Wat is een Na bezoek aan de Verenigde Staten Schiphol in rep en roer om D.C.-8 LUCHTREUS VESTIGT RECORD Felle demonstraties tegen Verwoerd Pakje roomboter 8 ct. duurder Y-RAAD BIJEEN VOOR LAOS Hammarskjoeld bekort reis Nieuw gesprek over ontwapening r r [iiij Koopt op tijd uw zekerheid M Afkeurend geloei in de zaal HERTER TERUG NAAR Y.S. Eisenhower nodigt de Gaulle uit H OOST EN WEST AKKOORD: Overleg' zal vokend jaar beginnen IKE BEZORGD OVER LAOS Op weg naar huis met auto onder trein Zonnig weer J KOOPT NU GEURTS' Gonservenlabriek c.v. w PRISMA Jsgi ^tüte. NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK TONIC JEWEL 1 CASSIS SINAS 1 GAZEUSE ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4391 Directeur: H. Dtü HUIG .J f* '/.ie verder pag. 3. Ie kof- f "N Instak gc&eri.tü Schouten Kraak HOTEL ,,'T LÖSSE HOES" Margarine goedkoper Aap alle maagden en weegschalen ITU matrassen V.g. giV. BAVARIA lieshout Botterdam: P^,lLae,.wta3tiaal le,e3 US7UU (8 U PostöUi 1112 Postgiro No. 124519 Klachtendtenst sbonnementen ledtiI9.au uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. '«-Gravenhage: Huygensplcin i leltiooa I834t>'< t3 lijnen) Postbus 1091 - Poetgiro No 424087 ci?uLten^Sst' iB-30~19 31 - Teietoon 362569 SDUiweg 132 - Telei *570 Thomas Kemnisstraai 6a "Met ,65451 Dordrecht: Schiedam: A^nemen,sPrl!s 61 cent per weeK. f 2 65 per maand i I 9u per fewa-tfuL Losse nummers '6 cent. Venchdnr dacelhk" tA/UW" (Geldis tot zaterdagavond) (Geldig tot zondagavond) VRIJ WARM Droos, zonnig en vrij warm weer. Matige, overdag af en toe vrij krachtige oostelijke wind. Morgen: Zon op: 5.58 onder: 19.18 Maan op: 10.05 onder: 20.51 Huotdredacteur: L)r J A ti J BKUINS SLUT NEDERLAND wordt al rijker aan „steden", aan enigszins groot stedelijke bevolkingsopeenhopingen. Want het is natuurlijk ook met dat begrip „stad" niet een eenvoudige zaak, We zijn in ons land gewoon, grof gezegd, naar twee maatstaven te rekenen. De ene maakt verschil tus sen steden en dorpen, tussen gemeen ten met en zonder oude of minder oude stadsrechten. De andere maakt onderscheid tussen gemeenten die door hun bevolkingsgetal van boven de 100.000 inwoners aan de ene kant van de streep staan, aan de kant van de grote en grotere „steden" en ande re gemeenten, die, of ze nu stad of dorp zijn, met hun bevolkingsgetal be neden die 100.000 inwoners blijven. Het is maar hoe men rekent! Apel doorn en Hilversum behoren tot de 14 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners: Leiden, de oudste univer siteitsstad van het land, behoort met zijn 96.000 inwoners niet tot de club van 14; Maastricht, om nog eens een oude en historisch interessante stad te noemen (89.000 inwoners) ook niet, net zo min als Leeuwarden (82.000) en Dordrecht (81.000), hoe vermaard ze ook mogen zijn. MOG op een andere manier kan wor den betoogd, dat ons land al rij ker wordt aan stadsmensen. Nog maar 2.772.000 Nederlanders wonen op het echte platteland, tegen 6.109.000 die in echte steden wonen. Het Centraal Bu reau voor de Statistiek heeft de rest, dat zijn er 2.390.000, ingedeeld bij het verstedelijkte platteland. MAAR we kunnen en we moeten de zaak ook nog van 'n andere kant bekijken en de vraag eens stel len: wat is nu eigenlijk een stad? Net zo min als wat men wel eens heeft aangeduid als „een hoop zielen op een stuk grond" een volk is, net zo min is een bevolkingsopeenhoping van een of meer 100.000 mensen een stad. Men mag zoiets natuurlijk niet zeg gen vanuit de hooggevoeligheid van de oude grote steden, maar het is in feite wèl zo, dat om een stad te zijn, een bevolkingsopeenhoping aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Over die voorwaarden valt nog te praten, of liever: daar moet over ge praat worden en eigenlijk geducht ge praat, maar voorwaarden zijn er. De moeilijkheid hierbij is, dat de oude grote;, steden in ons land in een betrekkelijk langzaam tempo gegroeid zijn, terwijl nieuwe grote-stadbevol- kingsopeenhopingen soms wel schij nen te worden „gemaakt"; ze worden „uit de grond gestampt". Door dit feit komt men spoedig ir de verlei ding de jongere groot-wordende ste den te meten aan de maatstaf van de oudere. En het is dan niet altijd ge makkelijk om eerlijk en zakelijk te blijven. Zodra wij mensen gaan ver gelijken, krijgt de hoogmoed een kans. Ea hoogmoed is vanouds een stedelij ke ondeugd; dat kan de Bijbel ons le ren als hij over Babel en Tyrus spreekt. CHROESTSJEW OOK NAAR Advertentie) - qfotingsapP W 6eialing in 6 en 12 maandelijkse termijnen zonder bijkomende kosten (Van één onzer verslaggevers) ET een snelheid van gemiddeld 875 km per uur vloog een DC-8 gisteren non-stop van Los Angeles naar Londen. De afstand van 5823 mijt legde dit Amerikaanse straal vliegtuig af in 10 uur en 42 minuten, en vestigde daarmede een nieuw record. Gezagvoerder P. Foulds had meteen door willen vliegen naar Schiphol, maar zware tegenwind noodzaakte hem een tussenlanding in Londen te spaken. Daardoor kwam de DC-8 de eerste, die naar Nederland vloog met 3 uur vertraging op Schiphol aan. Daar hadden president-directeur I. A. Aler van de KLM en nog tal van luehtvaartfiguren van halftwee af op het vliegtuig staan wachten. De gehele Amsterdamse luchthaven was in. rep en roer. Er heerste een zenuwachtige stemming, zoals onder kinderen, die op Sinterklaas staan te wachten. De KLM is de eerste maatschappij in Europa die de DC-8 in gebruik zal nemen, nh in het voorjaar van 1960. Toen het reusachtige toestel eindelijk om kwart voor vijf het platform van de Amsterdamse luchthaven op- taxiede, stroomden honderden be langstellenden er op af. De vier straalmotoren (prijs één mil joen per stuk) hangen als geweldige cocons aan de vleugels en maken een hoog jankend geluid. Dit straal vliegtuig, dat plaats biedt aan 14S passagiers en 25 miljoen gulder kost, is 11% meter groter dan de die momenteel nog het vliegtuig van de KLM- DC-7 C, grootste vloot is. Vanmorgen maakte de DC-8 twee korte demonstratievluchten boven Nederland. Er waren meer belang stellenden voor deze vlucht dan. er plaatsen beschikbaar waren, want op Schiphol wil nu iedereen een keer met de DC-8 gevlogen hebben. Heerenveen Dracht 49-51 (Advertentie) HOLTEN (OVEKIJSEL) Bet exclusieve restaurant, op de Holterbers Onze specialiteit: KIP VAN 'T SPIT (BOVEN OPEN VUUR) Dagelijks muziek. Een zeer verzorgd weekendverblijf 30.per persoon. Telefoon 0S483353. Directie J. Meuleman (Advertentie) DODEWAARD DE FUNSTE FRUITPRODUKTEN UIT DE BETUWSE BOOMGAARDEN Vraagt uw winkelier ons merk Jams, appelmoes, vruchten op sap enz. f flrtc-fenf"»» VERCHR. STAllEN KINDERSTOELEN'CGMB.' BOXEN.-BOXMATRASJES. BABV.TRAPEZfS.- s'HE EREN BERG-TEL.-0834 6-444 Advertentie J, «V het goede anker-horloge driehoekje) (iet op bef rode AC I VERWOEK» Ingaande vandaag is de prüs van roomboter met acht cent per pakje van 250 gram verhoogd. Daarmee stijgt de prüs van 1.261.28 gulden tot 1.34 1.36 gulden. De prijsverhoging is het gevolg van een lagere produktie en een vergrote export, waardoor de roomboter met 30 cent per kg opliep. De bond van Nederlandse margarine- fabrikanten deelt mee, dat een daling van de prijs van bepaalde grondstoffen de fabrikanten in staat stelt de con sumentenprijs van de belangrijke groep der fabrikantenmerkartikelen in de prijsklasse van 40 cent per pakje met ingang van maandag 7 september a.s. te doen verlagen met 4 cent per kg, zodat de prijs van deze merken op 39 cent per pakje gebracht wordt. Voor de overige margarinesoorten blijft de prijs onveranderd. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, llerter, is vrijdag middag met een speciaal militair vliegtuig uit Parijs naar Amerika vertrokken. Hij heeft vrijdag, nadat president Eisenhower naar Schotland was ver trokken, de NAVO-raad toegespro ken en daarna nog met de Turkse en Griekse ministers van Buitenlandse Zaken, en zijn Franse collega, Couve de MurviUe, gesproken. Dit laatste onderhoud, dat een half uur duurde, ging over algemene onderwerpen. Let op! At* uw eerste voornaam Olga i* en al* u bovendien geboren bent onder het teken van de maagd of de weegschaal, doch in ieder geval In de maand september schrijf dan nog heden aan de N.V. LEIDSE matrassenpabrieken Afd. Postbus 16, Leiden en u krijgt een charmante ver- jaardagssurprise1 Opgeven per briefkaart: raam, voornamen, geboortedatum, adres. De Britse vereniging van piloten heeft aan haar leden, die in dienst zijn van de British Overseas Airways Corporation medegedeeld, dat zij niet mogen deelnemen aan de trai ning in de Boeing 707 noch met dit toestel mogen vliegen, tenzij het salaris wordt vastgesteld op ten minste zesduizend pond (ongeveer ƒ60.000) per jaar. In een brief aan de vliegers wordt medegedeeld, dat het bestuur der vereniging de direc tie v?.n de BOAC van deze beslissing in kennis heeft gesteld. uni- TUDENTEN van de versiteit van. Natal hebben Zuirïafrïkaanse premier, Verwoerd, vrijdag in Pietermaritzburg een bijzonder vyandige ontvangst bereid. Ver woerd was in Pietermaritzburg om de verkiezingscampagne van zijn partij, de nationalistische, in Natal te openen. De eerste ontmoeting met de stu denten vond plaats in het hotel, waar premier Verwoerd de lunch ge bruikte. Een groep studenten ver schafte zich met geweld toegang tot de eetzaal met een „doodkist waarin zij een doek hadden gelegd met het opschrift „Vrijheid". Nadat zij de kist hadden neergezet, zongen zij het volkslied van het Britse Gemenebest „God save the Queen". Het volkslied van de Unie is „Die stem van Suid Afrika". Op de vergadering in de avond, waar de premier zou spreken, kwamen ook ongeregeldheden voor. De premier werd ontvangen met een afkeurend 'jcloei van een gedeelte van het pu bliek en applaus van zijn aanhangers. Toen hij begon te spreken werd hü ïerhaaldelijk in de rede gevallen. Op sen bepaald moment ontstond er een gevecht op de galerij en even later gingen alle lichten uit en ontploften voetzoekers en stinkbommen. In de ene hoek van de zaal begon het publiek het „God save the Queen" te zingen en de nationalisten zetten hierop het „Die stem van Suid Afrika" in. De premier probeerde ondertussen man moedig zijn toespraak te vervolgen, maar nu slaagde iemand erin een waterslang door een raam van de galerij te steken en een besproeiing te beginnen. Doornatte mensen renden naar de uitgang. De opschudding be reikte haar hoogtepunt, toen sommi gen met traangasbommen gingen gooien en iemand het brandwaar- schuwingssysteem in werking zette, waarop drie brandweerwagens met veel geraas kwamen aanrijden. Een vrouw moest naar het ziekenhuis wor den gebracht met brandwonden aan het gezicht. MAO Premier Chroestsjew van de Sowjet-Unie zal eind september, direct na zyn terugkeer uit de Verenigde Staten, een bezoek brengen aan Peking. Chroestsjew deelde dit gisteren mede op een receptie in de Poolse ambassade. De receptie werd ge geven ter gelegenheid van de ope ning van een grote Poolse tentoon stelling in Moskon. De Russische premier zet dat hij op 29 september, de dag na zijn terug keer uit de V.S., zal doorreizen naar communistisch-China. Hij vermeldde niet de reden van dit bezoek, maar het is stellig de bedoe ling dat hij het bewind Mao Tse-toeng op de hoogte stelt van de besprekin gen met president Eisenhower. Chroestsjew zal in China op 1 oktober herdenking van de revolutie bijwonen. Het is niet bekend hoe lang zijn be zoek zal duren. De Sowjetpremier arriveert 15 sep tember in de Verenigde Staten. Chroestsjew heeft China her laatst in augustus 1958 bezocht. Dat bezoek volgde op maandenlange onderhan delingen, die toen naar een topcon ferentie van Oost en West leken te leiden. Chroestsjew sloeg nadat hij uit Paking terug was, een uitnodiging voor een topconferentie binnen de Veiligheidsraad te New York af. Toen werd rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de Chinese com munisten bezwaren tegen de confe rentie hadden, omdat Chroestsjew samen met gedelegeerden van natio- nalistisch-China aan de conferentie - tafel zou moeten plaatsnemen. i Ar1njrTpTit\p Zon op Zon onder President Eisenhower heeft na zijn besprekingen in Parijs in een brief aan prwddent de Gaulle verklaard: ,Jtk ben sterk van gevoelen, dat het gemeenschappelijk begrip Is bevorderd en dat onze gemeenschappelijke doel stellingen verduidelijkt en opnieuw bevestigd zijn". Hij nodigde president de Gaulle uit naar de V.S. te komen. „Ik hoop van harte, dat het niet al te lang zal duren, voordat u de gelegenheid heeft de V.S. te bezoeken en het welkom, dat u daar wacht, in ontvangst te nemen". In een telegram dat Eisenhower, bo ven het Kanaal vliegend op weg naar Schotland, verzond, zei hij: „U kunt ervan verzekerd zijn, dat wij in de Amerikaanse regering het een groot voorrecht zullen achten nauw contact met u en uw regering te onderhouden op de weg naar het oplossen van ge meenschappelijke vraagstukken". .KJI. prinses Beatrix verlaat hier de haven van Southampton, waar de „Rotterdam" gisteren aankwam. De Prinses benntte de tijd, dat het nieuwe HAL-vIaggescbip in dexe zuid-Engelse haven lag, om een bustocht te maken door de prachti ge omgeving- Naast de Prinses op de foto de havenmeester van Southampton. De Veiligheidsraad van de Ver. Na ties zal zondag of maandag bijeenko men ter bespreking van het verzoek van Laos met spoed V.N.-strijdkrach- ten naar dit land te zenden. De ambas sade van Laos in Londen verklaarde gisteren dat Laos het verzoek om V.N.- troepen heeft gedaan, omdat de com munistische opstandelingen openlijk worden gesteund door (communisti sche) Noord-Vietnamezen. Waarnemers van de V.N. hebben Southern Pacific Neuo-winst te nj 40 I2J.8! miljoen of S 4.42 iZgji p «and Clito Burl Si Qulncy KR Keert een onv kwart, div. uit van I 8,0o PM aatul. o O Oost en West zijn overeengekomen begin volgend jaar nieuwe besprekin gen te beginnen over algemene ontwa pening. Er is overeenstemming bereikt over een nieuwe commissie van tien landen, waarin Oost en West gelijke lijk vertegenwoordigd zullen ztjn, zo is vrijdag in gewoonlijk betrouwba re kringen in Londen verklaard. De commissie zal vermoedelijk In Genève vergaderen en het werk her vatten van de in 1957 vastgelopen Lon- dense ontwapeningsconferentie. Binnen twee of drie dagen wordt een officiële bekendmaking van de overeenkomst, waarover via diplomatieke kanalen in Moskou is onderhandeld, verwacht. De nieuwe ontwapeningscommissie, die de Verenigde Naties van haar werk zaamheden op de hoogte zou houden, zou bestaan uit vertegenwoordigers van de Verenigde Staten. Engeland. Frankrijk, Canada en Italië voor het Westen en de Sowjet-Unie, Polen, Tsjechoslowakije, Roemenië en Bulga rije voor het Oosten. Aanvankelijk zou de Sowjet-Unie Albanië in de commis sie hebben willen opnemen, doch we gens Westelijke bezwaren zou het Kremlin toen Bulgarije hebben voor gesteld. vrijdag gezegd, dat als Laos staat op het zenden van een politieleger, de kwestie naar alle waarschijnlijkheid door de Algemene Vergadering moet worden opgelost daar de Veiligheids raad bijna zeker door een Russisch veto tot onmacht gedoemd zal wor den. Het secretariaat van de Verenigde Naties in New York heeft mee gedeeld dat secretaris-generaal Dag Hammarskjoeld zijn bezoek aan Zuid-Amerika met twee dagen heeft bekort en terstond per vliegtuig naar New York zal terugkeren in verband met de ontwikkelingen in Laos. Hij zou zondag of maandag het vraag stuk aan de Veiligheidsraad voor leggen. Het transport van Laotische troepen naar Sam Neua. de hoofdstad van de gelijknamige provincie in het noord oosten van Laos, duurt voort. Men verwacht er een groot offensief van de opstandelingen. In Vientiane is officieel meegedeeld dat bewoners van dorpen, die zondag door de opstandelingen zijn aangeval len, onder de aanvallers soldaten uit Noord-Vietnam hebben gezien. President Eisenhower heeft laten weten dat hli bezorgd is over de si tuatie in Laos. In zijn vakantieverblijf in Schot land heeft Eisenhower de laatste be richten over de actie van de commu nistische rebellen in Laos bestudeerd. Op een persconferentie verklaarde zijn perschef Hagerty: „De president wordt nauwkeurig op de hoogte gehouden van de situatie in Laos die hem zorgen baart." Hagerty wilde geen commentaar ge ven op het verzoek van Laos aan de Ver. Naties om militaire steun. (Advertentie) kwaliteitsproducten 'VAN Omstreeks middernacht is de 31-jar. kruidenier J. Visser te Halerbrug Ja de gemeente Beïien om het leven ge komen, toen hij op weg naar huis op een onbewaakte overweg met zijn auto tegen een uit noordelijke richting ko mende goederentrein reed. De klap was zo hevig, dat de wagen precies in omgekeerde richting van de rails werd geduwd. De bestuurder werd uit de wagen geslingerd en kwam in het Oranjekanaal terecht. Na enkele uren dreggen heeft men zijn lichaam gevonden. De bestuurder van de trein heeft van het ongeluk niet gemerkt; pas in Meppel werd hij op de hoogte gebracht. De heer Visser kwam uit Wester- bork, waar hü met zijn echtgenote op verjaarsvisite was geweest. De vrouw besloot daar de nacht bij haar familie te blijven doorbrengen. OCEAANDEPRESSIES laatste tijd de weg Seabord Air Line RR declareert een re- zelm kwart div van S 0 50 Archer DanieW Co keert op de gew aand. ■en div, uit van 0 30 Bn»l» Terminal Mldj». Netto-wicutt le h J. 469J44. (453.016) o£ OAS <0.80) vinden de naar West- Europa voortdurend versperd door een hogedrukgebied. Het centrum hiervan ligt nu al bijna een week boven de Noordzee. Boven Frankrijk handhaaft zich een storing in de hogere niveaus. Deze veroorzaakt in het zuiden van Frankrijk onweersbuien, waarbij plaatselijk in 24 uur tijds ongeveer 40 mm werd afgetapt. Het ziet er naar uit, dat het weer in Nederland ook morgen onder in vloed zal staan van het hogedrok-" gebied. Er is derhalve maar weinig verandering in het huidige weertype te verwachten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1