Langs waterweg. Ufervörmdgaardingen tracht f 70.000 biieen voor kerkbouw br. Nijenhuis over verantwoorde gezinsvorming Commissaris Peijster te Vlaarelingen geïnstallëerd Kantonrechter veroordeelde Si fc©rt iiegrotiiiü: van Maassluis Kerkconcert in luuiiariiielkerk te Maassluis Havèriplan Gïü:. Bëstiiireii])<^^ jubileum van C.N.V. KERK EN SCHOOI derdêTh. ln IJ-mond? h Op Gereformeerde Wijkavond ïïm IIEUWEtBIHNENWECM Simonis I je&éévi Feestrede door C. J. van Mastrigt j Schie tyexeriiidiig Mschèidiftg vau -34 IS-ER-NIET-&IJ Schiedam Rozenburg TROUW Donderdag 15 oktober 1959 Oecum.. tentoonstelling gesloten VI aardingen (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. Op de binnenplaats van het Vlaardingse hoofdbureau van politie heeft de burgemeester, mr. J. Heusdens, van- teravondJ3omiSüen uur! m°rgen de nieuwe commissaris van politie, mr. dr. C. N. Peijster, l geïnstalleerd, die daarmede de in het begin van dit jaar overleden commissaris, de heer K. J. van der Ham, opvolgt Praktisch het gehele politiekorps van Vlaardingen was bij de plechtigheid aanwezig en zowel de geüniformeerde leden als het burgerpersoneel stond opgesteld. Zeer vele genodigden waren eveneens getuige van de plechtigheid. Later op de morgen was er een bijeen komst in de turnzaal van het hoofdbureau. ..Si'- ^M^^ui^^fe,Haft"fvahSifoim::Patficit^'l^ ■"§^gï-;^ipeïV,-:Bnts/:militaif .hospitaal, worden &tg;;ce'n:ï:aant^ïsoldaten:..vërpleegd': van ver-j C -ï®fkêhHlendê^:"natiohalitei2"Tiiraaroödër'een]''' ""SE '■ar BANDRECORDERS BRAMMOEÓONPtATEN 3-95 Dadendrang 3.60 ipi laü MAASSLUIS? De begroting yart'ï inlcöïristen en'uitgaven van ^aassfiiis slin't:- yöór* ïiel: cUenstjaar I960 l.mët een tekort-van ^,'230.000 ,(1959 :260.000), tec dekking waare van over een gedeelte van de saldi- ieséfvé; is' beschikt. oEr'jïs' duseen reikKvan i30,Ó0Ó. Dit resuitóat kon wórden-Verkregen door het:;tot op vëraritwöórdë wij'ze opVóëreri vaii dé;;inkomstën (èn het zorgvuldig ovèrwegeiï van de uitgaafposten, waarbij slechts"; onvermijdelijke stijgingen werdën aanvaard.; L Burgemeester en wethouders zijn van mening,, 'dat,hét gemeentebèstuur-;.zij nerzijds het iüogelijke diént te,,doen^om door verantwoorde opvoering van inkomr s tén het* begr otingstekort t e verklemeru Hét:collége zal daaromvóór de aanvang van het- nieuwe begrotingsjaar^voorstel len tot verhoging Van plaatselijke belas tingheffingen doem Op deze wijze hoopt men hettekort'op de begroting te; ver minderen tot.: een bedrag, dat "de; som benadert, waarvoor naar, het oordeel van Ged. Staten'.ten, hoogste mag'worden be schikt óver de saldi-reserve,,S'; wordt,ïm: het.v'VOoruitwcht gesteld, (*een „Oom agent Afe(ieicl van Den Haag Advertentie s&tst>4 cera Zwaluwen-nieuws VLAARDINGEN Tij dens een Persconferentie, h eeft de Neder- lands Hervormde Gemeente van .aardingen gisteravond de stand van^fe'^^bUÖ'tvactie 1959 in deze gemeente bekend gemaakt. Gis teravond rondom half tien had de Hërvormdë?Gëmeente in con tanten binnen/(hèi^schitterendé bedrag van 701000*. (Dit enorme bedrag heeft de J geëtelde ver- wachtüig rneèr ?dan yövertroffen en er heerste dan eën-zeer vreugdevolle en dariLb^efstem- ming in de consistorié^ah de Re- hobothkerk. 't - i>0i K>'«éiLi-mn}'**''; Hoogstxaat-Kortedijk dnVerivacht cmfelotën: VLAARDINGEN/— In een uitverkochteStadsgeBoorzaal heeft dé Vlaardingse Christelijke Besturen Bond woerisdagavond een grote jubileumbijeenkomst gehouden ter gelegenheid, van het vijf- tigjarigbéstaan van hètChristelijk .Nationaal Vakverbond. Op déze bijeenkomst hieid dernieuwe bondsvoorzitter van het C.N.V., dë'-heer- C. Jr van Mastrigt;- een. feestrede. De heer Roelsen (58 jaar. lid) werd het' C.'N.V.-insIgne met lauwertak op de borst ge speld. De.; Christelijke Toneelvereniging „ANIMO" ónder leiding van'de héér J. Pleijsier brachbhet toneelstuk „Oud IJzer". Rondom één uur vannacht kwam aan deze stijlvolle jubileümbijeenkorhst een einde. - Aquariumyereriigiiig m Maasland ned. herv. kerk gereformeerde gemeenten hervorminGstrakïaat Het „Comité 1618/19" deelt mede in het uit te geven Hervormingstraktaat grote aandacht.te zullen besteden afn een ingekomen vraag aangaande t» noodzakelijkheid, wenselijkheid va mogelijkheid tot het verenigen van alle gereformeerde kerken en gezind ten. Het secretariaat van het comité, waar het traktaat verkrijgbaar is, fe gevestigd Cypresstr. 46 Oen Haag. J-v' ■"'■'■'fox. "r1" Twee bijeenkomsten in geref. kerk (vrijgem.) te UIrum GOUDEN DOCTORAAT van Dr. J. ipEELKERkEN C.J.V. houdt in 1 %0 ^éèr'fóntèfëes^^ v ytó;rér- tegenwoordig, C-J- welijfc. veigyachti «ili» - -. Avit.-..-.* L S3® 4'ü* r-r SCHIEDAM toonstelling is gisteravond om tien uur gesloten. SCHIEDAM. Dé Gereformeerde iSgX .Kerk hield woensdagavond voor- baar Centruin-Noord een avond in het ÏSiWUkcentrum aan het. Dr. Wibautplein. Ds. E. Ji-;. Oomkes opende deze büeen- komst. Het- "deed hem een genoegen, dat de zaal geheel vol wast Dr-. Nijenhuis, "die als onderwerp had Verantwoorde ge- v/zinsvormmg*' nam daarop,,.het woord. Xyv. In de 17e en: 38e eeuw, (aldus spreker, \v«s het ztiif dat -de ouders vpor hun kin- J deren" eenjjihan of vröuw'kozen. JSr was daardóor ."vaak "tussen man'en vrouw '/geen/enkele.. genegenheid tegenover el kander; Het'"ging' toen niet'om het per- soorüijke.'rnaai- hooftfaakeiii'k de stand die opgehouden moest wórden. Geiutódg dit nu/aÜes'andersVgeworden. De -men- sen zoekett'tnu zelf litm levenspartner. De ,2: basis vanrthet 'iiüwelijk: is toch 'in'de •ïii eerste ptoat&d^U^dc'.In -tegenstelling jWX'metwo^è^TgC^i'^éenizogenaamd-Vge- (ig&tAeiden'iïë'feiKïÉ^^nsó&^i'wes,'wordt zaax^vanwwwas^epn^d^ijn. net js met '^zp^dat'.:,ja^§^fi,i|eeh@g^MeLbëtrëk3sihg. heeft,. dattia^en^.dtmvvr^wiaSseft-jis om.-te 'l^g.U-'ouwenViyC&ïmóetiXdèVerantwcKmdeiy'i- .,,r;!?2beid ook;aflh"Jducyen?en''k»iniien. Als kind fe|f^;;kan'-nwt^É%,öcfih<«ilij^heden. zijn naar (i;/; vader, of v^oeder? gaan,; dié.;:dan de- pro- fUg blrnnen -w^ivóor: het;,kihd:'op kunnen 3gg| tossenE^^yolw^ssëneidoet {dits'niëtV M volwëSsèhheidS!ligt; luëiin, dat man. en vrouw zelf alle huwelijksproblemen moeten trachten op te lossen, en met el kaar in gebed tot God. moe ten gaan, om zodoende een verantwoorde gezinsvor ming te krijgen. Na 'de pauze was er ge legenheid tot het stellen van vragen. De dagsluiting werd verzorgd door de: heer van 'de Hoek van het Leger des Heils. Aan deze dagsluiting werkten verder nog mede het blokfuitkwartet uit Vlaar dingen. De tentoonstelling heeft ongeveer 600 bezoekers getrokken. Vooral van de zijde van de jeugd werd veel belangstel ling getoond. SCHIEDAM. Het was woensdag enorm druk op het Kantongerecht aan de Lange Haven. Bijna vier uur had de rechtbank nodig .om de lange lijst met „slachtoffers",-af .te werken. Weer waren bet de „maxhnum-snclheid-overschry. ders" (die vaste klant aan de Lange Haven wórden)(die tijdens d-ze zitting veei tjjd opetsten.'iVóor een humoristi sche noot-zorgde de - beer H. te S„ die in verschillende- wijken in deze gemeente brood ophaalde.Daar H. geen erkend sohiUenophaler is' en hij niet schroomde ook 'de werkgebieden van schllleboeren- met-aoten te - bezoeken, ontstond er .broodnijd*'."Een erkend schillenophaler waarschuwde de politie en de poppen waren 'aan het,- dansen. H. kreeg nu te horen,dat hij zeai gulden boete moest betalen. *>-•.?.' Mevrouw Van R. had haar man meege bracht. Misschien uit machtsvertoon of misschien wel gewoon voor de gezellig- ï^oenidagivondvhield Sit&iGnjspaiililjiiigsvei^^ Vér- S enigde;i' Glaifabriekenihaar; "eerste bijeen- S#|,köiiistXitfö>hëV|^bouwS'^i^§Sacruih".; ^fr^DgX^oo^ftecSBellieer^V^ivaaCrep^a 'j.'te^géslaa^^mèt ?'- de SlS.&'pt^mmmsSfrfwaarbjg,''" eehjöinafiöhëtten- ^^&pëlé^ëf^»^'aöp^y;Van;^aüj^^?een §-le3:ingf,ovei^hèt2ï.fhidooi^ihgbaa"Ê>:Oer- woud" enjè^i .fibnavot^ De*e.^eei^M« - fVftot.5Méh?:trachtv ini,dé;!gegeven oiïi- ^g-i'stahdighéden-'.zcr-gded'/mo^ SB,kaaiy>'o^yte -schioten ;'en :.elkaar zo' min g^ïihÖgelijkSpijnVtè^ffen-^EchiëriSdéSchot ^^söl&j^su^-gèengwriéhascha'p v-gwètehyen ^^^m^®^q%èïfStidoS5alles,:#>wat '-hep Eehter/.mteh-friet (kans hem te ont- .iJööiëtöetóhpèf' komt*- zelfs 7.0 ver dat hij de /Werp! éegrier/XMagar et ten 'huwelijk vraagt (waarinzijtoestemt. -Maar allés këért§weerSSöt:-ihet- oude. terug, als de S<Aot £hÓortédat:::hij( nog slechts enkelé 'weken ;:jé£.' leven i' heeft,. Hij wordt weer ëèn ;?ln .zichzelJt;-?gekeerd man. Hij voelt 'datfehü;-;bedrogen .-•••Isft-Wanneer hij echter op :transport: gesteld Wordt naar Scho't- lahdx komt?; hy- weei- tot bezinning en b^lujV^tto^^b'ö'»4.zijn „vrienden"te Bijzondere lóf verdienen Freek Kegel als de.-; „Schot Lacklen" en Koos de Groot als "Yank"-. .'„WEEVERKOOP" J. EXTRA FEElSTiXTJtó W.,- -. OPENINGSAAKBTÈ.T1TNGEN Tn.-L-tTPOTPnTTRHI met 'M r -Op- 2+ -en- 28-oktober" hoopt4 de "toneel groep .iGeron" nogmaals voor de Ont spanningsvereniging „Vjfcgla", dit spel op te- voeren. Het -geheel- was in de be kwame; handen yans- de regisseur Theo heid. In .ieder geval is dit toegestaan, mits de man, nu zijn vrouw - als ver dachte terecht stond, maar kan zwijgen. Voor de heer R. scheen dit enorm moei lijk te zijn. Herhaaldelijk ondersteunde, figuurlijk dan wel te. verstaan, hij zijn vrouw, zo hinderend zelfs dat een scher pe uitbrander van de rechter niet uit kon blijven. Een ding was een feit, de heer. R. had de lachers wel'op de hand deze morgen. •De heer P. W. was wel voor een heel merkwaardig geval gedagvaard. Volgens de politie-zou hij met zijn auto XP 70-70 een verkeersovertreding hebben begaan op 20 mei. De héér W. echter hield bij hoog eii laag vól dat hem vande aan rijding niets bekend was. Dé verbalisant v. W. was van mening, dat htj het juiste nummer genoteerd'heeft. Nadat de rech ter uitgebreid had nagegaan, wat ver dachte die; dag gedaan had. bleek inder daad dat de heer W., niet bij het ongeval betrokken kan zijn geweest. De vraag is nu hoe kon de auto er wel bij zijn ge weest? - Volgens verdachte zou -ook het personeel van zijn bedrijfje de wagen niet gebruikt kunnen hebben, omdat hij niet alleen de--sleutels 'in zijn zak had, maar ook had hef personeel 'heen over de overtreding wel ingelicht. Daar dit een twijfelgeval is en de rechter zelf ook in .dubio stond.werd verdachte/ vrijge sproken. „De 36-jarige chauffeur J. S. uit S., ki-eeg deze dag de hoogste boete.-Hij-bad, in de bouwkom roekeloos hard gereden mét een snelheid van boven de 100 km. De rechter eiste f 75,-- boete; otf 26- da gen hechtenis'en'intrekking van zijn rij-, bewijs. 1- J'-- *i Even ontstond eigistermorgen, een. scherpe twist voor dc rechtbank- omdat D. sflu .B. en J.-ty, Y. korf wpr. de dag vaarding het niet met clkaaï eens konden worden over „de schadeberekening. ,- Y.-, móest echter de schade, namelijk 49,30; betalen.: en een-boete; van 30,— voldoen omdat hij. bij het ingehaald worden on verwacht scherp haar. links afzwenkte. Boetes" kregen ook v. d. H. én R. te S..( dié bëidèn in een clublokaal.zonder ver gunning vóór sterke- drank, dié toch ge bruikt* hadden.'-'Dé heer*P. te Mi'had in een kaaspakhuts sterke drank' opgesla gen. Daar dit pakhuis" in directe verbin ding staat met de winkel, had hij even eens de wet overtreden en hoorde hij 50— boete of 20 Sdagen hechtenis (waarvan30, té' betalen en 20,r- voorwaardelijk) Alvorens tot de installatie over te gaan. hield de Vlaardingse burgemees ter een toespraak. „Wederzijds vertrou wen, toewijding en verantwoordelijk heid zullen er moeten zijn, in het be lang van de politie, in het belang van de stad. in wier dienst gij heden treedt" aldus mr. Heusdens. die het korps op- i riep de nieuwe chef met vertrouwen en respect tegemoet te treden. Met het omhangen van een lint met penning vond de eigenlijke installatie plaats. On middellijk hierna zette het muziekkorps van de Schiedamse politie, als gast aan; wezïg, een feestmars in.. Het samenzijn in de turnzaal leidde mr. Heusdens in met een rede. waarin hij een overzicht gaf van het leven in Vlaardingen en enkele bijzonderheden' over het korps. Vlaardingen. aldus spr., zal dit jaar 70.000 inwoners Aiebben en het korps omvat 100 man. waarbij nog 60 man reserve-politié komt. Tot de nieuwe commissaris zeide de burgemees ter. dat hij een korps krijgt, waarop hij trots kan zijn. JFEESTPOTPOURRI :-45 -(toeren- langspeel -nummers ...;.;;V;.Nn l£i SINT N1COÜAASPLAAT, y;«5 toeren langspeel, met 1 -bekendste St. NicolaasUedjes. .;w:aart)eJ6^5 voor- Dorpsweq 37, fel 6*1^3 BeijerlandselaAii 29, Tel /II60 rtEhahs" ook:;-?--. -- ^t^riaiS^?J4IEIWE:«BINNBNWK.O 5+1- 5 VDe gëwóöë dienst'geeft, na, de: beschik king óver een deel van de saldireserve» een bedrag,aanontvangsten .en -uitga- ven? Jaan'; van 7.123:195;t «tegen 6.682.243.voor 1959. Voorts wordt in.de nota .-van- aanbie ding- opgemerkt,; dat het ten. tijde van h'et?ophiaKeh Van dé begroting nog niet mógelijk'', geweest is "de uitktringen: uit oet-.gemeentefonds ;te.iramenfibp-;:,voet van,;\de,. aangeboden.';ontwerp-regeling ♦.'^inanciële-Versoudiijgswet 1959";,Eril» Dij. de raming van "de uitkeringen-uit,, het gemeentefonds de vpor 1959 ën vorige ja- ren. geldende'regeling als .maatstaf, aan- gèhóudën. De' geraamde 'hogere uitkerin gen Voor" 1960 zijn' uitsluitend het' gevolg van het bevolkingsaécres.-'TT- .•.De-kapitaalslasten-.-zijri- -geraamdóp /,;i.756;662.—. - '.tegen1:578.536.—T.',-voor 1959;.;2- ,;"De. vlottefide" schuld van Maassluis, die óp 1,'januari 1958 :J 4.335:000.—- bedroeg! is'per :i "oktober teruggebracht'- L' tot 870.000..iDóonderhandselëhingen zullen. për> 1 januari 1960 'circa 16.500.000 bedragen. Induisièf de rijks •vporschótten van circa .5.000.000.— om vat de totale schuldpositie van Maassluis een.béd?ag van 21.668,000..-^ - \*.'m v - 'ImAASSLUIS;'" In de Immanuelkerk (dl'Maassluis cóncerleerden gisteravond f lf^twee koren. nl. hét .gemengde koor ,J>e Verenigde Zangers" en het Haags Ma- fe.:fri>zenkaor'',":beide onder; leiding* van ii®MfKee8; Stol wijkMet betrekking tot het ^^^Véerste: koor., 'gold - het, hiereen plaats- l^l-^veCTangeridé directie voor de ziek worden vaste'; dirigent. ^S«®NadaL de?'organistder «kerk, -Koos M#SBónSi':;.' de avond had geopend^- met jgffeTtj&w v.moll Phantasie en Fuga,'bracht M(%heë!gémehgde koor Mozarts Missa^^Bre- S#asÊ?to-^.?'grStonïgehpre."metvbegdm-: ^S'dihfevah'iófgeï' eneen) kleine .strijkers; p?groep: Hoewél voor dit koor een ver- fc- >ëtê'ririg vanhet stemmeninateriaal met «MÓffgêwehstS Isv was het _khiAend; .resul- -.«^teatfvan: de koorzang lang.-niet pnbe* Vr4vredigend. Dit is zeker niet m - het. Jwminst'dé;danken--aan de voortreffelijke -"directie .van; Stolwijk,; die markant en Wk duidelijkals zij; is. toteen degelijke en. ^®|M^SLUlst^"?:De«Taöd; van .,Maas*; Vdat 'riïeuwe Algemene .«Politie veroi;r 5'denlngóbp '(kortè-1 terinijn.: jer vassellmg 2|z'al*?WDraên?:aangël^M2?iy^?rts, zal;ir^?, '"■"FSbinnéhkórb:;een;voorstel .bereiden hetJnëmënj^n|etóge.;^ V^sV&inV?va»K:*e'en,' dienst Avoor; ^iröi^ëkstrèyën^yan^burge-;; óm" ip i'sain eifwerkmg .tme ty.hestu- 'beheerste samenzang,'.leidde, waarin ■slechts meer' nuancering het.expressie ve element ten goede zóu "zijn gekomen: Wat dit- laatste betreft heeft het/ na de' pauze a cappella gezongen Laüda Sion van Palestina meer voldaan. De zang van het Haags Matrozenkoor heeft, vergeleken bij jaren geleden,, on der leiding van Stolwijk eën belangrijke verbetering ondergaan. Van sentimente le accenten ien willekéurige tempover- anderingen'is Jgeen sprakt meer. De zang klinkt zuiver-, ongekunsteld-en. cor- redt in het 'samengaan, der stemmen. 'CrGeestelijke en (wereldlijke- zangen van oude' meesters vormden een. .aantrekke lijk pGógramma, - dat- gelegenheid booa tot jongenszang op artistiek Ejeil. Inóen werkjevan Sweêlinck ;',,Lascia fill mia cara" was zelfs sprake van een zekere virtuositeit;in de samenzang. fBachs g-moll Phantasie en Fuga ver* leidt veel organisten tot een...zo groot mogelijke" geluidsèxpansie bij de weer gave van dit monumentale werk.». Dat Bachs machtige:, concepÜe 'opk -rnet sq- berder middelen; op indrukwetocende wu- ze' kanwórden-vertolkt, bewees de door Kees Bons gekozen ;registratie; :Eyenals in Handels or.g'élcöncérten;dóet.èen door- ziohtige en niet"v,tè.«pompeuze irvgistra- tie vaak weldadig.*"aan;?(.;ln: Francks Pastorale vond de.-.-organist* stemmen- combinaties, dielfdeze bekoorlijke com- positie-'goed-tot -zijn 'recht"deed komen. Veekwaardering verdient het strijkers- ëhsémble;dat verschillende begeléidm- gen:op fraaie: én verzorgde wijze heeft uitgevoerd. Er bestond voor deze koor uitvoering; veel'" briangstelling. J.; m v:W, ~i- •f-'-i'-tó'iÜXV^A"> -1&'%"i' ROZENBURG. Zaterdag .komt het Vlaardingse HVO op bezoek, dat na één slecht.'begin haar .vorm .schijnt te heb! ben hervonden. -, Er zal; aui,'-wéinig ver schil in kracht zijn en: het zal óns be nieuwen of Rozenburg, dari.yan .HVO in hét "Vverleden, 'veelal verloor." zich zal kunnen herstéllen. Aanvang 3.45 uur. Rozenburg 2 gaat, naar -Capellé óm tegen Capelle 4 uit te kómen. Rozenburg 4-óntmóet TSB. 5 té Vlaardingen, ter- Wijl' dé' juniores a en'c moeten uitko men tégen(SyDPW-aïin Schiedamresp Foriuna c 2 op.>eigen terrein. v'-ifc' (iX-.i-vv*-'*'';: Fll Rode-. Kruis:';-;:.. ROZENBURG Het- Nederlandse Ro-, de Kruis vertoont.op-vrijdag 16 oktober; a.s.. om 8 uur in „De Schans" de film „Paula". Des,middags om 4 uur wordt :eèn speciaal kinderprogramma vertoond BURGERLIJKE STAND ROZENBURG - —"'Geboren:'" André z yan F.' dë - Graaf en T;- L. Bruinsma i- Ondertrouwd: H., B. den Broeder- 26 jr -enAL;P. Vérsteeg* 21jr„J-vyan -. der Ho«t 27, jr en C,-:L. .^Burggraaf 21 jr. Overleden: Jan van .der Vliet 34, jr wednr. van G. Bre'ukel,- Adrianus Moer man 70 jr echtgen, van J. A; van Exel. MASASLUIS. Ook di; jaar schijnt de realisering van het niéuwe haveuplan niet véél' verder te zijn gekomén. 'Bij de behandeling van de begroting voor 1959 deelden burgemeester en. wethou- dens mede/ dat Bet de minister van ver keer én 'waterstaat niet mogelijk-is medewerking .teverlenen om ten be hoeve -van de aanleg' van' een'nieuwe haven te. Maassluis afstand te doen van grondn, waarvan de eigendom door bet rijk is verwórveri met het oog .op een cvenutele bochtverbetering van de Wa terweg. De hierdoor noodzakelijk ge worden- wijziging van het plan heeft een onderwerp van bespreking met de. Rijks waterstaat uitgemaakt. Deze dienst heeft zówel het bavenplan: als de „daarmede onverbrekelijk verbonden Deltawerken (dijkverhoging) in studie.-Hóewel ieder uitstel met het oog op de'urgentie, van beide projecten in hoge mate te betreu ren is,-zal methëtt er.- h'and nemén van deze werken moéten worden ge wacht, totdat hét onderzoek door de be trokken rijksinstanties zal-zijn voltooid, aldus burgemeesteren wethouders in De hoofdcommissaris van politie te Den (Haag. de heer-J. H. A. K. Guai- therie van Wezel voerdeeveneens het woord en beschreef de capaciteiten van de nieuwe commissaris van politie in Vlaardingen. die zo vele jaren de chef van het secretariaat van de Haagse hoofdcommissaris was'-.-' geweest. Hij noemde hem een'man vol dadendrang met grote en alzijdige belangstelling. Bo venal met een ópen blik voor de om standigheden en begrip voor. de waar de van de historie en traditie.' ?C Namens het gehele Vlaardingse korps sprak de hoofdinspecteur, de'heer. J. W. F.-Dorleijni-die^inde-'afgelopen'maan- den war rnemehd'dë'-leiding had. Hij be- scbreeFttet-korps ;en zeide dat alle le- denVvan'dit korps dé-nieuwe commissar rigi-mét-vertrouwenXtegemoet zullen tre- den;-,..;.;.'"-•*/ .^.Tenslotte-sprak dé nieuwe; coromissa- ns zélf en - hij - zéi, nadat hij.: dank ge- bra'cht had' voor zijn behoeming, dat hij hoopte* in „staat te?2uUen zija ,het; werk vanyOjnvoorgangertekurmenvoortzet- 'ten.yHij sprakienkele gedaehtén .uitirnét betrekking .tót., het politiewezen in Ne derland. Er is', zo zer-hij, veel geschre ven over :de verhouding tussén politie enribdrgerij:< lp';dié verhouding zag de nieuwe iconimissaris. de sleutel tot de plaats,"-wélke het politiekorps in de sa- menleyingïkal'-innemen.- De misdaad be- strijdenisbelangrijk.- maar de proble men. bij -de verbetering der'verhouding tussen', burgerij en politie liggen, voor de .politie niét bij haar arbeid in het kader van - de preventie eftrepressie van 'de'miadB^afl^óïér-ify! De nieuwe commissaris zei, dat de handhaving van de-.fecAitsórdé'.'dóor de politieveel "conflictstoflevért.'Hierpast géén ;,pom agent"-sfeer en evenmin overdrijving- in; de sector der service- Verlenende-werkzaamheden- vtn de po litie.: Hij zag in "nauwgezette plichtsver vulling, doortastend en efficiënt optre den,-aande dag leggen; van uiterste cor rectheid-en zelfbeheersing, bij de poli tie belangrijke voorwaarden om het con tact (tussen burgerij: en politie met een minimum aan conflicten te doen plaats hebben. Mr. dr. Peijster hield een" plei dooi "voor een 'speciale politiedecoratie voor'..bijzondere plichtsvervulling; onder gevaarlijke .omstandigheden. JEr .vclgdé een receptie in de kantine, Onder* dergenodigden op deze' morgen bevonden: zich deofficier van justitie; de Schiédamse .kantonrechter, de korjJs- chefs'((uit'dè:fnaburigé gemeenten, ver- tëgenwoordigérs' van de rijkspolitie en de Koninklijke'; marechaussee,: en zeer vele'. ledeóïvanghètXHaagse politiekorps. r;( - :?Zëéi:; vele leden van het Haagse politie korps hebbenjgistermiddag, in het hoofd -bureauvad^poUtieaanhetBurgemeester DeMonchypiein té ;Den Haag, afscheid genomen jyan mr, dr.C.N. Peijster, die op' dat ógenbiik, nog hoofdinspecteur bij dat kraps vr?s eniiog':'chéf"van hét'secre tariaat ;yaa.-.de hoofdcommissaris. („Tijdens een receptie sprak de cotrvmis saris, de heer J. W. H. Planje, ais voor zitter van de Commissie Onderlinge Band. waarin alle verenigingen en bon den vertegenwoordigd zijn, woorden van afscheid. „Wij danken U voor alles,'wat U voor ons gedaan-hebt", aldus spreker, die'blijdschap uitsprak over de benoe ming te Vlaardingen. Uitgaande vande letters van de naam Peijster schetstede heer Planjede eigen schappen van de vertrekkende hoofd inspecteur met de begrippen paraatheid, eerlijkheid, ij zer,-..steun, toewijding, eer bied." én rechtsgevoel: Een paar zilveren manchetknopen —".(het gebMiikelijk ge schenk bij het'vertrek van een lid van het-korps en .Van Dalen's Groot Ne derlands (Woordenboek wérden aangebo den. Tijdens een besloten samenzijn sprak de hoofdcommissaris, dé heer J. Hi A. K. Gualtherie van WeezeL («n morgan leest U er méér over....) VLAARDINGEN Komende zater dag kunnen de voetballiefhebbers aan de Kethelweg weer getuigen zijn van een interessant duel. Die middag ont vangt Zwaluwen „Spijkenisse". dat mo menteel aan het -hoofd van de ranglijst prijkt. In het seizoen 1957/58 is deze club naar de 2e klas gepromoveerd, maar in de wedstrijden tegen de Vogels, die toen op de tweede plaats eindigden, moest zij 3 punten afstaan. „Spijkenisse" zal natuurlijk alles m het werk stellen om ditmaal de gast- heren do baas te blijven, doch wij ver wachten niet, dat Zwaluwen hierbij als gewillig, slachtoffer zal fungeren. In verband met de vroeg .invallende duisternis begint de wedstrijd om kwart voor vier. Zwaluwón 2 wacht de verre reis naar Werkendam, waar de ploeg zal trachten zonder de steun van enkele militaire spelers tegen Kozakken Boys 2 een goed figuur tc slaan. Zwaluwen 3 heeft een vrije dag. VLAARDINGEN. Hoewel tot nu toe het weer van dien aard is. dat de com petitie ongestoord kan doorgaan, -wordt door Spirit niettemin begonnen aan haar eigenlijke winterprogramma. Zo zal op vrijdag om aabt uur 's avonds in Obadja eea Spelregelkompetitie worden-.gehóu den voor de leden van 13 jaar en ouder. Het korfbalprogramma voor zaterdag vermeldt voor Spirit de volgende wed strijden: Kwiek 2—Spirit 1 om 4.15 mu te Rotterdam; O.DO.—Spirit 2 om 4.15 uur te Maasland: O.D.O. a—Spirit a om 3 uur te Maasland: Spirit b—Oranje- Nassau c om 3 uur in het Oranjepark. Verwacht wordt dat. Spirit 1 zal door gaan met zegevieren en beide puntjes uit Rotterdam zal meebrengen. Spirit 2 heeft tegen het-sterke team uit Maasland geen kans, maar beide junioren-teams zijn in staat hun wedstrijden, in winst om te zetten. Spirit 3 heeft' na zes weken onafgebro ken in touw te zijn geweest eert welver diende rustdag. Het geld, is nog lang niet; allemaal binnen. Men vermoedt, drt' in'.Vlaar dingen deze aktie pas haif'decèmber af gesloten zal worden. Vijfhonderd enthou siaste en-volijverige medewerkers'jbeb ben de opdracht ontvangen ,om ieder 25 gezinnen te bezoeken. Dit betekent du^ dat er in Vlaardingen' liefst; maar even 12.000 adressen bezócht moeten worden. 28 september is deze grote be* zoekersaktie gestart.Elke Wi]k:. zórgt voor zichzelf, dat wil zeggen dat§deze aktie gedecentraliseerd is in negen wij ken. Naast de 500 medewérkers, 'die menig uurtje; voor de: Kerk opgeofferd hebben, is er een uitgebreide, even eens enthousiaste staf op hét kerke- raadskantoor dagelijks bezig om: de or ganisatie Zo gaaf mogelijkte doen ver lopen. Al het gewone kerkewerk;,heeft men: voor deze „bliksernaktie" zoveel mogelijk stilgezet.Deze,.zeventig, dui zend gulden kwam binnen bij de tweédë officiële overdracht. Hoeveel overdrachten zullen er nóg volgen? Zal VTaardingen de ton halen? Jn ieder geval slaat,Vlaardingenthans een zeer goed figuur en de aktiecom- ïnissie rekent ér op, dat de bedragen voorlopig nog binnen zullen blijven stro men. In het gecoördineerd aktiecómlté hebben zitting ds. S. v. d; Bos. en de heren -H.M: de. Jong en Jy iWoutcra De heer Van Mastrigt wees er in zijn referaat onder meer op,'dat dit jubileum geen reden mag zijn om nu uit te gaan rusten. We zijn nog lang niet-klaar en veel zal ér nog door het C.N.V. gedaan rnoeten woad.en. Samen werken en sa- mén dienen moeten dé grondslag zijn waarop de .toekomst-. kan. worden ge bouwd. Daarbij mag niet; uit -het: oog verloren worden, dat de mens altijd nog meer waard is dan góud, dat wil zeg gen, dat het niet alleen maar om ma teriële dingen moet gaan bij de bond. ..Spreker noemde nog de veie mensen die honger lijden. De taak van de bond is qok het Evangelie uitdragen. Het werk van dé christelijke vakvereniging is moeilijk omdat, men steeds rekening moet houden met de Bijbel, maar aan de andere kant ook ontzaglijk mooi. 'In de eerste plaats zal de vakvereniging zijn werk .moeten doen, gehoorzaam aan God, De heer P, Donkersloot, voorzitter van de Chr. Bésturen Bond, zei in zijn ope-j. SCHIEDAM...—. Woensdagavond hield nmgswoord onder meer, dat Vlaardingende aquariumvereniging,.,Natuurgenot in 7/Or»V* Kt»f rltDthllin i?nn Uni JP *T' 17 L.ó„nLi*„ 1 getroffen, en die Ook lid van het CiN.V. is. Dé avond werd verder gevuld met het toneelstuk „Oud IJzer", waarbij vooral. de heer J. Pleijsierais vader, mevrouw T. Pleijsier-Van Teijlingen-als moeder, mejuffrouw C. van Vliet als Miebette, de heèr J. Brouwer als Maar ten, de knecht,, en de heer J. v. d. Vlies als Levie, veel tot het slagen van dit stuk hebben bijgedragen. De jongste rol werd vertolkt door de achtjarige Sarie Brobbel. Na het gezamenlijk zingen van „Dankt, dankt nu allen God" werd de ze stijlvolle bijeenkomst besloten. Onder de aanwezigen merkten wij op wethou der M. H. L. Weststrate, de heer W. Droog namens de gereformeerde, en ds. S. y. d. Bas namens de hervormde kerk. voor het rusthuis -van het -*C.N.V. 2145.30 aan het jubileumfonds heeft overgedragen. Een fruitmand, aangebo den doof de chr. middenstanders, schonk de heer Donkersloot op zijn beurt aan de nota van/aanbieding van de begro- agent Van der Weert, die bij de explosie ting 1960. - vonlangs in Vlaardingen zo ernstig tverd huis" een bijeenkomst in de 'Amstcibron De VLAARDINGEN. tibégeheet onver wacht 'zyh woensdag in de namiddag de Korte Dijk' 'én rde Hoogstraat .na jaren lang geïsoleerdte zyn geweest, voor 'een' gedeelte van kei ver/ceer ontsloten- Er .is namelijk een tegelpad geopend. Zoals bekend, scoren er plannen om 15 .oktober de Hoogstraat en Korte Dijk gedeeltelijk te-ontsluiten. Men Jwd deze plannen nog tot in, het begin van [deze n-eek - voor r onmogelijk gehouden. MAASLAND, 't—'y. Korpswedstrijd óp basts van 50 punten: J. C. Grocnewegén 50. M. P. Hanemaaijer 50, C. Kleijn Hes- selmk 47. W. van Dijk. 45, A. Korpel 42, W. van Buuren 39.P.'-; Boekestijn 39; J. van 2-wieten „39,. P.. van Geest 37, H" Mos 37, G. van Djjk 36. IL Simons 36, M. J. Kerstens 33, W. Prins 33 Th Buitelaar 30, W. L. Simons 30 én f Vermeer 27 punten. Vrije baan op basis van 30 punten: W. van Dijk 30, J. C: Groenewegen 29, C. Kleun Flesselink 29, P. Boekestijn 27, A,. Korpel 26, ,.G. van Dijk 25, -M. P. Hanemaaijer 22 en M. J, Kerstens 15 punten, De gelukskaarien werden" gewonnen door P; Boekestijn en C. KleijnHesse- link. De vijftallen welke, voor de kringwed- «trijd te Vlaardingen zijn aangewezen zum voor Masse A, M. P. Hanemaaijer, C Kleun Hesselin-k, J. C. Groenewegcn. W. van Dijk en A. poot .Voor klasse B 4jn aangewezen, H Korpel Azn, Fr. van Staalduinen Wzn..' Y«n Roon,- Fr. van Staalduinen Pzn. en A. Korpel.- Voor klasse C zijn aan- gewezen, Th Buitelaar. W, L. Simons, W. Prins, P. Boekestijn, G van Dijk. En voor reserve H. Vos en P. van Geest. Beroepen te 's Heer-Arendskerke: M. van den Bosch te Nigtevegt. Utrecht: te Zoetermeer: P. J. F. Lamens te Ka- mcrik. Tweetal te Krabbendijke: M. Blok te Rijssen en Chr. van Dam te Rotterdam. Beroepen tc AlmeloEnter en tc Oostkapelle: A. Elshout te Utrecht. Bedankt voor Slikkerveer: M. Heer- schap tc Boi'ssele. (Van onze correspondent) - Het bericht over de aanbeveling van een officiële commissie'de derde Ne derlandse Technische Hogeschool in de LI mond te stichten, Is In Velsen en Be verwijk door de verraste gemeente- bestuurders met vreugde ontvangen, De reactie van de burgemeesters van deze twee gemeenten was gelijk: „We kannen geen commentaar geven. Onze medewerking aan de stichting van een T.H. hier Is verzekerd. We moeten af wachten wat het wordt". De commissie spreiding technisch hoger onderwijs heeft aan de minister van O., K. en W. gerapporteerd, dat overwogen dient te worden de derde T.H. in het gebied van de IJmond te vestigen. In het rapport, dat mede door de commissie Spreiding hoger onder wijs werd samengesteld, wordt bl) de motivering van deze suggestie gewe zen op de snel voortschrijdende in dustriële ontwikkeling van Velsen en j Beverwijk. De commissies menen, dat de vierde T.H. (en niet de derde, waar sprake van was).ln Twente gesticht ioü kun nen worden. Burgemeester J. G. S. Bruinsma var Beverwijk was het met het idee, eer T.H. in de IJmond tc vestigen, -ar harte eens. Burgemeester mr. M. M Kwint sterode er eveneens gaarne met in. .Afgezien van de mogelijkheden dif dit schept en andere achtergronden, zal het „goed staan", een Technische Ho geschool ln de IJmond". zei hij. Voot wethouder H. de Boer van Velsen (on derwijszaken) kwam het bericht als een grote verrassin e De Rockefeller Foundation heeft aan de rijksuniversiteit te Létdeh een gilt toegekend voor een onderzoek roet be trekking tot de Koreaanse cultuurge schiedenis dat zal worden ingesteld door de hoogleraar ln het Japans en Korëaans aan 'die universiteit; prof. dr. ■F. Vos. In de zomer van 1960 zal prof. Vos naar Korea gaan en in. het voor gaar van 1961 naar Japan. (Van ónse correspondent) Tijdens een bijeenkomst in dé gere*. kerk (vrQfeni.) te Ulrnm ls dinsdag avond herdacht, dat !n oktober 1324. 125 jaar; geleden dus, ds. Hendrik de Coek op een kerkersadsvergaderlng de door. hem geschreven akte van afschei ding ondertekende,. v Prof. J. Kamphuis,* hoogleraar aan de TheóL Hogeschool der Géref. ker ken (vrygem.) te Kampen, sprak een rede uit, waarin WJ, betoogde, dnt.de afscheiding geen doel in zichzelf is ge weest, doch een middel om tót het doel te geraken, nl, terugkeer tot het Woord Gods. Evenals Luther en Caivijn inder tijd dit doel voor ogen hadden keerden ook da. De Cock en zijn volgelingen terug tot de Schriften. In dit verhand noemde prof. Kamphuis het van 'grote betekenis, dat aan de titel „akte van afscheiding" de woorden „of weder kering" zijn, toegevoegd. Wat ds. Dé Cock en dé zünen ons in deze dagen vooral- te: zeggen. moeten hébben, zo zei prof. Kamphuls, is dat ,wö elke dag dienen terug te(keren'tot hét Woord Gods en dat ook de Kerk dit moet, opdat wij steeds beter besef fen, dat wij in 'duisternis -leven en slechts door Gods genade tot het ware. licht kunnen komen! De bijeenkomst waarvoor veel belangstelling bestond, werd geleid door ds. G; Mulder h? Ui- rum. In. een tweede samenkomst ln de zelfde kerk. voert- hedenavond prof. C. Veenhof. eveneens hoogleraar aan de Theol. Hogeschool der geref. kerken (vrijgem.X te Kampen., het woord. Op 15 oktober Is hét 50 jaar geleden dat dr: J. G'. Geelkerken aan de Vrije universiteit te Amsterdam eum laude promoveerde tot doctor ln dc godge- leerdheld op. he: proefschrift „De em pirische vgodsdiënstipjychólogie". Pro motor waS wjjlén 'prof? dr/H. Bsvinck. _(Van een onzer verslaggevers) Het Chrj Jongeren Verbond for-' staan uit de fusie van'het CJMV en h- Meisjesverbond CJF) heeft beslotU volgend jaar op Hemelvaartsdag '\- .lentefeest te organiseren. In 1957 vond eveneens een der/®"^ lentefeest (plaats, dat de plaats rede): van de traditionele bondsdag. V( lentefeest 1960 is; eveneens, ultpr ^tpark Zljpendaal te Amt^EN 1957 bleek, dat het feest hiejsiteit «e kend georganiseerd knn wormdtdaats- i. Heijnen VEILING MAASLAND, 14 oktober ncTin" A h"5'70ó- B ,5'50' C 5.60-6,30, nTo PSI Kwmkommers A 0.45— 0.48, B 0.290,33, C 020—0,21 per stuk l^ssn" ë"i V?T10'30* B 1 8-9,60, Cl 3—5.60. A 2 3,40—6,30,: B 2 2.25—1.50 De voorzitter, de heer H. Rietdijk C 2 2,25-4,80 Óerló L Snlibantjas opende de vergadering. De lezing die -1,60, 'pronkhoMn 0 7^ 79nrlr n M gehouden werd, was op een bandrecor- -0,30, kroten 0,22—0(26 rode k(ml 023 -L°-29. andijvie 0,16—0,i9„ druiven, a'li- n1Si!3i in 'E° aÜes PÓr kg., eelderij U,0t>—040 per ..bos,-, v" der opgenomen en handelde over tropi sche waterplanten, waarbij tegelijkertijd enige kleurendia's werden vertoond. GUM. UNIVERSITEIT VAN V AMSTERDAM. - Geslaag/ doctoraal examen goneesJruir p; van WUderen. H G Vksuniversiteit van Schaik, H. Prins. H.Ar iet "otarl" (allen. Amsterdam). R- Wever, indidaatsexamen J.r-yfC. Drijvers, GE8I v00r het voorbe- NIJMEGEN, - Aan ,rtIhe,d: mri- L E. Nijmegen zijn'geslaagd' examen geneeskunde - Kwee Gim Bo (Nijr GRONINGEN' fTMhcvd?nntChede> eJe heer" F. p'. G. M. (Torbeydcn). ooren te Helmor.d zal .suniversitcit te Gronin- miu-«.tun'van de graad van doe- t pinrlJ een proefschrift ver- „?*P'„f JOa aangeziehtsschedel bij geslaagd voor b n Jaar", letterkunde de Hoorn. t '«■"„li 'ijiP'-jiy,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2