Opzienbarende poging van de Russen: Ruimtestation zendt foto 's naar aarde Verbiedt Ike stakingen? „Grote sprong" is geslaagd Vrijwel zeker een voor geref. kerkbouw Collecte-records gebroken Mao niet gewonnen voor „vredesplan"? Echtgenote komt marconist in V.S. helpen Gevangenisstraf geëist tegen Spaanse dominee Vliegenplaag verdrijft kerkgangers Dr. Banki blijft vrijwillig in Oost-Duitsland Spaarbank-administrateur bekent fraude: 45 mille m Jongeman gedood, verloofde gewond Meisjes te water: één verdronken Lancering tijdens Chroestsjew's bezoek aan China VS ver achter? Geen lof voor Sowjet-premier Dienst gehouden in verzegelde kerk Getracht zijn eigen zaak te redden D1 r r GEMEENTE „VLUCHT" IN VERENIGINGSGEBOUW MAAN14AG 5 OKTOBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4415 H DE HUtü Hoofdredacteur: Ui J A H J S. BKU1NS SLUf DOOR AUTO GEGREPEN u rondom de maan cirkelt en foto's van de achterkant van de maan naar de aarde moet zenden. De raket werd zondagmorgen gelanceerd. Het laatste gedeelte er van, een onbemande waarnemingskoepel van 278,5 kg, moet na een „lus" om de maan te hebben gemaakt, om de aarde gaan draaien. De satelliet zal, als de berekende baan wordt gevolgd, de steeds van de aarde afgekeerde kant van de maan fotograferen en gege vens verstrekken voor toekomstige ruimtevluchten en de terug keer van een raket naar de aarde. Pas anderhalve dag of twee dagen na de lancering kan men zeg gen of de vlucht volledig zal slagen. Volgens de laatste berichten voigt de raket, die Loenik III heet, de vastgestelde route en functioneren de apparaten in de satelliet uit stekend. ttolUxdaun t-Gnvenlui t üorarechti Schiedam witu ie vViuuuaal JL> l'eiei U57UW (0 n eo«tow Ulï Postgiro No, tztsitl .UactuencTienst *honnemeiitei, aujyjo uur ZaterrlaRs 17m uur Telefoon 115700, rtoyKei.spjein i leittoor itKWoi ia Ulaeni Postbu» 1091 - Poaiprc No 42486'! Klachtencilenit 18 50—iaat Telefoon 362569 Spujweg 132 Telei 4570 r>->r»ma> - f.rnourtraai 6e -let 63*51 1>1 t^'è»l'|lent1!PrH.! 81 0451 weelt ,'d Sa oiaana i 1,90 per kwa.laal. Louw oummen "5 cent VersehMn» daeeiitka (Geldig tot dinsdagavond) SCHRAAL WEER Overwegend zonnig maar vrU koud weer met een matige tot krachtige oostelijke wind. Zon op: 6.47 onder: 18.08 Maan op: 11.SS onder: 20.49 ui S0WJET-RAKET ROND MAAN - tót"*, Ifes r\E Britse premier Macmillan heeft O imei zijn vrouw en rijn Labour- tegenstander Murray een bidstond voor het gewas bijgewoond in het parochie kerkje van Bromley. Macmillan en Murray zijn resp. de conservatieve en socialistische kandidaat in het kies district Bromley voor de algemene Britse verkiezingen van Q-S. donderdag. Naar verluidt werken juridische ad viseurs van de Amerikaanse regering plannen uit om door middel van rech terlijke bevelen een voorlopig eind te maken aan de stakingen in de staal industrie en de havenbedrijven. Een definitief besluit is nog niet ge nomen. De situatie is echter zodanig, dat president Eisenhower misschien voor het eind van de week voor beide gevallen een beroep zal doen op de Taft-Hartley-wetten De stakingen zouden dan krachtens rechterlijk bevel voor tachtig dagen worden opgeschort. Het dagelijks bestuur van de United Steelworkers Union, dat 33 leden telt, heeft volgens mededelingen van ver scheidene leden op een gisteren ge houden geheime vergadering besloten de loonbeleidscommissie van de vak bond, die 170 leden telt en vandaag in Pittsburgh vergadert, te adviseren het jongste voorste! van de staalfabrikan ten te verwerpen. De sta alsta king duurt thans reeds 83 dagen. Tot dusver heeft de loonbeleidscom- missie nog nooit een aanbeveling van het dagelijks bestuur naast zich neer gelegd. Op de rijksweg Groenlo-Wintcrswijk, even voorbij de overweg bil Groenlo, is de 27-jarige Klein Gunnewiek uit Lichtenvoorde door een autq gegrepen toen hij met zijn verloofde liep te wan delen aan de rechterzijde van de weg. HU is vrijwel onmiddellijk overleden. Zijn verloofde werd met enige lichte verwondingen naar het r-k. ziekenhuis in Groenlo vervoerd. OOR de bestuurders van de Stichting Steun Kerkbouw (S.S.K is het V zondag een grote dag geweest. Hun vertrouwen is niet beschaamd, integen deel. Vanmorgen kon de secr.-penningmeester. de heer R. Krol uit Den Haag, ons de opbrengst van de kerkbouwcollecte in 34 kerken mededelen: f 135.000,- Als men weet dat deze kerken ongeveer 60.000 zielen tellen, dan komt dit neer op f 2,25 per ziel. Het is een penningmeester niet kwalijk te nemen als hiï dan gaat rekenen en, vermenigvuldigen en tot de conclusie komt dat de geref. kerken met ongeveer 745.000 zielen het gestelde doel (één miljoen) znilen halen. I ton opbracht. Maar dit is overweldi gend, het ïs om stil van te worden." JJET NIEUWSTE Kussische ruimtevaart-succes: In nagenoeg alle geref. kerken in ons land is gisteren de kerkbouwcol lecte gehouden, die bedoeld is de zich sterk uitbreidende kerken te helpen aan nieuwe kerkgebouwen. Tot dusver konden dertien kerken met steun van de S.S.K. worden ge bouwd. Maar de middelen van SBJC. raakten uitgeput, zodat men besloot - en de generale synode gaf hier haar steun aan - op zondag 4 okto ber een ééndaagse actie te houden, die de naam kreeg „De grote sprong". De sprong is gewaagd en zowel ds. Teeuwen als de heer Krol menen dat men met meer dan de hakken over de sloot zal komen. „We vertrouwen vast, aldus ds. Teeuwen, „Elk collecte-record is gebroken, was dat we het miljoen zuien haien". de mening van de heer Krol, het is nog nooit zo geweest, zelfs niet b« de spontane collecte die indertijd plaats vond ten bate van Hongarije, die zes Deze mening is niet alleen uit opti misme geboren, maar gegrond op de tot nu toe binnengekomen cijfers. En kele sprekende voorbeelden:- In Spij- kemsse, een gemeente met 643 zielen, voornamelijk bestaande uit handar beiders, een plaats die voor zeer grote uitbreidingen staat was de opbrengst van de collecte 2.638,89; Den Haag- West bracht rui.\ f 22.000 bijeen; in Den Haag-Loosauinen, waar .binnen korte tijd pas drie Kerken gebouwd, werd 12.000 gecollecteerd. Een plaatsje als 's-Gravenpolder (met 150 zielen) had een collecte van i 653, Vrouwenpolder bracht f 3,30 per ziel op; In Hoofddorp bracht men het tot een totaal van 4722.38. Bij deze enkele getallen willen we het laten. Zij bevestigen alleen de in druk die er thans is: de grote sprong is geslaagd. (Van onze correspondent) Het 7-jarig meisje S. Otter uit Wor- mer, is zaterdagmiddag verdronken. Met haar 8-jarig vriendinnetje A. Meeuwsen reed ze op de fiets over de Veerdijk. Qp onverklaarbare wijze re den de meisjes eensklaps in de Zaan. Het 8-jarig meisje Meeuwsen, dat de zwemkunst enigszins machtig was, wist aan de kant te komen. Het meisje was zo van streek, dat ze vergat te zeggen dat haar vriendinne tje nog in het water lag. Pas later ver telde ze dit. Na langdurig dreggen werd het meisje omstreeks halfacht opgehaald. De levensgeesten waren toen geweken. Een raket die De lancering (met een meertraps- raket) van de jongste Rnsslsche maan- raket valt niet alleen in de gunstige begindagen van oktober tijdstip waarop de maan het dichtst bij de aarde is maar ook tijdens Chroes- tsjews bezoek aan Peking, mogelijk als tegenhanger voor het geslaagde maan- schot van 13 september j.l. aan de vooravond van Chroestsjews Ameri kaanse reis. Daarvoor had Rusland al in januari Loenik-Ï naar de maan gezonden, die evenwel in een baan om de zon te rechtkwam. Een Amerikaanse Atlas- Able raket voor hetzelfde doel als de thans gelanceerde Loenik-III, ontplof te op 24 september jJ- voortijdig op de startbasis. Volgens plan moet de maanraket de achterkantVah.de maan passeren op een afstand var 10.000 km. en dan In een baan komen om de aarde. Het is mogelijk, dat de raket als zij precies de voorgeschreven baan volgt, ook later nog enkele malen om de maan zal gaan. Zij zou na elke negen omwentelingen om de aarde één keer om de maan moeten cir kelen. Het zal de Loenik iets meer dan 3 dagen en 3 nachten kosten om één tocht om de aarde te volbrengen, zodat zij het maanoppervlak elke 2714 dag zou moeten passeren. In Japan menen wetenschappelijke waarnemers, dat de Verenigde Staten in de raketten-concurrentiestrijd thans zo'n achterstand op de Sowjet-Unie hebben, dat de hoop het te kunnen blijven opnemen steeds geringer wordt. De New York Sunday News be richtte dat volgens de Amerikaanse luchtmacht de Russen hun „plan tot verovering van de ruimte" door nieu we geheime vindingen tien tot twintig jaar hebben kunnen versnellen. Met name door nieuwe voortstu- wingswijzen zouden de Russen in de komende vijf jaar reeds bemande ruimteschepen naar de maan kunnen zenden. x. Ook onder-voorzitter Kenneth Gat- land van de Engelse ruimtevaartvèr- eniging, ziet de jongste Russische pres tatie als een duidelijk onderdeel van een goed ontworpen maanonderzoek in de ruimte, al achtte hij terugkeer van een raetingstoestcl uit^ de ruimte vooralsnog onwaarschijnlijk. De directeur van het Amerikaanse Smithsonian sterrekundig laboratorium wees erop, dat de Russische betiteling .interplanetair waarnemingsstation voor de jongste Russische maanver- spieder veel te wijds is en de indruk vestigt alsof men reeds over een groot ruimtestation beschikt dat als tussen schakel in het kosmisch verkeer kan dienen. De Russische geleerde prof. Fidorow heeft in een artikel in de „Prawda" verklaard dat Rusland niet van plan is om militaire bases op de maan te vestigen. Hoewel er een Russisch vaantje op de maan is, willen wij het maangebied niet afgrendelen, aldus Fidorow. Premier Chroestsjew, die zondag uit Peking in Wladiwostok is aangekomen voor een kort bezoek, heeft in een af scheidsrede tot Mao Tse-toeng en andere vooraanstaande Chinese com munisten verklaard, dat de Russische communisten het als hun „heilige taak" beschouwen om een einde te maken aan de koude oorlog- Maar er zijn tekenen, die erop wij zen, dat de Chinese communisten met zo enthousiast zijn over de „vredes plannen", die de Russische premier hun heeft voorgehouden. Weliswaar zei Chroestsjew dat het Sowjet-volk het Chinese volk be schouwt „als zijn eigen broer", maar hij maakte niet duidelijk of de Chinese leiders zijn „vredescampagne" ter be ëindiging van de koude oorlog steunen. Mao Tse-toeng beantwoordde de rede van Chroestsjew niet. Het nieuws van Chroestsjews vertrek gistermorgen was niet in de zondagochtendbladen be- sendgemaakt. De gewoonlijk spraakzame Chinezen waren dit keer, te oordelen naar de officiële teksten van hun redevoerin gen. hoofdartikelen en nieuwsberichten tijdens het bezoek van Chroestsjew, schaars in hun lof voor de Sowjet-pre mier. Ofschoon voortdurend over Mao werd gesproken als „de grote en glo rierijke leider" van de Chinese revo lutie, werd er geen enkel lovend woord voor de naam Chroestsjew geplaatst. De tekst van de eerste rede die Chroestsjew in Peking hield werd door net Chinese nieuwsagentschap pas uren nadat het Sowjet-persbureau Tass dit gedaan had, verspreid. Een deel van de tweede rede werd nooit uitgezonden. Alles scheen erop te wijzen dat de Chinezen de Russische premier volko men correct hebben behandeld maar met weinig van het extravagante en thousiasme waarop hij als hoofd van het wereldcommunisme recht heeft. De echtgenote van de radiotelegrafist Van R. zal naar Amerika vliegen om haar man te helpen. Dit meldde zater dag een in Boston verschijnend dagblad. Van R. moet morgen voor «m jury- in Boston verschijnen In verband met de dood van de jonge Amerikaanse me vrouw Lynn Kaufmann, passagiers van het Nederlandse schip „Utrecht", waar op van R. marconist was. Volgens de politie zou v. R- bekend hebben een verhouding te hebben ge had met mevrouw Kaufmarua en haar te hebben geslagen. Maar zaterdag zei zyn advocaat dat dit niet Juist Is. „Er was geen enkel motief aan te wïjzm waarom Van R. haar zou hebben wil len doden." Van R. heeft aan zijn vrouw een te legram gezonden waarin hij haar zijn genegenheid betuigt en zegt: „Maak je geen zorgen. Alles zal in orde komen". President Soekarno heeft zaterdagoch tend de kapitein-ter-zee Martadinata beëdigd als commandant van de In donesische zeemacht in de rang van commodore. rVEE sla communistische kopstukken slaan tn Peking de grote parade gade, die gehouden werd ter gelegen heid van het tienjarig bestaan van de Chinese volksrepubliek. Links de Chi nese partijleider Mao Tse-toeng en rechts de Russische premier en partij leider Chroestsjew. Een openbare aanklager bü een rechtbank te Madrid heeft zaterdag drie maanden gevangenisstraf en een boete van ongeveer 150 gulden geëist tegen een protestantse geestelijke, ds. José Nunez Moreno, omdat h|j zich toe gang tot zijn kerk had verschaft nadat de Spaanse autoriteiten het gebouw hadden gesloten. De rechtbank zai, naar verwacht wordt, binnen enkele dagen uit spraak doen. Als de rechtbank ge vangenisstraf oplegt, zal de predi kant niet in feitelijke gevangenschap komen. Alleen wordt zijn naam in geschreven in het strafregister. Ongeveer 400 Spaanse protestanten hadden zich in het gerechtsgebouw verzameld. De (Baptistenkerk van de predi kant ,werd in 1949 in de Madrileense arbeidersvoorstad Usera geopend en in 1954 door het ministerie van Bin nenlandse Zaken gesloten. In 1956 hervatte ds. Nunez Moreno de kerk diensten. i. ^«.ukkigc In- J hol» t« Stranraer «Schotland) van de BJim test-piloot John Sqaler en MJn echtgenote. SqnJer stortte, aoals gemeld, donderdag in een procf-straaljager tn ree. Men nadI hem reeds lang opgegeven, nadat d0"85rd^,, gehele dag was gezocht, toen Ml vrijdag middag in een rubberboot op de o... kilst landde. Het bleek dat hU zlrh ondanks de enorme snelheid <2400 km j»»r tuin van de straaljager toch had kunnen redden en dat men hem bU het zoeken over het hooit! had gezien. (Van een onzer verslaggevers) DUIZENDEN halfdode vliegen heb ben zondag de hervormde ge meente van Renswoude (U.) uit haar kerkgebouw verdreven. In groten ge tale lagen de beesten, onmachtig cirkeltjes draaiend, op banken, trap pen en op de vloer. Zaterdag werd het „slachtveld" ont dekt. 's Avonds werd besloten de volgende dag te kerken in het ver enigingsgebouw. er de oorzaak is met zekerheid niets te zeggen. De predikant, ds. L. v. d. Peut, vermoedt dat de vliegen 's nachts door de kou zijn bevangen en van de zoldering in de kerk zijn gevallen. Vooral uit de toren vielen ze bij honderdtallen neer. De trap lag vol. de loop van deze week hoopt de kerkvoogdij een on tsmettingsdienst in te schakelen om het gedierte te verwijderen. De vliegenplaag heeft zich ln Renswoude tot de kerk be perkt. Reeds eerder dit jaar was de predi kant voor de rechtbank geleid, maar de zitting werd in juli opgeschort, naar gezegd werd, omdat een bevel schrift van het ministerie van Binnen landse Zaken niet kon worden gevon den. De predikant zei tot zijn rechters niet te weten wie de sluiting had ge last. De autoriteiten hadden in 1949 toestemming voor opening van de kerk gegeven en daarom had hij in 1956 de diensten hervat. Door weersinvloeden waren, aldus de predikant, de papie ren waarmee de kerk verzegeld was, vrijwel verdwenen. De openbare aanklager noemde de De 56-jarige Roermondse arts dr. O. Banki en zijn 22-jarige secretaresse mej. Bliep Heynen bevinden rich vol gens eigen wens in Oost-Duitsland. Dit hebben Oostdnitse autoriteiten in Ber lijn, zondagmiddag meegedeeld. Hiermee is een definitieve oplossing gekomen van het mysterie, dat ontstaan is bü de geheimzinnige verdwijning op 17 september. Dr. Banki en zijn secretaresse mo gen zich. volgens de woordvoerder, in elke plaats in Oost-Duitsland vrij vestigen. Na onderzoek is men tot de conclusie gekomen dat dr. Banki geen „politiek verdachte" is. Daarom zal men hen niets in de weg leggen wanneer hij in Oost-Duitsland een nieuw bestaan wil opbouwen. „Ons interesseert de achtergrond van de verhuizing niet. Particuliere omstan digheden moet iedereen zelf maar in orde brengen," is het officiële Oost* duitse standpoint. Over het telegram waarin over schotwonden werd gesproken, wordt gezegd: „Telegrammen kan iedereen opgeven. Er is geen grensincident ge weest." De huidige verblijfplaats van het tweetal werd niet bekendgemaakt. (UPI) (Het is bekend dat Oost-Duitsland een schreeuwend tekort aan artsen heeft. Men mag daarom, aannemen dat dr. Banki met open armen is ontvangen nadat hij zich vrijwillig in Oost-Berlijn had gemeld. Red.) hervatting van de kerkdiensten in de verzegelde kerk een ernstige uitda ging aan het adres van autoriteiten. De verdediger, Vellve, las artikel zes van de Spaanse verklaring van de bur gerrechten voor, waarin onder meer wordt gezegd dat niemand mag wor den vervolgd om zijn godsdienstige overtuiging en het uitdragen daarvan bjj besloten diensten. De president van de rechtbank, Espinosa, viel de ver dediger daarop in de rede en verzocht hem zich te beperken tot de onder havige zaak. (Van onze correspondent) 60-jarige heer C. B. de Jf. te Siteek, een textielhandelaar, die tevens administrateur en penningmees ter van de spaarbank „St. Joseph" Is, heeft Ui deze laatste functie fraude gepleegd tot een bedrag van 45.000. om daarmee zün textielhandel, die er financieel slecht voorstond, te bevoor delen. Hü had enkele hypotheken lopen, die hi) niet op tijd kon betalen en verder werden hem kwitanties aan geboden, waarvoor hij ook niet de nodige financiën had. Hij is toen, aanvankelijk met de bedoeling het geld terug te betalen, ertoe overge gaan de bedragen te betalen mot gelden uit de kas van de spaarbank. Deze bedragen groeiden hem echter boven het hoofd, zodat hij in de admi nistratie moest knoeien om de tekorten weg te kunnen werken. Hij was daar toe in de gelegenheid doordat hij ge regeld zitting hield in een bejaarden tehuis, waar hij gelden ontving om op de spaarbankboekjes bij te schrijven. Hij vermeldde de gestorte bedragen wel juist in de boekjes, maar in het kaartsysteem van de bank noteerde hij veel lagere bedragen dan hij ontvan gen had. Ook gelden, die hij zogenaamd had meegenomen om aan spaarders terug te betalen, hield bi) zelf om ze in zijn zaak te gebruiken. Ten slotte kréég men argwaan omdat hij zo gemakkelijk met het geld van de bank heen en weer liep. Hij is nu gearresteerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1