Meerderheid ruim 100 zetels in Lagerhuis D WINNAAR JUICHT PAPOEAKRIJGERS DODEN VROUWEN van VIJANDEN lil? Grote zege wekt verbazing NIEUWE AUTOWEG UTRECHT-TWENTE Tory-triomf gevierd met liters thee i^r u,m Kerkbouwactie Twee debutanten Thuisblijvers" adelig voor socialisten H TER GELEGENHEID VAN K. LM.-JUBILEUM Terwijl mannen op vredesmissie waren: Loongrens W. en W. op ƒ10.000? VALS GERUCHT AANLEIDING TOT OVERVAL 1 'mm fp jssa-was»- VRIJDAG 9 OKTOBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4419 V Directeur: H DE RUJG V J Hoofdredacteur: Pt. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT E Britse verkiezingen liebben een onverwacht grote conservatieve overwinning opgeleverd. Toen van morgen de telling werd hervat waren 890 van de 630 kiesdistricten bekend en had de conservatieve partij 17 ze tels op Labour veroverd. Aan de hand van deze uitslagen voorspelt men een conservatieve meerderheid van meer dan 100 zetels in het nieuwe Lagerhuis, tegen 56 in het oude. De zetelverdeling op grond van de nu bekende distrieten is: conservatieven 207, een nettowinst van 17 Labour 180, een nettoverlies van 18 K_ J y> Onder de voet Uitbuiting Welvaart Ballonnen Zie verder pag. 3, ie kol.) J. J. LINKER LISSE QTRIJDLUSTIGE MOEKOKOKRIJGERS hebben het afgelopen weekeinde enkele tientallen leden van een vijandige stam ge dood in de Nieuwguinese Baliemvallei. Het bestuur van Nieuw-Guinea heeft moeten ingrijpen. Personen die bij de overval zijn betrokken, zijn gearresteerd. Verder zijn pa- troubles uitgezonden om verdere gevechten te verhinderen. De resi dent van Hollandia is naar de Baliemvallei gereisd om een onderzoek in te stellen. Cricketwedstrijd 1 ;lTpf tis fc Kotlerdun: «vilt* 4e Wtttutraai u relel VZrl? i112 Po»lsiro No, 2«m8 w w -'póstg^to U«M (i aiaea' Klachtendienst 183(1—ia at reietoon iö25«b Smitwes 13? Feiei mo sezaas Thnms- ^ernDisstrsat 8» -lel 8S«1 't-Gravennase Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot zaterdagavond) NACHTVORST Op vele plaatsen nachtvorst. Morgen zonnig en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Zwakke tot matige wind tussen zuid en zuidoost. Morgen: Zon op: 6.54 Maan op: 15.09 Onder: 18.00 Onder; DE geldinzameling voor Kerkbouw, zoals die van Ned. Hervormde en Gereformeerde zijde op touw gezet is, en het aanvankelijke resultaat daarvan vormen een reden tot blijd schap. Van Hervormde zijde is men met een actie bezig, gericht op het bijeen brengen van 16 miljoen gulden. Die actie wordt gevoerd over een tijdsbe stek van enkele weken. Er is nu reeds meer dan 3 miljoen binnen en de actie komt eigenlijk nu pas goed od £ang. Van Gereformeerde zijde wilde men in één keer door een kerkcollecte, die verleden zondag is gehouden, 'n mil joen op tafel brengen, Op het moment dat we dit schrijven Is het resultaat van rond 500 van de 800 gereformeerde kerken bekend. Het miljoen is er al. En het zal als al les bekend is, dus stellig behoorlijk worden overschreden. We mogen over deze dingen onz> vreugde uitspreken. En dat niet al leen omdat daardoor de kerkbouw ge diend wordt, maar vooral, omdat hier uit blijkt dat de leden der kerk be reid blijken zulke grote sommen voor de dienst van onzen Heer te geven Dat is een schone zaak in een tijd waarin er veel geklaagd wordt over matheid en ingezonkenheid ER is gevraagd om een werkelijk offer, in verband met dat ge vraagde miljoen. De S.S.K. heeft haar zin gekregen. Maar wij vragen ons wel af. of. uitzonderingen daargelaten, hier nu sprake is geweest van een werkelijk offer. Een werkelijk offer be tékent dat men iets geeft en dat men om dat te kunnen doen zichzelf dingen ontzegt, die men heel graag wil. Wij vragen ons af: Wie onzer heeft zo gegeven? We hebben er met ver scheidene mensen over gesproken. En het bleek dat zij met wie wij spraken voldoende bijdroegen om de actie te doen slagen zonder dat zij daardoor zichzelf tastbare beperkingen behoef den op te leggen. Het is duidelijk dat er onder ons grote welvaart heerst. Want anders kan dat zo niet. Die welvaart is troue wens-" hi alleflei oprzichten1: ""dufdelij k zichtbaar. Hoeveel wordt er week aan week niet in de voetbalpool vergokt? Da bestedingen in de consumptieve sfeer zijn in vele gezinnen zeer groot. ECLATANTE TORY-ZEGE Labour's derde nederlaag m successie liberalen 3, een nettowinst van 1 Dit is de eerste maal dat een Britse politieke partij bij vier op eenvolgende verkiezingen haar zeteltal vergroot en de derde achter eenvolgende Tory-zege. Uit de cijfers blijkt, dat de conservatieve aanhangers massaal zijn opgekomen en dat velen die anders op Labour stemmen, zijn thuisgebleven. JJET tens souiel voor de 65- -1 jarige Macmillan als voor de 53-jarige Gaitskell de eerste maal, dat zij als leider van hun partij aan de verkiezingen deel namen. Macmillan werd in 1957, na het aftreden van Sir Anthony Friet:, leider van de conservatieve partij, Gaitskell werd in 1955 na het aftreden van Clement Attlee tot' voorzitter van de Labour partij gekozen. Eaen heeft nu niet langer zit ting ir. het parlement. Attlee is Ud van hel Hogerhuis. ET is derhalve goed ons twee din gen te realiseren. Ten eerste dat de Hervormde actie van de drie naar de zestien miljoen moet en dat de Gereformeerde actie in een tijdsbestek van tien jaar 15 miljoen nodig heeft voor 140 kerken. Het is gebleken dat dit gemakkelijk kan. In de tweede plaats is gebleken dat we de problematiek van de Kerkbouw aankunnen als de kerken het maar sa men doen en niet de plaatselijke ker ken ook hier misschien tal van uit zonderingen daargelaten er alleen voor moeten staan. En dan zit er voor ons ook nog de ze conclusie aan vast: Als we op een zo verrassende en gemakkelijke wijze het geld bijeen kunnen brengen dat er voor de meeste mensen nog geen wer kelijk offer aan te pas komt, mogen we dan nog wel aan de Overheid sub sidie voor Kerkbouw vragen? We be grijpen dat individuele kerken die er alleen voor stonden dat wel eens an ders hebben gezien. Maar als we het «amen doen, hoeft de overheid geen geld in de tempelschatkist te werpen. Moet dat voor het Kerkvolk niet een erezaak zijn? Reeds bij de eerste uitslagen die binnenkwamen' gaven de elektronisch^ rekenmachincs. die dei- gjcote persbtt;, reaus en de Britse televisie gébruiken, de voorspelling,' dat de conservatieven een grote overwinning hadden be haald. De daarop volgende resultaten bevestigden deze voorspelling „en om twee uur vannacht, toen nog minder dun de helft van het totaal aantal kies districten bekend was, gaf Labour- leider Gaitskeil toe, dat zijn partij ver loren had. „Natuurlijk zijn wij diep teleurgesteld", zo zei hij, „doch het Is de wü van het volk en die aan vaarden wij". Morgan Philips, de secretaris van de Labourpartij, verklaarde op dat ogen blik. dat hij een conservatieve meer derheid van 106 zetels verwachtte. Premier Macmillan, die door zün op getogen aanhangers ptjna onder de (Advertentie) voet werd gelopen, toen hij met zijn vrouw op het juichende hoofdkwartier arriveerde, verklaarde voor de tele visie, dat de uitslag de positie van Engeland op de komende topconfe rentie zal versterken. Engeland kan zijn rol in de wereldpolitiek niet spelen met een regering aie slechts op een kleine meerderheid in het parlement steunt. „Er bestaat hoop op een "opklaring aan de hemel der buitenlandse politiek en het Britse volk' heeft het raadzaam geacht de toekomstige onderhandelin gen, aan. mü en mijn. collega's,,toe te vertrouwen."' zo verklaarde hij. Met typisch Britse „onderwaardering" voegde hij eraan toe: „Het is tamelijk goed gegaan." Lord Hailsham, de voorzitter van de conservatieve party, verklaarde te ge loven dat de overwinning te danken is aan het feit, dat de „Labourpartij in de loop van de verkiezingscampagne heeft getoond geen verantwoordelijk heidsgevoel te bezitten op het gebied van de openbare financiën." Morgan Phillips, secretaris-gene- raal van de Labourpartij, meende van zijn kant echter dat de conser vatieven hun overwinning te dan ken hadden aan uitbuiting van het financiële aspect, d.w.z. de kosten die de uitvoering van het Labour- program met zich mee zou brengen. Hij geloofde, dat de kiezers vrij snel zouden bemerken dat zij zich vergist hebben. Phillips voorspelde een ver hoging van .het disconto en oplegging van invoercontrole, die tot inflatie zou leiden. De conservatieven hebben er bij de verkiezingscampagne voornamelijk op gewezen dat zij het land welvaart heb ben gebracht en dat premier Macmil lan op internationaal gebied de huidige dooi in de koude oorlog met de Sowjet- Unie heeft veroorzaakt. Labour had de kiezers verhoging van ouderdomspensioenen beloofd. als mede opheffing van omzetbelasting op huishoudelijke artikelen, hernationa lisatie van de staalindustrie en. een zijdig afzien van kernwapenproeven. Uit de eerste uitslagen die donderdag avond uit de bus kwamen bleek, dat het zuiden van Engeland in meerder heid voor de conservatieven had ge stemd. De marginale districten in Lon den en andere districten in het zuiden vielen stuk voor stuk aan de conser vatieven toe. Labour had toen nog hoop, omdat de eerste uitslagen uit het noorden en met name uit het industriële Lan cashire, duidden op versterking van de Labouraanhang. Toen echter ook in noordelijke districten, de conservatie ven. versterkt uit de strijd bleken te komen, verdween deze hoop. Naarmate de conservatieve successen ^J\EN juichende Macmillan na het bekend worden van de conserva tieve verkiezingszege. Rechts mevrouw ■Macmillan. en De Amerikaans-Nederlandse lucht vaartonderhandelingen over landings rechten voor de KLM in de Verenigde Staten zullen op 8 december te Wash ington worden hervat. (Van een onzer verslaggevers) Aan de voet van de hoogste toren van het land, de Utrechtse Dom, stonden gistermiddag honderden mensen toe te zien hoe tien toekomstvoorspellin gen voor de luchtvaart werden inge metseld. De kleinzoon van de president-direc teur van de jubilerende KLM, I. A. Aler, de elfjarige Alphonse Peter Bakker sjouwde de zilverkleurige koker met daarin de gedachten van koning Leopold van België, delta werker Jan Bruggeman en zeven an deren een trapje op naar de hoog gelegen nis, aangebracht in het eeu wenoude tufstenen muurwerk van de toren. (Zie foto). Geassisteerd door de jonge metselaar in dienst van de gemeente Utrecht, de 27-jarige Antonius Maria van den Belt en een leerling van de KLM- bedrijfsschool, de 16-jarige Alex van Hemert zette hij de koker op zijn plaats, waarna een koperen plaat het metselwerk afdekte. Op de plaat staat te lezen dat de op 8 oktober 1959 ingemetselde koker geopend De eerste reactie op de Britse stem busuitslag was er eën van tevreden heid. De conservatieve overwinning garandeert de continuïteit van. de Britse politiek, hetgeen belangrijk wordt geacht met het oog op de ko mende onderhandelingen met de Sowjet-Unie. De eerste commentaren uit Parijs en Bonn zijn van gelijke strekking, President Eisenhower, die van vakantie in Californië in Wash ington is teruggekeerd, heeft in het Witte Huis met grote belangstelling de binnenkomende verkiezingsuitslagen gevolgd. De uitslagen verwekten in Washing ton enige verrassing, aangezien alge meen een nek-aan-nekrace was ver wacht. De Britse conservatieve bladen ver schenen vanmorgen met jubelende commentaren. De Daily Telegraph meent, dat de nederlaag van de Labourpartij zo dra matisch is, dat de toekomst van deze partij in het geding is. Het Labourblad Daily Herald twij felt niet aan de conservatieve over winning, doch de grootste schok is volgens het blad de herleving van de liberalen. Advertentie) PRiir ELEKTRISCHE 2WAK- Cl\l 1V STROOM ONDERDEKEN Alleenverkoop voor Nederland: HEEREWEG 7 - TEL. 02530-3185 Utivocrigc prospectus op aanvraag gfalis verkrijgbaar. (Van epn onzer verslaggevers) Staatssecretaris Roolvink heeft da Sociale Verzekeringsraad advies ge vraagd over de mogelijkheid de loon grens voor de wachtgeld- en werkloos heidsverzekering op 10.000 te, bren gen. Momenteel is deze loongrens f 6.900. Dé Sociaal-Economische' Raad heeft destijds in een meerderheids- advies voorgesteld de loongrens ge heel af te schaffen. De regering voelt hier blijkens de adviesaanvrage van de staatssecretaris niets voor. (Advertentie) Vraagt onze folder i „Inventum brengt, warmte ia uw leven" bij uw handelaar bij Inventum. Bilthoven moet worden op 7 oktober van het jaar 2000. Tijdens deze plechtigheid cirkelde een Fokker F 7a het toestel dat in 1924 de eerste vlucht haar Batavia maakte om het gebouw. Voor de drie jonge mensen die bij de plechtigheid waren betrokken, had de heer Aler een geschenk meege bracht: een model van de nieuwste KLM-toestellen, Ook de Utrechtse burgemeester De Ranitz had een ver rassing: een met indrukwekkende Iakstempels versierd ducument van de gemeente Utrecht waarin het voorrecht werd geschonken om op 7 oktober 2000 aanwezig te zijn bij de opening van de koker. Uit een donderdag in Den Haag ontvangen telegram van het bestuur in Hollandia blijkt de volgende toe dracht van het gebeurde: Tegen het einde van de vorige week King onder de groep Moekoko's. die dichtbij de bestuurspost in de Baliem vallei woont, het geruent dat een van baar hoofden tezamen met een aantal vrouwen op doorreis naar het zuiden van de vallei door leden van de Aso- lokowals zou zijn vermoord. Het is volgens de autoriteiten in Hol landia niet uitgesloten, dat dit gerucht door een aantal Moekokokrijgers, die ontevreden waren over de vrede die het bestuur in het gebied tot stand gebracht heeft, verzonnen was, met het doel de strijd weer te laten ontbranden. In ieder geval is achteraf gebleken dat het gerucht onwaar was. Gebruikmakend van de omstandig heid dat de bestuurscontroleur op dit tijdstip op rondreis was om de vrede te bestendigen tussen de Asolokowals en de Wettipo-Heselo's, verder in het zuiden, trok een groep Moekoko's naar het Asolokowalsgebied en dood de een aantal vrouwen en kinderen. De overvallers hadden hierbij vrij spel, daar het grootste gedeelte van de Asolokowal-mannen naar net Wettipo-Heselogebied was vertrok ken in verband met de vredespogin gen van de controleur. De Asolokowals wreekten zich bij het vernemen van de moord door een aantal Moekoko's te doden. Hoewel het nog te vroeg is om uit de verwarde geruchten en berichten op te maken hoeveel doden bij deze ongeregeldheden zijn gevallen, wordt het aantal slacht offers gesteld op enkele tientallen. President Eisenhower is donderdagmid dag na een vakantie van een week in Palm Springs, Californië, naar Washington teruggekeerd. De droge woestünlueht heeft een gunstige in vloed gehad op zijn hardnekkige verkoudheid. De plannen voor de aanleg van een nieuwe autosnelweg UtrechtAmers foortTwente zün reeds ver gevor derd- Men hoopt deze weg over acht a tien jaar gereed te hebben. Dit heeft de burgemeester van Hengelo, rnr. R, J. J. Lambooy, meegedeeld tijdens een bijeenkomst in het stadhuis van Osna- brüek, van Nederlandse en Duitse bur gemeesters, vertegenwoordigers van Duitse landsregeringen en het handels- en bedrijfsleven. Aan de hand van cijfers toonde mr Lambooy aan, dat enerzijds de weg op Nederlands gebied zeer belangrijk zal worden voor het nationale verkeer, maar anderzijds ook van grote inter nationale betekenis kan zijn, als op Duits gebied aansluiting kan worden verkregen op het Duitse net van „Auto- hahnen". Een belangengemeenschap, gevormd door Nederlandse en Duitse steden, Is op deze bijeenkomst voor het eerst in de openbaarheid getreden Deze belan gengemeenschap heeft ten doel te stre ven naar verwezenlijking van de E (Europa)-8 weg (LondenHoek van HollandUtrechtDeventerHengelo OsnabrückHannover—Berlijn). JORGE Britse conservatieven hebben vannacht ziitdrvkking gegeven aan hun vreugde door te dansen in de fontein op Trafalgar Square. De politie liet dit en andere vreugde-uitingen op het stampvolle plein rustig begaan. Een trompet blazer klom naar het hoogste bek ken van de fontein en speelde voor de geheel geklede jongelui, die in het water onder hem rondplasten. Andere feestgangers klommen op de vier grote beelden aan de voet van het standbeeld van Lord Nelson op hetzelfde plein. Vergeefs poogde de politie om Piccadilly Circus voor het verkeer open te houden. Kort na elf uur werd dit grote verkeersknooppunt afgesloten en het verkeer omge leid. Tientallen ballonnen hingen boven het standbeeld van Eros, dat tussen latten was gezet om het tegen een overmaat van enthousias me te beschermen. In het hoofdkwartier van de Tories „ging het echter zo Engels toe als bij een cricketwedstrijd. Er werd gejuicht, maar niet te luid. Men was verheugd, maar nie mand verloor zijn hoofd. Er was thee, bij liters en liters Dit alles vormde de wijze, waar op de conservatieven in hun eigen stijl een verkiezingsover winning vierden, die met het uur groter werd. Men kon onmiddellijk waar nemen op welk ogenblik de twij fel met betrekking tot de over winning werd begraven. Dat was te middernacht, toen de conservatieve kandidaat in Reading, Ian Mikardo, de ondervoorzitter van de Labour partij, van zijn zetel wipte. Onmiddellijk werd een enorme theewagen de grote zaal binnen ge reden en ah één man gingen de conservatieven in de rij staan om een verkwikkend kopje op de zege te drinken. tl kz.S;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1