Felle aanval van Romme op PvdA Stam op Nw-Guinea ging weer Cl IR. POLITIEK: onontkoombare eis Oudgedienden bij n aanwinst Chroestsjew's reis kostte Amerika bijna ƒ600.000 Trieste zaak Geen bijzondere hoogtepunten Kopstukken in rood-China begroeten Chroestsjew m B Russische premier: Amerikaanse trip was „nuttig" 31 doden, 40 vermisten Bestuursambtenaar werd vervangen Li november met VS onderhandelingen „Maak begin met afsluiting van Lauwerszee" weer Lockheed „jEkctrtf5 stort neer in Amerika: 33 doden WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1959 r Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4411 r~ n Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S, BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) T\E fractie-voorzitters in de Tweede Kamer hebben gisteren hg de algemene beschouwingen over de rijksbegroting i960 het door het kabinet aangekondigde regeringsbeleid op zijn waarde getoetst. De heren Burger, De Groot en Van der Veen hadden veel kritiek, de voorzitters van de fracties der rechtse partijen en die van de V.V.D. namen een welwillender houding aan. Het debat beleefde geen bijzondere hoogtepunten. Mr. Burger, die bij de algemene beschouwingen voor het eerst als oppositieleider optrad, was vrij gematigd. Slechts op één punt vroeg hij een duide lijke uitspraak van de regering, n.l. met betrekking tot de afsluiting van de Lauwerszee. Achterdocht Agitatie Zie verder pag. 4, 5e kol.) Cïiristelijk-socïaa] Ontwapening Zie verder pag. 4, le kol.) Man in botje gestikt bij eten van konijn teXniëuw»te toea°teitekPaSSaeleir' mtenu-c<,steUen be^ 9 Rotterdam; '«•GraTCBhafï Dordrecht: Schiedam: ,w.iths**aat 25 Telet 115700 l® u Postbus 1111 Postgiro No. 124518. Xlachtendlensl abonnementen ih Ju—1920 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. fiuygenspletn l lelelooo 183407 13 Bjnenl Postbus 1081 - Postgiro No, 424867 Klachtendtenst 182019.30 - Telefoon 362569 Spuiwe® 132 - Telet *570. Thomas a Kempt «straat Se Telef. 35431. Abonnementsprijs 61 eent per week. 12.63 per maand. 1 'ISO per kwartaal. Losse nummers 1® cent, Verschlinl daeellfka. •ff (Geldig tot donderdagavond) WEINIG VERANDERING. Droog en zonnig weer. Matige, overdag tijdelijk krach tige wind tussen zuidoost en oost. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 6.39 Maan op: 5.09 Onder: 18.20 Onder: 17.51 ER zijn rondom de aanvaring tus sen het Nederlandse vliegkamp- schip Hr. Ms. Karei Doorman en de •risserijkottsr „Frans Elza" uit Oost ende, waarbij vijf Belgische vissers het leven lieten, verschillende vragen gerezen. Vragen, die betrekking hebben op de seinen, welke het schip na het tra gische ongeluk heeft uitgezonden, Is daarmee te iang gewacht en zijn de juiste seinen uitgezonden? Vragen ook, die verband houden met een al dan niet juiste navigatie van het vliegkampschin. A3 de berichten en verklaringen, die nu loskomen, roepen het gevaar op. dat de commandant van het vlieg kampschip en de door hem ten tijde van het ongeluk met de navigatie be laste officier, al op voorhand min of meer de schuld van het gebeurde in de schoenen krijgen geschoven. Tegen deze gang van zaken rijzen bezwaren. Het gaat te ver om voor uit te lopen op de resultaten van het onderzoek dat thans nog gaande is vanwege de Commandant Zeemacht terwijl het o.i. ook geen twijfel lijdt dat de zaak straks ook bij de Mari neraad in behandeling zal komen. Te veel is nu nog onzeker, omdat afge gaan moet worden op oncontroleerba re berichten en verklaringen van mensen, die niet onder ede staan, In dit verband mag er nog wel eens op gewezen worden, dat de Marine- raad de behandeling van zaken als de onderhavige tn het openbaar pleegt te doen geschieden. Nog niet zo lang ge leden heeft de Marineraad de aanva ring tussen Hr. Ms. onderzeeboot ja ger Groningen en de Texelse kotter Nellie en de stranding van Hr. Ms. kruiser De Zeven Provinciën te Den Helder behandeld. De uitspraken van de Marineraad hebben toen het rechtsgevoel volledig bevredigd. Waarmee wij maar zeg gen willen dat men de behandeling van het ongeluk, dat verleden week plaatsvond, straks met het volste ver trouwen tegemoet kan zien. LLTFT nog over de kwestie van beurde.- Deze Is van marinezijde na het ongeluk bepaald .onvolledig ge weest. Met name bleken de marine woordvoerders niet goed ingelicht te zijn over de kwestie van de noodsei nen. Het is verblijdend, dat men zich bij de marine zelf over een en ander reeds heeft beraden, z-dat in overwe ging is genomen de mogelijkheid om nog vandaag, na aankomst van Hr. Ms. Karei Doorman te Rotterdam, en kele nadere mededelingen over de ramp te doen. Wij hebben de indruk, dat na het gebeurde met de Karei Doorman men thans ook in de hoogste marinekrin gen er de noodzakelijkheid van inziet om de'eigen woordvoerders zo volle dig mogelijke inlichtingen te verstrek ken, zodat deze op hun beurt de or ganen der publieke opinie op behoor lijke, wijze kunnen inlichten. Is deze indruk juist, dan zou dit een winstpunt betekenen in deze ove rigens wel trieste zaak. OPPOSITIE GEMATIGD IN KAMERDEBAT Verder keerde hij zich vooral tegeo een mogelijke toetreding van Franco- Spanje tot de NAVO, een zaak, die door het toetreden van Spanje tot de OJE.E.C actueel is geworden, maar die in het kader van de algemene politie ke beschouwingen van de socialistische fractieleider meer aandacht verkreeg, dan waarop men had mogen rekenen. Natuurlijk had mr. Burger op tal van onderdelen van het aangekon digde beieid ernstige bezwaren, maar het oppositionele geluid was toch minder dan men op grond van de socialistische perscampagnes had mogen verwachten. Prof. Romme maakte over de hou ding van de heer Burger in het debat bij de aanvang van zijn rede enige op merkingen. „De geachte afgevaardigde heeft kennelijk zijn rede op de stukken afgestemd en het minder gezocht in de tegenstelling conservatief-progressief". De K.VJ?.-fractieleider sprak enigs zins ironisch over de beide hoogtepun ten uit het betoog van de heer Burger, de. Lauwerszee ep Spanje en vroeg zich af, of de oppositie .geen ar.dère zaken .5 Minister-president prof. De Quay luistert naar de debatten. Achter de minister president staat staatssecelaris kapitein ter-zee De Jong. De Russische premier Chroestsjew u vandaag, vergezeld door zijn minister vau Buitenlandse Zaken, Gromiko, in de communistisch-Chinese hoofdstad Peking aangekomen om er feestelijk heden ter gelegenheid van het tien jarige bestaan van de Chinese volks republiek bij te -wonen. De Russische Ie" 'er werd op het vliegveld door een g>oot aantal rood-Chinese kopstukken verwelkomd: partijleider Mao Tse- toeng, president Lioe Sjao-tsji, pre mier Tsjoe En-lai en de vice-prcsi- denten mevrouw Soen Jat-sen en Toeng Pi-wen. Ook was aanwezig Soeslow, de secretaris van het centraal comité van de Russische communistische par tij, die al eerder in China was aange komen. Nadat hem een grote tail bloemen was overhandigd, inspecteerde Chroest sjew een erewacht en las hu een bood schap voor,- die volgens radio-FeKing herhaaldelijk door stormachtig applaus werd onderbroken. Chroestsjew vertelde bij aankomst aan de Chinese leiders, dat hu naar hen toe was gekomen, onmiddellijk na zijn terugkeer in Moskou van een be zoek aan de Ver. Staten, letterlijk door van het ene vliegtuig in het andere te stappen. Ook vertelde hij dat hij open hartige besprekingen had gehad met Eisenhower over alle kwesties die die nen te worden opgelost om een at mosfeer van samenwerking en vreed zame coëxistentie te bereiken Chroestsjew noemde zijn reis naar de Ver. Staten en zijn besprekingen daar „nuttig". Ze hebben ongetwijfeld bijgedragen tot verbetering van de be trekkingen tussen onze landen en de vermindering van de internationale spanning. We moeten alles doen wat we kunnen om de atmosfeer op te helderen en omstandigheden te schep pen voor vriendschap onder de vol keren, aldus de Russische premier. Hij vertelde voorts over zijn ont wapeningsplan in de Ver-Naties en zei, dat hij in de Assemblee had verklaard dat het hoog tijd wordt de coterie van Tsjang Kai-sjek uit de volkerenorga nisatie te verwijderen en het grote socialistische China zijn rechtmatige zetel daarin te geven. „Hoe hardnekkig de reactionaire krachten zich daar ook tegen verzetten, het zal gebeuren", be loofde Chroestsjew. Hij besloot zijn korte redevoering door de groeten van zijn regering, partij en volk over te brengen aan regering en partij en volk van communistisch-China, die „die vol vertrouwen oprukken naar de over winning en het socialisme (lees com munisme Red.), achter de vlag van het Marxisme en Leninisme. Lang leve de Chinees-Russische vriendschap er. iang leve het socialistisch kamp dat het onverwoestbaar bolwerk van de vrede in de wereld is", aldus Chroestsjew. In diplomatieke kringen te Londen heeft men er op gewezen dat Chroest- sjew's reis naar Peking onde de hui dige omstandigheden van buitenge woon belang is en dat de resultaten ervan van grote grote invloed kunnen zijn op de internationale toestand. Hef bezoek van Chroestsjew aan Peking kan, zo meenae men te Londen, even [moeilijk zijn ais dat aan de Ver. Sta- had kunnen vinden om aan haar ern stige kritiek te onderwerpen. Bijzonder fel was de K.V.P.-Ieider In zijn veroordeling van de socialisti sche agitatie tegen de vrijere loonpo litiek. HU richtte zich met name tegen het orgaan van de P.v.d.A.-„Het Vrije Volk". „Het politieke spel, dat in dit officiële partij-orgaan wordt gespeeld neemt een opruiende vorm aan en gaat alle perken te buiten". Prof. Romme hekelde de houding van 't socialistische orgaan, wat enerzijds tracht een pleidooi te voeren voor een streng geleid loonsysteem en ander zijds buigingen maakt naar een pnur vrije loonvorming. Men moet niet vergeten, dat, wan neer de P.v.d-A. haar zin had gekre gen, de metaalarbeiders niet vijf, maar vier procent hadden ontvangen Want de socialisten wilden alleen een algemene loonsverhoging van vier procent. In antivoord op vragen van het Tweede-Kamerlid mr. De Graaf (KVP) heeft de minister van Binnenlandse Zaken bijzonderheden gegeven over de aanval, die in juli op een Tjitakstam in het onbestuurde gebied in zuid Nieuw- Guinea is gepleegd. Van de Tjitaks werden met zekerheid 31 man gedood en één zwaar gewond; 28 personen wer den later ongedeerd hij hun eigen ge bied aangetroffen, terwijl over het lot van ongeveer 40 personen nog onzeker heid bestaat. De aanleiding tot het gebeurde moet worden gezocht in een vanouds be staande cultuurtegenstelling tussen de oorlogszuchtige Jakaigroep, waartoe de aanvallers behoren, en de vredelie vende Auwjoegroep, tot welke de Tji taks moeten worden gerekend. De Jakaigroep staat reeds meer dan tien jaar onder geregeld bestuur; de terugval naar de oude koppensnellers- gewoonten vindt zijn oorzaak in de sedert kort toegenomen invloed van de oudere generatie, voor welke deze ten. De communisten zullen namelijk elke toenadering tussen Moskou en Washington met achterdocht gadeslaan als bij die toenadering geen rekening wordt gehouden met de Chinese eisen in het Verre Oosten. Communistisch-China is, zo zei men in de diplomatieke kringen te Londen, thans waarschijnlijk in hetzelfde sta dium als de Sowjet-Unie onder Stalin het heeft internationale spanning no dig om offers van het volk te kunnen eisen. gewoonten nog steeds sociale en rituele levensbehoeften zijn. De groter geworden invloed van deze oudere generatie is een noodzakelijk gevolg van teleurstelling over het feit. dat de introductie van nieuwe reli gieuze, sociale en culturele opvattingen niet direct een aanwijsbare economi sche vooruitgang met zich bracht. Ofschoon in dit gebied gestationeerde missionarissen al gewaarschuwd had den, dat er iets broeide onder de be volking, heeft de controleur niet de juiste maatregelen genomen om een uitbarsting te voorkomen. De betrokken bestuursambtenaar h inmiddels vervangen door een andere, die meer ervaring hééft in het besturen van primitieve bevolkingsgroepen. De Nederlandse minister van Bui tenlandse Zaken, mr. J. H. A. H. Luns, heeft te Washington meegedeeld, dat de-Nederlandse en de Amerikaanse re gering in november onderhandelingen zullen voeren over uitbreiding van de landingsrechten van de KLM aan de Amerikaanse westkust. Minister Luns besprak dit probleem en NAVO- en Europese vraagstukken in een gesprek met de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Ra ken Douglas Dillon. Het onderhoud duurde een uur. De minister. gaLuiting aan zijn ver trouwen, dat het Amerikaanse minis terie'van Buitenlandse Zaken thans op de hoogte is van het Nederlandse stand punt. Hij sprak de hoop uit, dat de on derhandelingen In november, waar voor nog geen datum Is vastgesteld, tot een gunstig resultaat zullen leiden. Naast de Kamervoorzitter dr. Korten- borst zat gistermiddag diens eerste plaatsvervangster, mevrouw stoft elsvan Baatten; Gisteravond, toen de algemene Ik t-riiouwingen werden voortgezet, pre sideerde zg voor het eerst de vergade ring. Op haar bureau prijkte toen als attentie een orchidee. (Van onze parlementaire redacteur) DE A.R.-fracticIeider, dr. Bruins Slot, lieeft gisteravond in de Tweede Kamer in antwoord op beschuldiging van de socialist Kleywegt, dat hij het woord christelijk wat al te gemakkelijk ge bruikt duidelijk gesteld, dat de invloed van het christelijk geloof in de politiek niet zo zeer de kwestie is of men een bepaalde gedrags lijn met een christelijk etiket kan versieren, maar wel of de richting en de teneur van het overheidsbeleid in evangelische zin zijn gericht. Dr. Bruins Slot meende, dat een christen de politiek moet zien als liggend tassen de pool van de geestelijke vrijheid enerzijds en die van de beschermen de taak van de overheid en dat betekent overheidsmacht anderzijds. Beide dienen genormeerd te zijn door de wet, zoals die in het Evangelie ge vonden wordt. In de luchtdrukverdeling komt in onze omgeving weinig verandering. Het hogedrukgebied boven Oost- -'Duitsland en de Oostzee weet zich onverminderd te handhaven, vooral ook omdat het in de hogere lucht lagen zo krachtig ontwikkeld is. Aan zijn noordflank trekt een depressie over Noord-Scandinavië naar Rus land, terwijl op de oceaan ten westen van Ierland een zeer diepe depressie naar het noorden is afgezwenkt en zich van het Europese vasteland ver wijdert. De oostelijke en zuidoostelijke stroming van droge continentale lucht uit Duitsland zal dan ook het komende etmaal voortduren. In de temperaturen komt weinig verande ring. Vandaar uit kan men de vrïjheïdbe- perkende functie, van de overheid vin dén, maar vandaar uit moet men ook komen tot de vrijheid brengende plu riformiteit van het maatschappelijke, van het burgerlijke leven tegenover de staat. In dat licht moeten wij zoeken en kannen wij vinden die wijsheid, de juistheid en het zedelijk goede van het beieid. Dr. Bruins Slot meende, dat als wij werkelijk in de kracht van het Evan gelie geloven en in de macht van Christus over miserabele christenen, het het uitgangspunt moet zijn, dat christenen elkaar moeten en kunnen vinden. De A.R.-fractieleider wilde toege ven, dat soms mogelijk onbedoeld een ijdel gebruik van Gods naam door het gebruik van het woord christen in de hand werd gewerkt, hij wilde toegeven dat de christelijke politiek maar al te dikwijls een po litiek is, waar de kerk en de door werking van het Evangelie last van hebben; maar hij meende, dat de heer Kleywegt daaraan niet de eis mocht verbinden om de christelijke politiek en de christelijke partij- formatie dan maar te laten varen. Die eia aanvaardt de heer Kleywegt ook voor zichzelf niet. Want is het niet zo, dat als de'zaken zó gesteld wor den, ook in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in ons leven als kerk ook 't bidden soms vloeken is. De kerk heeft last van ons. Het is waar. Maar is het nog niet veel meer waar, dat de kerk last heeft van zichzelf. Laten wij daarom een poging tot christelijk leven persoonlijk in gezin en kerk na? Weten wij dan niet, dat wij niet in- de zonde - mogen blijven liggen er. dat het altijdopnieuw ge probeerd moét" worden?' Waarömr dan niet in de politiek? En weten wij dan niet dat er voor dit alles vergeving te vinden is? Dr. Bruins Slot betoogde vervolgens dat hem het meest beroerde, dat de christenen binnen de F.v.d.A. hebben gesteld, dat christenen naar gelang hun temperament, karakter of maatschap pelijke positie ongelijk denken en dat zü zich daarbij hebben neergelegd. Is dat niet een onevangelische ca pitulatie? Moet de kracht van het Evangelie niet over temperament, karakter en maatschappelijke positie, over progressiviteit en conservatieve instelling zegevieren en kan die kracht ooit op een andere wijze in ons volksleven openbaar worden? Is dat niet de grote zaak, waar voor wij samen moeten vechten, zo 'besloot dr. Bruins Slot. „En wijst dat niet op een voor de christen onont koombare eis tot christelijke poli tiek?" Eerder had de A.R.-fractieleider de hoofdtrekken van het regeringsbeleid nagegaan waarbij hij als toetssteen nam de A.R.-beginselen. Zich realiserend, dat de groep, die zijn partij vertegen woordigde slechts tien procent van ons volk uitmaakt, meende hij ha te moe ten gaan of er dingen in het beieid waren, die rechtstreeks, tegen de A.R.- beginselen waren. Hij meende, dat gezien de samenstel ling van het kabinet, in het beleid een behoorlijke mate van hetgeen hij en zijn politieke vrienden onder een chris telijk-sociale politiek verstaan, zon worden gerealiseerd. Dr. Bruins Slot betoonde zijn Instem ming met de passage uit de Troonrede over de internationale verhoudingen. Hij waarschuwde ervoor rekening te houden met de betrekkelijke waarde van alle mensenrecht. Hij vroeg in verband met het inter nationale beleid en de defensieve in spanningen opheldering over de figuur van minister Visser, die onlangs in „El sevier" scherp is aangevallen Vervolgens ging de A.R.-fractielei der het verschil na tussen de visie van de AJt. op de ontwapening en die van de pacifisten. Een discussie over deze zaak achtte hij door het verschijnen van vertegenwoordigers van de pacifis tisch socialistische part ij in de Kamer noodzakelijk, Een Amerikaans lijn vlieg tuig - van het type Lockheed Electra, datuit Houston 'in de staat Texas naar-New York' j*entrokken:..wasj-ishij., Waco Texas neergestort, nadat .zich aan boord een ontploffing had voorgedaan. De 33 inzittenden 27 passagiers en zes bemanningsleden werden ge dood. Brokstukken van het viermoto rige toestel kwamen op een boerderij terecht. Van de bewoners van de boer derij liep niemand letsel op.. "R Het vliegtuig was eigendom van. de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Braniff Airways, een maatschappij die de luchtverbindlngen onderhoudt tus sen de oostelijke Amerikaanse staten en Zuid-Amerïka. De Braniff. Airways heeft negen Lockheed Electra's ge kocht. (Van onze correspondent) Bij het eten van konijn kreeg de heer B. Bikker te Hoornaar een been tje in zijn luchtpijp. Hij werd in aller ijl naar een ziekenhuis gebracht, waar operatief ingrijpen niet meer mocht baten. HET bezoek van Chroestsjew aan Amerika zal de Amerikaanse belastingbetalers vermoedelijk 150.000 dollar (ongeveer 570.000 gulden) kosten. Alle rekeningen zijn nog niet binnen en dat zal nog wel enkele weken duren. Maar de autoriteiten die zich met deze zaken bezighouden zijn er zeker van dat de reis de kostbaarste is geweest van alle bezoeken door een buitenlandse leider. Gewoonlijk kost een staatsbezoek aanmerkelijk minder dan 100.000 dollar.. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is aansprakelijk voor het zorgen voor hotels, auto's en dergelijke. Het ministerie van Defensie betaalt de reizen per vliegtuig. Het gevolg van Chroestsjew bestond uit 71 personen, het grootste tot nog toe. De premier werd beschermd door de grootste politiemacht die ooit bij een dergelüke gelegenheid op de been gebracht werd. De Amerikaanse regering moet ook nog de kosten betalen van veertig Amerikanen die met het gevolg reisden of het voorafgingen om voor bereidingen te treffen voor de aankomst in de verschillende steden. De stadsbesturen en staatsregeringen hadden ook extra kosten wegens overwerk van. politiemannen, brandweerlieden en straatvegers. TOKIO, woensdag De wervelstorm Vera, die Japan heeft getroffen, heeft volgens tot dusver bekende gegevens aan 2964 mensen het leven gekost. Er worden nog 1782 mensen vermist. 9343 mensen hebben verwondingen opgeiopen. Het was, gezien het aantal slachtoffers, dc zwaarste storm die Japan sinds mensenheugenis heeft getroffen. (Van een onzer verslaggevers) VUF mannen, die ieder hun eigen rol hebben gespeeld in de veertigjarige geschiedenis van de KLM, stonden gistermiddag op Schiphol voor de nieuwste aanwinst van de maatschappij: de eerste Lockheed Electra, .'V, n,aar recl,ts stonden daar op het betonnen platform herinneringen op te halen: de heer B. Prins, die boordwerktuigkundige op de Uiver is ge weest, commodore J. J.Hondong. die naam maakte met de Snipvluchtnaar de Best, c-mmodore J. J. M o 11, die met de Uiver meedeed aan de Melboumerace comr- -re J. J. vanBalkom, wiens naam ook aan de Snip verbonden is. en* de bekende Pelikaan-boordwerktuigkundige J. H. M. G r o s t e 1 d. Al deze herm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1