Miljoenennota van prof. Zijlstra Stijging der middelen door economische expansie snelle 0^:É: m Prinsjesdag Hjke lunch met dé Eisenhowers Méér zenduren en hoger kijkgeld De Troonrede BELASTING VERLAGING VOOR DE ONGEIIUWDEN Ook prinses Irene in Gouden Koets GEEN PLAATS LANGS ROUTE ONBEZET Kroonprinses in Washington H1 TV-plannen, van regering Kosten stijgen Koopt op tijd uw zekerheid r r D NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK DINSDAG 15 SEPTEMBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 439* V N "N V_ Hoofdredacteur L>i i A H J S BRUINE SMJ'f MINISTER ZIJLSTRA heeft, tegelijk met zijn miljoenennota twee wetsontwerpen betreffende fiscale voorzieningen inge diend. Het ene behelst, de regeiing van de reeds lang verwachte herziening van het belastingtarief voor ongehuwden. het andere een regeling tot verlenging met een jaar van de omstreden tijdelijke belastingvoorzieningen. In het laatste wetsontwerp is een aantal helastingvoorzieningen opgenomen ter bevordering van fusies van ondernemingen. De regering acht. het wenselijk, dat de belastingen in de huidige conjunctuurfase niet. verder worden verlaagd. De snelle economi sche groei zal een toenemend beroep van het bedrijfsleven op de kapitaalmarkt met zich brengen. De gestegen middelen dienen naar het oordeel der regering dan ook te worden aangewend om het geraamde tekort zo klein mogelijk te houden, zoclat zij ter finan ciering geen te zwaar beroep op de kapitaalmarkt behoeft te doer,. Het was de eerste keer na de oorlog, dat een niet-socialistische bewindsman de Tweede Kamer de rniljoenejmota aanbood. "is Zie vertier pag. 3, 5e kol.) ELDER scheen de - zon over Washington.toen prinses Beatrix daar gistermiddag met een. particulier vliegtuig vanuit New 'York arriveerde voor een kort bezoek aan de Amerikaanse hoofdstad, met als hoogtepunt een lunch op het Witte Huis met president en mevrouw Eisen hower. Te vroeg Illustere gasten Niet direct Reclame TV »vuu je Wiiiisu-aai Xx te«, Uj/UCj Fli^!DUi (112 Pusiairo No. tZ4aU> xiacmenciienst loonnementen ia 30—iü,3i> uur Zaterdags 17—18 UUi Telefoon 115700. rtuygei.spiein i L'eletcKvp tuawï 13 iljneni P«»tbils >09! - Postgiro No 424BSJ Klachtenciienst- 18jn—Telefoon 362569 Hou.'nee 13? Tel-i 4570, TOnrrlB. - Krmniastraat 6a - q-ei 85651. ABonnementspnls 61 eeni oer weeK i a.SS per maano, ï.m per kw-aj-taai. Lowe nummers cent. Verschijnt daeeliik*. jKti iter dam: 's-Gravenhatt UortlrechU Schiedam: nirPCtPiir: H \)K KUKi (Geldig tot woensdagavond'/ NOORDELIJKE WIND Wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen droog weer. Overwegend matige wind uit noordelijke richtingen. De zelfde of iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 6.14 Maan op: 18.36 onder: 18.55 onder: ,5.28 E eerste Troonrede die H.M. dc Koningin onder de verantwoor delijkheid van het nieuwe kabinet uil- gesproken heeft is een schaal mei melk waarvan de room is afgeschept. Daar kan hel kabinet niets aan duen. want die room is bij dc debatten over de regeringsverklaring in dit voorjaar en bij die over de nota over de loun- politiek in deze zomer reeds door het publick genoten. Maar dat betekent dat er in deze Troonrede, ondanks haar grote lengte, weinig verrassends meer naar voren wordt gebracht. Dc Troonrede is dan ook in vele op zichten meer een beschrijving van de bestaande situatie dan een program. Dat spreekt heel sterk bij het eer ste deel, waar de interne verhoudin gen van het Koninkrijk en de interna tionale toestand worden besproken. Voor de toekomstige personele en financiële defensie-inspanning worden wij verwezen naar een nota die eer lang wordt aangeboden. Hetzelfde wordt nu in het vooruit zicht gesteld ten aanzien van de be zitsvorming. Over de Europese samenwerking horen wij dezelfde geluiden als voor heen. We zijn er voor. In de Troon rede wordt vermeld dat de onderlin ge handel tussen de zes landen sinds hel in werking treden der E.E.G, aan merkelijk is toegenomen. Het pro bleem van de bredere Europese econo mische samenwerking wordt ook aan gesneden. Een moeilijk punt, naar uit het verleden reeds gebleken is. Een kloof moet worden vermeden. De in stelling van de regering is dienaan gaande goed. D5 economische ontwikkeling wordt gunstig genoemd. P/oduktie en werkgelegenheid zijn hoger dan ooit. Dc goud- en devïezenpositie is gun stig. voor overbesteding zal worden gewaakt en dat komt tot uitdrukking in de belastingpolitiek, die op de con junctuur afgestemd blijft. Alleen de vrijgezellen zullen het hun beloofde soelaas verkrijgen. Verder blijft de regering de nadruk leggen op de noodzaak om van de huidige economische opgang gebruik te maken om te geraken tot de ver wijdering van de kunstmatige elemen ten uit ons economisch bestel en om de vruchten van de economische voor uitgang op een verantwoorde wijze te verdelen. De regering noemt derhalve de zake lijke gezondmaking van onze econo mie en een rechtvaardig sociaal beleid in één adem. In de passage over de vrijere loon politiek wordt iets van de spanning openbaar tussen die vrijheid en de handhaving van regelen ter zake, die in het jongste verleden gebleken is Over de woningpolitiek vernemen we na de debatten van dit voorjaar weinig nieuws. Bevorderd zal worden dat de particuliere bouw zich ook zal richten op arbeiderswoningen en goed kope middensiandswoningen. De landbouwparagraaf geeft nog niet heel veel doorzicht in de politiek die gevoigd zal worden. De regering blijkt duidelijk gepor teerd voor het treffen van planologi sche bestuurlijke maatregelen in ver band met de aanwas en spreiding der bevolking alsmede voor een decentra lisatie van het bestuursapparaat ter versterking van de verantwoordelijk heid der burgers en van ons democra tisch bestel. Een goed ideaal, waar van het vooral van betekenis zal zijn hoe het concreet geëffectueerd wordt. De regering heeft een duidelijke pa ragraaf gewijd aan de problematiek van het noorden des lands en van an dere probleemgebieden. Ze kondigt in versneld tempo een programma van werken aan. die een blijvende verbe tering zullen brengen in het indus trieel vestigingsklimaat. Van de andere in de nota genoemde zaken noemen we nog de. zeehavens die zullen vergroot en verbeterd wor den. Ook de instelling van een staatscom missie voor de herziening van het ven nootschapsrecht verdient aandacht. Onderzocht zal worden in hoeverre die nodig is. De regering gaat niet uit van het standpunt dat die herziening nodig is. om van daaruit over het, hoe zich te laten voor!ich:ert. VVi.i betreuren dat. Voorts wordt een herziening van de lolerijwet aangekondigd. Wij zijn be nieuwd wat de regering met het ad vies van de eommissie-Wiarda gaat doen. De regering zal zich vooral op de voorziening in de behoefte aan school ruimte en docenten toeleggen. Dat is dan ook bitter nodig. BEGROTINGSTEKORT (951 MILJOEN) BIJNA GEHALVEERD (Van onze parlementaire redacteur) E miljoenennota, die hedenmiddag door de minister van Financiën, prof. dr. J. Zijlstra, hij de Tweede Kanier is inge diend, behelst de mededelingen over de ontwerp-rijksbegroting I9(>0. Deze begroting ver toont een uitgavenheeld van 1)0(52 miljoen, waar van 7210 miljoen bestemd is voor de lopende uitgaven (inclusief het rond 292 miljoen grote nadelige saldo van het Landbouw Egalisatiefonds) en 1822 miljoen voor de kapitaalsuitgaven. De middelen worden geraamd op 8280 miljoen. Het nadelige saldo is derhalve 782 miljoen. Door dc additionele voorzieningen, die zowel ten laste als ten bate van de begroting komen, zal het tekort nog stijgen met 169 miljoen, zodat het uitein delijke tekort geraamd wordt op 951 miljoen. Vergelijken we dit nadelig saldo met dat van de vermoedelijke uitkomsten voor 1959 1850 mil joen). dan blijkt, dat vooral als gevolg van- de snelle economische expansie het begrotingstekort vrijwel gehalveerd is. lossing van vorderingen voortvloeiende uit de liquidatie van de Europese Be- talings Unie zal oor een bedrag van f HO milicien aan kasmiddelen moeten worden gevonden, zodat voor ongeveer 1.025 miljoen aan dekkingsmiddelen moeten worden gezocht. g Op de voorinsch rijf rekening (inclu sief de uit de sanering van bet Al gemeen Burgerlijk. Pensioenfonds voortvloeiende middelen) zal naar schatting een bedrag van f 400 mil joen voor het rijk ter beschikking ko men. De minister van Financiën meent, dat het resterende bedrag ad 625 miljoen zonder bezwaar op de kapi taalmarkt kan worden geleend. Q Uitgaande van de gedachte, dat bet rijk voor f 360 miljoen aan binnen landse schuld aflost, wordt voor 665 miljoen (nodige dekkingsmiddelen verminderd met aflossing binnenlandse schuld) een beroep od de nationale be sparingen gedaan. Wanneer men be denkt, dat hiermede de gehele woning- wetbouw gefinancierd zal zijn. mag naar het oordeel van prof. Zijlstra de gevolgtrekking worden gemaakt, dat met de ingediende begroting een noodzakelijke bijdrage wordt geleverd tot het voorkomen van spanning op de kapitaalmarkt. 10 Word®n uit de begroting verschil lende budgettaire gevolgen van de Pt E Troonrede laat ons zien dat hst veld der politiek een zeer groot veld is. Er is veel te doen. Wat de binnenlandse politiek betreft spreekt in deze Troonrede het duidelijkst de In de miljoenennota waarschuwt de bewindsman van Financiën met de grootste nadruk op de noodzakelijkheid, dat in het snelle economische groei proces een nieuwe overbesteding wordt voorkomen. De reële besparingen die nen met de expansie gelijke tred te houden. Zowel bij de overheid als in de particuliere sector dient de grootste behoedzaamheid te worden betracht. De hoofdlijnen van het regeringsbe leid zijm I De noodzakelijke groei van het na tionale inkomen en een aanvaard bare verdeling daarvan zullen tot stand moeten komen onder handhaving van het evenwicht tussen middelen en be stedingen. t Een groter tekort dan het thans ge raamde acht de regering niet toe iaatbaar. zodat behalve de aangekon digde fiscale voorzieningen In I960 geen verdere beiastingfacilitciten te verwachten zijn. De verschillende in overleg met de Staten-Generaal aangekondigde maatregelen in zake de huurverhoging, de afschaffing van de consumentensub sidies op melk. de grond- en de per sonele belastig. alsmede de gevolgen van de ingediende wetsontwerpen op fiscaal terrein brengen per saldo voor de rijksbegrotig een verlichting van 148.5 miljoen. Deze verlichting draagt er in belangrijke mate toe bij het be grotingstekort op verantwoord niveau te houden. De gevolgen van de vrijere loonpo- litiek nog buiten beschouwing gela ten. is te verwachten, dat de consump tie in de particuliere sector in I960 met ca. 1.4 miljard, dat is drie procent zal stijgen. Iedere verdere stijging van de gemiddelde loonvoet uit hoofde van de vrijere loonpolitiek met 1 procenl zou het volume van de consumptie glo baal genomen met 0.5 procent extra doen toenemen. Voor do investeringen in vaste be drijfsactiva raamt het centraal plan bureau voor 960 een toeneming van ten minste 10 procent. 0* Hoewel de uitvoer zich naar ver wachting ook in het komende jaar tins tic zal ontwikkelen, zal het over schot op de lopende rekening van de betalingsbalans als gevolg van de stij gende imoorten door dc toeneming var consuirmtie en investeringen waar schijnlijk een belangrijke daling ver tonen. "j De regering verwacht, dat het bud gettaire kastekort iets minder zal zijn dan het begrotingstekort en wel f 915 miljoen. In verband met de af- llll|[|||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllll|l|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllilllll liquidatie van de E.B.U. en de ruim f 60 miljoen hogere aflossing op de binnenlandse gevestigde schuld geëli mineerd en houdt men geen rekening met de woningwetvoorschotten, dan blijkt, dat de netto-uitgaven van" het rijk in verhouding tot het nationaal inkomen in 1960 teruggelopen van 22.6 procent in 1959 tot 21.5 procent in 1960. De reële uitgaven blijven constant (12.3 procent), doch de overdrachtsuitgaven dalen van X0.3 tot 9.2 procent: 4BS gust ra» president en mevrouw xi Eisenhower, heeft prinses Beatrix gisteren het middagmaal gebruikt op het Witte Huis te Washington Deze radiografisch overgebrachte telefoto toont Amerikd's eerste echtpaar met zijn koninklijke gast. Van onze Haagse redacteur Met de traditionele praal is vanmiddag de gewone zitting van de Staten-Generaal geopend. Alle factoren waren aanwezig om dit jaarlijkse evenement in de hofstad weer tot een vorstelijk schouwspel te maken: zonnig en droog septemberweer, wemeling van kleurrijke ambtcostuums en militaire uniformen, vrolijke muziek, paardengetrappel, vlaggen, tienduizenden langs de weg en dan als hoogtepunt het langzaam voorbijtrekken van de met acht paarden bespannen Gouden Koets, waarin Koningin Juliana zich om één uur precies naar de Ridderzaal begaf om daar hef jaarlijkse staatsdocument, dat men Troonrede pleegt te noemen, voor te lezen. De vorstin werd op de feestelijke tocht begeleid door prins Bernhard en prinses Irene. Zij droeg een geel ziiden jersey japon en een hoed met paradi.jsvogeiveren: de Prins was ge- wil tot het handhaver var een gezond financieel economisch beleid. Dat is dan ook een zeer belangrijke zaak. Hoe van daaruit de verdere mogelijk heden zullen zijn. komt in de Troon rede niet duidelijk naar voren. Mis schien is dat ook we! voorzichtig. Een oordeel over het beleid der re gering is daardoor aan de hand van tie Troonrede slechts in beperkte tna.o mogelijk. Wij zullen de concrete rege ringsdaden moeten afwachten. Wij hopen dat die daden tot heil van ons volk zullen zijn. kleed in ceremonieel tenue van gene- raal-vlieger der Kon. Luchtmacht met dc versierselen van ridder grootkruis der orde van de Gouden Leeuw van Nassau van Luxemburg en Nederland. Prinses Irene droeg een azuurblauwe japon, waarover lichtblauw kant en een tuien toque." Reeds in de vroege morgenuren hadden velen een plaatsje gezocht langs de route. De gunstige weersom standigheden waren er oorzaak van, dat de belangstelling, reeds uren voordat de stoet zou uitrijden, veel groter was dan andere jaren. 4 Een aantal functionarissen van de Nederlandse ambassade was, met echt genotes en kinderen, op het vliegveld aanwezig om de in een champagne- kleurige züden jurk met bijpassende mantel en een koraalrood strohoedje geklede Prinses te begroeten. Lachend keek prinses Beatrix toe hoe de kin deren. bij wijze van welkom, enthou siast met Nederlandse vlaggetjes ston den te zwaaien. In het vliegtuig, waarmee de Prin ses te Washington aankwam, reisden ook de Nederlandse ambassadeur in de V.S., dr. J. H. van Roijen en echtge note mee en leden van. het gevolg van de Prinses. Fier droeg het vliegtuig de standaard van prinses Beatrix. Na de officiële begroeting op de luchthaven door de Amerikaanse on derminister van Buitenlandse Zaken, de heer Robert Murphy, vertrok prinses Beatrix per. auto naar de woning van de Nederlandse ambas sadeur. Na een kort verblijf daar, reed de Prinses naar het Witte Huis, waar z« twintig minuten te vroeg arriveerde. De begroeting door president en me vrouw Eisenhower was er echter niet minder hartelijk om. Boven ontmoette (Van onze radio- en tv-redacteur) E mist waarin dc toekomst van de televisie in ons land verkeerde is met het bekend worden van de ontwerpbegroting van O., K. en W. enigszins ypgetrokken. Na 1 januari krijgen de omroepverenigingen 18 uren zendtijd per week. De regering streeft ernaar de zendtijd geleidelijk ie verhogen tot 30 uren per week per 1 januari 1963. Een wetsvoorstel zaï verder worden inge diend om het kijkgeld van 30 per jaar te verhogen tot 40. IVordt het voorstel aangenomen dan zal liet kijkgeld voorshands op 36 per jaar worden bepaald. prinses Beatrix even later ook majoor John Eisenhower en diens echtgenote. Toen alle zestig genodigden er wa ren, begeleidden president Eisenhower en zijn echtgenote de Prinses naar bui ten om te poseren voor de fotografen. Het echtpaar Eisenhower praatte enkele minuten roet hun koninklijke gast tijdens het maken van de Jöto's,- Daarna begaven zij zich naar "dé! "eet zaal. waar een marinekabel tijdens de lunch voor de muzikale omlijsting zorgde. Een uitgelezen gezelschap zat me de aan 't middagmaal aan, dat werd op gediend op met lila chrysanten ver sierde tafels. De hoofdschotel bestond uit Franse lamskoteletten, voorafge gaan en gevolgd door een keur van spijzen. Van de gasten noemen we de Neder landse minister van Buitenlandse Za ken. mr. Luns, zijn Amerikaanse col lega en mevrouw Herter, de Neder landse ambassadeur te Washington en mevrouw Van Roijen en de Ameri kaanse ambassadeur te Den Haag, de heer Philip Young en echtgenote. Na vluchtig wat in Washington te hebben rondgekeken, is prinses Bea trix later op de dag per vliegtuig naar New York teruggekeerd, een half uur eerder dan het schema aangaf, opdat zij nog wat rust zou kunnen ne men voor de aanvang van het galadi ner. dat 's avonds aan boord van de „Rotterdam" gegeven werd. 'Meer dan 600 gasten, voor liet me rendeel New Yorkers, woonden dit di ner bij. Het diner duurde tot midder nacht. Dc verhoging van kijkgeld is nood zakelijk om de kosten op te vangen van vermeerdering van zendtijd, noodzakelijke nieuwe studiobouw en bijbehorende technische apparatuur. Zoals bekend, was het kijkgeld in ons land laag in vergelijking met de kijkgelden, die in het buitenland worden betaald. In de begroting voor 1960 is rekening gehouden met een verhoogd bedrag dat voor televisie ter beschikking wordt Wachtend op de Gouden Koets. Vanmorgen vroeg hadden veie be langstellenden hnn plaatsen langs de route ingenomen. gesteld, t.w. f 15.0ÖÜ.ÖQ0. (Vóór was d't bedrag 9.995.000). 1959 De kijkers zullen van vermeerdering van zijdtijd na 1 januari niet direct veel merken. Hoewel de omroepvereni gingen officieel maar 15 uren per week mochten uitzenden, overschreden zij deze tijd zo vaak dat men. toch al tot een gemiddelde van bijna 18 uren per week kwam. O., K. en W. heeft de tv-secties hierover op hun vinger getikt. En dit heeft zoveel indruk ge maakt dat men na 1 oktober van plan is zich tot 1 januari strikt aan 15 uren te houden. De regering heeft de beleidslijn voor de komende vier jaren uitgestippeld zonder daarbij een beslissing te nemen over de vorm waarin reclame-televisie in ons land moet worden verwezen lijkt De staatssecretaris van O., K. en W., mr, Y. Scholten, achtte het ech ter niet verantwoord te wachten totdat over deze brandende kwestie is be slist. Zoals bekend studeert op 't ogen blik het departement van Economische Zaken op de vraag in welke vorm re- clame-TV het beste in het huidige be stel kan worden ingepast. Advertentie) lon op Zon onder

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1