IN WERKVERTREK VAN WITTE HE1S KILLE ontvangst liet Sow jet-premier koud Prinses zag kunst uit Nieuw Guinea Met koffertje èn gezin r Alleen Russische pers hoorde gejuich Auto tegen caravan: één dode Stem van Amerika - na 10 jaar - niet meer gestoord Technisch personeel van dagbladen vroeg om spoed bij CAO H Straaljager valt: piloot gered Prins op weg naar Istanboel Politiebureau op wielen in Nieuwer-Amstel? PROF. DE QUAY NAAR CANADA VERTROKKEN Britse ambassadeur naar Eindhoven Uitnodiging voor Mimi Aarden HALVE PRIJZEN verkoop in Édel-bontmantels s 147,50 147,50 245,— 295, 345, 590, 195, 245, 345, 545, 695, 747,50 BONTMODEHU1S WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1953 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4394 V J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT PRESIDENT EISENHOWER en premier Chroestsjew zijn gister avond in het werkvertrek van de Amerikaanse president in het Witte Huis hun besprekingen begonnen. De eerste officiële ont moeting vond plaats vrij kort nadat de Russische premier voor het eerst in zijn leven voet op Amerikaanse bodem had gezet. Het ge sprek, door Amerikaanse functionarissen „vriendschappelijk en openhartig" genoemd, duurde twee uur. Gedurende de laatste vijf minuten van het onderhoud waren Eisenhower en Chroestsjew met uitzondering van twee tolken alleen. Volgens de perschef van Eisenhower werd in het eerste onderhoud gesproken over de algemene Ijjn van de volgende besprekingen. De president en de premier zijn overeengekomen van vrijdagavond 25 september tot zondagmiddag 27 september in Eisenhow ers buitenverblijf te Camp David, in de bergen van Maryland, de problemen die samenhangen met de koude oorlog te bespreken. Chroestsjew. die gistermiddag om 17.21 uur Ned. tijd bijna een uur later dan verwacht werd op het vliegveld Andrews bij Washington aankwam, is een kille, maar correcte ontvangst in de Ver. Staten te beurt gevallen. Er waren veel mensen op de been, maar het was duidelijk dat zij slechts gekomen waren om naar de Russische leider te kijken en niet om hem toe te juichen. Wan klanken werden echter niet gehoord. Eisenhower begroette de Rus sische premier met een beleefde handdruk, maar keek ernstig, om niet te zeggen een beetje nors. „Het was alsof hij bezoek kreeg van onwelkome schoonouders", aldus de rake kenschets van een der Amerikaanse journalisten. Bumper aan bumper Diner Tafelrede Spervuur Ghroestsjeiv moet wijken voor tandartsen J Brooklyn benoemde haar tot ereburgeres Minister nog gisteren op weg naar V.S. Britse studenten met dubbeldeksbus LondenMoskou v.v. Bomaanslag op school in Amerika: 6 doden Nu Monty" ziek is Mevrouw Attlee gewond bij auto-ongeluk NOC DEZE WEEKI M0UT0N D'ORÊ Z0BELFEH PERS. PATTES BISAM COLORE PERSLANER SHANTUNG KID YEMEN PERS. PATTES NERTZ MURMEL NERTZ TETES BISAM RUG Botterdam: «I-Graven hije: Dordrecht: Schiedam: Witte de Wlthatraat 23 telet. 115700 ia in Poetbu» 1112 Postgiro No. 42451». «oacntendJenat abonnementen ia.30—19.30 uur. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. auyeenspiein 1 - Telefoon 183467 (3 tllnen). Postbus 1091 Postgiro No 424887. Klachtendieust: 1830—19 30 - Tetefoom 362580 Spui-weg 132 - Xeiet 4570. Thontns a Kemolsntraat 6» - ~-l«. S54S1. Abonnementsprijs SI cent per week. t 2.85 per maand, f 780 per kwartaal. ut* nummers IS cent. %'erscMlnt daaeUika. (Geldig tot donderdagavond) DROOG WEER Droog weer met plaatselijk wolkenvelden maar ook zon nige perioden. Overwegend matige wind tussen noord en noordoost. Koude nacht, morgen overdag dezelfde tem peraturen als vandaag of iets lagere. Morgen: Zon op: 6.18 Maan op: 19.01 onder: 18.53 onder: 6.38 Eisenhower sprak twee uur met Chroestsjew Niettemin schrijven de Russische bla den vandaar unaniem, dat premier Chroestsjew in Washington is verwel komd op een wijze, die haar. weerea in de geschiedenis van de Amerikaanse hoofdstad niet kent. De verslagen van de JPrawda" en de ..Izwestia" over de aankomst van de Russische premier wemelden van „glimlachen", „opgehe ven handen", „vriendelijke uitroepen" en „ovaties". Chroestsjew bleef volkomen onbe wogen over de koele ontvangst. Hij scheen van zijn eerste dag in de Ver. Staten te genieten. Hij zag er opgewekt uit, toen hij b|j het "Witte Huis aan kwam voor zijn eerste ontmoeting met Eisenhower. Ook toen hij na dit gesprek met de president onverwachts een rondvlucht boven Washington ging maken, had hü een brede glimlach op z|jn gezicht. Het tijdstip van deze vlucht aan boord van een hefschroefvliegtuïg was met opzet zo gekozen, dat de Russi sche gast een indruk kreeg van de ver keersdrukte tijdens het avondspitsuur. Zo had hü de gelegenheid om te zien hoeveel auto's zich, bumper aan bum per, naar de snelverkeerswegen buiten de hoofdstad spoedden. Ook kon pre sident Eisenhower zijn gast wijzen op de tienduizenden moderne woningen aan de buitenkant van. Washington. De president hoopte zo Chroestsjew ervan te overtuigen, dat hetgeen er op de Amerikaanse tentoonstelling te Mos kou te zien was, niet uitzonderlijk was voor Amerikaanse begrippen en niet te kostbaar voor de gemiddelde Ame rikaanse arbeider. Gisteravond ging de Russische pre- MET ernstige gezichten luisteren de Russische premier Chroestsjew en de Amerikaanse president Eisenhower op het vliegveld Andrews bij Washing ton naar de volksliederen. De Russische leider kwam gistermiddag met bijna een uur vertraging doordat zijn Vliegtuig met sterke tegenwind te kam pen had in de Ver. Staten aan. mier voor dc tweede keer naar het Witte Huis, dit keer echter met zijn vrouw, twee dochters, zoon en schoon zoon, voor een diner waaraan honderd gasten aanzaten. Tot de gasten behoorden de voor naamste ministers, Congresleiders en Russische functionarissen. De Russische leider deed b|j het eer ste officiële optreden te zijner ere geen concessie door iets te dragen dat op avondkleding leek. Toen hü uit de auto stapte en de fotolampen flitsten, bleek, dat h& een gewoon zwart pik met een witte zijden das droeg. De president en mevrouw Eisenho wer boden hun Russische gasten bij hun eerste officiële diner in Amerika gebraden kalkoen met cranberrysaus aan, een traditioneel Amerikaans ge recht sedert de dagen van de „Pilgrim fathers". Tijdens het diner werd druk gepa trouilleerd door bewapende politie. In tegenstelling tot premier Chroest sjew droegen zijn vrouw en zijn twee dochters wel avondkleding. Mevrouw Chroestsjew was gekleed in een lange japon van blauw-groene tafzijde met korte mouwen. Zij droeg een kleine broche met diamanten en zij had haar lippen iets aangezet. De twee dochters van de Russische regeringsleider waren in het wit. President Eisenhower zei in een ta felrede, d3t „bekwaam debatteren niet voldoende is om vrede en voorspoed aan de wereld te verschaffen. Men moet zich baseren op de feiten en de waar heid. De V.S. en de Sowjet-Unie heb ben, volgens de president een zeer bü- zondere verplichting jegens de gehele wereld. Gezien onze macht en onze be langrijke plaats In de wereld is het van levensbelang dat wij elkaar beter begrijpen. U en ik zijn het hierover eens", aldus Eisenhower. In zijn antwoord zei Chroestsjew er zeker van te z|jn, dat de V.S. en de Sowjet-Unie in vrede en vooruitgang kunnen leven. Hij drong aan op ver betering ven 'de onderlinge betrekkin gen. „Wij hebben niets nodig van de.V.S. en u vraagt niets van wat wij hebben. Het is waar, dat u nu rijker bent dan wij, maar morgen zullen wü even rijk zijn en overmorgen zelfs rijker dan u.r Hij vroeg of er iets '-waads school in deze opvatting. „Tenslotte gaan wij dit op eigen kracht doen", aldus Chroest sjew. Na te hebben opgemerkt, dat zij ver schillende stelsels hebben, verklaarde de Sowjetleider, dat de geschiedenis zal oordelen, wie het bij het rechte eiria heeft. Het eerste cóhtact met pre sident Eisenhower noemde hij een goed begin. Men kon slechts hopen, dat het eindresultaat nog beter zal zün. Gezien de macht van de twee landen konden conflicten tussen hen niet alleen voor de twee staten maar ook voor andere landen grote schade betekenen. Na een verblüf van drie uur en veer tig minuten op het Witte Huis vertrok ken de Russische gasten naar Blair House, waar ze de nacht hebben door gebracht. Vandaag zal het Amerikaanse volk via radio en televisie kunnen luisteren naar de eerste grote redevoering die de Russische premier op Amerikaanse bodem houdt. De rede wordt gehouden in de nationale persclub. Na zün ter spraak zal Chroestsjew bloot staan aan een spervuur van journalisten. Van avond is de Russische leider zelf gast heer bü een diner ter ere van Eisen hower op de Russische ambassade te Washington. Op het vliegveld Andrews had Eisen hower gistermiddag tot Chroestsjew gezegd, te hopen, dat zijn bezoek zou bijdragen tot een beter begrip van beide kanten van onopgeloste interna- DE lunch die de stad New York donderdag aan premier Chroestsjew aanbiedtzal niet in de grote balzaal van het Waldorf Astoria hotel worden gehouden, maar in die van hotel Commo dore, 800 meter verder. De vereniging van Amerikaan se tandartsen viert die dag haar 100-jarig bestaan en had de zaai vier jaar geleden al besproken. Toen de tandartsen hoorden van de plannen om de zaal aan het gezelschap van Chroestsjew af te staan lieten zij hun tanden kele voortvaarde bereid te zijn zien. Zij bleken onder geen en- een andere zaal te accepteren. De heer P. Nuyten uit Breda is op de rijksweg naar België bij Zundert met zijn personenauto tegen een caravan, die aan een tegenligger gekoppeld was, gebotst en vrijwel onmiddellijk ge dood. In zün auto zaten ook twee da mes, die licht gewond werden doch de plaats van het ongeval verlieten voor dat de politie arriveerde. De caravan werd volkomen versplin terd. Het voertuig was gekoppeld ach ter een auto, waarin twee artsen en vier dames terugkeerden van een me disch congres in Genève, tionale problemen. Hü zei, dat het ge meenschappelijk doel van de Sowjet- Unie en Amerika moet zijn een recht vaardige, universele, en duurzame vrede. Chroestsjew gewaagde van dankbaar heid voor de uitnodiging tot een bezoek aan Amerika. De Russische premier liet, zoals verwacht, niet na het jongste succes van de Russen, de maantreffer, naar voren te brengen. Chroestsjew heeft president Eisen hower een schaalmodel geschonken van de bolvormige raket, die zondag op de maan is terechtgekomen. Boven dien overhandigde hij Eisenhower een bul, als symbool van het verlangen voor betere betrekkingen tussen Ame rika en de Sowjet-Unie. Als gast van de gouverneur van New York, de heer Nelson Rockefeller heeft prinses Beatrix gisteren een be zoek gebracht aan het museum van primitieve kunst te New York, waar zij met veel interesse een tentoonstel- De Sowjet-Unie heeft dinsdag kort na 4 uur het storen van „de stem van Amerika" gestaakt, voor het eerst sinds tien jaar. Dit is meegedeeld door de directeur van het Amerikaanse bureau van voorlichting, George Allen. Om die tijd begon het eerste programma van de dag in het Russisch. ■fr \V[ ling in ogenschouw nam van kunst voorwerpen uit de omgeving van het Meer van Sentani op Nederlands- Nieuw-Guinca, Later begaf de Prinses zich per auto naar Brooklyn, waar zij op het stad huis werd ontvangen door burgemees ter Cashmore. Deze bood haar de vlag van de stad aan en een bul, waarin zij tot ereburgeres van de stad wordt be noemd. Bij de overhandiging van de bul deed zich even een grappig incident voor. Een plotselinge tochtvlaag blies de perkamenten rol namelijk weg uit de handen van de burgemeester. De aanwezigen applaudisseerden toen de Prinses een stapje naar voren deed, de rol opraapte en zo de situatie redde. In een redevoering, die later door de Prinses op charmante wüze werd beantwoord, legde de burgemeester de nadruk op de Amerikaans-Nederland se vriendschap en op de banden, die bestaan tussen Brooklyn (Breukelen) en Nederland. Voor van-daag had prinses Beatrix op haar programma een bezoek aan het gebouw van' de Verenigde Naties, aan het Empire State Building en aan een tentoonstelling van Nederlandse kunst in het Stedelijk Museum. Voorts zou de Prinses aanzitten aan een diner van de Nederlands-Amerikaanse stich ting in de universiteit van Columbia. Nadat gisterochtend In enkele dag bladbedrijven te Amsterdam onrust had geheerst onder het technisch per soneel over het trage verloop inzake de goedkeuring van de nieuwe grafi sche C.A.O.'s, zijn de personeelscom missies van vier bedrijven gistermid dag bijeengeweest. In deze vergadering is de toestand nogmaals onder ogen gezien en is het besluit genomen een telegram te zen den aan het College van Rijksbemid- delaars, waarin op een spoedige be slissing over de C-A.O.'s voor de gra fische bedrijven wordt aangedrongen. ET aanbieden van de Miljoenen nota had dit jaar iets weg van een familie-aangelegenheid: toen minister Zijlstra gistermiddag raet het tradS-onele koffertje bij de Rid derzaal aankwam, werd hü verge zeld door zijn vrouw en drie kin deren. Voor minister Zijlstra volgden de gebeurtenissen elkaar gisteren overi gens snel op: moest hij om drie uur nog beginnen met het aanbieden van zün miljoenennota, nog geen uur Ia- ter om precies te zijn om zeven minuten voor vier stapte hij in Rotterdam aan boord van de Nieuw Amsterdam. Het schip ondervond door deze late komst slechts een lichte vertraging. De minister zal in New York van 28 september tot 2 oktober de jaar iijkse vergaderingen bijwonen van de Wereldbank en The Internatio nal Financial Corporation, waarvan hij governor is en van het Interna tionaie Monetaire Fonds, Een straaljager van de vliegbasis En schede een Hunter Mark 6 is gisteravond bü Dingen, even over de Duitse grens tussen Gronau en Ensche de, neergestort. De vlieger kon tüdig het toestel, dat op 700 meter hoogte motorstoring kreeg, tüdig met de schietstoel verlaten en kwam behouden op de grond. Deze foto werd genomen tijdens het bezoek aan het New Yorkse Staten Island. Begeleid door de jonge luitenant John Andrews be geeft prinses Beatrix zich naar haar anto. Zesendertig Britse studenten hebben in een twintig jaar oude dubbeldeks bus een reis Londen-Moskou en te rug gemaakt. Zij hadden de rode Londense bus voor 400 pond gekocht en maakten de reis naar Moskou als gasten van -de universiteit van Mos kou. Zij hebben geen moeite gehad met slechte wegen op deze reis van 6.500 kilometer. Evenmin hadden zij moei lijkheden met de politie - behalve vlak voor hun terugkeer in Londen. De bus werd toen door een Britse politie-auto aangehouden. „Waar laten jullie die bus op lopen - wod ka?" riep de agent, „jullie weten toch dat jullie niet harder dan 30 mijl mogen rijden?" De studenten gingen op de heenreis via Duitsland en Polen en terug via Finland. De totale kosten voor ie der waren ongeveer 180 gulden De bus is door twee der studenten be stuurd. De groep wil proberen het voertuig weer van de hand te doen. Z. K. H. prins Bernhard is vanmor gen om vyf uur per vliegtuig van Soesterberg vertrokken naar Istanboel. waar hij de vier dagen durende Bilder- bergconferentie zal bijwonen. Iemand heeft dinsdag «P de speel plaats van een lagere school te Houston in de Amerikaanse staat Texas een zelfgemaakte granaat gewor-en, waar door zeker vier kinderen en twee vol wassenen het leven hebben verloren. 27 kinderen zijn met verwondingen in een ziekenhuis opgenomen. In de auto van de dader, die bü de school geparkeerd was, zün zes detona tors en een ontstekingsaDparaat gevon den. Op het schoolplein is een met potlood geschreven briefje gevonden, vermoedelijk bestemd voor de hoofd onderwijzer, waarin de dader hulp vraagt b|j het zoeken naar zün vrouw. Hij was kennelijk geestelijk gestoord. Op de school, waar alleen blanke kin deren schoolsrineen. bestonden geen in tegratie-moeilijkheden. De Russen gaan een nieuw sport centrum bouwen in het kuuroord Le- selidze aan de Zwarte Zee, dat zal dienen als trainingscentrum voor de Russische sportmensen, die in aanmer king komen voor uitzending naar*de Olympische spelen 1960 te Rome. (Van een onzer verslaggevers) Burgemeester en wethouders uan Nieuwer-Amstel hebben de raad voorgesteld een rijdende po litiepost een caravan met mo- bilofooninstallatie van 18.500 gulden aan te schaffen. Het is na melijk gebleken, dat bij bijzon dere gelegenheden, de operaties vanuit een permanente 'politie post tamelijk moeilijk kunnen voorden geregeld. In verband met bijv. de terugkerende roeiwed- strijden op de Amstel en de Bos baan, wieier- en hockeywedstrij denalsmede in verband met het op hoogtijdagen uit te oefenen extra-toezicht in het Amsterdam se Bos en de uitbreiding van het wegennet, zal de oplossing van een verplaatsbaar politiebureau in een behoefte voorzien. Minister-president prof. De Quay is dinsdagavond van Schiphol naar Ca nada vertrokken. Vandaag zon prof. De Quay in Ottawa een onderhond hebben met de Canadese premier Die- fenbaker. waarbij hü °-a- bet emigra tie-vraagstuk ter sprake zou brengen. ,,De emigratie van Nederlanders naar Canada is de laatste jaren relatief ge zien teruggelopen. Ik weet, dat de Ne derlander in het algemeen terugschrikt voor de seizoenswerkloosheid in dat land, iets wat voor de Canadees een normaal verschünsel is. Ik wil gaarne van premier Diefenbaker vernemen, hoe hij over dit vraagstuk denkt", al dus prof. De Quay. De minister-president, die vergezeld wordt door zijn echtgenote, zal zya twee kinderen bezoeken, die enige ja ren geleden naar Canada zyn geëmi greerd. Voorts is prof. De Quay o.a. van plan enige gezinnen van geëmi greerde Nederlanders te bezoeken. Op 24 september vertrekt de minis-, ter-president van Toronto en reist via New York per K.L.M. naar Nederland terug. (Van onze correspondent) In plaats van veldmaarschalk Mont gomery. die ter gelegenheid van' de herdenking van de bevrijding van Eindhoven op 18 september de plech tigheden zou komen bijwonen maar thans door een verkoudheid verhin derd is, zal nu de Engelse ambas sadeur. Sir Paul Mason, naar Eindhoven komen. De festiviteiten, die rond zijn bezoek zijn georganiseerd, zullen daar- daardoor niet gewijzigd worden. De door niet gewijzigd worden. De offi ciële opening van de Montgomerylaap zal nu door dc Engelse ambassadeur geschieden, Verder zullen ook de Belgische am bassadeur, de Franse attacbé en de plaatsvervangend Amerikaanse am bassadeur de herdenking bijwonen. Vrydag zal van 10 tot 12 en 2 tot* 5 uur gelegenheid worden geboden tot het leggen van bloemen en kransen, óp de geallieerde graven op de algemene begraafplaats. De erewacht bij het monument op het Stadhuisplein zal vrüdag betrokken worden door Engelse militairen. Des avonds om halfelf zal het gemeentebe stuur voor het Van Abbe-museum een serenade gebracht worden, door de stu denten van de Technische Hogeschool.' Dé "Wereldomroep zal de festiviteiten uitzenden naar Amerika en Frans Ca nada. De zangeres Mimi Aarden uit Heem stede, dis tijdens de Bayreuther Fest- spiele een uitnodiging ontving van Witland Wagner tot een auditie, heeft naar aanleiding van deze auditie een uitnodiging ontvangen haar medewer king te verlenen aan een reeks voor stellingen van de opera „Tristan und Isolde", waarvan in januari de première wordt gegeven door de S taatsopera te Hamburg onder regie van Wieland Wagner. De echtgenote van. de vroegere Brit se socialistische premier Attlee, heeft dinsdag in de buurt van Londen een auto-ongeluk gehad. Zij is met lichte verwondingen in een ziekenhuis opge- ?an de tegenlig- botsing kwam, nomen. De bestuurder van de 1 ger waarmee zü in werd gedood. Mevrouw Attlee was op weg naar haar echtgenoot, die de vorige week ter observatie in een Londens ziekenhuis is opgenomen. Attlee zal waarschijnlijk morgen het ziekenhuis kunnen verla ten. Advertentie) weet het: schriftelüke langdurige garantie keuze uit honderden, dê nieuwste modellen de mantel uwer keuze wordt veilig en gratis bewaard a.s. winter elke bontmantel gegarandeerd motvrij ALLES VAN EIGEN ATELIER Enkele voorbeelden: 3-J MODELLEN YEMEN van 295.NU van 295.-— NU van 595.— NU van 590.— NU van 790.NU van 1180— NU KOOP NU. LANGE MODE7LEN van 390.NU van 490.NU van 790.NU van 1080.NU van 1390.NU van 1490.NU EN BESPAAR VEEL, ZÊÈR VEEL GELD Ferd. Bolstraat 32 Tramlijn 16-24-25 AMSTERDAM Tel. 798981 REtSKOSTEN WORDEN VERGOED.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1