Belangrijk rapport 7 I BEROEP OP TOEWIJDING VAN ALLE LEDEN Korte, krachtige toespraak Ir. Visser minister van Defensie Dertig gevallen van paratyfus in Zeeland Times oegm reis naar Amerika Vandaag overleg over ambtenaren-salarissen r Staatssecretarissen gaan niet heen ötmnanA Metaal-CAO als uitgangspunt? S. J. v. Bergh terug naai- Unilever Zonnig weer D/uVtJbS w Belgrado: Peking in India Minister voor Kongo treedt af in België DONDERDAG 3 SEPTEMBER 195» ZEVENTIENDE JAARGANG No. 338$ fell Mai I TONIC 1 JEWEL 1 CASSIS 1 SINAS 1 GAZEUSE Felle boerderijbraneï na spel met lucifers Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) XTANDAAG zal minister Toxo- peus in de bijzondere commis sie voor georganiseerd overleg in zake, ambtenarenzaken de onder handelingen openen met vertegen woordigers van de bonden van overheidspersoneel over de moge lijkheid van een salarisverhoging voor de ambtenaren, zulks in het kader van de vrijere loonpolitiek Niet achter Reorganisatie BAVARIA lieshout Rotterdam: reua US7U0 u ?S££„Ï,-X BascSao No. «4519 M ZrtShSfiT *Bonneo»'"«' 19 3U-19JIO uur. zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700, Süü'fi A'eletoo» 183481 (3 lijnen) Post81«> No. *24807. - relofooo 362589 Fhomas Kemplertrssi Sa - "->lef 65431. Abonnementsprijs 61 «ent oe* w».» kwartaal. Losse nununew T4 J 2'6S maand. I l.uu per ïr® «ent. Verschijnt daceliiks ■s-Grarenh>te: Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot morgenavond) HEIZELFDE WEERTYPE Droog en zonnig weer met dezelfde of Iets hogere tempe raturen. Zwakke tot matige, overdag af en toe vrii krach tige oostelüke wind. Morgen: Zon op: 5,54 onder: 19.23 Maan op: 7.32 onder: 19.52 VERLEDEN week vrijdag hebben wij een samenvatting gepubli ceerd van het rapport van de dr. Wiardi Beckmanstichting over „De hervorming van de onderneming". .Wij aarzelen niet dit rapport van het •wetenschappelijk instituut van de Par tij van de Arbeid belangrijk te noe men. Belangrijk, omdat het een rapport is van de wetenschappelijke 'instel ling van een der grote politieke rich tingen in ons land. Belangrijk óók, omdat in dit rap port een moeilijk en actueel vraag stuk op alleszins verantwoorde wijze wordt behandeld. Belangrijk ten slotte, omdat het rap port enkele gedachten bepleit, die ook in de christelijk-sociale kring leven, al is er dan op één hoofdpunt (nog) een ernstig meningsverschil. HET rapport, dat tot stand geko men is onder leiding van prof, mr. J. Valkhoff, wijst in de eerste plaats op de steeds groter wordende concentratie van macht bij de direc ties van onze grote ondernemingen Die machtsconcentratie is het gevolg van de groei in omvang en beteke nis van deze bedrijven alsmede van belangrijke veranderingen in de struc tuur van ons economisch leven. Helaas gaat deze concentratie va- macht gepaard aan een ernstige ver zwakking van de mogelijkheid tot con trole op het gevoerde beleid. Die ver mindering van controlemogelijkheid wordt veroorzaakt door het functiever lies van de aandeelhoudersvergade ring en een functieverandering van de raad van commissarissen, die al dus het rapport zich steeds meer Ontwikkelt tot een raad van beheer en die zijn toezichthoudende functie steeds meer uit het oog verliest. De eerste - conclusie, waartoe het rapport komt, is dan ook, dat ener zijds het toezicht op de bedrijfsleidin gen verbeterd moet worden en ander zijds de verantwoordingsplicht der di recties beter gêregèld diént te worden DE tweede conclusie van het rap port is, dat in tal van gevallen de aandeelhouders weinig of geen in vloed op de gang van zaken kunnen oefenen. Het rapport betreurt dat en bepleit, dat gezocht wordt naar we gen en middelen om de zeggenschap van de aandeelhouders beter tot haar recht te doen komen. Interessant is, dat het N.V.V. nog in 1957 (namelijk in „Wenkend Per spectief") 'n volledige uitschakeling van de invloed der aandeelhouders bepleitte; het wetenschappelijk insti tuut van de P. v.d. A. daarentegen erkent het recht van medespreken der aandeelhouders en bepleit daarom een versterking van de band tussen aan deelhouders en door hen gekozen com missarissen alsmede herziening van de wettelijke voorschriften inzake de jaarverslaggeving. Pv E derde slotsom is, dat ofschoon La de rechtspositie derwerknemers in de loop der jaren belangrijk is ver beterd nog altijd de mogelijkheid bestaat, dat besloten wordt tot maat regelen, die diep ingrijpen in beHeven der arbeiders (bij voorbeeld verkoop en sluiting van het bedrijf), zelfs zon der dat de arbeiders gehoord worden. I* Zie verder pajt. 3. Ie knl. Eisenhower onverwacht in de NAYO-raad President Eisenhower heeft vanmorgen in een korte toespraak tot de permanente vertegenwoordigers van de Navo verklaard, dat er geen oorlog zal komen als de vijftien Navo-Ianden hun „diepe en vaderlandslievende toewijding" aan de Noordatlantische Ver dragsorganisatie schenken. In deze niet van tevoren aangekondigde toespraak zei Eisenhower voorts, dat geen enkel Navo-land „op de tweede plaats" komt. Dit was kennelijk een opmerking aan het adres van Frankrijk, welk land een belangrijker plaats opeist bij het bepalen van de Navo- politiek. t Advertentie) now made in Holland with imported tobaccos UEN machtig schouwspel gisteren de intocht van president Eisenhower in Parijs. Hier zien we de Volgens een mededeling- van perschef Hagerty zei de president tijdens zijn onverwachte bezoek aan het paleis Chailiot, waar de permanente Navo- raad in speciale zitting bijeen was ge roepen, dat het besluit om de raad een persoonlijk bezoek te brengen als be wijs moet worden beschouwd van het belang dat de Ver Staten aan de per manente raad hechten. Nadrukkelijk verklaarde Eisenhower dat de Ver. Staten in de Navo slechte de positie van gelijkwaardige partner nastreeft en klaar staat om ieder Navo-lid, onge acht de omvang van dat land, samen te werken. „Geen enkel land behoeft in deze organisatie naar geest noch naar morele krachten die het laat gelden een tweede plaats te bezetten", aldus Eisenhower. Eisenhower vertelde aan de Nato- raad, dat er geen „tweederangs"-natïes in de Navo mogen zijn en hij wekte de leden op krachtig vast te houden aan hun gemeenschappelijke principes, in het belang vati de wereldvrede. Naar voren brengend dat hij niet vormde stoet op de Place de la Concorde. In verzocht had de raad te mogen bezoe- dc voorste auto staan Eisenhower en ken om iets nieuws aan te bieden, leg de Gaulle. de de president uit dat hij slechts'per soonlijk wilde getuigen van de kracht der samenwerking der leden. „Als we onderling, standvastig zijn, als we wei geren ook maar iets af te wijken van onze principes, als we plooibaar blij ven voor zo ver het taktïek. betreft, als we - de Navo dè zelfde patriottische, diepe toewijding geven welke we ieder van onze naties geven, dan zal er geen oorlog zijn, dan zal er vrede zijn", al dus Eisenhower. Spaak bracht de president dank voor zyn komst en zeide: „Wij stellen vol ledig vertrouwen in u. Wij wensen u een goede reis naar huis. Wij hopen dat de paar volgende persoonlijkheden die u zult ontmoeten, het zelfde vertrou wen in ons zullen hebben". Ter benoeming tot minister van De fensie zal vandaag aan HM. de Ko ningin worden voorgedragen ir. S. H. Visser te Wassenaar. De heef Visser bekleedt thans de functie van algemeen secretaris van* het Verbond van Nederlandse Werk gevers. Simon Hendrik Visser is op 3 ja nuari 1908 geboren op Texel, in-1927 deed hij eindexamen aan de HBS te Utrecht, waarna hij ging studeren aan de* Landbouwhogeschool te "Wa- geningen. Daar behaalde hij in 1933 het ingenieursdiploma. Behalve se cretaris van het Verbond van Ne derlandse Werkgevers, is de heer Visser plaatsvervangend lid van de Sociaal Economische Raad'. De heer Visser is lid vande'VVD. De benoeming van de heer Visser tot ministerkomt voor. Den Haag zeer onverwacht. De algemene gedachte was, dat men zocht naar 'een groot-in dustrieel om dit moeilijke departement te leiden. Nu doet de vierde secretaris van een der werkgeversverbonden in het kabinet zijn intrede. Voor de heren Marynen, Van Aartsen en De Pous, die alle drie bij werkgeversorganisa ties werkzaam zijn geweest, is ir. Vis ser geen onbekende. In zijn loopbaan heeft hij in vele commissies jaren met hén" samengewerkt. De nieuwe minister is organisa- torisch een bekwaam man, die onte genzeggelijk capaciteiten heeft. Voor de militair-technische aangelegen heden zal hij echter in belangrijke mate afhankelijk zijn van debeide, Dé ministers van buitenlandse zaken van verscheidene Navolanden waren reeds in het gebouw daarop weer in hun auto en keerden tien minuten later terug toen Eisen hower hen bij de deur van de ambas sade kon verwelkomen en zijn excuses kon aanbieden voor zijn afwezigheid. In de gemeente Grauw en Langen- dam in Zeeuws-Vlaanderen doet zich thans een explosie voor van paratyfus. Op één dag werden dertig gevallen geregistreerd. De meeste ernstige pa tiënten zijn overgebracht naar het ziekenhuis te Hulst. Voorlopig heeft de ziekte nog een goedaardig aanzien hoewel de me dische diensten op alles zijn voor bereid. Een onderzoek wordt ingesteld naar de besmettingsbron, In het Binnenziekenhuis te Eindho ven worden sinds ongeveer een week 25 paratyfuspatiënten, onder wie zes verplegenden, geïsoleerd verpleegd. Kwaadaardige gevallen zijn "er niet bij en men heeft de indruk dat men de situatie thans volkomen meester is. EXPORT BY SPECIAL APPOINTMENT staatssecretarissen, wier verzoek omSaangekomen toen de president zich in ontslag vermoedelijk niet zal worden jgde dichtbijgelegen Amerikaanse am- In het verleden waren de overbeids- l«nen gekoppeld aan die van de me taal-industrie. Nu het College van Ri.iksbemiddelaars de nieuwe metaal- C.A.O., waarin een loonsverhoging van 5% was opgenomen, heeft goed gekeurd, menen de amhtenarenorga- msaties dat zij bfi het Rijk aan de bel kunnen trekken voor een gelüfcwaar- dlge loonsverhoging. Het is beslist niet zo. dat de verte genwoordigers ven de bonden zullen. vasthouden aan de 5% zonder meer. Men moet echter voor het gesprek met de minister een basis hebben en deze basis meent men te hebben ge vonden in de metaal-lonen. Het kabinet heeft vermoedelijk nog niet over deze zaak gesproken. Wel heeft minister Toxopeus bij de be handeling van de sociaal-economische nota in de kamer, toegezegd dat de ambtenaren in de vrijere loonpolitiek niet achter zouden behoeven te blij ven. Zodra de vrijere loonvorming op gang zal zijn gekomen, aldus de mi nister toen, moet het mogelijk zijn een bepaald trend vast te stellen. Waarschijnlijk zal de bespreking van daag geen definitieve beslissing bren gen, maar in ieder geval zal de bij eenkomst met de minister het begin zijn van de actie voor hogere ambte naren-salarissen in het nieuwe loon- bestel. De vertegenwoordigers van de bon den zullen met de minister ook spre ken over de reorganisatie van het ge organiseerd overleg. Minister Toxo peus schijnt bepaalde voorstellen te willen doen. De ambtenaren-organi saties wachten deze af voor zij zelf ter zake enig standpunt zullen innemen. irigewiHigd. Zoals bekend stelden de. heren Calmeijer en De Jong hun functies ter beschikking van de Ko ningin, toen de heer Van den Bergh zijn ontslag aanbood. De nieuwe be- windsman wenst echter van de ken nis enbekwaamheden van beide staatssecretarissen gebruik te blijven maken, zodat zij niet zullen heen- gaan. Ook de commercieel adviseur, de héér Van de Water zal voor minister Visser een belangrijke steun zijn bjj het leiden van zijn departement. De benoeming van de nieuwe be windsman komt nadat precies zeven weken geleden het ontslag van de heer Van den Bergh bekend werd gemaakt. Men maakte zich in Den Haag al on gerust over het lange uitblijven van een benoeming, maar nu is het kabi net weer compleet en het zal dus op Prinsjesdag voltallig voor de volks vertegenwoordiging kunnen verschij nen om dé begroting aan te bieden. (Van onze parlementaire redacteur) De oud-minister van Defensie, de heer S. J. van den Bergh, gaat terug naar het Unilever-concern. Aan een buitengéwone vergadering van aan deelhouders zal worden voorgesteld de heer Van den Bergh opnieuw te benoemen tot lid van de raad van be stuur van de N.Vr Unilever en tot lid van de raad van bestuur van de Uni lever Ltd. HET koufront van een depressie ten noorden van IJsland is in het zee gebied ten westen van, Ierland tot stilstand gekomen, terwijl de storing zelf snel opvult. Ze vormt geen be dreiging meer voor het hogedruk- gebied, dat zich uitstrekt van Scan dinavië via de Britse eilanden naar de Azoren. Een volgende depressie is inmiddels de oceaan opgetrokken. Ze volgde aanvankelijk een ooste lijke koers, maar midden op de oceaan werd de baan naar het noord oosten verlegd, zodat de storing mor gen bfi IJsland wordt verwacht. In Zuid-Europa staat het weer onder invloed tvan een uitgestrekt lagedrukgebied. Tengevolge daar van is er in Italië, langs de Rivièra en nabjj de Pyreneeën vrij veel regen gevallen. Geen van de lagedrukgebieden kan het hogedrukgebied in onze omgeving aantasten, zodat het waar schijnlijk is, dat het droge en zon nige weer nog verscheidene dagen zal aanhouden. bassade met voorzitter Luns en secreta ris-generaal Spaak onderhield. Het nieuws van Eisenhowers komst ver oorzaakte een zenuwachtige drukte op het hoofdkwartier. Oorspronkelijk zou den de Navo-voorzitter en -secretaris aan de raad aReen verslag hebben uit gebracht over hun bespreking met Eisenhower. Aanwezig waren de mi nisters Couve de MurviUe (Frankrijk), Zorlu (Turkije), Wigny (België) en Pella (Italië). Aanvankelijk was bepaald, dat de heren Luns en Spaak aan de raad ver slag zoUden uitbrengen van hun ge sprek met Eisenhower, doch op het laatste ogenblik besloot de president om de raad persoonlijk toe te spreken en vrijwel onmiddellijk na het bezoek van Spaak en Luns reed hjj naar het hoofdkwartier van de Navo. Eisenhower was ongeveer 20 minuten in gezelschap van de Navo-raad. Na zijn terugkeer in de Amerikaan se ambassade ontving Eisenhower de Italiaanse premier Segni en de Itali aanse minister van Buitenlandse Zaken Pella ter bespreking van de Westelijke problemen en van het komende be zoek van premier Chroestsjew aan de Ver. Staten. De beide Italiaanse regeringsleiders waren op het afgesproken uur aan de ambassade verschenen, doch door het onverwachte bezoek van Eisenhower aan de Navo-vertegenwoordigers trof fen ze de president niet ter begroeting aan. De premier en minister stapten Advertentie KWALITEITSPRODUCTEN-. VAN (Van een onzer verslaggevers) In de afgelopen nacht kort na twaalf nur is het passagiersschip „Rotter dam" uitgevaren voor zijn maiden, trip. Om halfclf waren a!le passa giers aan boord. Het wachten was toen nog op H.K.H. prinses Bea trix, die deze eerste reis naar New York zou meemaken. „Ontzettend, wat een drukte" riep prinses Beatrix uit, toen zij in ge zelschap van prins Bernhard en prinses Irene de „Rotter dam" betrad. Met een beminnelijke glimlach wist prins Bernhard een weg te banen door de haag belangstellenden. De koninklijke gasten gingen naar de hutten 196 en 198, waar de kroon prinses tijdens de overtocht zal ver toeven. Hier stonden acht fraaie bloemstuk ken. Voor het vertrekuur werden nog veie geschenken voor prinses Beatrix gebracht. Prins Bernhard verbleef slechts korte tijd op de „Rotterdam". Tegen elf uur verliet prinses Irene het schip. Het schip is geheel volgeboekt, zo deel de een functionaris van de rederij ons mee. Onder de passagiers bevin den zich hoge autoriteiten In de namiddag zou de „Rotterdam" Even na middernacht is prinses Beatrix met de „Rotterdam" naar New York vertrokken. Prins Bern hard en prinses Irene deden haar uitgeleide. Le Havre aandoen, waar minister Luns aan boord zou komen. De be windsman reist naar New York om de vergadering der Verenigde Naties bij te wonen. Door een felie brand Is woensdag avond de schuur van de boerderij van de familie J. Hartog in Makkum ge heel in de as gelegd. Het woonhuis kreeg ernstige brand- en waterschade. De brand was ontstaan in de met hooi, stro en- landbouwwerktuigen gevolde schuur, waarin een vijf-jarig jongetje met lucifers had zitten spelen. De brand breidde zich zo snel uit, dat de brandweer, die op twintig me ter afstand van de boerderij gestatio neerd is, nauwelijks tijd kreeg het woonhuis voor verwoesting te behoe den. Het blussings- en nablussingswerk duurde tot laat in de avond. Joegoslavië hééft zich "aan de' zijde van-India geschaard in het'conflict met communlstisch-Chinaende regering" van' Peking beschuldigd van agressie,- Bet regeringshlad Foiitika schrijft, dat, Joegoslavië „met veel bezorgdheid de berichten ontvangen heeft over de. moeilifkheden aan de grens van India". „Het is een illusie te. trachten dê verantwoordelijkheid voor deze inci denten op India: te schuiven. Men moet over een.rijke fantasie beschikken om dat te geloven", aldus het blad. Het blad verklaarde, dat .China vol ledig verantwoordelijk is voor bet con flict. Hef beschuldigt China van het uitlokken van incidenten juist, nu wij oas, bevinden, aan de vooravond van gebeurtenissen die wij aden als een be gin van geleidelijke vreedzame oplos sing .van grote internationale vraag stukken". Troepen der Chinese communisten zijn opgerukt tot gevaarlijk in de buurt van de grens van de staat ■'Sikkim, zo meldt de Indiase pers. Volgens deze berichten hebben Chinese .troepen stel lingen betrokken nabij twee belang rijke punten aan de grens tussen Sik kim en Tibet. Bij nieuwe ongeregeldheden in Cal cutta zijn gisteravond twee personen om het leven gekomen. Het ziet ernaar uit dat door de. communisten beheerste linkse partijen succes hebben met hun oproep voor een algemene staking in de stad. Zjj beweren, dat er te weinig voedsel in de deelstaat West-Bengalen is. De Belgische minister voor de Kongo, van Hemelrijck, heeft premier Eyskens zijn ontslag aangeboden wegens on enigheid met het kabinet over de te volgen politiek in de Kongo. De regering maakte gisteravond na een bijeenkomst van het kabinet be kend, dat zij trouw zou blijven aan haar verklaring van januari jl. waarin geleidelijke politieke hervormingen in Kongo werden beloofd en onafhanke lijkheid in het vooruitzicht werd ge steld. Van Hemelrjjok had volgens berich- ten uit de omgeving van de regering gehoopt, dat het kabinet akkoord zou gaan met een bespoediging van de po litieke hervormingen. In welingelichte politieke kringen acht men het niet onmogeljjk.dat enig'» ministers het voorbeeld van van He^ meiryck zuHen volgen en hun ontslag aanbieden. Woensdag werd gemeld, dat van Hemelrijck door een minderheid van de r.-k, ministers in de rooms- katholiek-iiberale coalitie werd ee- steund. De 18-jarige D. A. ten Harkei uit Enschede is woensdagavond om zeven uur dodelijk verongelukt, toen hij, fiet send naast een vriend, in de Parkstraat door onopgehelderde oorzaak kwam te vallen. Hy viel voor de wielen van een juist passerende vrachtauto, werd overreden en was onmiddellijk dood.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1