Ambonezenzorg Rampnacht voor Belgische vissersboot Waarom zond oorlogsschip geen noodseinen uit? J GÉÉN NIEUW ADVIES OVER C.A.0. GRAFICI Slechts zes overlevenden Franse vliegramp eist 54 doden DC-7 verongelukt bij opstijgen in Bordeaux „DING" WORDT OPGEDIEPT UIT WEI IN WORMER Moordaanslag op premier van Ceylon ziet uit naar CAMP DA VID (ledmrSek^ L' W4& 55 Maanraket van VS ontploft op basis j Cape Canaveral Eerste wrakhout na uren gevonden Nieuw gesprek met de Stichting TWEEGESPREK BEGINT Russische premier besloot rondreis Droog weer r r" HWtTOAG 25 SEPTEMBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 44C7 V Boofdredacteur: Dr. J A. H. J S. BRUINS SLOT .Nog meer achterstand Verwondering XXX-sein :-?k Richtli jnen loonpolitiek rxE Russische premier Chroes- tsjew is gisteravond in Washington teruggekeerd van zijn rondreis door de Ver. Staten. t-Êv&e CANADA Vandaag begint op Eisenhowers buitenverblijf te Camp David in de bergen van Maryland het be langrijke overleg tussen de Ame rikaanse president en de Russi sche leider over de spanningen in de wereld. De besprekingen, ver van de publiciteit, zullen tot zondagmiddag duren. Voordat de Russische leider zondagavond te rugkeert naar de Sowjet-Unie, zal hij zich nog via de televisie tot het Amerikaanse volk richten. Verwacht wordt dat ook Eisen hower zondag op het televisie scherm zal verschijnen om ver slag van de belangrijke bespre kingen te doen. Zie verder pag. 3, 3e kol.J Vreemd geluid Belemmering 51 gottardauu.- «'""U-aai to mei U6I0U IS u Postbu» 1112 Postgiro No. 424519 AUCfltemiieim iDonaemcoteji iq.301120 uur Zaterdags 17is uur. Telefoon 115700. ttuygensplein i leitloon IBSIb'i (3 iljoeni Postbus 1091 Postgiro No 424367. Klachtendienst: 1830—19.30 Telefoon 362569 Souiweg 132 - Teiei 4370. Thomas Kemotamast 6» 05491. AO^ementsprUs 51 cent oor wee*. 1 2 65 per masnn. 1 7.90 per kwartaal. u»tm nummers 'I cent. Versehimt daieliika. >|.Gr*venfia|e Dordrecnt: Setuedam: Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot zaterdagavond) ZONNIGE PERIODEN Droog weer met zonnige perioden; in de nacht hier en daar mist. Zwakke tot matige wind tussen oost ,en zuid. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op; 6.30 Maan op: onder: 18.32 onder: 13.14 (Van een onzer redacteuren) IN de toelichting op haar begroting voor 1960 zegt de minister van maatschappelijk werk, mej. dr. M. A. M. Klompé, dat zij met genoegen heelt "vastgesteld, dat het onlangs versche den rapport over de Ambonezen in ons land in vele opzichten bevindingen be vat, welke overeenstemmen met het gevoerde beleid. De minister zegt te- yens toe, dat zij aan de suggesties en 'aanbevelingen van de commissie, die det rapport samenstelde, de volle aan dacht zal schenken. Vooral in de kringen van hen, wie het wel en Wee der Ambonezen zeer ter harte gaat, zullen deze medede lingen met erkentelijkheid zijn ont vangen. Het rapport van de commis sie, welke onder leiding stond van me vrouw dr. H. Verweij-Jonker was een goed rapport met een diep menselijke ondertoon. De commissie toont duide lijk haar begrip voor en haar bewo genheid met het lot van de Ambone gen. Deze sociale bewogenheid was het uitgangspunt der commissie, maar zij heeft tegelijk de problematiek, die zij moest onderzoeken, geanalyseerd. De conclusies waartoe zij is gekomen en de aanbevelingen die zij doet, zijn «1 voo;r de regering en voor de or ganisaties, die zich met het lot van 'je Ambonezen bezighouden, waarde volle richtlijnen. v' MAAR ook de Ambonezen zelf verloren als zij zijn in deze voor jiên 20 vreemde westerse wereld hebben aan de studie van de commis- jie-Verweii-Jonker een houvast. Wan neer in het rapport gesteld wordt, dat het christendom in de Ambonese ker ken hier te lande weinig ingesteld is bp de actuele situatie en dat het in verband hiermee gewenst is, dat de voorgangers 'n betere theologische op leiding krijgen, dan behoeven de Am bonezen dit niet te zien als 'n inmen ging van derden in hun godsdienstige problematiek, maar als een welge meende raad van een belangstellende derde, die begrip heeft voor de ingrij pende veranderingen, welke het ver- blyf jjer Ambonezen in Nederland ook voor dé kérk met zich brengt. Daarbij komt, dat de commissie het niet bij waarschuwingen en raadge vingen laat Wanneer zij stelt, dat het toetreden van jongere Ambonezen tot de bestaande kerken in Nederland dient te worden aangemoedigd, dan voegt zij daaraan onmiddellijk toe, dat een onderzoek naar de situatie van de Ambonesé jeugd door de Nederland te Instanties met de meeste klem wordt aanbevolen. |-v E commissie meent ook, dat meer JL/ dan in het verleden de nadruk moet komen te liggen op de eigen ver antwoordelijkheid van de Ambonezen in de samenleving. De assimilatie met de Nederlandse bevolking is nog niet zó ver, dat individuele huisvesting tus sen de Nederlandse bevolking voor het grootste deel van de Ambonezen kan worden aangeraden. Wel beveelt de commissie bij wijze van proef de bouw van open woonwijken aan. Vooral het laatste advies kunnen wij onderschrijven. Dat de Ambonezen nog steeds als „displaced persons" in be krompen en voor huisvesting slecht ge outilleerde woonoorden leven, is nu zij voor een. belangrijk deel in het Nederlandse produktie-apparaat te werk zijn gesteld toch eigenlijk on juist. De commiss'e zegt terecht, dat men niet behoeft in te stemmen met ft» politieke toekomstverwachting van ftè Ambonezen om hun eigen toekomst perspectieven te kunnen respecteren éft hun eigen groepsleven onaangetast ie laten. 1 Het vraagstuk van de Ambonezen vraagt menselijke bewogenheid en aanpak op grond van het gebod der naastenliefde. Uit-het rapport blijkt, dat de com- ihissie juist die menselijke zijde van het. probleem heeft gezien. DOORMAN" OVERVOER KOTTER: 5 DODEN Het ziet er. naar uit dat de Ver. Sta tiën minstens nog een maand extra op Rusland zijn achtergeraakt in de wed loop, om de maan, door de voortijdige Ontploffing van een maanraket op de lanceerbasis te Cape Canaveral. De raket werd gereedgemaakt om be gin oktober een capsule van 375 pond in een baan om de maan te brengen Het kunstmaantje bevond zich niet in de raket toen deze explodeerde. Ei zijn onderdelen voor een nieuwe rakei beschikbaar, maar de montage verg Véél tijd, zodat aangenomen moet wor den dat de eerstvolgende proef met eer Amerikaanse maanraket pas in novem* her, inplaats van in oktober, zal plaats Vinden. By de ontploffing deden zich gistere geen persoonlijke ongelukken voor. (Van een onzer verslaggevers) FTET NEDERLANDSE vliegkampschip Hr. Ms. „Karei Doorman" l-1 heeft vannacht ter hoogte van Helgoland het Belgische vis sersvaartuig „Frans Elza'', de Oostende U4(i, overvaren. De 71 ton metende kotter is onmiddellijk na de botsing gezonken. Het is vrij wel uitgesloten, dat nog iemand van de bemanning die in haar geheel wordt vermist zal worden gered. Er bevonden zich vijf vissers aan boord van het schip, dat eigendom was van de rederij Frans Legcin te Oostende. Om halftwee vannacht ontvingen de Duitse en Nederlandse radio-kuststations Norddeich Radio en Schveningen Radio een z.g. TTT-bericht van de commandant van het vliegkampschip, de kapi tein ter zee .1. G. Stegeman, dat melding maakte van de botsing met een vissersboot cn waarin de scheepvaart verzocht werd scherp uit te zien naar overlvenden van dat schip. Het was direct duidelijk, dat van de „Frans Elza" (waarvan men pas veel later de naam wist, omdat eerst na vele uren zoeken het eerste wrakhout werd gevonden) na de aanvaring geen splin ter heel kon zijn en dat het scheepje dus moest zijn gezonken. Hr. Ms. „Karei Doorman'' was na afloop van NAVO-oefeningen op de Noordzee in gezélschap van de on- derzeebootjager Hr. Ms. „Drente" en de onderzeeboot Hr. Ms. „Zwaardvis" onderweg naar Hamburg, toen het on geluk in de positie 54.05 graden noord en 07.37 graden oost gebeur de. Het vliegkampschip ging enige tijd na de aanvaring voor anker, terwijl de twee andere Nederlandse oorlogsbo dems zochten naar overlevenden. De Duitse motorreddingboot „Her mann Apeit" uit Breinen koos zee en later in de nacht arriveerden ook vaartuigen van de Westduitse ma rine en helikopters op en boven het gebied... waar de sriieepsramp,plaats had. Al dit zoeken- naar 'de vermiste opvarenden is echter zonder resul taat gebleven, zodat moet worden aangenomen, dat de „Frans Elza" met roa-n en muis is vergaan. De advocaat-generaal bij het Hof van Justitie te Hollandia op Nieuw- Guinea, mr. W. C. van Beek, die met ongevraagd verlof werd gezonden in verband met de geruchtmakende censuurkwestie. werkt nu elke dag in zijn tuintje om de tijd te korten (foto hiernaast). Op onderstaande foto zien we hel gebouw van de Nieuw-Guinea Koe rier De Groene, de krant die uit voerig over de censuurkwestie schreef. Er ontstond onrust op Nieuw-Guinea en gouverneur Flat ted greep in om een einde te maken aan ontoelaatbare toestanden. Zoals men op deze foto ziet, lijkt het ge bouw van de Nieuw-Guinea Koerier maar weinig op de monumentale krantengebouwen, die wij in Neder land kennen. "nfri'buyiw Het heeft verwondering gewekt, dat het eerste bericht over de aanvaring door het vliegkampschip als een z.g. TTT-bericht en niet als SOS-bericht werd uitgezonden. Het TTT-sein wordt namelijk alleen gebruikt als het berichten betreft, die betrekking hebben op de navigatie. Men zendt het b.v. uit om de scheep vaart te waarschuwen voor een ge doofde lichtboei of een over boord geslagen reddingboot. Waarom seinde de „Karei Doorman" geen SOS, zelfs geen z.g. XXX-spoed- be richt, terwijl men toch moest vrezen, dat de aanvaring mensenlevens zou kosten? Het Duitse radiostation wel be grijpende, dat de opvarenden van de Frans Elza" na de botsing in nood moesten verkeren maakte van het bericht, dat de „Karei Doorman" uit zond, zélf al een XXX-sein! Dit station heeft ook het redidngapparaat in de Duitse Bocht gealarmeerd. Toen het in de loop van de morgen duidelijk werd, dat het zoeken naar de schipbreukelingen zonder resultaat zou blijven, hervatten het vliegkamp schip en de twee andere Nederlandse oorlogsschepen hun reis. Zü zouden vandaag in Hamburg arriveren voor een officieel vierdaags vlootbezoek, Hr. Ms. „Karei Doorman" schijnt bij de aanvaring geen schade te hebben op gelopen. (Van onze parlementaire redacteur) In tegenstelling tot andersluidende berichten kunnen wij meedelen, dat de looncommissie van de Stichting van de Arbeid geen nieuw advies heeft uitge bracht over de grafische c.a.o. Wel heeft de looncommissie op verzoek van het college van rijksbemiddelaars een oordeel uitgesproken over enige feite lijke gegevens betreffende het cijfer materiaal. Deze gegevens waren na het overleg in het centraal bureau voor het grafisch bedrijf aan het college ter kennis gebracht. De looncommissie heeft echter haar eerder gedane (ver deelde) advies staande gehouden. Berichten als zou vandaag of maan dag een beslissing vallen, zijn niét te controleren. Wel zullen in de loop van de komende dagen nieuwe besprekin- en over de grafische c.a.o. worden ge- oerd. Wat de nieuwe gegevens betreft ver- emen wij, dat deze een ander licht •erpen op de verdeling van de in het -afisch bedrijf beschikbare ruimte. Of ■o gegevens echter van invloed zijn op i door het college gewenste etappe- -wijze invoering van de arbeidstüd- '■•korting wordt in Den Haag betwij ield. EEN vliegtuig van het type DC-7 van de Franse luchtvaartmaatschappij Transport Aeriens Intercontinentaux (T.A.I.) is donderdagavond kort voor middernacht ongeveer vier km van het vliegveld van Bordeaux, vanwaar het was opgestegen, neergestort. Van de zestig inzittenden over leefden er twaalf onder wie drie kinderen het ongeluk. Er zijn zes zwaargewonden. Het vliegtuig was van Parijs via Bordeaux op weg naar de Ivoorkust en Frans Soedan, Kort na het opstijgen klonken er explosies en stortte het vier motorige toestel neer in een bos van pijnbomen. Drie omgekomen Britten zijn volgens de maatschappij de enige niet-Fransen die bij de ramp betrokken zijn. Onder de passagiers bevonden zich verscheidene Frans-Afrikaanse poli tici, onder wie Sekoe Sissoko, minister voor Gezondheidszorg van Frans- Kameroen. Sissoko heeft het ongeluk overleefd. De overlevenden schijnen uit het toestel geslingerd te zijn op het ogen blik dat dit de grond raakte. De andere inzittenden zaten in het vlieg tuig dat in brand vloog. De (Van onze correspondent) dienst Hulpverlening Binnenland heeft aannemer E, Woud te Wormer opdracht gegeven het geheimzinnige voorwerp in het weiland van vee houder Jongert in Wormer uit te graven. Donderdag is aannemer Woud-begonnen..hei, benodigde ma- teriaal aam te voeren en-de -nódige voorbereidingen voor hét werk te treffen. Rondom het gat 2®1 een houten dam- wand worden geslagen,, waardoor.een werkput ontstaat van ongeveer :.vijf meter. Het uitgraven van' de put zal met een dragline geschieden, terwijl met een pomp de put watervrij 'ge hóuden wordt. Naar schatting zal het gehele karwei ongeveer twee weken duren. De heer A. H. Drent, hoofd van de dienst Hulpverlening Binnenland, is vandaag persoonlijk naar Wormer ge komen om de leiding van de graaf werkzaamheden op zich te nemen. Het is niet zeker of het voorwerp loodrecht onder het gat zit. Uit de praktijk weet men dat het voorwerp meters ter zijde kan zitten. Intussen wacht het hele dorp Wormer met aan het hoofd burgemeester Doggers met spanning op de resultaten van de opgravingen. President Senghor van de Mali-federa tie heeft meegedeeld, dat de federatie volgend jaar onafhankelijk van de Franse gemeenschap wil worden. De Mali-federatie is een economische unie van twee" landen van de Franse gemeenschap: Senegal en Soedan. (Van onze parlementaire redacteur) De minister van Economische Zaken, drs. J. W. de Fous, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer B. Roolvink, zullen morgen een nieuw gesprek met de Stichting van de Arbeid hebben over de interpretatie van de richtlijnen voor de vrijere loon politiek. Dit gesprek is reeds enige weken geleden door de stichting aange vraagd, aangezien men het binnen deze instelling niet eens is over deze inter pretatie. Berichten als zou van de zijde der regering een andere interpretatie aan de richtlijnen worden gegeven dan eerder met de Stichting van de Arbeid is overeengekomen, zijn uit de lucht gegrepen. Men verwart vermoedelijk twee zaken, namelijk het afsluiten van nieuwe CAO's op grond van het gewij zigde stelsel van loonpolitiek en het afsluiten van nieuwe CAO's. die nor maal expireren. Tot de laatste groep behoren de col lectieve contracten in de landbouw, die medio 1958 van kracht zijn geworden en die op grond van budgettaire over wegingen etappegewijs werden inge voerd. Hoe de loonontwikkeling in de land bouw zal zijn en welke maatstaven daar zulten worden aangelegd, hangt voor een belangrijk deel af van het garan- tiebeleid, dat minister Marijnen denkt te gaan voeren. Wel staat vast, dat eventuele loons verhogingen in de landbouw ook be taald moeten kunnen worden uit de gestegen produktiviteit. De landbouw neemt in dat opzicht geen uitzonderings positie in. Voor een Zwitserse rechtbank is gis teren het proces begonnen tegen de Engelsman Brian Donald Hume die zich zal moeten verantwoorden wegen' moord en bankroof. Een in een monnikspij gehulde man heeft vandaag de Ceylonese premier, Bandaranaike, met zes revolverschoten getroffen en tevens de Ceylonese mi nister van Arbeid, de Zoysa, neerge schoten. Bandaranaike is ernstig ge wond. Hij heeft in een ziekenhuis en kele spoedoperaties ondergaan. De toe stand van de minister van Arbeid is minder kritiek. Gouverneur-generaal Goonetilleke heeft de noodtoestand op Ceylon afgekondigd. De 59-jarige Ceylonese premier zou over drie dagen een reis naar het bui tenland maken en o.m. Londen, Bonn en New York bezoeken. De aanslag vond plaats in het huis yan Bandaranaike in Co-lombo, waar de premier overleg pleegde met zijn minister van Arbeid. Tijdens dit over leg dienden zich twee mannen aan, die de kleding van boeddhistische monni ken droegen. Op het ogenblik dat de premier, na de „monnik" eerbiedig begroet te heb ben, opstond, haalde een van de twee mannen een revolver voor de dag. Hij loste een zestal schoten, die Bandara naike in de buikstreek troffen. Vervol gens vuurde hij een schot af op minis ter de Zoysa. Huispersoneel van de Ceylonese premier heeft de twee mannen weten te overmeesteren. Volgens radio-Moskou heeft een Russische aviateur een vliegtuig ont wikkeld met vleugels die als die van een vogel kunnen klapwieken. Het toestel kan volgens de bereke ningen een man vervoeren met een snelheid van maximaal 100 km per uur, Pennsylvania .M5EKT1VM r.oP •WBTMIIWE* NT- DAVID vfrginië h«»apcok«"" baai 100 km tnuco \m mx rtrrstm sr. wis De rondreis van Chroestsjew door de Ver, Staten heeft acht dagen geduurd. In New York heeft hij, sprekend voor de Ver. Naties, ontwapeningsvoorstel len gedaan, die door de Amerikaanse regering ernstig in overweging zullen worden genomen. In Hollywood heeft hij de filmwereld aan het werk gezien, in Iowa heeft hij het boerenland be keken, in Pittsburgh heeft hij met de industrie- en zakenmensen gepraat. Vele opzienbarende uitlatingen zijn van hem opgetekénd. Chroestsjew is een man gebleken, die een vurig tem perament bezit. Zijn begeleider, Henry Cabot Lodge, heeft geen gemakkelijke gast aan hem gehad en de mannen van de veiligheidsdienst evenmin. Ooggetuigen hebben verklaard dat het toestel moeite had met opstijgen. Het was verscheidene mensen op hét vliegveld opgevallen, dat de motoren een vreemd geluid maakten. Onmiddellijk na het neerstorten spoedden zich auto's met reddings materiaal, waaronder vrachtauto's vól soldaten van een eenheid van de luchtmacht, die op het vliegveld Bor- deaux-Merignac gestationeerd is, naar de plaats van de ramp. Men kon de vlammen zien uitslaan boven de bomen van het bos, waarin het toestel neergekomen was. Wrakstukken lagen over een groot gebied verspreid. Het toestel had zich een weg van honderd meter door het bos gebaand. De reddingsploegen Wer den in hun pogingen belemmerd door het duister en het ontbreken van be gaanbare wegen in het hos. In de wachtkamer van het vlieg veld kwam het tot verschrikkelijke tonelen van' familieleden en' vrien den.'Sommigen baden,, anderen braker door-de omheining.om het veld heen en spoedden zich naar het .brandende toestel. OP een terrein aan het einde van "de Ogiersingel in. Rotterdam-Zuid heeft de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, mr. J. van Aartseh, de eerste paal geslagen voor een com plete woningen, dat gebouwd wordt volgens het systeem Dura-Coignet. Op een normale fundering verrijzen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingeh, Maassluis, Ridderkerk en - Spijkenisse volgens dit systeem drieduizend hui zen, waarvan de wanden, trappen enz. gevormd worden door beton-elementen, die in een fabriek aan de Rotterdamse Eemhaven worden gebouwd EEN langgerekt hogedrukgebied strekt zich uit van de poolstreken via het zeegebied ten westen van Scandinavië naar midden-Europa. In het zuiden van Zweden kwam daar bij de afgelopen nacht zes graden vorst voor. Boven Spanje bevindt zich in de hogere luchtlagen een storing, die vooral in het zuiden van Frankrijk onweersbuien veroorzaakte. Hier en daar viel meer dan 60 mm regen. Ongeveer 500 kilometer ten wes ten van Ierland is een actieve oceaandepressie aangekomen. Na aanvankelijk een oostelijke koers gevolgd te hebben, begon de storing vanochtend in noordelijke richting af te buigen, zodat ze morgen bü IJs land kan worden verwacht. Ze zal daardoor niet veel invloed op het weer in Nederland kunnen uit oefenen. De kans op regen is de komende 30 uur klein, terwijl er in de tempel ratuur maar weinig verandering komt. De wind kan morgen iets toe nemen uit richtingen tussen zuid en oost. (Advertentie! 'i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1