Volk man niet de dupe worden Bedrijfschap tegen Oefening Bietekop I Dr. BANKI TERUG IN ROERMOND op Prins achter stuur van DAFje Dr. Harrenstein in A dam overleden KLM adopteert 24 vannacht geboren baby's s ti3aen)- 40 jaar K.L.M. Stakers zullen gehoorzamen Zeeuwse boeren beginnen grote hulpactie Polen moeten bezuinigen Voor geref. kerkbouw bijna 9 ton Vliegtuig vermist in Suriname Zenuwarts was overspannen Dr. Harrenstein Na reis van echtgenote naar O.-Berlijn Censuur op Ceylon Echtpaar gedood bij bromfiets-ongeluk Bekend zendingspredikant heengegaan Kort na afscheid O1 als deputaat Nieuwe directeur Rijksmuseum Zwakke wind WOENSDAG 7 OKTOBER 1959 s.?dEm£ korTiSliB"'ou Sï^lss"! ÏWTeWoon 365500 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4417 v^_-J Hoofdredacteur: L)i J A. H J S BKUiNSSLOT 5? 1 5 reV „V? ft Veel werk Te veel Zie verder psg. 3 4e kol.) Zie verder pag. 7» 4e kol.) «otterdam: '«-Gravtnïiage. Dordrecht; SchJedsun: uut- Thomaa Kemptastraa* 6» - ~>h»t 65451, Abonnementsprijs 61 cent per week, t a,«5 oer maand, r 7 on tn* twartaal. Losse nummers 1» «ent ^rscWim' tofmvË. pirecieur: H DB RUIG Tt/rUA*)- A (Geldig: tot donderdagavond) RUSTIG WEER. Voornamelijk in bet noordoosten van bet land plaatselijk nachtvorst. Droog weer met in het zuidwesten tijdelijk bewolking. Dezelfde of iets lagere temperatnrcn. Zwakke wind. Morgen: Zon op: 6.57 Maan op: 13.40 onder: 18.04 onder: 22.43 VEERTIG jaar geleden, op 7 okto ber 1919, werd de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. opge richt. Hoewel nog maar weinigen het vliegtuig als vervoermiddel ver trouwden en luchtreizigers met een mengeling van bewondering en af schuw werden bekeken, verleende ko ningin Wilhelmina nog vóór de op richting het predikaat Koninklijk aan de KLM. Haar vertrouwen in dit waagstuk want dat was de oprich ting van een luchtvaartmaatschappij in die tijd werd niet beschaamd. De KLM is thans een van de groot ste luchtvaartmaatschappijen ter we reld en kan terugzien op een even boeiende als belangwekkende geschie denis. Juist vandaag wordt in Den Haag een standbeeld van dr. Albert Ples man onthuld. Hij is de grootste fi guur geweest, die ons land op lucht vaartgebied gehad heeft. Een lucht- vaartrèder van ongekend formaat, die zijn stempel op de. gehele maatschap pij gedrukt heeft. Nog altijd worden er op Schiphol tal van verhalen ver teld over deze dynamische man, die ons nuchtere land volkomen in zijn enthousiasme voor de burgerlucht vaart wist mee te slepen. En zo werd de KLM nationaal bezit. IKE WIL HAVENSTAKING VERBIEDEN WEE keer heeft een wereldoorlog 1 de burgerluchtvaart vooruit ge stuwd. Het waren ex-oorlogsvliegers, die de eerste machientjes van de KLM over.de Noordzee naar Engeland vlo- gent En 'later werd Soesterberg, het op leidingscentrum van onze luchtmacht de leverancier van KLM-vliegers. Ve le ex-onder-officieren en officieren maakten naam als KLM-gezagvoerder. Na de tweede wereldoorlog nam de ontwikkeling van de burgerluchtvaart een adembenemende vaart. Steeds groter en steeds sneller werden de toestellen. -En thans staat men bij dit veertigjarig jubileum op: de drempel van een nieuwe fasehét straal- tijdperk. Het massa vervoer door de lucht gaat nu eerst goed beginnen en hierin zal de KLM ongetwijfeld een belangrijke rol gaan spelen. De concurrentie in de luchtvaart heeft momenteel reeds zeer scherpe vormen aangenomen en, de KLM moet er hard voor werken om Jiaar -plaats te behouden, Haar luchtnet is 27Ó.00Q km lang en zou nog langer zijn, in dien men in alle landen bet standpunt van Plesman en de KLM volledig had ingenomen. Het standpunt, dat de lucht evenals de zee vrij moet zijn. Recente moeilijkheden (men denke maar aan Djakarta en Singapore) hebben bewezen dat men in vele lan den een andere opvatting huldigt. Zelfs in Amerika is men nog niet geheel tot dit inzicht gekomen, ook al krijgt dit standpunt steeds meer voorstan ders. Wij hopen dan ook dat een van de oude en gerechtvaardigde wensen van de KLM landingsrechten aan de westkust van de Verenigde Staten binnenkort in vérvulling mag gaan. PRESIDENT EISENHOWER heeft gisteren een beroep gedaan op de Taft-Hartley-wet voor het bedwingen van de haven staking. Deze wet machtigt de president om de stakers te verplichten het werk voor een periode van tachtig dagen te hervatten. Ondertussen kan het arbeidsconflict dan „afkoelen". Eisenhower gaf te kennen, dat het Amerikaanse volk niet de dupe mag worden van de havenstaking. Eisenhower heeft als eerste stap een commissie van onderzoek benoemd, die hem verslag moet uitbrengen tegen zaterdag. Dan zal worden beslist of de wet van kracht verklaard kan worden. Wellicht zal de Taft-Hartley-wet ook worden toegepast op de sta king in de staalindustrie. Een,zegsman van de vakbond van havenarbeiders in New Vork verklaar de gisteravond, toen bij op de hoogte werd gebracht van de maatregel van de president: „VV|j gehoorzamen de re gering altijd". De havenstaking duurt nu zes dagen. Het aantal vrachtschepen dat in de ha vens van de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico is gestrand, steeg gis teren tofomeer dan tweehonderd. Hagerty, de perschef van de presi dent zei gisteren over de havensta king (gevolg van een loonconflict) „Het lijkt hoe langer hoe meer op een krachtmeting tussen twee groe pen waarbij het Amerikaanse volk de grootste verliezer zal zijn". „Hieraan kan worden toegevoegd," zo vervolgde hij, „dat de president niet van plan is toe te zien terwijl het Amerikaanse publiek dé grootste verliezer wordt." In het presidentiële decreet merkte Eisenhower op dat niet kan worden toegestaan dat door de havenstaking „de nationale gezondheid en veiligheid in gevaar worden gebracht en de voed selvoorziening van dichtbevolkte kust gebieden, nadelig wordt beïnvloed." De Commissie van onderzoek moet uiterlijk zaterdag aan de president rap port uitbrengen over de feiten. Zij zal geen aanbevelingen behoeven te doen. Na ontvangst van het rapport kan Eisenhower de procureur-generaal op dragen een dagvaarding van de fede rale districtsrechtbank te vragen, waar mee de staking voor tachtig dagen kan worden onderbroken. Dinsdagavond* zijn de vertegen woordigers van de metaalbewerkers- bond en van de staalindustrie samen gekomen, maar alleen nieuwe en ern stige wrijving was het resultaat. Na af loop gaven de werkgevers een com muniqué uit, waarin verteld werd dat geen vorderingen werden gemaakt. Vakbondsvoorzitter David McDonald verklaarde kortaf „er is niets veran derd". Van de zijde der werkgevers werd bovendien te verstaan gegeven dat de toestand zich nog verder heeft toegespitst, ondanks de waarschuwing van president Eisenhower, dat het Amerikaanse volk dit touwtrekken tussen de vakbond en de werkgevers niet langer zou tolereren. (Van onze correspondent) Over enkele dagen zal in de provincie Zeeland een grote hulpactie starten voor de boeren in de door droogte getroffen gebieden. Het initiatief hiertoe is genomen door de bestuurscommissie van de geweste lijke raad voor Zeeland van het Land bouwschap. Alle Zeeuwse boeren en tuinders ont vangen een circulaire van het Land bouwschap, waarin zij worden opge wekt -aan de actie deel *e riemen'. ,Dë door de droogte in moeilijkheden ge raakte landbouwers kunnen, worden geholpen door het beschikbaar stellen van hooi, stro, bietenkoppen met blad. voederaardappelen en met geld vooi de aanschaf van veevoeder. Vertegenwoordigers van het Land bouwschap zullen alle Zeeuwse boeren persoonlijk bezoeken om hun reactie op het verzoek om hulp te vernemen. Jt1 f .E-i" w»xy,;jj-:v: "JS .5.-. ;xf' 'N&s Ni' j s y I 1 M §®t s, j pspSgSga v - i V -è.->v.:S Militaire vrachtwagens zijn ingescha keld bij het vervoer van aanvullend veevoeder naar de „droogte-streken", waar men met ernstige veevoer-tekor- ten te kampen heeft. Gisteren hadden manschappen van de genietroepen te Keizersveer hun Z&'ZIj.-.-'-v+E-Vv.v'VV v f'tty"'T'ÏOó'V1'"-f'. vrachtwagens bij Nieuwe Tonge volge laden met bietekoppen. Een transport van zestien zwaar ge laden vrachtwagens begaf zich daarop naar Stramprooü bij Weert. Toen de wagens in het Limburgse plaatsje afgeladen werden, stoven de dieren toe om zich de hapjes lekker te laten smaken. Dr. O. Bank!, zenuwarts te Roermond, en zijn secretaresse mejuf frouw M. Heinen, zijn gisteravond in Roermond teruggekeerd. Zij zyn teruggekomen op'htm aanvankelijke besluit óm in de oostzone van Berlijn te blijven. Na een bezoek, dr.t mevrouw Banki in gezel schap va» de Maastrichtse zenuwarts dr. P. Mesker in Fürstenwalde hebben afgelegd, is dr. Banki gistermiddag mee teruggegaan naar West-Berlijn, vanwaar het gezelschap is doorgereisd per vliegtuig naar Dusseldorp en later naar Roermond, waar men gisteravond omstreeks zeven uur aankwam. Mej. Heinen vertrok enige tijd later ook naar Nederland. Op de'voor Duitsland bestemde eie ren moeten we geen weekstempel zet ten.» meent het bedrijfschap voor de groothandel in eieren. De argumenten voor dit standpunt: Slechts één van de twee Duitse im- porteursorganisaties heeft om het stem pel gevraagd. Het is dus de vraag of alle importeurs dit stempel wensen. Men verzocht om een weekstempe- üng met codecijfers. De consument, die zeker wil weten dat de eieren vers z'in. hééft daaraan niets: hij ziet slechts geheimtaal. De consument geeft de voorkeur aan o ^gestempelde eieren. Wanneer er toch gestempeld moet worden, dan zo wei nig mógelijk, .In; Denemarken verzamelt men in bet algemeen de eieren aan het begin van de week De Nederlandse handel is gebaseerd op een voortdurende stroom eieren. Deze handel raakt vol komen in de war als er een „prgzen- guillotine" gehanteerd wordt; d.w.z. als de eieren van het eind van de week onverkoopbaar zijn omdat in het begin van de volgende week een nieuw stem pel geldt. De raadgevende commissie van de Europese Kolen en Staalgemeen schap heeft besloten de termijn «voor de bijzondere financiële hulpver lening aan Belgische mijnwerkers tot 31 oktober te verlengen. KINS BERTIL van Zweden na» P gistermorgen zelf achter het stunr van een gloednieuw DAFje plaats om op de proefbaan in Eindhoven deze nieuwe personenauto te proberen. Naast hem zat de directeur van de D AF-fabrieken, de heer Hnub van Doorr.e, die zijn gast in zijn bedrijf rondleidde. Aan het eind van zijn bezoek kreeg de prins een gouden miniatuur- autootje op marmeren voetstuk dat hü als herinnering naar Zweden mee zal nemen. Prins Bertii heeft in Eindhoven ook nog de Philips-fabrieken bezocht. Gisteravond heeft de Zweedse prins in Rotterdam de tentoonstelling „Idee en resultaat" geopend. Daarna zat hij aan aan een banket in het gebouw van de roei- en zeilvereni ging De Maas in Rotterdam. De communistische regering van Polen heeft bepaald dat fabrieken en worden genomen enTokloonsyerhogingen worden niet m«rJoegestaa^ geldt niet voor om worden ingekrompen. geldt niet voor onmisbare "technici. Ook kosten voor zakenreizen moeten Vanmorgen was de opbrengst van de bouwcollecten in 427 gereformeerde kerken bekend bij de Stichting Steun Kerkbouw. In totaal brachten deze kerken f 697.322,11 op. In sommige plaatsen heeft de bouw- collecte wel het dertigvoudige van een gewone zondagse collecte opgebracht. Ook afzonderlijke giften van particu lieren blijven binnenstromen. Van morgen telde men weer ruim achtdui zend galden. Op deze manier is nu al 1186.995,25 binnen gekomen. Dit be drag gevoegd bij de tot nu toe bekende opbrengst van 427 kerken» maakt een totaal bedrag van f 884.317,36. Er zijn enkele kerken die zondag niet hebben deelgenomen aan de lan delijke actie. Juist uit die kerken krijgt men nu veel particuliere giften binnen van gemeenteleden, die hun steun aan de actie niet willen onthou den en die dus rechtstreeks hun offer zenden. Sedert gistermiddag wordt in Suri name een tweemotorig vliegtuig, een „Aircommander" van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij vermist. Het toestel, dat twee man aan boord had, is niet teruggekeerd van een vlucht naar de omgeving van Tafelberg in het kader van de „Operatie Grasshop per Droppings". Het wierp in het kader van de „Operatie Grasshopper" goederen af. De „Operatie Grasshopper" (Sprink haan) bestaat uit het aanleggen van kleine vliegveldjes in het Surinaamse binnenland. Aan boord bevonden zich de eerste piloot der onderneming, de heer Fajks en als tweede bestuurder de heer Rudy Kappel. Laatstgenoemde is in dienst van de Suriname Aluminum Cy. De regering van Ceylon heeft als uitvloeisel van de noodtoestand, inge steld na de moord op premier Bande- ranaike, de pers van het eiland cen suur opgelegd, De rechtszaak tegen de moordenaar van Banderanaike is tot 20 oktober uitgesteld. Toen dr. Mesker en mevrouw Banki in West-Berlijn aankwamen zochten zij eerst contact met de Ne derlandse vertegenwoordiging aldaar waarna zij zich in verbinding stelden met de Oostberlijnse politie-autori- teiten. Nadat mevrouw Biinki haar geschiedenis had verteld, toonde men alle begrip voor h3ar moeilijkheden en werden onmiddellijk de nodige papieren in orde gemaakt. Na niet meer dan een uur kon de reis naar Fürstenwalde worden voort gezet. Daar troffen zij dr. Banki en me juffrouw Heinen, die zeer verheugd waren hen te zien. Dr. Banki, die in enigszins overspannen toestand naar Oost-Berlijn was gereisd, zeide inmid dels tot het inzicht gekomen te zijn, dat hij overijld had gehandeld en hij was dan ook bijzonder verheugd dat hij op deze manier de gelegenheid kreeg zich met zijn vrouw te verzoe nen. De uitreispapieren werden door de Oostberlijnse autoriteiten vlot ver strekt. zodat het gezelschap zonder moeilijkheden de reis naar Nederland kon beginnen. Dr. Banki heeft nu besloten zijn praktijk weer te beginnen. (Van onze correspondent) In Harenkarspel op de Waarlander- weg zijn gisteren de heer en mevrouw J. Bruin, resp, 70 en 69 jaar, om het leven gekomen. Op een bromfiets was het echtpaar op weg naar een getrouw de dochter. Toen de heer De Bruin in een bocht een tegemoetkomende vrachtwagen moest passeren, is hij blijkbaar zenuwachtig geworden en gevallen. Het echtpaar werd overreden. DR. HARRENSTEIN is overleden. Dat is een bericht dat zeer velen in den lande in en buiten de kerk die hij diende sterk: zal ontroeren. Want dr. Harrenstein was een man van uitzonderlijk formaat en uitzon derlijke persoonlijke gaven. -A Door zijn werk voor de Zending én door zijn arbeid voor onze soldaten is dr. Harrenstein van eminente betéke nis geweest. De kerk en ons land verliezen in hem een van hun grootste zonen. (Van een onzer verslaggevers) P 73-j*arige leeftijd is gister middag in zijn woning te Amsterdam plotseling overleden dr. W. G. Harrenstein, de vooral door zijn werk in het belang van de zending bekende blinde eme ritus-predikant van de Gerefor meerde Kerken. Dr. Harrenstein, die tot voor kort nog voorzitter was van de Generale De- putaten voor de Zending en ook nog zitting had in tal van andere colleges, heeft gistermorgen in. de Nieuw® Kerk te Amsterdam nog dé vergadering ge presideerd van de interkerkelijke com missie voor de geestelijke verzorging van militairen. Na deze vergadering, die tot half twee duurde, heeft hü nog een bespre king gevoerd met de legerpredikant ds. J. S. v. d. Weg, waarna hij naar hois is gegaan. Terwijl hü kort daarna be zig was een brief te dicteren kwam plotseling het einde. Dr. Harrenstein werd in Amster dam geboren, waar hij aan de Vrije Universiteit studeerde en op 14 maart 1913 bjj wijlen prof. dr. H. H. Kuy- per promoveerde op het proefschrift „Het arbeidsterrein van de Kerk ln de grote steden". Op 14september van datzelfde jaar deed dr. Harren stein zijn intrede in zijn eerste ge meente Noord-Scharwoude, vanwaar hij in 1918 naar het toenmalige Oost- Indië vertrok. In Medan werkte hij vüf jaar als (de eerste) predikant der Gereformeerde Kerken onder de ver strooiden in Indië. ln 1923 keerde dr. Harrenstein naar Nederland terug, waar hij predikant werd in Amsterdam, welke gemeente hij in 1935 met Santpoort verwisselde. In 1940 was hü enige tijd legor- eD vlootpredikant in algemene dienst. Tot april 1949, toen hem in verband met zijn algehele blindheid vervroegd eme ritaat verleend werd, diende dr. Har renstein nog acht jaar de kerk van Weesp. Na zijn emeritaat vestigde hij zich in Amsterdam, waar hij ondanks zijn blindheid nog jarenlang werk zaam was in het belang van de zen ding en speciaal belast was met de activering van het zendingsthuisfront in Noord-Holland. Dr. Harrenstein heeft zich tot het laatst van zijn leven actief gegeven voor de zaak van de zending. Ais voor zitter van de zendingsdeputaten had hü met zeer veel zaken bemoeienis. Zo had hjj zitting in verschillende commissies, die verband houden met de zending. Hij was vice-voorzilter van de Nederland se Zendingsraad. Hij maakte ook deel uit van tal van andere deputaatschappen, waar door hij, ook na zijn emeritaat een agenda had, die bezet was als die van een grote-stads-predikant. Alie stukken, die betrekking hebben op de zending, liet hij aan zich voorle zen. Hij correspondeerde bovendien erg veel. De last van al deze arbeid werd hem de laatste tijd te veel, mede door dat zich op het terrein van de zending zoveel veranderingen voltrokken. Aan de laatstgehouden synode van Utrecht vroeg hü daarom ontheffing uit zijn functie als voorzitter van de zendings deputaten. -r 5' Deze ontheffing werd hem verleend, doch niet dan nadat de praeses van de synode, ds, G. van der Woude hem met Monument voor dr. Plesman onthuld Vanmorgen, op de dag dat het veertig jaar geleden is dat de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij te 's-Gravenhage werd opgericht, is vlak bij het hoofdkantoor van deze maatschappij, nabij het kruispunt van de Koninginne gracht en de prof. B. M. Teldersweg, het Plesman-monument onthuld door de oudste kleinzoon van de grondlegger der KLM, Albert Robert Plesman, In vierentwintigAmerikaanse steden werd in de afgelopen nacht een onge kende race tegen het horloge ge houden. Twee dozijn baby's waren <de gelukkige winnaars. In deze vierentwintig steden zijn name lijk KLM-kantorea gevestigd. Voor het eerste kind, dat in ieder der ste den precies na de twaalfde- klokslag het eerst ter wereld kwam, lag een KLM-aandeel van vüfentwiütig,d<4^ï t iar kiaar. Vele honderden ouderparen zaten gisteravond in spanning of hun toekomstige spruit meteen bij het eerste kreetje reeds de grondslag voor een fortuin zou leggen. De KLM zal deze pryswinnaartjea ver heffen tot leden van de wel zeer exclusieve „KLM-veertigste-verjaar- dags-ooievaarsclub". Deze club heeft uiteraard nog beloften voor de toe komst in petto- Het middernachtelijk uur van 6 op 7 oktober was gekozen in verband met de veertigste verjaardag van onze nationale luchtvaartmaatschappij. Met ingang van 1 dec. 1959 is dr» A. F. E. van SchendeI, directeur der afdeling schilderijen van het Rijks museum te Amsterdam, benoemd tot hoofddirecteur van het Rijksmuseum als opvolger van jhr. dr. D. C. Röell, die wegens het bereiken van. de pen sioengerechtigde leeftijd zün functie zal neerleggen. De heer Van Schendel (zoon van de bekende schrijver Arthur van Schen del) is geboren op 18 mei 1910 te Ede. Nadat hij in Florence het gymnasium had doorlopen studeerde lfij kunst geschiedenis aan de Sorbonne te Parijs. In 1938 promoveerde hij tot doctor. De heer Van Schendel is een van de bekendste deskundigen op het gebied van de schilderkunst. Bij deze onthulling waren o.m. aan wezig: mevrouw de weduwe S. Ples manvan Eijk, haar zoon Albert Ples man jr., haar dochter mevrouw SmithuysenPlesman. zeven klein kinderen en verdere familieleden, ver scheidene autoriteiten van rijk, pro vincie en gemeente, van burgerlijke en militaire luchtvaartinstanties, en oud-KLM-vliegers. Omstreeks kwart over elf stelden de 82-jarige kaarsrechte dr. ir. Marinus Hendrikus Damme, voorzitter van het Comité Nationaal Monument dr. A. Plesman", oud-directeur-generaal van PTT, erelid van de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart en onder scheiden met on. de gouden medaille der KNVVI- Plesman's oudste klein zoon, de It j. rige Albert Robert, zich bij het te onthullen monument op. De heer Damme schetste in een rede de totstandkoming van het comité, waartoe reeds op 8 januari 1954, ruim een week na het overlijden van dr, Plesman op oudejaarsdag 1953, de eerste stappen werden ondernomen door de toenmalige burgemeester van 's-Gravenhage, mr. F. M. A. Schokking. De heer Damme betuigde zijn dank aan de vele duizenden die naar ver mogen financiële steun hebben ver- EEN tropische cycloon naderde van ochtend de Azoren. De wind nam er sterk toe en op een van de eilan den viel in 12 uur tijds 150mm regen. Veel regen viel er ook in het wes ten en zuidwesten van Frankrijk, Deze neerslag hing samen met het front van een depressie bij* IJsland. In Bretagne viel in 24 uur onge veer 60 mm. Het front beweegt lang zaam naar het noodoosten, maar de activiteit ervan neemt snel af. De invloed ervan op het weer in ons land zal zich dan ook vermoedelijk beperken tot een tijdelijke toeneming van de bewolking in het zuidwesten. De komende nacht zal er voorname lijk in het noodoosten van het land opnieuw nachtvorst voorkomen. De wind zal over het algemeen zwak zjjn uit zuidelijke richtingen. leend bij de oprichting van dit monu ment. De heer Damme verzocht daarna, na dat een hoornblazer van de Koninklijke Marine het signaal „Geef Acht" had doen weerklinken, aan Albert Robert Plesman het standbeeld van zijn groot vader te onthullen. Het KLM-manhen- koor zong vervolgens Gezang 309 A. Daarna legden Albert Robert Ples man en de heer Albert Plesman jr., hoofdvertegenwoordiger der KLM in. Italië, een krans'van de familie Ples man aan de voet van het monument. De heer Damme legde een krans neer namens het comité. De minister-president, prof. dr. J. de Quay, zei in zijn rede dat dé regering het op hoge prijs stelt zich aan te sluiten bij de gevoelens van bewondering en dankbaarheid die door de heer Damme zijn uitgesproken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1