Johan Bodegraven onthult geheim NCRV-actie x Z... N": van 4 DOEL: IV2 MILJOEN Emmertje water halen en Syrië boos rood-China Egypte op Vrouwen en meisjes Beloofde Macmillan iets te veel? I MARCONIST: IK BEN wenst goede betrekkingen met Bond Havenstaking in Amerika bezorgt veel overlast I Algemeen politiek debat Betrekkingen in gevaar r D Datum topgesprek zou binnen enkele clagen bekend zijn Huidige generatie in West-Duitsland niet aanspra Extra moeilijkheden op staalmarkt VRIJDAG 2 OKTOBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG N©. 4413 v giro 353535ma hiircrsam W NA BESCHULDIGING IN PEKING Sluiting? Genegeerd Gedood door vallende takel BELANGSTELLING GIRONUMMER Moorcl op passagiere TWAALF MILJOEN JODEN Lof voor de Gaulle Overleg tussen regering en Stichting voortgezet IXrecteur: H. DE RUIG J V Hoofdredacteur: Ur. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT lïïim lp!! flotterium: vViitc ae Witftstraai ieiei nsroo i.\ Portbut 1112 Postgiro No. 424519 lach ten diensr a oon nemen ten 10 3019.30 uur Zaterdag» 17)fl uur Telefnoh U570O. rtuygtnspmn tettioor taa4oi ta üjnen). Postbus 1091 - Postgiro No 124867 Klachtendtenst 18.30— ia.3i Teieloon 36256Ö Souiwep 13? Telei «70 Thomas Kemoisstniai 6p - M«t 05451 •i-Grarenhae* Dordrecht: Schiedam: Ajownnementsprlj» 81 cent pe, weeft r tic pc, maana. .'.du per fcws.-taal. U>s» nummers cent Verschilnt dmïeiMw (Geldis tot zaterdagavond} ZWAKKE «VIN». Droos en zonnis vreer met ongeveer dezelfde tem peraturen als vandaas. Vannacht hier en daar mist.- Zwakke wind. Morgen: zon op: 6.42 Maan op: 7.44 onder: 18.15 onder: 18.50. E algemene politieke treschouwin- gen zijn achter de rug. De eer ste dag verliep uitermate kalm. De onderscheidene fractievoorzitters hiel den ieder een eigen betoog waarin zij onderwerpen, die zij zelf uitkozen, behandelden. De betogen waren dus niet op elkaar afgestemd. Het ingaan op eikaars beschouwingen begon op de tweede dag bij de replieken. Van daar dat die veel levendiger waren Toen kwam er discussie. Toen kwa men er interrupties. Toen kreeg men vat op elkaar. Als wij ons de vraag stellen hoe het kabinetsscheepje te midden van dit alles gevaren Is, dan kunnen wij zeggen dat het tussen de klippen door gezeild en in veilig water beland is. Er was maar één motie van de P.v.d.A. over de inpoldering van de Lauwerszee. Er was in de Kamer een sterke stroming P.v.d.A., AH. 'en C.H. hebben zich duidelijk "uitgesproken ten gunste van op zijn minst de afsluiting van de Lauwerszee. De veiligheid van Fries land en Groningen en een goede af watering van Groningen, Friesland en Drente vergen dit. Maar minister Korthals stond sterk toen hij, in een korte interventie, er voor pleitte nu geen uitspraak te doen, maar dat te doen bij de behandeling van de begroting van Waterstaat. Dan zulten alle stukken op tafel lig gen. Dan kan de eerst verantwoorde lijke minister de zaak met de Kamer behandelen. Ook de heer Burger zag de redelijkheid van dit standpunt in én stemde ermee in dat de door hem ter zake ingediende motie bij de be handeling van de begroting van Wa terstaat zou worden behandeld. Het scheepje is nu langs een klip gevaren, maar het Kabinet zal er goed aan doen zich ervan bewust te rijn dat de klip in zijn vaarwater blijft liggen. Als het besluit een af- sluitdam voor de Lauwerszee te leg gen Is het er zeker van dat het niet op die klip zal varen. j- VOOR SURINAME ANDERHALF MILJOEN GOL DEN wil de NCRV bijeenbren gen met de donderdagavond ge starte actie. Lukt dat, dan kan over anderhalf jaar het nieuwe diaconessenhuis in Paramaribo compleet met laboratoria, rönt- genafdeling, operatiekamers, apotheek, polikliniek en zuster huis gereed zijn. J (Van onze radio- en tv-redacteur) OHAN BODEGRAVEN heeft gisteren in de eerste steravond van de NCRV een grootse come back beleefd. Reeds in zijn spraakwaterval had hij de zaal in Aalsmeer volledig in de hand. Helemaal de oude werd hij bij de aankondiging van een nieuwe radio-actie onder de naam „4 maal Z...N", een actie die tot doel heeft de bouw van een diaconessenhuis in Paramaribo. „Heerlijk dat wij het mogen doen", zei de populaire radioman, wiens stem enkele jaren niet in de ether heeft geklonken, omdat hij zich moest wijden aan zijn taak als hoorspelregisseur. Het was de come back van Johan Bodegraven, maar het was mis schien nog wel meer de come back van het beroep op onbaatzuch tige naastenliefde, dat in tal van gokacties door hebzucht dreigt te worden overwoekerd. Johan Bodegraven begon met voor te lezen uit zoals hij zei het boek dat ons het liefst is: de bijbel, uit 1 Cor. 13, waar het gaat over de liefde. „Zij Zoekt Zich Zelf Niet" las Johan Bodegraven voor. En daarmee onthulde hij de betekenis van de lettercombinatie ,,4 maal Z....N". HET Kabinet Is er tussen door ge zeild. Dat gevoel hebben wij meermalen gehad. Want bij sommige onderwerpen omzeilde het Kabinet de punten waar het eigenlijk om ging. Dat was zo bij de vragen die ge steld werden over het loonbeleid. Wij hadden willen weten wat de rol van de regering nu precies bij de beslis singen over verschillende c.a.o.'s was geweest. Er is in het land veel kritiek te dezer zake op de regering uitgeoefend. Wat zou nu beter zijn geweest dan in de Kamer precies te vertellen welke de rol in dezen was geweest van de regering. Maar op de duidelijke vragen te de ter zake kwam geen antwoord. De re gering zette omstandig uiteen dat ze een rol had gespeeld. Maar dat was ten slotte heel Nederland al wel dui delijk geworden. Over de aard van de rol echter vernamen we niets. Ten aanzien van de landbouwpoll- tiek was de regering iets duidelijker. Maar naarmate de duidelijkheid iets toenam, steeg het gevoel van bezorgd heid. Wij herhalen hier de in de Kamer uitgesproken hoop dat het overleg van de Minister van Landbouw met het Landbouwschap niet alleen een preci sering van zijn beleid, maar ook be vrediging zal schenken. In de grote lijn van het financieel- économisch beleid oogstte de regering in het algemeen de instemming der Kamer. Maar de zaak zal daar bij de algemene financiële beschouwingen pas goed uit de verf komen. Over de herziening van het vennoot schapsrecht volhardde het Kabinet tot ons leedwezen in zijn vaagheid met betrekking tot de opdracht aan de Staatscommissie. Ook op de dringende vraag om spoed te betrachten met de indiening van een loonwet was het antwoord ontwij kend. Aan de voorbereiding zou met spoed worden gewerkt. Maar deze hoopvolle mededeling werd weer ver zwakt door de daarbij gevoegde op merking dat men met de vrijere loon vorming eerst enige ervaring moest opdoen. Wij nebben de indruk gekregen en daar zijn wij verheugd over dat de regering voor de bezwaren tegen al te grote V.H.M.O.-scholen begrip had en dat zij' tegen splitsing en de instelling van dependances in die gevallen waar dat niet nadelig werkt op het leraren- tekort,- geen bezwaar zal maken. AL met al is onze conclusie dat wij de daden van het Kabinet nu ver der maar moeten afwachten De minister-president heeft duide lijk gesteld dat zij di- een christelijk- sociaal beleid voo staan wezenlijke elementen en grondtr *kken daarvan la 't beleid der regering zuilen terug- Door de aanhoudende droogte issoeneren. Zo kan men nu huisvrouwen men er in het Westduitse stadje Siegenen kinderen in de rij zien staan voor toe overgegaan het drinkwater te rant-een emmertje water. In de betrekkingen tussen de Ver. Arabische republiek (Egypte en Sy rië) en communistisch China is een crisis ingetreden na de toespraak, die de Syrische communistische leider Ka- led Bagdasj te Peking, ter gelegenheid van de viering van het tienjarig be staan van de Chinese volksrepubliek, heeft gehouden, Bagdasj noemde de Ver. Arabische Republiek hierin een „marionet" van de Ver. Staten. DE VAR heeft te Peking tegen de toespraak van Bagdasj geprotesteerd. Radio-Caïro riep" vanmorgen een be richt om van het Egyptische dagblad „Al Goemhoeria", inhoudend dat de ambassadeur van de VAR te Peking, dr. Tarzi, die zich thans in Egypte be vindt, „tot nader order" niet naar zijn standplaats zal terugkeren. „De regering van de VAR wacht het antwoord van de communistisch-Chi- nese autoriteiten op haar protest af al vorens haar houding te bepalen", al dus „Al Goemhoeria". De zaakgelastig de van de VAR te Peking is naar Cairo teruggeroepen. vinden. Wij namen daarvan met vol doening kennis. Als dal werkelijk gerealiseerd wordt zullen dingen die nu omzeild zijn, niet meer omzeild worden. In dat vertrouwen wachten wij het beleid in het jaar dat komt af, Volgens het dagblad „Ai Ahram" te Cairo, overweegt de VAR een ver zoek aan de Chinese volksrepubliek tot sluiting van haar consulaat te Damas cus, daar dit „ongetwijfeld de activiteit voortzet van de verboden communis tische partij". Duizend Egyptenaren, die waren uit genodigd voor een ontvangst op de communistisch-Chinese ambassade in Cairo ter gelegenheid van de viering van het tienjarig bestaan der Chinese volksrepubliek, hebben aan deze uit nodiging geen gevolg gegeven, aldus meldden de Egyptische bladen van vandaag. Slechts 150 personen hebben de re ceptje bijgewoond. Het Franse persbureau AFP meldt uit Damascus dat geen enkele Syrische gezagsdrager is verschenen op de al daar door het communistisch-Chinese consulaat-generaal gegeven ontvangst. Ook geen der uitgenodigde vooraan staande Arabieren heeft de receptie bijgewoond. Slechts leden van de con sulaire korpsen te Damascus van com munistische staten en onderdanen van die landen waren op de ontvangst aan wezig. (Van onze correspondent) De 67-jarige E. Buter uit Haarlem is op de werf van Grootes en Buter te West-Knollendam getroffen door een takel va nongeveer 100 küograrr die bij hijs-werkzaamheden viel. Dr heer Buter, die de vader van een dei firmanten was, is zwaargewond naai het gemeenteziekenhuis te Zaandam vervoerd, waar hij later is overleden, I De NCRV had eigenlijk na de vo rige succesrijke geldinzamelingen be sloten niet meer dergelijke acties te voeren. Maar toen de Surinaamse stichting diakonessenarbeid een be roep oj» haar deed, heeft ze toch maar de. hand over-'het .hart- gestreken en haar volledige medewerking toege zegd. De NCRV heeftvoor deze actie contact gezocht met- alle vrouwen en meisjesorganisaties. Zeventien duizend enveloppen zijn verzonden om de vrouwen te activeren. Op de enveloppe stond:„Niet openen voor 1 oktober 21 uur". Uit tal van reacties bleek evenwel, dat vele dames hun nieuwsgierigheid niet hadden kunnen bedwingen; Reden waarom als onderwerp voor da spraakwaterval gekozen was: „Is een vrouw nieuwsgieriger dan een man?" Ook de jeugd Is ingeschakeld voor de verkoop van kaarten waar op een jonge Surinaamse verpleeg ster staat afgebeeld. Dit meisje werkt nu in „Bronovo" te Den Haag en hoopt later in Paramaribo in het te bouwen diakonessenhuis te kun nen werken. Dat er belangstelling voor de actie zal zijn lijdt geen twijfel. Nog voordat Johan Bodegraven gisteravond voor de microfoon kwam, waren er al enkele giften binnengekomen. De stichting heeft ook al opmerke lijke blijken van medeleven ontvan gen. Zo bood de K.L.M. de heer Bode graven de reis naar Suriname om zich daar te oriënteren gratis aan en een grote onderneming heeft het drukken van de tienduizenden affiches voor haar rekening genomen. Achter de radiocampagne staat dus een visuele „veldslag". „Ik moet toegeven", zei de heer Hoek van de NCRV ons, „het is een moeilijke actie. Suriname is ver weg en velen zijn onbekend met het werk van de diakonessen, maar we zullen een beroep doen op het hart van de mens." Dit is de eerste actie in Nederland waarbij alle vrouwen en meisjes op geroepen worden mee te helpen aan de verwezenlijking van een zo diep menselijk project. Het hele diakonessencomplex zal in Nederlands geld ongeveer ƒ3.500.000 kosten. Alle hoop is gericht op de N.C.R.V .-actie. Het gironummer van de actie luidt: 35.35.35. Gemakkelijk te onthouden voor iedereen die bedenkt dat de NCRV 35 jaar bestaat. Een woensdagavond door de Britse premier Macmillan op een verkiezings bijeenkomst in Schotland afgelegde verklaring dat binnen enkele dagen de datum van een topconferentie zal worden vastgesteld, heeft in het Brit se ministerie van Buitenlandse Zaken enige verwarring veroorzaakt. Van bevoegde zijde werd verno men dat er nog geen datum is vast gesteld en dat het onwaarschijnlijk is dat voor 8 oktober, de dag van de algemene verkiezingen in Groot- Brittannië, een bekendmaking over de datum van een topconferentie zal worden uitgegeven. Het is voor het ministerie moeilijk commentaar te leveren op uitlatingen van de minister-president en de mi nister van Buitenlandse Zaken die zijn uitgesproken in het vuur van een po litiek debat en waarvan de juistheid moeilijk is vast te stellen. Van diplomatieke zijde te Londen is vernomen dat de bondgenoten te ver staan zouden hebben gegeven, dat zij liever het resultaat van de verkiezingen willen afwachten al vorens besprekingen te houden over de vorm en het tijdstip van toekomstige ontmoetingen met de Russen op hoog niveau. Macmillan heeft in de verkiezings campagne gesuggereerd dat het vooral zijn werk is dat een topconferentie':zal worden gehouden. Het gezaghebbende Amerikaanse blad New York Times schrijft, dat7.de Amerikaanse regering van mening, is, dat de volgende stap bij de onder handelingen met de Russen een top conferentie zal zijn. -ir». Volgens goedingelichte kringen yin Washington meent de Amerikaanse-re- geroing, dat een hervatting van deriop dood spoor geraakte conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken niet veel zal uithalen, aldus het blad. En daarom maakt men in Washing ton plannen, die gericht zijn op een bijeenkomst van de regeringsleiders van de V.S., Engeland, Frankrijk en de Sowjet-Unie. Besprekingen hier over met onze westelijke bondgenoten zijn gaande. JAPAN worstelt nog steeds met de na ween van. de stormramp die het land dezer dagen heeft geteisterd. Op tal van plaatsen staan huizen onder water. Honderden mensen worden nog ver mist. Deze foto toont een ondergelopen straat in een buitenwijk van Tokio. De marconist van het Nederlandse schip de „Utrecht", W. van R. houdt vol dat bü niets te maken heeft met de dood van de 23-jarige mevronw Lynn Kauffman, een passagier van het schip, wier lijk in de haven van Boston was aangetroffen nadat het schip vertrokken was. De advocaat van de marconist, die woensdag is gearresteerd- onder ver denking van móórd, meent dat de on* schuld van Van R. kan worden vast gesteld. Hij zei dit donderdag tegen over verslaggevers na een eerste on derhoud met de marconist. Op zijn verzoek is Van R. nu nog niet in staat van beschuldiging ge steld. Dit gebeurt pas op 6 oktober. Daardoor heeft de advocaat, Fonta- na, gelegenheid zich in de zaak in te werken. Volgens de politie had Van R. tij dens een lang verhoor bepaalde feiten toegegeven ,maar ten slotte weigerde hij een verklaring te ondertekenen waarin deze dingen waren vastgelegd. Een rechtskundige van het Neder landse consulaat-generaal in New York leverde donderdag kritiek op het feit dat Van R. vijftien uur door de po litie is verhoord zonder dat hij bijstand van een advocaat had gekregen. Van R. heeft tijdens een kort ver hoor voor een rechter in Brooklyn ge zegd dat hij niet alles had begrepen van de terminologie die de politie woensdag bij zijn arrestatie had ge bruikt. Blijkens een publikatie van het joodse wereldcongres zijn er op het ogenblik ongeveer 12.000.000 joden op de wereld, van wie ruim zes miljoen in Amerika, ruim drie miljoen in Eu ropa (waarvan twee miljoen in de Sow jet-Unie) en twee miljoen in Azië (waarvan 1.800.000 in Israël). Premier Ben Goerion van Israël heeft in een vraaggesprek met een verslaggever van het liberale blad Haaretz aangedrongen, op het aan knopen van vriendschappelijke betrek kingen met West-Duitsland. Ben Goerion verklaarde dat de hui dige generatie in- Wëst-Diiifriahd. niét aansprakelijk kan worden-gesteld, voor de misdaden, die de Nazi's .bedreven hebben. Wanneer wij dit wel zouden doen, zouden wij ons schuldig maken aan rassenhaat,aldus de Israëlische premier. Ben Goerion maakte - een on derscheid tussen de nieuwe generatie Duitsers en die uit Hitiers dagen. Hij zei, dat het Duitse volk. verantwoorde lijk was voor de daden van zijn leiders ten tijde van het Hitler-bewind. Ik ben echter wel van mening, zo vervolgde Ben Goerion, dat de Oostduitsers moordenaars en schurken zijn, omdat zij zich niet verantwoordelijk voelen voor de daden die zij hebben begaan. De Westduitsers hebben deze verant woordelijkheid wel aanvaard. Hij ver klaarde, dat Israël de vriendschap van West-Duitsland moet zoeken, evenals die van andere volkeren, daar „Israël" die vriendschap nodig heeft". Ben Goerion sprak voorts van een mogelijke nauwe samenwerking tus sen Israël en Frankrijk, speciaal LVjai. de vrije Afrikaanse volkeren. President de Gaulle heeft begrepen dat het ohr mogelijk is om de Afrikaanse volkeren te blijven regeren en daarom hééft hij alle onder Frans beheer staande gebie den in Afrika de mogelijkheid gege ven om met Frankrijk te-breken, Ben Goerion noemde de Gaulle niét alleen een groot .patriot, maar ook: een van de belangrijkste staatslieden van de wereld. Hij zei dat de Gaulle „één man is met een grote visie, die de sociale en politieke vraagstukken bp menselijke wijze benadert". De Israëlische premier verklaarde dat - zijn land niet tegen Frankrijk zal stemmen zo -de Algerijnse kwestia -in de V.N. ter sprake mocht worden ge bracht en een stemming hierover mocht worden uitgelokt. 'r - vjï,:: Advertentie) Vraagt Inlichtingen bij uw handelaar of bü INVENTU M - Bllthoven Het werk in de havens aan de Ame rikaanse oostkust, van Maine in het noorden tot aan de Golf van Mexico In het zuiden, ligt vandaag voor de tweede achtereenvolgende dag stiL Gisteren legden ongeveer 100.000 man het werk neer omdat onderhandelingen over een nieuwe CAO waren afgebroken Eén, belangrijk district in New York, de sUS' deling Brooklyn van de bond van ha** venarbeiders, die ongeveer 10.000 leden telt, heeft echter opdracht gegeven het werk vandaag te hervatten. ?*-•■ Het is overigens niet uitgesloten dat de staking zich zal uitbreiden tot dé westkust, waardoor het héle vrachtver voer per schip aan beide kusten lam gelegd zou worden. De staking bezorgde gisteren meteen al veel overlast. Het Amerikaanse pas sagiersschip Constitution wordt naar Halifax gedirigeerd inplaats van naar New York en de 983 passagiers zullen met een speciale trein naar New York worden gebracht. Diezelfde trein neemt passagiers voor het schip mee terug. Op deze wijze.zal de Constitution dinsdag, normaal naar Europa kunnen vertrek ken. Verscheidene buitenlandse sché pen konder echter niet meer naar an dere havens worden gedirigeerd, zodat hun passagiers bij aankomst in New York zelf hun bagage moesten behan delen. De handel in de oostelijke helft van de Ver. Staten lijdt zwaar onder de staking. Bovendien wordt de situatie op de staalmarkt er verder door ge compliceerd. Door de staking wordt de invoer bedreigd van staal uit het bui tenland, die van groot belang is voor ae Amerikaanse industrie nu de arbei- jtsrs uit de staalindustrie al sinds enige tijd niet meer werken. Het aantal arbeiders dat in de Ver. Staten werkloos is als gevolg van sta kingen wordt thans geraamd op meer" dan een miljoen. De zaterdag begonnen besprekin gen tussen de regering (vertegenwoor digd door de ministers Van Rooy en De Pous en de staatssecretaris Rooi--t vink) en de looncommissie namens het' bestuur van de Stichting van de Ar-., beid zou vandaag haar mondeling toe- - gelichte zienswijze schriftelijk aan regering mededelen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1