LAi GS t DE] u AL. 'd, van Vergadering in Nieuivl Arr. overwegen splitsing kiesvereniging Commissie zal spoedig met plannen verschijnen Grote brand maakte in 1574 van Vlaardingen een puinhoop KERK EN- SCHOOL Mies Bouman als gastvrouw op Holcononodeshow Kleuter in brandend huis te Schiedam om ekom MINISTER VAN AARTSEN 1 SEOEG EERSTE PAAL en eervliet VATERVEG Reeds in 1584 een kerkbomvactie Bijeenkomst bedrijfsvoetbal Zendingsfilm in Pniëlkerk ton-sur-ton In de boot Brandweer zocht tevergeefs Begin Dura-Coignetwoningen 1 Met fiets te water 1 u MEDEDELING -ï TROUW Vrijdag 25 september 1959 Vlaar dingen Sluiting zendingsweek SCHIEDAM In anti-revolutionaire kring wordt overwogen, de plaatselijke Kiesvereniging te splitsen in een aantal wijkkiesver- enigingen. Een eerste contact werd daartoe gelegd op de vergade ring van de kiesvereniging, donderdagavond in het Wijkgebouw in Nieuwiand gehouden. Aangezien de belangstelling voor deze avond niet al te groot was, werd een commissie ingesteld, die op korte termijn nogmaals een vergadering zal organiseren en daar met uitgewerkte plannen zal verschijnen. Troonrede Werk kan intensiever worden aangepakt Advertentie Beschouwend Advertentie Loonvorming was er met meer: die lag in puin." Vrije UlllVCfSlteit Grote kerk Geen spreekuur Dp 2 0,i0ber 2UlJen vier prornoiie. De minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, mr. J. van Aartsen, heeft gistermiddag op een terrein aan het einde van de Ogiersingel te Rotterdam-Zuid de eerste paal geslagen van een complex woningen, dat gebouwd wordt volgens het systeem-Dura- Coignet. In totaal worden 3000 van deze hui2en gebouwd, verdeeld over de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rid derkerk en Spijkenisse. Op een normale fundering verrijzen huizen, waarvan wanden, trappen e.d. gevormd worden door de betonelementen, die gemaakt worden in een fabriek, aan de Rotterdamse Eemhaven in aanbouw. bouwde en dat de kostprijs ermee kan concurreren. Hij hoopte tenslotte, dat de systeembouw tot verlaging van de kostprijs zal leiden en dat hij ertoe zal bijdragen het gewenste aantal wonin gen in ons land tot stand te brengen. ,,Een yationale Traditie'' Film doet (ook) voor marine goed woordje Ds. D. M. Vermel herdenkt gouden jubileum Nieuw tijdvak NO-IRON OVERHEMDEN ROTTERDAM: Binnenlichter van stapel bij „De Hoop" Sinds 1918 Hoek vail Holland Voetbalpro gramma Maassluis Betrapt bij diefstal Tentconcert Burgerlijke stand van Schiedam UaasJand 1 5? M' 7Traf,ksV M 3r; A" J de Koning A9 ir en M H. Let's veld. 25 jr; M. van Burgerlijke stand van j Maasland Advertentie SLECHTHORENDEN AUDIUM hor*n 1 zl«n Burgerlijke stand van Vlaardingen Vervolg beursnverzicht HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen 7 uut li i s ozo >r a zzw SCHIEDAM Ter afsluiting van de zentlingsweek zal zondag: ».s. een zen- dlngsdag gehouden worden. Hiervoor zijn vier zendingspredikanten uitgeno digd. In de Oosterkerk aanvang tien urn- zal spreken Ds. C. van Nes. directeur Gereformeerd Maatschappelijk werk uit Rotterdam en om vijf uur heer Goei Ping Bjien kandidaat uit Java. In de Julianakerk waarvan de dier sten aanvangen om 9 uur en half elf ds. B. Richters, directeur van het zen- dmgseentmm uit Baarn. terwijl in de dienst van vijf uur hoopt voor te gaan, CA A K DINGEN. In een extranuni- ds. J. H. Sillevis Smitt, hoofdvlootpredi- mer van de Zondagsbode haalt ds. Sr. kant uit Den Haag. In de ..Ark" te Ke- den Bos. Nederlands Hervormd prc- ihel aanvang half tien spreekt de heer JGoei-Ping Djien uit Java en om half drie Ds. B. Richters uit Baarn. Het ligt m de bedoeling voor de diensten enige zendingsiietieren te zingen rond om giften m te zamelen voor de] herbouw. Na eerst nog andere pogingen i te hebben aangewend, die niet slaagden, stond het stadsbestuur toe een omslag te helüen over de burgerij In het jaar 15S4 konden de Vlaardin- de heel" Weststrate nog op. dat wanneer men op een ander systeem overgaat, er altijd een aantal regels moeten woiden opgesteld, waaraan alle betrokkenen zich dienen te houden. Deze regels zijn opgestettf door de regering in overleg met het S.E.R. en de Stichting van de ^^TtZde'^eriiijeVnkomst": Arbeid. Dat weten ocfk de tegenstan- j Over de poging" tot splitsing der kies vereniging zei voorzitter 3. Wagenaar in zijn openingswoord, da mede door de verkiezingsuitslag wel duidelijk is ge worden. dat er in ons volk een tendens is tot het loslaten van de gedachte, dat wij een chrlstclifte partij-formatie no dig hebben in het politieke leven. Deze tendens voelen wij ook in eigen kring, aldus de beer Wagenaar. Daarom zul len het werk en de propaganda van de kiesvereniging zich in de eerste plaats op eigen kring, naar -binnen, moeten rich ten. Het is daarom, dat men gekomen is tot de gedachte, de kiesvereniging te splitsen in wijkkiesverenigingen, waar door bet -werk in een zich steeds uitbrei dende stad als Schiedam intensiever kan worden aangepakt dan tot nu mogelijk was. Behalve naar splitsing 2ai de gedach te uitgaan naar een nieuwe aanpak van het werk binnen de kiesverenigingen, al dus de heer Wagenaar. Later op de avond, toen de plannen uitvoerig in bespreking kwamen, werd nog medegedeeld, a'at de kiesvereniging thans 6900 leden telt, waarvan 2Ö0 in Nieuvt'Iand en Kethel. Het ligt dan ook in de bedoeling, in eerste instantie te komen tot de oprichting van een kies vereniging Hl Nieuivland en Kethel. De Vlaardingse A.R.-wethouó'er, M. H. L. Westratete, die eerder op de avond een beschouwing had gehouden over de Troonrede, merkte nog -op. dat in Vlaar dingen. een splitsing van a'e bestaande kiesvereniging reeds enkele jaren is doorgevoerd. De resultaten daarvan zijn zeer bevredigend. De heer Weststrate heeft op deze bijeenkomst, zoals gezegd, de Troon rede 1959 aan een beschouwing on derworpen. Deze Troonrere is geen program, aldus spreker, maar een lang stuk waarin van bepaalde pro blemen een uitvoerige uiteenzetting wordt gegeven; ook is ten aanzien van die vraagstukken een standpunt bepaald. Dat is juist, want het zou verkeerd zijn, indien de regering in de Troonrede wel een program pro jecteerde Dat geldt in het bjjzonder voor deze regering, die nog zo kort aan het bewind is en dus moeilijk nu reeds een gedetailleerd verslag kan geven van wat zij in de komen de periode, die zich nog over bijna vier jaar uitstrekt, denkt te gaan doen. ders, die de vrijere loonvorming nu op bedenkelijke wijze bestrijden. Dat de icgermg een christelijk-sociaal beleici" voert, is wel duidelijk geworden uit de Troonrede en de eerder behan delde nota. Zij gaai er van uit, dat de lasten, ✓s gezamenlijk gedragen moe ten woiden. ook zo rechtvaardig moge lijk verdeeld dienen te worden. De mars route daarvoor zal uit het overleg tus sen regering en volksvertegenwoordiging moeten voortkomen. Spreker had t.a.v. dit overleg goede moer. omdat a'e gehele sfeer in de verhouding regering-volks vertegenwoordiging nu is veranderd. Voor dat de internationale verhoudin. i gen betreft: in a'e Troonrede ig tot uit- gen zullen worden nagekomen. Dat is drukking gekomen dat alle verphehtin- wel duidelijk, aldus spreker, omdat het ook in ons eigen belang is, Vandaag zijn er nog mensen van „derde weg", die met a'e neutraliteitsgedachte rondlopen. De regering heeft 'het echter duidelijk an ders gesteld. De Troonrede is dus wel een staats stuk van betekenis, was de conclusie van de heer Weststrate. dat de weg aan geeft, die wö kunnen gaan. Met belang stelling zullen wjj de debatten in de Ka mers volgen en de maatregelen afwach ten, dit moeten concretiseren. dikant te Vlaardingen, ter gelegenheid van de Hervormde Kerkbouwactie 1959. aan de hand van kerkelijke archieven herinneringen op aan een Vlaardingse gers voor het eerst weer na lange tijd kerkbouwactie in 1582. Een brokje boei- ter kerke gaan. De veidoie groei van ende geschiedenis, dat niet alleen iets de Grote Kerk op de Markt is af te lei- van de financiële actie weergeeft, maar i den uit hel feit. dat in 1643 een zijbeuk een heldere Mik op het kerkelijk leven werd aangebouwd aan de zuidzijde van in die dagen biedt. i de kerk, 22 jaar latei, m 1665 werd een Dit nummer verscheen aan de voor-, zijbeuk aan de noordzijde gebouwd avond van een .Bezoekactie" die aan staande dinsdag" in Vlaardingen zal star ten. Ds. Van den Bos schrijft dan, na eerst herinnerd te hebben aan de ramp in 1574 j ging" hield"de" AÏgémTne "'B^e'dHjfsvoët-i toen geheel Vlaardingen uitbrandde: I balcompetitie (A.B.C.) gisteravond in!"et i* acht jaar geleden dat se stad 'Vlaardingen tengevolge van ooriogs- VLAARDINGEN In de Fnielkerk handelingen,geheel ccn prom der vlam-, aan de Burg. Prmssmgel werd don- De heer A. Vertinden opende de ver- j nier: werd. Van de Grofe Kerk op de derdagavond een zendingsbijeenkomst GEREFORMEERDE KERKEN Benoemd tot hulpprediker te Linscho- i ten: B. Hagenaar, a.s. em. pred. te Bob- waid, CHRIST. GEREF. KERKEN I Tweetal te Haamsteo'e-Kerkwerve: K Bokhorst te Naarden en W. Ruiter 1» i Baarn. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen te Slikkerveer." M. Heer- schap te Borsscle. DOOPSGEZ. BROEDERSCHAP Beroepen te Den Helder: mej, C. A Schipper, prop. te Amsterdam, die het beroep ook heeft aangenomen. SCHIEDAM, In sa menwerking met de Schiedamse scheidsrechters vereni- Ja, 17.50 is een forse prijs, moor onthoud, dot het gezegde "duur koop h goedkoop" in de allereerste plaats voor overhemden opgaat. Want voor een paar gulden een overhemd kopen, dat na enkele keren wasten slop is en stuk gaat, is geen kunst. Coster brengt echtee een klasse overhemd in No-iron, dat dus ge makkelijk wasbaar en vlug drogend is en vrijwel niet gestreken behoeft te worden, met een zeer fijn inge weven sireepmotief, het zgn, Dit kwalïteits,-overhemd dat goed blijft, ook na herhaald wassen^ heeft" een normale waarde van 17,50. De Troonde is beschouwend, maar daardoor niet van betekenis ontbloot. Zij bepaalt de Staten-Generaal, en daarmee het volk. bij een aantal problemen voor de komende tijd. De beschouwing is ge baseerd op de huidige situatie, maar geeft geen oplossing iH et kabinet is aan de tiand van deze Troonrede a'us nog moeilijk te beoordelen. Wij moeten wach ten op de daden. Het ds echter wel duidelijk geworden, dat in vele opzichten de lijn van de vo rige kabinetten is doorgetrokken. Daar uit blijkt, dat de niet-sociaiistische be windslieden op hes vorige beleid een be langrijk stempel hebben gedrukt. Op twee .passages uit de Troonrede ging de beer Weststrate uitvoeriger in. Het .betrof de economische situatie en de plaats van Nederland in Navover- bajicL De economische situatie is gunstig. Dit is,een. ander, geluld., dan,in 1958,.maar dat daarop volgt, Hat wij niettegenstaan de "dit voorzichtig moeten zijn,.iijkt wel op'Vat in 1958 haak 'voren-is''gébracht.' zo constateerde de ere Weststrate. Het is duidelijk, dat de regering in deze tijd van voorspoed reserves wil kweken, die bij tegenspoed kunnen worden aange sproken, waardoor, wat betreft de werk gelegenheid, grote ups en downs kunnen worden vermeden. Dat dit in strijd zou zijn met de gedachte, dat de regering de overheidsbemoeiing wilide terugbren gen, meende «preker te moeten bestrij den. Het terugbrengen van de overheids bemoeiing in de economische sector spreekt duidelijk uit het streven naar een vrijere loonvorming. Overigens is de zaak van de loon vorming reeds naar voren gekomen bij de 'behandeling van de betreffende nota in de Tweede Kamer. Over de prakti sche uitvoering van de gedachte merkte gehouden, waai op een drietal boeiende' zendingsfiims werd vertoond. De ceistc film liet de aanwezigen het oude en gaderlng en verwelkomde ondermeer de j Markt staan nog slechts berookte mu- commissaris van politie de heer K. ren. De gevluchte bevolking is terugge- Rljpma. keerd en heeft in Vlaardingen een aan- I vang gemaakt met de opruimmgswerk- -daarna het fraaie nieuwe zendingshuis Hoewcl het de bedoeling was. van de- j zaamheden. Er staat geen huis meen in Baarn 7.,en De volgende lolprent ze avond een ..spelregelavond" te ma- j overeind. Overal zu-artgebladerde muren j ,.Riki Main" (Lachende O gen* gaf een ken_ kon dit geen doorgang vinden, aan- pum, en scherven. Het land rondom de1 beeld van een Soembanesé jongen en gezien entge leden van de jury en en-s;ar; verkeert in een desolate toestandzijn vader. Tot slof van deze geslaagde ge daarvoor uitgenodigde voetballersdoor de mundering ten behoeve van het avond werd de film „Wal blijft" ver niet aanwezig konden zijn. ontzet van Leiden, Wat hen de meeste "toond, Verder werden deze avond veie Hiervoor in de plaats heeft het hoofd bestuurslid van de K.N.V.B, (Konink lijke Nederlandse Voetbalbond! de heer D,Nijs een causerie over de voetbal sport gehouden. Hij merkte op dat scheidsrechter zijn bij een wedstrijd één van de moeilijk ste opgaven is. hij is de man die het meest met de bal meeloopt, dus hij moet in prima conditie zijn. Daarnaast IStel thans Uw aankopen ever uit. 1 U zuk er jeen spijt van h*bben„l lU kunt jeioven, dat wij U •straks! Jde meest moderne en n»e«wste| I collecties tullen tonen iWij maakten met voor meisl leen speurtocht door Huropa.l Bovendien voor elke dient bijl aankoop boven f 10.- een aardig geschenk. OPENING 2 OKTOBER a.s. 2 uur LEO VAN lÈRLANO LIJNBAAN SO Nieu.w, telefoonnummer 135.164 zorgen baarde was. hoe men de kerk bekende zendtngshederen gezongen. Ds. i weer zou kunnen opbouwen. Iedereen in|M. J. Mulder, gereformeerd predikant I de stad was de ..nieuwe leer"' toege-'fe Vlaardingen. opende en sloot deze' daan. maar een kerk waar de gemeentel goed bezochte bijeenkomst. Des mid- l kon samenkomen rondom het Woord en i Hags werd een aantal films voot de T1CI lilOlllULICb Hel 11 ÜC de sacramenten konden worden bediendkinderen in de Oosterkcrk vertoond T - TT Ds. v d. Bos beschrijft vervolgens de VLAARDINGEN, De heer wctbou-l. plechtigheden plaatsvinden aan dt - f herbo,uw v*n !?ok, thJns, n5s ,viaardin-:der t."de Bniijnis wrhindërd "maan-Vrije Universiteit, zoals gewoonlijk te eigen mening, zijn beslissing moet juisigons trotse bezit: de Grote Kerk. Emtclc cjaj,j jg september zijn wekelijks spreek- j houden in de Woestduinkerk te Am- jaren na de ramp van Io74 sloeg men de (Uur voor aangelegenheden betreffende] sterdam. Achtereenvolgens, te begin- De publieke mening mag op hem] atrtiidTldTde6keïïTva'de woonruimtcvprdchn"e te houden- nen 9 ™r, hopen te promoveren geen invloed hebben. j 5 T 5 viaaromgen i tot doctor in de wis- en natuurkunde Na de pauze werden de films ver-'. ^een AnIt£ iVl'ai *7" nnS OoItTCH (rtT t) cl Zit Rl' VR1Ï d* heren p- J Zandstra, A. C. Aten toond van de wereldkampioenschappen wïteid tam' en P. S. Dubbeldam, resp. op de prof voetbal in 1958, gehouden in Stockholm. Deze interessante films waren een première voor Schiedam, maar zeer voorlopig hersteld. Immers l TT jaren later moet het stadsbestuur nog Lit'ilCr (ICS iTcll!* alles in het werk stellen om de burgers j O i er toe te zetten betere woningen te bou-i VLAARDINGEN. De bazaar van wen. Maar de kerk moest in ieder ge- het Leger dos Heils, die maandag, dms- val gebouwd worden. Met toestemming van de stadsregering en dc predikant Arent Hartmanszoon fde eerste Vlaar dingse dominee! gingen in 1582 vijf ïn- wonevs van Vlaardingen gehee! Holland dag en woensdag, zowel 's middags ah "s avonds is gehouden heeft 1190 opge-' bracht. VLAARDINGEN. „Je kunt zien dat je hier dicht bij Pernis zit" zei donderdagavond Mies Bouman toen plotseling een flinke vlam tussen het publiek opschoot doordat één der dames haar sigarettenaansteker liet vallen, welke in een plasje benzine voedsel vond. Dit was één van de vele kwinkslagen, die Mies Bouman tij dens een zeer gestaagde „Holcon- Najaarsshow 1959" in de grote zaal van de Harmonie lanceerde. Een modeshow, waarop in een non-stop programma van 2} uur aan de tot de laatste plaats bezette zaal een bijzon derfraaie collectie kledingstukken werd getoond. Mies was weg van de ongekende collec tie van Holcon en voegde -er j-aan -jee, dat zij vast eens naar VlaafsSingéh dtwrWöïnen om nieuwe kleding aan te schaffen. In haar inleidend praatje zei de bekende televisie-medewerkster onder meer, dat de taille weer op de normale hoogte zit; de populaire stoffen zijn momenteel bouclé, mohair enz. Bijzondere aandacht trokken de pletvrij-fluwelen modellen, gedecoreerd en effen. Ook de zeehonden- bontmantel; de wollen matting japon en vooral ook de japon met ingebouwde pettycoats hadden de belangstelling van de dames. Het programma bracht deze avond voor elck wat wils en na dc D.J.M. (de juiste maat) mantelparade kwamen de mantels met bontkragen, waaronder de alpaka mohair en petit-gris-kraag. Een viertal mannequins heeft zich uit stekend van hun vermoeiende taak ge kweten, en" Lucie, Jetty, Rita en Miebei kregen dan ook na afloop hun welver diend applaus. Even voor de aanvang van de show werd het de heer Holcon nog even moeilijk gemaakt doordat één der mannequins ziek naar huis terug moest. Michel uit Den Haag trad als vervangster op en zag kans binnen een half uurtje van Den Haag naar Vlaardingen te komen, zodat ze om kwart voor negen ai op de planken in de Harmonie stond. Voor een snoezig onderdeel zorgden de dochtertjes van de heer Holcon, Corrie en Annelies, die mannequins in spé bleken te zijn. VLAARDINGEN Drie Nederlandse zeeheden zijn in de nacht van donder dag op vrijdag aangehouden, omdat zij een roeiboot uit de Oude" Haven had den weggenomen, om daarmede over te varen naar Pernis, waar hun schip ligt. ■Personeel van de Spidoboot ontdekte de manoeuvre en dwong de zeelieden te 'meren bij het Deltahotel, waarna de politie werd, gewaarschuwd. (Van een onzer verslaggevers) De opdrachtgeefster van cie gisteren te Amsterdam in première gekomen speelfilm „Een Nationale Traditie" (vervaardigd door Joop Geesink's Star- fiim) moet het ons maar niet kwalijk schriften: „Polarizations of electronic transitions in aromatic hydrocarbon molecules and negative ions", „Elec tron transfer in reduction processes of hydrocarbons'' en „Measurement of the polarization of d-d neutrons by a solenoid". Om halfvier zal D. E. Hoi- werda. geboren te Grand Rapids, zijn proefschrift: „The Holy Spirit and eschatoiogy in the gospel of John" ver dedigen fcr verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid. Op zaterdag 10 oktober hoopt ds. D. nemen, dat wij vooral aangenaam ge- x, ----- troffen zijn door het goede woordje, dat d' F e'neritus-predikantvan de deze film doet voor de Kon. Marine I Nederlands Hervormde Kerk, zijn gou. De Nationale Levensverzekering B*ank f den ambtsjubileum te vieren. Ds, Vet- maakt nl. niet alleen voor hèar bedrüfmet woont aan de Voorburgseweg 79" rtx A rt f. 1 fT hl J AA _T -f AA, S U behoeft echter deze prijs niet te betolen, wont Coster geeft U de verrassing van Uw leven door één dag deze SU P E R K WA L IT E IT met spreidboard.aante bieden voor de verbijsterend H®r Cf|£% iage prijs van Zolang de voorraad strekt j Telefonische of «hriftetijke orders kunnen I met werden uitgevoerd. Korte Hoog!trast 31 Meent hk. Goudse, singel Kstendr. Jbsgedljk hk. Dorpsweg We»t-Kiu)ik»dt 36 LEIDEN: Haarlemmerstraat 26 SCHIEDAM. Zoais wij reeds elders in ons blad schreven Is vanmor gen de twee en een half jarige Wim Scholte op wel zeer tragische wijze om gekomen bij een brand, die woedde op de,bovenverdieping van zijn ouderlijke woning aan de IJssehnondestraat. Luid gillend kwam omstreeks acht nnr vanmorgen de zesjarige zoon van de familie Th. Scholte de trap afrennen om aan zijn moeder, die in de kamer beneden aan het werk was, te vertellen, dat er op de achterslaapkamer van de woning, waar hij met zijn twee en een halfjarig broertje speelde, brand was uitgebroken. De moeder, die onmiddel lijk naar boven ging om de kleuter te halen, kon de slaapkamer echter niet meer binnen vanwege de enorme vlammenzee. Snel was de brandweer o.l.v. comman dant D. de Jager ter plaatse. Met een nevelblusser werd het vuur, dat inmiddels ook in de voor-slaapkamer woedde, on middellijk aangevat. Onbegrijpelijk noemde de commandant het dat de brandweer niet dadelijk op de hoogte gesteld is. dat zich in de slaapka mers of op de er boven gelegen vliering nog een kind moest bevinden. Toen dat eenmaal bekend was hebben onmiddellijk een aantal brandweerlieden- zich met ge vaar voor eigen leven in de vlammen ge waagd, om de vier in de slaapkamer staande bedden te doorzoeken. Zii werden door hun collega's nat ge houden. De ookontwikkeling was groot, zodat de mannen half bewusteloos terug- keerden. Zij hadden echter niets gevonden. Toen daarop het vermoeden gewettigd 1 bleek dat hei kind zich op de vliering I bevond, heeft de brandweer een gat in het dak gebroken en i» zo de woning aan de bovenzijde binnengedrongen. Ook op de vliering, waar eveneens ver- - stikkende rook hing. werd het knaapje; met gevonden Commandant De Jaget en brandweer man J. P. Korveiijn, lieten zich vervolgens door 'een luik naar de nog steeds bran dende daaronder gelegen verdieping zak ken. om daar nogmaals te zoeken. Het luik gaf toegang tot een ingebouwde kast. In de hoek van de wel twee meter diepe kast. te midden- van de vlammen en onder een berg teilen en andere huishoudelijke artikelen, vonden zij het lijkje van de kleuter. De brandweer wist overigens het vuur tot de slaapkamers te beperken. Deze brandden echter totaal uit. De benedenverdieping van de woning, waar in een wagen het derde kind van het gezin, een eenjarige baby stond, die uiter aard wel kon worden gered, kreeg be langrijke waterschade, evenals de wonin gen van de buren. Toen de brand uitbrak was de vader reeds naar zijn werk. Hij weid onmid dellijk van het gebeuren op de hoogte ge steld. Ook de buren, die niet thuis waren werden gewaarschuwd en kwamen in allerijl naar huis. SCHIEDAM Op zaterdag 26 sep tember zal op de scheepswerf „De Hoop" te Schiedam de tewaterlating plaats vinden van de binnenlichter ,,Es-t so Nederland 103", Hel nieuwe' schip meet circa 83 ton en heeft een inhoud van 98 m3. Het zal dienst doen als patrouillevaartuig voor de aflevering van gasolie aan visserij- en binnen scheepvaart te IJmuiden. De „Esso Nederland 103" is 25 meter lang, 4,60 meter breed en heeft een diepgang van 1.50 meter. De voortstuwingsinstai- latie bestaat uit een Mercedes Benz dieselmotor met een vermogen van 120 p.k. Voordat de minister tot het heien overging, heeft de directeur van de bouwonderneming, de heer J. -Dura, erop gewezen, dat de jaarproduktie thans schommelt rond de 85.000 wo ningen. een aantal, dat nog niet zo lang geleden door deskundigen onbe reikbaar werd geacht. „Vandaag staan we volgens spreker nog voor de situatie, dat het arbei- derscorps de taak van het bouwbedrijf kwantitatief niet aan kan.- Hij zette uiteen, dat de beginselen van de sy steembouw verder uitgewerkt zijn lot het hier ter hand genomen systeem, waarbij 200 arbeiders geen bouw lieden per jaar 1000 woningen kun nen vervaardigen; volgens de tradi tionele bouw zouden hiervoor 1000 bouwvakarbeiders nodig zijn. De arbeiders, die hierdoor vrij ko men zonder de totale woningproduktie aan te tasten, kunnen zich wijden aan de veie benodigde gebouwen. Het ver heugde spreker tenslotte, dat ook an dere bouwsystemen een kans krijgen om aan het oplossen van de woning nood mee te werken. met deze film een goede propaganda, maar zij doet dit tevens voor de ma rine, die met één van haar vredestaken ten tonele werd gevoerd. Op het gebied van de reciame-füm is deze kleurenfilm een voortreffelijk rpedmen.-wac betreft de filmtechnische kanten. Het. filmverhaal is spectaculair, ondanks het feit dat -het (-uiteraard) geheel gericht is op de werving van klanten voor de Nat. Levensverzeke ring-Bank. Een eerste stuurman van de grote handelsvaart gaat, kort na de geboorte van zyn eerste kind, naar zee en wordt ernstig ziek terwijl het KNSM-scbip, waarop hij vaart nog ter hoogte van de Nederlandse kust koerst. Hij moet on middellijk naar een ziekenhuis gebracht, worden. De Marine Luchtvaartdienst' komt te hulp met een helikopter. Sche- veningen Radio en het Rode Kruiszie- kenbuis te Den Haag helpen radio-te lefonisch. De stuurman komt dank zij deze sensationele reddingsorganisatie °P tyd m het ziekenhuis en is gered. Daar besef! hij, dat hij zich meer zekerheid moet kopen ter wille van vrouw en kind in de vorm van een verzekering. Het laatste stuk van de film, dat speelt in het kantoor van de verzekeringsmaatschappij is wat het verhaal betreft - zwak. Nochtans is -.Een Nationale Traditie" de moeite van een halfuur kijken zeer waard. i In een winkel aan de Magnoliastraat I te Den Haag was in de afgelopen nacht j een man binnengedrongen. I Toen hij bezig '.va.5 met een beitel de j kassa te openen, kwam de eigenaar in De Hoek- tie zaak. De inbreker sloeg via de voor- HOEK VAN HOLLAND se Boys krijgen zaterdag de club uit Leiderdorp (R.C.L. op bezoek, de club die mementeel eer. plaats heeft in de kopgroep van 4e klasse B. Hoekse Boys 2 is zaterdag vrij en j kwam. De inbreker verdween m het het derde team ontvangt Escher Boysj duister. In de winke! liet hij gereed 2 thuis. Het vierde elftal speelt even-j schap achter, eens een thuiswedstrijd tegen CVSD 7. te Leidschendam. Op 30 december 1881' werd hij geboren te 's-Heer Arendsker- ke in Zeeiarid. Hij studeerde aan de R.U. te Groningen en werd kandidaat in Noordholland. Op 10 oktober 1908-, werd hij te Herwijnen»bevestigd door ds. A. de Visser, destijds predikant te Groningen.';*; y t Ds. Vermét diende de gemeenten van Klaaswaal en Balk in Friesland-» en werd op 14 januari 1934 door ds. Stoik van Sckevenmgert te Leidsch'en. dam bevestigd. Deze gemeente diende hij _toi aan zijn emeritaat op 1 mei 1947. Daarna was hij nog werkzaam te Leiden, o.a. als geestelijk verzorger van het academisch ziekenhuis. Op 10 oktober zal ook het gouden huwe- lijksfeest van ds. Vermet en zijn echt genote worden herdacht. Er is op die dag gelegenheid tot gelukwensen te hunnen huize. - RIJKSUNIVERSITEIT leiden S ?E7' -2j' sspt- Aan ée njtesuniver- ssteit te Leiden zijn jealaagd voor het doel. ex Ned recht mej. X, E. den Tex (Am sterdam), mei. O. D. Gerbers (Den HaiJI en de heren B, T. Verhoeven (Den Baari T Sorko (Leiden), J. A. van Bronkho.-j: (Adam), mr, D. van Eek (Oejsïgeest) en J. O. de Lange (Leiden). Geslaagd voor het doet. ex. Nederlands» taal- en letterkunde de heer D. M Bak ker (Alphen a.d. Rjj'a) Cube deur op de vlucht. De eigenaar zette een achtervolging in en kreeg daarbij assistentie van een in de nabijheid wo nende rechercheur, die juist thuis GEM. UNIVERSITEIT VAN AaUMHtDAM AMSTERDAM. Bevorderd tot doctor m ne yss- en natuurkunde op proefschnit getiteld: Reactions of the N-butenes and 2-butanol In dilute acid lull or de heer J Manassen, geb. te Amersfoort en ep proefschrift getiteld: Polarography lp som» non-aq.ueous solvents de heer T. Willt- boordse. geb. te Bandoeng. De minister, die erop wees, dat in sr- haar laatste concert op de tent aan 1918 reeds over geïndustrialiseerde "e} Fenacoliusplein. Aan het einde van bouw gesproken werd, meende, dat er ™"ser' rin ten gehore worden gebracht, afgewta- op dit gebied wel iets bereikt i„ en sebj cioor het optreden van de drum- vorderingen zijn gemaakt. band. Hoewel hij deze bouw niet ideaal Bij de diefstal van een accu is don derdag m een radio- en bromhetsenhan- j del te Den Haag betrapt de 23-jarige radiomonteur H. G. van der M. Hij pleegde meer diefstallen in de laatste MAASSLUIS De Christelijke mu.tvvjFe jaar en eigende zich voor 2000 ar- ziekvereniging „Maassluise Harmonie" j t'KCien Toe- geeft zaterdagavond onder leiding van haar dirigent, de heer Jac. J. Bijster noemde, achtte hij een zekere ge- industrialiseerde bouw onafwijsbaar en onontkoombaar. Van de produktie is 13 procent systeembouw, doch aan dit cijfer mag men het belang van deze bouw niet afwegen. Van belang is, dat de weg ertoe geopend is. Mr. Van Aartsen geloofde, dat de systeem bouw belangrijke resultaten kan be reiken, die ook hun terugslag op de t'-aditionele bouw kunnen hebben. j SCHIEDAM, Gehuwd: J. van Ingen. I 50 Jr. en J. C. Truggelaar, 48 jr; D de j Kok. 24 jr er A Postma, 24 jr; J. Kras- tjenbrink. 29 jr en H. Lankhorat. 27 jr; J I R. Heinemann. 27 jr en I. S. Persijn ">2 ir; L van Dijk. 27 jr en T. A. Noordnk, 24 jr; D L A. Buitenhuis. 22 jr en M T ?Qli?",Fei'- 19 Jr: K' EN. Collé, SS jr en S, Baliijns. 85 jr: T, K, M. Bierhuizen, ,ji) S V Sn ,A- W- M' v'an Druten, 23 ir; J M Zmdgeest. 27 jr en J. A. Matthijssen, ,9 I Irt M' A' J' H1!e' 24 Jr an H. L. M. van DE Water 23 jri; J van Dujvenbode 44 jr, I van Ch C van Eijmeren" en J CNéor". j E', St<?ens' tri J. A. - - 1 öaKKer, si jr en c J, S. van der Plujtn i MAASLAND Geboren: Johanna d Weet U dat de moderne fcoerteetteUm en noorbriUen niet «Heen veel betere resultaien geven dan tot voor kort mo gelijk was, maar dat re bovendien rül goedkoper in het gebruik rijn? Neemt U een» een proef met een van de nietire hoortoesleiiaa Wij zijn in dit iabrikaart gespecialiseerd e» «lieu U gaarne de volledige Audium- KolleKüe demonstreren. Vraagt gratis brochure bg het van ouds bekende ra vertrouwde adies NOORDE1NDE 124 a dén haag tel. 115257 Beide bouwwijzen zullen en moe- i f!®"1 K!«iskade 5; Paulus Anthamus st jr' lvstepnmhm,e!kfarkbtjVhn ®taan»4 DS j Uffclcr.. s Hmecn!?raat 67. VM W°SSVVt"*,"' jJ6 %l£ systeembouw is kostenbesparend op! 23 jr en h. l. m. Rost '24 jr h j Km' de bouwplaats. Gehuwd: H v d Linden 22 j en H J 25 ar en tv. van "Leeuncn 19 jr-* Sprekende over hef kostenvraagstukM v«* der Meer 21 i- f skiSTa'jr en VBurvoftf "19 van Schijn del." 25 jr en a C. Breiisèker' 19 jr. x toonde de minister zich verheugd, dat. Cornel!» z van C van der Giessen en de systeem woningen kwalitatief niet i J C -Kik. Hereniaat la onderdoen voor de traditioneel ge VLAARDINGEN De 13-jange H. w. .reed donderdagmorgen niet zijn rijwiel over .de kademuur van de Oude Haven ter hoogte van de Visbank. Toen de knaap tegen de staande rand bots- me, verloor hij de macht over het stuur en viel met fiets en al in het water. Hij was de zwemkunst machtig en be- reikte pp eigen gelegenehid dc walkant. Zijn rijwiel is door de politie uit het water gevist. De jongen, die geen let sel had opgelopen, is met de politieauto thuisgebracht. VLAARDINGEN Geboren: Corne lls, z. van J. H. van Dam en N. van der Giessen, Trudy Francisca, d, van F. F. Blom en T, Marinus, Caroline An nette Maria. d. van B, Lopik en N. Ver meer. Getrouwd: Jan Lier, 24 jr. en Geertruida Verklei, 20 jr. Overleden: Jacoba van Aggelen, 69 jr. echtgen. van C. Douma, Antoon Cornelis Melle- gers. 80 jr. echtgen. van P. lol, Pau lus v. Buuren, 84 jr. Verder was een neie reeks fonasen 4 a o punten hoger, o.a. Riva, Scholtens Carton, Wye-rs, Wermink Beton, Van Viissmgen Katoen. Smits Transformato ren Fabriek, Berghuizet" Papier Fi»ee en Lucas Bols. Zeer vast waren bankaandelen. Am- steraamscne Bank was ongeveer 14 pun- nen hoger op 329j4. Rotterdamsche Bank steeg 11 punten tot 300; Twentsche Bank 8 punten tot 272; Hoiiana'sehe Bank Unie yas,3'é Punnt beter op 241=4; Ned, Han- «W Mij onveranderd 237. e c t 14 O - «t HeUlnki Stockfa. Oslo Kopenh. Aberdeen Londen A'dam Brussel Luxembv Pariia Bordeatijf GrenobJe Ntce Berlyn Frankf. MÜnohen Zürich Genève Locamo Wen en Innsbr Athene Rome Ajaccio Lissabon L bew. i 1L I. bew. W 3» on bew. OKO 1* onbew. WNW i 10 halü bew. stil 14 half bew. stil 31 zw, bew. 11 zw. bew. stil 11 1. bew. aNO 4 at onoew. stil 31 regen 1 34 Reh. bew. stil 2*2 Keh. bew. N 34 mist WNW NO i 1» half bew» 2 31 zw. bew/ NO 3 32 mist Stïl 35 regenbui 1 35 geh. bew stil 25 zw. bew. NMV 4 19 1. bew. stil 34 half bew stil 25 onbew. NO 3 21 ?eh. bew. stil 25 regen ONÖ 1 35 zw, bew. N t 1. bew. stil 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 f 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2