Ruim V tOQ Amerikanen angs Broadway 0p persconferentie ook harten gewonnen voor Nieuw Amsterdam was G Ouders houdt uw kinderen in het weekeinde thuis Stad en I empel 'rinses Beatrix in dankwoord: Koopt op tijd uw zekerheid jeugd treiterde de politie Aardig meisje! Per dag ttvaa mille voor herv. kerkbouwactie M m Margot Fonteyn's moeder twijfelde NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK A ongetje verdronken MInder stabiel Vierde politieman in corruptiezaak gearresteerd Minister oxopeus sloot zitting der Staten-Generaalf asternak verscheen in het openbaar KOOPT NU ZATERDAG 12 SEPTEMBER 1959 V J ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4397 Hoofdredacteur: Ur J A H J S HKl'lNS SM ff Zie verder pag. 3, le kof. 1 Tussen de gezagvoerder van de „Gelderland", kapitein-luitenant ter zee E. H. van Rees (links) en de heer William Zeckendorf Tijdeus ac tocht in een open auto van de pier naar het stadhuis ontving prinses Beatrix de tra ditionele confetti-hulde. Is nu eenmaal beter BURGEMEESTER VAN HUIZEN VRAAGT: VN-commissie voor Laos dinsdag ter plaatse Schouten Kraak FIRMA J. »E VRIES—i Voor al nw effectenzaken ORCHID-DCTEN WOIai l*yiTi iiaue t«a® witte ae WiUutraet - Leiei tiSiuu (8 u fo»ti: Uia Piutgiro No «asifc .imorueiiauar abonnementen f, ju19 Ju uur. Zaterdags 17—18 uur Telr-foo 115700. tiu,v*ci.ji)irin i ïeittooo wjeoi o lijnen), Poctmi» i09i Postgiro No KlschtcOdlenst 8 3019.31, - reiefoor) 30Z56S Suuiwes 132 Teles 1970 - Kemotwtraat 8* -.NB 83191. Aoonnemenisprtli 91 cent oer week 12 85 per meina. 190 pet Irvn.teei, Uwee nummer» «9 cent. Vererhlln» deeeitll» '•-Gravenh»te üurdrtrnt: Dirpcteurr H OW HUK» /- (Geldig tot zondagavond) ZWAKKE WIND Op de meeste plaatsen droog. Overwegend zonnig en warm weer» maar In de kustprovincies minder warm met plaatselijk mist of laaghangende bewolking, Overwegend zwakke wind. Morgen: zon op: 6.09 maan op: 17.68 onder: 19.02 onder: 1.57 TAD" Is een normatief begrip, zo j»— s.elden we verleden week zater dag. Er komen meer dingen bij kij ken dan het geven van genoegdoening aan de archivaris en statisticus. De zaak is niet bekeken met een hoofd commissaris van politie en een mo dern uitgeruste brandweer, met een ziekenhuis en een wijk waar de spe cialisten wonen, met een museum, een schouwburg en een bioscoop; zelfs niet met een hoofdredactie van een landelijk dagblad. In ons vorig artikel probeerden we. om de gedachten enigszins te bepalen, de zaak te verhelderen door een ver wijzing naar Jeruzalem. Een derge lijke verwijzing behoeft echter wel eni ge verduidelijking; en zeker voor een reformatorische christen. Want een rooms-katholiek kan mis schien Jeruzalem en Rome in eikaars verlengde zien en de „eeuwige stad'" verstaan als de erfgenaam van de „stad Gods". Maar voor een reforma torisch christen wordt de zaak be paald onaantrekkelijk wanneer de lijn naar Jeruzalem via Rome zou moe ten worden getrokken. Met grote nadruk zal hij willen stel- ltn dat Jeruzalem zijn centrale func tie in de heilsgeschiedenis gehad heeft, doch dat was in de tijd dat er een tempel stond. Maar was niet de tijd van Jeruzalem verleden tijd gewor den toen, !n zijn tempel het voorhang sel scheurde? Waren bovendien niet reeds door hei gaan fungeren van sy nagogen in allerlei andere landen dan het oude beloofde land. de tijden voor bereid waarin ln plaats van de tem pel van Jeruzalem de gemeenten Gods, de kerken van Jezus Christus, kwamen? Dit zijn niet r'leen volkomen wetti ge vragen; ze moeten ook zander meer met „ja" worden beantwoord. STRALENDE PRINSES VEROVERT NEW YORK AAR schatting 200.000 Amerikanen hebben prinses Beatrix gisteren in New York uitbundig toegejuicht op haar rijtoer over Broadway naar het stadhuis. Overweldigende hoe veelheden serpentines en confetti dwarrelden uit de wol kenkrabbers neer over de vorstelijke bezoekster. De Prinses reed in een limousine, samen met William Zeckendorf, leider van de Hudsonvlering in New York en Richard C. Patterson, de functionaris die tot taak heeft belangrijke gasten namens de stad te begroeten. Zij droeg een marineblauwe jurk en een hoed met groene veren. Prinsen „Trix", zoals de Amerikanen haar noemen, had een blos op de wangen. Zij scheen overweldigd te zijn door de grootse hulde. Een kapel van de Nederlandse marine en Amerikaanse militaire orkesten leidden de parade op Broadway. AAR waarom dan toch die ver wijzing naar Jeruzalem, zodra het besef gaat leven dat „stad" ook nu, ln onze moderne tijd, een norma tief begrip is? Ons antwoord op deze begrijpelijke vraag komt in het kort hierop neer: omdat het oude, bijbelse Jeruzalem aan ons aardse mensen voor alle aard se tijden laat zien met de ogen, tas ten met de handen, ja pijnlijk doet voelen wanneer we met een eigenwijs hoofd denken dat deze waarheid ons niet zal tegenkomen op onze weg, dat het wonen van God onder de mensen en hun heilige dienst van Hem niet een verborgen, maar een openbare zaak ls. En wanneer waar ook ter wereld, en wanneer en hoe ook, de mensen zich opmaken om torens te bouwen, knooppunten van verkeer *e organiseren, verheviging van mense lijke contacten te bewerkstelligen, eentra der samenleving te stichten, hebben ze niet alleen havenwijken en spoorwegstations, rechtbanken en ziekenhuizen, banken en universitei ten, krantenpersen en markten, stra ten, pleinen, posten, verkeerslichten en woningblokken nodig, maar een stad zal pas een stad zijn waar vrij heid en vrede worden gevonden, wan neer de openbare dienst van God het leven beheersend en bevrijdend leidt. y OU dan de zaak bekeken zijn wan- - neer maar weer de steden en de enorme stadsuitbreidingen geschikt werden rondom de kathedralen? Past deze middeleeuwse opvatting in onze moderne tijd? Zou dit dan toch weer niet betekenen, dat er maar één weg naar dat oude Jeruzalem ls en dat zou dan de weg van Rome zijn? Laat ons weten dat we ln de 20e eeuw leven. Alles wordt anders; en ln een sneller tempo, met groter schok ken dan vroeger ooit. We kunnen niet terug; we mogen niet terug. Een gro te en ware reformatie en meer dan één revolutie scheiden ons van de middeleeuwen. Maar wat betekent dit wanneer we van Jeruzalem willen tn moeten over houden dat zichtbaar en tastbaar be heerst en bevrijd worden van de men selijke concentraties door de dienit van God? Daar was een tijd dat ln onze kring het antwoord op deze vraag voorna melijk gegeven werd door het parool ln oen welkomstrede, uitgespro ken voor hei stadhuis, memoreerde burgemeester Wagner het belang van de vestiging van de stad door de eerste Nederlandse kolonisten. Hij zeide dat een van hun belangrijkste bijdragen was hun „liefde voor de vrijheid, welke wortel heeft gescho ten in Manhattan en de Hudson- vallei." Prinses Beatrix doorstond haar eer- (rechts) stopt prinses tic GIT IX C persconferentie glansrijk. Zij was New York aan land op pier 1 bij charmant en geestig bij de ontmoeting met de Amerikaanse pers, maar ztf het Battery l ark. maakte duidelijk dat daarbij meer van (Telefoto) haar zenuwen werd gevergd dan bij (Advertentie) ...en toch werd zij een beroemde ballerina. Volgende week brengt Libelle haar boeiende levensverhaal, vol avon tuur, kleurig en span nend als een roman. Natuurlijk in Libelle, want (Telefoto) EW YORK HEEFT MIJ ontvan gen op een wijze, die ik alleen maar kan beschrijven als een van de aangrijpendste »n indrukwekkend ste ervaringen in mijn leven", al dus de Prinses in haar* dankwoord „Hoewel wü ons bewust zijn, dat mil joenen mensen uit andere Europese landen hierheen gekomen zijn, om van New York het belangrijke we reldcentrum te maken dat deze stad nu is, voelen wij nog steeds een zeer bijzondere genegenheid voor wat eens Nieuw Amsterdam was. DEZE GENEGENHEID spruit niet al leen voort uit de herinneringen aan voorbije glorie, wü voelen een nau we vriendschap voor het volk van deze stad en van dit land, omdat wij evenzeer geloven in de menselijke waardigheid, in de vrijheid van de mens en in het recht van de mens op leven, vrijheid en het streven naar geluk, DIT ZIJN DE HOGE zedelijks en christelijke waarden, die de band tussen het volk van Nederland en het volk van Amerika sterk en op recht maken. trfwrennp Zon op Zon onder De burgemeester van Huizen, mr. P. van Hiel, heeft zich in een co mimi- niquée tot alle ouders van zijn ge meente gericht met hef verzoek hun ren te verbieden tich zaterdags- en «ondagavonds naar de Lindenlaan en omgeving te begeven en op de nale ving vafi dit verbod een doeltreffende controle te houden. Niet zonder reden, aldus de burge- meester, heeft de gemeenteraad des tijds besloten te verbieden op zaterdag tussen 17 en 23 uur, op zondag en al gemeen --«kende chr. feestdagen tussen 12 en 14 uur en tussen 17 e« 23 uur, op de Voorbaan en op de Linden aan, alsmede op de op deze wegen uitko mende zijwegen tot een afstand van 25 m uit deze wegen ,stil te staan of zich daar langer op te houden dan voor het gebruik van deze wegen als verkeersweg nodig is of daarop te le pe® anders dan aan de rechterzijde van die wegen. Het vorig weekend heeft een aantal flaneerders zich bijzonder dapper en flink betoond door ziels niet aan de orders van de politie te storen, oplopen te veroorzaken, de agenten te treiteren en zelfs brand te Stichten. Het spreekt vanzelf, dat dit misselijke gedoe niet kan worden getolereerd. De politie heeft dus streng opgetreden, waarvan intussen nieuwsgierigen ook het slacht offer zijn geworden. Naar aanleiding daarvan heeft de burgemeester zich nu tot aile ouders van de gemeente gewend met de me dedeling, dat de politie, die uiteraard niet provocerend zal optreden, zo nodig het gezag met aile wettige middelen te allen tijde zal handhaver en dat dit waarschijnlijk niet nodig zal zijn, wan neer allen, die dit gezag erkennen, zo verstandig zijn, zich niet naar de hier boven aangeduide straten te begeven op het aangegeven tijdstip, opdat de branies daa niet gestimuleerd worden tot hun gedoe, terwijl tevens voor komen wordt dat bij eventueel politie optreden nieuwsgierigen mede het slachtoffer worden. De Ver. Naties hebben bekendge maakt dat een commissie van onder zoek inzake Laos dinsdag ter plaatse zal aankomen. De leden van de commissie zullen vanavond vertrekken Het gezelschap zal reizen via Amsterdam er> Bangkok naar Vientiane, de hoofdstad van Laos. De heer G. J. M Enserinfc zal als voorzitter van de Gelderse Christelijke Boeren- en Tuindersbond opgevolgd worden door ie heer C. Heij, thans tweede voorzitter. De bedoeling is de heer Enserink, die afgetreden is in ver band met zijn hoge leeftijd, te benoe men tot ere-voorzitter. De demonstraties in de haven van New York en in de lucht, de plech tigheid bij de historische Battery en de opwindende ticker-tape parade, waren onvergetelijk, maar ik was nog het meest onder de indruk van de grote warmte en vriendschap, die uit de begroeting van de New Yorkse bevolking sprak. „Dank u", is een te zwakke uitdruk king voor wat ik gevoel". GOMMODORE Bouman van de „Rotterdam" deelde aan ver slaggevers mee: „Alles ging goed. Wij hadden prachtig weer. In feite had ik wel een beetje min der goed weer willen hebben om te zier. hoe het schip zich ge droeg." Op vragen over de Prinses ant woordde hij: yjlet is een aardig meisje en ze gedroeg zich precies als iedere andere passagier op het schip." De president-directeur van de Holland-Amerika-Lijn, W. H. de Morsehy, zei dat prinses Beatrix net als ieder ander meisje van haar leeftijd is. Passagiers verklaarden dat de Prinses tijdens de reis over het schip had gewandeld, soms in een lange broek. Ze zwom geregeld in het zwembad van het schip en ging naar dansavonden en films. Gistermiddag om vijf uur is de bijna 2 jaar oude Johannes van der Horst uit de Noorderkroonstraat tijdens het spe len in een nabij de Vegastraat gelegen sloot geraakt en verdronken. Hei hogedrukgebied, dat de gehele veek het weer in ons land heeft be heerst, trekt nu, in betekenis" afne mend, naar de Balkan weg. Tussen IJsland en Schotland is een nieuw hogedrukgebied ontstaan, dat zijn in vloed naar het Noordzeegebied gaat uitbreiden. Voor de kust van Midden-Noorwe- gen ligt een depressie, die in ooste lijke richting beweegt. Het bij deze depressie behorende koufront, be reikte vanmorgen het noorden van de Noordzee en verplaatst zich lang zaam naar het zuiden. Morgen in de loop van de dag kan het het noor den van ons land bereiker Dit kan gepaard gaan met wolkenvelden, ter wijl vannacht ook plaatselijk mist zal ontstaan. De atmosfeer wordt bovendien iets minder stabiel, maar de kans op buien is toch nog klein. Vooral in het westen en noorden 'an het land zal het morgen, in ver band met wind van zee en. het nader bij komen van het front, minder war* zyn dan vandaag. een examen op de universiteit. Toen haar gevraagd werd, wat zij de lastigste taik van een prinses vond, antwoordde zij: „Persconferenties". De Prinses las een korte verkla ring voor ten overstaan van de men sen der filmjournaals, waarin zij ge tuigd' van dankbaarheid vooi de uitnodiging de vierng ter herinne ring van Henry Hudson® landing in Amerika bij te wonen. De Prinses zei dat zij dit bezoek aan New York met graagte kwam brengen. Na de fotografen gelegenheid le hebben gegeven haar te fotograferen in haar witzijden japon met discreet lage hals: en glanzende plooirok," be antwoordde de Prinses vragen. Haar kleding, vertelde zij, was van een Nederlandse ontwerper, daar zij er de voorkeur aan gr ift t»rodukten uit eigen land te gebruiken. „Gaat u dar niet in New York winkelen?" werd haar gevraagd.„Natuurlijk", antwoordde de Prinses, Zij zei .het jammer te vinden dat zö zo kort in New York zou blijven maar een dag of vijf en dat die tijd in hoofdzaak met officiële gebeurtenis sen gevuld zou zijn, Zij gaf toe. dat het prettig zou zijn als zij wat mee tijd zou hebben om zich op eigen initiatief te bewegen. „Ik zou graag de toneel stukken hier zien, die je niet in Euro pa kunt zien ie musicals en de Mij- spelen," vertelde zy. De Prinses mag dan van Amerikaan se musicals houden, zij is niet weg van Amerikaanse rock 'n roll. „Ik hel er niets op tegen," zeide zij diplomatiek, maar oegde er impul sief aan toe, „maar ik ben er ook aiet speciaal dol op." Het Amerikaanse volk mag zy wei, vertelde zij, hoewel zij niet veel Am< rïkanen ontmoet heeft. De Prinses vil de geen mening geven over de Ame rikaanse meisjes Zij legde uit dat :ij er nog zo weinig ontmoet heeft. Maar toen haar gevraagd werd welke Ame rikaan zij het liefst zou ontmoeten be halve president Eisenhower, ant woordde de Prinses: „Het liefst zou ik zoveel mogelijk gewone Amerikanen ontmoeten." De ongeveer 50 verslaggevers, ci neasten en fotografen begroetten die opmerking met applaus. De internationale politiek kwam slechts enmaal om de hoek kijken tijdens deze persconferentie, toen de Prinses beaamde dat zy evenals haar vader hoopt op een Verenigd Eu ropa, Toen ie Prinses met lichte pas de zaal in het Waldorf Astoria-hotel ver liet. kon men /an haar gezicht afle zen dat zij blij was de „beproeving" achter de rug te hebben Maar haar „examinatoren" hadden ook reden te vreden te zijn prinses Beatrix lach te de Amerikanen toe van de voorpa gina's van de grote New Yorkse kran ten en miljoenen zagen haar verwei- koming in New York gisteravond op de televisie. (Van onze correspondent) Na de eerste advertentie van groot formaat ln alle Nederlandse dag bladen Is gemiddeld 12.000 per dag binnengekomen op de girorekening 206.00# van de Hervormde Kerk bouwactie. Het bedrag is echter in middels al veel hoger geworden. Dit heeft de heer Th. A. van Hulst, secretaris-penningmeester van de hervormde gemeente ln de Noord oostpolder, gezegd in een lezing die hij te Holten heeft gehouden. De rijksrecherche heeft een vierde wachtmeester van de verkeersgreep der rijkspolitie te Amsterdam aange houden onder verdenking betrokken te zijn geweest bij de omkopingsgevallen, waarvoor eerder deze weel: al drie wachtmeesters van deze verkeersgroep werden gearresteerd. ar De politiemannen worden ervan ver dacht van burgers, die wegens een verkeersovertreding op de buitenwe gen mar de forensenplaatsen ronc' de hoofdstad werden aangehouden, geld te hebben aangenomen „ter afkoping" van een proces erbaal De vierde wachtmeester zal Vermoe delijk maandag voor de officier van Justitie worde» geleid. De drie eerder gearresteerden blijven in voorlopige hechtenis. Mei de tot nu toe bekend gewórden gevalle» is een bedrag van een paar honderd gulden gemoeid.. Vooralsnog bestaat hij de Justitie de indruk, dat het initiatief tot omkoping is uitgegaan van de wachtmeester: tn een gala-berliner, bespanne, met twee paarden en vooi^gega*nf:«tïg»- vaïgd door een escorte va© in ceremo nieel tenue geklede rijkspolitie te paard, lx de. minister van Binnenlandse Zaken» mr. E. H. Toxopeus, vanmiddag van het Hnis ten Bosch naai het Bin nenhof gereden, ©mdaartoe gemach tigd door H. M. Se Koningin de buitengewone zitting 195! van de Sta- ten-Gene ra te sluiten, De beide Kamers de Staten-Geae raai waren in de vergaderzaal van-de Eerste Kamer bijeengekomen onder voorzitterschap van de president véa de Eerste Kamer, mr. J. A. Jonkman. Namens koningin Juliana, hield mi nister Toxopeus een redevoe ing waarin hij zei, dat deze zittingspe riode weliswaar van korte duur Is ge weest, maar tocl bijzondere betekenis heeft gekregen door het uitvoerige en vruchtbare overleg tussen regering en volksvertegenwoordiging over een aantal hoofdpunten van het sociaal en economised) beleid en voorts door 3e totstandkoming van de wet, die de al gemene weduwen- en wezenverzeke ring regelt en een verdere step te ln de richting van een doeltreffende or ganisatie van de sociale verzorging van het Nederlandse volk. I Be Russische schrijver Boris Past»» nak is vrijdag voor het erst stads Ie grote Russische oppositie tegen zijn roman „Dokter Zjiwago" weer in het openbaar verschenen. Pasternak en zijn vrouw woonden in Moskou een concert ay van het New Yorks Philharmonisch Orkest waarna zü de dirigent Leonard Bernstein, feli citeerden. Tegenover verslaggevers verklaarde hy dat alles met hem in orde was en dat hij met een toneelstuk over de be vrijding van de lijfeigenen in het mid- -a. de 19de eeuw bezig was. fit hoopt het over een half jaa gereed te hebben. (Advertentie) grot'mgsaPP®1 Betaling in 6 en 12 maandeiijfu termijnen zonder bijkomende losten Heerenveen Dracht 49-51 (Advertentie) COMMISSIONAIR (X EFFECTEN Kantoor: O. Z. achterburgwal 173 Telefoon 47ÏÏ8. Privé: Olympiakaöe 60, telet. mm Amsterdam (Advertentie) OBCHID-NATUURMEST ORCHID-POTGROND ORCHID-COMPOST Vraagt b» uw bloemist en zaadhandel n; r FA. G. VERKUIL MAARSSEN - TEL. K 3408 - 231 tAdvertentie Met EEN flacon wolwit san Ecbfa\ FM AI Uw witte Orel, die FHfgüefl fiTVKftlBtffeimi <&h en e?eg*tfè 2 No-iton overhemden en blouies weer hagelwit tn opnieuw kreukvrij.: /OOM*.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1