Duur experiment Apen van dorst omgekomen Mislukte proef in V.S. met prototype van ruimtevaartuig Atlas-raket weigerde Twaalf gezinnen dakloos door brand Succes voor wrakken-vissers PELIKANEN LOSGELATEN Scholier stichtte 20 bosbranden Zigeuners met moeite over grens gezet Amerika: bewijzen tegen Vietnam inzake Laos 587 GASTEN UIT ELF PROVINCIES TEN PALEIZE Schade loopt in tienduizenden Djakarta roept diplomaat uit Dén Haag terug Gunstig verloop Cabine gevonden op Oceaan zinnebeeld van zelfopoffering Tiende Firato trok 167.201 bezoekers ARRESTATIE IN APELDOORN m Zonder geld en papieren in ons land Duitsers wilden FS nemen kwestie hoog op hen eerst niet toelaten Zaclite weer hmidt aan Mr. Struycken in Raad van State WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4394 f"l Directeur: H. DE HUIG J OP WEG VAN TILBURG NAAR STOCKHOLM 3 I J Batig saldo Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds EERSTE KAMER BIJEEN OP 15 SEPTEMBER ALS TOERISTEN Tan kivagen verbrand Hij genoot ervan ::I li Witte de Wltbstraat 23 Telra. 11S700 (V u Postbu» 1112 Postgiro No, *24518. Xiacmendienst abonnementen 10.39—19.30 uur. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. tluygensplein 1 leletooE 1B34ÖV 0 Lijnen). Postbus 1091 - Postgiro No 124867. Klachtendienst' 182018.30 - Telefoon 382369 Spuiweg 132 - Telet 4370. Thomas Kemplsstraat 6s - ""-lel. 65431. Abonnementsprijs 81 cent pet wee*;, t 3.63 per maand, 7.90 per fcwartaaL Losse nummers 'S cent .Verschllnt dazeltlfcs- Rotterdam: 'e-Gratenhace: Ootlnctt; Schiedam; (Geldig tot donderdagavond) VBU WARM Aanhoudend droog, zonnig en vrij warm weer. Zwakke, in de namiddag nu cn dan matige wind in hoofdzaak tussen oost en zuidoost. Morgen: Zon op: €.04 onder: 19.09 Maan op: 14.48 onder: 23.48 Hoofd redacteur: Ur J A H J BKUINSS SlXl'f DE woonoorden voor moeilijk op voedbare gezinnen zullen geleide lijk worden opgeheven. Daarmee komt een einde aan een experiment, dat in de naoorlogse ja ren het rijk veel geld heeft gekost. Het euvel van de onmaatschappe lijkheid in haar geheel kost, zoals mi nister Klompé vorig jaar in de Kamer mededeelde, de Nederlandse gemeen schap (niet de rijksoverheid) jaarlijks 250 miljoen gulden. De woonoorden voor onmaatschap pelijke gezinnen zijn na de tweede wereldoorlog ontstaan. Na de bevrij ding bleek namelijk dat een aantal tijdens de oorlog geëvacueerde gezin nen onmogelijk, wegens onmaatschap pelijk gedrag, naar zijn vroeger ■woonplaats terug kon gaan. Er zou in de woonoorden er zijn cr thans in totaal nog zes getracht ■worden deze gezinnen her op te voe den en tegelijk worden nagegaan op welke wijze de onmaatschappelijkhei het best zou kunnen worden bestre den HET experiment was zeker de moeite waard. Het trok tot ver in het buitenland de aandacht, maar tegelijkertijd werd het een duur expe riment. Voor 1959 was op de rijksbe groting een bedrag uitgetrokken van 3,25 miljoen gulden, welk bedrag was gebaseerd op hulp aan 82 gezinnen. Dat komt dus neer op ongeveer 15000 gulden per gezin per jaar. Het vroegere kamerlid ds. Fokke ma heeft er bij de behandeling van de begroting 1959 op gewezen dat er In de gezinsoorden 60 gezinnen verbleven en dat er per gezin één ambtenaar be schikbaar was. Er was in de Kamer een algemene aandrang om dit dure experiment te beëindigen, maar de minister aarzel de nog. Thans zal dus na ingewonnen ad vies van de desbetreffende commissie alsnog aan de wens van de Kamer te gemoet worden gekomen. Dit lijkt ons juist. De gezinnen, die nu nog in de woonoorden verblijven, vullen naar de eigen gemeenten terug keren, Hat plaatselijk maatschappe lijk werk zal de behandeling voortzet- ten. DE werkloosheidscijfers blijven te ruglopen. De ontwikkeling is, dank zij de betere conjunctuur, gun stig. De geregistreerde arbeidsreser ve van mannen stelde zich eind augus tus jl. op 50.000 tegen 70.000 een jaar geleden, terwijl anderhalf jaar gele den dit aantal flink over de 100.GO0 beenschoot. Dit verloop stemt tot dankbaarheid, te meer omdat juist in deze tijd van bet jaar tal van jeugdigen, die de school verlaten, zich in het bedrijfsle ven aanmelden. In het verleden werd die aanwas meer dan eens niet zon der zorg tegemoet gezien. Wat zegt nu het officiële commu niqué van het ministerie van Sociale Zaken? „De opneming van jeugdigen verloopt zeer vlot. Er is grote vraag zowel naar administratief personeel ais naar technische krachten, zodat de inschakeling in het arbeidsproces geen moeilijkheden oplevert." Deze gang van zaken is verblijdend. Het moge in de komende jaren, wan neer de aanwas van jeugdigen nog groter zal zijn, zo blijven. Een treinlading apen uit Nederland Is in deplorabele toestand in Stock holm aangekomen. Van de 250 beesten waren er tien dood. Zij zijn waar schijnlijk omgekomen van de dorst. De anderen lagen bewusteloos in hun kooien. Zil leefden op, toen zü water kregen. Een firma uit Tilburg had de die ren verkocht aan het Zweedse natio nale bacteriologische laboratorium. Het laboratorium geeft alle schuld aan de Nederlandse firma omdat die de ver antwoordelijkheid had voor het ver voer. Volgens een veearts waren de twin tig kooien, waarin de beesten vervoerd werden, te klein. Zij hadden afmetin gen van 85 bij 50 bij 50 centimeter Drie weken geleden stierven enkele apen bij een soortgelijk transport DE eerste proef in Amerika met een ruimtevaartuig van het type dat te zyner tüd de eerste Amerikaanse ruimtevaarder zal ver voeren, is vandaag mislukt. Tot grote teleurstelling van de geleerden die vanmorgen de proef met angstige spanning op de raketbasis Cape Canaveral volgden, deed zich een technische storing voor in de Atlas-raket, die de air-conditioncd cabine de ruimte moest in schieten. De eerste trap van de raket maakte zich niet los, waardoor de raket met de ruimtccabine na een korte luchtreis niet ver uit de kust van Florida in zee terechtkwam. De bedoeling was de cabine een afstand van 3.200 km over de Atlantische Oceaan af te laten leggen en haar later te bergen. De cabine had een hoogte van 160 km moeten bereiken. Het voornaamste doel van het experiment was vast ie stellen hoe de uit glasvezel bestaande huid van de capsule zich houdt hij terugkeer in de atmosfeer, waar zij een temperatuur van naar schat ting 3000 graden Fahrenheit moet weerstaan. Men verwacht dat het binnen in de capsule betrekke^k koel zal bljjven: tussen 80 en 160 graden Fahrenheit. De proef maakt deel uit van de voor bereidingen van het project-Mercurius dat erop is gericht een mens een ruimtereis te doen maken en naar de aarde te doen terugkeren. De lance ring op Cape Canaveral werd onder meer gadegeslagen door de marine officier Alan Shepard, een der zeven zorgvuldig geselecteerde astronatuten, uit wier midden de eerste Amerikaanse ruimtevaarder zal worden gekozen. Een bemande Mercury-capsule zal niet worden gelanceerd vooraleer de geleerden, die met het project zijn be last, er zeker van zijn dat menselijke ruimtevaarders op afdoende wijze zijn beschermd. De cabine, die vandaag gelanceerd werd, droeg denaam,,B i g Joe" („Grote Jan"), was 2 meter en 85 cm lang en woog 900 kilo. De cabine was conisch van vorm met een doorsnee van 1,80 m aan de voet en 50 cm aan de top. De bodem was bedekt met een warmte- absorberend schild van 214 cm. Aan boord bevonden zich praktisch, alle instrumenten die men ook bi) een echte ruimtereis als dus een mens meegaatdenkt in de cabine op te stellen. Voor de N-A.S.A., het regeringsbu reau voor ruimtevaart, dat met het project-Mercurius is belast, is vooral de' terugkeer in de dampkring een probleem. De vandaag genomen proef was daarnaast vooral gericht op het be proeven van (1) het systeem om de cabine snel terug te vinden als ze op aarde is teruggekeerd, (2) het losma ken tijdens de vlucht van de cabine en draagraket, (3) de werking van de ra ketten en parachutes die snelheid en stabilisering van de cabine moeten regelen, (4) de instrumenten ter regis tratie van positie, temperatuur, druk. versnelling en vertraging van de cabine. De Atlas ging in een zee van vlam men met de ruimtecabine de hoogte in. De 125 ton zware raket steeg iedere seconde met grotere snelheid en was drie minuten na het lanceren een kleine vlek in de lucht. Het was de bedoeling na de schei ding van raket en cabine het ruimte- (Van een onzer verslaggevers) Een hevige brand heeft gisteravond gewoed in een pand aan de Gouverne- straat te Rotterdam. Twaalf gezinnen werden dakloos. De meesten van hen waren op het ogenblik, dat de brand uitbrak, niet thuis. Enkele bewoners, die wel aanwezig waren, moesten zich snel uit de voeten maken voor de zich steeds uitbreidende vlammen. Het jonge echtpaar Van der Herik, dat een zolderkamer in het pand be woont, hoorde omstreeks halfnegen een hevig geknetter. Toen de man op onderzoek trok, merkte hij, dat op de eerste etage brand woedde. De be woonster was niet thuis. De familie Van der Herik probeerde zo snel mo gelijk op straat te komen. Men moest daarvoor gebruik maken van een nauwe binnentrap, waar zich reeds een hevige rookontwikkeling had gevormd. De heer Van der Herik zag nog kans de overige bewoners te waarschuwen. Voor de familie Van der Meijden kwam deze waarschuwing juist op tijd. Het vijfjarig zoontje Hennie van deze familie had eveneens alarm geslagen toen hij de vlammen voor het keuken raam zag verschijnen. De brandweer rukte met groot mate rieel uit. Binnen een uur was men de brand meester. Het pand brandde vrijwel geheel uit. (Van onze correspondent) DE gebroeders Mosk, die met een vissersscheepje het Marsdiep bii Den Helder afzoeken naar scheepswrakken, hadden gisteren weer geluk. Zij wisten een ankerspil los te wrikken van een oud galjoen, dat enige weken geleden voor de Texelse kust werd ontdekt en waarvan toen twee scheeps- kanonnen en een anker boven water werden gehaald. Ook zijn er enkele vazen en oude kogels aan de zee ontrnkt. De ankerspil, die gisteren met de bilbehorende ketting naar de haven van Ben Helder is gesleept levert waarschijnlijk een aardige duit op. vaartuig door middel van parachutes af te remmen, waardoor het met een snelheid van ongeveer 30 km per uur in het water had moeten terechtkomen. Bij het ter perse gaan van deze editie werd bekend dat de ruimtevaaricabine drijvend Is teruggevonden in de Atlan tische Oceaan. Hierdoor heeft de eerste proef met een onbemand ruimtevaar tuig van het type dat een mens in de ruimte moet brengen, toch nog een succesje opgeleverd. De Firato, de jaarlijkse tentoonstel ling op het gebied van radio, televisie, elektro-akoestiek en elektronica, die dit jaar voor de tiende maal, van 1 tot en met 8 september, in het RAX-gebouw te Amsterdam is gehouden, heeft in totaal 167.201 bezoekers getrokken. Vo rig jaar bezochten ruim 164.000 perso nen de tentoonstelling. "jA m fit? MET het loslaten van twee pelikanen heeft koningin Juliana jistermid- dag het nieuwe centrale laboratorium van de bloedtransfusiedienst van het Nederlandsche Roode Kruis in Amsterdam-West geopend. De pelikaan is het symbool van de bloedtransfusiedienst Het dien' pikt namelijk in noodgevallen zijn borst stuk. om met eigen hloed zijn jongen te kunnen voeden. De tivee Westafrikaanse dieren die daarom bij het nieuwe laboratorium als zinnebeeld fungeren van de zelfopofferende liefde, zullen dat echter nooit behoeven te doen; er wordt goed voor hen gezorgd. Het Algémeen Burgerlijk Pensioen fonds heeft over J958, zo —ordt ver wacht, een batig saldo van ongeveer 14 miljoen. Dit deelt minister Toxo- peus aan de Tweede Kamer mee. Het bekende muziekkorps „La Banda I vertoeft, een muzikale hulde gebracht. d'Affori" heeft kanselier Adenauer,!De bondskanselier had kennelijk ple- die op het ogenblik te Giante in Italië zier in de muziek. De Amerikaanse Senaatscommissie voor de buitenlandse betrekkingen is gisteren door de deskundige voor zaken die het Verre Oosten betreffen, J. Graham Parsons, ingelicht over de stand van zaken met betrekking tot Laos. Na afloop van deze bijeenkomst vertelde de voorzitter van de commis sie, Fulbrlght, aan de pers dat er dui delijk bewijsmateriaal voorhanden is dut de aanval op Laos gesteund wordt door Noord-Vietnam. De aanvallen van de Laotische com munisten zijn gecoördineerd en goed geleid en zijn niet het werk van zwak georganiseerde groepen rebellen. Het Amerikaanse ministerie van Buiten landse Zaken weet nog niet alles wat het graag zou willen weten, maar meient dat men in Laos te doen heeft met een vastbesloten poging. Het i-s een georganiseerde cn gecoördineerde aanval, zij het nog steeds op beperkte schaal, aldus Fulbright. Hij zei de indruk te hebben gekregen dat de Amerikaanse regering niet geneigd is deze zaak licht op te nemen of zich te onttrekken aan. de verantwoorde lijkheden die zij krachtens het ZOAVÜ- verdrag heeft met betrekking tót I-aos, Thepathay Vilaihongs, fungerend chef van de delegatie van Laos bij de Ver. Naties heeft verklaard, dat de strijd in zijn land voortduurt, Op vele plaatsen hebben we schermutse lingen, botsingen en verliezen. Ik ben er zeker van dat er heel wat Viet- namezen zijn, aldus Vüaihongs. Inmiddels wachten de Ver. Naties op bericht van de benoeming door de regeringen van Argentinië, Italië, Japan en Tunesië, van de personen die lid zullen zijn van de commissie van onderzoek welke door de Veiligheids raad naar Laos wordt gestuurd. De leiders van de delegaties van de vier genoemde landen hebben gisteren een voorlopige bespreking gehad. Zij ver zochten bun regeringen zo spoedig mo gelijk vertegenwoordigers te benoemen, opdat de commissie tegen het week einde per vliegtuig naar Laos zal kunnen vertrekken. Het Amerikaanse Congreslid Coad heeft aan het Congres verteld, dat hij president Eisenhower schriftelijk ver zocht heeft de uitnodiging aan premier Chroestsjew in te trekken, tenzij de invasie in Laos onmiddellijk gestaakt wordt. (Van onze parlementaire redacteur) De Eerste Kamer komt dinsdag 15 september na de openingszitting van de Staten-Generaal) bijeen. Op de agenda staan een aantal huishoudelijke zaken, o.a. het trekken der afdelingen en de verkiezing van voorzitters en on dervoorzitters der afdelingen. (Van een onzer verslaggevers) Met tamelijk veel moeite ïs de politie erin geslaagd een groep uit Italië afkomstige zigeuners over de Duitse grens te zetten. Hoe de men sen ons land zijn binnengekomen, is nog een raadsel. Waarschijnlijk zijn zü aan de Belgische grens voor ge wone toeristen aangezien. De groep bestond uit ongeveer vijftig personen, onder wie 23 kinde ren, waarvan de jongste slechts en kele dagen oud was. De helft van hen beschikte over Duitse paspoorten. De anderen had den Italiaanse papieren. Toen de Nederlandse marechaussee de groep bjj Roermond over de grens zette, besloten de Duitsers slechts de men sen met Duitse passen toe te laten. De overige 25 installeerden zich eerst een tijdlang in het niemands land tussen de slagbomen. Daarna werden ze toch weer op Nederlands .grondgebied toegelaten, nadat de Duitse douane de Nederlanders erop gewezen had, dat de zigeuners via België en niet vla West-Duitsland naar Nederland gekomen waren. Na lang over en weer praten be sloten de hoogste Duitse instanties ten slotte echter toch de zigeuners toe te laten. De politie was de groep voor het eerst tegengekomen op de Hoofd weg in Rotterdam, waar twee sur veillerende agenten vorige week vrijdag zeven auto's met caravans aantroffen. De inzittenden waren kennelijk vreemdelingen, en omdat ze er uitzagen als gewone toeristen werd de stoet naar de camping aan de Kanaalweg gebracht. De volgende dag gingen de agen ten nog eens kijken; zij kwamen toen tot de ontdekking met zigeuners te dóen te hebben. Dat was op zichzelf niet vreemd; maar wel vroeg de Rotterdamse politie zich af hoe deze mensen in ons land gekomen waren. De papieren waarover ze beschikten, VAN Ierland tot de Balkan en van de Pyreneeën tot Finland heerst nog steeds fraai nazomerweer onder invloed van een groot hogedrukge- bied,waarvan het centrum zich nu boven Duitsland bevindt. De depres sie-activiteit concentreert zich in hoofdzaak in de omgeving van Groenland. Het front van een depressie, die van IJsland naar Jan Mayen trok, brengt wat regen in Schotland, maar kan niet ver over de Noordzee doordringen. Aangezien het hogedrukgebied van andere zijden niet bedreigd wordt kan nog steeds op aanhouden van het zonnige en droge nazomerweer wor den gerekend. bleken namelijk onvoldoende en ook beschikten zeover onvoldoende middelen van bestaan red-en waarom hun de toegang aan de grens geweigerd had moeten wórden. Daarom is de -groep naar het Rot terdamse hoofdbureau van. politie vervoerd, waar de mensen voorlopig onderdak kregen, omdat men Rot terdam en omgeving wilde vrijwaren van bedelarij en andere overlast. Op het hoofdbureau werd het een geweldig spectakel. De vrouwen en mannen toonden zich heel veront waardigd en eisten o.a. bier en wijn om hun dorst te lessen. Daarop verklaarde de politie hen tot ongewenste vreemdelingen. Men wilde de zigeuners eerst terugbren gen over de Belgische grens, van waar ze gekomen waren, maar zij vroegen zelf naar de Duitse grens gebracht te worden. De groep, die thuishoort in een kamp in Italië, had zich namelijk in het hoofd gezet een reis door West-Europa te maken. (Van een onzer verslaggevers) MET een stijlvolle ontvangst ten pa- leize is gisteravond de tweede dag van het koninklijk bezoek aan Am sterdam besloten. Om halfnegen be gon deze deftige receptie, waar voor 537 Nederlanders (102 dames en 435 heren) op voordracht van de commissarissen der Koningin waren uitgenodigd. Koningin Juliana en prins Bernhard ontvingen hun gasten in de Burger zaal, waar de Marinierskapel - in gala-uniform voor de muzikale omlijsting zorgde. In de loop van de avond nam George van Renesse ach ter de piano plaats om te improvi seren op thema's, die door de gasten werden opgegeven. Die gasten kwamen uit alle lagen van de bevolking. Er waren burgemees ters, wethouders, rectores magnifici, die zich bewogen te midden van wijnhandelaren, dijkgraven, direc teuren van grote bedrijven en kun stenaars. De bekende zwemster Cockie Gastelaars vertegenwoordig de de sectie sport; de sectie kunst was vertegenwoordigd door o.a. Hein Jordans, Bert Haanstra, Rob de Vries en Charles Eyk. (Van onze parlementaire redacteur) Per 1 oktober is de benoeming te verwachten van de oud-minister van Binnenlandse Zaken, mr. A. A. M, Struycken (KVP), tot lid van de Raad van State. Met de benoeming van de heer Struycken zal de Raad van State weer compleet zijn. In de beide andere va catures zijn namelijk reeds eerder be noemd mr. J, M. Kan en de heer M. Ruppert. (Van een onzer verslaggevers)' "f7AN de zestig bos- én hèide- branden, die deze zomer al leen al in de gemeente Apeldoorn hebben gewoed, blijken er twin tig te zijn aangestoken door een veertienjarige scholier. Uitgebreid speurwerk leidde tot de arrestatie van de knaap, H. G. C. E. D., die in Apeldoorn woonachtig is. De schade die door zijn optreden ont stond, beloopt vele tienduizenden guldens. De finale van het onderzoek kwam, toen zaterdagmiddag in Apeldoorn kort na elkaar vijf brandjes werden ge- sticht. De politie kreeg toen'izoveel bewijsmateriaal in handen, dat tot arrestatie van het pyromaantje- kon worden overgegaan. Hij bekende niet alleen de aanstich ter te zijn van de vijf brandjes van zaterdagmiddag, die alle van geringe omvang waren, maar vertelde, dat hij eveneens schuldig was aan een vijf tiental andere branden, waarvan som mige zeer ernstige gevolgen hadden. Hij veroorzaakte ojn. de' grote brand in het Orderbos, waarvoor behalve talrijke brandweerlieden honderden militairen in het geweer moésten ko men, en verder ook de brand óp de Wapenberg, waarbijeen tankwagen van" de vliegbasis Dealen ter waarde van tachtigduizend gulden door de vlammen werd vernield. In totaal is de jongen aansprakelijk voor het verloren gaan van enige hon derden hectaren natuurschoon. Men heeft hier duidelijk met eeri jeugdigepyromaan te doen, die 'het spel der vlammen, prachtig vond en er- 's nachts in zijn dromen nóg van na-' genoot. Alleen wanneer het .vuur ook bómen aantastte en zodoende -:hoog oplaaidej*werd hij angstig 'étt'holdé hij weg. Vijf jaar geleden; stichtte "hij zijn eerste brand.* Toen dééd hij mei een lucifer de schuur van een groenteboer in vlammen opgaan. Wat er-met de knaap gaat gebeuren is nog niet bekend. Hij is voorlopig naar - de ouderlijke woning terugge stuurd. De Britse premier MacmiUan wuifde gisteren enthousiast naar de menigte die zich voor zijn ambtswoning Downing Street 10 had verzameld bij zijn terugkeer uit Schotland, waarshij mei koningin Elizabeth had gesproken over de a.s. Britse verkiezingen. De verkiezingsdatum is inmiddels bekend gemaakt. .De heer Sudjoko Hudyónoto, eerste secretaris én pers- én culturele attaché van de Indonesische diplomatieke ver tegenwoordiging in Nederland, zal na, een verblijf van vier jaar In Neder land, naar Indonesië terugkeren. De heer Hudyonoto die in afwezig heid van de Indonesische zaakgelas tigde, M. Maramis, tevens optrad als diens plaatsvervanger, zal op 19 sep tember in tegenstelling tot wat bij terugkeer van Indonesische diplomaten, gebruikelijk is per vliegtuig naar Djakarta reizen'om, in opdracht van de Indonesische regering nog voor het eind van deze maand in Djakarta aan wezig te kunnen zijn. Over zijn toekomstige functie in In donesië zei de heer Hudyonoto geen mededelingen te kunnen doen, By Koninklijk Besluit is mr. J, Ai Jonkman wederom benoemd tot voor» zittec van de Eerste Kamer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1