groep Anjers en 2 vazen Dahlia's; L. A. Hoek, Den Haag, groep Chrysanten; W. F.. Lange, 's-Gravenzande, 2 vazen Chrysanten; C. J. Duyvestein, Naaldwijk, 1 vaas Chry santen „Kathleen Doward"; W. Prins, Honselersdijk, 1 vaar Gerbera; P, D, Lie- vaart. Naaldwijk, 1 vaas Freesia „Snow Queen"; Kwekerij „Anthos", Maasdijk, 2 vazen rozen „New Yorkers" en „Duis- brug"; Fa, M. van Staalduinen en Zn., Naaldwijk, 1 vaas gemengde Anjers. Getuigschrift voor cultuur: Ds. S. G. J. Goverts voor de door hem gekweekte „Platycerium". Tenslotte een Zeer eer volle vermelding voor de heer De Bmyn te Honselersdijk, die een speling van de natuur inzond, n.l. een tak lelie, welke. 56 kelken bevat. „i gouden medaille: H." J. F. ilaton, Naaldwijk, gemengde anjers; Fa. van Zanten—Hofland, Naaldwijk, groep jCartussem K. C. Stein, Monster, Val- I?j w honselersdijk; Anthurium; Fa. N. Stokdijk en Zn.f Rijswijk, An- thurium: G v d, Voort, Naaldwijk, Ar- bera Stokdijk, Honselersdijk, Ger- Verguid zilveren medaille: H. J. Flaton Naaldwijk, groep Chrysanten; P. de Zeeuw, Monster, groep Chrysanten; A. M. v. d. Voort, Naaldwijk, groep Ciiv- santen; Gebr. Barendse, Honselersoyk, 3 vazen anjers; G. J. Hofland, Naaldwijk en°e7n rtaSM*n:iiva' ,M' van StaaMUinen H '!n l wiik'-1 vaas Chrysanten; Fa, N. Stokdijk en Zn., Rijswijk. Gebera PoeldHV i A* C' van Niekerk. Poeldijk, 1 vaas rozen „Nymph". Zilveren medaille. A. N, de Jons Jr. iT8r,^p..anjers en Gerbera; Hofland, Naaldwijk, groep cactussen; De heer J. Petiet procuratiehouder en chef van de afdeling Assurantiën der firma Wm Ruys Zonen, vierde gisteren zyn veertigjarig jubileum in dienst van deze firma. Na een ontvangst in de directiekamer van het kantoor aan de Veerhaven, waar de jubilaris door enige leden van zijn directie werd gecomplimenteerd, volgde ju de vergaderzaal van dit gebouw een huldiging in groter .verband door colle ga s, ondergeschikten en relaties uit de verzekeringswereld. Het wérd doqr de jubilaris zeer op pry's gesteld, dat hier als eerste hem geluk wenste zijn oud-directeur, de 94-jarfge heer Willem Ruys. - Verschillende sprekers hebben hierna de heer Petiet, die van zyn echtgenote en kinderen vergezeld was, duidelijk ge maakt, hoezeer zij hem achten om zijn kennis op assurantiegebied en hoe zij hem waarderen om de wyze, waaróp hy zich steeds van zijn taak. kwijt, maar ook om de prettige manier, waarop, hij een ieder tegemoet treedt. Elk van de sprekers liet ;2ijn woorden vergezeld gaan' van een fraai geschenk. In zijn dankwoord zei de heer Petiet nog, dat hij niemand wilde'adviseren in de assurantiën te gaan, maar als men zich eenmaal ingewerkt heeft, is het een ïoogst interessant yak. Deneer L. Groeneweg, Staringplein Idb, Rotterdam, magazijnmeester bij Maatschappij van Berkei's Patent N.V„ is gisteren in. de kantine van het bedrijf gehuldigd in verband met het feit, dat hij veertig jaar in dienst van Berkel is geweest. Namens de burgemeester Werd hém gin behaagd heeft de heer Groeneweg medegeaeeiu, dat het H.M. ue Konin- te onderscheiden met de toekenning' van de eremedaille in ziiver, verbonden aac de orde van Oranje-Nassau. - De directeur van het bedrijf, de heer C. F. M. H. Hijke, sprak hierna woorden van waardering en dan ktot de jubilaris voor diens toewijding eii plichtsoetrach- ting gedurende de afgelopen veertig jaar in dienst van de maatschappij bewezen. De directeur liet zijn gelukwensen ver gezeld gaan van de aanbieding van een Delfts-blauw herinneringsbord en een cadeau onder couvert. Ook door afge vaardigden van het personeel werden toespraken gehouden en geschenken aan geboden. i Ui^e^g Rotterdam van de Neder- ianase Bond van Ouden van Dagen orga- niseertt op maandag september a.s., aes avonds om 8 uur een bejaarden- avond in het gebouw „Sarto", Afrikaan- derplein 3. De leden van deze afdeling kunnen op vertoon van hun kwitantiebewijs op vrij- 4 september in de Egelantierstraat 26 kaarten voor deze avond afhalen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2