Een geopende deur Rede van Chroestsjew in de VN.: Politietroepen voor interne veiligheid Alle hoop op redding nu opgegeven Prinses BE A TRIX te N aj aar spr ij s vraag Sp&d en Spet ÜHHIIM Koopt op tijd uw zekerheid Stad (aan zijn rechterzijde. Ook minister in ijltempo bezichtigd Mijnramp in Schotland Chroestsjew nèt misgelopen Acht en vijftig doden in Barletta 1 R 47 mijmverkers kimmen om KOOPT NU r ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4413 NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Beroemde filmster Nader beraad over c.a,o. in grafisch bedrijf GEURTS' Conservenfabriek c.y. N.V, Algem. Verzekering Mij. ÜBO Kromme Nieuwe Gracht 8-10, Utmht ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1959 V J P'reotpur: H. HE RUK» Hoofdredacteur: Ur J A H J S BRUINS SLOT lil i - S TJRINSES BEATRIX is gister avond, na een ware zegetocht door de Hudson-vallei, aangeko men in Albany, icaar zij als gast van gouverneur Rockefeller, drie dagen zal verblijven. Het laatste deel van de reis, vanaf Hudson, legde zij af in het jacht van de Rockefellersde „Dauntless" Mevrouw Rockefeller begroette de vorstelijke gast, bij de lan dingssteiger. verloochent haar dochter Een stralend# carrière was haar meer waard dan het samenzijn met haar kind. Lees Libelies nieuwe vervolgverhaal „En toch overwon de liefde"Ontroerend, bijzonder romantisch. Natuurlijk in Libelle, want is nu eenmaal beter £ov,n^araa gcdi&Kéu Schouten Kraak HOTEL „'H LÖSSE HOES" VERCHR. stalen kinderstoelen come BÓXEN, BOXMATRASTES BABVTRAPEiES s'HEERENBERG-TEL -08346-444' N.V, Levensverzekering Mij. ÜBO EH3 gatuiMB: •(-GraTenhaie Dordrecht: gchledun: Witte nm wiui.lraai 40 - l'ei«i uiiuu (g u PoMbu» ui! Pustgiro No iztóiw klacntendlenst a Oormem en ten iodo19.30 uur. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700. Huygenspirin i leifctooti inula, ia ojnen). Postbus 1091 - Postgiro No 124867 Klachtenoienft 18 3111S.I1L Telefoon 362568 Souiwe* 132 relet 4S70 Thoma» - Krmomtraat 6a - Met 65451. Abonnementsprijs 81 cent nm wee* >2.66 per maand, /.Bl) p« tua.-tAAL Lx>«* nummer» 'S cent. VarschMnt dazeliik*. (Geldig tot zondagavond) RUSTIG WEER Droog weer met wolkenvelden maar plaatselijk ook zonnige perioden. Zwakke wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Morgen: Zon op: 6.21 Maan op: 20.18 "onder: 18.46 onder: 9.58 RONDOM de onlangs gegeven wei gering van de kerkevaad der Ned. Herv. Gemeente van Papendrecht op het hem van de zijde van B. en W., dier gemeente top initiatief van de p. v.d. A.) gedane verzoek om bijbel- onderwijs te geven op de drie open bare scholen in deze gemeente, krach tens art. 26 der L.O. wet '20. is eni ge deining ontstaan. Het blad van de openbare onder wijzers „Het Schoolblad" (13 juni j.l.i was er al heel gauw bij om boven een citaat uit „Het Vrije Volk" over deze weigering, een spotprent af te drukken een zwartrok, getooid met hoge hoed en paraplu, met opgeheven handen de toegang tot de openbare school versperrend aan het Evange lie. Tussen haakjes: het zou niet on aardig en zeer billijk geweest zijn in dien „Het Schoolblad" enige tijd gele den 6ók een dergelijke karikatuur had laten vervaardigen, maar dan ten koste van zijn politieke vrienden in Papendrecht, toen de P.v.d.A. en de yyp echt ouderwets en bloc stemden tégen het afgeven van een urgentieverklaring ten behoeve van een op te richten christelijke tech nische school voor het westen van de Alblasserwaard (te bouwen ln Papen drecht) en daarmee voor hun ge meente het vestigen van CHRISTE LIJK technisch onderwijs blokkeer den. Maar dit terzijde. „Hervormd Nederland" van 5 sept komt met een hoofdartikel over deze zaak, waarvan de teneur is, dat het deze weigering van de hervorm de kerkeraad betreurt. Niet juist is in dit artikel de bewering alsof OUDERS van kinderen, die de openbare scho len ter plaatse bezoeken, om dit bij- belonderwijs zouden hebben gevraagd. Het verzoek Is uitgegaan van het col lege van B. en W. op instigatie van een Ud van de P- v.d. A. Algehele ontwapening binnen vier jaar (Advertentie) Zon op Zon onder ,ET „Hervormd Nederland" be- M treuren wij de weigering van de kerkeraad der Ned. Hervormde Ge meente. Zeker, men vermoedt ter plaatse naar ons bij een onder zoek gebleken is het slaan van po litieke munt uit dit socialistisch ini tiatief. Dit moge waar zijn bewij zen heeft men hier niet voor. En al had men ze wel, dan zou dit o.l. nog geen verhindering mogen zijn om een deur, die ons voor een onbe lemmerde gang van het Evangelie ge opend wordt, binnen te gaan. Men moet de zaak geloven. Indien de openbare school om dit bijbelonderwijs vraagt omdat het de christelijke scholen ter plaatse wil treffen, dan is dat onjuist. Maar even zeer is het mis, indien de christelij ke scholen dit onderwijs op de open bare school zouden willen tegenhou den omdat het hun mogelijk een en kele leerling zal kosten. Men zal hier moeten waken voor het niet denk beeldige gevaar, dat men eigen zaak vereenzelvigt met die van het Evan gelie. Natuurlijk zijn wij er in de huidige situatie diep van overtuigd, dat God ONS bindt aan de christelijke schooL We aarzelen zelfs niet om vanuit het Evangelie daarheen, rechte lijnen te trekken. Maar evenzeer geloven we, dat God ZÉLF niet aan het instituut van de school met de bijbel gebonden is, dat Zijn arm onverkort is, dat Hij bij machte is ook door het éne uur bijbelonderwijs op de openbare school een weg open te breken voor de voet stappen van onze Heer. En als men ons dan tegenwerpt: ja maar in het volgende uur kan worden afgebroken wat ge in het vorige hebt opgebouwd, dan antwoorden we: Zouden we dat maar niet aan de Here onze God over laten, die ons in de bijbel leert, dat Zijn Woord NIET leeg weerkeert? TEGELIJKERTIJD zal men dan „EIGEN" mensen duidelijk dienen te maken, dat, naar onze mening, een openbare school met één uur bij belonderwijs nog bepaald geen CHRIS TELIJKE school is. rSAAROM menen we dat men hier niet zoals in de motivering van de hervormde kerkeraad geschiedde volstaan kan met de verwijzing naar de vier christelijke scholen ter plaatse, waarheen ouders hun gedoop te kinderen hebben te sturen. Op de openbare scholen zullen stellig ook on gedoopte kinderen zitten. Mag men die laten uitsluiten binnen het bereik van het apostolaat van neutraliteit, alge meenheid en ongeloof? De vraag stel len is haar beantwoorden. Bovendien staat de kerkeraad hier zwak, omdat voorheen krachtens eigen opdracht dit bijbelonderwijs door zijn vroegere predikanten WÈL gegeven is. Toen de zen de gemeente verlieten, is het bij belonderwijs op de openbare school niet meer voortgezet. REMIER Chroestsjew heeft gisteravond in de zeer volle zaal van de Verenigde Naties in New York zijn van tevoren aan gekondigde rede over de ontwapening gehouden. Zün voor stellen zijn inderdaad van zeer ingrijpende aard. Het voor naamste punt is: totale ontwapening van alle landen binnen vier jaar. In die vier jaar zouden, vervolgde Chroestsjew, leger, luchtmacht en marine opgeheven moeten worden en generale staven en mi nisteries van Oorlog hun deuren moeten sluiten. Buitenlandse basis sen zouden moeten verdwijnen en atoomwapenen moeten worden vernietigd. Ieder land zou slechts politietroepen mogen hebben ter handhaving van de interne veiligheid. Tevens stelde hij voor: 3. Oprichting van een kernvrije zone in Midden-Europa. Vertrek van alle buitenlandse troe pen uit en lieuidatie van basissen op vreemd gebied. Een non-agressiepact tussen de leden van de NAVO en die van het Pact van Warschau. Het was de eerste maal dat een Rus sisch staatshoofd de volkerenorganisa tie toesprak. Hij deed dit voor een stampvolle zaal in het zwaarbewaakte hoofdkwartier der Verenigde Naties. Bij zijn aankomst werd by begroet door de chef protocol door wie secretaris-gene raal Dag Hammarskjoeld en de voor zitter van de Assemblee, Victor Andres Belaunde aan hem werden voorgesteld. Door laatstgenoemden werd hij naar de zaal en naar het sprekerspodium geleid. De zaal was tot de laatste van zijn 2138 plaatsen bezet. Er waren ge delegeerden, journalisten en speciale genodigden. Chroestsjew verklaarde dat hij zün voorstellen als van vitaal belang be schouwt voor de oplossing van de brandende kwesties welke de volkeren verontrusten. „De geschiedenis kent geen andere internationale organisatie op welke de mensen zo veel hoop heb ben gesteld. Geboren in de tijd dat de ruïnes van verwoeste steden en dor pen rog rookten, hebben de Verenigde Naties als haar doel geproclameerd ge neraties te redden van de plagen van de oorlog, Maar", voegde Chroestsjew hieraan toe, „veertien jaar zijn verstre ken en nog altijd is dat doel niet be reikt. De wolken van een nieuw oor logsgevaar hangen donker boven een wereld welke de gruwelen van de oor log niet vergeten heeft. De spanning kan niet voor altijd voortduren. Zij zal of ten top stijgen of staten zullen door hun gemeenschappelijk pogen de spanning wegnemen." De premier brak een lans voor af sluiting van een vredesverdrag met de beide Duitslanden, Hy noemde dit het potentieel gevaarlijkste gebied van de wereld. Voorts zei hy dat het ontoelaat baar is dat aan de regering van com munistisch China nog steeds haar wet tige rechten in de Verenigde Naties wordt onthouden. „Het is ondenkbaar dat iemand kan menen dat een stabiele en betrouwbare oplossing kan worden bereikt zonder de deelneming van.de grote volksrepubliek China, welke Haar roemrijke tiende verjaardag nadert." Na zijn rede in de Verenigde Naties heeft Chroestsjew vrijdag, in gezel schap van gouverneur Nelson A. Rocke feller, een toer door New York ge maakt. Hij reed langs de sloppen van Lower East Side, door Wall Street waar overigens alle banken al gesloten waren en enkele blokken over Broadway. Het gezelschap genoot van het uit zicht van het dak van het Empire State Building, dat met 302 verdiepingen ruim driemaal zo hoog is als het hoog ste gebouw van Moskou, de universi teit. Mevrouw Chroestsjew en haar twee dochters maakten een rondrit door het zuidelijk deel van Manhattan. V1JDAGAVOND zat Chroestsjew aan bij een diner, hem aangebo den door de secretaris-generaal der Ver. Nat., Hammarskjöld. Het diner werd door 205 gasten bij gewoond. Chroestsjew scheen ver moeid van zyn bezoek aan Hyde Park, zijn rede in de Assemblée en het be zichtigen van New York. „Er zijn niet genoeg dagen voor mijn bezoek, en ze zijn te kort," merkte hij tegenover journalisten op. Chroestsjew onderhield zich tijdens het diner met Hammarskjöld, die links van hem zat en dr. Victor Belaunde, aan zijn rechterzijde. O Luns zat aan. Bij een toast merkte hij op. dat het zuiver kapitalistische motief van winstbejag een stimulans zou kunnen zijn om hen die voor de volkerenorga nisatie werken tot grotere prestaties aan te sporen. Hij voegde hier onmiddellijk aan toe, dat het doen van voorstellen tijdens een informeel diner ongetwijfeld in strijd was met het protocol. „Ik zou u echter excuus willen vragen en van deze regel willen afwijken. Ik geloof dat een bepaalde stimu lans moet worden gevonden om het werk van de volkerenorganisatie pro- duktiever te maken. Zouden we niet kunnen overwegen het salaris van hen die deelnemen aan de bijeenkomsten van de Verenigde aties afhankelijk te stellen van het al dan niet oplossen van belangrijke kwesties, zoals bij voorbeeld ontwape ning? Vergeef mij dit grapje, maar wan neer iemand het ernstig wil nemen, kan ik dit slechts toejuichen," zo be sloot de sowjet-premier, OP het ontwapeningsplan van Chroestsjew is intussen uitvoerig commentaar geleverd. Men acht het wel een groots, maar tevens onuitvoer baar plan. Zo schreef de (Engelse) conserva tieve Daily Mail: Een adembenemend voorstel, maar, voegt bet blad eraan toe, gelyk zoveel Russische voorstellen is de praktische uitvoerbaarheid van het plan niet in overeenstemming met :H v. Soiojetpremier Chroestsjew, zyn echt genote en mevrouw Roosevelt voor het' graf van wijlen president Franklin D. Roosevelt in Hyde Park. zijn grootsheid. Een plotseling ~af' schaffen van alle wapens zou misschien meer kans op succes hebben al er geen mensen op aarde woonden t Toch mag het voorstel niet als on zin van de hand worden gewezen. Wat Chroestsjew voorstelt, is het ,'ogische einde van alle streven naar ontwape ning, aldus de „Daily Mail". De „New York Times"' schrijft, dat Chroestsjew lippendienst heeft bewe zen aan internationaal toezicht op na leving van een ontwapeningsovereen komst, maar het tevens duidelijk heeft gemaakt, dat een volledig en doeltref fend toezicht alleen kan worden in gevoerd bij een algehele ontwapening.e MEN heeft de hoop opgegeven, dat van de 47 opgesloten mijnwerkers in de mijn Aucheng- leich, bij Schryston (Schotland) er nog iemand levend naar boven zal worden gebracht. Nadat de reddingsploegen achttien uur in de weer waren geweest deelde een functionaris van de Britse kolen- raad tegen middernacht mede: „ln totaal worden 47 man in de mijn vermist en aangenomen wordt dat zij omgekomen zijn. Er be staat praktisch geen hoop meer op overlevenden*'. Een opeenhoping van koolmonoxyde heeft het nodig gemaakt, de mannen die de ondergrondse brand bestreden terug te roepen. Hij zei dat de reddingsoperaties ge durende 12 uur stopgezet zullen wor den om water in de mijn te laten stro men om de brand te bedwingen. De omgekomen arbeiders behoorden tot een dagploeg van 52 man die vrij dagmorgen vroeg werd afgesloten door een brand, die door kortsluiting in een ventilator van het luchtverver singskanaal was ontstaan. Het luchtverversingssysteem bleef B. en W. hebben zich nu tot de Chr. Geref. en de Geref. Kerk gewend. Zijn we goed Ingelicht dan liggen hier de zaken gunstiger. Gelukkig wa ren er onder de negen gemeenteraads leden, die de houding van de kerke raad der Ned. Herv. Gemeente af keurden, ook twee antirevolutionai ren. Beide kerkeraden bezinnen zich nu op een antwoord. Van harte hopen we dat beide ook de gereformeer de, die gehandicapt is door zijn pre dikantsvacature de geopende deur zullen zien. Om deze zonder aarz len men mag toch zonder reserve het volle Evangelie brengen? binnen te gaan. Gedachtig aan het woord van onze Heiland: Dwingt ze om in te gaanl T.- M. GILHUIS. doordraaien, maar dreef nu verstikken de rookwolken in de schacht waarin de mannen zich bevonden. Na veel vergeefse pogingen slaagden reddingsploegen erin zes van hen te redden. Van een werd het stoffelijk overschot gevonden. Vroeg in de mid dag was het vuur geblust, maar het zou toen nog vele uren duren voordat reddingsploegen de opgeslotenen zou den kunnen bereiken. Tegen de avond meldden de reddingsploegen, dat er dodelijk koolmonoxyde in de gangen hing. De directie had voor die tijd de hoop reeds opgegeven de mannen nog levend te vinden. Volgens deskundigen was het niet mogelijk, dat iemand lan ger dan vijf minuten leefde bij een rookontwikkeling zoals zich bij deze brand voordeed. De 45 opgeslotenen bevonden zich waarschijnlijk nog op de trein die hen naar hun werk bracht. Kort voor de aankomst van de Prin ses in Albany had ziek een grappig in cident voorgedaan. Men ontdekte plot seling dat de vlag, die ter begroeting ■was uitgehangen, de Zuidslavische was, die dezelfde kleuren heeft als de Ne derlandse doch in omgekeerde volg orde. Gelukkig kon de font hersteld worden voordat de Prinses voet aan land zette. Vandaag was de Prinses in Albany de hoofdpersoon by de herdenking van het feit dat de stad 350 jaar gele den werd gesticht als een Nederland se factory voor de handel met de Indianen. De Prinses zou de eerste steen leggen voor een planetarium en een parade aanschouwen. Bil de tocht door de Hudsonvallei, terwijl het koninklijke gezelschap gis teren in noordelijke richting reisde naar de gebieden, waar zich vroeger Nederlandse pioniers hebben gevestigd, werd het zonneklaar, dat de Prinses zich een grote plaats heeft veroverd in de harten van de bevolking van deze streek. Overal wapperden Nederlandse en Amerikaanse vlaggen. In één dorpje was driekwart van de bevolking uit gelopen om de vorstelijke gaste op het dorpsplein toe te juichen. Schoolkinderen in „traditionele" Ne derlandse kledij voerden dansen uit en zongen een lied, getiteld „Nederland" dat speciaal voor de gelegenheid was gecomponeerd. Sommige begroetingstoespraken werden in 't Nederlands gehouden, en de Prinses, die gekleed was in een grys mantelpakje, lachte voortdu rend en luisterde met belangstelling. In Kingston* bezichtigde de Prinses de driehonderd jaar oude Ned. Herv, Kerk, waar de predikant, ds. Arthur E. Oudemool, haar verzocht het be- zoekersboek te tekenen om dit hoog tepunt in de geschiedenis van de kerk voor altijd te bewaren. Toegejuiehd door een mensenmenig te, legde de Prinses vervolgens op het stadsplein van Kingston een krans aan de voet van het monument voor Henry Hudson. Aan de vlaggemasten wapper- jden de Nederlandse vlag en die van de Oost Indische Compagnie. Ter her innering aan haar bezoek heeft de hoofdstraat van Kingston een andere naam gekregen; deze heet nu Prinses Beatrixstraat. Voordat de Prinses in Hudson aan boord van de .Dauntless" stapte, zag zij er een optocht van ruim 40 praalwa gens. Op verschillende daarvan ston den kinderen in Volendamse kleder dracht. De tocht met het jacht werd o.a. onderbroken bij het stadje Stuy- vesant, waar ais Indianen geklede pad vinders de Prinses een groet brachten. Driehonderdvijftig jaar geleden, toen de „Halve Maan" er oor anker ging, waren echte Indianen naar dit schip gepeddeld. EEN nieuwe Najaarsprysvraag van „Trouw"! Dat betekent goed nieuws voor de vele lezers die aan onze vorige prijs vragen hebben meegedaan en daarbij blijk gegeven hebben van een groot enthousiasme. Onze nieuwe prijsvraag „Sport en Sper' begint vandaag. Iedere dag tot en met 17 oktober zullen drie plaatjes in de krant verschijnen. Aan onze lezers de taak de goede oplossing te vinden. Hoe men te werk moet gaan om in aanmerking te komen voor een der .378 geldprijzen, dat kan men elders in deze editie lezen. Wü twijfelen er niet aan dat onze lezers ook deze keer blijk zullen geven van hun vaardigheid en speurzin. Veel succes toegewenst! V. PRINSES BEATRIX was fflster- morgen nog maar anderitatf uur vertrokken uit het huls van me vrouw Eleonore Roosevelt, waar op uitnodiging van de presldents- wefluwe de nacht had doorgebracht, toen het gezelschap van de Russische premier Chroestsjew daar arriveerde. In een der dorpen van de Hudson vallei, die de Prinses passeerde, maak te een van de autoriteiten in zijn be groetingsrede een toespeling op *t gelijktijdige bezoek van Chroestsjew. „Wij hebben met grote belangstelling de reis door de Verenigde Staten ge volgd van twee buitenlandse auto riteiten, maar ik moet zeggen, dat we prinses Beatrix de mooiste en charmantste vinden van alle vrien den, die ooit de Hudsonvallei hebben bezocht". Thans staat vast, dat ten gevolge van de instorting van een half jaar oud flatgebouw in de ZuiditaV.aav.se stad Barletta SS personen om het leven zyn gekomen. Woensdagochtend stortte het ge bouw, zonder aanwijsbare reden in. Vrijdagavond omstreeks kwart voor één was het laatste puin weggeruimd en kon men met zekerheid zeggen, dat zich 58 personen in het gebouw hadden bevonden. Tot op dat tijdstip stond het aantal slachtoffers niet vast. Het zo#» ken heeft 66 uur geduurd. Dertien personen werden bij het ct> geluk gewond. De autoriteiten hebben een strenH onderzoek toegezegd. In het parlement heeft de socialistische afgevaardigd# Luigi Sansone de regering reeds ge vraagd welke maatregelen zy denkt t« nemen om dergelijke ongelukken in de toekomst te 'voorkomen. (Advertentie) Girabel Bros Netto-winst 6 maanden per II juli jl. 2.409.000 (1.258.000) of 1.13 (0.53) per aand.j idem 12 maanden per 31 juli S 9 119.000 (7.226.000) of 4.45 (3.47) per aand. Het College van Ryksbenuddelaars heeft, ter bespreking van de ingediend# voorstellen tot wijziging van de grafi sche C.A.O.'s, de betrokken werkne mers- en werkgeversorganisaties giste ren ontvangen. Aangezien het stand punt van het College van Rijksbemid delaars afwijkt van het gemeenschap pelijk standpunt van de grafische werk gevers- en werknemersorganisaties, is besloten op maandag 21 september een vergadering van het centraal bureau bijeen te roepen tot nader beraad. (Advertentie) Betaling in 6 en 12 maandelijkse termijnen zonder bijkomende kosten Heerenveeh Dracht 49-51 (Advertentie) DODEWAARD DE FIJNSTE FRUITPRODUKTEN UIT DE BETUWSE BOOMGAARDEN Vraagt uw winkelier ons merk Jams, appelmoes, vrachten op sap enz. (Advertentie) HOLTEN (OVERIJSEL) Utt exclusieve restaurant op de Holterberg Onze specialiteit: KIP VAN T SPIT (BOVEN OPEN VUUR) Dagelijks muziek. Een zere verzorgd weekendverblijf /30.per persoon. Telefoon 0 5483—333. DireoUs J. Meuleman (Advertentie) (Advertentie) Levens-, Studie- en Uitzet-, Lijfrente-, Pensioen, en Begrafenisverzekeringen. Brand-, inbraak-, ongevallen- en tv. A.-verzekeringen. LBO voor alle verzekeringen. (Advertentie) Met EEN flacon^ wolwit van Echfa Al Uw witte wol. diV1 vergeeld is, weet iimettelocwjvit fB flegtafj) «MStlfsi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1