Veiligheidsraad komt vanavond bijeen Tijd te kort voor vorming van VN-politieleger Maskeradewas zonnig slot van bloemencorso Verkiezingen op komst in Engeland I C. J. v. Mastrigt kandidaat C.N.V.-voorzit terschap Dronken jongen veruMt verzetsmomiment. 8 iJ i Snel ingrijpen Storm teistert Midden-Ral ië Verkeer eiste mensenlevens Jongens tuigden Groninger af I ir Is Stadion nagenoeg ij uitverkocht D SOW IET-VETO IN I -W?-Vietnam-pham ^ng. V.S. beschuldigen m Zonnig en droog NAJAARSBEURS GEOPEND Eisenhower eerder vertrokken Politie schiet twee inheemsen neer in Durban V erontwaardiginp in Jutphaas Mr. G. van der Flier secretaris-generaal V olkslmis vesting i 1 1 1 ■f m 1 J J TP Ti ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4302 Vol gratie Appeldiefjes waren niet van reprimande gediend IS is is fH "lli Tl Botterdam: oe withstraat 23 relei X15700 it 11 Postbus 1112 Postgiro No. «24819 KbiOhtendletun abonnementen 18.3U-—19.30 our Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. s-Gravenhage; Huygenspiein 1 - leldoon 1834Ü? (3 4jnen) Postbus 1091 - Postgiro No. «24887. Thomas Kemplsstrani Ca Dordrecht: Schiedam: >!et. 63451. ^ementsp^»^^ /™0(P« Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot dinsdagavond) ZONNIG Droog en zonnig weer. In dc nacht en vroege ocbtend plaatselijk mist. Weinig wind en ongeveer dezelfde tem peraturen als vandaag. Morgen: zon op: 6.01 Maan op: 12.35 onder: 19.14 onder: 22.06 Hnojiiredacteur: Ut J A H J S BRUINS SlAl'f V.S.: STUUR WAARNEMERS NAAR LAOS Ook de Amsterdamse Jeugd toonde belangstelling voor de mosselen, die zaterdag op de Dam voor niets te krij gen waren. Vorige week is in Yerseke het oester- en mossclseizoen geopend en om aan hun produkten bekendheid te geven trok een groep Zeeuwen onder het motto „Zeeland presenteert"! naar Amsterdam. De Zeeuwse manifes tatie op de Dam werd omlijst met| allerlei feestelijkheden. De Laotische minister van Defensie heeft zondag gezegd, dat zijn land mis schien een beroep op de Zuid-Oost- Aziatische Verdrars Organisatie of rechtstreeks op dc Verenigde Staten zal doen als de toestand slechter wordt en het verzoek om hulp door de V. N. wordt afgewezen. Laos vroeg vrijdag strijdkrachten van de Verenigde Naties als steun in de strijd tegen de opstandelingen. De Veiligheidsraad zou hierover van avond beslissen. De Amerikanen menen echter, dat de Russen in de Veiligheidsraad hun veto zullen uitspreken tegen het zenden van een troepenmacht. Weliswaar zou men dan een stem ming in de Algemene Vergadering kunnen vragen {daarin is een twee derde meerderheid noodzakelijk), maar dit zou volgens de Amerika nen allemaal te veel tijd in bestag nemen. Ook het samenstellen van een V. N.-leger kost veel tijd. Daarom komen de Amerikanen met het voorstel om waarnemers te sturen. Zij hopen dat de Bussen daartegen niet hun veto zullen verheffen. In gewoonlijk goedlngelichte krin gen verwacht men dat de Sowjet-Unie zal voorstellen de vroegere controle commissie voor Laos, die bij de Ge- neefse overeenkomst van 1954 werd ingesteld en waarin Canada, India en Polen zitting hadden, weer bijeen te laten komen. De premier van het communistische seisde. Ei V?REjNI^p STATEN zullen met steun van enkele andere landen de v eihgheidsraad van de Verenigde Naties voorstellen waarnemers van de V.N. te renden naar Laos, waar commu nistische rebellen steeds meer terrein winnen. De Verenigde Staten menen, dat het vormen van V.N.-s tr y d k r a c h te n voor Laos te veel tijd in beslag zou nemen. De Veiligheidsraad komt vanavond om acht uur Nederlandse tiid bijeen om de crisis m Laos te bespreken. Inmiddels is in Laos de noodtoestand afgekondigd. De situatie in het land wordt steeds ernstiger. De opstandelingen hebben de stad Sam Neua m het noordoosten van het land omsingeld. Ü\J Tï Jl-J X ILllV 111 secretaris-generaal Hammarskjoeld van T7 TV A i T\0 ff V'N, verzofh; de "lasterlijke aantü- V li A 11 gingen van de Laotische regering aan f ALTT-IA/. het adres van Noord-Vietnam te ver werpen, evenals haar ..onwettige" ver zoek om een politieleger. zo meldt radio-Hanoi. Zondag is een soortgelijke boodschap gezonden aan de voorzitters van de algemene vergadering en de Veilig heidsraad. De oorzaak van de spanning ligt volgens Noord-Vietnam in de Ameri kaanse pogingen om van Laos een mi litaire basis te maken. Noord-Vietnam wenst dat de internationale commissie van toezicht in Laos weer in functie treedt. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meegedeeld, dat de rebellen ia Laos steun krijgen van Noord-Vietnam, dat militairen heeft gestuurd. Voorts beschuldigt het ministerie de Sowjet-Unie en Com munistisch China ervan, dat zij met Noord-Vietnam een komplot leiden om de regering van Laos omver te werpen en met wapengeweld in dat land een communistisch bewind te vestigen. t De verklaring houdt de scherpste veroordeling van de Sowjet-poiitiek In sedert maanden. Sinds de bekend making begin augustus van de reis van Chroeslsjew naai de V. S. cn het bezoek van president Eisenhower aan de Sowjet-Unie bestond er tus sen de V. S. en Rusland stilzwijgend een „wapenstilstand". In Laotische iegerkringen is mee gedeeld dat de opstandelingen tot tachtig kilometer van de Noord- vletnamese grens in de provincie Phong Saly zijn binnengedrongen Zij dreven de regeringstroepen te rug tot de stad Moeongkoea. In de aangrenzende provincie Sam Neua zou een aanval van rebellen op de stad Sam Neua op handen zijn. Reeds is melding gemaakt van scher mutselingen in de zuidelijke buiten wijken van de stad. Premier Macmïllan van Enge land heeft vandaag bekendge maakt, dat hij zich naar Balmoral Castle in Schotland zal begeven voor een onderhoud met konin gin Elizabeth. Waarnemers ma ken hieruit op, dat in het Britse rijk algemene verkiezingen op handen zijn. Het onderhoud met de Koningin is noodzakelijk daar alleen de vorstin het huidige parlement kan ontbinden en daardoor formeel nieuwe parlements verkiezingen mogelijk kan maken. De algemene verwachting is dat de verkiezingen op 8 of 15 oktober zullen plaatsvinden. (Van een onzer verslaggevers) IN een nagenoeg uitverkocht sta dion te Amsterdam hebben de praal- en luxe-wagens van het Aals meers bloemencorso zaterdagmiddag als kleurrijk decor gefungeerd voor het stadionspel „Maskerade". Toen de wagens kort na drie uur in het Olym- I piseh Stadion verschenen, onder streepten duizenden Amsterdammers nog eens nadrukkelijk, hoezeer zü aan het jaarlijks bloemenfeest zijn ver knocht. Het stadionspel stond ditmaal geheel in het teken van het masker. De meeste deelnemers waren gemaskerd om hun ware identiteit te verbergen, met uit zondering van de naar schatting 200 kinderen, die voor dit spel waren in geschakeld. Het geheel bestond uit een twaalf tal dansen, waarin de strijd tussen de verschillende krachten en machten in de mens werden uitgebeeld. Deze dansen werden uitgevoerd door het Scapinoballet, onder leiding van me vrouw Hans Snoek, en twee ballet groepen O.I.V. Max Dooyes en Peter van Muyden. Hedenmorgen is de nieuwe minister van Defensie, ir. S. H. Visser, op het Paleis Soestdijk door H. M. de Koningin beëdigd. Foto: Minister Visser bij het ver laten van het Palels. De New York Times schrijft van daag, dat snel optreden van de Ver. Naties een eerste vereiste is, wat dé toestand in Laos betreft. De toestand in Laos is kritiek en wordt steeds erger. Tenzij de Ver. Na ties snel ingrijpen, zal de vrijheid in het kleine koninkrijk snel worden weggevaagd, aldus het blad. De Britse bladen waarschuwen in hun hoofdartikelen voor het gevaar dat' Laos een tweede Korea zou kunnen worden. De Daily Mail acht het strikt noodzakelijk te voorkomen dat Peking nog weer honderden kilometers verder oprukt naar Siam, Birma en de grenzen van India. De Times dringt aan op snelle afvaar diging van een V.N.-waarnemersgroep doch wijst op de moeilijkheden die deze groep te wachten staan bij het verzamelen van feitenmateriaal. „Het aandeel van Noord-Vietnam is ongetwijfeld groot, maar het zou wel eens moeilijk kunnen zijn, dit te be wijzen", aldus de Times. GEDURENDE het weekeinde wvrd het hogedrukgebied, waarvan het cen trum zioh al een week boven de Noordzee bevindt, aan zijn westflank versterkt door een nieuw hogedruk gebied van de oceaan. Voordat beide hogedrukgebiedien met elkaar in verbinding kwamen, veroorzaakte een oceaanfront in Ierland vrij veel regen. Elders in West-Europa bleef het zonnig en op de meeste plaatsen droog. Rond de Middellandse Zee, waar de luchtdruk laag is, verplaatsten de regens zich naar de Balkan. In Nederland Is de aanvoer van droge continentale lucht rwakker geworden, doordat de wind in kracht afnam. De temperaturen bereikten waarden, die ongeveer twee graden boven normaal zijn. Oceaandepressies volgen 'n noord oostelijke koers en hun doortocht naar het vasteland wordt de ko mende paar dagen nog door het ho gedrukgebied versperd. In verband hiermee moet op het voortduren van het droge en zonnige weer worden gerekend. De verbondsraad van het Christelijk Nationaal Vakverbond zal aan de al gemene vergadering, die op 21 septem ber te Utrecht bijeenkomt voorstellen tot opvolger van de huidige voorzit ter van het CNV. de heer M. Rnppert, te benoemen de heer C. J. van Mas trigt. thans vice-voorzitter van het CNV. Dit besluit is zaterdagmorgen tij dens een bijzondere vergadering van de verbondsraad van het CNV geno men. De verkiezing van een nieuwe voorzitter is nodig door het vertrek van de heer Rappert, die benoemd is tot lid van de Raad van State en op 30 september het CNV zal verlaten. In Utrecht is vanochtend de 73ste najaarsbeurs geopend. Deze beurs, die tot en met zaterdag 12 september zal worden gehouden in de Vredenburg- gebouwen, is gehècl gewijd aan de ge bruiksgoederen. Voor het eerst zijn dit jaar niet de gebouwen aan het Croeselaanterrein in gebruik. De najaarsbeurs. die een opperviakte van 20.000 vierkante meter beslaat, geeft aan 1138 firma's uit 24 landen de gelegenheid hun produkten te expo seren. Nederland is de grootste deelnemer aan deze najaarsbeurs met 720 inzen dingen. direct gevolgd door West- Duitsland met 174 inzendingen. Voorts zijn er inzendingen uit Engeland (50), Zwitserland (40), Frankrijk (36), Italië (22), Ver. Stalen (19), Zweden (18), Beigië (15), Japan ((10), Denemarken (6), Oost-Duitsland (5), Spanje (5), Luxemburg (3), Noorwegen (3), Fin land (2), Oostenrijk (2), Portugal (2), Canada (1), Hongarije (1), Israël (1), Liechtenstein (1), Tsj.-Slowakije (1 en Tunis (1). De grootste afdeling op de najaars beurs wordt gevormd door de groep speelgoed. Ruim honderd firma's tonen speelgoed uit Nederland, West-Duits- land. Groot-Brittannië, Frankrijk, Ita lië, de Ver. Staten, Zwitserland, Zweden en Oostenrijk. C. J. VAN MASTRIGT President Eisenhower is vanochtend om 11 uur naar huis vertrokken van het vliegveld Prestwick in zijn Boeing 707, na enkele dagen rust ,te hebben genoten in het Schotse kasteel Culzean. Na zijn aankomst in Washington zal de president voorbereidingen treffen voor zijn ontmoeting met premier Chroes- tsjew. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse luchtmacht'zal de presi dent wegens de slechte weersomstan digheden IJsland niet aandoen. Een zware storm heeft zondag ge woed in liet gebied van Ancona in Midden-Italië, Door het noodweer zijn zeker vijftien mensen om het leven ge komen. Er zijn bovendien enkele tien tallen vermisten. In de inheemse wijk van Durban, Cato Manor, zijn zaterdag nieuwe on lusten uitgebroken, waarbij twee in heemsen door de politie werden dood geschoten. Volgens de politie moest worden gevuurd toen een menigte inheemsen met stenen ging gooien. Het schieten volgde na een aanval van de inheemsen op een politiepa trouille, die zeven personen arresteer de wegens overtreding van de drank wet. Hoe verbitterd die strijd soms was het gevecht .tussen haat en hoog moed was er een sterk voorbeeld vau de gratie van beweging en hande ling bleef constant aanwezig. Ook toen en bloc de jongste meisjes in hun lichtblauwe toiletjes het terrein op renden. Voor de vrolijke noot zorgden tijdens dit fragment de clowns Piuo en Coco, terwijl het Kalmartrio acroba tische toeren uitvoerde. Hoofdzaak waren echter de dansen, die eigenschappen als schoonheid, haat, moed, vreugde, levensdrift en verstand symboliseerden. Het werd een gracieuze uitvoering, met als slot het démasqué, dat elke twijfel omtrent de aard van de gemaskeiden ophief. Een in het wit gestoken figuur ont popte zich als het symbool van de zui vere liefde. Deze liefde en dat was tevens de moraal is in staat alle kleuren te verenigen tot het witte licht van de harmonische mens. Met een spontane vreugdedans rond de hooggezeten witte gestalte werd het stadionspel „Maskerade" besloten. (Vin een onzer verslaggevers) ET verontwaardiging hebben de ■VI inw ers van het Utrechtse dorp- <e Jutphaas zondagmorgen geconsta- *eerd dat het verzetsmonument aan de Vedereindseweg onherstelbaar was geschonden. De vrouwenfiguur, die het monument bekroont, was van de sok kel getrokken en lag in stukken op de grond. In de loop van de dag bleek dat de 21-jarige J. H. H. uit Jutphaas de da der is. Hij verkeerde in beschonken toestand toen hij, na met twee vrien den. de 20-jarige H. en de 37-jarige M.. de zaterdagavond in een café door gebracht te hebben, op weg naar huis ging- Eerst gooiden zij de lampen en be- bakening. die in een opgebroken straat aangebracht waren, in de Vaart- se Rijn. Vervolgens beklom J. H. H. •et monument. Hij begon er aan te ukken en toen het beeld begon te vankelen, kon hij het niet meer te- enhouden. Tegenover de politie ver klaarde hij, dat hy meende dat de .•rouwenfiguur vast op de sokkel stond Het beeld was vervaardigd door een Utrechtse beeldhouwer Drie Scheveningse schippers hebben zaterdag op paleis Soestdijk aan H.M. koningin Juliana een model aangebo den van de nieuwe logger „Scheve ningen 300", de eerste logger, die naar de Koningin genoemd is. De Koningin ontvangt het model uit handen van de 65-jarige Baarthout Rog. (Van onze correspondenten) HALSTEREN. Op de Zuider- kreekweg is de 28-jarige landbouwers zoon M. C. Bovee met een tractor dode lijk verongelukt. By het oprijden van de weg schoot de trekker door en kwam aan de andere kant in een sloot terecht. De heer Bovee kwam onder de tractor. Toen men hem op de boer derij miste, ging men hem zoeken. Een broer van het slachtoffer vond hem dood. ARNHEM. Een bromfietser raakte zondagmiddag in de Roggestraat de macht over het stuur kwijt, waarna hij tegen de gevel van een winkelpand botste. Zijn broer, de 31-jarige maga zijnbediende C. van Eyck uit Arnhem, die op de duo zat, sloeg met zijn hoofd door een spiegelruit. Korte tijd later is hij overleden. DRIEBERGEN. De 41-jarige me vrouw P. A. WennekedonkArntz uit Rotterdam is op de Arnhemse Boven- weg hoek Hijdeparklaan verongelukt. De motorfiets waarop mevrouw Wen nekedonk en haar man reden, werd door een van links komende bromfiets in de flank gegrepen. De heer Wenne kedonk en de bromfietsberijder wer den licht gewond. Zaterdagmiddag trok hef twaalfde Aalsmeerse bloemencorso 21 praal wagens, 22 personenauto's door "de hoofdstad. De bloemenkaravaan trok vecl' bekijks. Defoto toont een détail uit een van dc'praalwagens. De politie te Groningen heeft drie jongens van 15, 17 en 29 jaar opge spoord, die deel hebben gehad aan een massale mishandeling van een 26-ja- rlge Groninger aan de Paterswoldse- weg door een tiental opgeschoten jon gens. De groep jongens was eeu tuin binnengedrongen aan de Paterswold- seweg om appels te stelen. De 26- jarige man, die op vakantie was bij zijn ouders, zag dit, en wilde de jon gelui op het onjuiste van hun han delwijze wijzen. Zij waren hiervan echter niet ge diend en gaven hem een pak slaag. Met verwondingen aan gezicht en hoofd en een gebroken neusbeen moest het slachtoffer naar het aca demisch ziekenhuis worden ge bracht. Het drietal is ter beschikking van de officier van Justitie gesteld. Het ondèr- zoek duurt voort. HEERHUGOWAARD. De vierjari ge Henry Korver is overleden nadat hij was aangereden door een auto toen hij plotseling de weg opliep. RHOON. Een bromfietser, de 57- larige W. Verschuur uit Poortugaal, is zaterdagmiddag door een vrachtauto aangereden en korte tijd later over leden. AMSTERDAM Zondagavond i3 de 59-jarige wielrijder S. W. Zwanink uit Amsterdam bij het oversteken van de Leeuwarderweg bij de Buiksloteróijk in Amsterdam-Noord door een perso nenauto gegrepen en vrijwel onmiddel lijk overleden. De Chinese troepenconcentraties aan de Indische grens zijn mogelijk een onderdeel van een plan op lange ter mijn om de grensbewoners en mo gelijk India zonder invasie in de Chinese invloedssfeer te brengen, aldus is ïn officiële kringen in New Delhi verklaard. Bij koninklijk besluit isbenoemd tot secretaris-generaal van het ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid mr. G. van der Flier, thans plaatsvervangend directeur-generaal van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid. De heer Van der Flier is in löll te Ruinen geboren, waar zijn vader hervormd predi kant was. HU bezocht het lyceum te Harder wijk en te Zeist (gymnasium A) en studeer de daarna rechten en geschiedenis aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Hij legde het doctoraal examen rechten af in 1936 en het doctoraal examen geschiedenis in 1838. De heer Van der Flicr begon zijn ambte- m* loopbaan bU het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. Van 1942 tot 1945 was hij adjunct-secretaris van de directie Wieringermeer (Noordoostpolder- werken) en van 1945 tot 1948 secretaris van V«Lbure5u Wederopbouw boerderijen. In 1948 werd mr. Van der Flier hoofd van de afdeling Algemene Zaken der centrale directie van de Wederopbouw en de Volks huisvesting. Sinds 1954 bekleedt hh de functie van plaatsvervangend directeur- generaal van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid. De heer Van der Flier heeft zitting in tal van commissies en vertegenwoordigde Nederland vele malen in de woningbouw commissie van de E.C.E. (Economie Com mission for Europe), een orgaan van dp Verenigde Naties. HU mtakte*n de faatete anden" 11881 de meeate Europese "Jj,.!,ek.!eedt verschillende maatschappe lijke functies, o.m. Is hij diaken van de Her vormde gemeente Den Haag-Loosduincn. vice-voorzitter va:: de Hervormde emigratie- commissie en b.: jtuurslid vnn het Neder lands-Hervormd lusthuis te Loosduinen. Hil knnstviïJhi.rf gfote belangstelling voor de kunstgeschiedenis en de monumentenzorg. De nieuwe secretaris-generaal li officie* fn de orde van Oranje-Nassau. cler .m stil lil 'JÉ mi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1