Eerste geslaagde vlucht naar ander hemellichaam Opzienbarend succes aan vooravond van Chroestsjew s reis w NIEUW TYPE BRANDSTOF Prinses in New Beatrix ter kerke York j Reacties op landing Loenik II op H maan Parlement steunt Neliroe's „China-politiek" Predikant oude bekende van i familie Naar de maan Verbeterde uitkeringsregeling voor niet-verzekerde werklozen r v_ Stofwolk op de maan na aankomst raket Auto tegen boom: vrouw gedood MARY POS in het huwelijk getreden AANHOUDEND DROOG Chroestsjeiiook naar New Delhi MAANDAG 14 SEPTEMBER 1959 J ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4392 Directeur: H. DE RUIG EEN RUSSISCHE RAKET is gisteravond om 22.02 uur Ne derlandse lijd op de maan terechtgekomen. Dit betekent dat voor de eerste mimi een ruiintevluelit vanaf de aarde naar een ander hemellichaam is verwezenlijkt. Volgens radio- Moskou voerde de raket de Russische vlag voorzien van wimpels, liet hamer en sikkel-embleem en tie inscriptie ..U.S.S.R. - september 1959". toen zij op liet maanoppervlak te pletter vloog. Da fantastisch© prestatie van de Russen is door geen menselijk oog gezien. Zij kon echter door geleerden in de gehele wereld aan de hand van radiosignalen worden gevolgd. Toen de raket om 22 uur, 02 min. en 24 seconden zweeg, na onafgebroken duidelijke sig nalen te hehben uitgezonden, was het duidelijk dat de eerste raket de maan bereikt had en dat een nieuw tijdstip in de wetenschap van de kosmische ruimte was aangebroken. Nadat de signalen van de raket plotseling waren opgehouden, werd alleen nog niaar geruis gehoord. De Russische raket bereikte haar doel bijna nauwkeurig volgens schema. Russische geleerden hadden van tevoren gezegd dat de botsing op de maan niet te zien, zou zijn. daar het voorwerp te klein was. Slechts een ruimteschip met een diameter van 220 tot 300 meter zou onder deze omstandigheden waarneembaar zfjn ge weest. Praktisch alle radio- en televisiestations ter wereld onderbraken hun programma's om liet opzienbarende nieuws mee te delen. In het "Westen ziet men in de geslaagde lancering een mooie propaganda voorde Sow jet-Unie aan de vooravond van het bezoek van premier Chroestsjew aan de Verenigde Staten. Merkwaardig aspect m Verdwenen! Geleide raket Hoewel prinses Beatrix zondagmorgen getracht heeft zonder op te vallen een kerkdienst b« te wonen, was de Collegiale Kerk van West End in New York niet «00 aanwezigen eivol, toen de vorste lijke bezoekster dit kerkgebouw binnenkwam. Zie verder pag. 4, 6e kol.) „Onze mensen" LOF VOOR MOSKOU RESOLUTIE Rotterdam: '»-Graventiaj:«; Dordrecht: Schiedam; Witte de Withairaai 2S - 'l'elei 115701) if u Foitbu» ilia Postgiro Na •tü451 s» Klachtendicrtst icarniemeatta IB.dO—18.30 uur Zaterdags 1718 uur. Teletoon 115700. Huygenspiem 1 teletoon LB34B7 ,js Hljnen) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 Klachtendienst: 18.30_ib.30 - lejetooo 362588 Spujn-eg 132 - Telet 4370. Thomas 1 fOmoi astraal 6s> - TehK. 63451. Abonnementsprijs 61 cent per wweic. t ï.63 per maand t 7 Bd ruw kwartaal. Losse nummers «nt. ÜXS (Geldig- tot dinsdagavond) NU EN DAN ZON Droog weer met enkele wolkenvelden, maar ook ïon- nige perioden. Zwakke tot matige noordoostelijke wind. Dezelfde of iets hogere temperaturen. Morgen: Zon op: 6.12 Maan op: 18.10 onder: 18.58 onder; 4.18 Hoofdrwlactpur: Ut J A H J ti KHlHNi1» SIjO'I RUSSISCHE RAKET OF DE MAAN Een merkwaardig aspect van het ge slaagde experiment met de „Loenik 2" is de mededeling dat de wimpels zo ge maakt zijn dat ze intact konden landen, Radio-Moskou lichtte de bedoeling daarvan niet toe. (Een Amerikaans ge leerde, Kenneth Finch, wees er de vo rige week in Londen nog op, dat de tekenen dte op de eerste" Russische ruimteraket (Loenik 1. die een baan om de zon ging beschrijven) waren aangebracht erop duidden, dat Rusland de maan ais Russisch grondgebied had opgeëist, als de raket op de maan was neergekomen.) Russische deskundigen luisteren naar radiosignalen van de „Loenik 2" De maan was op het ogenblik dat de raket haar trof. ongeveer 376.000 ktn van de aarde verwijderd. BU de bot sing met de maan had de raket, de „Loenik 2", een snelheid van ruim 3 kilometer per seconde. Zestien minuten voordat de raket op de maan zou landen begon de Russische radio met een speciaal programma, ge titeld: ,.De wereld wacht". Gezegd werd dat na de laatste klanken van de middernachtklok de Russische raket de maan zou hebben geraakt. Na het klok- signaal volgde het volkslied. Er volgde nog geen bekendmaking over de maan- raket. Na vier minuten begon een mu ziekprogramma, Om 36 minuten na middernacht (Russische tijd) maakte radio-Moskou het nieuws officieel be kend. De Russische wimpeis zijn op het maanoppervlak geland. Zij kunnen niet worden vernietigd, omdat zij zo zijn gemaakt dat zij niet verloren zullen gaan.. Om cên minuut na middernacht keek het hoofd van liet Moskouse planeta rium, Bazikln, op de chronometer en zei: „Propali" verdwenen. Toen hü sprak drongen duizenden Moskovieten door de deuren van het planetarium naar de ontvangstinstalla tie. Zij riepen „Wat zal er nu gebeu ren?"* Een - Functionaris van het planeta rium zei dat de eerste raket van de aarde de maan geraakt had. waarna de menigte enthousiast begon te juichen. De raket, die zaterdag van een on bekende piaats in Rusland werd ge lanceerd. bestond uit verscheidene de len. De iaaiste trap bestond uit een Zie verder pag. 3 4e kol.) Radio Boedapest deelde mee, dat ge leerden van het observatorium van Boedapest een stofwolk op de maan zagen op het ogenblik dat de Russi sche raket er gisteravond landde. Zij zeiden verder, dat „een zwarte ring", gedurende meer dan een uur zichtbaar was nadat de seininstallatie van de raket ophield met zenden toen deze de maan raakte en verklaarden te geloven dat een nieuwe krater ge slagen werd in de oppervlakte van de maan, bestaande uit zand en steen. De radio voegde er aan toe, dat de Hongaarse geleerden hun waarnemin gen telegrafisch doorgaven aan hun Russische collega's. De zestigjarige mevrouw F. uit Eg- mond aan Zee is in de nacht van zater dag op zondag bij een verkeersonge val omgekomen. De personenauto, waarmee de heer en mevrouw P. met hun drie kinderen na een verjaars- feestje in Amsterdam door de heer S. uit de hoofdstad naar huis werden ge reden, ramde enige verkeersborden en paaltjes en reed daarna tegen een paar bomen. De voorzijde van de auto werd totaal vernield en de linker zijkant werd opengereten. Mevrouw P, was op slag dood. De bestuurder van de wagen, die vermoedelijk door slaap overmand was, is ernstig gewond -naar éen zie kenhuis in Alkmaar overgebracht, Dc overige inzittenden liepen schaafwon den op. De predikant, dr. Edgar Franklin Romig, wist dat prinses Beatrix zou komen. Hij had beloofd er geen rucht baarheid aan te geven, maar hele maal te zwijgen was hem toch niet mogelijk geweest. Dr, Romig is een oude bekende van de koninklijke fa- Een Russische maanraket vnn het zelfde type als die welke.sonda.9 haar doel bereikte. Deze .foto toont tiet laatste deel van de meertrapsraket. ET is fantastisch.*" Deze opmerking werd gemaakt door de Brit- J se geleerde professor Alfred Lovell, toen hij zich af wendde van de enorme Brilse radiotelescoop om mee te delen, dat de Loenik II geen signalen meer gaf. De eerste aanduiding, dat deze op de maan geland zou zijn. „Het is een schitterende de monstratie van de vergevorderde staat waarin de Russische tech nologie verkeert", aldus Lovell. Het enige onmiddellijke commentaar van officiële regeringszijde kwam van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Selwyn Lloyc! toen hij in een vliegtuig naar New York stapte. Hij gaf als zijn mening te kenen niet te denken „dat veel mensen hiervoor grote belangstelling hebben". De dagbladen waren het niet met hem eerts. De landing van de Loenik II bracht vette koppen in elk Londens ochtend blad. Hierop werd een onverwachte uitzondering gevormd door de Daily- Worker die voorrang verleende aan een verkiezingsmanifest van de com munisten. „ELN SCHOT IN DE ROOS", aldus een grote kop in de Londense Daily Mail. De maan is bereikt. Deze kop kwam in verschillende biaden voor. Professor Harold Massey, voorzitter van de subcommissie voor raketten van het Brits koninklijk genootschap, schreef: Ik ben van mening dat het een schitterende prestatie is. Zij schijnen de Loenik uitermate nauwkeurig ge richt te hebben. Het is wonderbaarlijk. Kenneth W. Gatland. vice-voorzitter van het Brits interplanetaire genoot schap verklaarde, dat de vlucht bewe zen heeft dat de Russen grote meer- trapsraketten bezitten en weten hoe deze nauwkeurig te gebruiken. „Dit is nog niet mogelijk gebleken in het Westen, omdat de Amerikaanse raketten niet groot genoeg zijn om in de laatste trap de benodigde richt- instrumenten mee .te voeren", aidus Galland. DE LIVERPOOL POST schreef, dat de vlucht in de eerste plaats beschouwd moet worden als een prestatie van het mensdom en dan pas van de Russen. DE NEWS CHRONICLE schreef. De Russen, die het voordcel hebben van een enorme concentratie van hulpbron nen, hebben iets tot stand gebracht dat aan een wonder grenst. Laten wij hun daarvoor het saluut brengen". De DAILY TELEGRAPH schreef dat er iets onbevredigends schuilt in het feit dat een raket de maan raakt en dan vernietigd wordt. Een raket om de maan zou beter geweest zijn. DE WESTDUITS E ONDERZOEKER HEINZ GARTMANN schreef: „De des kundigen zijn niet verbaasd. De nieuwe verrassingen zullen pas komen wan neer een bemande raket het ruim in gaat". Op dit punt werd ook de nadruk gelegd door de Daily Telegraph: „Wat het ook moge betekenen voor de des kundigen, het tweede en nauwkeurige schot op de maan heeft voor de leek een duidelijke betekenis. De heer Chroestsjew heeft niet alleen machtige, maar ook betrouwbare raketten". De WESTDUITSE PROFESSOR HER MANN OBERTH. die behulpzaam was bij het bouwen van V2 tijdens de tweede wereldoorlog en die verleden jaar uit Amerika, waar hij aan het Amerikaanse raketprogramma werk te. terugkeerde, heelt verklaard, dat de Loenik il in de eerste plaats gelanceerd werd om propagandaredenen. Hij voorspelde dat binnen twee jaar een bemande raket naaf de maan gezon den zal worden, DE PARIJSE ONAFHANKELIJKE ,.LE PARISIEN" schreef dat het expe riment opzettelijk genomen was vlak voor het vertrek van Chroestsjew naar Amerika, Het is zeker, dat bij de komende be sprekingen de efficiency van de Rus sische raketten, hun manoeuvreerbaar heid en de precisie van het richten veel zullen toevoegen aan het prestige van de Russen". HET COMMUNISTISCHE BLAD L'HUMANITÊ schreef, dat het geen toeval is, dat een land van socialisme miiie. In 1918 werd hij aan koningin Wilhelmïna voorgesteld. Hij leidde de diensten die koningin Juliana bij woonde toen zij in New York was tij dens haar ballingschap in de oorlog cn drie weken geleden heeft hij ko ningin Juliana nog op Soestdijk be zocht. Dominee Romig heeft prinses Beatrix geen enkele maal bij naam genoemd, maar hij bad voor koningin Juliana, de koninklijke familie en hei Nederlandse volk, dat hij een „dappere democratie" noemde. Hij sprak dank uit voor de hartelijke ontvangst die de koninklijke bezoekster in New York ten deel is ge vallen. Tijdens zijn preek vertelde dr. Romig over een gesprek dat hij drie weken geleden gehad had met koningin Julia na. Hij vertelde dat hij - tegenover de Koningin had opgemerkt hoe mooi het was dat de Ambonezen en andere Indo nesische gerepatrieerden waren opge nomen in het leven van Nederland. Het antwoord van Hare Majesteit aau dr. Romig was kort maar welsprekend ge weest. „Maar het zijn onze mensen", zei zij. De dienst eindigde met the Star- Spangled Banner en het Wilhelmus, gezongen door het koor. De enige spe ciale versiering in de sobere kerk, die in 1892 gebouwd is, was een vaas witte chrysanten, op de avondmaalstafel. Op een rondrit, door New York. tn aangeboden door het „Holland Relief gezelschap can burgemeester Robert Committee". Wcipnerhad prinses Beatrix een vrien- De Prinses droeg een japon van licht delijke lach voor de duizenden toe-. m i schouwers, die haar voorbij zagen rij- Zie verder pag. 4. ie kol.) cien. DAT de Russen er in geslaagd zijn een raket naar de maan te sturen is een prestatie, die sterk tot onze verbeelding spreekt. De maan is in ons taalgebruik, hoe wel het het dichtstbijzijnde hemel lichaam is. het zinnebeeld van dat gene wat onbereikbaar ver weg is. Als iets naar de maan is, dan is het helemaal weg. Dat onbereikbare is door de ruimteteehniek, waarin de Russen duidelijk meesters zijn, bereik baar geworden. Het praktische nut van dit schot naar de maan is echter niet dat de maan geraakt is, maar dat men zo nauwkeurig richten kan over zo'n enorme afstand. En voorts dat men zulke enorme krachtige raketten weet te bouwen. Wat daar allemaal nog uit voort kan komen, weten we niet. Het benauwende van deze ontwik keling mag ons echter ook niet ont gaan. Er bestaat een steeds wijder worden de kloof tussen de geestelijk-religieu ze kracht van de mensheid en haar technische kracht. Technische kracht is alleen van positieve betekenis al* zij beheerst wordt door en gesteld wordt in de dienst van God. En we zien daarvan helaas niet veel. Naast geestelijke verschrompeling zien we een sterke antigoddelijke gees tesrichting de technische ontwikkeling begeleiden. Een huiveringwekkende zaak. (Van onze Haagse redactie) Op het raadhuis van de Zuidholland se gemeente Rijswijk heeft de burge meester, drs. A. Th. Bogaardt, zaterdag het huwelijk voltrokken van de schrijf ster en journaliste Mary Pos en de Amerikaanse professor dr. E. Malcolm Carroll. Als getuigen traden op dr. F.'E. Geldenhuys, de Zuidafrikaanse ambas sadeur, de heer J. de Sousa-Leao, de Braziliaanse. aTntoasaadeurfj-de.-heer R. 'Ê;-: Wtïsón7..dé "Amerikaanse Icöjiiuï-'jjé-!"' neraal' te Rotterdam en de heer P, Marchesiny de Italiaanse ambassade- secretaris. "'.L Professor Carroll verblijft voor we tenschappelijke doeleinden in Europa.: Het huwelijk zal kerkelijk worden be vestigd in de Engelse kerk te Romer Het toekomstige adres van het bruids paar is Fred, van Eedenweg 11 te Bussum. ÏN" de luchtdrukverdeling in onze omgeving vond een belangrijke' wijziging plaats, waardoor de tem peratuur in Nederland op een lager niveau kwam. Met het wegtrekken van een oud hogedrukgebied naar de Middellandse Zee kwam er bij Schot land namelijk een ander hogedruk gebied aan. Tezamen met een de pressie, die zich via Scandinavië naar het westen van Rusland ver plaatste, kwam daardoor boven de Noordzee en ons land een noordelij ke stroming tot stand. Het hogedrukgebied breidt zijn in vloed nog langzaam in de richting van ons land uit. Het droge weer duurt derhalve voort. Regen van betekenis viel het af gelopen weekeinde in het zuiden van Frankrijk. Plaatselijk werd ongeveer 50 mm afgetapt. Deze regen hing samen met een kleine storing in de hogere luchtlagen. Premier Nehroe van India is er za terdag in het Indische parlement, me de dank zü zijn bekende welsprekend heid. in geslaagd de steun van de afge vaardigden te kriigen voor ziin politiek ten aanzien van communislisch-China. Hij verwierp de argumenten van de oppositieleden van wie er sommige ten bombardement van de geïnfilteerde Chinese eenheden eisten. Het parle ment is thans op reces tot eind no vember. Nehroe gaf de verzekering dat er geen Chinese troepen zijn doorgedron gen ten zuiden van de Mac-Mahon-lijn, met uitzondering van het gebied van Longjoe. Hij legde er de nadruk op dat zijn regering niet zal wijken voor ge weld of druk. India is bereid hier en daar stukjes gebied af te staan ais de Chinezen hun recht erop kunnen be wijzen. doch het zal nooit afstand doen van de Himaiaja. Er zijn slechts kleine grenscorrecties mogelijk. Nehroe herhaalde zijn verklaring dal een aanval op 'Boethan of Sikkim zal worden beschouwd als een aanslag op de inlegroteit van het Indiase grondge bied. De Indische premier prees de ..objectieve" houding van de Sowjet- Unie. Communist)sch-China heeft het ver zoek van India de grensposl Longjoe te verlaten, van de hand gewezen, zo meldt het persbureau „Nieuvv-China". Het dagelijks bestuur van het com munistisch Chinese volkscongres heeft zondag een resolutie aangenomen, waarin India wordt uitgenodigd tot vriendschappelijke onderhandelingen over de grenskwesties, echter nadat de Indische troepen zijn teruggetrokken van „Chinees grondgebied". De resolu- (Van onze parlementaire redacteur) De sociale voorzieningsregeling B is herzien. De staatssecretaris voor Socia le Zaken en Volksgezondheid heeft dc gemeentebesturen meegedeeld, dat de uitkeringsregelingen zijn aangepast aan de moderne tijd. Daarmee is de oude wens van de drie vakcentralen in vervulling gegaan. Tevens zal dc con trole van de overheidsorganen in veel gevallen overbodig worden. De sociale voorzieningsregeling B kent een basisbedrag per week als uitkering voor diegenen, die werk loos zijn en niet meer vallen onder de wachtgeld- en werkloosheidsver zekering. Dit basisbedrag is f 32.50. Daarbij komt een vergoeding van 2.50 voor de AOW-premie, 10.63 huurvergocding en 12.42 bvandstof- tie werd aangenomen op de slotzitting van het dagelijks bestuur. Uit welingelichte bron is vernomen, dat premier Chroestsjew van de Sow- jet-Unie na ziin bezoek aan Peking ook naar de Indische hoofdstad New Delhi zal reizen. De Russische premier heeft zaterdag in het Kremlin met de Indische am bassadeur in Moskou gesproken. De ambassadeur had om het onderhoud ge vraagd. Zegslieden hebben bevestigd dat het gesprek ging over de Indisch- Chinese grensgeschillen. fentoeslag. Voorts ontvangen diege nen, die onder de SVZB vielen, een kindertoeslag voor de kinderen be neden de 21 jaar. In de aangepaste regeling zal de kin derbijslag alleen worden toegekend voor kinderen beneden dé 17 jaar en oudere kinderen, die studerend of in valide zijn en de leeftijd van 27 jaar nog niet bereikt hebben. Daartegenover staat echter, dat de verdiensten van de kinderen boven de 16 jaar. die onder de oude regeling voor vijftig procent van het uitkerings bedrag werden afgetrokken, nu niet meer voor aftrek in aanmerking ko men. Ook de verdiensten van de vrouw tot f 10 mogen in het vervolg geheel aan het gezin ten goede ko men, meer verdiensten zullen voor 50 procent worden afgetrokken. De regeling, zoals deze nu door het departemen van Sociale Zaken is ont worpen, zal vooral het gezinsverband ten goede komen. In het verleden gin gen verdienende kinderen vaak het huis uit, omdat hun verdiensten voor een belangrijk deel van de uitkering werden afgetrokken. Ook werden de verdiensten van de vrouw ni veel ge- vallen niet opgegeven, wat eon inten- sieve controle van de overheid nood zakelijk maakte. De Russische atoomijsbrekcr Lenin heeft zaterdag een' proefvaart ge- maakt. Het is de eerste atoomii$bre- ker ter wereld

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1