Arbeiders woningen Weer incident om Chroestsjew Funest Ir. VISSER tegen verzwakking van strijdmacht Prinses plant eerste tulpen in Amerikaanse ^Keukenhof X-15 maakte eerste echte vlucht Rus wilde zaal verlaten Duizend man in staking te Oss Chroestsjew zat vast in de lift Zakenlieden waren te rumoerig Mr. baron Gevers naar Djakarta IN VOETSPOOR VAN IR. STAF Defensie-inspanning Nederland op zevende plaats TWEE - TER WILLE VAN FOTOGRAFEN Experiment verliep zeer succesvol Bloemen op graf van president Roosevelt Weer kunstmaan van Amerika in baan Paola verwacht baby Schotse mijnwerkers ingesloten r r BOVEN WOESTIJN IN CALIEORNIË VRIJDAG 18 SEPTEMBER 15*59 A J ZEVENTIENDE JAARGANG No. 42M -\ J Hcoldredacteur: L)r J A. H J S BKUIIMS SLOT DE Russische tsjew premier Chroes- heeft gisteravond toor nig een gehoor van tweeduizend Amerikaanse zakenlieden in New York het zwijgen opgelegd door met heengaan te dreigen als zij niet ophielden met hem in de rede te vallen. Zoals bekend kreeg de Russische premier het woensdag avond aan de stok met Ameri kaanse journalisten, toen deze hem naar zijn mening „provoce rende" vragen stelden op een persconferentie. ..Geef antwoord!' Opvolder van Hasselman Onze zaak Averechtse uitwerking Ontevreden over weeklonen Lager S. J. v. d. Eergli terug bij UNILEVER BELANGRIJKER DINGEN Orgel Prinses bloosde Na reeks tegenslagen: Zjoekow ambassadeur in Washington? Rotterdam. 'i-Gravenbaie Üordrccht; üchiedatn Wille ae WiUtiUaai za iiarfuo iö Po-tÖOi 11IV Pusrgir© ;NG 424018 Xiactuendiensi loonnemeiiiei tozi>ïyau uur Zaterdags t?18 uur Telefoon 115700 tiuygtKspunn lettioor idz-m. ,j dji*en> Po«tbu* 1091 - posimrc No Klachtenaienst 18 30iy «$i Sduiu'n 132 - Teiei 4570 T»>nm»« - fOmm'Ktrflat 6?» ♦24861 feietoon "J62569 - Met 65451 Aoopnememsprii» 81 «*nt Der weeit i d5 per maana, j .90 per kwa-taal. Los* nummers >i cent Versebürit daeetltks (Geldig tot zaterdagavond) pnvitnir H DE FUIK; NOORDELIJKE WIND. Bewolkt, maat- op de meeste plaatsen droog weer. Over wegend matige wind uit noordelijke richtingen. Minder koude nacht, morgen ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 6.19 Maan op: 19.51 onder: 18.48 onder: 8.51 AT de socialistische pers in haar \_J beschouwingen over de miljoe nennota cijfers en feiten door de rode bril bekijkt is begrijpelijk. Dat geeft haar echter niet het recht om door simpele woordverwisseling een verdraaiing der feiten te geven. Evenals de andere dagbladen heeft ,Het Parool" veei aandacht besteed aan de miljoenennota. Een ding trof ons in de kolommen van het onafhan kelijke socialistische orgaan: „Het ka binet wil 2500 arbeiderswoningen min der bouwen." Wij hadden dit ni. niet in de nota van minister Zijlstra gele zen. Het stond ook niet in die nota. Bij de mededelingen over de begroting van het departement van Volkshuis vesting en Bouwnijverheid werd wel opgemerkt, dat in 1960 goedkeuring zou worden verleend voor de bouw van 37.500 woningwetwoningen. Voor 1959 was het aantal woningwetwonin gen op 40 000 geraamd, zodat er dus inderdaad van een vermindering van 2.500 woningwetwoningen sprake is. t ET Parool" heeft nu dat „wo- „H ningwetwomngen" verwiiseld voor „arbeiderswoningen". Zo op 't oog 'n eenvoudige verwisseling. De wonmgwetbouw is in zekere zin volks woningbouw. In tijden van woning- schaarste financiert 't rijk de bouw van woningen voor de groepen met l|- ger. inkomens. Betekent dit, dat alle woningwet woningen arbeiderswoningen zijn? Wie door de imposante nieuwe wij ken van onze grote steden wandelt, zal tot de conclusie komen, dat dit be slist met zo is. Huren van meer dan f 10Q per maand vo->r woningwetwo ningen zijn daar geen zeldzaamheid. In feite was de situatie de laatste ja ren zo, dat de woningwelbouw een belangrijke concurrent voor de parti culiere bouw was geworden. Tot scha de van de gezonde opbouw van de wo ningmarkt. Door nu het aantal woningwetwonin gen iets tere te brengen en tegelijk maatregelen aan te kondigen voor de bouw van goedkope arbeiderswonin gen tracht minister Van Aartsen de verhoudingen op de woningmarkt weer in evenwicht te brengen. Er zal meer concurrentie ontstaan, hetgeen onge- Het incident van gisteren deed zich voor. toen Chroestsjew een aantal vra twijfeld invloed op de huren zal heb-j gen werd gesteld nadat hij een diner ben. HET kabinet wil niet minder ar beiderswoningen, maar méér Dat blijkt uit de Troonrede en uit de memorie van toelichting van minis ter Van Aartsen. Het poogt dat te bereiken door op voering van de concurrentie tussen de woningwetbouw en de particuliere bouw. Afgezien nu van het feit, dat het niet juist is, het woord „woningwet woningen" te vervangen door „arbei derswoningen" vragen wij ons af, waarom „Het Parool" zijn lezers niet beter heeft voorgelicht over de werke lijke plannen van het kabinet. Die plannen zijn na lezing van de memorie van toelichting op de begro ting van het departement van Volks huisvesting en Bouwnijverheid toch duidelijk. De methode van het kabinet De Quay is weliswaar geheel anders dan die van voorgaande kabinetten na de oorlog, maar wie heeft gezien, hoe ook in de woningwetsector de hoge huren steeds meer toenemen zal toch moei lijk bezwaar kunnen maken tegen een nieuwe aanpak van het woningpro bleem? Een aanpak, die er op ge richt is juist voor de arbeiders behoor lijke en betaalbare woningen te bou wen. r\E lagere publiekrechtelijke orga- nen, gebonden aan een rente gamma van 4 '/4 pet., zijn de laatste jaren niet in de gelegenheid geweest zelfstandig op de kapitaalmarkt te opereren. In hun kapitaalbehoeften moes. worden voorzien via de Bank voor Ne- derlandsche Gemeenten, die, niet ge bonden aan het rentegamma, een ho gere rente kon geven. Nu de rente op de kapitaalmarkt zich in dalende richting beweegt, wil len provincies en gemeenten proberen weer zelfstandig leningen te sluiten. Rotterdam heeft deze week besloten tot uitgifte van een obligatielening van f 25 miljoen tegen V'A pet, en Amster dam wil hetzelfde doen. Prompt komt nu de Bank voor Ne- derlandsche Gemeenten weer aan de markt met een lening van 75 -mil joen tegen een rente van 412 pet,, dus pet, meer. Het is duidelijk dat dit voor de la- fiere publiekrechtelijke organen fu- had toeeesproken, dat te zijner ere door de New Yorkse economische club. het bolwerk van de grote zakenwereld, was gegeven. Telkens en telkens werd Chroestsjew in de rede gevallen terwijl hij bezig was een vraag te beantwoorden. De Russische premier zweeg een tijdje en zei toer met stemverheffing: „Ik ben een oude rot en gij kunt mij met die kreten niet in de war brengen. Gij moet genoeg gastvrijheid tonen om mij niet in de rede te vallen. Als men niet wil luisteren, kan ik wel weggaan". Met nog meer stemverheffing riep hij uit: „Ik ben hier niet gekomen om iets af te bedelen. Ik kwam hier als vertegenwoordiger van een groot land en een groot volk. dat een grote okto berrevolutie tot stand gebracht heeft. Die kreten kunnen de grote prestaties van ons vol kniet wegvagen". Hierop werd geropeen: „Geef antwoord op de vragen". Chroestsjew antwoordde strneg: „Ik zal antwoorden als men mij niet meer in de rede valt". Er volgden enige ogenblikken stilte en Chroestsjew ging verder met zijn antwoord. De vraag die aanleiding gaf tot het incident, was gesteld door Gardner Cowles, uitgever van het blad „Look", die op de man 'af vroeg: „Waarom wilt u uw volk niet toestaan naar uitzen dingen uit de Ver. Staten te luisteren? Waarom staat u niet toe, dat tijoschrif- Binnenkort zal de ambtsperiode van de heer A. H. Hasselman als tijdelijk zaakgelastigde te Djakarta worden be ëindigd. Als zijn opvolger is aangewe zen mr. IV. J. G. baron Gevers, thans Nederlands ambassadeur in Teheran. en en kranten vrij in de Sowjet-Unie worden verspreid? Waarom wilt u be slist. dat berichten van Amerikaanse correspondenten in de Sowjet-Unie gecensureerd worden?" Chroestsjew zei: „Wat ons publiek mag horen of lezen is een zaak die uitgemaakt moet worden door ons eigen volk en zijn regering en niet door een buitenlandse regering of door machten van buiten. Gij onderdrukt soms ook Amerikaanse stemmen. Ik wil slechts een voorbeeld noemen: „Ons volk en vele anderen houden van de grote zanger Paul Robeson". Chroestsjew ging niet in op de rest van Cowles' vraag. Een tijdje later scheen de Russische premier het inci dent vergeten te zijn. Hij schudde de president van de economische club warm de hand en gaf ook Cowles een handdruk. In zijn reoe aan het diner gaf Chroetsjew de industriëlen onomwon- Zie verder pag. 3e kol.) TUSSEN de puinhopen van het in gestorte flatgebouw in het Ita liaanse havenstadje Barletta wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Tot nu toe heeft men vijftig doden geborgen. De autoriteiten van de stad hebben vandaag voorzichtig de veronderstelling geuit, dat waarschijnlijk thans niet meer dan tien a vijftien lichamen onder het puin bedolven liggen. Daarmee zou het dodencijfer niet tot ruim honderd oplopen zoals men aanvankelijk vrees de. Men heeft echter geen zekerheid, zolang de puinhopen niet geheel zijn opgeruimd. Op zijn vroegst kan men hiermee in de loop van morgen gereed komen. Ruim duizend arbeiders van de af delingen slagerij en vleeswaren van de N.V. Zsvanenbergs fabrieken te Oss zijn donderdag een sit-down staking be gonnen. Ook vanmorgen zijn zij niet aan het werk gegaan. Naar het ANP verneemt zou de oor zaak van het conflict liggen m net feit dat de arbeiders ontevreden zijn over de wijze, waarop het weekloon sedert enige tijd wordt uitbetaald. Dit geschiedt bij wijze van voorschot. Eens per maand volgt dan een defi nitieve afrekening. Het „week-voorschot", dat op deze wijze deze week uitgekeerd werd, zou - wegens belastinginhouding - voor me nige arbeider beduidend lager zijn ge weest dan het weekloon, dat hij zich voorgesteld had. Hierdoor ontstond grote ontevredenheid. Noch van arbeiderszijde, noch van de kant der directie wenst men echter een officiële verklaring of toelichting op de motieven of aanleiding van de staking te geven. Het was vanmorgen nog niet duide lijk of de vakbonden wel of niet achter de stakers staan. De staking had tot dusver een rustig verloop. In een gisteren gehouden buitenge wone vergadering van aandeelhouders van Unilever te Rotterdam is de heer S. J. van den Bergh herbenoemd als lid van de raad van bestuur. (Van onze parlementaire redacteur) IN de door de nieuwe minister van Defensie ondertekende memorie van toelichting op de begroting van het departement van Defensie wordt opgemerkt, dat de bewindsman zich geheel aansluit bij de visie van minis ter Luns op de internationale situatie. Minister Visser, die vorige week in Elsevïer's Weekblad scherp werd aan gevallen, omdat dit blad uit vroegere uitlatingen van de minister meende te mogen concluderen, dat de nieuwe be windsman geneigd was tot een compro mis met de Russen, onderschrijft ge heel het uitgangspunt van de westerse verdedigingsinspanning. Voorts zegt de minister, dat hij zich geheel aansluit bij de grondslag van het beleid van zijn voorganger, ir. Staf, aangezien deze beschouwingen steu nen op de in de Navo algemeen aan vaarde opvattingen en de instemming hebben van het overgrote deel der Nederlandse volksvertegenwoordiging. De minister legt vervolgens een PRINSES BEATRIX Is gisteren van uit New York door het fraaie land schap langs de Hudson naar de Ster ling Forest Gardens gereden om in de ze prachtig gelegen bloementuin (de Amerikaanse „Keukenhof" de eerste tulpenbol te planten. De tocht daarheen verliep niet zon der stoornissen, want een politie-auto, die aan de stoet voorafging, kreeg een lekke band, waardoor enige vertraging ontstond. Nogmaals was er een stagna- HET Amerikaanse experimentele ruimtevaartuig X-15, waarmee la ter dit jaar wellicht een mens naar de rand vau de atmosfeer zal vliegen, heeft gisteren boven de Mo ja ve-woestijn in de Amerikaanse staat Caiïfornië ziin eerste motorische vlucht gemaakt. De tocht duurde ongeveer vier minuten. De snelheid van de X-15 bedroeg on geveer tweeduizend kilometer per uur. Op 12.500 meter hoogte liet het „moedervliegtuig", een bommenwer per van het type B-S2, de X-15 los-en stelde testpiioot Scott Crossfield de raketmotoren in werking. „Alles werk te prachtig, precies zoals we het be rekend hadden", zei Crossfield. ,,Ik was alleen maar passagier, maar dan eerste klas, met een gereserveerde coupé. Ik heb alleen maar de schake laars ingedrukt". De verbranding in de raketmotor verliep snelier naarmate de X-15 ho ger kwam en zodoende was de brand stofvoorraad die voor de eerste vol ledige proefvlucht was meegenomen, sneller verbruikt dan men berekend had. Crossfield wees de veronderstelling van de hand dat de éérste proefvlucht iets te maken zou hebben met Chroes- tsjew's bezoek aan Amerika. „Wij heb ben hier wel belangrijker dingen te doen", zei hij. De X-15 is torpedovormig met klei ne vleugels in pijlstelling en lijkt veel op een raket. Het toestel zal krachti ger motoren krijgen en dan vluchten tot een hoogte van ongeveer 160 km maken. De X-15 was al enkele malen in de lucht geweest, maar werd tot nu toe steeds gedragen door een B-52 bom menwerper. tie. toen een functionaris van de stad New York met zijn hand tussen een autodeur beklemd raakte en naar een ziekenhuis moest worden gebracht. In de pas aangelegde Sterling Forest Gardens hadden zich een driehonderd belangstellenden verzameld om de Prinses de eerste bol met een zilveren schepje te zien planten. Ten gerieve van de persfotografen plantte prinses Beatrix er zelfs twee. Later bracht de Prinses een bezoek aan de militaire academie te West Point. In het hoofdbureau kreeg zij een cadettensabel en tevens zegde men toe, dat men een wasser! beeld van. een ca det in gala-uniform naar de K.MA. te Breda zou sturen. In de beroemde kapel van West Point luisterde prinses Beatrix naar een bespeling van het orgel met de 14.100 pijpen, het grootste op het wes telijk halfrond. „Ik vind "West Point geweldig, ver klaarde de Prinses met een stralende lach aan haar begeleider en toen zij ruim 2500 cadetten voor de lunch naar binnen zag marcheren, zei ze: „Hoe leert u ze dat toch zo goed?" Van West Point reed het hoge gezel schap later naar Newburgh, waar de Prinses een van George Washington's hoofdkwartieren uit de revolutie be zichtigde. 's Avonds was de Prinses te gast bij mevrouw Roosevelt, de weduwe van president Franklin D. Roosevelt. De herfst komt in het land. De laat ste strandstoelen worden weggehaald. Aan de lange, fraaie zomer van 1959 is althans voor de badplaatsen een einde gekomen. Op het graf van de president in de rozentuin bij het landhuis van de familie Roosevelt legde de Prinses een krans van rozen en witte anjers. Mevrouw Roosevelt toonde haar gaste later de bibliotheek van haar echtge noot. De Prinses bloosde toen haar gast vrouw haar een oude foto liet zien, waarop zjj (Beatrix) als klein meisje stond. Vandaag zou de Prinses o.a. de oude Nederlands Hervormde Kerk in Kings ton bezoeken, die haar 300-jarig bestaan viert. Verder was er een officiële ont vangst te Hudson. Vandaar zou zjj aan boord van de „Dauntless", het jacht van Lawrence Rockefeller, over de Hudson naar Albany gaan, waar zjj zal teelnemen aan de plechtigheden ter elegenheid van de Hudson-herden- king. In Brussel is vandaag bekendge maakt dat prinses Paola, de echtgenote van prins Albert van België in blijde verwachting is. De baby wordt in het komende voor jaar verwacht. |||||||||lllllllllllllllllllllll!Ülliililll[HIIIII!HljiiHiiilli!iillilllil nest is en dat hun pogingen daardoor vrijwel tot mislukking gedoemd zijn. Is dat nu de bedoeling? Velen hebben ook in deze tijd de mond nog vol ovnr een zelfstandig en verantwoord gemeentebeleid. Van een daadwerkelijk streven om in die rich ting mogelijkheden te openen, ziet men echter niet veel. En zo blijft het harnas knellen. Een nieuwe Amerikaanse kunstmaan draait om de aarde. De satelliet, die kegelvormig is, werd vanmorgen in al le vroegte op de basis Cape Canaveral met succes gelanceerd door middel van een "Vanguard-raket. De kunstmaan die 45 kilogram weegt volgt precies de voorgeschreven baan. zo heeft het Amerikaanse bureau voor de ruimte vaart (NASA) bekendgemaakt. In de kunstmaan bevinden zich in strumenten voor het meten van het magnetische veld van de aarde en de x-stralen van de zon en voor het regi streren van andere omstandigheden in de ruimte. De lancering van deze Vanguard-sa- telliet, de laatste van deze serie, was dinsdag jl. om technische redenen uit gesteld. Donderdag mislukte een po ging met een Transit-satelliet van 120 kilo, die met behulp van een Thor-Able raket werd gelanceerd en woensdag moest een Jupiter-raket met muizen en kikkers kort na de lancering tot ont ploffing worden gebracht, omdat het projectiel niet goed functioneerde. Van de elf Vanguards die in de afge lopen 21 maanden gelanceerd werden zijn er drie in een baan om de aarde gekomen. De nieuwe kunstmaan, die officieel Vanguard III heet, is samengesteld uit magnesium en glasvezel. Amerikaanse ruimtevaartdeskundigen zijn van me ning. dat de satelliet naar schatting dertig tot veertig jaar om de aarde zal blijven draaien. staatje over, waaruit blijkt, hoeveel van hun nationaal inkomen de ver schillende Navo-landen aan de defen sie besteden. Uit dit staatje blijkt, dat de V.S. veruit bovenaan staan met 11,5 procent. Vervolgens komen Frankrijk (9,1 pro cent), Ver. Koninkrijk (8,3), Canada 16.5), Griekenland (6,1), Turkije (4,9) en op de zevende plaats Nederland (eveneens 4,9). België en West-Duits- Iand geven resp. 3,8 procent en 3,7 pro cent van hun nationaal inkomen aan defensieve lasten uit. De minister somt vervolgens op, wat reeds sedert 1951 werd bereikt. Vanaf 1950 werd uit eigen middelen 14,7 miljard voor het defensie-apparaat uit gegeven. Bovendien werd belangrijke hulp verkregen van de Ver. Staten en Canada. Momenteel is het bestand van de onroerende goederen f2 miljard en van de onroerende goederen 7 mil jard. De minister geeft vervolgens een overzicht van de sterkte van onze strijdkrachten en voegt daaraan toe, dat de opbouw heeft kunnen plaats vinden ondanks vaak ongunstige om standigheden. De minister zegt, dat het moeilijk is Nederland met een ander land te vergelijken. Engeland besteedt meer dan Nederland, hetgeen hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door zijn verspreide belangen. De Duitse defensie verkeert nog in opbouw en voor België worden de uitgaven voor I960 11 procent ho ger geraamd dan die voor 1959. Wanneer men in Nederland algemeen van gevoelen is, dat onze inspanning te hoog is, dan zal men in Navo-ver- band krachtig een ommekeer moeten bepleiten. Men dient echter niet zo ver te gaan, dat de reeds minimaal geschat te defensielasten nog lager worden ge steld. Een algemeen tekort zou daar van het gevolg zijn en het Navo-schild zou te zwak worden. De minister wijst er voorts op, dat de Nederlandse inspanning primair Nederland ten goede komt, omdat de Nederlandse strijdkrachten primair tot taak hebben een aanvaller de toegang tot Nederlands grondgebied te ont zeggen. Een verzwakking van de strijdkrach ten is dus ten nadele van eigen land en volk. Het ontstane deficit kan slechts worden opgevuld door de gro tere bondgenoten, wier aandacht ech ter meer op „het zwaard" dan op „het schild" is geconcentreerd. De kleinere landen zouden voorts nog meer afhankelijk worden van de grote, waarmede zeker geen Neder lands belang gediend is. Bovendien dreigt het gevaar, dat wanneer de neiging in Europa om tot verlaging van de defensielasten over te gaan algemeen wordt, de V.S. wel eens minder bereid zouden blijken om het schild" in Europa consequent met hun zware strategische wapens te ondersteunen. Bestudeerd wordt nog, zo deelt ir. Visser verder mee, welke bedragen in de komende drie jaar voor onze defen sie nodig zullen zijn. In de in 1960 afgelopen periode was het jaarplafond 1650 miljoen gulden. Per 1 januari 1960 zal van de sinds 1950 door de Staten- Generaal gevoteerde f 14,7 miljard nog 800 miljoen niet uitgegeven zijn. Hiervan moet 50 miljoen worden betaald voor prestaties van derden, geleverd vóór 31 dec. 1959, 500 mil joen zal nog moeten worden betaald op in uitvoering zijnde aanschaf pro gramma's en voor f 250 miljoen zal na 1 januari 1960 kredietverstrekking plaatsvinden. Een der oorzaken van de overloop van 250 miljoen noemt minister Vis ser het feit, dat minister Staf zich m verband met de bestedingsbeperking akkoord heeft verklaard in 195S en 1959 minder kasuitgaven te doen dan aan vankelijk was berekend. Een deel van het geld kan nu wor den gebruikt om de noodzakelijke mo dernisering van het materieel te beta len. Als zodanig zal het onderdeel vor mer» van het financieringsplan 1961— 1963 dat thans wordt uitgewerkt. Een veertigtal Schotse mijnwerkers is door een brand in een mijn te Auchengiech, ongeveer elf km van Glasgow, ingesloten. Ambulances en brandweer uit Glasgow hebben zich naar de plaats des onheils gespoed. Chroestsjew heeft gisteren enkele minuten vastgezeten ia de lift van Waldorf Astoria hotel. De premier kwam terug van het Commodore hotel en was op weg naar zijn kamers. Met hem zaten in de lift Cabot Lodge en twee tolken. Op de 30ste verdieping bleef toen de lift steken. Na enkele mi nuten konden Chroestsjew en zijn be geleiders uitstappen. Naar de 34ste ver dieping heeft hij toen de trappen opge lopen. Het Franse blad I'Aurore meldt dat er een kans bestaat dat de vroegere Russische minister van Defensie, maar schalk Zjoekow, binnenkort benoemd zal worden als ambassadeur in Was hington of als vertegenwoordiger van de Sowjet-Unie bij de Ver. Naties. Het blad geeft voor dit bericht geen bron op en wijst er met nadruk op, dat het onmogelijk is gebleken het op juistheid te controleren. Zjoekow werd in 1957 afgezet als minister omdat b» zou hebben getracht de invloed van d« communistische party op de strijd* krachten tegen te gaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1