De huren (II) PvdA-MOTIE INGEDIEND ZULLEN OOK MILITAIREN POGING OPGEVEN? MAAS: 'N BEEKJE van in Belasting op fietsen en bromfietsen bepleit WWS&ÊÈÈË rzT" - -> mmm Vonnissen milder dan eisen, in zaak-Bankastraat NODIG VOOR B.B., MAAR: Russen langs grens India-Tibet? Geen succes in Wormer gat Rijkswaterstaat zou nu aan bod komen Voor vorming van een Veilig- Verkeersfoncls Censuurcominissie Postbestelling op tweede Kerstdag CHALET n KAAS j Donderdag 15 oktober 1959 r f» M -.t-' -M1-'J PAKISTAANSE ORDER VOOR D.A.F. 'SSI ZEVENTIENDE JAARGANG No. Hootdredacteur: Ui. j. Ui C* Zie verder pag. 4. Se kol.) BKU1NS SLOT*- Telef. lueerberichten voor de bouwvakken Schade Onevenredig smm m m ■- üÜI lis x - f mm «ng i isfe lÉpl Él s5,ï^f m, iTV Zie verder pag. 5, 5e kol.) Aanhoudend droog Broer van meisje dat nozem neerstak vermoord Acties voor kerkbouw: bedragen gestegen mm vfl ^KG§.eri|J!iiratpiri^^|wtfeiD8a: i?i mh% 11 r- ]|t^p§||! Schaken in Zagreb wm SfffsS' SSslaMl ftotterOuu Witte <tt Wittaüraaï tg, 1,1^ U5Ï0U Pottbo. 1112 PoMgire No. «4518 M £l*eluendteiut abonnementen 18.30—10.30 uur Zaterdag. 17-18 uur Telefoon U3700 duygensplein 1 l'eletoon 18348? ia tilnmi Poatbus 1061 - Pottglro No 124807 Klaehtendientt: 18.30—19.30 - Telefoon 362586 SnuJweg 132 Teiet «70. «400» Thom.r KemmmtraM se - "-let. 83451. VGnnalait: Oordracnt: Ickledem: Aboanemeocsprt)81 cent pa» weeg, f 2.85 per maano, 7 7.80 oet twinaal. Lome nummer. '5 cent Ve^hdm üell.fc? sSbSf^® (Geldig tot vrijdagavond) s" i AANHOUDEND DROOG .\j; Droog1 en overwegendzonnig weei. Is de nacht I ochtend plaatselijk mist. Zwakke tot matige zuidoosteiiH lijke wind. Weinig veranderingen temperatuurifö Directeur: H. L)h) RUIG Morgen: Zon op: 7.04 onder: 17.46 J* V. r' (Van een medewerker) t-i RVAN uitgaande, dat een huurver- p. boging onontkoombaar is, blijven er nog enkele vragen liggen. In de eerste plaats is er de vraag van de compensatie. Br zijn mensen, die de gedachte van een looncompensatie voor een huurverhoging verwerpen. Zij zien hierin slechts een bron van inflatie, v Peze opvatting is alleen verdedigbaar, wanneer men er vanuit gaat dat het bier. zou betreffen een loonsverhoging gegeven om het effect van de huurver hoging op de kosten van levensonder - houd te niet te doen, die los gezien moet worden van de produktiviteit I Bij het huidige systeem van loon vorming is echter uitdrukkelijk door de «gering gesteld, dat deze loon compensatie in mindering moet wor gden gebracht op voor loonsverhoging "te constateren „ruimte". Een gecom penseerde huurverhoging komt dus hierop neer dat een deel der door pro «juktiviteitsverhoging ontstane wel vaartsverbetering gereserveerd wordt voor de huurverhoging. Wanneer deze .compensatie werkelijk inflatoir zou - - vrerken, betekent dit dat men hierme de hij de loonvorming in onvoldoende mate rekening heeft gehouden. Niet SS&^het compenseren op zich fout zou ■'MJ ANNEER men deze zaak zo be- Xtrf kijkt, dan wordt duidelijk, dat het 'tempo van verdere huurverhogingen n in .de toekomst ook een belangrijk so f»r*' vraagstuk inhoudt. Het betekent dimmer», dat men bij een snelle 'huurverhoging in de eerstkomende ja- l^rtn een groot deel der mogelijke wel vaartsstijging zou reserveren voor de j:>feptrekking der huren. Bij een.-meer I geleidelijke optrekking van het huur 'peil is dit in mindere mate het geval. Het lijkt ons redelijk, dat niet in een, I. bepaald jaar de gehele ruimte voor loonsverhoging in de huurnota ver- -dvrtjht Het lijkt echter evenzeer re- Virfijif, dat een sleutel gezocht wordt *5«a van iedere welvaartsstijging een bepaald deel, b.v. 1/5 of 1/4 te bestem- men voor het optrekken van de huren voor z dit nog nodig is uiteraard. -"I'intussen mag niet vergeten worden, '.'dat dit vraagstuk ook een fntematio- nale kant heeft. Wanneer de ons om- ringende? landen hun woningbouw op I dien duur méér zouden subsidiëren dan «wijp dah zou dit zijn invloed kunnen hebben op de internationale concur rentiepositie van ons land. Immers is ,,er een duidelijk verband tussen loons- hoogte en huurpeil. -P„,het gehele huurprobleem stu deert thans nog een Commissie Uit; de Sociaal Economische Raad. Dit geldt ook voor het moeilijke probleem - van de subsidiëring. Wij beperken ons ïdaarom tot een enkele korte opmer- '-king over dit punt; De'totale subsidieiast moet omlaag. Dit betekent dat zowel de subsidies voor de particuliere, als die voor de 1 woningwetwoningen verlaagd zullen |gStó:den^I)e,hüitrae«rhoging geeft hier- voor enige ruimte, Dit geldt ia de eer- stë plaats voor 'de subsidies, die reeds ,1n hét verleden zijn toegekend, en waarop ook thans nog ..betaling moet plaatsvinden d.w.z. de jaarlijkse wo- rJngwetbijdragen en de jaarlijkse bij dragen Ingevolge de finanderingsre- - i geling voor 'de woningbouw 1947 en 1948.'Hieruit vloeit in 1960 een ver- Hchting van 44 miljoen gulden voort. De -jaarlijkse bijdrage voor nog -bouwen'"woningwetwoningen zal -van gemiddeld ƒ350 tot ƒ250 worden ver laagd. De premie voor de particuliere Maan/op: -17.53 'c cd< r: €.39 zoveel mogelijk buiten schot (Van onze parlementaire redacteur) ]V/TINISTER Toxopeus (Binnenlandse Zaken) heeft gistermiddag -t'X in de Tweede Kamer meegedeeld, dat hij bereid is mee te wer ken aan maatregelen, die er toe kunnen leiden, dat onderofficieren, die in Indonesië hebben gediend, slechts tot hun 35ste jaar voor de dienst Bescherming Bevolking kunnen worden opgeroepen. Voor de gewone soldaten geldt deze beperking reeds. In de praktijk betekent het beleid van mr. Toxopeus, dat solda ten èn onderofficieren, die gedurende kortere of langere tijd in In donesië hun dienstplicht hebben vervuld, bij het bereiken van de 34-jarige leeftijd van de noodwachtplicht worden ontslagen. Russische militaire raadgevers zou den volgens meestal betrouwbare zegs lieden in Kalimpong aangekomen zijn os strategische plaatsen langs de In disch-Tibetaanse grens. Uit Lhasa ver luidt dat daar 2000 Russen, onder wie officieren en geniespecialisten, verblij ven. (Van onze Haagse redacteur) Vanaf 1 november zullen de speciale weerberichten voor de bouwvakken weer telefonisch te beluisteren zijn. De rayonindeling en de daarmee corres ponderende telefoonnummers van het telefoonnet Utrecht zijn dezelfde van het vorige jaar, evenals de tijdvakken, waarin die weerberichten beluisterd kunnen worden. Na twee dagen van moeizaam wer ken ziet het er naar uit dat ook de Mr. Toxopeus zegde voorts toe, dat wanneer het mogelijk is het te kort aan noodwachters op te vullen met gewoon .dienstplichtigen zonder mobiUsatiebestemmlng (dus geen In donesië-veteranen) de regering daar aan de voorkeur zal geven. Het zal echter niet mogelijk zijn, om alle Indonesië-veteranen van de noodwachtplicht te ontslaan. De spreiding van do BJB.-onderdelen én de werkwijze van de B3. laten dat niet toe. Het teamwerk, dat in ,B3;- verband wordt vereist en de discipli ne, die in de B3. even noodzakelijk is ais in de strijdkrachten, maken het naar de mening van de regering niet mogelijk, dat de tekorten aan nood wachters kunnen woeden opgevuld met' - "buitengewoon dienstplichtigen (dienstplichtigen, die nimmer onder de wapenen 3öjngeweest). De minister zei verder, dat de rege ring de bezwaren van de Indoneaië- veteranen begrijpt, malar zij ziet geen andere oplossing. Het is noodzakelijk, dat de BJB. op korte termijn een or ganisatie wordt, waaropkan worde» vertrouwd,- Dit kan alleen - wor den be reikt. wanneer men beschikt over vol doende aan discipline gewende nood- wachters. - Het vraagstuk van de Indonesie-ve- teranen kwara-aari. dó-prde tijdens de debatten over het wetsontwerp tot voortduring van de toepassing van de artikelen 80-^-86 van- de wet op de noodwachten (regeling noodwacht plicht). In alle fracties bleken ernstige be zwaren te bestaan tegen het feit, dat -onder de; opgeroepen dienstplichtigen enige tienduizenden Indonesië-vete ranen waren. De heer Wierda (Arb.) bracht in tweede termijn sprekend zelfs een inotae ter tafel. In deze motie, waarover vandaag wordt gestemd, wordt de regering uitgenodigd maatregelen te rara om de noodwachtplicht met betrefc- king tot de Indoneaië-veteraran niet van toepassing te verklaren. Voorlo pig heeft de motie alleen de steun van de PvdA, de PHP. en de CPN. Dè andere fracties zouden zich eerst hedenmiddag uitspreken. Mr. Toxopeus 'meende, 'lat-wat in de! motie werd gevraagd niet uitvoer baar is zonder de B.B. ia opbouw ern stig te schaden. De socialistische afge vaardigde betoogde aan de hand van cijfers uit het rapport van de commis sie werkelijke diensttijd dienstplichti gen, dat de minister jaarlijks de be schikking kan krijgen over voldoende gewoon dienstplichtigen zonder mobi lisatie-bestemming. Ook meende bij dat er redén was om na te gaan, of de buitengewoon dienstplichtigen met voor de noodwachtplicht in aanmerking konden komen. De heren Lankhorst (P.S.P.) en Bak_ ker (C.F.N.) verklaarden zich öj het op verschillende gronden zelfs tegen de B.B. De heer Verkerk (A.R.) ging Iets .»?JV i#? -:ni '-'.i' >\'ir De Maas kan men nauwelijks meer een rivier' noemen. Tengevolge van de* aanhoudende droogte is er niet veel meer overgebleven dan een on betekenend stroompje. Deze luchtfoto toont de vrijwel geheel droogstaande Maasbedding bij Stein in Limburg. Dat scheepvaart op de Maas nagenoeg - uitgesloten is, blijkt wel duidelijk. FOTO KLM AEROOARXO (Advertentie) now made in Holland ■with imported tobaccos mannen van de Explosievcn Oprui mingsdienst het geheim van het Wor mer gat niet kunnen oplossen.-Toen men na de tegenslag van dinsdagavond pas woensdagmiddag verder kon gaan, had men maar weinig succes, want toen men om kwart over vijf enigszins ont moedigd ophield, was men misschien 20 centimeter dieper gekomen. De buis, waarvan 'overigens de ke gelvormige sonde al verwijderd was, wilde geen streep meer zakken,, on danks alle moeite die men zich gaf. Duidelijk bleek, dat het materiaal, dat de militairen gebruikten, te licht en dus niet geschikt was voor dit onder zoekingswerk. Inmiddels is woensdagmiddag druk geconfereerd tussen kapitein Blom maarts en ir. A. Eggink van Rijkswa terstaat; die naar "Wormer was gekomen om zich van de toestand op de hoogte te stellen. s i Waarschijnlijk 2al het besluit val len, dat Rijkswaterstaat, die uiteraard beter op de hoogte is met grondwerk zaamheden op zo grote diepte, het werk zal overnemen, waarbij de mo gelijkheid niet uitgesloten moet wor den' geacht, dat ook een onderzoek zal "worden ingesteld naar een inslag die eerder in de buurt heeft plaatsgehad. Het tweejarig jongetje, Johan Schol- ten, dat ten gevolgevan kinder verlamming in bengels lièp/en daardoor niet snel genoeg weg kon ko men, is gistermiddag op het. terrein van dé. firma, Suselbeek te Silvolde- onder vaiiendhout hëdolven. en gedood. ÏNïfi* -w-vi 'A' I .-S'. 'ï'wr Ernstige* onlusten- ztin; uitgebroken op verschillende plaatsen in Belgisch Kongo, vooral inde omgeving van lioeIoéabnrg;: de-hoofdstad, van de pro-; vincie Kasai. Er zijn verscheidene doden engewonden.Volgens de laat-: ste berichten duren de onlusten nog steeds voort. De oorzaak van de moéllijkheden Is een geschil tussen Lbeloea's en Baloe- ba's, dé twee voornaamste stammen in het gebied- Volgens berichten van het Belgische agentschap Belga uit Loeloeaburg volgt de Europese bevolking van. deze stad met angst het verloop der, gebeurte nissen. Er wordt in de omgeving ge schoten. Op verscheidene plaatsen; in de omtrek zijn hutten in brand gesto ken. V De tussenkomst van militairen werd vereist bij een waarschijnlijk door Loeloea's ondernomen aanval op v het- dorp Tsj ikaudji, waarbij een dode en een gewonde vielen. Militaire afdelingenzijn ookgezonden' naar de streek van Loesambo, ongeveer 40 kilometer van Loeloeaburg, Volgens de berichten' van Belga heerst te Toeboel oekoe, dat": 20 km van Loeloeaburg ligt, grote opwin ding. De toestand daar wordt bij- zonder», gevaarlijk genoemd. W-h 'tel een jaarlijkse belasting in op ^>i;tóietsen van resp. 1.50 en J 2.50 fN&Mv i>orai daarnit een veilig verkeers- tS5S?.at is':èen van de suggesties, die -Deslo.eer h. Westerlaken, directeur voorzi*,et centraal Bureau voor de hut van ry vaardigheidsbewijzen, worden -heeft op de jaarvergadering assortimi. Verbond voor Veilig Ver- Worden u. In de Westerlaken bepleitte ten i wordt gez.. de verkeersveiligheid 'J schaal radi^ende maatregelen: uurwerken ■-tel ling van een theo- 4 worden verven een gezond-heids- v; nog steeds'eëh, bromfietsen. Voor ,1 is van televis. 4 kinderfietsen,, Bromfletseh, die sneller dan 40 kilo meter kunnen rijden, moet een rijbe wijs A verplicht zijn. Aanwijzing binnen de bebouwde kom van veel straten rriet ee n-rich- tingverkeer, het aanwijzen van veel verkeersstraten met vele verboden voor afslaan en een absoluut over- steekverbod buiten de zebra's. óp zebra's wenst de heer Wes terlaken een absoluut voorrangsrecht voor dé voetganger. Knipperbollen wenst hij te laten verdwijnen, evenals het voorrangsrecht van trams. Tot de veiligheid zullen speciale speelstraten en voetgangersstraten tijdens minstens enige uren per dag in winkelcentra bijdragen. Parkeerzones met parkeerschy- ven verdienen de voorkeur boven par- keermeters, zowel om financiële als om psychologische als ruimtelijke redenen- De „kerstbomen" van verkeers borden aan 'sommige straten zijn on logisch en afleidend. Verkeerstekens op het wegdek zijn beter. dieper in op de ontwikkeling van de B.B. HijJ meerite;dat, naarmate het aantal noodwachtplichtigen in de orga nisatie zou groeien, het aantal vrijwil ligers zou afnemen. De belasting van de Indonesië-veteranen noemde hü in vergelijking, tót andere groepen ge woon- en buitengewoon dienstplichti gen onevenredig hoog. De regeringscommissie, die in Ne derlands Nieuw-Guinea een onder zoek; moest instellen naar onwettige censuur op hét postverkeer, is donder dagochtend uit Hollandia vertrokken naar Biak, waar nog enkele personen moeten worden gehoord. Vrijdagnacht vertrekt de commissie uit Nieuw- Guinea naar Nederland. Het hogedrukgebied boven Euro pa werd aan zijn noordflank door een tamelijk actieve depressie aan getast die over Usland is getrokken en zijn weg' vervolgt in de richting van Spitsbergen. Echter niet in die mate dat de cir culatie hierdoor belangrijke veran deringen ondergaat. Het zonnige herfstweer duurt dan ook de ko mende 24 uur voort. Aangezien de depressies door het blokkerende hogedrukgebied ge dwongen worden een baan te volgen op hoge breedte, ziet üet ernaar uit dat ook de droogte nog minstens een paar dagen aanhoudt. In de temperaturen komt weinig veran dering. -» In het proces tegen de vier „ver dachten van dé roofoverval op de win kelierster Carolina Belles (67) uit de Bankastraat in Amsterdain-Oóst heeft de hoofdstedelijke rechtbank aanzien lijk milder vonnis gewezen, dan de eisen van de officier van- Justitie had den doen vermoeden.-* De 24-jarige' schilder M. van G. kreeg zes jaar met aftrek (eis; twaalf jaar met aftrek) wegens diefstal met geweldpleging in de Bankastraat en twee andere inbraken in Amsterdam. De 18-jarige oudpapier-perser P. A. H., die samen met de eerste verdach te de roofoverval op de* oude vrouw heeft uitgevoerd, werd veroordeeld tot drie jaar met aftrek en terbeschik kingstelling van "de, regering. De eis tegen hem was tién jaar en terbe schikkingstelling. De rechtbank achtte niet bewezen, dat de oude vrouw tengevolge van het op haar gepleegde geweld is over leden; blijkens de sectie had zij een zeer zwak hart. De derde verdachte, de 28-jarige cafétariahouder W. van V., die door zyn kameraden als geestelijk leider van het groepje werd geschilderd, werd tot vier jaar met aftrek veroor deeld Tegen hem was, evenals tegen Van G., twaalf jaar geëist. De recht bank zag hem. echter niet als mede dader van: de roofoverval, doch slechts als medeplichtige. Ten slotte werd de. vierde verdach te, de 18-jarige loodgieter A. de H., die 2% maand in- voorarrest heeft doorgebracht, waarna hy op vrije-voe ten werd gfesteld en tegen wie de offi cier van- Justitie drie maanden had geëist, vrijgesproken. - In een ziekenhuis in> de Italiaanse stad Bracciano is dè 28-jarige Umber-- to Sbrighi overleden aan de gevolgen van één aanslag die dezer dagen op hem werd gepleegd. Umberto is de broer van het 19-jarige meisje Alba Sbrighi, dat enige tijd geleden een no zem die haar lastig viel,-met een-més neerstak. Het meisje is niet, vervolgd, omdatde rechter haar; verweer wet- telijke 'zelfverdediging aèhtte. De politie van Bracciano vermoedt dat de moordaanslag op de broer van Alba èen represaille van een aantal nozems is. De opbrengst van de hervormde kerkbouw-actie is gestegen tot 4.788.717. De laatst bekende cijfers van dé collecte voor de gerei. Stichting Steun Kerkbouw zijn: de opbrengst van de collecte in 669 kerken is 1.013.651,75: aan giften kwam tot nu toe binnen f 218.994,58. In totaal is thans bijeen 1.232.646,33, zodat men al ruim twee ton over het miljoen, dat men bijeen wilde brengen, heen is. IS: Ook naar deze plaats waren woensdag middag militairen; onderweg. Loeloeaburg; i3 thans omringd ïdoor; haarden van onlust. - VolgensEuroSy peanen, die1 uit de buitenwij kénvan" de stad naar het centrum'; zijn; geko-- men, liggen op dei- wegen talrijke doden. Bij een iel In S&fodt In-Belgisch' Kóngó zyn dinsdagavond.; zes Kongo- lezen gedood. Tweeëntwintig personen werden gewond,, van wié verscheidene ernstig. Onder de gewonden zynené kele Europese politiefnnctionarisseri." In de inboorlingenwijk vaa-Matadi hadden zich ongeveer driehonderd le den van de godsdienstige sekte-der; .^igoenzi's" verzameld, -; ondanks whet verbocL van; samenscholingen: en;.; de. avondklok in déze;" stad! Dè ^Förce publique", inheemse politie' ondéc Europese officieren, tra-chtte de. inlan ders uiteen te jagen, waarop dezen de politieaanvielen. ;;De' politie maakte toen gebruik vanimachinepisfoleri en; geweren. "Gisteren werd* inMatadi'de ^staift' van beleg afgekondigd. De*shrbsen -van de de ,r EnrófNae^Ecórioialaeiiefe; schap 'ètébtt-'Eiiritom-isalIai'li tweëdaagpe^érgédériri^jtèsB: eindigden.Sbetii'éeiiSVgeWordèriS netto-salariiséri^fztülerivgeimdaéLr ïSêm-MXxêÊëm h T *J" overgangsregelirigenL-wórden:""gét; om<d&schol^g^eidelyk-o#te^n ;SDétiniidsteTraëteri<s^aliéri^oortiïip€é|; vperigover desbelasting welke dé-Eófe^*» pesé^ambtenareri'zaljworden-jOpgele^cL®? (Van onze Haagse redacteur). Het ligt in de bedoeling van de PTT zaterdag 26 december (tweede i kerst dag) In het gehele land één postbe stelling te doen uitvoeren. De' PTT-heeft ihlertoe besloten niet alleen omdat hét aa-n tal poststukken in de laatste weken van het jaar altyd zeer groot is, maar ook omdat ditmaal drie zondagen achter elkaar fvallën.;; Zou er op tweede kerstdag geen be stelling zijn, dan zouden moeilijkheden kunnen 'ontstaan. Donderdag 24 decem ber zullen zovéél mogelijk special» kerstpoststukken, weekbladen,', kerst nummers enz. besteld worden. Van Doome's aanhangwagenfabriek en Van Doorne's automobielfabriek N.V. te Eindhoven hebben een opdracht ontvangen vande regering van Pakistan voor de bouw van een aantal vliegtuigtankopleggers met trekkers. i'-'grfvaiMBen^onzei^vgrslaggfet^gp^^ >>-De Haarlemse.|;lriwdÓOTlog^i^| ^niëuri^jö^lIélKë^lSplorithriri^^ staat; 'vrywel;:.vast,-."tot}t.-;j«j^éüö^ prys. van-,het;wit^Krópd:;overal|Tri|ïtBi cent verIaagd;:ml;woidériètotf36^eniSj| ;_Een:-maand;gelédën*bégöri|ëe®M|Q hë' bakkér- iri' Haarlém-Nóordtew^fug^^ ,;verla^rigiactie;-jjifpjroiërt|.t^ëinSfeSfc ;systeem van het, grootbakkërbeOTijf;®|, 'de --NAT.;^ermaat;5|^||iiSiSE3ffl^|g§l^^^p Er-vblgdqff^priderharideUngen^ctte^ ëeht^^eièhgïE^ü^tralIliédd&SS^® wera voorgesteld - actie-van t' loea^wAd?* werd door - dé „-bakker^ in mmm Noordverworpenï'Hy-wtifde-zegeltiM^I^S actie niet'en-.velen .met hem.;v--'-é;^Sf-g:|ö -Vrijdagbegjnt'de/klëiriéjbakkeriëPrv-sf nieuw met de prijsverla^g. erifzaiaSpl dagzullen - de anderen óféigerij; MÊSÊÈk ?-..Vrywel zeker zal:;de- prijsverlaging:V overslaan op de verkoop in een groot 1 deelj-van 1 Noord-Holland,-., de boUenPS^I; streek en:de HaarlemmermeeKlillriSlg bakkerskringen neemt men aan,- ^»as^g de. minister zal irigr]jpéri,;ep/.eerii: kl né prijsverlaging voor Haarlemse streken' zatv»«Miéllërit-|SïB?S@iS'SI!i - .- r~J?_ tv.':' ij.V "Woensdag werderi in het kandidate toernooi te Zagreb: de.:afgebrokefili tijen uit de, 21e ronde - uitgespeeld uitslagen waren: GHgoricPetri FischerSrnyslow 0—1 De stand na de21e ronde jlüldt Tal (Rusl.) 15:5 pnt.; 2.:Keres- (Rii 14; 3. en 4. Smyslow en Pètrosjanv(* den Rusl.) 11.5; 5. GligoricJocgó vië)10.5;, 6: Fischer V.S.); 8,5;-;7;¥ ko (statenloos) 6.5; .8. Olafssori;'; land) 6. x -■ in&gq (Advertentie) Zwitserse i alletn echt met het .v.,-'."-'V-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1