Mr. Luns gaat lans breken voor KLM. Voelt men zich te hoog voor vakcentrale Algerijnen voor overleg naar Klein, kostbaar doek uit museum gestolen Geslaagd e reis Chroestsjew staalstad Om vaste voet op Am. Westkust Veiligheidsdienst vreesde moeilijkheden Gebed voor eenheid der kerk Wilde staking bij Volkswagen Na opleiding Amerika SCHILDER ZELF MET ANTWOORD AAN PROFESSOREN PLANNEN VOOR NIEUW KANAAL In CNV is plaats voor iedereen Moordaanslag op staalraagnaat Ex-dictator Peron naar Italië N1 BESPREKINGEN IN WASHINGTON IONDËRDAG 24 SEPTEMBER 1959 V. Directeur: H DK RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4406 N V. Hoofd red acteur: Dn. J A. H. J. S. BRUINS SLOT m ifiilt In gerei', kerken op zondag a.s. Krachtig verset (Van een onzer redacteuren) r Naar aanleiding van het adres der 53 hoogleraren óni toelating van niet bij de erkende vakcentrales aangesloten-werknemersorga nisaties tot het officiële sociaal-économische overleg en tot het top- beraad in gtichting van- de Arbeid en Sociaal Economische Raad, verklaarde de heer C. J. van Mastrigt, voorzitter van' het CNV, (dat hij uiteraard een voorstander-;is van vrijheid van vakorganisatie. Het gaat de hoogleraren, zo is de indruk bij het CNV, vooral om de dakloze bonden van hoger personeel, de vrijwel uitsluitend op in tellectuelen gerichte organisaties. PRISMA het goede anker-horloge Nog geen antwoord aan de Gaulle Opstandelingen willen Noordafrikaans eenheidsfront Hoogstens zes procent Weinig verandering in temperatuur Botterdmn: ae witnatraat to - Xeiei U5700 <6 Li Pofftbui 1112 Postgiro No, 421519 Xiachten<öeti*t aOornitmeiiUsii i9_3ü uur Zaterdag» 1718 uur Telefoon 115700. HuygenspwLc i i'ehstoot tV34t«5 uinen» Postbus 1091 Postgiro No 424807 K.Iachton<Uer»#t 18.30—19.* Teieloon 362369 Soul weg 132 - Teiei 4570 Thoma? ^ernolwnraai 5* - B545I III f O -*4 r iiiTi i.6S swr maana kwartaal- Loue nummer» 'l ©ent, Vertehlint daeeiitka •t^Sravemugc OoidrectsU SeMedun: IhdM- (Geldig- tot vrijdagavond) VERANDERLIJKE BEWOLKING Op de meeste plaatsen droog weer met veranderlijke bewolking. In de nacht en vroege ochtend 'hier en daar mist. Weinig verandering in temperatuur. Zwakke, in. het noorden van het land matige wind uit westelijke richtingen. Morgen: Zon op; 6.29 Maan op: 23.31 onder; 18.34 onder: 14.32 t-, je; ronams van prinses Beatrix U door een deel van het oosten van de Verenigde Staten is in alle opzich ten een succes geweest. Onze kroon prinses heeft zich doen gelden als een goodwill-ambassadrice. Zij is daarme de getreden in het voetspoor van haar vader. Uiteraard lagen geen economische belangen aan'deze reis ten grondslag, maar dat neemt niet' weg, dat de Prinses door haar optreden in meer dan een opzicht de belangstelling op ons land heeft doen vestigen. Defactoren die tot het welslagen van haar reis hebben bijgedragen en die ook bij haar reacties na aankomst op Schiphol „uidelijk aan de dag tra den, waren: hartelijkheid, ongekun steldheid, slagvaardigheid en beslist heid.' Niet minder waardevol was de wij ze waarop Hare Koninklijke Hoogheid zich met de vertegenwoordigers van ons volk de pers heeft onderhou den. Het veelzijdige vraaggesprek werd beheerst door een sfeer van openheid. Voor de eerste maal heeft de Prin ses gedurende een half uur vragen van Nederlandsepersvertegenwoordigers willen beantwoorden. Dit geschiedde in een sfeer van goede verstandhou ding, waarbij de Prinses naar wij meenden te mogen vrststellen vee] begrip toonde voor de taak van de pers. Zowel aan deze als aan gene zijde van de Atlantische Oceaan heeft de Prinses haar „vuurdoop" in de toch overwegend emotioneel getinte sector van de publiciteit, even bekwaam als blijmoedig ondergaan. En dit achten wij mede een winst punt van haar Amerikaanse reis. Pittsburgh leek op een burcht De liberale N.R.C. is geschrokken van een hoofdartikel in „Het Vrije Volk" waarin gezegd werd, dat de re gering de vrijere loonvorming heeft in gevoerd „opgedreven door de slechtste vertegenwoordigers van het liberalisme en door' rechtervleugeis' die uit slecht vermomde liberalen bestaan." Het liberale blad baast zich nu te verklaren dat de kampioenen voor de vrijheid uit de verkiezingsdagen toch heus geen kampioenen voor de vrijere loonvorming zijn. Het blad zelf wil blijkbaar ook niet behoren tot dege nen die als pleitbezorgers van een vrijere loonvorming worden beschouwd.' Het blad komt er toe een zeer fijn onderscheid te maken tussen „vrijere loonvorming" en „gedifferentieerde loonvorming" omdat de eerste de in druk zou wekken, dat het loonpeil wordt losgelaten. Daarvan is natuurlijk geen sprake. Vrijere loonvorming wil niet zeggen dat. vooroorlogse, ongebonden verhou dingen moeten terugkeren. Wèl, dat de volstrekt geleide loonpolitiek van de laatste jaren tot het verleden moet gaan behoren en dat méér differentiatie per bedrijfstak en onderneming mogelijk ra bet zijn, zonder dat daarbij het coör dinatie-element uit het oog wordt ver loren. Tussen vrijere en gedifferentieerde loonvorming bestaat dus in wezen geen verschil. Het zijn twee aanduidingen voor dezelfde zaak. Voor het woorden spel van de N.R.C. voelen we dan ook niets. Dat werkt aileen maar verwar rend. i De Russische premier Chroestsjew is vandaag in de Amerikaanse staalstad Pittsburgh aangekomen op zijn voorlaatste etappe van zijn rondrer.s door de Ver. Staten en aan de vooravond van zijn belang rijke besprekingen met president Eisenhower in Camp David. Pittsburgh, waar vele vluchtelingen uit landen van achter het „IJzeren Gor dijn" wonen, leek op een burcht, toen de Russische premier er arriveerde. In geen enkele Amerikaanse stad waren zulke omvangrijke veiligheidsmaatregelen genomen als hier. Het terrein waar Chroestsjew werd begroet was afgezet, de voorgenomen route naar het hotel werd gewijzigd en de premier stapte in een gesloten auto inplaats van die waarin prinses Beatrix in New York reed. Deze open auto was speciaal voor de gelegenheid naar Pittsburgh gebracht. Toen de Russische premier In een dichte auto stapte, vroeg een journalist een politieman waarom Chroestsjew niet in een open auto mocht rijden. De journalist kreeg ten antwoord, dat er veie heuvels rond Pittsburgh zijn. (Ideaal voor sluipschutters. Red.). Voor de komst van de Russische pre mier was een stoet van veertien auto's door het centrum van de stad gereden met borden waarop o.tn. stond: „Slach ter van Boedapest" en „Moordenaar van Amerikaanse vliegers". Een optocht van Chroestsjew's vijandig gezinde be togers werd door de politie tegenge houden en een andere kant uitgestuurd toen hij zich naar het vliegveld wilde begeven. Piltsburghs burgemeester, Gallacher, bood Chroestsjew een sleutel van de stad aan. De Russische premier zei, bij voorbaat de bevolking van Pittsburgh te willen danken, die naar zijn stellige overtuiging hechtere betrekkingen tus sen de Sowjet-Unie en de Ver. Staten tot stand wilde brengen. Chroestsjew stelde het op prijs, dat de burgemeester hem de sleutel van de stad gegeven had en verzekerde hem, dat hij van het in hem gestelde vertrouwen geen mis bruik. zou maken. Alle wolkenkrabbers in de stad had den de lichten aangehouden om Chroestsjew's aandacht af te leiden van de nog steeds voortdurende algemene staking in de staalindustrie. Slechts één fabriek werkt nog en deze zal van daag door Chroestsjew bezichtigd wor den. Vijfduizend mensen stonden in de na bijheid van Chroestsjew's hotel en er werd gejuicht toen de Russische lei der uit zijn auto stapte. Hij bleef slechts even staan om naar de menigte te kij ken en ging toen het hotel binnen. Voor het raam van zün kamer op de achtste verdieping wuifde de Russische leider naar de menigte beneden die inmiddels was aangegroeid. Gisteren had Chroestsjew de land bouwhogeschool van Iowa bezocht, waar hem een hartelijke ontvangst bereid werd. Vooral de meisjesstudenten had den een extra applaus voor de Russi sche premier, die hun geluk wenste bij het vinden van goede echtgenoten. Bij het afscheid kreeg Chroestsjew een varken aangeboden. Zijn commentaar was: Dit is een prachtig Amerikaans varken. Maar het heeft ook alle ken merken van een Russisch varken. Zulke Amerikaanse en Russische varkens kunnen vreedzaam met elkaar leven en waarom onze beide landen dan ook niet?" Voor het bezoek aan de hogeschool was Chroestsjew naar Coon Rapids gereden, 120 km van Des Moines, om zich op de hoogte te stellen van de Amerikaanse landbouwmethoden. Daar was hij getuige van een gevecht tussen een schreeuwende troep verslaggevers en fotografen en Amerikaanse en Rus- De generale synode der geref. ker ken heeft, na de beslissingen die ge nomen zijn inzake de kwestie van de „hereniging", besloten een opwekking aan de kerken te doen uitgaan om aanstaande zondag te bestemmen voor gebed voor de eenheid der kerk. Bij de Duitse volkswagen-fabriek is gisteren door de late avondploeg ge staakt, wegens ontevredenheid over dé lonen en ontevredenheid oyer de lei ding van het bedrijf. Vanochtend ;vroeg werd het werk nagenoeg volledig, her vat. 200 man bleven de wilde staking volhouden. De actie is door'*de me- taalbewerkersbond gelaakt. iEDERLAND bereidt nieuwe pogingen voor d« Verenigde Stalen ertoe te brengen landings rechten te verlenen aan de KLM voor de Amerikaanse westkust. Van goedingelichte zijde verneemt Ass. Press, dat de minister van Buiten landse Zaken, mr. J. M. A. H. Lnns, deze zaak persoonlijk zal opnemen met zjjn Amerikaanse ambtgenoot' Christian Oerter. wanneer de ministers volgende week in.Washington bijeenkomen. Voorts zijn voor november bespre kingen vastgesteld tussen Amerikaanse en Nederlandse delegaties. Zij zullen zich bezighouden met de bijzonderheden van het Nederlandse verzoek inzake amendering van het luchtvaartakkoord van 1957 tussen de beide landen, zodat Nederland landingsrechten zou verkrij gen voor de westkust. Ondanks het feit, dat Amerika Ne derland als een vari zijn krachtigste bondgenoten beschouwt en ondanks het even belangrijke feit, dat Neder land bijzonder populair is bij de meeste Amerikanen na het geslaagde bezoek van prinses Beatrix, worden de kansen op Amerikaanse instem ming met het Nederlandse verzoek vrij gering geacht. In ieder geval zullen de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zich krach tig verzetten. Voorts wordt reeds kri tiek geoefend op Amerikaanse rege ringsfunctionarissen, die landingsrech ten voor de westkust hebbenverleend aan Frankrijk, Groot-Brittannië, West- Duitsland, de Scandinavischelucht vaartmaatschappij, Japan en Australië. De doorsnee-Amerikaan vindt, dat er logica schuilt in hét Nederlandse antwoord, dat er geen reden is Neder land te vergeten, waar zoveel andere landen wèl landingsrechten hebben verkregen. Maar de stem van de leek is niet beslissend in technische maat regelen als deze. v Lady Montaguezeer bekend tri Britse society-kring en, reed dézer dagen ter gelegenheid van de opening van de Londense Najaars Antiekbeurs 1959 met een ouderwetse door paar den getrokken brandspuit door de Britse hoofdstad. Bij het gemeentehuis gekomen, wilde de koetsier lady Montague van de bok helpen, maar tot zijn schrik gingen de paarden er toen plotseling zonder hem, maar mét de voorname burgeres vandoor. De dolle rit liep gelukkig goed af. Op de foto zien we een geschrokken lady Montague vergeefs aan de leidsels rukken. De koetsier probeert de brand spuit tot stilstand té brengen. t Advertentie DE VERF YQ0R HET SCHILDERSFEESl S I X K EM 5 -Tj ALLE MA FXQBUK1 (Van-een. onzer - verslaggevers) De eerste groep Nederlandse militai ren, die in de Verenigde Staten is op geleid voor de bediening van geleide projectielen zal binnenkort naar ons land terugkeren. Het betreft hier on geveer tweehónderd militairen van de Koninklijke Luchtmacht. Zij hebben rich tijdens hun verblijf in Amerika In bet bijzender vertrouwd gemaakt met de werking yan de - Nike-raket. De eerste Nederlandse raketspeciaiis- ten zullen over enkele weken hun in trek nemen in het militaire kamp Holterhoek bij Eibergen, waar zij on geveer vier maanden zullen verblijven. Daarna zullen de mannen verhuizen naar een Amerikaanse basis „ergens in Wèst-Duitsland", die met Nike-ra- ketten is uitgerust. In Eibergen en directe omgeving vraagt men zich op het ogenblik af, welke definitieve bestemming er in de toekomst aan het kamp Holterhoek ral worden gegeven. Sinds de over plaatsing van het scholingscentrum van de Koninklijke Luchtmacht van Eiber gen naar De Lier op 1 maart van he: vorig jaar heeft het kamp, dat ettelijke miljoenen guldens heeft gekost, name- ;ijk leeggestaan. Er bevindt zich slechts een kleine bezetting. De militaire auto riteiten schijnen met het kamp Holter hoek niet goed raad te weten, omdat het te ongunstig is gelegen. Advertentie) mSSli 1 (let op hst rode'^driehoekje! sische veiligheidsmannen. De persman nen sloten de Russische premier en zyn gastheer, Roswell Garst, op een maïs veld in. De mensen van de veiligheids dienst begonnen daarop ruim baan te maken. Een verslaggever werd door twee Amerikaanse bewakers opgepakt en smakte neer op drie fotografen. Garst, wiens boerderij door Chroes tsjew werd bezocht en wiens gast hij' is geweest, is een der meest vooraan staande deskundigen ter wereld op het gebied van maisveredeling door krui sing der gewassen. Zijn werk heeft zelfs de Sowjetrussisehe landbouw beïnvloed. In zijn hotel te Des Moines ontving Chroestsjew gisteren een echtpaar uit Litouwen, dat in 1944 uit Litouwen is gevlucht en de kinderen moest achter laten. Chroestsjew streek over de wang var, de moeder en gaf zijn minister van Buitenlandse Zaken, Gromiko, opdracht zich met deze zaak bezig te houden. De moeder, mevrouw Leonas uit Chicago, dankte Chroestsjew met tranen in haar ogen. De Amerikaanse democratische poli ticus Stevenson, die kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap is ge weest, heeft gisteren na een onderhoud van een uur niet Chroestsjew verklaard voor het eerst hoopvol gestemd te zijn wat betreft het ontwapeningsvraagstuk. Vertegenwoordigers van de Ka mers van Koophandel en Fabrie ken voor Zeeiuvs-Vlaanderen {ge vestigd in Terneuzen) en Antwer pen hebben besprekingen gevoerd over de mogelijkheid om Antwer pen en Terneuzen door middel va^ een rechtstreeks kanaal te ver binden. Van Antwerpse zijde zijn de grote voordelen vaneen der gelijke verbinding volkomen be grepen. De voornaamste voordelen, die hei nieuwe kanaal zal bieden zijn de vol gende: in de eerste plaats zal de vaar weg met niet minder dan 35 kilometer worden bekort. De vaart door het ka naal zal zeer veilig zijn. omdat de schepen, die er gebruik van maken, met behulp van geleidelichten en radar kunnen worden geleid. Voorts zal het kanaal geschikt ge maakt kunnen worden voor zeer grote schepen, hetgeen voor het Scheldetra- ject waarschijnlijk illusoir is. De route over de Schelde zal steeds gevaar on bljjven leveren, omdat de zandbanken De Algerijnse nationalistische lei ders hebben op een bijeenkomst, die werd bijgewoond door president Bour- gniba van Tunesië en vier der voor naamste „Algerijnse ministers", onder wie de premier van de regering in balingschap Ferhat Abbas. besloten te trachten de instemming van Marokko te krijgen op hun antwoord op het jongste voorstel van president de Gaulle. Het officiële antwoord zal in verband hiermee- waarschijnlijk tot zondag of maandag moeten worden uitgesteld. Afgevaardigden van. de Algerijnse opstandelingen zullen met de ont- werp-tekst van het antwoord zoals» deze is vastgesteld door de Algerijnse regering in ballingschap en waar schijn is goedgekeurd door president Bourg'uiba, naar Rabat vliegen: Het besluit, afgezanten met dit ont werp naar Marokka'te zenden bewijst, dat de opstandelingen verlangend zijn een Noordafrikaans eenheidsfront (Maghreb) te vormen, bestaande uit Tunesië Marokko en de .'Algerijnse nationa listen om Algerijnse eisen en tegen eisen te steunen, iets waarvan Marok ko zich tot nu toe afkerig heeft ge toond. Het is zeer waarschijnlijk, dat de opstandelingen met het beginsel van het aanbod van de Gaulle akkoord zullen gaan en een mogelijkheid tot eventuele onderhandelingen zullen zoeken. Zij schijnen ook sterk rekening te houden met de heftige reacties van de Europese kolonisten in Algerije op hun aanvaarding van het aanbod van de Gaulle. De kolonisten vrezen, dat die aanvaarding zal betekenen,, dat de op standelingen als politieke partij zullen worden erkend en dat, zjj .een voorbode zou zijn van uiteindelijke onafhanke lijkheid van het laatst overgebleven Franse territorium in Noord-Afrika. Uit.staudsoverwegingeh voelen dé*e er'weinig voor om met de handarbei ders-samen op te trekken in één be weging. Welnu met enige ironie zou men kunnen zeggen, dat zoveel Intel lectuelen best in staat moeten zün om een eigen, aparte vakcentrale op te richten. Of dit een representatieve partner zou zijn in het georganiseerd overleg dient later te worden beoor deeld. Zij die nu deelnemen aan het gesprek zullen uiteraard hebben mee tebeoordelen over de vraag wie ze meer tot het beraad zullen toelaten. Bij het CNV heeft men, aldus de heer Van Mastrigt. met enige verwon dering gezien, dat óok christelijke hoogleraren' het schrijven hebben on dertekend. Zij hadden toch moeten, overwegen, dat het hier öm een neu- tale beweging gaat en dat in wezen een standskwestie is. Welnu; die is in het CNV al lang overwonnen. Het CNV is zeker geen organisatie van alleen maar handar beiders. Er behoren duizenden figu ren uit het hoger personeel toe. Men, vindt er ook hoogleraren in. In deze christelijke organisatie is en de bochten in de vaarroute zich steeds verplaatsen. In het plan is begrepen de aanleg van een dam in de Schelde met spuisluizen. Tegen dit onderdeel van het plan wer den van Antwerpse zijde bedenkingen, voornamelijk van technische aard, aan gevoerd. Toch zou zulk een dam grote voor delen opleveren. Er zou namelijk een wegverbinding over de Schelde met het westen tot stand kunnen worden ge bracht. die de verkeerstunnel te Ant werpen zou ontlasten en die tevens Zeeuwsch-Vlaanderen de lang begeerde vaste oeververbinding zou kunnen brengen. Verder zou deze dam de achterliggende gronden langs de Schelde vrijwaren voor overstromingen en verzilting. De president van de United States Steel, Walter Munford, is woensdag met messteken in het ziekenhuis van Hyannis, in de Amerikaanse staat Mas sachusetts, opgenomen. Zijn toestand is ernstig. Hij heeft een spoedoperatie ondergaan. i (Van een onzer verslaggevers) Uit het Arnhemse gemeentemuseum is een klein maar zeer kostbaar schilderij ontvreemd. Het doek. dat de kop van een kerk. vader foto hier naast voorstelt, dateert uit het be gin van de zestien de eeuw en wordt toegeschreven aan Van Kappenberg. Het portret dat een grootte heeft van plm. 15 bij 13,5 cm en dat vroeger zeer waarschijnlijk deel heeft uitge maakt van een gro ter schilderij is vermoedelijk op of omstreeks 10 sep tember ontvreemd uit het museum, waar het zich be vond in een zaal dicht bij de ingang. Het hing daar tussen een aantal andere schilderijen en plastieken, zodat de vermissing niet direct is opgemerkt. Omdat het werk van zo klein for maat is, kon de da der het schilderijtje gemakkelijk in een jaszak doen ver dwijnen en zich ijlings uit de voeten maken. Het gestolen schilderij is eigendom van de Dienst Kunstvoorwerpen te 's-Gravenhage. De Arnhemse recherche heeft dé zaak ta onderzoek. ruim plaats: voor allen, die de grond? slag,aanvaarden. De. kwestie van standverschil speelt hier niet alleen - theoretisch, maar ook praktisch, geen rol. Dit hadden: dezé ïhóoglerapenb kunnen weten. v- In een commentaar op het profes sorale adres, publiceert de Volkskrant interessante cijfers over de represen tativiteit van de dakloze- organisaties.- De hoogleraren zeggen wel, dat de drie erkende vakcentrales niet meer dar, 32.5 procent van. de onzelfstandige be- roepsbevolking omvatten, „maar de groep 'waarvoor zij zelf. ih hét krijt treden omvat hoogstens zés procent Anders gezegd: van alle georgani- seerden heeft rond 85 procent zijn ver trouwen geschonken aan een organi satie, aangesloten bij een vakcentrale. Wat het hoger personeel-betreft: uit het SER-advies blijkt -dat het: aantal leden van de drie verenigingen, van-: hoger personeel ruim 2000 bedraagt. Nog geen drie procent van al het hó ger personeel ging dus de weg op naaï een afzonderlijke „hogere", organisatie. Pikant is dan het bijna, even hoge.ge tal van 1300 tot 1500 hogere perso neelsleden, die bü een vakcentrale zijn aangesloten. De Argentijnse minister .van Bin nenlandse Zaken, Vitoio. heeft mee gedeeld. dat de voormalige dictator van Argentinië, Peren, naar Italië zal gaan. Sinds januari vorig jaar houdt Pe- ron zich in de Dominicaanse republiek op. Batista, de verjaagde dictator van Cuba. heeft tiaar ook gewoond, maar is ten slotte naar Madeira vertrokken. Nu Peron ook uit het Caraïbisch gebied weggaat, wordt volgens waarnemers ie Buenos Aires duidelijk, dat de Ameri kaanse regering een zuivering van de atmosfeer nastreeft. Want Batista's vertrek, en dat van Peron, worden be schouwd als uitvloeisels van stappen van de Ver. Staten bij de Organisatie der Amerikaanse Staten naar aanlei ding van de toestand in Latijns-Ame rika. 's Rijks Verspreide HET centrum van een hogedrukge- bied, dat vanmorgen boven het zuiden van Engeland lag, verplaatste zich in een langzaam doch regel matig tempo in oostelijke richting. Het onderging de afgelopen 24 uur een aanzienlijke versterking in noordelijke richting en kreeg via het zeegebied ten westen van Scandinff- vië verbinding met een groot hoge- drukgebied, dat boven de pool streken aanwezig is. Tussen het hogedrukgébied boven Engeland en een depressie nabij Groenland trok een storing in noord oostelijke richting. Deze kwam van morgen in het zeegebied tussen Schotland en IJsland aan. ..V Het erbij behorende warmtefront heeft in Ierland, Schotland en het noordwesten van Engeland plaatse lijk tamelijk veel regen gebracht. Dit warmtefront verplaatst zich naar de Noordzee, maar het regen- gebied ervan zal het weer in Neder- land waarschijnlijk niet kunnen be- invloeden, In de temperatuur komt maag weinig verandering'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1