Staking Kroonprinses terug op Schiphol Chroestsjew volgde mij bijna op de voet" Mededeling aan onze abonnees 'A 'M I Prinses Beatrix had vlotte reis Parijs dorst naar melk C. van Mastirièt gekozen als zijn opvolger Rusland neemt meeste kruisers uit de vaart Koopt op tijd uw zekerheid Open gesprekken met de Eisenhowers Huisvrouwen krijgen mondjesmaat Spoedig beslissing IJmond-probleem Ned. schepen slechts in vier havens van Indonesië r KOEIEN GEVEN MINDER DOOR DROOGTE NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK CHROESTSJEW: DÏIVSÖAG 22 SEPTEMBER 1059 ZEVENTIENDE JAAROANG No. 4400 Directeur: H. DE RUIG J V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze speciale verslaggever) T?R fVAS VEEL OPRECHTE VROLIJKHEID, ook veel Meur. Ze i allemaal bijzonder hartelijk. U weet trouwens hoe de zijn. De hele reis is voor mijzelf instructief geweest. De iis bijzonder mooi. Ik heb kunnen zien hoe het leven er is-, -it. <n New York." Ongedwongen zat prinses Beatrix zonder een spoor van ver moeidheid vanmorgen in het restaurant „De Wijde Blik" op Schiphol, waar zij op even beminnelijke als charmante wijze vra gen van de zijde van dé pers beantwoordde. Het was de eerste keer, dat de Kroonprinses aan Nederlandse verslaggevers een onderhoud toestond. Haar even levendige als positieve wijze van optreden liet niet na een uitstekende indruk te maken. Er waren gedurende dit half uur vragen van allerlei aard. BINNENVERINGBED ISCHUiMRUBBERBED Verschil in opvoeding V Volle kerkdiensten Door fagade heen i® Zie verder pag. 3 4e koi. - O Tijdens een boottocht door de haven van San Francisco heeft de Russische premier Chroestsjew verklaard dat negentig procent van de Russische kruisers wordt afgeschaft'en dat de Sowjet-Unie zich concentreert op onderzee boten, torpedoboot jagers en mij nenvegers. 1(Volgens betrouwbare gegevens heeft Rusland 37 kruisers en 481 onderzeeboten.) Vele sprekers ISlgll .&y ftutterftun; Witte at vViuisuaai - leiei lloïuu t«f ia Uo^tbus 1112 Postgiro No. 424518 a Jachtend lenst «ibonncmenten ioJU19.30 uur. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700. Huygenspinn i xeittoor lH34ó'i ta lijmen). Postbus 1091 - Postgiro No 42466? K lacht end ïenyt 18.30iy.3l - Teietoon 362569 Sptnwep 132 r«l«l 4570 Phnmn? ^pmrnsstraat 6p - ~^let 65451. ^wen.entsprtu61 „nt oei ^3aricl tv-a.taa-. Lo5v. nummer? <5 cent Vernchiint dagelijks. 's-Gravenhage Dordrecht: Schiedam (Geldig tot woensdagavond) ZONNIGE PERIODEN Op de meeste plaatsen droog weer. Koudere nacht met hier en daar mist, morgen overdag zonnige perioden en dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen: zon op: 6.26 maan op: 22.01 onder: 18.39 onder: 12.54 j_> "E lezeis van ons blad nebben l_) evenals trouwens met de lezers van andere bladen in Nederland lies geval was gisteren voor een belang rijk deel geen krant ontvangen. De oorzaak daarvan was gelegen in een wilde staking bij du® typografische afdelingen van verschillende kranten- bedrijven. De staking was een vier-cn-twintig- uursstaking uit protest tegen hel uit blijven van de goedkeuring door het college van rijksbemiddelaars van de nieuwe collectieve arbeidsovereen komst. De staking had met de steun van de vakorganisaties. Deze hebben hun leden geadviseerd niet te staken. Des ondanks is er toch gestaakt. Wij betreuren dat. Er geldt in deze bedrijven een c.a.o. En het is strijdig met de daarbij aangegane verplichting tot arbeiden om het werk neer te leggen. Wilde stakingen horen in deze i rechtsorde niet thuis. Er geiden in ht* kader van onze arbeidswetgeving nor men waaraan werkgevers en wcr,"-. nemers beiden zich hebben te houden ET deze staking kan ook niets IyI worden bereikt. Zij was niet tegen de werkgevers gericht, maar tegen het uitblijven van een goedkeuring door een overheidsinstantie. En het moet uitgesloten geacht worden, dat deze zich door een wilde 'staking zal laten beïnvloeden. Bovendien moet men er zich van be wust zijn, dat de c.a.o., waarover het hier gaat, getoetst moet worden aan de spelregels waaraan het bedrijfs leven zich moet houden. Zolang die toetsing aan de gang is, heeft het geen zin met machtsmiddelen te gaan ageren. Dat laalste is alleen maar koren op de molen van de commu nisten. Wel kan men zich afvragen of een vluggere toelsings-proceriure de span ningen In sommige bedrijven niet zou hebben voorkomen. REIS WAS FEESTELIJK EN INSTRUCTIEF" - N „Het Vrije Volk" van verleden i zaterdag is onder de titel „Spe len met vuur in verband met deze onrust onder de werknemers in het drukkersbedrijf een felle aanval ge daan op de regering. Het blad beschul digt de regering ervan dat zij de pu blieke voorlichting op het spel zet. Het is van oordeel, dat de regering de c.a.o. zoals die daar ligt moet aanvaar den. Het drijft de spot met de auto nome beslissingen van het college van rijksbemiddelaars en het ziet alleen maar de regering als de schuldige en het college ais marionetten, Wf] vinden dit een demagogische voorlichting. Het beoordelen of de spelregels zijn nageleefd, behoort in derdaad tot de autonome taak van het college. En het is ook een belangrijke taak, want vrijere loonvorming dat is men overeengekomen tussen werk gevers en werknemers enerzijds en de regering anderzijds zou alleen mo gelijk zijn in het kader van bepaalde spelregels. Wij zijn niet in staat om te beoor- delen of de c.a.o. waarom het nu gaat aan die spelregels voldoet. Daarvoor zijn rijksbemiddelaars. Maar de voor lichting van Het Vrije Volk springt over dat vraagstuk heen en tast de overeengekomen procedure zelf aan, onder aanvoering van de insinuatie nog wel, dat de regering daarbij de volks voorlichting op het spel zet. Op deze wijze is het niet de regering, maar „Het Vrije Volk" dat met vuur speelt. Doorflat het technisch personeel van de grafische bedrijven, waar onze kranten worden gezet en ge drukt. onverwachts een staking is begonnen uit protest tegen het «iet-goedkeuren door de Rijksbe middelaars van de nieuwe C.A.O., was het niet mogelijk, gisteren (maandag) met ons blad uit te komen. Wel is het gelukt een deel van onze abonnees (in Zuid-Hol land en Utrecht) nog te bereiken met een „nood-krant". Het is duidelijk dat wij deze gang van zaken betreuren. Wij hopen dat deze staking, bedoeld ais een 24-uurs-protest-staking, zich niet zai herhalen en dat wij onze lezers dus weer regelmatig onze krant kunnen toezenden. De directie. De Russische afgevaardigde bij de Ver. Naties Gromiko heeft vandaag voorgesteld het plan van premier Chroestsjew voor algehele ontwape ning op de agenda van de algemene vergadering van de Ver. Naties te plaatsen. r Artvprrent.te) -HAZET-FABRIEKEN ZEVENBERGEN HOOGHEID. U hebt stellig wel iets van het bezoek van Chroestsjew bemerkt?" „Hij volgde mij bijna op de voet..." antwoordde de Prinses onder hilariteit. En zij voegde er aan toe: „Dat was dan in New York en. in Hyde Park. Na tuurlijk heb ik wel gemerkt, dat de Amerikanen erg bezig waren met dit bezoek." ...ia, inet de familie Eisenhower heb ik een prettig open gesprek gehad." ,,U hebt in een rede in de Verenig de Staten opgemerkt, dat de univer siteiten mede het negativisme kunnen bestrijden. Kunt U hierover iets meer zeggen?" ,,Ik heb dat in deze zin bedoeld, dat de Amerikaanse universiteiten een po sitief aandeel kunnen leveren, in tie be strijding van het negativisme. Ik denk dan ook aan de nozems. Zoals u weet is het nozemprobleem in Amerika ern stiger dan hier. Je hebt er hele gangs. Ik meen dus, dat ook het universitaire leven kan bijdragen tot een kritische levenshouding. Voor zover dat tenmin ste te leren is." Op een vraag over verschillen tus sen Amerikaanse en Euror°se stu- Deze drie closc-nps van prinses Beatrix werden senomen tijdens de persconferentie die zij hield na haar aankomst op Schiphol: Boven: „De Jeugd daar? Ze zijn natuurlijk heel anders opgevoed dan hier in Europa". Midden: „Van alle kanten was men even hartelijk en leuk. Ik heb zoveel gezien". Onder: „O, fantastisch, die papiersnippers uit de wolkenkrabbers. Een heerlijke be levenis". dent, zei de Prinses, dat de basis van de jonge Amerikaan anders is. Zijn op voeding verschilt met die van de Eu ropese jeugd en de verhoudingen tot zijn ouders en zijn omgeving zijn an ders. Het is moeilijk allemaal te om schrijven, maar je kunt het wel aan voelen. De Prinses werd gevraagd naar haar indrukken van beide kerkdiensten, die zij gedurende haar achttiendaagse reis heeft bezocht. „Ze waren vol, omdat Ik er was." zei prinses Beatrix, met een veroverende glimlach. „Mijn indruk is. dat het gods dienstig leven van de Amerikanen bij officiële gelegenheden meer op de voorgrond treedt dan bij ons het ge val is. De diensten, die ik heb bezocht, lijken veel op die van onze Neder landse Hervormde Kerk; er zijn wel «ltaren in de kerken," aldus de Kroonprinses, die er nog aan toe voegde, dat het kerkelijkleven bij de Amerikanen toch wel een voor name plaats inneemt. „Hoogheid, hoe hebt U Uw vrye tijd besteed?" Ik heb boodschappen gedaan en cadeau jes gekocht, vooral grammo foonplaten. Het is prettig, die bij de hand te hebben, als je iemand eens iets wilt geven. Ook heb ik mijn oom bezocht." Bij koninklijke bezoeken, Hoogheid, wordt vaak een facade opgetrokken, waardoor de hoge gast heel moeilijk het werkelijke leven in een ander land leert kennen. Hoe is uw ervaring in dit opzicht geweest?" De Prinses, die gedurende dit gehele gesprek waarbij zij in gezelschap was van de secretaris van haar moe der. mr. Van der Hoeven, en het hoofd van de Regeringsvoorlichtingsdienst bijzonder openhartig had gesproken, reageerde als volgt: Natuurlijk is het ongewoon een land (Van onze speciale verslaggever) ZEER kwiek liep prinses Beatrix de landuigstrap af, toen het KLM- toestei „Arabische Zee" om precies zes minuten over haiftien vanmorgen op het platform van Schiphol tot stil stand -kwam. Koningin Juliana, die een grijs mantelpak droeg, begroette haar dochter met een kus op iedere wang. Tevoren had de Prinses de stewar dess Annemarie Sad'ee en purser Klip hartelijk bedankt voor dé goede zor gen. gedurende haar vlotte overtocht. Ongedwongen vertoefde de Kroon prinses daarna- temidden van de fami lieleden van het gevolg, dat de reis naar de V.S. had meegemaakt. (Van een correspondent) „Het spijt me, maar ik kan u geen melk meer leveren. Om tien uur had den we al geen druppel meer. Ik kan u op de lijst zetten voor morgen". Tienduizenden Parijse huisvrouwen moesten de laatste dagen zonder melk huiswaarts keren. Er is een ware run ontstaan op ingeblikte melk en melk poeder met als gevolg, dat deze pro- dukten op vele plaatsen ook al uit verkocht raken. Normaal gesproken drinkt Parijs da gelijks een miljoen liter melk, hetgeen inderdaad maar een schijntje is, want als de Franse hoofdstad bevolkt was met louter Nederlanders, zou men vier tot vüf miljoen liter nodig hebben. Die miljoen litertjes kwamen keurig elke morgen binnen-, totdat dezer da gen de gevolgen van de droogte roet in het eten kwamen gooien. De koeien gaven en geven minder en,... waar niet is, valt niet te halen. Sedert een goede week worden er maar 800.000 liter aangevoerd. Daar komt nog bij dat het melk- verbruik in Parijs, en trouwens ook in andere Franse steden, stijgende is. Mendès-France maakt school. .Men schat dat de vraag naar melk gemid deld al met acht procent is toegeno men, terwijl het aantal melkkoeien constant is gebleven. Vele Parijse zuivelwinkels hebben, om zo weinig mogelijk ruzie met hun klanten te krijgen, een eigen distribu tiesysteem ingevoerd. De klanten krij gen een halve liter in plaats van een hele, Slechts als men kinderen heeft wordt het normale rantsoen gehand haafd. Anderen hebben een klanten lijst aangelegd en verkopen alleen aan de bekende gezichten. Mocht u dus nog denken aan een vertraagde zomerva kantie in de Franse hoofdstad het weer is hier nog altijd heerlijk breng dan een paar busjes gesuikerde melk mee en les de dorst met; een glas wijn. De ziekenhuizen, kiinderbewaarplaat- sen en de scholen konden tot nog toe normaal worden-voorzien. De droogte heeft vooral huisgehou den in het uiterste noorden van Frank rijk en in Normandië, hetFranse „melkland". De koeien geven er twin tig tot veertig procent minder den normaal en voorlopig is hierin nog geen verandering te voorzien. Overtuigd van de noodzaak, dat met betrekkng tot het zogenaamde IJmond- probleem op korte termijn een. besis- sing wordt genomen, heeft de minister van Binnenlandse Zaken onmiddellijk na zijn optreden ter hand genomen. Uitvoerig nader mondeling beraad inet Gedeputeerde Staten van Noord-Hol land heeft hem tot een voorlopige con- siusie geleid, waaromtrent hij thans overleg pleegt met z«n ambtgenoot van Volkshuisvesting en Bouwnijver heid. Het streven is erop gericht, het definitieve standpunt van de regering spoedig kenbaar te maken. (Van een onzer verslaggevers) De rijkspolitie te water heeft uit het Noordhollands kanaal het lijkje van de vierjarige Jannetje Adriana van de Hengst opgehaald, die sedert zondagmiddag werd vermist. Het meisje woonde op het schip „Goede Verwachting" en sloeg door een on voorzichtige manoeuvre overboord. Koningin Juliana was ter begroeting aanwezig, toen prinses Beatrix van morgen op Schiphol terugkeerde van haar Amerikaanse reis. Tot de autoriteiten, die ter begroe ting aanwezig waren, behoorden lt.~ generaal C. F. Pahud de Montagnes, chef van het Militaire Huis van de Koningin, de heer I. A. Aler, presi dent-directeur van de KLM. alsmede de heer U. F. M. Dellaert, directeur van de N.V. Luchthaven Schiphol. Gezagvoerder Ravenhill verklaarde niet zonder trots, 'dat de machine op tijd uit New; York was vertrokken en ook precies volgens schema in Neder land was geland. De Prinses, vermoeid na de zware tocht, had in het vliegtuig uitstekend gegeten en geslapen. In de VIP-wachtkamer het ver trek Voor belangrijke personen be gon zij terstond haar moeder te ver halen van haar ervaringen, maar dat kon niet lang duren, want de televisie en radio wachtten in de directiekamer van de heer Dellaert en daarna had het gesprek met Nederlandse persvertegen woordigers plaats. Nederlandse sehepen zullen voortaan alleen worden toegelaten tot de Indo nesische havens van Belawan (Noord- Sumatrg, Djakarta, Soerabaja en Ma kassar (Celebes). De Nederlandse .oceaanschepen zul len slechts van deze vier havens ge bruik mogen maken, tenzij vanwege de chef staf van marine verlof wordt gegeven voor het 'aandoen van andere Indonesische havens. Dit is in Djakarta bekendgemaakt. Advertentie Zon op Zon onder M. Ruppert nar afscheid als CNV-voorzitter (Van een onzer redacteuren) Wv. Op de kostersorganisatie na waren alle christelijke vakbonden, maar ook een groot aantal vooraanstaande figuren uit andere sociaal-economische kringen gisteren aanwezig bij het afscheid van de heer M. Ruppert als .voor zitter van het CNV. Hij is, zoals bekend, benoemd tot lid van de Raad van State. Zowel uit de toespraken tijdens de voor deze gebeurtenis bijeengeroepen algemene vergadering van het CNV als uit de zeer grote belangstelling tijdens de daarop volgende receptie, bleek hoezeer de heer Ruppert werd gewaar- deerd.Onder de aanwezigen zagen we staatssecretaris van Sociale Zaken B. Roolvink, kamerleden van de A.R. Partij en de -CR. Unie, dr. J. Schouten, leden van de Sociaal-Economische Raad, van de andere vakcentrales en van verscheidene sociale colleges. - !l!l!llll!llllll!lllilll!ll!lllll>lli!ll!lillilllli!llSI!lllll!i!lllllll!l!!!l De premier, die in opgewekte stem ming was, zei op een gegeven moment: „Op het ogenblik vangen wij haring met onze onderzeeboten". De Russische minister voor Culturele Uitwisseling zei tot de pers, dat Chroestsjew geen grapje maakte. Rus land heeft een speciaal uitgeruste haring-onderzeeboot, genaamd .Silve- ranka". Een Russische verslaggever zei te hebben begrepen dat Chroestsjew ge zegd had dat Rusland 's werelds groot ste vloot bouwt. Maar de premier verklaarde: „Dat heb ik niet gezegd. Als ik dat zei, zou het klinken als een soort bedreiging." Een Amerikaanse journalist vroeg daarop waarom Rusland niet de groot ste vloot bouwde. Chroestsjew ant woordde: „Zeg ons hoe groot uw vloot is en ik zal u zeggen of wij sterker zijn. Maar u zult zeggen dat wij op schepnen." Reddingsploegen hebben de lijken van '44 van de 48 mijnwerkers in de ko lenmijn by Glasgow, waar vrijdag brand uitbrak, gevonden. Zoals be kend werd een man gered. Er was al een lijk gevonden, zodat men thans nog naar twee man zoekt. DE censuurcom.missieis haar werk zaamheden op Nieuw-Guinea be gonnen. De eerste, die tn verband met deze kwestie werd gehoord, was het hoofd van de P.T.T.ir. A. Verwoerdt. Achter de -groene tafel ziet at van links naar rechts de heer M. van Veen, jhr. mr. Witsen Elias, prof, dr. L. IV, G. Scholten, mr. P. J. Hustinx en dr. N. L. Smit, die secretaris is van de com missie. In zijn afscheidsrede bepaalde' de heer Ruppert zich tot de motieven die hem hebben bewogen om. de'eër- volle benoeming tot staatsrats' te' aanvaarden. Openhartig- verklaarde hij dat hij er vooral erkentelijk voor was „dat thans iémand uit dear beiderswereld z'n intrede doet;in dit' hoge college van staat", waarbij, hij niet verzweeg dat het met name een mededeling over het gevoelen van dr. A. A. L. Rutgers (wiens opvol ger hij .wordt) is geweest, op'grond waarvan, hij besloot de benoeming te aanvaarden. Bovendien zal hem het lidmaatschap van de Raad van State de nodige tijd overlaten voor de studie en de'bezin ning op sociaal-economisch gebied, waartoe hem in zijn drukke werkkring als voorzitter van het CNV mét de talrijke nevenfuncties, de gelegenheid ontbrak. jC' Maar de heer Ruppert achtte eén voorzitterswisseling ook in het belang van de christelijke vakbeweging. Na twaalf jaar het CNV te hebben gepre sideerd leek het Hem persoonlijk een te zware opgave om deze arbeid, op nieuw voor een periode van tiyaali jaar voort te zetten.. In de ontwikke ling van onze tijd behoort het Voorzit terschap van een vakcentrale tot de zwaarste functies en „wellicht kan een nieuwe man lettende op de- ervaringen van z'n voorganger de zaak opnieuw opzetten", aldus de heer Ruppert die daarbij memoreerde dat hy vóórz'n 12-jsrig voorzitterschap van' het GNV reeds 15 jaren dienst deed ais bestuur der en voorzitter van de landarbei- dersbond. Tenslotte getuigde de heer Riapper. in z'n afscheidsrede van de gróte op dracht der christelijke vakbeweging, ciie „met al haar fouten en gebreken in deze wereld een getuigenis wil zijn in woord en daad van Gods Rijk, da+ komt en dat is." Nadat, zoals was voorgesteld, de heer C. van Mastrigt met algemenestem men tot opvolger van de heer "M. Rup pert als voorzitter van het CNV geko zen was en deze zijn benoeming had aanvaard met een toespraak waarin hii dank bracht aan zijn voorganger eh een beroep deed op het vertrouwen van de leden, traden achtereenvolgens zeven sprekers naar voren, zowel om de heer Van Mastrigt een welkom toe Zie verder pag. 3, 3e kol.) J? v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1