Nieuw schooltype ZIJN „NEUTMAL'look-— /H7 gearresteerd ruzie tussen India en Tsjoe wil overleg met Nehroe ontslagen desertie Atlas-raket is gereed Proef met ruimtevaartuig toch belangrijk succes i i KONINKLIJK BEZOEK AAN AMSTERDAM TEN EINDE moord of doodslag? De Gaullé komt 16 sept, met nieuw plan AVENGER-VLIEGTUIG VAN DOORMAN VERONGELUKT r r Peking toch tegen topoverleg? Bovendien 24 dagen gevangenisstraf Beschuldiging I Zomer nog rast Ongunstige positie „wegvervoer" DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1950 Directeur: H. L>E KUlü J ZEVMTIEmiMRGANGN». 4395 V. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKULNS SLOT E SOW JET-UNIE heeft geen partjj gekozen in de grens geschillen tussen Communistisch China en India. Het officiële Russische persbureau Tass heeft gisteren de hoop uitgesproken, dat India en China hun moeilijkheden zullen regelen „op basis van hun gemeenschappelijke belangen en de traditionele vriendschap tussen het Chinése en het Indische volk". In westelijke kringen, gelooft men, dat het Kremlin wil voorko men, dat door het Chinees-Indische geschil de spanning weer stijgt en de atmosfeer voor de gesprekken van Chroestsjew en Eisenhower wordt vertroebeld. Premier Tsjoe-Enlai van Rood-China heeft premier Nehroe „vriendschappelijke onderhandelingen" over de moeilijkheden voor gesteld. SCHILDER MET Kind rende naar vader; door auto overreden HOGERE PRODUKTIVITEIT NIET MOGELIJK ,L Rotterdam: WlUe de Wlthstraat 3» Tei«j, 115700 (6 Li Portbu* U12 Postgiro No. 424518 M i-Ciacfstencöeast abonnementen i« 3U19.30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 113700. •s-GraTenn»,»: Huygenrpiein i metooo 183407 (3 LijnenI Postbus 1091 - postgiro No 424867. Dordrecnt' eifnhtenil?SS*t: 18;3()~1930 - reiefoon 3B2569 uwrureens, S Dili weg 132 - T*l«t *570. Schiedam: Thomas Kemblastraat 6a "'lei. 65451. Abormemen «*Pr lt>61 eent per we**. t 2.65 per maand, f 7.80 per «wartaal. Los* nummers »5 cent. Verschilnt dagelijks. (Geldig tot vrijdagavond) WARM WEER Aanhoudend droog, zonnig en warm weer. Zwakke, In de namiddag matige wind uit oostelijke richtingen. Morgen: //un op: 6.06 onder: 19.07 Maan op: 15.43 onder: DEZE week is te Apeldoorn de eer ste Chr, detailhandelsvakschool geopend. Te Deventer volgt nog deze maand de opening van de tweede. Dit is een belangrijke ontwikkeling, want het betreft hier een nieuw schooltype, waarbij de lijn van het christelijk on derwijs wordt doorgetrokken. Eerst lets over dit nieuwe schoolty pe zelf. Het is afgestemd op de de tailhandel. Het is toch wel merkwaar dig dat er in ons land rond 175.000 detailhandelsondernemingen zijn,j maar dat een goede beroepsopleiding] tot dusver ontbrak. j Hoe komt dat? Is men er te lang van uitgegaan dat een goede ondernemer] alleen maar „geboren" wordt? Dat] men daarvoor van jongsaf aan in de! wieg moet zijn gelegd? En dat een| goede opleiding er dus niet toe doet? Er is de laatste 25 j-.ar in de detail handel veel veranderd. Het aantal vestigingen werd relatief minder, maar voor het zakendoen komt heel wat meer kijken dan vroeger. Aange boren talent is niet meer voldoende. Er zal ook aan vorming, aan syste matisch onderwijs het nodige moeten worden gedaan. Hier komt bij de toeneming van „vreemd" geld in het bedrijf. Vaak moet er bij de waarborgfondsen veel, soms vrijwel alles geleend worden. Die kans krijgt men, mits de onder- nemerskwaliteiten aanwezig moger worden geacht. DE vestigingswet eist minima voor wat betreft de kredietwaardig heid, de vakbekwaamheid en de han delskennis. Uiteraard mogen deze eisen niet onnodig en ongemotiveerd opgeschroefd worden om branches af te grendelen, maar hier staat tegen over dat velen door middel van stoomcursussen e.d. alleen maar ge werkt hebben voor het diploma en te weinig de vruchten hebben geplukt van goed geordend onderwijs. De detailhandelsvakschool bedoelt ln deze leemte te voorzien. De stoot tot deze nieuwe school die wette lijk nog niet geregeld is gaf de staatscommissie raiddenstandsonder- wijs in een rapport, dat in 1956 werd uitgebracht. Sindsdien zij'n in het zui den des lands een aantal r.k. scholen ontstaan en boven de Moerdijk enkele zgn. „compromisscholen." ,MÊgmgÊÉ\ (Van een onzer verslaggevers) Br I TV nnnmivitttri Tnlln C tn Wntur Waarom nu een christelijke detail handelsvakschool? Dit type school zoekt zijn leerlingen in de leeftijds klasse van 12 tot 16 'nar. Het is een vierjarige school, aansluitend op de lagere school, welke het kind wil plaatsen in de reële beroepssituatie, waarin het straks definitief terecht komt. Dit betekent dat de school georga niseerd is ais een winkelbedrijf. Uiter aard brengt dat tamelijk hoge inves teringen. mee voor etalageruimte, machines, materialen e.d. Er liepen In verband hiermee al ge ruchten, dat beneden de Moerdijk al leen confessionele, en boven de Moer dijk alleen „compromisscholen" tot stand zouden kunnen komen. Op deze wijze zou namelijk aan de hoge kos tenfactor beter het hoofd kunnen wor den geboden. Van de zijde van do Chr. Midden standsbond is hiertegen in samenwer king met de Ned. Chr, Beambtenbond verzet aangetekend, want eigen chr. onderwijs is hier beslist noodzakelijk. Het gaat namelijk om kinderen, die nog gevormd moeten worden en wel op confessionele basis. ■■V/S, 'r"r. rjft; %s. ET een emmertje Amsteiwater beeft koningin Juliana gistermiddag nieuwe „acht" van de Koninklijke Amsterdamse Roei- en Zeilvereniging „De Hoop" gedoopt. De boot kreeg de naam „Koningin Juliana". De Koningin bezocht „De Hoop" op de derde en laatste dag van haar traditionele driedaags september-verblijf in de hoofdstad. De Russische verklaring heeft in Londen sterk de aandacht getrokken. Men meent dat het feit, dat de Russen communistisch China niet openlijk steunen, kan wijzen op geschillen tus sen de beide communistische landen over het komende topgesprek. De Chinezen zouden hiermee, ondanks hun openbare verklaringen, niet erg zijn ingenomen. De Russen zouden echter een goede sfeer willen hand haven. Het persbureau Tass zei verder: „Het incident aan de Chinees- Indische grens is zeker betreurens waardig". De Sowjet-Unie onder houdt vriendschappelijke betrekkin gen zowel met de Chinese Volks republiek als met India. Het Chinese en het Sowjet-volk zijn verbonden door onverbrekelijke banden van broederlijke vriendschap, gebaseerd op de grote beginselen van het socia listische internationalisme. De vriendschappelijke samenwerking tussen de Sowjet-Unie en India ont wikkelt zich goed, in overeenstem ming met de denkbeelden van vreed zame co-existentie. handelen over het precieze verloop van de grens aanvaardt, wil de Indiase regering graag de procedure weten, die China daarbij wenst te volgen, al dus de nota. India stemt ermee in dat, hangende een nadere bespreking, door geen van beide kanten verande ring wordt gebracht in de bestaande toestand. De Chinese klacht dat er Tibetaanse opstandelingen van Indiaas gebied uit zouden opereren, wordt verworpen. (Van een onzer verslaggevers) De accountant Jelle S. te Norg, van wie men al verwachtte, dat hij be trokken is bij de fraude op de Boaz- bank te Driesum bij Dokkum (de directeur H. R. D. heeft daar gelden verduisterd tot een bedrag van een kwart miljoen) is thans ook op last van de officier van Justitie te Leeu warden gearresteerd Deze accountant heeft een lange reeks van jaren de administratie en de geldmiddelen van de bank moeten controleren. Misschien is hier een op lossing te vinden voor de vraag, waar de verduisterde gelden gebleven zijn. De gearresteerde directeur heeft namelijk op deze vraag nog geen ant woord gegeven en in zijn omgeving stond hij bekend als iemand, die nooit buitensporige uitgaven deed. Niet al leen van het bestuur van de bank ge noot hij het volste vertrouwen, maar van de hele omgeving. Hij behartigde, evenals zijn vader, die hij destijds' op volgde, de financiële belangen van vele kleine spaarders. Thans blijkt echter, dat vele gelden, den, die op zijn kantoor zijn gestort, niet in de kas zijn terechtgekomen. Het kleine dorpje Driesum is door het voorgevallene in grote opschudding gebracht. In dit plaatsje en in de om geving wonen velen, die zich bezorgd afvragen wat er van hun gespaarde gelden terecht zal komen. De bank schijnt namelijk niet of on voldoende tegen fraude verzekerd te zijn, terwijl de activa ook'onvoldoende zijn om het tekort te dekken. Er wordt zowel door de Justitie als door de accountants nog onophoudelijk gespeurd naar nadere bijzonderheden, die wat meer licht in deze duistere zaak kunnen brengen. - E functie van de detaillisten- school is opleiden voor de detail handel. Maar hoe moeten wij het onder nemerschap zien? Is er een ethiek van het ondernemerschap, een chris telijke ethiek die alle vakken door dringt en zegt dat de winst, bet inko men en de handelsmoraal vallen on der de kritiek van 't geloof? Het ant woord kan niet twijfelachtig zijn. Het gaat hier om belangrijke zaken, die onmogelijk ondergebracht künnen worden in één uur godsdienstonder wijs, aangeplakt aan een uitvoerig schoolrooster. Ons land heeft behoef te aan jonge ondernemers, zeer in het bijzonder ook aan overtuigde jonge prot. chr. ondernemers. De chr. de tailhandelsvakschool zal de mogelijk heid hiertoe moeten openen. V/ij hebben met de stichting van de twee nieuwe scholen dus met een be langrijk initiatief te doen. Wij hopen dat het zaï slagen en dat de nieuwe scholen straks model-scholen zullen worden voor het chr. detailhandels- vakonderwijs (Van onze correspondent) De krijgsraad in luchtmacbtsamen- stelling te 's-Hertogenbosch heeft de reserve-sergeant-vlieger Meerhoitz, die deze zomer nogal van zich deed spre ken, toen hjj weigerde een straf van Advertentie) SIKKENS-TJALLEMA PROOUKTEN vraag gratis boekje 'gezelligheid door kleur' (32 pagina's in kleuren) bij postbus 2 - Leiden .National cash Register - Netto-winst le h-i. '59 5 8 0R8 417 (7 244 557, .r S I 07 (0.95' Per aand Transamerican Corp. Netto-winst le SJ. 'M p 0.83 per aand. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren op de rabetbasis Vandenberg in Caiifornië de eerste operationele intercontincntele Atlas-raket gelan ceerd. De raket maakte'een geslaagde vlucht. Deze lancering betekende, dat het stadium van proefnemingen niet de Atlas is afgesloten. De 26 meter lange raket, die 24.000 km per uur kan af leggen op een hoogte van 800 km, heeft een reikwijdte yan 10.000 km en kan een kernlading vervoeren. Tot nu toe hadden de Amerikanen slechts gevechtsklare raketten voor afstanden tot ongeveer 2700 kilometer Voor de ogen van zijn ouders is woensdagmiddag op de provinciale weg onder de gemeente Nuth (Zuid-Lim burg) een vijfjarig jongetje door een auto overreden. Het knaapje, Jos D., wandelde aan de hand van zijn moeder, toen hij zich plotseling losrukte en op zijn vader toeliep, die zich aan de andere zijde van de straat bevond. Hierbij werd het kind aangereden door een auto en vrijwel op slag gedood. acht dagen streng arrest te ondergaan en gedurende die week deserteerde, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 dagen met aftrek van voor arrest en ontslag uit de militaire dienst, zonder ontzegging van het recht om in de krijgsmacht te dienen. De auditeur militair majoor mr. J. Beaumont had een gevangenisstraf van twee maanden mei ontslag uit de militaire dienst geëist. Er was voor deze zaak meer belang stelling, dan gewoonlijk bij de krijgs raad het geval is. Verdachte, die in 1947 bij de luchtmacht kwam en o.a. in Indonesië heeft gediend, bleek een eervolle staat van dienst te hebben. Hij kwam echter niet in aanmerking voor de officiersopleiding. Op de vliegbasis Woensdrecht werd hij ervan verdacht gegevens aan de pers te hebben verstrekt uver de nood landing van een lestoestel en de vei ligheidsofficier sommeerde hem zijn kastje te openen, ten einde de corres pondentie te kunnen nazien. M. wei gerde dit en verlangde een schrifte lijk bevel van de basiscommandant. Hieraan werd niet voldaan Toen hij daarop tot acht dagen streng arrest werd veroordeeld, nam hij cte benen en bleef een week „onder wa ter". Vrijwillig heeft hij zich daarna weer op de basis gemeld. De verdediging werd gevoerd door mr. Huismans, die verschillende ver- zaï'itende omstandigheden aanvoer de en vrijspraak voor zijn cliënt be pleitte. Hij betoogde dat er bij de behandeling wel uitvoerig was inge gaan op de persoon van verdachte, maar niet op die van zijn superieuren en van de fouten die zij gemaakt zouden kunnen hebben. Hjj noemde deze zaak een van die ge vallen die in het leger meer voorko men, nl. dat een militair die beklagen schrijft, bij zijn superieuren geen goed meer kan doen. Tass gaf westelijke kringen en westelijke pers de schuld van een „luidruchtige campagne" rondom het recente Chinees-Indische grensinci dent. Tass zei: „Deze campagne heeft ken nelijk als doel een wig te drijven tus sen de twee grootste landen van Azië, de Volksrepubliek China en de repu bliek India. Degenen die achter de campagne staan „proberen het idee van het vreedzaam naast-elkaar bestaan van staten met verschillende sociale stelsels in diskrediet te brengen. „Het is opmerkelijk, dat het incident aangegrepen is door die kringen in de westelijke landen, speciaal in de Ver. Staten, die proberen een vermindering van de internationale spanning te be moeilijken en die de toestand gecom pliceerd willen maken aan de voor avond van de uitwisseling van bezoe ken tussen Chroestsjew en Eisen hower," aldus het Sowjet-persbureau. India heeft aangeboden niet opnieuw troepen naar Longdjoe aan de noord oostelijke grens te zenden als de Chi nese militairen vandaar worden terug getrokken. India koestert niet de geringste wens het gebied van anderen te betreden, maar zal zich ook niet laten weg jagen uit gebieden die deel van In dia uitmaken. Het moet zich verzetten tegen het binnendringen van buiten landse strijdkrachten, aldus de Indiase nota. India vindt het „hoogst merkwaar dig", dat China de afgelopen tien jaar geen tijd heeft gevonden om de land kaarten, waarop delen van India als Chinees staan aangegeven, uit de cir culatie te nemen. India acht dit een bedreiging van zijn integriteit en een blijk van onvriendschuppelijkheid. India blijft de z.g. Macmahon-linie (in het noorden van India) als grens erkennen. De Indiase troepen zullen van een post in Tamadem worden te ruggetrokken als mocht komen vast te staan, dat die post niet op Indiaas ge bied ligt. De Chinese beschuldiging, dat de In diërs bij het incident te Longdjoe het eerst hebben geschoten, wordt ver worpen. De troepen van India hadden opdracht alleen uit zelfverdediging van de wapens gebruik te maken. Als China het voorstel tot onder. De eerste proef met de ruimtevaartcabine van het type dat in de toekomst Amerika's eerste menselijke ruimtevaarder zal vervoeren, is heel wat succesvoller geweest dan men aanvankelijk aannam. Het is namelijk gebleken, dat niettegenstaande het feit, dat de Atlas-raket, waarmee de cabine werd gelanceerd, niet helemaal juist heeft gewerkt, het ruimtevaartuig toch bijna de gewenste hoogte en snelheid (resp. 160 km en 27.000 km) heeft bereikt. Doordat men erin geslaagd is de cabine, die in de Atlantische Oceaan was terechtgekomen, op te pikken, heeft men tal van waardevolle gegevens kunnen verzamelen. De cabine heeft haar duurzaamheid bewezen door de hoge wrijvingswarmte bij de terugkeer in de zware atmosfeer te overleven. Tijdens het grootste gedeelte van de vlucht zijn duidelijke signalen over de vlucht van het toestel ontvangen. Het is niet onmogelijk, dat men door het experiment op het schema van het project-Mercurius (dat erop gericht is een mens de ruimte in te schieten en veilig op aarde ie doen terugkeren) is voorgeraakt. (Van een onzer verslaggevers) Met een diner in het paleis op da Dam, waarvoor Amsterdamse autori teiten waren uitgenodigd, is gister avond het driedaagse officiële be zoek van koningin Juliana en prins Bernhardt aan Amsterdam geëindigd. Aan het eind van de middag had de Koningin een bezoek gebracht aan de Koninklijke Amsterdamse Roei- en Zeilvereniging „De Hoop" aan de Amstel, waar een nieuwe achtriems- giek de naam „Koningin Juliana" kreeg. De vereniging heeft al boten die „Koningin Emma" en „Koningin Wilhelmina" heten. De Koningin verrichtte de naamgeving van de nieuwe boot door een emmertje Am- stelwater over de voorplecht té gie ten. Daarna begon een vlootschöuw waar aan dertig boten van de Amster damse roeivereniging „De Hoop", „De Amstel", „Poseidon", „Nereus" en „R.I.C." deelnamen. Prins Bernhard bezocht gistermiddag de N.V. Luxor Plastics, een bedrijf dat plastic kunststoffen verwerkt; een voortzetting van de onderneming Gebr. Wetzlar die ivoor, schildpad, hoorn en parelmoer verwerkte. Ook nu nog liggen de olifantstanden bij honderden in het bedrijf opgeslagen. Ze dienen om de vijftigjarige vak man Dirk Hogetoorn, vermoedelijk de enige büjartballenvervaardiger irt ons land, werk te. verschaffen. Gistermorgen bezochten de Koningin en de Prins het kleine Ransdorp, dat ver buiten de sfeer van de grote stad in de noordoosthoek van landelijk Amsterdam-Noord ligt. De hele be volking van het dorp was uitgelo pen. Vervolgens stelde het koninklijk paar zich in het stedelijke deel van Am sterdam-Noord op de hoogte van de specifieke problemen van dit stads deel dat bijna uitsluitend door. ar beiders bewoond wordt, Aan het noenmaal ontving de Koningin enkele delegaties^ o.a. mej. luitenant kolonel M. E. Crok én mej. major®. A. M, Bosshardt van het Goodwill- work van het Leger des Heils. r Was het een ongeluk, moord of dood- slagg toen de 39-jarige administrateur L, P. van W. vier jaar geleden in Rot terdam uit het raam van een tweede etage viel en dood werd aangetroffen? Met deze vraag houdt de Rotterdamse rechtbank zich thans bezig. Vanmorgen stonden terecht de 30- jarige chauffeur A. A. en de echtgenote van het slachtoffer, de 38-jarige M. A. B.P. Hun wordt ten laste gelegd, dat zij de administrateur na kalm beraad van het leven hebben beroofd door hem met een hard voorwerp op het hoofd ,te slaan, en/of de keel dicht te knijpen en/of met het hoofd vooruit op een circa tien meter lager gelegen binnenplaats te laten vallen, waar hij met een verbrijzelde schedel is aange troffen. De vrouw is voorts ten laste ge legd, dat zij de chauffeur gelegen heid en middelen tot het misdrijf heeft verschaft en/of dit uitgelokt heeft, althans dat zij niet tijdig de politie on de hoogte heeft gesteld en nasporing belet heeft door de hamer weg te gooien en bloedvlekken te verwijderen. Aanvankelijk werd aangenomen dat het slachtoffer, een hartpatiënt, voor het venster wat frisse lucht zou hebben genoten. Hij zou het even wicht hebben verloren en daardoor zou hij naar beneden gestort zijn. Zijn vrouw beweerde later wakker geworden te zijn, doordat een raam in de wind stond te klapperen. Pas na vier jaar kreeg de politie ver moedens dat er geen sprake is ge weest van een ongeluk. De recherche meende reden te hebben om aan te nemen, dat het slachtoffer met een hamer was neergeslagen en uit het venster was geworpen. Op de dag van de strijdkrachtenzijn onlangs te Taipehop Formosa, niet minder dan 250 nationalistisch-Chinese militairen tegelijk in het huwelijk ge treden. Het was een drukte van be- lang_ toen de bruidsparen het stadhuis verlieten om buiten te poseren voor ee?i groepsjoto. President de Gaulle zal woensdag 16 september voor de Franse radio en televisie zijn reeds enige tijd verwach te verklaring over Algerije afleggen. De president heeft dit gisteren be kendgemaakt tijdens een vergadering; van de ministerraad, waarin hij vér slag uitbracht over z«n reis naar Al gerije en zijn besprekingen met presi dent Eisenhowet. In Parijs verwacht men dat j dé Gaulles verklaring een werkelijk keer punt in de Algerijnse ontwikkeling zal zijn. - De Gaulle heeft de vorige week pre sident Eisenhower van zijn toen nog niet geheel uitgewerkte plannen op de hoogte gebracht. Hij zou met zijn ver klaring van de volgende week o.a, ho pen de steun van Amerika en andere westelijke bondgenoten te krijgen als in de V.N.-Assemblée de kwestie Al gerije aan de orde-wordt gesteld. Wallace Tiernan. Netto-winst 2e kwart. '59 1.307.437 (700.954) of 093 (0.50} per aandd.; idem le h. t. '59 2.139.480 (1301.243 of S 1.52 (0.85} per Gistermiddag heeft een Averiger- vliegtais dat aan boord van de Karei Doorman was gestationeerd in de na bijheid van dit schip een noodlanding op zee moeten maken. De vier vliegers die zich aan boord van het vliegtuig bevonden konden door e?n helikopter van de Karei Doorman uit zee worden opgepikt. Een van de vliegers bleek licht ge wond te zijn. Deze man is, eveneens per helikopter, vervoerd naar de vliegbasis Valkenburg. Het verongelukte vlieg tuig is verloren gegaan. Hoe het onge luk precies is gebeurd is niet bekend. HET hogedrukgebied, dat zich reeds sinds het begin van deze maand boven West-Europa bevindt, vertoont nog steeds geen belangrijke achteruit gang. Het blijft hét weer in een groot deel van Europa beheersen. De temperaturen werden geduren de de laatste dagen in West-Europa over het algemeen iets hoger. Op sommige plaatsen in Frankrijk werd woensdagmiddag 29 graden gemeten. In tegenstelling tot het vrij warme weer in West-Europa heerst tamelijk koud weer in Rusland, waar de tem peraturen 's middags rond 15 graden schommelen. Rond Groenland handhaaft zich een flinke depressie-activiteit, maar deze heeft geen invloed op het Westeuro- pese hogedrukgebied. In verband hiermede kan nog steeds op aanhou den van het fraaie zomerweer wor den gerekend, De mogelijkheden tot verhoging van de produktiviteit zijn in het wegver voer vrijwel uitgepat. Dit constateerde vandaag mr. D. van Setten, voorzitter van de K.N.V.T.O., de vereniging van transportondernemingen, tijdens de buitengewone algemene vergadering van deze organisatie in Geleen. Hij trok deze constatering onder meer in het licht van de bedoelingen van de regering om in de vrijere loonvorming de loonsverhoging afhankelijk te doen zijn van verhoging van de produktivi- text. Het wegvervoer is, in tegenstelling tot andere bedrijfstakken, nog altijd onderworpen aan prijsbeheersing door de overheid, wat met zich meegebracht heeft dat van „ruimte" die beschik baar zou kunnen zün voor loonsver hoging, in belangrijk-mindere mate sprake is dan hij de andere bedrijfs takken, zo zeide de voorzitter. Hü con stateerde dat het wegvervoer hierdoor In een ongustiger positie verkeert dan ov.f.r!ge, bedrijfsleven, en dat dit feit moeilijk kan worden aanvaard. Een verbod om loonsverhoging d-oor te be rekenen in een sector waar nog prijs beheersing bestaat acht de heer Va» Setten dan ook niet op zijn plaats. A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1