gnui Hernieuwd gesprek regering moet helpen Zware stroppen door droogte in haven van Hamburg Geredde na 15 jaar terug op onderzeeboot niet meer worden ingehaald Zal Eisenhower ingrijpen: Psychiater treft geen blaam wsmm KMeNe- Taart van Koningin voor II0-jarige Clirissemeuje I m Drie doden bij autobotsing 1 f f Koopt op tijd uw zekerheid li I Spontane hulp niet voldoende Busje botst tegen olietrein: drie gewonden HELMUTH PICH KEEK ZIJN OGEN UIT, WANT: Ereraad over zaak-Meulenbelt Kon niet anders handelen" m ZATERDAG 3 OKTOBER 1959 r N mmiENDE JAARGANG Mo. 4414 SCHEEPSBRAND IN MERWEHAVEN TE ROTTERDAM TACHTIG DAGEN NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Op weg Zwolle-Meppel Minder werklozen in september I EEN STROP KAN 1 LEUK ZIJN f v_ ttrecteur: H. DB3 RUIG J Hoofdredacteur: L)r. J. A. H. J. S. BRUINS SLUT (Van onze parlementaire redacteur) In Den Haag begint men zich nu ernstig ongerust te maken over de gevolgen, die de aanhou dende droogte met name voor dr veehouders op de hogere gron den heeft. Het a.r. Kamerlid mr B. W. Biesheuvel, voorzitter van de Chr. Boeren- en Tuindersbond- meent dat de regering op de een of andere wyze steun zal moeten verlenen. Maatregelen in het ka der van de normale garantiepo- litiek zullen niet voldoende zijn. De regering zal een bedrag in eens voor de getroffen veehou en in haar beleid met de nood situatie rekening moeten houden. De heer Biesheuvel, uie een bezoek gebracht heeft aan boer derijen in de omgeving van Om men, Hardenberg en Nieuwlan- de, zei zeer geschrokken te zijn van de situatie, die hij had aan getroffen. Verschillende boeren hebben reeds hun vee moeten verkopen en anderen lijden grote verliezen. Op boerderijen van tien hectaren heeft men soms strop pen van 1000 per hectare en meer. Zon op (Van een onzer verslaggevers) TOEN het smaldeel V van de Koninklijke Marine, waartoe ook de onderzeeboot Hr. Ms. Zioaardvis behoort, enkele toeken geleden, na een oefening met de Duitse Bundesmarine, de haven van Hamburg binnenviel, moet de Duitse fregattenkapitein Hel- muth Pich van de Bundesmarine zich verbaasd de ogenhebben uitgewreven. Daar. voor hem lag de Hollandse Zwaardvis, de ma rineboot, die ruim vijftien jaar geleden zijn leven redde, door Item als drenkeling uit de Java- see op te pikken. Aan alle weegschalen en schorpioenen LTU matrassen V* gg-v.ï DOOR te adviseren dr. J. Meulenbelt en diens echtgenote ter in bewaringstelling op te nemen in een psychiatrische inrichting, heeft dr. L. F. C. van Erp Taalman Kip, zenuwaï ts te Arnhem, in. geen enkel opzicht de normen der medische ethiek overschreden. Hij' heeft hiermee niet gehandeld in strijd met de waardigheid'der ge neeskundige stand en heeft deze -sok niet ondermijnd. Hem treft geen enkele blaam. (Zie verder pag. 3 kol. 4) kayser import nederland Sï SI tors- f# Rotterdam: wait ae Wlthstraai zo lelti PnttKiu 1110 **ivl Pott bus 1U2 Postgiro No. 't*4Sii1MUU W alacfttóndUitisi abonnementen US.3U—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur Teiefoon 11S700 'i-Gravenhape. Huygenspinr feieloor LBa4H*i m Postbus 10BI Post^To S M ÜiQ6n>- Dordrecht: So^w^laT T^~«7o° f<"efooa 3<S2SSS Schiedam: Thomns fCemolsstraa, a5tól Aboanementsprlts 81 cent nM kwa.-taal. u*. nUmmP„t TS&iM «K Tuxum- WIJ zijn op een aangename wijze wederom in discussie geraakt met de protestantse christenen in de P.v.d.A. Het is begonnen bij de discussie OudBruins Slot in mei j.l. De heer Oud gaf zijn visie op het woord chris telijk; het was voor hem in de poli tiek alleen een zedekundig begrip. De heer Bruins Slot gaf zijn visie Het was voor hem ook in de politiek een religieus begrip, niet los te ma ken van het offer aan het Kruis een maal geschied De christenen in de P.v.d.A. waren ln deze discussie geïnteresseerd, maar door de parlementaire gang van za ken konden zij niet meer in de dis cussie meedoen. De heer Kleijwegt (voorzitter van de Prot. Chr. werkgemeenschap) plaatste nog de interruptie dat men als men het begrip „Christelijk" zo opvatte als de heer Bruins Slot deed toch wel zeer voorzichtig en spaar- gaam met dat woord moest omgaan. Hij heeft dat naderhand uitgewerkt in een artikel in „Doorbraak" en daarin het gebruik van het woord „Christelijk" zoals dat bij christelij ke politiek, christelijke partij en christelljk-sociaal gebeurt een ij del ge bruik van 's Heren Naam genoemd. (Geldig tot zondagavond) IETS MINDER WARM. Vannacht en morgenochtend plaatselijk mist of wol kenvelden, Morgen overdag overwegend zonnig. Iets la gere temperaturen. Zwakke tot matige wind uit ooste lijke richtingen. Zon op:€.44 Maan op: 9,03 onder: 18.13 onder: 19.34 IN NOOD - IJ het Kamerdebat van deze week L beschikbaar moeten stelIen D is de heer Bruins Slot weer opj_ het probleem ingegaan. De zaak was aan het rollen gekomen bij het optre den van het Kabinet. De heer Buins Slot heeft toen aan het adres van de heer Kleijwegt een betoog gehouden van de volgende strekking: De heer Kleijwegt heeft gelijk als hij zegt dat in onze levenspraktijk, ook in de politiek, het woord Christelijk meermalen tot een ijdel gebruik van de Naam des Heren wordt. Immers altijd wanneer wü in onze politieke handel en wandel onder de maat blij ven terwijl wij onze partij een Chris telijke partij noemen, is daar iets van een ij del gebruik van die Naam in. Mag men die naam daarom niet ge-, bruiken? Mag men de politiek, die men beoogt daarom geen Christelijke politiek noemen? Dat was de conclu sie van de heer Kleijwegt. De heer Bruins Slot heeft daar dit tegenover gesteld: De heer Kleij wegt trekt daar te onzen aanzien een conclusie, die hij op een vergelijk baar niveau niet voor ons en voor hemzelf trekt. Immers wij noemen ons Christenen en wij proberen ais' personen ook als Christenen te leven. Wij proberen dat in onze gezinnen en wij proberen dat in de kerk. Maar ook in die drie niveaus falen wij daarin voortdurend. Maar het komt bij niemand op en terecht niet dat wij er dan maar ook hier mee moeten ophouden, zoals de heer Kleijwegt vindt dat wij er in de politiek mee moeten ophouden. In de politiek heeft men met zede lijke vraagstukken te doen. Die kan men als Christen niet los zien van de wet Gods, zoals ons die in het Evangelie is geopenbaard. Wij moeten proberen de politiek van daaruit te benaderen. Wij leggen de. nadruk op dat moeten, omdat wij het zien als een eis van het Evange lie zelf. N de tweede plaats houdt dat in 1 dat we het als Christenen samen moeten doen. Want als het Evangelie ons eisen stelt dan moeten de Chris tenen er samen om worstelen dat die eisen hun duidelijk worden. Het Evan gelie kan niet op hetzelfde ogenblil over dezelfde zaak tegen de een zeg gén: het is zo, en tegen de ander: het is zus. Als we het als Christenen verschil lend zien, dan ligt dat aan ons, aan ons karakter of aan ons verstand, of aan onze wil. Dan spelen onze maat schappelijke instelling, onze positie of wat dan ook een rol. En moet de kracht van het Evangelie en de macht van Christus nu niet hierin openbaar worden, dat wij dat alles overwinnen, althans proberen te overwinnen. In de Christelijke partij proberen aldus verschillend geschakeerde Chris tenen tot een Christelijk verantwoorde politieke gedragslijn te komen. Dat dat vaak mislukt is duidelijk. Maar dat men er naar moet streven is even duidelijk. Als men het opgeeft, als men zich als Christen neerlegt bij het feit dat Christenen over verschillende kwes ties anders kunnen denken, het niet meer als een schuld voelt dat men het met de Schrift in de hand samen niet vinden kan en dat maar niet meer proberen wil ook, is dat dan niet, zo vroeg de heer Bruins Slot, een on evangelische capitulatie? Een volgende maal zullen wij ver tellen wat er verder gebeurde. Weliswaar worden hulpacties geor ganiseerd en staan de met-getroffen boeren, hun collega's in de getroffen gebieden bij, maar er is zo veel hulp nodig, dat men met de actie der boe ren cr alleen niet komt. De heer Biesheuvel zei verheugd ie zijn, dat de minister van Defensie zich bereid heeft verklaard het transport probleem op te lossen. De hoeveelhe den veevoeder uit het westen kunnen in het vervolg met legerauto's naar het oosten worden vervoerd. De solidariteit onder de boeren is groot en dat stemt tot dankbaarheid. Maar men zal in het Westen nog méér moeten doen. Het is noodzakelijk, dat de landbouwers in de streken waar de gevolgen van de droogte niet zo ruïneus zijn als in het oosten, zich bereid ver klaren deze winter jong vee uit de ge troffen gebieden op stal te nemen. Ge beurt dit niet, dan zal er nog meer vee verkocht moeten worden. De veehou ders zijn al, niet in staat het dure vee voer bij te kopen. De heer Biesheuvel zei met bewon dering te hebben gezien, hoe de ge troffen boeren zich houden onder de soms catastrofale gevolgen van de droogte. Men moet niet vergeten, dat verscheidene van hen in 1954 en in 1956 getroffen werden door water overlast. Het liberale Tweede-Kamerlid De Hartog heeft de ministers van Land bouw en Visserij en van Economische Zaken vragen gesteld over de houding van de vertegenwoordigers van deze ministers in de vergadering van het produktschap voor vee en vlees van jl. woensdag. In deze vergadering was voorgesteld de invoer van slachtvee en van vlees tijdelijk stop te zetten of te beperken. De ministeriële vertegenwoordigers in het produktschap maakten bezwaar tegen het voorstel. De heer De Hartog heeft nu de heren Marijnen en De Pous gevraagd of zij het standpunt van hun resp. vertegenwoordigers delen. Hij meent dat er reden is gezien de nood zaak voor veel veehouders om hun vee te verkopen wegens gebrek aan voeder, het voorstel van het produktschap in welwillende overweging te nemen. Mochten de ministers zijn standpunt niet delen, dan verzoekt de heer De Hartog hun motieven te mogen verne men. Als zij niet bereid zijn hun stand punt te herzien, dan vraagt het liberale Kamerlid van de bewindslieden een toezegging, dat de verliezen welke zul len worden geleden op een andere wijze zullen worden gecompenseerd. De eersfe minister van Ceylon, Wijayananda Dahanayake en zijn ka binet hebben donderdag besloten om de doodstraf voor moord opnieuw in te voeren. Sinds 1957 was de doodstraf op Ceylon afgeschaft. Dit besluit werd op een speciale kabinetszitting geno men. NJciitkr.Jssj&.t'ery, ..—a ttan landbouwers heboen toege- dige schouwspel zien .allitalre drietonners, die zich volgeladen net vee voeder naar het oosten des lands spoeden: men. heeft namelijk de minister van Defen sie bereidgevonden zorg te dragen voor het transport van de hulp-in-natura, die de zegd aan hun door de droogte getroffen collega's. Deze foto werd vanmorgen in de Haarlemmermeer genomen, -waar militairen bezig waren hun wagens met veevoer vol te laden om het vervolgens naar Gelderland te transporteren. Een busje, waarin zes arbeiders ver voerd werden, is vannacht op de on bewaakte overweg tussen Nieuw Am sterdam en Coevordcn, bii het Stïe" tjeskanaal, in dikke mist teger een olietrein gereden. Drie van de inzittenden werden zodanig gewond, dat .zij naar een ziekenhuis moesten worden overge bracht, De toestand van tenminste één van hen is ernstig. De drie overige inzittenden bleven ongedeerd of liepen slechts lichte ver wondingen op. De arbeiders waren van Sliedrecht, waar zij werken, op weg naar huis om het weekeinde bij hun gezinnen door te brengen. Het busje botste tegen de derde wagon van een niet-geladen olietrein, die van Nieuw-Amsterdam op weg was naar Sehoonebeek. (Advertentie) -wvJer In de afgelopen nacht is brand uit gebroken' in een lading palmpitten en schilfers aan bourd van het 4593 ton metende Deense m.s. „Olga Torm". Met ruim tien stralen heeft de Rot terdamse brandweer de strijd tegen het vuur aangebonden. In ruim vier van de „Olga Torm", die in de Merwehaven ligt, waren zes havenarbeiders bezig met het lossen van de lading, bestaande uit palmpit ten en schilfers Boven deze pitten hangt altijd een vettig-1 walrr. die nog al brandbaa- zon zijn. Vanochtend om vijf aur was de brandweer zover, dat het materieel kon worden weggezonden. Zeven man, die drie stralen ter beschikking hadden, bleven adhter voor eventualiteiten. Overste Helmuth Pich heeft niets nagelaten de kennismaking met de Zwaardvis in Hamburg te vernieuwen. De ontmoeting met de huidige com mandant van de Zwaardvis, de luite nant-ter-zee n, A, F. de Bruïne, ge schiedde onder wel geheel andere om standigheden als de eerste. De ont vangst aan boord was nu zeer hartelijk. De echtgenote van overste Pich was heel verbaasd, dat zij eveneens aan boord van een onderzeeboot kon wor den ontvangen. De vloot van de West- duitse marine is namelijk voor vrou wen verboden terrein. Een schip vaart zonder geluk, wanneer een vrouw voet aan boord zet, is een oude marine- waarheid van onze oosterburen. De commandant ontving van het echtpaar Pich een fraai schilderijtje De staking in de Amerikaanse staal industrie heeft tachtig dagen geduurd en de schade over die periode Iaat zich samenvatten als: 670.000 arbeiders zon der werk, voor een groot deel als ge volg van en niet alleen maar door de staking. 770 miljoen dollar in lonen, een langzaam groter wordende verlam ming^ van de op staal aangewezen in dustrie, enorme verliezen voor de staal industrie. De toeleveringsbedrijven van de Amerikaanse autofabrieken werken zes weken vooruit. Zou de staaistaking za terdag aflopen, dan zouden de gevolgen voor de automobielindustrie onbelang rijk zijn, Maar men is aan de grens (Advertentie) Let op! Als uw eerst* voornaam Olga is en als u bovendien geboren bent onder het teken van de weeg. schaal of de schorpioen, doch in ieder geval in de maand okto ber schrijf dun nog heden aan de N.V. LEIDSE MATRASSENFASR/EKEN Afd. 13 Postbus 16, Leiden en u R.ijgt een charmante ver jaardagssurprise! Opgeven per briefkaart: naam, voornamen, geboortedatum, adres. van voorraden en mogelijkheden ge komen. In staat Pennsylvania, waar ruim 33 pet. van de beroepsbevolking aan of met staal werkt, voelt men de ge volgen van de staking het zwaarst, maar ook Chicago, Indiana en Ohio lijden onder de staking. Er wordt gepraat over toepassing van de Taft-Hartleywet. President Eisenhower heeft laten doorschemeren dat hij erover denkt. De wet voorziet in een „afkoelingsperiode" van 80 da gen, waarin de arbeiders op bevel van de regering het werk moeten hervatten en blijven doen. Maar voor de staal industrie zijn 80 dagen weinig. Men kan de ovens en converters weer aan het werk zetten, maar dan is er geen tijd meer om een voorraad te vormen. En zelfs als de arbeiders na de af koelingsperiode aan het werk blijven, zullen de gevolgen van de staking doorwerken: pas na een half jaar zullen de staalvoorraden weer op het peil van voor het conflict zijn, Daarom is de schade bij de grote staalfabrieken groot. Het duurt weken voor de ovens hersteld en op tempe ratuur gebracht zijn, en de verloren gegane produktie kan, mede daar vele afnemers andere leveranciers hebben ingeschakeld, niet meer worden inge haald. van Hamburg voor de longroom; com mandant De Bruïne schonk zijn gasten een afbeelding van het wapen van de Zwaardvis en voor de tweede maal tekende overste Helmuth Pich het gas tenboek van de Zwaardvis. Dit is de conclusie, waartoe een ereraad, Ingesteld door de Kon. Ned. Maat schappij ter bevordering der Geneeskunst, na een uitgebreid onderzoek en getuigenverhoor is gekomeu 9? (Advertentie) De ereraad meent dat dr. Van Erp Taalman Kip, als psychiater ge raadpleegd, handelende in het be lang var\ de heer en mevrouw Meu lenbelt èn in het helapg van de openbare orde, E"e' anders neeft kunnen doen dan hij gedaan heeft. Bfj het getuigenverhoor Ir uit drukkelijk komen vast te staan, dat dr. Van Erp Taalman Kip, zich de ernst van de situatie van het echt paar Meulenbelt goed bewust zijn de, het besluit pas na rijp beraad genomen heeft, daarbij ernstig re kening houdende met de belangen van het echtpaar, aldus Je we raad. (Advertentie) VERCHR STALEN KINDERSTOELEN C0MB BOXEN, BOXMATRASJES'. BABI TRAPEZES'. s'HEERENBERG-TEL 0834S-444 weswfj Ademin voorkomt m< Bono*»», bovnndign 'n trqctoti*. (Van onze correspondent) Een zeer ernstige botsing heeft op de rijksweg ZwolleMeppel in de buurt schap Steenwetering (gem. Nieuw-Leu- sen) vanmorgen aan drie mensen bei léven gekost; een persoon werd zwaar gewond. j De vier mensen waren inzittenden van een kleine personenauto. De -be stuurder trachtte de laatste wagen van een militaire colonne in te halen. Zijn auto werd toen frontaal gegrepen door; een tegemoetkomende vrachtwagen met aanhanger van het Dedemsvaartse .ver voersbedrijf De Graaf en Zn., bestuurd door de heer H. Kosse uit Dedemsvaart. De vrachtwagen sloeg met de achter kant tegen de voorzijde van het. mili taire voertuig, welks bestuurder, de AAT-korporaal P. Th. Spin» die met zijn onderdeel *s ochtends uit Nunspeet vertrokken was om infanteristen van Zuidlaren naar Frankrijk te vervoeren, met de schrik vrij kwam. Ook de heer Kosse kreeg geen letsel. De personen auto werd totaal vernield. De beide andere voertuigen liepen zeer zware schade op. Het ongeluk gebeurde om 8 uw. Het was toen ter plaatse enigs zins mistig. Hoewel de inzittenden van de personenauto nog niet geïdentifi ceerd zijn, mag aangenomen worden dat zij uit Den Haag afkomstig waren. De slachtoffers zijn overgebracht naar het Sophia-ziekenbuis te Zwolle. Het aantal werklozen was in septem ber van dit jaar lager dan in de voor afgaande maand. Het totale aantal (ge registreerde arbeidsreserve) was 46623 mannen en 6441 vrouwen in september tegen 50.037 mannen en 5S06 vrouwen in augustus. De socialistische partij die in Noor wegen aan de macht is, heeft in de 730 kiesdistricten waarvan de einduitslag van dezer dagen gehouden gemeente raadsverkiezingen vrijdag is bekend gemaakt, een groter aantal stemmen behaald dan te voren. Door herzie ning van grenzen is het aantal raads- zeteis voor de socialisten echter ver minderd van 6.719 tot 6.678. In haar aan de Duitse grens te Hol- terhoek (geni. Eibergen) gelegen wo ning, vierde Nederlands oudste In woonster, de iveduwe Christina Kar nebeek-Backs ofte wel Chrissemeuje, gisteren haar 110de verjaardag. Door pastoor Hegge uit Eibergen werd gistermorgen, evenals de tien voorgaande jaren door zijn voorganger pastoor Kaeter, ten huize van de ja rige een mis opgedragen. Alvorens men zich hierna aan het ontbijt begaf werd door burgemeester L. H. H. R. van Wensen een schrijven van H.M, de Koningin voorgelezen, dat luidde als volgt: Met hartelijke gelukwensen ter gelegenheid van uw 110de verjaardag. De kleine Sylvia .Vyroldcr wis gisteren ecu van de eersten, die Ckrlsse neuje gisteren kwam gelukwensen. Zij is een ver achter nichtje van lid-jarige. 2 oktober 1959, Juliana. Bij dit schrij ven behoorde een grote taart, die de jarige door mevrouw Van Wensen werd overhandigd. Voorts ontving Chrissemeuje een televisietoestel. De belangstelling was dit keer wel "zeer groot, om niet te zeggen te groot. Chrissemeuje zelf was verkouden en zag er niet zo goed uit ais anders. Ge laten liet zij de drukte langs zich heen gaan. (Advertentie) tiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiimtiiiiimiiimuiiiiiumiiiimnnitM maar ook écht lelijk, al* u een naaimachine had gekocht die nu eens écht tegenviel. En he- laas, het gebeurt vaker dan o 5 écht jammer voor die en. Het was ook heleméél .et nodig geweest als ze eerst I d eens wat meer hadden gekeken, 1 naar Kayser bijv. Zó'n merk. 1 i Kayser, daér heb je plezier I van, dat weten wij en onze s cliënten al ruim 35 jaar. Kayser 1 geeft u al het raffinement én de zekerheid van het topmerk, dat u nóóit tn de steek laat en I tóch gunstig geprijsd is. Dóór wilt u meer van weten en vraagt de gratis brochure bij f firma lattmer utrecht I Levering via uw handelaar. mmtBKimirmmnmiTnimirtitiiniHHHfUiamaeeiJ is

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1